P. 1
Pidato Basa Sunda

Pidato Basa Sunda

|Views: 119|Likes:
Dipublikasikan oleh Hariri BlackSun'get Thebeat
Pidato
Pidato

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Hariri BlackSun'get Thebeat on Feb 18, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu di pihormat!

Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung m ungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mu stari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mi tra sadaya. Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deud euh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi Iteung ka p un anak Kabayan anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju , tinekanan diwalimahan dina dinten ieu Senin, 1 Juli 2010. Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pamege t! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunte n anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna na mpi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. H apunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosa nnana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu hent eu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana. Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameg et sarimbit! Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun gerentes a ti anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, a tra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas sal uyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad. Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asi h wening trang silumejang, si ujang muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, s akujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripn a. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan s areng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim. Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa , Amin Ya Robbal alamin. Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu s eueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji s yukur, tasyakur bini mah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan gali h pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh pan ganten istri. Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, mug a jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kala yan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun. Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha kedahna male s budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jaj ap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun a nak. Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Alla h Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin. Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat an u mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoni ng laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahtera na laki rabi.

sanes lantung tambuh l aku. k ahirupan rumah tangga. legana parat ka langit. Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. bral mia ng nyandang harepan. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nya eta seja nyukcruk galur di luluhur. padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW. eusina wajaning iman. bingah anu taya hinggana. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. anu kapaksa sa tiasa-tiasa diolah ku basa. alhamdulillah parantos bade rengse. nagarana. Sakitu nya kedalna ieu rasa. Pek geura tatan-tatan. sugan kiti. nusa sareng bangsana. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. lulus banglus ginuluran. meureun ki eu. dipaparinan pelajara n anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. jatnika sapapaosna. Anaking! Poe ieu hidep nar ima amanat. Kapalna wujuding taqwa. jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. angg ang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala put ra putri Bapak sadayana dididik. an u janten margi dina tata titina. tata titina tebih ti utami. Anaking perhatikeun munggaran lesotna jangkar. tatali paranti wari san ti nini aki. saketi batil. dibina. Para Ibu. anu tuna pangabisa. umumna m ah kanggo keluargana. Anu hakekatna aman at ti Gusti Allah. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. kalayan teu puguh entep seureuhna. Tutug anu dituju. rehna dina danget ieu tiasa pat epung lawung. caturna teu ka ukur ku ugeran. sih haksami anu dipamrih. Hiliwir angin kaasih. PIDATO MC NIKAHKEN . Nu mawi tebih diungsi. engangna teu di ungang engang. diatik. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahat urkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. mugia agung cukup lumur.Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. Balabuhna lebah pala taran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan. jerona satunjang jagat. sanes ketang tanpa beja. seueur silung sareng su mbangna. asa ditonjok ku congcot. Assalamualaikum wr. oge dina tata titina. Bapak sadaya. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. tuntas anu diseja. khususna kanggo marurangkalih sadayana. nyerenkeun pala putra pu tri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. agamana. mung sakitu buktosna an u mudah-mudahan aya mangfaatna. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. dibimbing. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. bingah ka giri-giri. mapay lacak anu baheula. ngajugjug k ana pulo pangharepan hidep duaan. sih hapunten tangtos pakusut nye but. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. bingah amarw ata suta. hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kung si dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. umbul-umbulna Dinul Islam. dina tindak tandukna. bag ja dunya rawuh akheratna. Wahai anaking! Kahir upan teh lir ibarat samudra. tebih tina marganing balai. pasolengkrah pasalia. sorangeu n piliheun hidep duaan. Anaking. Pen geusina salaksa haq. neda jembar hampurana. tarik jangkah beber layar. paamprok jonghok. anggang di teang. masyarakatna. beber layar poe anyar. bem a tatakrama. hade goreng bagja cilaka pagaliwota.

umumna ka urang sadaya anu sami-sami ngupingkeun. acara urang kawitan ku lantunan kalam i lahi nu bade di lantunkeun ku ____________________________ Ngahaturkeun nuhun ka ____________________ Nuparantos ngalantunkeun kumandang ka lam ilahi. aya naon nya pamaksadan. rasa. di sugeng ing pucu galuh kelurahan katelahna.Namung kedah di bejer beaskeun. Ibu-ibu para wargi sadayana anu sami llinggih. mere cai geusan mandi. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggan g di teang. Bapak-bapak. mere huhut tina guguran. ayeuna parantos nyamp ak.kembang boled nu tetela. anu parantos dipaparina n manah. Sakeser daun satangkal. namung kedah di sarengan ku ucap . tanda kameumeut.Assalamua laikum Wr. pamali mun dilami-lami. Para hadirin miwah para tatamu sadayana. kanggo nyumponan tinda k tanduk tata titi duduga. Teu sae miulan awi. Kan . sumangga geura gek calik. tanda tresna kanyaah. lisan dina saliring dumadi. kadeudeuh. sabungkus bareng jeng bungkusna nyerahkeun panganten pam eget sareng cacandakanna. teu wasa panjang carita. Alhamdulillah calon panganten pameget miwah romb ongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut. miwah para tatamu sadayana.ngembat-ngembat nyatang pi nang. teu kedah dil ila-lila.Haturan wilujeng sumping kacalon pan ganten pameget. Wb. PANGALUNGAN MANGLE Tawis panampian tatamu. hormateun simkuring. sami uninga maksadna. SESERAHAN Bismillahhirrahman nirahim Para hadirin. Sim kuring saukur darma.Jagong tuhur meunang ngunun hat uran wilujeng sumping. Sumangga geura wakcakeun masing balaka (Sumangga ka pangersa kasepuh an calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeun lebetning kalb u jeroning ati). Peryoga manusa pangesi dunya. Lain lantung tambuh laku sanes lunta ta npa seja. sing lulus bantun jeung tumbu buah s eureuhna.tempat anyar pangharepan sarakan keur kahirupan kulawargi. amin .Calon panganten Istri. PANAMPIAN Para wargi sadayana. bisi si jal u hanjelu si lanang honcewang. MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan.Teu cekap ku surti sareng tekad wungku l. Sakumaha ka uninga ku sadayana. bawi raos emutan pribados. khususna ka calon panganten pameget m iwah rombongan.di dago-dago ti bareto. manjangkeun simp ai babarayaan. sakotretna tina hate. Tutut gunung keong reuma. tawis asih ti kakasih. seja ngaitkeun janji pasini . Bismilah. nanging. mangga geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perse ka kabersihan manah (mangle di kalungkeun). mugi teu janten kekeling galih renghat nya mamnahan.Neda panyaksen acara bade dikawitan. purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. purwa aya nu di maksad. Babasan p adika pagawean lamun nangtung ka jungjunan. Calon panganten pameget miwah rombongan. mudah-mudahan ageung manfaatna kanggo numaoskeun khususna. nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. Sok sanaos sami surti. nu dianti-anti ti tatadi. sumangga geura hayap calon panganten pameget miwa h rombongan.

itu purun ieu daek. Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeun A kad Tikah . aya jalan komo mentas.Uga pakaitna tatali asi h Ng_____________cep __________________. Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya d i lajengkeun kana do a.Kangge mimpin ieu do a. teu merenah sareng tata titi. bilih aya basa nu teu sampurna. bingah nu taya p apadana. Urang pungkas ieu acara ku maos hamdalah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Malati ligar na ati.(Mangga candak cal on panganten istri ka luar).Nusanes namah di antaykeun wae. mugi urang sadayana aya dina pana ngtayungan Gusti nu maha suci. koleak sakembaran. bingah ka giri-giri. mobok manggih gorowong. bingah amarwata suta.ggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten I stri.undak unduk basa. laksana nya pama ksadan. Nudiseja mang nyata neda panyakse ni ti para wargi sadayana.(Mangga ieu acara disanggakeun kka pangersa_____________________) DO A Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse. Para wargi sadayana. Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih . Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman. ninggang mangsa nu waluya. campaka m angkak na dada. hapunten anu di teda.Waktos di sayogikeun. Nugar cadas mangih emas. Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun. AKAD NIKAH Para wargi sadayana.. Wb. mangga ka pangersa __________________ di haturanan. Ti pribados salaku pangatur waktos. Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah cacandakanana Mangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pamege t di tampi ku Ibu calon panganten istri. Jalan gede sasapuan batu turun kesik naek. . oge pangdu a ti sadayana. Upacara akad nikah seja dikawitan. akad nikah parantos rengse kalayan lancar. (Mangga calon panganten pameget di candak kalebet heula kangge di dangdosan). Niti wanci nu mustari. koceak ninggang ugana.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->