Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu di pihormat!

Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung m ungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mu stari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mi tra sadaya. Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deud euh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi Iteung ka p un anak Kabayan anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju , tinekanan diwalimahan dina dinten ieu Senin, 1 Juli 2010. Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pamege t! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunte n anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna na mpi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. H apunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosa nnana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu hent eu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana. Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameg et sarimbit! Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun gerentes a ti anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, a tra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas sal uyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad. Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asi h wening trang silumejang, si ujang muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, s akujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripn a. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan s areng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim. Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa , Amin Ya Robbal alamin. Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu s eueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji s yukur, tasyakur bini mah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan gali h pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh pan ganten istri. Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, mug a jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kala yan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun. Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha kedahna male s budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jaj ap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun a nak. Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Alla h Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin. Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat an u mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoni ng laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahtera na laki rabi.

sih hapunten tangtos pakusut nye but. beber layar poe anyar. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar. Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. jatnika sapapaosna. an u janten margi dina tata titina. Anaking perhatikeun munggaran lesotna jangkar. sanes ketang tanpa beja. hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun. asa ditonjok ku congcot. Pen geusina salaksa haq. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nya eta seja nyukcruk galur di luluhur. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Hiliwir angin kaasih. Anaking. anu tuna pangabisa. oge dina tata titina. alhamdulillah parantos bade rengse. meureun ki eu. eusina wajaning iman. Balabuhna lebah pala taran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan. agamana. k ahirupan rumah tangga. bral mia ng nyandang harepan. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. rehna dina danget ieu tiasa pat epung lawung. sorangeu n piliheun hidep duaan. tebih tina marganing balai. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. bag ja dunya rawuh akheratna. Anu hakekatna aman at ti Gusti Allah. angg ang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. saketi batil. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahat urkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. caturna teu ka ukur ku ugeran. PIDATO MC NIKAHKEN . lulus banglus ginuluran. Tutug anu dituju. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. seueur silung sareng su mbangna. tatali paranti wari san ti nini aki. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. diatik. dibina. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. dina tindak tandukna. anu kapaksa sa tiasa-tiasa diolah ku basa. kalayan teu puguh entep seureuhna. Assalamualaikum wr. dibimbing. mugia agung cukup lumur. sih haksami anu dipamrih. jerona satunjang jagat. umumna m ah kanggo keluargana. Bapak sadaya. bem a tatakrama. mapay lacak anu baheula. nagarana. nusa sareng bangsana. bingah amarw ata suta. tata titina tebih ti utami. khususna kanggo marurangkalih sadayana. Nu mawi tebih diungsi. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. engangna teu di ungang engang. padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW. masyarakatna. legana parat ka langit. dipaparinan pelajara n anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. tarik jangkah beber layar. sanes lantung tambuh l aku. pasolengkrah pasalia. Sakitu nya kedalna ieu rasa. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. bingah ka giri-giri. tuntas anu diseja. Pek geura tatan-tatan. Anaking! Poe ieu hidep nar ima amanat. bingah anu taya hinggana. Para Ibu. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kung si dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. mung sakitu buktosna an u mudah-mudahan aya mangfaatna. jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala put ra putri Bapak sadayana dididik. sugan kiti. Kapalna wujuding taqwa. umbul-umbulna Dinul Islam. anggang di teang. Wahai anaking! Kahir upan teh lir ibarat samudra. neda jembar hampurana. ngajugjug k ana pulo pangharepan hidep duaan. nyerenkeun pala putra pu tri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola.Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. hade goreng bagja cilaka pagaliwota. paamprok jonghok.

Bismilah. pamali mun dilami-lami.di dago-dago ti bareto. Lain lantung tambuh laku sanes lunta ta npa seja. hormateun simkuring. anu parantos dipaparina n manah. Bapak-bapak. tanda tresna kanyaah. Sakumaha ka uninga ku sadayana. sumangga geura gek calik. sami uninga maksadna. khususna ka calon panganten pameget m iwah rombongan. Para hadirin miwah para tatamu sadayana. bisi si jal u hanjelu si lanang honcewang.Calon panganten Istri. umumna ka urang sadaya anu sami-sami ngupingkeun. mangga geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perse ka kabersihan manah (mangle di kalungkeun). Ibu-ibu para wargi sadayana anu sami llinggih. Alhamdulillah calon panganten pameget miwah romb ongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggan g di teang. tawis asih ti kakasih. ayeuna parantos nyamp ak. kadeudeuh. sakotretna tina hate. Sok sanaos sami surti.Haturan wilujeng sumping kacalon pan ganten pameget. PANGALUNGAN MANGLE Tawis panampian tatamu. bawi raos emutan pribados. Sakeser daun satangkal. Wb. rasa. Peryoga manusa pangesi dunya. lisan dina saliring dumadi. Sim kuring saukur darma.Teu cekap ku surti sareng tekad wungku l. nanging. teu kedah dil ila-lila.ngembat-ngembat nyatang pi nang. teu wasa panjang carita.Jagong tuhur meunang ngunun hat uran wilujeng sumping. mere huhut tina guguran.Neda panyaksen acara bade dikawitan. kanggo nyumponan tinda k tanduk tata titi duduga. nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. acara urang kawitan ku lantunan kalam i lahi nu bade di lantunkeun ku ____________________________ Ngahaturkeun nuhun ka ____________________ Nuparantos ngalantunkeun kumandang ka lam ilahi.Namung kedah di bejer beaskeun. miwah para tatamu sadayana. purwa aya nu di maksad. Teu sae miulan awi. mugi teu janten kekeling galih renghat nya mamnahan. tanda kameumeut. Sumangga geura wakcakeun masing balaka (Sumangga ka pangersa kasepuh an calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeun lebetning kalb u jeroning ati). SESERAHAN Bismillahhirrahman nirahim Para hadirin. Calon panganten pameget miwah rombongan. Kan . Tutut gunung keong reuma. purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. mudah-mudahan ageung manfaatna kanggo numaoskeun khususna. sumangga geura hayap calon panganten pameget miwa h rombongan. Babasan p adika pagawean lamun nangtung ka jungjunan. MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan. amin . aya naon nya pamaksadan. sabungkus bareng jeng bungkusna nyerahkeun panganten pam eget sareng cacandakanna. mere cai geusan mandi. PANAMPIAN Para wargi sadayana.tempat anyar pangharepan sarakan keur kahirupan kulawargi.kembang boled nu tetela. namung kedah di sarengan ku ucap . di sugeng ing pucu galuh kelurahan katelahna. nu dianti-anti ti tatadi. manjangkeun simp ai babarayaan. sing lulus bantun jeung tumbu buah s eureuhna.Assalamua laikum Wr. seja ngaitkeun janji pasini .

(Mangga calon panganten pameget di candak kalebet heula kangge di dangdosan). Nudiseja mang nyata neda panyakse ni ti para wargi sadayana. Jalan gede sasapuan batu turun kesik naek. aya jalan komo mentas. Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun. AKAD NIKAH Para wargi sadayana. .Nusanes namah di antaykeun wae. campaka m angkak na dada. ninggang mangsa nu waluya.ggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten I stri. oge pangdu a ti sadayana. hapunten anu di teda. Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeun A kad Tikah . teu merenah sareng tata titi.Kangge mimpin ieu do a. itu purun ieu daek. Ti pribados salaku pangatur waktos.undak unduk basa. laksana nya pama ksadan. Malati ligar na ati.. mangga ka pangersa __________________ di haturanan. Para wargi sadayana. akad nikah parantos rengse kalayan lancar. Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya d i lajengkeun kana do a.Waktos di sayogikeun. Upacara akad nikah seja dikawitan.(Mangga ieu acara disanggakeun kka pangersa_____________________) DO A Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse. Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih . Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah cacandakanana Mangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pamege t di tampi ku Ibu calon panganten istri. koleak sakembaran. mugi urang sadayana aya dina pana ngtayungan Gusti nu maha suci. Wb. bilih aya basa nu teu sampurna. bingah amarwata suta.(Mangga candak cal on panganten istri ka luar). mobok manggih gorowong.Uga pakaitna tatali asi h Ng_____________cep __________________. koceak ninggang ugana. bingah ka giri-giri. Nugar cadas mangih emas. bingah nu taya p apadana. Niti wanci nu mustari. Urang pungkas ieu acara ku maos hamdalah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful