Anda di halaman 1dari 7

HOME

BAB 5

ASPEK FIKIH
SK/KD
A. Pengertian Muamalah

B. Asas-asas Transaksi Ekonomi dalam Islam


C. Penerapan Transaksi Ekonomi dalam Islam D. Kerja Sama Ekonomi dalam Islam

ASPEK FIKIH
STANDAR KOMPETENSI :
MEMAHAMI HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH

KOMPETENSI DASAR:
1. MENJELASKAN ASAS-ASAS TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM 2. MEMBERIKAN CONTOH TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM 3. MENERAPKAN TRANSAKSI EKONOMI ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

BACK

A. Pengertian Muamalah
Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan dan negara. Contoh: Jual beli, sewa menyewa, perserikatan dibidang pertanian maupun perdagangan, serta perbankan dan asuransi yang Islami
BACK

D. LanjutanKerja Sama Ekonomi dalam Islam


3. Muzaraah, Mukhabarah, dan Musaqah
(1). Muzaraah dan Mukhabarah Muzaraah ialah paruhan hasil sawah antara pemilik dan penggarap, benihnya berasal dari pemilik sawah. Jika benihnya dari penggarap disebut Mukhabarah. Muzaraah dan Mukhabarah merupakan kerja sama dibidang pertanian yang dibolehkan dalam Islam, sesuai dengan syara dan pelaksanaannya tidak ada unsur kecurangan dan pemaksaan.

BACK

Kerja Sama Ekonomi dalam Islam


Rukun dalam Muzaraah dan Mukhabarah
Kedua pihak sudah balig, berakal sehat, amanah. Sawah yang digarap betul-betul milik orang yang menyerahkan sawahnya untuk digarap. Hendaknya ditentukan lamanya masa penggarapan Besarnya paruhan antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan musyawarah antara keduanya. Kedua belah pihak hendaknya menaati ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati bersama

BACK

D. Kerja Sama Ekonomi dalam Islam


(1). Musaqah Musaqah ialah paruhan hasil kebun antara pemilik dan penggarap, besar bagian masing-masing sesuai dengan perjanjian pada waktu akad.

} {
Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW telah menyerahkan kebun miliknya, kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberi sebagian dari hasilnya baik dari buah-buahan atau hasil tanaman (palawija) (HR. Muslim)

BACK

D. Kerja Sama Ekonomi dalam Islam


Manfaat dari Muzaraah, Mukhabarah, Musaqah
Mewujudkan tolong menolong antara pemilik tanah dan penggarap. Mengurangi atau mungkin menghilangkan pengangguran. Memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian. Usaha pencegahan terhadap terjadinya lahan-lahan kritis. Memlihara, meningkatkan dan melestarikan keindahan alam.

BACK