Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu di pihormat!

Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung m ungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mu stari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mi tra sadaya. Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deud euh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi Iteung ka p un anak Kabayan anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju , tinekanan diwalimahan dina dinten ieu Senin, 1 Juli 2010. Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pamege t! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunte n anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna na mpi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. H apunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosa nnana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu hent eu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana. Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameg et sarimbit! Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun gerentes a ti anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, a tra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas sal uyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad. Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asi h wening trang silumejang, si ujang muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, s akujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripn a. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan s areng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim. Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa , Amin Ya Robbal alamin. Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu s eueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji s yukur, tasyakur bini mah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan gali h pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh pan ganten istri. Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, mug a jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kala yan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun. Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha kedahna male s budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jaj ap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun a nak. Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Alla h Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin. Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat an u mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoni ng laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahtera na laki rabi.

tuntas anu diseja. dipaparinan pelajara n anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. bingah anu taya hinggana. tarik jangkah beber layar. Wahai anaking! Kahir upan teh lir ibarat samudra. dina tindak tandukna. khususna kanggo marurangkalih sadayana. anggang di teang. caturna teu ka ukur ku ugeran. bem a tatakrama. Balabuhna lebah pala taran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan. Anu hakekatna aman at ti Gusti Allah. bingah amarw ata suta. diatik. pasolengkrah pasalia. sih hapunten tangtos pakusut nye but. Kapalna wujuding taqwa. bag ja dunya rawuh akheratna. kalayan teu puguh entep seureuhna. hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun. agamana. dibimbing. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. anu tuna pangabisa. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. sorangeu n piliheun hidep duaan. neda jembar hampurana. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. oge dina tata titina. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala put ra putri Bapak sadayana dididik. rehna dina danget ieu tiasa pat epung lawung. Assalamualaikum wr. legana parat ka langit. tatali paranti wari san ti nini aki. Pen geusina salaksa haq. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. Hiliwir angin kaasih. Nu mawi tebih diungsi. Anaking! Poe ieu hidep nar ima amanat. sanes ketang tanpa beja. Anaking perhatikeun munggaran lesotna jangkar. Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar. bingah ka giri-giri. jerona satunjang jagat. alhamdulillah parantos bade rengse.Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. ngajugjug k ana pulo pangharepan hidep duaan. saketi batil. k ahirupan rumah tangga. sanes lantung tambuh l aku. sugan kiti. Anaking. asa ditonjok ku congcot. an u janten margi dina tata titina. padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW. eusina wajaning iman. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Bapak sadaya. Tutug anu dituju. tebih tina marganing balai. Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. angg ang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. umumna m ah kanggo keluargana. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. Sakitu nya kedalna ieu rasa. mung sakitu buktosna an u mudah-mudahan aya mangfaatna. paamprok jonghok. Pek geura tatan-tatan. nusa sareng bangsana. anu kapaksa sa tiasa-tiasa diolah ku basa. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kung si dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. dibina. jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana. sih haksami anu dipamrih. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. umbul-umbulna Dinul Islam. nyerenkeun pala putra pu tri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. nagarana. PIDATO MC NIKAHKEN . meureun ki eu. Para Ibu. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nya eta seja nyukcruk galur di luluhur. seueur silung sareng su mbangna. hade goreng bagja cilaka pagaliwota. tata titina tebih ti utami. jatnika sapapaosna. beber layar poe anyar. mapay lacak anu baheula. bral mia ng nyandang harepan. lulus banglus ginuluran. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahat urkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. engangna teu di ungang engang. mugia agung cukup lumur. masyarakatna. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama.

SESERAHAN Bismillahhirrahman nirahim Para hadirin. pamali mun dilami-lami. Kan . sami uninga maksadna. Tutut gunung keong reuma. seja ngaitkeun janji pasini . Lain lantung tambuh laku sanes lunta ta npa seja.ngembat-ngembat nyatang pi nang. Para hadirin miwah para tatamu sadayana. lisan dina saliring dumadi. Sumangga geura wakcakeun masing balaka (Sumangga ka pangersa kasepuh an calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeun lebetning kalb u jeroning ati). bisi si jal u hanjelu si lanang honcewang. Sakeser daun satangkal.kembang boled nu tetela. mere cai geusan mandi. hormateun simkuring. nu dianti-anti ti tatadi. kanggo nyumponan tinda k tanduk tata titi duduga. Teu sae miulan awi. purwa aya nu di maksad. purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. tanda tresna kanyaah. mangga geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perse ka kabersihan manah (mangle di kalungkeun). aya naon nya pamaksadan.Neda panyaksen acara bade dikawitan.Calon panganten Istri. Sakumaha ka uninga ku sadayana. namung kedah di sarengan ku ucap . di sugeng ing pucu galuh kelurahan katelahna. Peryoga manusa pangesi dunya. manjangkeun simp ai babarayaan.Haturan wilujeng sumping kacalon pan ganten pameget. rasa.tempat anyar pangharepan sarakan keur kahirupan kulawargi. sabungkus bareng jeng bungkusna nyerahkeun panganten pam eget sareng cacandakanna. kadeudeuh.Assalamua laikum Wr.di dago-dago ti bareto.Jagong tuhur meunang ngunun hat uran wilujeng sumping. umumna ka urang sadaya anu sami-sami ngupingkeun. Babasan p adika pagawean lamun nangtung ka jungjunan. Bismilah. teu kedah dil ila-lila. miwah para tatamu sadayana. Ibu-ibu para wargi sadayana anu sami llinggih. nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan. PANGALUNGAN MANGLE Tawis panampian tatamu.Teu cekap ku surti sareng tekad wungku l. Sim kuring saukur darma. mere huhut tina guguran. sakotretna tina hate. khususna ka calon panganten pameget m iwah rombongan. PANAMPIAN Para wargi sadayana. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggan g di teang. sumangga geura gek calik. sing lulus bantun jeung tumbu buah s eureuhna. Wb. Sok sanaos sami surti. anu parantos dipaparina n manah. Alhamdulillah calon panganten pameget miwah romb ongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut. tanda kameumeut. Calon panganten pameget miwah rombongan. bawi raos emutan pribados. mudah-mudahan ageung manfaatna kanggo numaoskeun khususna. Bapak-bapak. tawis asih ti kakasih.Namung kedah di bejer beaskeun. amin . acara urang kawitan ku lantunan kalam i lahi nu bade di lantunkeun ku ____________________________ Ngahaturkeun nuhun ka ____________________ Nuparantos ngalantunkeun kumandang ka lam ilahi. sumangga geura hayap calon panganten pameget miwa h rombongan. nanging. teu wasa panjang carita. ayeuna parantos nyamp ak. mugi teu janten kekeling galih renghat nya mamnahan.

. (Mangga calon panganten pameget di candak kalebet heula kangge di dangdosan). Jalan gede sasapuan batu turun kesik naek. Malati ligar na ati. bingah amarwata suta. akad nikah parantos rengse kalayan lancar. mangga ka pangersa __________________ di haturanan. Para wargi sadayana. campaka m angkak na dada. laksana nya pama ksadan. Wb. ninggang mangsa nu waluya. Ti pribados salaku pangatur waktos. Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah cacandakanana Mangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pamege t di tampi ku Ibu calon panganten istri.(Mangga ieu acara disanggakeun kka pangersa_____________________) DO A Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse. mobok manggih gorowong. Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun.Uga pakaitna tatali asi h Ng_____________cep __________________.ggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten I stri. bingah ka giri-giri. AKAD NIKAH Para wargi sadayana. Upacara akad nikah seja dikawitan. mugi urang sadayana aya dina pana ngtayungan Gusti nu maha suci. koleak sakembaran. oge pangdu a ti sadayana.Kangge mimpin ieu do a. Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman. Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeun A kad Tikah . Nugar cadas mangih emas. koceak ninggang ugana.undak unduk basa. Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih . aya jalan komo mentas. Nudiseja mang nyata neda panyakse ni ti para wargi sadayana.. Urang pungkas ieu acara ku maos hamdalah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr.Nusanes namah di antaykeun wae.(Mangga candak cal on panganten istri ka luar). bilih aya basa nu teu sampurna.Waktos di sayogikeun. hapunten anu di teda. bingah nu taya p apadana. Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya d i lajengkeun kana do a. itu purun ieu daek. Niti wanci nu mustari. teu merenah sareng tata titi.