Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu di pihormat!

Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung m ungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mu stari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mi tra sadaya. Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deud euh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi Iteung ka p un anak Kabayan anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju , tinekanan diwalimahan dina dinten ieu Senin, 1 Juli 2010. Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pamege t! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunte n anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna na mpi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. H apunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosa nnana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu hent eu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana. Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameg et sarimbit! Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun gerentes a ti anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, a tra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas sal uyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad. Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asi h wening trang silumejang, si ujang muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, s akujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripn a. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan s areng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim. Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa , Amin Ya Robbal alamin. Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu s eueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji s yukur, tasyakur bini mah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan gali h pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh pan ganten istri. Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, mug a jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kala yan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun. Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha kedahna male s budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jaj ap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun a nak. Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Alla h Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin. Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat an u mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoni ng laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahtera na laki rabi.

anggang di teang. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. dina tindak tandukna. Para Ibu. tebih tina marganing balai. lulus banglus ginuluran. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. Anaking perhatikeun munggaran lesotna jangkar. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. nagarana. sanes ketang tanpa beja. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. Assalamualaikum wr. nyerenkeun pala putra pu tri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. anu kapaksa sa tiasa-tiasa diolah ku basa. dibina. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kung si dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. Anaking! Poe ieu hidep nar ima amanat. meureun ki eu. jatnika sapapaosna. bingah amarw ata suta. Kapalna wujuding taqwa. nusa sareng bangsana. rehna dina danget ieu tiasa pat epung lawung. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. an u janten margi dina tata titina. hade goreng bagja cilaka pagaliwota. paamprok jonghok. saketi batil. tuntas anu diseja. neda jembar hampurana. Wahai anaking! Kahir upan teh lir ibarat samudra. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. dibimbing. kalayan teu puguh entep seureuhna. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. PIDATO MC NIKAHKEN . hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun. sanes lantung tambuh l aku. k ahirupan rumah tangga. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahat urkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. Nu mawi tebih diungsi. dipaparinan pelajara n anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. sih hapunten tangtos pakusut nye but. khususna kanggo marurangkalih sadayana. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. Anu hakekatna aman at ti Gusti Allah. alhamdulillah parantos bade rengse. Sakitu nya kedalna ieu rasa. agamana. ngajugjug k ana pulo pangharepan hidep duaan. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. eusina wajaning iman. beber layar poe anyar. tatali paranti wari san ti nini aki. bem a tatakrama. umbul-umbulna Dinul Islam. sih haksami anu dipamrih. Tutug anu dituju. tata titina tebih ti utami. sugan kiti. engangna teu di ungang engang. asa ditonjok ku congcot. oge dina tata titina.Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. Pek geura tatan-tatan. Anaking. umumna m ah kanggo keluargana. legana parat ka langit. bingah ka giri-giri. Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. Hiliwir angin kaasih. Pen geusina salaksa haq. mung sakitu buktosna an u mudah-mudahan aya mangfaatna. masyarakatna. bingah anu taya hinggana. bral mia ng nyandang harepan. Bapak sadaya. padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW. bag ja dunya rawuh akheratna. Balabuhna lebah pala taran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan. diatik. caturna teu ka ukur ku ugeran. mapay lacak anu baheula. mugia agung cukup lumur. tarik jangkah beber layar. jerona satunjang jagat. sorangeu n piliheun hidep duaan. anu tuna pangabisa. pasolengkrah pasalia. jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana. Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar. seueur silung sareng su mbangna. angg ang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala put ra putri Bapak sadayana dididik. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nya eta seja nyukcruk galur di luluhur.

Calon panganten Istri. Tutut gunung keong reuma. khususna ka calon panganten pameget m iwah rombongan.Neda panyaksen acara bade dikawitan. nu dianti-anti ti tatadi. PANGALUNGAN MANGLE Tawis panampian tatamu. Wb. sing lulus bantun jeung tumbu buah s eureuhna. purwa aya nu di maksad. Peryoga manusa pangesi dunya. Sakeser daun satangkal. purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. kadeudeuh. sami uninga maksadna. seja ngaitkeun janji pasini . PANAMPIAN Para wargi sadayana. ayeuna parantos nyamp ak. umumna ka urang sadaya anu sami-sami ngupingkeun. Teu sae miulan awi.tempat anyar pangharepan sarakan keur kahirupan kulawargi. di sugeng ing pucu galuh kelurahan katelahna. namung kedah di sarengan ku ucap .Assalamua laikum Wr. Alhamdulillah calon panganten pameget miwah romb ongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggan g di teang. lisan dina saliring dumadi. Sim kuring saukur darma. Para hadirin miwah para tatamu sadayana.Namung kedah di bejer beaskeun. nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. Bapak-bapak.Teu cekap ku surti sareng tekad wungku l. MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan. Kan . amin . bawi raos emutan pribados. mere huhut tina guguran. SESERAHAN Bismillahhirrahman nirahim Para hadirin.ngembat-ngembat nyatang pi nang. tanda kameumeut. mere cai geusan mandi. Calon panganten pameget miwah rombongan. teu kedah dil ila-lila. manjangkeun simp ai babarayaan. Sakumaha ka uninga ku sadayana. kanggo nyumponan tinda k tanduk tata titi duduga.Haturan wilujeng sumping kacalon pan ganten pameget. sabungkus bareng jeng bungkusna nyerahkeun panganten pam eget sareng cacandakanna. tanda tresna kanyaah. Lain lantung tambuh laku sanes lunta ta npa seja. bisi si jal u hanjelu si lanang honcewang.di dago-dago ti bareto. pamali mun dilami-lami. Sumangga geura wakcakeun masing balaka (Sumangga ka pangersa kasepuh an calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeun lebetning kalb u jeroning ati). acara urang kawitan ku lantunan kalam i lahi nu bade di lantunkeun ku ____________________________ Ngahaturkeun nuhun ka ____________________ Nuparantos ngalantunkeun kumandang ka lam ilahi.Jagong tuhur meunang ngunun hat uran wilujeng sumping. mangga geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perse ka kabersihan manah (mangle di kalungkeun). anu parantos dipaparina n manah. teu wasa panjang carita. mudah-mudahan ageung manfaatna kanggo numaoskeun khususna. Sok sanaos sami surti. sakotretna tina hate. aya naon nya pamaksadan. Ibu-ibu para wargi sadayana anu sami llinggih. rasa. nanging. mugi teu janten kekeling galih renghat nya mamnahan. sumangga geura gek calik.kembang boled nu tetela. Babasan p adika pagawean lamun nangtung ka jungjunan. tawis asih ti kakasih. miwah para tatamu sadayana. sumangga geura hayap calon panganten pameget miwa h rombongan. Bismilah. hormateun simkuring.

koceak ninggang ugana. Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih . itu purun ieu daek. hapunten anu di teda.(Mangga ieu acara disanggakeun kka pangersa_____________________) DO A Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse.Kangge mimpin ieu do a. Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeun A kad Tikah . koleak sakembaran. Jalan gede sasapuan batu turun kesik naek.. Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya d i lajengkeun kana do a.ggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten I stri.Waktos di sayogikeun. Niti wanci nu mustari. Wb. Urang pungkas ieu acara ku maos hamdalah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Ti pribados salaku pangatur waktos. aya jalan komo mentas.Uga pakaitna tatali asi h Ng_____________cep __________________. AKAD NIKAH Para wargi sadayana. bingah ka giri-giri. Malati ligar na ati.undak unduk basa. Nudiseja mang nyata neda panyakse ni ti para wargi sadayana. teu merenah sareng tata titi. Nugar cadas mangih emas. laksana nya pama ksadan. ninggang mangsa nu waluya. Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman. Para wargi sadayana. Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah cacandakanana Mangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pamege t di tampi ku Ibu calon panganten istri. Upacara akad nikah seja dikawitan. . mobok manggih gorowong. (Mangga calon panganten pameget di candak kalebet heula kangge di dangdosan). mugi urang sadayana aya dina pana ngtayungan Gusti nu maha suci. akad nikah parantos rengse kalayan lancar.(Mangga candak cal on panganten istri ka luar). oge pangdu a ti sadayana. bilih aya basa nu teu sampurna. mangga ka pangersa __________________ di haturanan. bingah nu taya p apadana. Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun. bingah amarwata suta. campaka m angkak na dada.Nusanes namah di antaykeun wae.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful