Anda di halaman 1dari 22

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

MURID DAN ALAM BELAJAR


NAME : THARANI A/P KATHIRAVELOO : ARVINSUNDARAM A/L SITHAMBRANATHAN : KANAGES A/L MUTHIAH GROUP/CLASS : IP2D / BAHASA TAMIL

THEORY OF CONSTRAINTS (TOC)

satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah yang berdasarkan pemikiran logik dan sistematik.

teknik dan proses TOC menggunakan teknik pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan konkrit.

Proses dan teknik TOC membina kemahiran kanak-kanak menangani masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab dan berkesan dari segi komitmen kanak-kanak. Dapat membina kemahiran berfikir dan cara berkomunikasi pemikiran yang jelas

Theory of Constraints for Education


Satu Teknik Pengajaran danPembelajaran Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah

Pemikiran logik

Mudah dan konkrit

Pemikiran kr itis dan kreatif

Sesuai untuk semua peringkat pelajar

Cara Sistematik

Kelebihan TOC
Menerusi perlaksanaan teknik TOC dalam pengajaran dan pembelajaran, murid dan guru berupaya; mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. menyelesaikan masalah dengan berkesan. membuat keputusan secara bertanggungjawab dan bersama.

berkomunikasi dengan baik dan


memperoleh pembelajaran sepanjang hayat. Melalui aplikasi teknik TOC, tiga kemahiran dapat digabungjalinkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu; kemahiran berfikir secara kritis kemahiran berfikir secara kreatif kemahiran generik

Aplikasi TOC dalam pendidikan


Dalam pendidikan, teknik TOC boleh diaplikasikan menerusi;

kandungan kurikulum.

pengajaran dan pembelajaran konsep.


membuat keputusan berkaitan dengan permasalahan pembelajaran. perancangan strategik untuk mencapai matlamat.

Cadangan kaedah penggunaan teknik TOC dalam pendidikan adalah


sebagaimana berikut;

sesi bercerita ( pemahaman konflik dan cara watak membuat

keputusan).
kajian kes ( modifikasi kelakuan dan tingkah laku, pembelajaran nilai murni dan kerohanian). Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran ( kemahiran berfikir dan perancangan strategik).

Teknik dalam TOC


Dalam pendidikan terutamanya pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah, terdapat tiga teknik TOC yang boleh diaplikasikan iaitu;

Teknik Awan ( The Cloud ) Teknik Sebab dan Akibat ( Logic Branch ) Teknik Penyelesaian Masalah ( Problem Solving )

Teknik Awan ( The Cloud )


Teknik

ini memikirkan tentang sesuatu kejadian, idea, situasi dan penyelesaian konflik yang bertentangan kehendak. Konflik yang hendak diselesaikan mungkin berbentuk konflik internal yang hanya melibatkan satu pihak sahaja atau konflik eksternal yang melibatkan dua pihak.

Aspek-aspek yang perlu diberikan penekanan dalam melaksanakan teknik awan dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah ialah;

Kehendak (dua kehendak yang saling bertentangan yang mewujudkan konflik). Keperluan (apa yang hendak dicapai berdasarkan kehendak). Anggapan (penentu kepada cara untuk memenuhi keperluan yang berdasarkan kehendak). Matlamat bersama (matlamat yang hendak dicapai berdasarkan keperluan). Penyelesaian Win-Win ( penyelesaian yang dibuat supaya kedua-dua keperluan dan matlamat bersama berjaya dicapai).

Dalam usaha menyelesaikan konflik, hanya satu kehendak sahaja yang dicapai atau diperolehi. Penyelesaian win-win diberikan oleh pelajar berdasarkan pemikiran yang logik dan sistematik agar kedua-dua keperluan yang menjurus kepada matlamat bersama boleh dicapai.

TEKNIK AWAN (CLOUD)

Memikir tentang sesuatu kejadian , situasi, idea, dan penyelesaian konflik. Istilah penting kehendak (D dan D1) keperluan (B dan c) Matlamat bersama (A) Konflik Anggapan Penyelesaian (win-win)

Konsep asas TEKNIK AWAN

KEPERLUAN ANGGAPAN

KEHENDAK

A
MATLAMAT BERSAMA

C
Penyelesaian winwin ANGGAPAN

D1

Nota-nota penting teknik awan.

Kehendak (D dan D1)- bertentangan dan tidak boleh wujud pada saat yang sama. Kedua-dua keperluan (B dan C) boleh diterima dan tidak bertentangan

Matlamat bersama ialah perkara diingini oleh keduadua pihak


Anggapan yang dibuat antara B-D dan C-D1 menerangkan perkaitan antara keperluan (B atau C ) dengan kehendak (D atau D1) Penyelesaian (win-win)- keperluan tidak boleh diubah, kehendak boleh di ubah.

isu
Aisyah dan Alya mempunyai masalah dalam Subjek matematik. Dia tidak faham Apa yang di ajar oleh gurunya.

KEPERLUAN

Guru akan bagi Penerangan jika saya Berjumpa dengannya

KEHENDAK

guru bagi penerangan (B)

Jumpa guru (D)

Aisyah Faham (A) Alya Tidak berjumpa guru (D1)

MATLAMAT BERSAMA

Boleh baca sendiri (C)

Saya tidak mahu jumpa guru kerana saya boleh baca sendiri

Cara berkomunikasi dengan the cloud


Lihat dari segi A-B-D A sekiranya saya nak B saya perlu. D jadi, saya

Lihat dari segi A-B-D1


A sekiranya saya nak B saya perlu. D1 jadi, saya

Baca dari segi A-B-D. Sekiranya saya nak faham saya perlu penerangan dari guru, jadi saya perlu jumpa guru Baca dari segi A-B-D1 Ssekiranya saya nak faham, saya perlu baca sendiri, jadi saya tak perlu jumpa guru

Anggapan B-D

Saya akan faham apabila guru bagi penerangan ketika saya berjumpa guru Anggapan C-D1 Saya akan faham apabila saya baca buku sendiri jika saya tidak berjumpa guru

Penyelesaian win-win saya boleh bertanya guru lain. saya boleh cari buku di perpustakaan jika saya mahu baca buku sendiri.

Kesimpulan
Menerusi kaedah TOC pelajar dapat menguasai dan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelasaian masalah berdasarkan pemikiran yang logik dan sistematik. Di samping itu setiap keputusan yang dibuat oleh murid untuk menyelesaikan sesuatu masalah adalah dibuat dengan bertanggungjawab dan secara kolektif. Menerusi kaedah TOC juga, murid mampu berkomunikasi dengan baik .

Abdul Rahim Abdul Rashid, 2000. Panduan Latihan Mengajar, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Khaw Poh Seng, 2001. Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi TOC;Satu Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah,Kuala Lumpur, Pusat Perkembangan Kurikulum. Website TOC for Educations:http://www.tocforeducation.com

THARANI

KANAGE S

ARVIN