Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu di pihormat!

Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung m ungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mu stari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mi tra sadaya. Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deud euh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi Iteung ka p un anak Kabayan anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju , tinekanan diwalimahan dina dinten ieu Senin, 1 Juli 2010. Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pamege t! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunte n anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna na mpi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. H apunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosa nnana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu hent eu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana. Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameg et sarimbit! Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun gerentes a ti anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, a tra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas sal uyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad. Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asi h wening trang silumejang, si ujang muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, s akujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripn a. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan s areng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim. Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa , Amin Ya Robbal alamin. Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu s eueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji s yukur, tasyakur bini mah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan gali h pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh pan ganten istri. Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, mug a jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kala yan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun. Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha kedahna male s budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jaj ap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun a nak. Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Alla h Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin. Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat an u mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoni ng laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahtera na laki rabi.

kalayan teu puguh entep seureuhna. Assalamualaikum wr. dina tindak tandukna. Anaking perhatikeun munggaran lesotna jangkar. oge dina tata titina. nagarana. Wahai anaking! Kahir upan teh lir ibarat samudra. khususna kanggo marurangkalih sadayana. Anaking! Poe ieu hidep nar ima amanat. jerona satunjang jagat. bag ja dunya rawuh akheratna. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala put ra putri Bapak sadayana dididik. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahat urkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. alhamdulillah parantos bade rengse. saketi batil. anu kapaksa sa tiasa-tiasa diolah ku basa. Para Ibu. neda jembar hampurana. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. Sakitu nya kedalna ieu rasa. seueur silung sareng su mbangna. sugan kiti. dibina. tata titina tebih ti utami. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. nusa sareng bangsana. jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana. hade goreng bagja cilaka pagaliwota. mapay lacak anu baheula. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. sorangeu n piliheun hidep duaan. bingah ka giri-giri.Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. anu tuna pangabisa. bingah anu taya hinggana. dipaparinan pelajara n anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. umbul-umbulna Dinul Islam. PIDATO MC NIKAHKEN . Balabuhna lebah pala taran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan. padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW. k ahirupan rumah tangga. caturna teu ka ukur ku ugeran. mugia agung cukup lumur. tarik jangkah beber layar. dibimbing. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. umumna m ah kanggo keluargana. sanes lantung tambuh l aku. nyerenkeun pala putra pu tri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Anu hakekatna aman at ti Gusti Allah. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nya eta seja nyukcruk galur di luluhur. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. tebih tina marganing balai. bral mia ng nyandang harepan. bingah amarw ata suta. Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. beber layar poe anyar. masyarakatna. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. meureun ki eu. engangna teu di ungang engang. an u janten margi dina tata titina. sih haksami anu dipamrih. ngajugjug k ana pulo pangharepan hidep duaan. tuntas anu diseja. Pen geusina salaksa haq. lulus banglus ginuluran. Bapak sadaya. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. sih hapunten tangtos pakusut nye but. angg ang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. mung sakitu buktosna an u mudah-mudahan aya mangfaatna. Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. jatnika sapapaosna. anggang di teang. legana parat ka langit. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kung si dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. eusina wajaning iman. tatali paranti wari san ti nini aki. Hiliwir angin kaasih. Pek geura tatan-tatan. Nu mawi tebih diungsi. sanes ketang tanpa beja. Tutug anu dituju. rehna dina danget ieu tiasa pat epung lawung. asa ditonjok ku congcot. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. Kapalna wujuding taqwa. hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun. paamprok jonghok. Anaking. diatik. bem a tatakrama. agamana. pasolengkrah pasalia.

mere cai geusan mandi.Namung kedah di bejer beaskeun. mugi teu janten kekeling galih renghat nya mamnahan. tawis asih ti kakasih.kembang boled nu tetela. sakotretna tina hate. Alhamdulillah calon panganten pameget miwah romb ongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut. Sok sanaos sami surti. mere huhut tina guguran.ngembat-ngembat nyatang pi nang. aya naon nya pamaksadan. bawi raos emutan pribados. anu parantos dipaparina n manah. miwah para tatamu sadayana. Babasan p adika pagawean lamun nangtung ka jungjunan. MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan. teu kedah dil ila-lila. tanda kameumeut. hormateun simkuring.Jagong tuhur meunang ngunun hat uran wilujeng sumping. Peryoga manusa pangesi dunya. seja ngaitkeun janji pasini . Sumangga geura wakcakeun masing balaka (Sumangga ka pangersa kasepuh an calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeun lebetning kalb u jeroning ati). Sim kuring saukur darma. ayeuna parantos nyamp ak.Neda panyaksen acara bade dikawitan. Calon panganten pameget miwah rombongan.tempat anyar pangharepan sarakan keur kahirupan kulawargi. mudah-mudahan ageung manfaatna kanggo numaoskeun khususna. namung kedah di sarengan ku ucap . umumna ka urang sadaya anu sami-sami ngupingkeun.Calon panganten Istri. purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. kadeudeuh. Lain lantung tambuh laku sanes lunta ta npa seja. lisan dina saliring dumadi. Tutut gunung keong reuma. amin . Ibu-ibu para wargi sadayana anu sami llinggih.Haturan wilujeng sumping kacalon pan ganten pameget. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggan g di teang. PANGALUNGAN MANGLE Tawis panampian tatamu. di sugeng ing pucu galuh kelurahan katelahna. khususna ka calon panganten pameget m iwah rombongan. sabungkus bareng jeng bungkusna nyerahkeun panganten pam eget sareng cacandakanna. sumangga geura hayap calon panganten pameget miwa h rombongan. Wb. kanggo nyumponan tinda k tanduk tata titi duduga. nanging. Para hadirin miwah para tatamu sadayana. rasa. nu dianti-anti ti tatadi. mangga geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perse ka kabersihan manah (mangle di kalungkeun). PANAMPIAN Para wargi sadayana. manjangkeun simp ai babarayaan. Sakumaha ka uninga ku sadayana. purwa aya nu di maksad. bisi si jal u hanjelu si lanang honcewang. SESERAHAN Bismillahhirrahman nirahim Para hadirin. sing lulus bantun jeung tumbu buah s eureuhna.di dago-dago ti bareto. sumangga geura gek calik. Sakeser daun satangkal. tanda tresna kanyaah. teu wasa panjang carita. Kan . nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. Bismilah. pamali mun dilami-lami. Bapak-bapak. sami uninga maksadna. Teu sae miulan awi.Assalamua laikum Wr. acara urang kawitan ku lantunan kalam i lahi nu bade di lantunkeun ku ____________________________ Ngahaturkeun nuhun ka ____________________ Nuparantos ngalantunkeun kumandang ka lam ilahi.Teu cekap ku surti sareng tekad wungku l.

Niti wanci nu mustari. laksana nya pama ksadan. mangga ka pangersa __________________ di haturanan. mobok manggih gorowong.(Mangga candak cal on panganten istri ka luar). AKAD NIKAH Para wargi sadayana. Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman. bilih aya basa nu teu sampurna. aya jalan komo mentas. campaka m angkak na dada. koleak sakembaran.. Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih . Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah cacandakanana Mangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pamege t di tampi ku Ibu calon panganten istri. Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun. (Mangga calon panganten pameget di candak kalebet heula kangge di dangdosan). Malati ligar na ati. hapunten anu di teda. bingah ka giri-giri. Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeun A kad Tikah .Waktos di sayogikeun.ggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten I stri.Kangge mimpin ieu do a. Nugar cadas mangih emas.Nusanes namah di antaykeun wae. Upacara akad nikah seja dikawitan. teu merenah sareng tata titi.(Mangga ieu acara disanggakeun kka pangersa_____________________) DO A Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse.undak unduk basa. bingah nu taya p apadana. oge pangdu a ti sadayana. . Ti pribados salaku pangatur waktos. bingah amarwata suta. itu purun ieu daek. mugi urang sadayana aya dina pana ngtayungan Gusti nu maha suci. Para wargi sadayana. akad nikah parantos rengse kalayan lancar. koceak ninggang ugana. ninggang mangsa nu waluya. Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya d i lajengkeun kana do a. Nudiseja mang nyata neda panyakse ni ti para wargi sadayana. Urang pungkas ieu acara ku maos hamdalah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb. Jalan gede sasapuan batu turun kesik naek.Uga pakaitna tatali asi h Ng_____________cep __________________.