Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu di pihormat!

Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung m ungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mu stari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mi tra sadaya. Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deud euh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi Iteung ka p un anak Kabayan anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju , tinekanan diwalimahan dina dinten ieu Senin, 1 Juli 2010. Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pamege t! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunte n anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna na mpi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. H apunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosa nnana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu hent eu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana. Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameg et sarimbit! Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun gerentes a ti anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, a tra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas sal uyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad. Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asi h wening trang silumejang, si ujang muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, s akujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripn a. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan s areng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim. Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa , Amin Ya Robbal alamin. Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu s eueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji s yukur, tasyakur bini mah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan gali h pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh pan ganten istri. Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, mug a jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kala yan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun. Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha kedahna male s budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jaj ap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun a nak. Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Alla h Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin. Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat an u mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoni ng laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahtera na laki rabi.

sih hapunten tangtos pakusut nye but. Tutug anu dituju. Kapalna wujuding taqwa. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nya eta seja nyukcruk galur di luluhur. tebih tina marganing balai. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. Anaking perhatikeun munggaran lesotna jangkar. Nu mawi tebih diungsi. paamprok jonghok. seueur silung sareng su mbangna. dina tindak tandukna. tuntas anu diseja. an u janten margi dina tata titina. bag ja dunya rawuh akheratna. jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. jatnika sapapaosna. Bapak sadaya. sanes ketang tanpa beja. mung sakitu buktosna an u mudah-mudahan aya mangfaatna. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. engangna teu di ungang engang. sanes lantung tambuh l aku. mapay lacak anu baheula. kalayan teu puguh entep seureuhna. Wahai anaking! Kahir upan teh lir ibarat samudra. nusa sareng bangsana. alhamdulillah parantos bade rengse. bingah anu taya hinggana. pasolengkrah pasalia. Pen geusina salaksa haq. hade goreng bagja cilaka pagaliwota. bingah ka giri-giri. meureun ki eu. PIDATO MC NIKAHKEN . dibimbing. beber layar poe anyar. angg ang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. nagarana. Pek geura tatan-tatan. umbul-umbulna Dinul Islam. Anu hakekatna aman at ti Gusti Allah. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. anggang di teang. Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. dipaparinan pelajara n anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. k ahirupan rumah tangga. Sakitu nya kedalna ieu rasa. agamana. neda jembar hampurana. jerona satunjang jagat. Balabuhna lebah pala taran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. anu kapaksa sa tiasa-tiasa diolah ku basa. tatali paranti wari san ti nini aki. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. khususna kanggo marurangkalih sadayana.Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. sugan kiti. sih haksami anu dipamrih. Para Ibu. mugia agung cukup lumur. tarik jangkah beber layar. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala put ra putri Bapak sadayana dididik. Anaking! Poe ieu hidep nar ima amanat. Anaking. masyarakatna. ngajugjug k ana pulo pangharepan hidep duaan. sorangeu n piliheun hidep duaan. lulus banglus ginuluran. umumna m ah kanggo keluargana. bem a tatakrama. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. diatik. tata titina tebih ti utami. oge dina tata titina. legana parat ka langit. nyerenkeun pala putra pu tri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. Assalamualaikum wr. dibina. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kung si dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. rehna dina danget ieu tiasa pat epung lawung. caturna teu ka ukur ku ugeran. hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun. bral mia ng nyandang harepan. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahat urkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. anu tuna pangabisa. asa ditonjok ku congcot. bingah amarw ata suta. Hiliwir angin kaasih. eusina wajaning iman. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. saketi batil. padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW.

manjangkeun simp ai babarayaan. acara urang kawitan ku lantunan kalam i lahi nu bade di lantunkeun ku ____________________________ Ngahaturkeun nuhun ka ____________________ Nuparantos ngalantunkeun kumandang ka lam ilahi. ayeuna parantos nyamp ak. khususna ka calon panganten pameget m iwah rombongan. namung kedah di sarengan ku ucap .Calon panganten Istri.ngembat-ngembat nyatang pi nang. nanging. Sumangga geura wakcakeun masing balaka (Sumangga ka pangersa kasepuh an calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeun lebetning kalb u jeroning ati). Sok sanaos sami surti. PANGALUNGAN MANGLE Tawis panampian tatamu.Namung kedah di bejer beaskeun. sing lulus bantun jeung tumbu buah s eureuhna. tanda kameumeut. sakotretna tina hate.kembang boled nu tetela. Bapak-bapak. kanggo nyumponan tinda k tanduk tata titi duduga. rasa. Sim kuring saukur darma.Teu cekap ku surti sareng tekad wungku l. Para hadirin miwah para tatamu sadayana. tawis asih ti kakasih. bawi raos emutan pribados. PANAMPIAN Para wargi sadayana.tempat anyar pangharepan sarakan keur kahirupan kulawargi. umumna ka urang sadaya anu sami-sami ngupingkeun. mugi teu janten kekeling galih renghat nya mamnahan. mangga geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perse ka kabersihan manah (mangle di kalungkeun). Bismilah. Kan . aya naon nya pamaksadan.Neda panyaksen acara bade dikawitan.Assalamua laikum Wr. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggan g di teang. teu kedah dil ila-lila. SESERAHAN Bismillahhirrahman nirahim Para hadirin. hormateun simkuring. Peryoga manusa pangesi dunya. sumangga geura gek calik.Haturan wilujeng sumping kacalon pan ganten pameget. Tutut gunung keong reuma. nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. Calon panganten pameget miwah rombongan. Teu sae miulan awi. Lain lantung tambuh laku sanes lunta ta npa seja. Sakeser daun satangkal. seja ngaitkeun janji pasini . sumangga geura hayap calon panganten pameget miwa h rombongan. tanda tresna kanyaah. lisan dina saliring dumadi. di sugeng ing pucu galuh kelurahan katelahna. anu parantos dipaparina n manah. sami uninga maksadna. Babasan p adika pagawean lamun nangtung ka jungjunan. mere cai geusan mandi. bisi si jal u hanjelu si lanang honcewang. Sakumaha ka uninga ku sadayana. MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan.di dago-dago ti bareto. amin .Jagong tuhur meunang ngunun hat uran wilujeng sumping. purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. Wb. teu wasa panjang carita. purwa aya nu di maksad. sabungkus bareng jeng bungkusna nyerahkeun panganten pam eget sareng cacandakanna. pamali mun dilami-lami. Ibu-ibu para wargi sadayana anu sami llinggih. mere huhut tina guguran. mudah-mudahan ageung manfaatna kanggo numaoskeun khususna. miwah para tatamu sadayana. kadeudeuh. nu dianti-anti ti tatadi. Alhamdulillah calon panganten pameget miwah romb ongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut.

laksana nya pama ksadan. itu purun ieu daek. Jalan gede sasapuan batu turun kesik naek. Wb. akad nikah parantos rengse kalayan lancar.(Mangga candak cal on panganten istri ka luar). mugi urang sadayana aya dina pana ngtayungan Gusti nu maha suci. mobok manggih gorowong. aya jalan komo mentas. koleak sakembaran.(Mangga ieu acara disanggakeun kka pangersa_____________________) DO A Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse.undak unduk basa.Uga pakaitna tatali asi h Ng_____________cep __________________. Para wargi sadayana. oge pangdu a ti sadayana. Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeun A kad Tikah . Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun.Nusanes namah di antaykeun wae.ggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten I stri. Nudiseja mang nyata neda panyakse ni ti para wargi sadayana. . Niti wanci nu mustari. Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman. ninggang mangsa nu waluya. AKAD NIKAH Para wargi sadayana. Nugar cadas mangih emas. Malati ligar na ati. koceak ninggang ugana. Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih . bilih aya basa nu teu sampurna. Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya d i lajengkeun kana do a. bingah nu taya p apadana. Urang pungkas ieu acara ku maos hamdalah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr.Waktos di sayogikeun. Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah cacandakanana Mangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pamege t di tampi ku Ibu calon panganten istri. hapunten anu di teda. mangga ka pangersa __________________ di haturanan. Upacara akad nikah seja dikawitan.. teu merenah sareng tata titi. bingah amarwata suta. (Mangga calon panganten pameget di candak kalebet heula kangge di dangdosan). campaka m angkak na dada. Ti pribados salaku pangatur waktos. bingah ka giri-giri.Kangge mimpin ieu do a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful