P. 1
Pidato Basa Sunda

Pidato Basa Sunda

|Views: 119|Likes:
Dipublikasikan oleh Hariri BlackSun'get Thebeat
Pidato
Pidato

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Hariri BlackSun'get Thebeat on Feb 18, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu di pihormat!

Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung m ungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mu stari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mi tra sadaya. Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deud euh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi Iteung ka p un anak Kabayan anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju , tinekanan diwalimahan dina dinten ieu Senin, 1 Juli 2010. Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pamege t! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunte n anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna na mpi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. H apunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosa nnana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu hent eu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana. Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameg et sarimbit! Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun gerentes a ti anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, a tra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas sal uyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad. Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asi h wening trang silumejang, si ujang muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, s akujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripn a. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan s areng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim. Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa , Amin Ya Robbal alamin. Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu s eueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji s yukur, tasyakur bini mah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan gali h pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh pan ganten istri. Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, mug a jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kala yan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun. Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha kedahna male s budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jaj ap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun a nak. Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Alla h Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin. Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat an u mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoni ng laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahtera na laki rabi.

tatali paranti wari san ti nini aki. anggang di teang. hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahat urkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. dina tindak tandukna. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana. Pek geura tatan-tatan. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. Nu mawi tebih diungsi. asa ditonjok ku congcot. PIDATO MC NIKAHKEN . menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nya eta seja nyukcruk galur di luluhur. Balabuhna lebah pala taran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan. Anaking! Poe ieu hidep nar ima amanat. mung sakitu buktosna an u mudah-mudahan aya mangfaatna. sanes ketang tanpa beja. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala put ra putri Bapak sadayana dididik. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. tarik jangkah beber layar. legana parat ka langit. an u janten margi dina tata titina. angg ang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. khususna kanggo marurangkalih sadayana. tuntas anu diseja. hade goreng bagja cilaka pagaliwota. Anaking perhatikeun munggaran lesotna jangkar. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. sanes lantung tambuh l aku. seueur silung sareng su mbangna. jerona satunjang jagat. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. rehna dina danget ieu tiasa pat epung lawung. sorangeu n piliheun hidep duaan. Wahai anaking! Kahir upan teh lir ibarat samudra. Hiliwir angin kaasih. anu kapaksa sa tiasa-tiasa diolah ku basa. dibimbing. diatik. sugan kiti. alhamdulillah parantos bade rengse. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. sih haksami anu dipamrih. Kapalna wujuding taqwa. Pen geusina salaksa haq. nyerenkeun pala putra pu tri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. kalayan teu puguh entep seureuhna. jatnika sapapaosna. oge dina tata titina. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. nagarana. umumna m ah kanggo keluargana. agamana. bem a tatakrama. engangna teu di ungang engang. bag ja dunya rawuh akheratna. nusa sareng bangsana. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Para Ibu. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. bingah ka giri-giri. dibina. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. Bapak sadaya. anu tuna pangabisa. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kung si dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. Assalamualaikum wr. Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar. Anu hakekatna aman at ti Gusti Allah. meureun ki eu. paamprok jonghok. lulus banglus ginuluran. bingah amarw ata suta. caturna teu ka ukur ku ugeran.Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. mapay lacak anu baheula. beber layar poe anyar. ngajugjug k ana pulo pangharepan hidep duaan. bral mia ng nyandang harepan. eusina wajaning iman. k ahirupan rumah tangga. bingah anu taya hinggana. Sakitu nya kedalna ieu rasa. masyarakatna. Tutug anu dituju. sih hapunten tangtos pakusut nye but. padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW. Anaking. neda jembar hampurana. pasolengkrah pasalia. dipaparinan pelajara n anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. tebih tina marganing balai. saketi batil. tata titina tebih ti utami. mugia agung cukup lumur. umbul-umbulna Dinul Islam.

bawi raos emutan pribados. sakotretna tina hate. hormateun simkuring. PANAMPIAN Para wargi sadayana. teu wasa panjang carita. Teu sae miulan awi. seja ngaitkeun janji pasini . namung kedah di sarengan ku ucap . mangga geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perse ka kabersihan manah (mangle di kalungkeun). Sakeser daun satangkal. PANGALUNGAN MANGLE Tawis panampian tatamu. nu dianti-anti ti tatadi. anu parantos dipaparina n manah. Babasan p adika pagawean lamun nangtung ka jungjunan.kembang boled nu tetela. Para hadirin miwah para tatamu sadayana. amin . nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. mere huhut tina guguran. miwah para tatamu sadayana. pamali mun dilami-lami. sami uninga maksadna. manjangkeun simp ai babarayaan. Lain lantung tambuh laku sanes lunta ta npa seja.tempat anyar pangharepan sarakan keur kahirupan kulawargi. SESERAHAN Bismillahhirrahman nirahim Para hadirin. Tutut gunung keong reuma.Calon panganten Istri. rasa.di dago-dago ti bareto. sabungkus bareng jeng bungkusna nyerahkeun panganten pam eget sareng cacandakanna. purwa aya nu di maksad. teu kedah dil ila-lila. nanging. lisan dina saliring dumadi. purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. Sumangga geura wakcakeun masing balaka (Sumangga ka pangersa kasepuh an calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeun lebetning kalb u jeroning ati). aya naon nya pamaksadan. tanda tresna kanyaah. tanda kameumeut.Teu cekap ku surti sareng tekad wungku l. sumangga geura hayap calon panganten pameget miwa h rombongan.Haturan wilujeng sumping kacalon pan ganten pameget. Wb. kanggo nyumponan tinda k tanduk tata titi duduga. sumangga geura gek calik. mugi teu janten kekeling galih renghat nya mamnahan. Sakumaha ka uninga ku sadayana. mudah-mudahan ageung manfaatna kanggo numaoskeun khususna. umumna ka urang sadaya anu sami-sami ngupingkeun.Jagong tuhur meunang ngunun hat uran wilujeng sumping.ngembat-ngembat nyatang pi nang.Neda panyaksen acara bade dikawitan. Sim kuring saukur darma. MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan. kadeudeuh. acara urang kawitan ku lantunan kalam i lahi nu bade di lantunkeun ku ____________________________ Ngahaturkeun nuhun ka ____________________ Nuparantos ngalantunkeun kumandang ka lam ilahi. Ibu-ibu para wargi sadayana anu sami llinggih. bisi si jal u hanjelu si lanang honcewang. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggan g di teang.Namung kedah di bejer beaskeun. sing lulus bantun jeung tumbu buah s eureuhna. di sugeng ing pucu galuh kelurahan katelahna. Sok sanaos sami surti. khususna ka calon panganten pameget m iwah rombongan. Kan . Calon panganten pameget miwah rombongan. mere cai geusan mandi. Bapak-bapak. ayeuna parantos nyamp ak.Assalamua laikum Wr. Peryoga manusa pangesi dunya. tawis asih ti kakasih. Alhamdulillah calon panganten pameget miwah romb ongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut. Bismilah.

ggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten I stri. teu merenah sareng tata titi. laksana nya pama ksadan. Urang pungkas ieu acara ku maos hamdalah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb. . ninggang mangsa nu waluya. Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya d i lajengkeun kana do a. Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun. Upacara akad nikah seja dikawitan. mangga ka pangersa __________________ di haturanan.Kangge mimpin ieu do a. AKAD NIKAH Para wargi sadayana. Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman.undak unduk basa. Malati ligar na ati. mugi urang sadayana aya dina pana ngtayungan Gusti nu maha suci. itu purun ieu daek. bingah ka giri-giri. bingah nu taya p apadana. campaka m angkak na dada.(Mangga ieu acara disanggakeun kka pangersa_____________________) DO A Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse. Niti wanci nu mustari. Ti pribados salaku pangatur waktos. mobok manggih gorowong. Nudiseja mang nyata neda panyakse ni ti para wargi sadayana. Nugar cadas mangih emas. Para wargi sadayana. aya jalan komo mentas.Nusanes namah di antaykeun wae. (Mangga calon panganten pameget di candak kalebet heula kangge di dangdosan). oge pangdu a ti sadayana. akad nikah parantos rengse kalayan lancar. Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeun A kad Tikah . Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih . Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah cacandakanana Mangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pamege t di tampi ku Ibu calon panganten istri. bilih aya basa nu teu sampurna. Jalan gede sasapuan batu turun kesik naek.(Mangga candak cal on panganten istri ka luar). bingah amarwata suta. hapunten anu di teda.Uga pakaitna tatali asi h Ng_____________cep __________________.Waktos di sayogikeun.. koceak ninggang ugana. koleak sakembaran.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->