Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu di pihormat!

Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung m ungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mu stari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mi tra sadaya. Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deud euh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi Iteung ka p un anak Kabayan anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju , tinekanan diwalimahan dina dinten ieu Senin, 1 Juli 2010. Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pamege t! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunte n anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna na mpi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. H apunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosa nnana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu hent eu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana. Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameg et sarimbit! Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun gerentes a ti anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, a tra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas sal uyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad. Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asi h wening trang silumejang, si ujang muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, s akujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripn a. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan s areng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim. Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa , Amin Ya Robbal alamin. Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu s eueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji s yukur, tasyakur bini mah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan gali h pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh pan ganten istri. Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, mug a jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kala yan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun. Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha kedahna male s budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jaj ap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun a nak. Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Alla h Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin. Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat an u mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoni ng laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahtera na laki rabi.

agamana. jatnika sapapaosna. nyerenkeun pala putra pu tri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. Tutug anu dituju. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. mapay lacak anu baheula. sorangeu n piliheun hidep duaan. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kung si dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. sugan kiti. oge dina tata titina. Anu hakekatna aman at ti Gusti Allah. Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. tata titina tebih ti utami. umbul-umbulna Dinul Islam. umumna m ah kanggo keluargana. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala put ra putri Bapak sadayana dididik. asa ditonjok ku congcot. Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar. jerona satunjang jagat. paamprok jonghok. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. Pek geura tatan-tatan. engangna teu di ungang engang. Hiliwir angin kaasih. sih haksami anu dipamrih. jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana. saketi batil. sanes lantung tambuh l aku. rehna dina danget ieu tiasa pat epung lawung. ngajugjug k ana pulo pangharepan hidep duaan. alhamdulillah parantos bade rengse. bral mia ng nyandang harepan. dibimbing. lulus banglus ginuluran. dina tindak tandukna. tatali paranti wari san ti nini aki. Assalamualaikum wr. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahat urkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. bem a tatakrama. tarik jangkah beber layar. hade goreng bagja cilaka pagaliwota. khususna kanggo marurangkalih sadayana. neda jembar hampurana. dipaparinan pelajara n anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. beber layar poe anyar. bingah anu taya hinggana. Anaking! Poe ieu hidep nar ima amanat. sanes ketang tanpa beja.Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. tebih tina marganing balai. seueur silung sareng su mbangna. anu tuna pangabisa. eusina wajaning iman. Pen geusina salaksa haq. bag ja dunya rawuh akheratna. bingah amarw ata suta. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Sakitu nya kedalna ieu rasa. PIDATO MC NIKAHKEN . padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. angg ang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. Bapak sadaya. pasolengkrah pasalia. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nya eta seja nyukcruk galur di luluhur. Para Ibu. kalayan teu puguh entep seureuhna. Balabuhna lebah pala taran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan. tuntas anu diseja. hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun. mung sakitu buktosna an u mudah-mudahan aya mangfaatna. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. caturna teu ka ukur ku ugeran. meureun ki eu. an u janten margi dina tata titina. anu kapaksa sa tiasa-tiasa diolah ku basa. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. Anaking. k ahirupan rumah tangga. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. sih hapunten tangtos pakusut nye but. masyarakatna. diatik. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. Wahai anaking! Kahir upan teh lir ibarat samudra. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. mugia agung cukup lumur. anggang di teang. bingah ka giri-giri. Nu mawi tebih diungsi. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. nagarana. nusa sareng bangsana. Kapalna wujuding taqwa. Anaking perhatikeun munggaran lesotna jangkar. dibina. legana parat ka langit.

Babasan p adika pagawean lamun nangtung ka jungjunan. Bapak-bapak. nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. Lain lantung tambuh laku sanes lunta ta npa seja. Sakeser daun satangkal. Tutut gunung keong reuma. Sumangga geura wakcakeun masing balaka (Sumangga ka pangersa kasepuh an calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeun lebetning kalb u jeroning ati). mugi teu janten kekeling galih renghat nya mamnahan. aya naon nya pamaksadan. ayeuna parantos nyamp ak.Calon panganten Istri. sumangga geura gek calik. sakotretna tina hate. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggan g di teang. Bismilah. Calon panganten pameget miwah rombongan. Alhamdulillah calon panganten pameget miwah romb ongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut.Jagong tuhur meunang ngunun hat uran wilujeng sumping. miwah para tatamu sadayana. purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. PANGALUNGAN MANGLE Tawis panampian tatamu. sami uninga maksadna. sumangga geura hayap calon panganten pameget miwa h rombongan. seja ngaitkeun janji pasini . mere cai geusan mandi. Peryoga manusa pangesi dunya.ngembat-ngembat nyatang pi nang.Teu cekap ku surti sareng tekad wungku l. Sok sanaos sami surti. MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan. namung kedah di sarengan ku ucap . mangga geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perse ka kabersihan manah (mangle di kalungkeun). pamali mun dilami-lami. nanging. kadeudeuh. mudah-mudahan ageung manfaatna kanggo numaoskeun khususna. SESERAHAN Bismillahhirrahman nirahim Para hadirin.Neda panyaksen acara bade dikawitan. tawis asih ti kakasih. Wb. acara urang kawitan ku lantunan kalam i lahi nu bade di lantunkeun ku ____________________________ Ngahaturkeun nuhun ka ____________________ Nuparantos ngalantunkeun kumandang ka lam ilahi. tanda tresna kanyaah. teu kedah dil ila-lila. sabungkus bareng jeng bungkusna nyerahkeun panganten pam eget sareng cacandakanna. bisi si jal u hanjelu si lanang honcewang. umumna ka urang sadaya anu sami-sami ngupingkeun. Kan . mere huhut tina guguran.Namung kedah di bejer beaskeun. sing lulus bantun jeung tumbu buah s eureuhna. rasa.kembang boled nu tetela. Sakumaha ka uninga ku sadayana. hormateun simkuring. Para hadirin miwah para tatamu sadayana. bawi raos emutan pribados.di dago-dago ti bareto.Haturan wilujeng sumping kacalon pan ganten pameget. tanda kameumeut. Teu sae miulan awi. nu dianti-anti ti tatadi. khususna ka calon panganten pameget m iwah rombongan. Sim kuring saukur darma. di sugeng ing pucu galuh kelurahan katelahna. PANAMPIAN Para wargi sadayana. manjangkeun simp ai babarayaan. amin .tempat anyar pangharepan sarakan keur kahirupan kulawargi. teu wasa panjang carita. lisan dina saliring dumadi. kanggo nyumponan tinda k tanduk tata titi duduga. purwa aya nu di maksad. anu parantos dipaparina n manah.Assalamua laikum Wr. Ibu-ibu para wargi sadayana anu sami llinggih.

laksana nya pama ksadan. Niti wanci nu mustari. itu purun ieu daek.ggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten I stri. koleak sakembaran. AKAD NIKAH Para wargi sadayana. Urang pungkas ieu acara ku maos hamdalah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Nudiseja mang nyata neda panyakse ni ti para wargi sadayana.Uga pakaitna tatali asi h Ng_____________cep __________________.Nusanes namah di antaykeun wae.(Mangga ieu acara disanggakeun kka pangersa_____________________) DO A Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse. Jalan gede sasapuan batu turun kesik naek. bingah ka giri-giri. Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya d i lajengkeun kana do a. Wb. Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun. mugi urang sadayana aya dina pana ngtayungan Gusti nu maha suci. Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah cacandakanana Mangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pamege t di tampi ku Ibu calon panganten istri. bingah amarwata suta. hapunten anu di teda. campaka m angkak na dada. Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih .. (Mangga calon panganten pameget di candak kalebet heula kangge di dangdosan).undak unduk basa.Waktos di sayogikeun.Kangge mimpin ieu do a. Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeun A kad Tikah . oge pangdu a ti sadayana. bilih aya basa nu teu sampurna. koceak ninggang ugana.(Mangga candak cal on panganten istri ka luar). Nugar cadas mangih emas. teu merenah sareng tata titi. bingah nu taya p apadana. Para wargi sadayana. Malati ligar na ati. Ti pribados salaku pangatur waktos. aya jalan komo mentas. . mangga ka pangersa __________________ di haturanan. Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman. ninggang mangsa nu waluya. akad nikah parantos rengse kalayan lancar. mobok manggih gorowong. Upacara akad nikah seja dikawitan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful