Anda di halaman 1dari 4

Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu di pihormat!

Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung m ungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mu stari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mi tra sadaya. Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deud euh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi Iteung ka p un anak Kabayan anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju , tinekanan diwalimahan dina dinten ieu Senin, 1 Juli 2010. Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pamege t! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunte n anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna na mpi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. H apunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosa nnana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu hent eu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana. Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameg et sarimbit! Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun gerentes a ti anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, a tra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas sal uyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad. Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asi h wening trang silumejang, si ujang muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, s akujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripn a. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan s areng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim. Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa , Amin Ya Robbal alamin. Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu s eueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji s yukur, tasyakur bini mah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan gali h pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh pan ganten istri. Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, mug a jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kala yan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun. Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha kedahna male s budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jaj ap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun a nak. Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Alla h Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin. Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat an u mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoni ng laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahtera na laki rabi.

Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. Anaking! Poe ieu hidep nar ima amanat. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. Anu hakekatna aman at ti Gusti Allah. Pek geura tatan-tatan, tarik jangkah beber layar, ngajugjug k ana pulo pangharepan hidep duaan. Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. Wahai anaking! Kahir upan teh lir ibarat samudra, jerona satunjang jagat, legana parat ka langit. Pen geusina salaksa haq, saketi batil, hade goreng bagja cilaka pagaliwota, sorangeu n piliheun hidep duaan. Anaking perhatikeun munggaran lesotna jangkar, bral mia ng nyandang harepan. Kapalna wujuding taqwa, eusina wajaning iman, umbul-umbulna Dinul Islam, padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW. Balabuhna lebah pala taran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan. Anaking, Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar, k ahirupan rumah tangga. Hiliwir angin kaasih, hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun. Tutug anu dituju, tuntas anu diseja. Sakitu nya kedalna ieu rasa, anu kapaksa sa tiasa-tiasa diolah ku basa, anu tuna pangabisa, sih hapunten tangtos pakusut nye but, pasolengkrah pasalia, caturna teu ka ukur ku ugeran, engangna teu di ungang engang, tata titina tebih ti utami, sih haksami anu dipamrih, mugia agung cukup lumur, jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana. Assalamualaikum wr. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak, Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahat urkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan, bingah ka giri-giri, bingah amarw ata suta, bingah anu taya hinggana, sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong, asa ditonjok ku congcot, rehna dina danget ieu tiasa pat epung lawung, paamprok jonghok, patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Para Ibu, Bapak sadaya, menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nya eta seja nyukcruk galur di luluhur, mapay lacak anu baheula, tatali paranti wari san ti nini aki. Nu mawi tebih diungsi, anggang di teang, sanes lantung tambuh l aku, sanes ketang tanpa beja, sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kung si dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun, nyerenkeun pala putra pu tri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola, nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala put ra putri Bapak sadayana dididik, diatik, dibina, dibimbing, dipaparinan pelajara n anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung, alhamdulillah parantos bade rengse, kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana, mung sakitu buktosna an u mudah-mudahan aya mangfaatna, khususna kanggo marurangkalih sadayana, umumna m ah kanggo keluargana, masyarakatna, agamana, nagarana, nusa sareng bangsana. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama, parantos anjog kana waktos anu diantos-antos, dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur, neda jembar hampurana, an u janten margi dina tata titina, dina tindak tandukna, oge dina tata titina, bem a tatakrama, oge dina basa basina mung sakadar dirarampa, sugan kiti, meureun ki eu, tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah, seueur silung sareng su mbangna, kalayan teu puguh entep seureuhna. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana, beber layar poe anyar, lulus banglus ginuluran, tebih tina marganing balai, angg ang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya, jatnika sapapaosna, bag ja dunya rawuh akheratna. PIDATO MC NIKAHKEN

Assalamua laikum Wr. Wb. Bapak-bapak, Ibu-ibu para wargi sadayana anu sami llinggih, hormateun simkuring. Sakumaha ka uninga ku sadayana, Alhamdulillah calon panganten pameget miwah romb ongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut,ngembat-ngembat nyatang pi nang. Bismilah, purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. Babasan p adika pagawean lamun nangtung ka jungjunan, sing lulus bantun jeung tumbu buah s eureuhna.Neda panyaksen acara bade dikawitan. MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan.Jagong tuhur meunang ngunun hat uran wilujeng sumping, di sugeng ing pucu galuh kelurahan katelahna,tempat anyar pangharepan sarakan keur kahirupan kulawargi.Calon panganten Istri, bisi si jal u hanjelu si lanang honcewang, sumangga geura hayap calon panganten pameget miwa h rombongan. PANGALUNGAN MANGLE Tawis panampian tatamu, tanda kameumeut, kadeudeuh, tawis asih ti kakasih, tanda tresna kanyaah, mangga geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perse ka kabersihan manah (mangle di kalungkeun).Haturan wilujeng sumping kacalon pan ganten pameget. Tutut gunung keong reuma, sumangga geura gek calik. SESERAHAN Bismillahhirrahman nirahim Para hadirin, miwah para tatamu sadayana, khususna ka calon panganten pameget m iwah rombongan, bawi raos emutan pribados, pamali mun dilami-lami, teu kedah dil ila-lila, nu dianti-anti ti tatadi,di dago-dago ti bareto, ayeuna parantos nyamp ak. Sok sanaos sami surti, sami uninga maksadna, nanging, kanggo nyumponan tinda k tanduk tata titi duduga. Peryoga manusa pangesi dunya, anu parantos dipaparina n manah, rasa, lisan dina saliring dumadi.Teu cekap ku surti sareng tekad wungku l, namung kedah di sarengan ku ucap . Teu sae miulan awi, mere cai geusan mandi, mere huhut tina guguran.Namung kedah di bejer beaskeun,kembang boled nu tetela. Para hadirin miwah para tatamu sadayana, acara urang kawitan ku lantunan kalam i lahi nu bade di lantunkeun ku ____________________________ Ngahaturkeun nuhun ka ____________________ Nuparantos ngalantunkeun kumandang ka lam ilahi, mudah-mudahan ageung manfaatna kanggo numaoskeun khususna, umumna ka urang sadaya anu sami-sami ngupingkeun. amin . Calon panganten pameget miwah rombongan, mugi teu janten kekeling galih renghat nya mamnahan, aya naon nya pamaksadan. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggan g di teang. Sumangga geura wakcakeun masing balaka (Sumangga ka pangersa kasepuh an calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeun lebetning kalb u jeroning ati). PANAMPIAN Para wargi sadayana, nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. Lain lantung tambuh laku sanes lunta ta npa seja, purwa aya nu di maksad, seja ngaitkeun janji pasini , manjangkeun simp ai babarayaan, sakotretna tina hate. Sakeser daun satangkal, sabungkus bareng jeng bungkusna nyerahkeun panganten pam eget sareng cacandakanna. Sim kuring saukur darma, teu wasa panjang carita. Kan

ggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten I stri.Waktos di sayogikeun. Para wargi sadayana, bingah amarwata suta, bingah ka giri-giri, bingah nu taya p apadana. Nugar cadas mangih emas, mobok manggih gorowong, aya jalan komo mentas. Jalan gede sasapuan batu turun kesik naek, itu purun ieu daek, laksana nya pama ksadan. Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah cacandakanana Mangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pamege t di tampi ku Ibu calon panganten istri.Nusanes namah di antaykeun wae. (Mangga calon panganten pameget di candak kalebet heula kangge di dangdosan). AKAD NIKAH Para wargi sadayana, Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu waluya. Malati ligar na ati, campaka m angkak na dada, koleak sakembaran, koceak ninggang ugana.Uga pakaitna tatali asi h Ng_____________cep __________________. Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun. Nudiseja mang nyata neda panyakse ni ti para wargi sadayana, Upacara akad nikah seja dikawitan.(Mangga candak cal on panganten istri ka luar). Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeun A kad Tikah .. Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih , oge pangdu a ti sadayana, akad nikah parantos rengse kalayan lancar. Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman.(Mangga ieu acara disanggakeun kka pangersa_____________________) DO A Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse, mugi urang sadayana aya dina pana ngtayungan Gusti nu maha suci. Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya d i lajengkeun kana do a.Kangge mimpin ieu do a. mangga ka pangersa __________________ di haturanan. Ti pribados salaku pangatur waktos, bilih aya basa nu teu sampurna, teu merenah sareng tata titi,undak unduk basa, hapunten anu di teda. Urang pungkas ieu acara ku maos hamdalah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb.