SIRAH NABI DAN SEJARAH ISLAM
MATERI KULIAH TENGAH SEMESTER

AGAMA 4 2009

SIRAH NABI
• Pengertian • Sumber informasi • Manfaat dan Hikmah

Sirah Nabi
Sirah
• Diartikan sebagai keadaan-keadaan dan hal-ihwal, berbagai peristiwa dan kejadian yang dialami oleh tokoh, Nabi, raja, ulama, dll pada masa lalu , berdasarkan sumber-sumber tertentu. Sirah Nabawiyah • Merupakan bagian dari hadits Nabi, segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. • Keterangan tersebut bersumber dari sanad dan rawi. • Sebagian dari sirah berbentuk tafsir dan penjelasan makna ayat Quran, sebagian lain merupakan bagian hadis.

TUJUAN IDEAL YANG INGIN DICAPAI DARI BELAJAR ILMU INI MENGAMBIL PELAJARAN (‘IBRAH) .

. dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman (Q. Yusuf: 111). Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu.s.Dasarnya: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.

maka wajib diketahui sejarah hidupnya: al. wajib ditaati.DASAR DAN ACUAN MEMPELAJARI SIRAH NABI • Nabi sebagai panutan.: ٓ َ َ ٌ َ ْ ٌ َ َ ْ َ‫َل َق ْد َمان َللم ِفي َرسول هللا ُأس َو ٌة حس َوة ِل َمن َمان ًَ ْرجو هللا َوألٌ ْو َم أل ِخ َر َو َذ َم َر هللا‬ ُْ َ ُ ِ ِ ً 21 :‫َم ِثٌرأ (األحزاب‬ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah .

menyempurnakan iman dan keyakinannya kepada Nabi. akan menambah dan mempertebal.Dengan mempelajari sirah dan kemukjizatannya. IMAN KEPADA NABI ALLAH (RUKUN IMAN .

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dengan mempelajari kesempurnaan dan kemuliaan sifat. perjuangan. (Q. pengorbanannya menegakkan kebenaran akan menanamkan cinta dalam hati dan selanjutnya berusaha mencontohnya. al-Qalam:4) .3.s.

bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hai orang-orang yang beriman. senantiasa menyebut dan membaca shalawat kepadanya: َ َّ َ َّ َ َ ُ َ ُ‫ِإن هللا َو َمال ِئل َته ًُص ُّلون َع َلى ألوبي ًَا َأ ًُّ َها أل ِذًن ٓأ َم ُووأ ص ُّلوأ َع َل ٌْ ِه َوس ِّلم‬ َ َ ِّ ِ َّ ‫وأ‬ ٔ ً ْ َ ( 56: ‫تس ِلٌما (ألحزأب‬ Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.4. Dalam konteks ibadah. .

Sesungguhnya Allah dan para Malaikat membaca shalawat kepada Nabi (Muhammad). hai orang-orang yang beriman baca shalawat dan salam kepadanya .

maka ia wajib (juga) Berdasarkan dasar dan tujuan di atas Belajar sirah = wajib .HUKUM MEMPELAJARI SIRAH NABI Berdasarkan kaidah hukum Islam: ‫الوسائل لها أحكام المقاصد‬ Sarana-sarana berhukum sama dengan maksud ‫ماال يتم الواجب اال به فهو واجب‬ Suatu kewajiban yang tidak sempurna dengannya.

SEJARAH NABI PRA-KENABIAN ‫قبن ألبعثة‬ .

MEKKAH PRAISLAM .

animis.  Nasrani.Penyembah berhala: . politeis .  Penganut Paganisme  Tdk beragama Bentuknya: .Atheis.MASA PRA-ISLAM (JAHILIYYAH = KETIDAKTAHUAN) SEGI KEAGAMAAN Agama Masyarakat Arab:  Yahudi. dinamis.

BENTUK BERHALA Shanam : patung berbentuk manusia dibuat dr batu/ kayu Wathan : terbuat dari batu Nushub: batu karang tanpa bentuk tertentu. Jumlah Berhala 360 berhala. satu untuk sehari. mengelilingi Hubal. • .

Manat = Patung tuhan wanita berbentuk batu putih. ‘Uzza = Bertempat di Hijaz. terletak di Thaif. . Latta = Patung tuhan wanita berbentuk manusia sembahan Kaum Tsaqif. sembahan suku Hudzail dan Khuza'ah. berada di Yatsrib.NAMA-NAMA BERHALA Hubal = Berhala terbesar dlm ka'bah berbentuk manusia terbuat dari batu akik. dewa tertua.

.

Fungsi Berhala Sebagai tempat menanyai nasib. baik dan buruk  Disembah  .

SEGI KEBANGSAAN DAN POLITIK PENDUDUK MEKKAH Karakteristik:   Jazirah Arab dihuni oleh orang-orang Arab yg bersuku-suku. . satu dengan yg lain saling berperang Suka hidup berpindah-pindah.

Pusat kota niaga Kunjungan peribadatan .

Kedudukan Kota Mekkah Pusat kota niaga Kunjungan peribadatan .

PEMBANGUNAN DAN FUNGSINYA KA'BAH: .

Tujuan. dan Bahan Bangunannya Nama lain: baitullah (rumah Allah) baitulharam (rumah suci) baitul ‘atiq (rumah kuno) Tujuan Pendirian: Sebagai tempat ibadat kpd Allah SWT.KA’BAH Nama. bukan benda dari luar alam (langit) . Bahan Bangunan: Benda-benda biasa.

Yang Membangun Ka’bah Per-1.  Pembangun 'kembali': Nabi Ibrahim dan Ismail  . tidak ada keterangan yg jelas.

.Kepengurusan Ka’bah • Menjadi rebutan antar kabilah Arab. krn melambangkan kehormatan dan gengsi sosial.

Kiblat Shalat  Tahun ke-2 H. .Kedudukan Ka’bah  Berkedudukan tertentu (terhormat) bagi orang Arab dan non-Arab. mereka biasa mengunjunginya pada waktu-waktu tertentu.

.

terjadi banjir. ka'bah mengalami kerusakan.Pemugaran Ka'bah Saat Nabi berusia 35 th. Nabi digelari al-Amin . Nabi terpilih sebagai pimpinan peletakan Hajar Aswad. dikerjakan secara gotong-royong.

.

KA’BAH TANPA KISWAH .

KA’BAH TANPA KISWAH .

.

.

NABI: KELAHIRAN. PENGASUH. DAN KELUARGANYA .

.

.SEPINTAS TENTANG KEJADIAN PENTING YG TERJADI PADA MASA PRA-KENABIAN Bulan dan Tahun Kelahiran Nabi Muhammad Tahun Gajah ( 570 M): Tanggal/Bulan kelahiran: perbedaan riwayat: 12 Rabiul Awwal Muharram Safar dll.

‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ .‫‪NASAB NABI‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ َّ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُهو َأ ُبو أل َقاسم، ُمح َّم ُد ْبن َع ْب ِدهللا ْبن َع ْب ِد أل ُمط ِلب ْبن َهاشم ْبن َعبْ‬ ‫ِ ِ ِ ِ ِ ِد‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َم َواف ْبن ُقصي ْبن ِم َالب ْبن ُم َّر َة ْبن َم ْعب ْبن لؤي ْبن َغا ِلب ْبن ِفهْ‬ ‫ِ ِ ِ َ َ‬ ‫ِ ِ َ ِّ‬ ‫ِ ِ ِ ِر‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ََ ُ َ‬ ‫َّ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْبن َما ِلك ْبن ألوض ِر ْبن ِم َواهة ْبن خ َز ًْ َمة ْبن ُم ْد ِر َمة ْبن ِإ ْل ٌَاس ْبن ُمضرَ‬ ‫َ ِ َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْبن ِه َزأر ْبن َم َع ِّد ْبن َع ْد َهان ِمن َو َل ِد ِإس َماعٌن َع َل ٌْ ِه ألس َالمُ‬ ‫َّ‬ ‫.

.

.

.

PENGASUH NABI * Tsuwaibah : menyusui hanya beberapa hari. * Ibunda : usia 4-6 tahun * Abdul Muthalib : usia 6-8 tahun * Abu Thalib : usia 8 tahun dan seterusnya . * Halimah al-Sa'diyyah : menyusui selama 2 tahun.

Nabi diasuh oleh Pamannya (Abu Thalib) 579 Tahun ke-8 . Tahun pertama Tahun pertama pasukan gajah. 40 tahun Kaisar Anu Syirwan (Raja Persia) Peristiwa Pembedahan dada 575 Tahun ke-4 577 Tahun ke-6 Ibunda (Aminah) wafat. Nabi diasuh Kakeknya (Abdul Muthalib) Kakek beliau meninggal.TAHUN-TAHUN DAN PERISTIWA SEBELUM MASA KENABIAN TAHUN MASEHI 571 USIA PERISTIWA Kelahiran Nabi Muhammad saw .

Berdagang ke Syria (usia 12 th) Bertemu Bahira yg melihat tanda kenabian pd diri Muhammad.Pekerjaan Nabi: Menggembala kambing Menemukan tempat berfikir. Usia 25 th ke Syiria membawa dagangan Khadijah .

Menikah dengan Khadijah. Ruqayyah. dan Fatimah. . dikaruniai 6 orang anak: Qasim. Zainab. Abdullah. Ummu Kulsum.

TEMPAT SHALAT NABI .

TEMPAT NABI MENERIMA DELEGASI .

TEMPAT MENERIMA DELEGASI .

PUING RUMAH KHADIJAH .

28 tahun Nabi diam di tempat ini bersama Khadijah .

TH 1941. KA’BAH DAN HAJAR ASWAD DILANDA BANJIR .

RUANGAN FATIMAH DILAHIRKAN .

JALAN MASUK KAMAR NABI .

SANDAL NABI .

CINCIN NABI .

Rambut Nabi .

Makam Nabi .

LUKISAN TELAPAK KAKI NABI .

MATA AIR ZAMZAM .

Saat akan Isra` Mi'raj .Saat dalam asuhan Halimah alSa'diyah .Pembedahan Dada Nabi Kejadian:  Terjadi 2 kali: .

Hakikat Peristiwa? Ada 2 interpretasi: 1. Arti maknawi/simbolis . Arti harfiah/hakiki 2.

menerima wahyu al-Quran yang per1: . pada bulan Ramadhan:`Ber-tahannuts di Gua Hira. Menjelang usia ke-40. Usia 35 th memimpin meletakkan Hajar Aswad ke posisi semula.BERBAGAI PERISTIWA PRAKENABIAN     Terlibat Perang Fijjar antara Quraisy dan Bani Qais yg diakhiri dg perjanjian Hilful Fudzul. Usia 40 tahun berdagang ke Syam atas dagangan Khadijah.

DIMULAINYA MASA KENABIAN TURUNNYA WAHYU PERTAMA .

.

.

.

.

GUA HIRA .

TAHUN MASEHI 583 USIA PERISTIWA Ke-12 Melakukan perjalanan dagang ke Syam bersama Abu Thalib. 586 Ke-15 596 Ke-25 605 Ke-35 . Perjanjian Hilful Fudhul Berdagang ke Syam menjualkan dagangan Khadijah binti Khuwailid. Nabi memimpin peletakan Hajar Aswad. tapi kemudian dibatalkan. dicegah oleh Rahib Bahira krn adanya tanda kenabian yg sdg diburu Yahudi. antara Suku Quraisy dan Bani Qaim. Perang al-Fijar. disertai pembantunya Maisarah Menikah dengan Khadijah (40 tahun) Membangun kembali Ka’bah.

Nabi telah mimpi 21 atau 17 Ramadhan. Usia Nabi 40 tahun Qamariyah. 3 bulan. khususnya pada bulan Ramadhan Enam bulan sblm turun wahyu. 39 tahun.37 tahun Pergi ke Gua Hira di Jabal Nur. 10 Agustus 610 M Menerima wahyu pertama. Atau. 12 hari Syamsiyah . 12 hari. 6 bulan.

Di luar rumah Nabi: Abu Bakar. Thalhah bin Ubaid) Dakwah secara sembunyi (3 th). Zaid bin Haritsah (Di rumah Nabi) = masuk Islam. 611-614 Ke-1 s. Sa’d bin Abi Waqqash. Ali bin Abi Thalib. Khadijah. Awal diwajibkan shalat. ke-3 . Abdurrahman bin Auf.TAHUN-TAHUN DAN PERISTIWA MASA KENABIAN TAHUN MASEHI TAHUN KENABIAN PERISTIWA Nabi Diangkat menjadi Nabi. Sejumlah Sahabat masuk Islam (Utsman.d. Zubair bin Awwam.

615-616 (Rajab) Hijrah pertama ke Habasyah (12 laki-laki Ke-5 + 4 perempuan) Kembalinya orang-orang yang Hijrah dari Habasyah (Syawal) Hamzah dan Umar masuk Islam. 616 -617 Ke-6 Dua utusan Quraisy meminta Abu Thalib agar menyerahkan Nabi kepada mereka. Hijrah ke-2 ke Habasyah. Menjadikan Darul Arqam bin Abi al-Arqam alKE-5 Makhzumi sebagai pusat dakwah Nabi.614 . Ke-4 Dimulainya intimidasi terhadap Nabi dan para Sahabat.615 Dakwah terbuka. .

Darul Arqam tempat Nabi Dakwah terbuka .

Berdakwah kepada penduduk Thaif (10 hari). Abu Thalib wafat (Rajab). Penyampaian Islam kepada sejumlah suku yang berhaji di bulan Haji. 619-621 .TAHUN MASEHI 617-619 TAHUN KENABIAN Ke-9 Ke-10ke-11 PERISTIWA Pemutusan hubungan antara Suku Quraisy dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib Pembatalan pemutusan hubungan. Khadijah wafat (Ramadhan) Nabi menikah dengan Saudah binti Zumah (Syawwal) Isra Mi’raj. Rombongan pertama Anshar masuk Islam.

serumah pada th ke-1 H.TAHUN MASEHI TAHUN KENABIAN PERISTIWA Menikah dengan Aisyah (6 th).. Dibolehkan berperang Perintah Hijrah . (72 laki-laki dan 2 wanita) dr Yatsrib. yg berusia 9 th. Baiatul Aqabah I (12 orang Yatsrib) Ke-11 621-622 Ke-12 Ke-12 atau Isra’ Mi’raj ke-13 622-623 Ke-13 Baiatul Aqabah II.

22 Safar) 622 Ke-1 H Malam Senin. Abdillah bin Uraiqith (kafir Quraisy) datang menemui Nabi dan Abu Bakar di Gua Tsur ingin mengantarkan hijrah ke Madinah (Rabiul Awwal) Ke-1 Nabi (53 th) sampai di Quba’. Senin.622 Ke-14 Pengepungan kediaman Nabi saat akan hijrah ke Madinah (Kamis. 8 Rabiul Awwal 622 .

kemudian pindah ke rumah Abu Ayyub al-Anshari (Jumat (12 Rabiul Awwal) .622 Ke-1 Nabi masuk kota Yatsrib di Bani al-Najjar.

ada yang memusuhi dan menjahati dakwah Islam. 6 Orang dari suku Khazraj (Anshar) berbaiat dengan Nabi di ‘Aqabah. . mereka menyatakan. dan siap mendakwahkan Islam di Madinah.  Pada tahun berikutnya datang 12 orang. menyatakan masuk Islam.BAI’ATUL AQABAH I  Pada musim haji.  Nabi segera mengutus Mus’ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah.

 Siap melakukan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. dan akan menghalangi pihak yang ingin menghalanginya.  Siap menjadi penolong Nabi dan keluarganya.  Isi kesepakatan:  Tunduk patuh dan bergairah.  Akan selalu berinfak dalam keadaan sulit maupun lapang. tidak malas kepada Nabi. .  Akan menegakkan dan menjunjung tinggi (kebesaran) Allah dan mengabaikan pihak yang merendahkan-Nya.BAIATUL AQABAH II  Tahun ke-13 Nubuwwah 70 orang Yatsrib lebih datang berhaji. Dilakukan baiah Aqabah ke-2.

Perang-perang kecil (sariyyah): Hamzah ke Saif al-Bahr. Mempersaudarakan antara Anshar dan Muhajirin. Nabi hijrah ke Madinah. Membangun masjid Quba’. Ke-1 . Nabi singgah di Quba’.TAHUN MASEHI 622-623 TAHUN HIJRIAH PERISTIWA Perintah Quraisy membunuh Nabi. Sa’d bin Abi Waqash ke al-Kharar. Abu Ubaidah bin al-Harits ke Rabigh. Perjanjian dengan Yahudi. Membangun Masjid Nabawiy.

TAHUN TAHUN MASEHI HIJRIA H 623-624 PERISTIWA Perintah wajibnya jihad. Pengalihan kiblat shalat dari Masjid Aqsha ke masjid Haram Perang Badar Diwajibkan puasa dan zakat fitrah. Perang Bani Qainuqa’ Dll. Ke-2 .

3 4 625-626 626-627 5 . Pembantaian di Bi’r al-Maunah (70 Sahabat pilihan terbunuh). Hamzah terbunuh.TAHUN TAHUN MASEHI HIJRIAH 624-625 PERISTIWA Perang Uhud. Dll. Perang Bani Nadhir Perang Khandaq Perang Dzatir Riqa’ Perang Bani Quraizhah.

Hadits al-Ifk Baiatur Ridhwan Perang Khaibar Perang-perang kecil Amr bin al-Ash dan Khalid bin Walid masuk Islam Perang-perang kecil Penaklukkan Mekkah Perang Hunain 6 628-629 7 629-630 8 .TAHUN MASEHI 627-628 TAHUN HIJRIA H PERISTIWA Sejumlah perang.

dihembuskan oleh Abdullah bin Ubai bin Salul. dan shafwan di belakang dengan untanya. karena kebenciannya dengan Nabi akibat ambisinya ingin menjadi pemimpin di Yatsrib kandas dengan keberadaan dan popularitas Nabi. Aisyah naik unta berjalan di depan.   Tiba di Madinah saat Zuhur.Haditsul Ifki Gosip Perselingkuhan)  Hembusan berita fitnah perselingkuhan Aisyah dengan Shafwan bin al-Mu’aththil pada Perang Bani Mushthaliq. . bahkan antara Aisyah dan Shafwan tidak pernah berbicara. Sejatinya tidak terjadi apa pun. orang telah terpengaruh isu perselingkuhan.

Aisyah pulang ke orang tuanya. Turun Q. Akhirnya. keadaan normal kembali. menangis sepanjang hari. sebagai jawaban = Aisyah orang yang bersih. selama satu bulan.Akibat Isu Bohong     Nabi Marah. . al-Nur:11.s.

TAHUN TAHUN MASEHI HIJRIAH 630-631 PERISTIWA • Ke-9 Sejumlah perang kecil • Perang Tabuk • Pengiriman surat ke raja-raja  Haji Wada’  Nabi sakit (Senin. 29 Safar)  Nabi wafat di rumah Aisyah (Senin. 12 631-632 Ke-10 Rabiul Awwal) dan dikuburkan Malam Rabu .

PERNIKAHAN DAN ISTRIISTERI NABI 15 Sebelum kenabian Syawal. ke-10 Kenabian Syawal. th ke-4 Khadijah binti Khuwailid Saudah binti Zum’ah Aisyah binti Abi Bakar Hafshah binti Umar bin al-Khaththab Zainab bin Khuzaimah Ummu Salamah Hindun bin Abi Umayyah . Ke-4 Syawal. ke-11 Ke-3 H.

th ke-7 Th ke-7 Zainab binti Jahzyin bin Rabab Juwairiyah binti al-Haris Ummu Habibah Ramlah bin Abi Sufyan Shafiyah binti Hayy bin Akhthab (Bani Israil) Dzul Qa’dah. th ke-6 Muharram. th ke-7 Maimunah bin al-Harits Mariyah al-Qibthiyyah Raihanah binti Zaid al-Nadhriyyah .Dzul-Qa’dah. th ke-5 Sya’ban.

wafat usia 65 th.HIKMAH DI BALIK POLIGAMI NABI KHADIJAH      Dinikahi Nabi sudah berumur 40 th. Melahirkan 2 putera dan 4 puteri . Wanita pertama yang masuk Islam Merelakan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi. Dia sangat melindungi dan mencintai Nabi.

takut disiksa atau dibunuh. Dia ditentang oleh keluaranya. suaminya wafat ketika Saudah sedang hijrah di Etiophia. satu isteri. sehingga di Mekkah hidup seorang diri.Saudah binti Zum’ah       Usianya sudah lanjut (55 th). Selama 3 th hanya dengannya. menggantikan posisi Khadijah yang belum lama meninggal . Jika kembali ke keluarganya. diharapkan mampu mengasuh anak-anak. Jika tidak dinikahi Nabi. Menghormati pengorbanannya. Dengan menikahinya. dikhawatirkan akan kembali mengikuti agama ayahnya yang masih musyrik. diharapkan dapat meluluhkan hati sukunya (Abd Syams) untuk masuk Islam .

 Karena kecerdasannya. diharapakan akan dapat menyerap ilmu seluas-luasnya dari Nabi untuk umat. Abu Bakar.AISYAH  Lebih dimaksudkan untuk mempererat ikatan hubungan akrab dengan ayahnya. .

Hafshah binti Umar bin alKhaththab Ia termasuk wanita yang ikut hijrah ke Etiophia. sangat terpukul karenanya. Motivasi Nabi (55 th) menikahinya. Suaminya syahid dalam perang Badar. menghormatinya dan orangtuanya .

Hanya beberapa bulan bersama Nabi. .Zainab binti Khuzaimah Usianya saat dinikahi Nabi = 60 tahun. Mantan suaminya wafat pada Perang Badar. wafat meninggalkan banyak anak yatim.

Sudah berumur lanjut dan meninggalkan 4 anak yatim.Ummu Salamah Hindun binti Umayyah Termasuk yang hijrah ke Etiophia. . Nabi (57 th) ingin mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Suaminya saudara sepupu dan sesusu Nabi. syahid pada perang Uhud.

menghormati jalinan persemendaan Nabi. Islam menolak adopsi anak. Akhirnya semua umat Islam memerdekan seluruh tawanan dari sukunya (Bani al-Mushthaliq). tidak mewarisi dan hubungan kemahraman.Zainab binti Jahsyin Missi hukum. seluruh orang dari suku tsb masuk Islam. . janda anak angkat boleh dinikahi. dengan menikahinya menjadi ikutan. Juwairiyah binti al-Harits Mendorong umat berlomba memerdekan tawanan = budak. Dengan kejadian tsb.

juga missi dakwah . karena keluarganya termasuk musuh Nabi. Dengan perkawinan tsb. Dinikahi Nabi di Etiophia. Ummu Habibah binti Abi Sufyan Abu Sufyan = tokoh kafir Mekkah. lingkungan yang asing bagi umat Islam. Sebagai bentuk rahmat dan dakwah. seluruh sukunya sangat berhenti memusuhi Nabi hingga merka maninggal.Shafiyyah binti Hayyi (Yahudi) Suaminya syahid dalam Perang Khaibar. mantan suaminya murtad.

PEMBAGIAN FASE DAKWAH NABI Periode Mekkah = 13 tahun • Dakwah Sirriyyah = 3 tahun • Dakwah ke Penduduk Mekkah dari awal tahun ke-4 sd ke-10 • Dakwah ke penduduk luar Mekkah dari tahun ke-3 sd ke-10 hingga hijrah Periode Madinah =10 tahun .

• dll. dan mudah bergaul • Berinteraksi sosial dg masyarakatnya.Sifat-sifat Mulia Rasulullah Antara lain: • Sederhana dan rendah hati • Mendengarkan dg seksama lawan bicaranya • Menghadapkan seluruh tubuh kepada lawan bicaranya • Serius dalam berbicara. murah hati. . dan kadang-kadang berhumor • Sedikit bicara dan banyak mendengarkan teman bicara • Bila marah tidak ditampakkan • Bijaksana.

Tidak pernah meninggalkan shalat 12 atau 10 rakaat shalat Sunnah Rawatib.Jihad. Setiap malam shalat 11 atau 13 rakaat dengan kualitas tinggi. Ijtihad. dan Akhlak Nabi Sebagai ikutan dan Panutan. minimal shalat Nabi = 40 rakaat (Wajib dan Sunnah) . Kesungguhan ibadah. shalat Dhuha 4 rakaat atau lebih. shalat hingga bengkak kakinya.

Zuhud Wara’. bahkan kadang sebulan Sya’ban. Senin dan Kamis. Berakhlak mulia. ‘Asyura. Baik dalam muamalah. . Banyak sedekah. dll. 6 hari Syawwal.Selalu puasa hari putih (Yaumul Bidhi). ‘Arafah. Selalu ikut Jihad.

MU’JIZAT NABI .

Al-Quran = Tidak ada yang serupa. sebelum dan sesudahnya. Al-Quran tidak merupakan sejenis illusi (khayal). tetapi hakiki. .AL-QURAN = MUKJIZAT . bentuk atau hakikat.TERBESAR NABI   Mukjizat para nabi yang lain untuk mengimbangi hal yang serupa sebelum atau setelahnya.

al-Quran = mata hati. pengaruh bacaan. kemukjizatan al-Quran berlaku sepanjang masa. Segi kemukjizatan al-Quran: Fashahah. cerita masa lalu dan yang akan datang. Pada umumnya kemukjizatan Nabi berbentuk fisikal (mata phisik). rasam (tulisan). Bahasa. kalimat dan kata.Kemukjizatan para nabi hanya pada saat terjadi. susunan. cerita ghaib. .

Malaikat. Pemberitahuan tentang hal-hal yang terkait dengan Tuhan. Informasi kejadian-kejadian akhir zaman . surga dan neraka. tentang: Pemberitaan Nabi-nabi terdahulu.Berbentuk informasi ghaib. Berbagai ramalan masa depan.

. Mengeluarkan air dari jari.MUKJIZAT LAIN:     Membelah bulan dan menyetop matahari Isra dan Mi’raj. . Memperbanyak air saat Perang Tabuk.

porsi makanan beberapa orang cukup dan mengenyangkan 1000 orang lebih Satu sha’ dan satu ekor kambing mengenyangkan 130 orang. . Makanan porsi 10 orang mengenyangkan 70 atau 80 orang.BERKAH MAKANAN Memperbanyak jumlah makanan (1 sha’ gandum dan seekor ternak). Sedikit air mencukup wudhu banyak Sahabat.

FASE.ANJURAN. DAN CARA DAKWAH RASUL SAW  Perintah Berdakwah: Dengan turunnya ayat 1 s/d 7 surat al-Muddatstsir: .

Ummu Aiman (pengasuhnya).OBYEK DAKWAH NABI   Keluarga: Khadijah. . Ali bin Abi Thalib (10 th) Kerabat : Abu Bakr. Zaid bin Haritsah (bekas budaknya).

LUDAH.PENGOBATAN NABI DENGAN TIUPAN. Mengobati Salamah bin al-Akwa’ dari bekas hantaman musuh saat Perang Khaibar dengan meniupnya 3 kali. . DLL     Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib (Perang Khaibar) dengan meludahinya. Nabi menyambung tangan yang terputus pedang. Saat perang Uhud. dan mengembalikan mata yang tercongkel keluar Menyambung kembali kaki ‘Amr bin Muadz yang terputus.

 Tuhan menjadikan liur dan tiupan Nabi sebagai sebab kesembuhan. sebagai bukti kenabian.Menyembuhkan anak yang hilang akal dengan air Hikmah dan Pelajaran Hakikat Penyembuh adalah Allah.  .

. banjir. Akibatnya. dan setelah berdoa hujan berhenti. seseorang meminta didoakan hujan akibat kekeringan. setelah didoakan hujan segera turun hingga satu minggu.DIKABULKANNYA DOA  Saat berkhutbah Jumat. Dan Nabi diminta menyetop hujan.

 Zubair bin ‘Awwam.  dan Thalhah bin ‘Ubaidillah .DAKWAH BERIKUTNYA` Mengislamkan  ‘Utsman bin ‘Affan.  Sa’d bin Abi Waqqash.  ‘Abdurrahman bin ‘Auf.

d.d wafat umum semua lapisan. ke-3 individual: keluarga dan kerabat Jahriyyah (secara terang-te rangan.CARA DAKWAH RASUL SAW Sirriyyah (secara rahasia) Th ke-1 s. th ke-4 s. .

al-Hijr: 94) Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. (Q. Al-Syara: 214) .PERINTAH DAKWAH TERANGTERANGAN Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.s. Q.s.

RESPON MASYARAKAT ATAS DAKWAH TERBUKA
Di antara mereka: • Memperolok, meremehkan, menghina, menertawakan, dan mendustakannya. • Merekayasa tuduhan dan mengaburkannya, sebagai perbuatan mengada-ada. • Menjauhkan kaum Kafir untuk tidak dapat mendengar al-Quran

SETELAH GAGAL
Melakukan intimidasi terhadp Umat Islam. Umat Islam disiksa secara fisik. Mengancam Abu Thalib.
Upaya Nabi: Dakwah dilakukan di rumah Darul Arqam Dianjurkan hijrah ke Habasah

KUNCI SUKSES DAKWAH NABI
Berdakwah dg keteladanan Menaburkan kasih sayang yang tulus Bersikap rendah hati dan jantan Dengan tutur kata yg lemah lembut Toleransi yg tinggi Pertolongan 'langit' melalui doa dan munajatnya.

SEBAB-SEBAB PENOLAKAN DAKWAH NABI
1. Salah persepsi antara kenabian dg kekuasaan (politik) 2. Menolak adanya persamaan hak antara kaum bangsawan dg hamba sahaya 3. Taqlid terhadap nenek moyang sebagai penyembah berhala. 4. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran ttg kebangkitan kembali di akhirat 5. Mematikan pencaharian para pematung

BENTUK DAN CARA PENOLAKAN Cara diplomatik dan Rayuan  Melepaskan hubungan Nabi dengan Abu Thalib (pelindung Nabi). .  Menawarkan tahta. dan harta jika bersedia berhenti berdakwah. wanita.  menggantikan posisi Nabi bagi Abi Thalib dengan Umarah bin Walid (pemuda tampan) sebagai pengganti Muhammad.

dan Khadijah Penyiksaan fisik Nabi semakin meningkat. Hijrah ke Thaif. .Tahun Kesedihan ('Amul Huzni)   10 H. Nabi sedang mengalami kesedihan atas wafatnya Abu Thalib 87 th).

mengimami nabinabi. • Berkendaraan Buraq. 1 thn sebelum hijrah ke Madinah • Israk ke Baitul Maqaddas.ISRA` MI'RAJ 27 Rajab. • Perintah shalat 5 kali sehari semalam. • Ditunjukkan 'gambaran/lambang' keadaan umat. . • Disertai Malaikat Jibril.

• Langit ke-2. bertemu dengan Nabi Adam. bertemu Nabi Isa dan Yahya. bertemu Nabi Idris. • Langit ke-3. melihat orang-orang baik di sebelah kanan dan orang jahat di kiri. bertemu Nabi Yusuf.Mi’raj • Naik ke langit dunia. ke-1. • Langit ke-4. .

bertemu Nabi Musa.•Langt ke-5. . •Langit ke-6. bertemu Nabi Harun. bertemu Nabi Ibrahim Selanjutnya. lalu naik ke Baitul Ma’mur. Naik ke Sidratil Muntaha. •Langit ke-7.

Ke Thaif II.HIJRAH RASUL SAW I. II. bersama sekitar 10 orang pria dan 4 wanita. bersama sekitar 100 orang II. Hijrah ke Habasyah (Ethiopia) I. Hijrah ke Madinah th ke-10 kenabian .

HIJRAH KE ETHIOPIA Mekkah Ethiopia .

DAKWAH NABI KE THAIF (10 HARI) .

LOKASI THAIF .

THAIF DEWASA INI .

Adanya ajakan sebagian besar Penduduk Yatsrib: . beberapa orang berikrar setia ‘Baiat Aqabah I’ . 73 orang berikrar ‘Baiat Aqabah II’ . Tidak tahan terhadap kekejaman dan penganiayaan terhadap kaum Muslimin.th ke-10.ALASAN HIJRAH KE MADINAH 1.th ke-11. 2.

 Kafir Quraisy makin menggila menyiksa umat Islam  Tugas Kerasulan untuk menyampaikan isalahnya/ berdakwah  Iklim Madinah sangat kondusif untuk berdakwah .

Alasan Penduduk Madinah Mengundang Nabi  Dapat menjadi penengah antara faksifaksi yang berkepanjangan bertikai di Madinah (Suku Aus dan Khazraj). .

PERJALANAN HIJRAH Selama 2 bulan. Di Quba (+ 5 meter dari Madinah) membangun masjid yg pertama. Ali menyusul. Nabi memasuki Yatsrib dan dielu-elukan kedatangannya. Nabi mengganti nama Yatsrib menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi)/Madinatul Munawwarah (kota yang bercahaya) Madinah. . + 150 orang hijrah ke Madinah. Nabi ditemani Abu Bakr berhijrah bersama.

Peta perjalanan Nabi dari Mekkah ke Madinah melalui jalan yg tidak biasa (Garis merah) .

.

NABI DAN ABU BAKAR BERSEMBUNYI DALAM GOA TSUR .

.

Peta
Perjalanan Nabi dari Quba’ menuju rumah Bani Malik bin an-Najjar hingga turun di rumah Abu Ayyub Khalid al-Anshari, hingga membangun Masjid NabawiI

PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH
 KEDUDUKAN NABI SAW: - Sebagai Kepala Agama (Nabi & Rasul): Pemegang kekuasaan spiritual

- Sebagai Kepala Negara
- Pemegang kekuasaan pemerintahan - Pemimpin formal negara - Pemimpin/komandan militer - dsb.

LANGKAH & KEBIJAKAN NABI PADA PERIODE AWAL DI MADINAH
1. Mendirikan Masjid 2. Menciptakan persaudaraan antara Kaum Muhajirin dan Anshar 3. Mengikat persahabatan dg pihak luar Islam (Yahudi dan penganut Paganisme) 4. Membuat ‘Piagam Madinah’.

Pokok-pokok Isi Piagam Madinah
Kebebasan beragama Kebebasan dalam bidang politik Persamaan hak & kewajiban sesama manusia Kewajiban mempertahankan negeri dr ancaman luar

Mekkah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab. dan melalui konsolidasi bangsa Arab ke dlm Islam.ALASAN NABI INGIN MENGUASAI MEKKAH 1. maka Islam akan mendapatkan dukungan kuat Berhasil dikuasai th ke-10 H/ 631 M (Fathu Makkah) . Islam bisa tersebar ke luar Jazirah Arab 2.Apabila ‘suku Nabi’ sudah dapat diIslamkan.

PEPERANGAN DI MASA NABI .

Penyebaran Islam .PEPERANGAN DI MASA NABI Sebab-sebab Diperbolehkan Perang: 1. Mempertahankan diri & melindungi hak milik 2. Menjaga keselamatan dlm penyebaran dakwah Islam & mempertahankannya dari org-org yg menghalanginya 3.

BEBERAPA PEPERANGAN DI MASA NABI .

JUMLAH PERANG Pada Masa Nabi GHAZWAH (PERANG BESAR) =17 KALI. Uhud. Hunain. 15 KALI. Fath al-Makkah (Penaklukan Mekkah). 7 Perang Besar Terbesar: Badar. Sariyyah (Perang Kecil) = 60 kali . dan Tabuk. Khaibar. Khandaq.

atau 314 orang Kafir Quraisy (900-1000 org) Kaum Muslimin Menang .PERANG BADAR KUBRA (8 atau 17 Ramadhan. ke-2 H) Kaum Muslimin (305 org.

LOKASI BADAR .

LOKASI PERANG BADAR .

AKHIR PERANG BADAR   Umat Islam Syahid 14 orang Kafir Quraisy =70 orang Tertawan 70 orang tokoh. UMAT ISLAM MENANG .

Konsisten dan senantiasa ingat Allah saat menghadapi musuh. Kekokohan iman menjadikan eratnya ikatan di antara umat Islam. Pertolongan datang karena kesabaran .PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL DARI PERANG BADAR Kebencian sesuatu justru dapat mendatangkan kebaikan. Kekuatan iman merupakan senjata yang ampuh.

Semangat dalam hati umat Islam.Pertolongan langit diberikan kepada umat Islam dapat berbentuk: Malaikat. atau badai yang merepotkan musuh. Hakikat datangnya pertolongan adalah dari Allah . Tidur. hujan.

PERANG BADAR .

ke-3 H) Kaum muslimin (+1000 org) Kafir Quraisy (+3000 orang) 300 membelot Panglima Perang = Nabi saw Panglima Perang: Khalid b.PERANG UHUD (15 Syawal. Walid Pada awalnya kaum Muslimin menang . Th.

 70 org Islam gugur Kafir Quraisy menang .  Kaum muslimin porak poranda. sibuk memunguti rampasan perang  Musuh berbalik menyerang.AKHIR PEPERANGAN  Kafir Quraisy mundur  Umat Islam meninggalkan pos.

.

SISI LAIN JABAL UHUD .

TEMPAT NABI SAAT PERANG UHUD .

 Lebih mementingkan kepentingan umum daripada pribadi .  Keharusan taat dan berpegang teguh pada Rasul.  Segala sesuatu tergantung dari niat dan motivasinya.  Sunnatullah berlaku tanpa memihak antara yang hak dan batil. benar atau salah.HIKMAH DI BALIK PERISTIWA PERANG UHUD  Kemaksiatan dan lebih mementingkan tujuan duniawi menghalangi datangnya pertolongan Tuhan.  Agar beribadah dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi.

ke-5 H) Kaum Muslimin Ide Pembuatan parit: Salman al-Farisi Kafir Quraisy + sebagian Yahudi Madinah (sekutu/multi nasional 24.000` Umat Islam menang = ada badai memporakporandakan tentara sekutu .PERANG AHZAB/KHANDAQ/PARIT (Thn.

.

COPPER PATINA Times New Roman .

• Umat Islam bertahan di Parit. Kaum Muslimin menang .SKENARIO DAN AKHIR PERANG KHANDAQ • Nabi memerintahkan menggali Parit. • Tentara Sekutu pulang ke wilayahnya masingmasing. • Tentara Sekutu mengepung Madinat selama 1 bulan. • Tiba-tiba datang angin dan badai meluluh lantakkan seluruh kemah & perlengkapan perang tentara sekutu.

PERANG TABUK

.

PERJANJIAN HUDAIBIYYAH (KEMENANGAN DIPLOMASI ISLAM) Kronologi peristiwa: Nabi bersama 1000 umat Islam batal melakukan Umrah Th ke-6 H. mereka berkemah di Hubaibiyyah. Sebelum masuk Mekkah. . Penduduk Mekkah melarang memasuki Mekkah.

Perjanjian Hudaibiyah
Kaum Muslimin (Nabi)
Pemuka Kafir Quraisy

Isi perjanjian:  Penundaan pelaksanaan haji hingga thn depan  Penanganan orang-orang pelarian  Gencatan senjata selama 10 tahun

Usaha Peng-Islaman Daerah Lain
Selama masa gencatan senjata, Nabi mengIslamkan daerah-daerah sekitar melalui surat atau utusan, al.:
Raja Ghassan Abesinia (Ethiopia), Persia, Romawi
tak seorg pun masuk Islam ada yg simpatik ada yg kasar

Banyak suku datang tunduk; masuk Islam:

SURAT NABI KE HERACLIUS, PENGUASA ROMAWI

.

SURAT NABI KEPADA AMIR BAHRAIN .

.

000 org menuju Mekah Kaum muslim menang & berhasil menguasai Mekkah Patung-patung dihancurkan. Nabi berpidato: memberi ampunan terhdp Kafir Quraisy.FATHU MAKKAH (PENAKLUKAN MAKKAH) Nabi membawa pasukan kaum Muslimin sekitar 10. .

FATH MAKKAH .

HAJI WADA’ .

MASA-MASA TERAKHIR NABI SAW HAJI WADA’ (Haji Terakhir Nabi) 10 H./ 631 M. .

HAJI WADA’ .

000 orang. .HAJI WADA’ • Jumlah Jemaah haji sekitar 14.

Khutbah Nabi di ‘Arafah Kesimpulan isi: Kemanusiaan Persamaan Keadilan sosial Keadilan ekonomi Kebajikan dan solidaritas .

Nabi Sakit (2 bulan) .Nabi kembali ke Madinah: Mengatur organisasi masyarakat kabilah Mengirim petugas keamanan dan dai ke berbagai daerah/kabilah.

meninggal sebagai syahid. Berkat kemukjitan Nabi. daging beracun itu sendiri yang membertahukan tentang adanya racun kepada Nabi.Nabi wafat. di rumah Aisyah setelah selama 3 hari tidak keluar rumah     .  Sakit Nabi telah dirasakan 3 th. Akibat racun tsb. Wafat pada Senin 12 Rabiul Awwal (63 th. akibat pengaruh makan kambing yang telah diracuni pada Perang Khaibar. usia 63 th. Nabi telah memaafkan. tidak dendam terhadap wanita pelaku peracunan yang akhirnya masuk Islam.). urat saraf yang menghubungkan antara tulang belakang dan jantung akan rusak sehingga menyebabkan kematian.

para Sahabat membait Abu Bakar. . Kaum Muhajirin menghadap Abu Bakar mengajak menemui mereka. Setelah terjadi perdebatan antara kelompok Anshar dan Muhajirin. akhirnya menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah I. sepeninggal Nabi sejumlah Sahabat (Anshar) berkumpul di ‘ruang pertemuan (saqifah) Bani Saidah membahas tentang ‘kekhilafahan’ pengganti Nabi.SAQĪFAH BANI SĀ’IDAH     Pada hari Senin. Hari Senin dan Selasa.

 Dimakamkan pada malam Rabu di kamar Aisyah. para budak laki-laki dan perempuan. anak laki-laki. umat Islam menyalatkan jenazah Nabi bergantian secara sendirisendiri. perempuan. o .dimulai dari laki-laki dewasa. menjelang Subuh.Baiat Abu Bakar dan Pengurusan Jenazah Nabi Setelah dimandikan dan dikafani.

'Utsman ibn 'Affan 4. 'Umar ibn al-Khaththab 3.AL-KHULAFA` AL-RASYIDUN 1. 'Ali ibn Abi Thalib . Abu Bakr al-Shiddiq 2.

.

) PROSES PENGANGKATAN: Melalui pemilihan & musyawarah terbuka (11 H.) Pusat Pemerintahan Madinah Jabatan Khalifah I (Khalifah al-Rasul):  kepala agama  pemerintahan./ 573-634 M. .ABU BAKR AL-SHIDDIQ (Abdullah bin Abi Qahfah Utsman bin Amir) (51 SH.13 H..

Yudikatif di tangan khalifah .Kekuasaan Khalifah Bersifat Sentralistik: Legislatif. Eksekutif.

Yazid bin Abi Sufyan & Syurahbil. Ekspedisi Militer ke: Iraq : Dipimpin Panglima perang Khalid bin Walid Suriah: Dipimpin oleh: Abu 'Ubaidillah. Khalid (setelah ditarik dari Iraq) . 'Amr bin al-'Ash. Koordinator: Zaid bin Tsabit 3. 2. Pembukuan Al-Quran. Panglima Perang: Khalid bin Walid.Kebijakan yg dilakukan Abu Bakar 1. Menumpas Perang Riddah (melawan kaum murtad) dan Nabi Palsu.

. Al-Asyats bin Qais al-Kindi (Kindah).NABI PALSU 1. 4. 2. 3. Al-Faja’ah (Sulaim) Sajah at-Taghlibiyyah (Banu Tamim). Al-Aswad al-’Ansi /’Abhalah bin Ka’b (Madzhaj) Muasailamah al-Kadzdzab (Banu Hanifah). Thulaihah al-Asadi (Asad dan Ghuthfan). 6. 5.

LOKASI PERANG ORANG-ORANG MURTAD .

Setelah berunding dengan ‘Ahlul Halli wa al-’Aqd’ menunjuk Umar sebagai Khalifah. 8 Jumadil Akhir 13 H. Abu Bakar wafat karena sakit.WAFAT ABU BAKAR     Menjadi khaligah = 2 tahun 3 bulan. Wafat pada Senin. .

/ 634-644 M. ) PROSES PENGANGKATAN Penunjukan langsung oleh Abu Bakr dg persetujuan tokoh-tokoh utama Pusat Pemerintahan: Madinah .'UMAR BIN AL-KHATHTHAB ( 13-23 H.

'Umar terlebih dahulu memperkuat militer Untuk menghindarkan kultus individu.Jabatan Khalifah II (Khalifatu Khalifati al-Rasul). 'Umar menonaktifkan Panglima Perang Khalid bin Walid. Menjadi khaliah= 10 tahun Kebijakan yg dilakukan: Perluasan daerah Sebelum melakukan perluasan daerah. Memakai gelar Amirul Mukminin. .

Wilayah Islam meliputi: Semenanjung Arabia. Suria. di bawah panglima Khalid bin Walid dan ‘Ubaidah bin al-Jarrah Mesir di bawah pimpinan: 'Amr bin al-'Ash.Ekspansi Militer:     Damaskus. & Mesir . Persia. Palestina. Irak dan Persia: Pimpinan Sa'ad bin Abi Waqash Palestina: Abu 'Ubaidah dan wakilnya Khalid bin Walid. Syiria. Irak.

Dalam berdakwah tidak memaksa. dg bijaksana.KEMAJUAN ISLAM Sebab Kemajuan Islam. Kesederhanaan hidup para penguasa merupakan daya tarik tersendiri. Kesadaran yang tinggi para sahabat untuk mendakwahkan Islam. .: Di pihak Kaum Muslimin: Kesempurnaan ajaran Islam yg meliputi segala aspek kehidupan. al. Kegemaran berperang orang Arab dan anjuran berjihad.

Persia dan Byzantium telah memasuki fase kelemahan. Pertentangan di lingkungan kerajaan adi kuasa dalam memperebutkan kekuasaan turut andil dalam memperlemah kekuatan negara. Rakyat mulai tidak loyal terhadap para penguasa akibat pemaksaan agama serta tingginya pajak .Di Pihak Luar:    Negara adikuasa saat itu.

Penyusunan Administrasi Kenegaraan       Berhasil membentuk majlis permusyaratan. dan memisahkan lembaga pengadilan. . Menetapkan mata uang negara. Menertibkan gaji pegawai kenegaraan Membenahi administrasi perpajakan dg mendirikan Baitul Maal. anggota dewan. Membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas. Membagi wilayah dalam 8 propinsi yang membawahi distrik dan subdistrik.

.Mengatur gaji dan pelayanan pos Menciptakan dan menetapkan Tahun Hijriah Membentuk pengawasan pasar Pengontrolan timbangan. dll.

Membentuk Diwan (Kantor atau Biro)      Diwan Kharaj: Jawatan pajak bertugas mengelola pajak negara. Diwan Ahdats: Jawatan kepolisian bertugas memelihara ketertiban. menindak pelanggar-pelanggar hukum untuk diadili oleh hakim/qhadi Diwan al-Jund: Jawatan Militer bertugas menginventarisir dan mengelola administrasi militer Baitul Maal: mengelola keuangan negara. Jawatan Pekerjaan Umum: melaksanakan dan mengawasi pembangunan .

sempat membentuk Dewan formatur utk memilih khalifah berikutnya.Wafat Umar Dibunuh oleh Feros atau lebih dikenal dg Abu Lu`lu`ah (Majusi). dlm usia 63 th. saat bersiapsiap memulai shalat Subuh.  Setelah itu. sakit beberapa hari.  .

'UTSMAN IBN 'AFFAN (644-656 H) Proses Pengangkatan: melalui Dewan Formatur Pusat Pemerintahan: Madinah .

7. Al-Zubair bin al-Awwam. Abdurrahman bin ‘Auf 6.PENGANGKATAN KHALIFAH Saat sakit Umar menunjuk dan membentuk Tim Formatur 6 orang atau 7 orang untuk menentukan khalifah berikutnya= 1. Thalhah bin ‘Ubaidillah. Usman bin Affan. 3. Sa’d bin Abi Waqqash. Abdullah bin Umar (menurut = pendapat 7 org) . 5. 2. Ali bin Abi Thalib. 4.

Tunisia.Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan Ekspedisi Militer. & Cyprus Pembukuan Al-Quran & Pembakuan Mushhaf . Persia. Tripoli. wilayah Islam meliputi: Armenia.

Langkah Kepemimpinan Khalifah 6 thn. Ke-1 merupakan masa keberhasilan  6 thn. Ke-2 merupakan masa kelemahan  .

. yaitu: 'Amr bin al-'Ash (Gubernur di Mesir) Mu'awiyah bin Abi Sufyan (Gubernur Syam) Penggantian Abu Musa al-Asy'ari (Gubernur di Iraq) diganti dg orang dekat Utsman.Perpecahan & Pemberontakan  Gubernur yg diangkat khalifah 'Umar tetap pada posisinya selama 1 tahun.

hampir semua pejabat diangkat dr pihak keluarga Timbul konflik dan reaksi . nepotisme.Dominasi Marwan bin Hakam dlm pemerintahan lebih mendorong terjadinya mutasi besar-besaran.

Rakyat Mesir (35 H) = menuntut agar khalifah turun jabatan & menyerahkan Marwan Sikap Pemerintahan Usman: Tidak ada langkah kongkrit. Penduduk Madinah = berita ttg mundurnya khalifah 3. Penduduk Iraq (30 H) = Walid bin 'Uqbah 2. dan massa dari Mesir sudah tidak terkendali . dari: 1.al.

. . Usman penyabar.: . al.Tuntutan pembagian uang negara. Terbunuh dalam kerumunan massa.Tuntutan penggantian gubernur Mesir. .Akibat hembusan fitnah Abdullah bin Saba’ (Yahudi).Perbedaan karakter dibanding Umar yang tegas.Wafat Usman Ada banyak versi sebab timbulnya fitnah. .

3 ribu dari Kufah). • Jumlah pengepung rumah. 2 ribu dari Mesir.Pembunuhnya: Terjadi demontrasi selama sekitar 40 hari. Masih misteri hingga kini. ada perbedaan pendapat: 6000 orang (2 ribu dari Bashrah. Kurang dari 600 orang. Kurang dari 2000 orang. .

.Dugaan Pembunuhnya: Kepala rombongan Mesir = • Kinanah bin Bisyr. • Jabalah (nama laqab) • Saudan bin Hamran. • Ruman al-Yamani. • Al-Maut al-Aswad (nama laqab). • Malik bin Asytar al-Nakha’i.

) Proses Pengangkatan Penunjukan terbuka di Masjid Nabawi Pusat Pemerintahan Kufah .'ALI IBN ABI THALIB (656-661 H.

Langkah & Kebijakan Khalifah Memecat pejabat yg diangkat khalifah 'Utsman Mengatur tata-laksana pemerintahan Memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah Mengambil tanah yg dibagikan khalifah 'Utsman. tanpa ada alasan yg jelas Kaum muslimin mendapat tunjangan dari Baitul Mal secara adil & rata .

LOKASI KUFAH .

Pemberontakan persekutuan antara Thalhah.PEMBERONTAKAN BESAR PADA MASA KHALIFAH 'ALI Alasan pemberontakan: Menuntut khalifah agar mengusut tuntas pembunuh 'Utsman 1. Zubair & 'Aisyah Perang Jamal /Unta .

kemudian dibebaskan .Akhir Perang Jamal: 'Ali menang Thalhah. Zubair terbunuh 'Aisyah ditawan.

Tahkim (Arbitrase) (Penyelesaian damai antara dua kubu yang bertikai) . tetapi akibat taktik pihak Muawiyah meminta gencatan senjata.Perang Shiffin Peta Kekuatan Militer: 'Ali Unggul.

TAHKIM Pendukung 'Ali Pendukung Mu'awiyah Abu Musa alAsy'ari Setuju menurunkan Ali dan Muawiyah dari kedudukannya 'Amr bin al'Ash Setuju menurunkan Ali dari jabatan Khalifah dan mengangkat Muawiyah saebagai Khalifah .

Lokasi Perang Shiffin .

Pasca Tahkim Muncul kelompok Syiah (Pendukung setia Ali)  Kelompok Khawarij (golongan yang keluar dari mendukung Alim berbalik memusuhinya  .

.

saat akan shalat Subuh.PENDIRIAN KHAWARIJ Bertekad membunuh para tokoh yg bertikai: 'Abdurrahman bin Muljam bertugas membunuh Ali Al-Bark bin Abudullah al-Tamimi bertugas membunuh Muawiyah Amar bertugas membunuh 'Amr bin al-Ash. Amr bin al-Ash dan Muawiyah selamat . Hasilnya: 'Ali terbunuh.

/661 M. Muawiyah mendirikan Dinasti Bani Umayah. Hasan menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. . ibukota Damaskus. Pada tahun 41 H.. kekhilafahan dipegang oleh Hasan bin Ali.‘AMUL JAMA’AH Sepeninggal Ali.

750 M ) Pendiri : Mu'awiyah bin Abi Sufyan Bentuk Pemerintahan: Monarchi Hereditas Pusat Pemerintahan : Damaskus Gelar Penguasa : "Khalifah Allah" (Penguasa yg diangkat Allah) .KHILAFAH BANI UMAYYAH ( 661 .

5. 2. 3. Mu'awiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) 'Abd al-Malik ibn Marwan (685-705 M) Al-Walid ibn 'Abd al-Malik (705-715 M) 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (717-720 M) Hisyam ibn 'Abd al-Malik (724-743 M) . 4.JUMLAH KHALIFAH DAN KHALIFAH BESAR Jumlah khalifah = 14 orang Khalifah Besar: 1.

Yazid bin Muawiyah 679-683 M./ 683 M./ Muawiyan bin Abi Sufyan (Sakhr) 661-680 M.KHALIFAH KE TAHUN BERTAHTA NAMA KHALIFAH 1 41-64 H. 64 H. Muawiyah )kedua) bin Yazid. II III . 60-64 H.

IV V 64-65 H. Marwan bin Hakam 65-68 H./ Abdul Malik bin Marwan 684 – 705 M. Al-Walid bin Abdul Malik VII Sulaiman bin Abdul Malik ./ 714 -717 M./ 705 – 714 M./ 683-384 M. VI 86 – 96 H. 96 – 99 H.

8 9 99 -101 H/ 714 -717 M./ 719-723 M. Hisyam bin Abdul Malik 11 Al-Walid bin Yazid II . 125 – 126 H. 742 -743 M. Umar bin Abdul Aziz Yazid (II) bin Abdul Malik 10 105-125 H. 101-105 H./ 723 – 742 M.

Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik 12 126 -127 H. Marwan bin Muhammad bin Marwan bin al-Hakam 14 . Abdul Malik 13 (70 hari) Ibrahim bin Al-Walid bin 127 H/ 745 M. 743 -744 M. Abdul Malik 127 – 132 H. Yazid III bin Al-Walid bin 743 – 744 M. 745 -750 M.11 126 -127 H.

Wilayah Kekuasaan Islam meliputi Spanyol. Afghanistan & Pakistan. sebagian Asia Kecil. Afrika Utara. Persia. Semenanjung Arab. . Palestina. Iraq. Siria.

Negara Adikuasa saat itu (Byzantium & Romawi) telah memasuki fase kelemahannya 3.SEBAB KEBERHASILAN EKSPANSI ISLAM KE LUAR SEMENANJUNG ARAB 1. Faktor ajaran Islam yg juga mengatur soal negara & kenegaraan . Semangat dakwah yg sangat tinggi dr kaum Muslimin 2.

Dinas Pos.PEMBANGUNAN PADA MASA BANI UMAYYAH Mendirikan berbagai sarana al. gedung pemerintahan.: Masjid. dll Membangun panti-panti bagi penyandang cacat Membangun jalan. Pabrik. dll Menertibkan angkatan bersenjata Mencetak Mata Uang resmi negara Menjadikan Bhs Arab sebagai bahasa resmi negara .

tanpa pengaturan yang jelas 2. Syi'ah. Khalifah pengganti lemah 5. Penyebab langsung: munculnya kekuatan baru keturunan AL-'ABBAS ibn 'Abd al-Muththalib dibantu oleh: gol.Sebab-sebab Kejatuhan Khilafah Bani Umayyah: 1. Perbedaan yg mencolok terhadap Kaum Mawali 6. Sikap hidup sebagian Penguasa yg berlebihan 4. Bani Hasyim & Kaum Mawali Khilafah 'Abbasiyah Berdiri (Thn 750 M) . Latar belakang berdirinya Khilafah 3. Terjadinya pertentangan Etnis 7. Sistem penggantian Khalifah melalui garis keturunan.

KHILAFAH 'ABBASIYAH ( 750 . Pembina: Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M) Gelar Penguasa: "Khalifah" berarti Mandat dari Allah.1258 M ) Pendiri: 'Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn 'Ali ibn 'Abdullah ibn al-'Abbas (750-754 M). bukan dari manusia Jumlah Khalifah 38 orang .

khawarij & kaum syi'ah. melalui sektor pertanian. Bani Umayyah. pertambangan & perhubungan . Al-Mahdi (775-785 M) Meningkatnya ekonomi rakyat.KHALIFAH-KHALIFAH BESAR BANI 'ABBAS Al-Manshur (754-775 M) Terjadi perlawanan phk lawan: gol.

Harun al-Rasyid (785-809 M) Memberikan perhatian yg besar pada masyarakat terutama dalam bidang kesehatan & sarana umum lainnya Baghdad menjadi terkenal .

melalui: Upaya penterjemahan buku-buku Yunani.Al-Ma`mun (813-833 M) Memberikan perhatian yang sangat besar pada ilmu pengetahuan. dengan mendirikan Baitul hikmah & sekolah-sekolah Baghdad menjadi Pusat Kebudayaan & Ilmu Pengetahuan .

Khalifah hanya sebagai boneka permainan. sdgkan kekuatan sebenarnya ada pada pihak perwira & tentara pengawal Turki .Al-Mu'tashim (833-842 M) Masuknya pengaruh Turki ke dalam pemerintahan melalui kekuatan & dominasi Tentara Pengawal. berakibat pada lemahnya kedudukan Khalifah.

Al-Wathiq (842-847 M Berusaha ingin membebaskan khilafah dari pengaruh Turki dg memindahkan pemerintahan dari Baghdad ke Samara. dan tentara pengawal Turki semakin kuat . ttp gagal.

Al-Mutawakkil (847-861 M) Sebagai Khalifah besar terakhir Khalifah sesudahnya pada umumnya lemah & tdk dapat melawan kehendak tentara pengawal dan para Sultan .

Al-Musta'shim (12242-1258 M) Khalifah terakhir Dinasti Bani Abbas. Pada masa kekuasaannya Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan (Mongol) th. 1258 M .

Filsafat : Al-Farabi. 4. Teologi : lahirnya Imam-Imam Mazhab : Abu Hasan al. Optik : Abu 'Ali al-Hasan Ibn al-Haytami (Al-Hazen) . dll. Fiqh 2. Ibn Sina. Kedokteran: Al-Razi. Abu Huzail alAllaf & Al-Nazzam. 3.TOKOH TERKENAL PADA MASA KHILAFAH ABBASIYAH Bidang: 1.Asy'ari. dll. Kimia : Jabir ibn Hayyan 6. Karyanya: al-Hawi Ibn Sina dg karya besarnya: Al-Qanun Fi Al-Tibb sebagai buku rujukan bidang kedokteran 5.

SEBAB KEHANCURAN KHILAFAH ‘ABBASIYYAH A. & Turki) Kemerosotan ekonomi akibat dr kemunduran politik Munculnya beberapa Dinasti kecil yg memerdekakan diri (disintegrasi) dari pusat Konflik aliran pemikiran . Faktor Intern: Persaingan antar bangsa (Arab. Persia.

B. Faktor Ekstern * Terjadinya peperangan dg pihak asing. terutama Perang Salib (1095-1219 M) * Hadirnya Tentara Mongol di bawah pimpinan Khulagu Khan DINASTI USMANI DI TURKI Berkuasa hingga Abad XX .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful