SIRAH NABI DAN SEJARAH ISLAM
MATERI KULIAH TENGAH SEMESTER

AGAMA 4 2009

SIRAH NABI
• Pengertian • Sumber informasi • Manfaat dan Hikmah

Sirah Nabi
Sirah
• Diartikan sebagai keadaan-keadaan dan hal-ihwal, berbagai peristiwa dan kejadian yang dialami oleh tokoh, Nabi, raja, ulama, dll pada masa lalu , berdasarkan sumber-sumber tertentu. Sirah Nabawiyah • Merupakan bagian dari hadits Nabi, segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. • Keterangan tersebut bersumber dari sanad dan rawi. • Sebagian dari sirah berbentuk tafsir dan penjelasan makna ayat Quran, sebagian lain merupakan bagian hadis.

TUJUAN IDEAL YANG INGIN DICAPAI DARI BELAJAR ILMU INI MENGAMBIL PELAJARAN (‘IBRAH) .

Yusuf: 111). dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman (Q. Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. .s.Dasarnya: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.

DASAR DAN ACUAN MEMPELAJARI SIRAH NABI • Nabi sebagai panutan.: ٓ َ َ ٌ َ ْ ٌ َ َ ْ َ‫َل َق ْد َمان َللم ِفي َرسول هللا ُأس َو ٌة حس َوة ِل َمن َمان ًَ ْرجو هللا َوألٌ ْو َم أل ِخ َر َو َذ َم َر هللا‬ ُْ َ ُ ِ ِ ً 21 :‫َم ِثٌرأ (األحزاب‬ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah . wajib ditaati. maka wajib diketahui sejarah hidupnya: al.

menyempurnakan iman dan keyakinannya kepada Nabi. IMAN KEPADA NABI ALLAH (RUKUN IMAN . akan menambah dan mempertebal.Dengan mempelajari sirah dan kemukjizatannya.

pengorbanannya menegakkan kebenaran akan menanamkan cinta dalam hati dan selanjutnya berusaha mencontohnya. (Q. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.s. Dengan mempelajari kesempurnaan dan kemuliaan sifat. al-Qalam:4) . perjuangan.3.

Dalam konteks ibadah. senantiasa menyebut dan membaca shalawat kepadanya: َ َّ َ َّ َ َ ُ َ ُ‫ِإن هللا َو َمال ِئل َته ًُص ُّلون َع َلى ألوبي ًَا َأ ًُّ َها أل ِذًن ٓأ َم ُووأ ص ُّلوأ َع َل ٌْ ِه َوس ِّلم‬ َ َ ِّ ِ َّ ‫وأ‬ ٔ ً ْ َ ( 56: ‫تس ِلٌما (ألحزأب‬ Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman. bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. .4.

Sesungguhnya Allah dan para Malaikat membaca shalawat kepada Nabi (Muhammad). hai orang-orang yang beriman baca shalawat dan salam kepadanya .

HUKUM MEMPELAJARI SIRAH NABI Berdasarkan kaidah hukum Islam: ‫الوسائل لها أحكام المقاصد‬ Sarana-sarana berhukum sama dengan maksud ‫ماال يتم الواجب اال به فهو واجب‬ Suatu kewajiban yang tidak sempurna dengannya.maka ia wajib (juga) Berdasarkan dasar dan tujuan di atas Belajar sirah = wajib .

SEJARAH NABI PRA-KENABIAN ‫قبن ألبعثة‬ .

MEKKAH PRAISLAM .

dinamis.  Nasrani.Penyembah berhala: .MASA PRA-ISLAM (JAHILIYYAH = KETIDAKTAHUAN) SEGI KEAGAMAAN Agama Masyarakat Arab:  Yahudi.Atheis.  Penganut Paganisme  Tdk beragama Bentuknya: . animis. politeis .

• . Jumlah Berhala 360 berhala. mengelilingi Hubal.BENTUK BERHALA Shanam : patung berbentuk manusia dibuat dr batu/ kayu Wathan : terbuat dari batu Nushub: batu karang tanpa bentuk tertentu. satu untuk sehari.

dewa tertua. ‘Uzza = Bertempat di Hijaz. sembahan suku Hudzail dan Khuza'ah. terletak di Thaif.NAMA-NAMA BERHALA Hubal = Berhala terbesar dlm ka'bah berbentuk manusia terbuat dari batu akik. Latta = Patung tuhan wanita berbentuk manusia sembahan Kaum Tsaqif. berada di Yatsrib. . Manat = Patung tuhan wanita berbentuk batu putih.

.

Fungsi Berhala Sebagai tempat menanyai nasib. baik dan buruk  Disembah  .

satu dengan yg lain saling berperang Suka hidup berpindah-pindah. .SEGI KEBANGSAAN DAN POLITIK PENDUDUK MEKKAH Karakteristik:   Jazirah Arab dihuni oleh orang-orang Arab yg bersuku-suku.

Pusat kota niaga Kunjungan peribadatan .

Kedudukan Kota Mekkah Pusat kota niaga Kunjungan peribadatan .

PEMBANGUNAN DAN FUNGSINYA KA'BAH: .

KA’BAH Nama. bukan benda dari luar alam (langit) . Bahan Bangunan: Benda-benda biasa. dan Bahan Bangunannya Nama lain: baitullah (rumah Allah) baitulharam (rumah suci) baitul ‘atiq (rumah kuno) Tujuan Pendirian: Sebagai tempat ibadat kpd Allah SWT. Tujuan.

tidak ada keterangan yg jelas.  Pembangun 'kembali': Nabi Ibrahim dan Ismail  .Yang Membangun Ka’bah Per-1.

Kepengurusan Ka’bah • Menjadi rebutan antar kabilah Arab. . krn melambangkan kehormatan dan gengsi sosial.

Kedudukan Ka’bah  Berkedudukan tertentu (terhormat) bagi orang Arab dan non-Arab. Kiblat Shalat  Tahun ke-2 H. . mereka biasa mengunjunginya pada waktu-waktu tertentu.

.

Nabi digelari al-Amin .Pemugaran Ka'bah Saat Nabi berusia 35 th. ka'bah mengalami kerusakan. dikerjakan secara gotong-royong. terjadi banjir. Nabi terpilih sebagai pimpinan peletakan Hajar Aswad.

.

KA’BAH TANPA KISWAH .

KA’BAH TANPA KISWAH .

.

.

DAN KELUARGANYA . PENGASUH.NABI: KELAHIRAN.

.

SEPINTAS TENTANG KEJADIAN PENTING YG TERJADI PADA MASA PRA-KENABIAN Bulan dan Tahun Kelahiran Nabi Muhammad Tahun Gajah ( 570 M): Tanggal/Bulan kelahiran: perbedaan riwayat: 12 Rabiul Awwal Muharram Safar dll. .

‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ .‫‪NASAB NABI‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ َّ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُهو َأ ُبو أل َقاسم، ُمح َّم ُد ْبن َع ْب ِدهللا ْبن َع ْب ِد أل ُمط ِلب ْبن َهاشم ْبن َعبْ‬ ‫ِ ِ ِ ِ ِ ِد‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َم َواف ْبن ُقصي ْبن ِم َالب ْبن ُم َّر َة ْبن َم ْعب ْبن لؤي ْبن َغا ِلب ْبن ِفهْ‬ ‫ِ ِ ِ َ َ‬ ‫ِ ِ َ ِّ‬ ‫ِ ِ ِ ِر‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ََ ُ َ‬ ‫َّ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْبن َما ِلك ْبن ألوض ِر ْبن ِم َواهة ْبن خ َز ًْ َمة ْبن ُم ْد ِر َمة ْبن ِإ ْل ٌَاس ْبن ُمضرَ‬ ‫َ ِ َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْبن ِه َزأر ْبن َم َع ِّد ْبن َع ْد َهان ِمن َو َل ِد ِإس َماعٌن َع َل ٌْ ِه ألس َالمُ‬ ‫َّ‬ ‫.

.

.

.

* Ibunda : usia 4-6 tahun * Abdul Muthalib : usia 6-8 tahun * Abu Thalib : usia 8 tahun dan seterusnya . * Halimah al-Sa'diyyah : menyusui selama 2 tahun.PENGASUH NABI * Tsuwaibah : menyusui hanya beberapa hari.

Nabi diasuh Kakeknya (Abdul Muthalib) Kakek beliau meninggal. Tahun pertama Tahun pertama pasukan gajah. 40 tahun Kaisar Anu Syirwan (Raja Persia) Peristiwa Pembedahan dada 575 Tahun ke-4 577 Tahun ke-6 Ibunda (Aminah) wafat.TAHUN-TAHUN DAN PERISTIWA SEBELUM MASA KENABIAN TAHUN MASEHI 571 USIA PERISTIWA Kelahiran Nabi Muhammad saw . Nabi diasuh oleh Pamannya (Abu Thalib) 579 Tahun ke-8 .

Pekerjaan Nabi: Menggembala kambing Menemukan tempat berfikir. Berdagang ke Syria (usia 12 th) Bertemu Bahira yg melihat tanda kenabian pd diri Muhammad. Usia 25 th ke Syiria membawa dagangan Khadijah .

Abdullah.Menikah dengan Khadijah. Ruqayyah. Ummu Kulsum. dan Fatimah. Zainab. dikaruniai 6 orang anak: Qasim. .

TEMPAT SHALAT NABI .

TEMPAT NABI MENERIMA DELEGASI .

TEMPAT MENERIMA DELEGASI .

PUING RUMAH KHADIJAH .

28 tahun Nabi diam di tempat ini bersama Khadijah .

KA’BAH DAN HAJAR ASWAD DILANDA BANJIR .TH 1941.

RUANGAN FATIMAH DILAHIRKAN .

JALAN MASUK KAMAR NABI .

SANDAL NABI .

CINCIN NABI .

Rambut Nabi .

Makam Nabi .

LUKISAN TELAPAK KAKI NABI .

MATA AIR ZAMZAM .

Saat dalam asuhan Halimah alSa'diyah .Pembedahan Dada Nabi Kejadian:  Terjadi 2 kali: .Saat akan Isra` Mi'raj .

Arti maknawi/simbolis . Arti harfiah/hakiki 2.Hakikat Peristiwa? Ada 2 interpretasi: 1.

Menjelang usia ke-40. pada bulan Ramadhan:`Ber-tahannuts di Gua Hira.BERBAGAI PERISTIWA PRAKENABIAN     Terlibat Perang Fijjar antara Quraisy dan Bani Qais yg diakhiri dg perjanjian Hilful Fudzul. Usia 35 th memimpin meletakkan Hajar Aswad ke posisi semula.menerima wahyu al-Quran yang per1: . Usia 40 tahun berdagang ke Syam atas dagangan Khadijah.

DIMULAINYA MASA KENABIAN TURUNNYA WAHYU PERTAMA .

.

.

.

.

GUA HIRA .

tapi kemudian dibatalkan. 586 Ke-15 596 Ke-25 605 Ke-35 . Perang al-Fijar. disertai pembantunya Maisarah Menikah dengan Khadijah (40 tahun) Membangun kembali Ka’bah. dicegah oleh Rahib Bahira krn adanya tanda kenabian yg sdg diburu Yahudi.TAHUN MASEHI 583 USIA PERISTIWA Ke-12 Melakukan perjalanan dagang ke Syam bersama Abu Thalib. Nabi memimpin peletakan Hajar Aswad. antara Suku Quraisy dan Bani Qaim. Perjanjian Hilful Fudhul Berdagang ke Syam menjualkan dagangan Khadijah binti Khuwailid.

12 hari Syamsiyah . Usia Nabi 40 tahun Qamariyah. 39 tahun. 3 bulan. 6 bulan.37 tahun Pergi ke Gua Hira di Jabal Nur. Nabi telah mimpi 21 atau 17 Ramadhan. 10 Agustus 610 M Menerima wahyu pertama. khususnya pada bulan Ramadhan Enam bulan sblm turun wahyu. Atau. 12 hari.

TAHUN-TAHUN DAN PERISTIWA MASA KENABIAN TAHUN MASEHI TAHUN KENABIAN PERISTIWA Nabi Diangkat menjadi Nabi. Zaid bin Haritsah (Di rumah Nabi) = masuk Islam. Abdurrahman bin Auf. Sa’d bin Abi Waqqash. Zubair bin Awwam. Thalhah bin Ubaid) Dakwah secara sembunyi (3 th). Ali bin Abi Thalib. Di luar rumah Nabi: Abu Bakar.d. ke-3 . 611-614 Ke-1 s. Khadijah. Awal diwajibkan shalat. Sejumlah Sahabat masuk Islam (Utsman.

616 -617 Ke-6 Dua utusan Quraisy meminta Abu Thalib agar menyerahkan Nabi kepada mereka. . Hijrah ke-2 ke Habasyah.615 Dakwah terbuka. Ke-4 Dimulainya intimidasi terhadap Nabi dan para Sahabat.614 . Menjadikan Darul Arqam bin Abi al-Arqam alKE-5 Makhzumi sebagai pusat dakwah Nabi. 615-616 (Rajab) Hijrah pertama ke Habasyah (12 laki-laki Ke-5 + 4 perempuan) Kembalinya orang-orang yang Hijrah dari Habasyah (Syawal) Hamzah dan Umar masuk Islam.

Darul Arqam tempat Nabi Dakwah terbuka .

619-621 . Penyampaian Islam kepada sejumlah suku yang berhaji di bulan Haji. Khadijah wafat (Ramadhan) Nabi menikah dengan Saudah binti Zumah (Syawwal) Isra Mi’raj. Berdakwah kepada penduduk Thaif (10 hari). Rombongan pertama Anshar masuk Islam.TAHUN MASEHI 617-619 TAHUN KENABIAN Ke-9 Ke-10ke-11 PERISTIWA Pemutusan hubungan antara Suku Quraisy dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib Pembatalan pemutusan hubungan. Abu Thalib wafat (Rajab).

.TAHUN MASEHI TAHUN KENABIAN PERISTIWA Menikah dengan Aisyah (6 th). serumah pada th ke-1 H. (72 laki-laki dan 2 wanita) dr Yatsrib. Dibolehkan berperang Perintah Hijrah . Baiatul Aqabah I (12 orang Yatsrib) Ke-11 621-622 Ke-12 Ke-12 atau Isra’ Mi’raj ke-13 622-623 Ke-13 Baiatul Aqabah II. yg berusia 9 th.

22 Safar) 622 Ke-1 H Malam Senin. Abdillah bin Uraiqith (kafir Quraisy) datang menemui Nabi dan Abu Bakar di Gua Tsur ingin mengantarkan hijrah ke Madinah (Rabiul Awwal) Ke-1 Nabi (53 th) sampai di Quba’. 8 Rabiul Awwal 622 .622 Ke-14 Pengepungan kediaman Nabi saat akan hijrah ke Madinah (Kamis. Senin.

622 Ke-1 Nabi masuk kota Yatsrib di Bani al-Najjar. kemudian pindah ke rumah Abu Ayyub al-Anshari (Jumat (12 Rabiul Awwal) .

6 Orang dari suku Khazraj (Anshar) berbaiat dengan Nabi di ‘Aqabah.  Pada tahun berikutnya datang 12 orang. mereka menyatakan. ada yang memusuhi dan menjahati dakwah Islam. menyatakan masuk Islam.BAI’ATUL AQABAH I  Pada musim haji.  Nabi segera mengutus Mus’ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. . dan siap mendakwahkan Islam di Madinah.

 Isi kesepakatan:  Tunduk patuh dan bergairah.  Akan menegakkan dan menjunjung tinggi (kebesaran) Allah dan mengabaikan pihak yang merendahkan-Nya.  Akan selalu berinfak dalam keadaan sulit maupun lapang. Dilakukan baiah Aqabah ke-2. dan akan menghalangi pihak yang ingin menghalanginya. tidak malas kepada Nabi.BAIATUL AQABAH II  Tahun ke-13 Nubuwwah 70 orang Yatsrib lebih datang berhaji. .  Siap melakukan Amar Ma’ruf Nahi Munkar.  Siap menjadi penolong Nabi dan keluarganya.

Abu Ubaidah bin al-Harits ke Rabigh. Membangun masjid Quba’. Nabi hijrah ke Madinah. Nabi singgah di Quba’. Perjanjian dengan Yahudi. Ke-1 . Membangun Masjid Nabawiy. Sa’d bin Abi Waqash ke al-Kharar. Perang-perang kecil (sariyyah): Hamzah ke Saif al-Bahr.TAHUN MASEHI 622-623 TAHUN HIJRIAH PERISTIWA Perintah Quraisy membunuh Nabi. Mempersaudarakan antara Anshar dan Muhajirin.

Perang Bani Qainuqa’ Dll.TAHUN TAHUN MASEHI HIJRIA H 623-624 PERISTIWA Perintah wajibnya jihad. Ke-2 . Pengalihan kiblat shalat dari Masjid Aqsha ke masjid Haram Perang Badar Diwajibkan puasa dan zakat fitrah.

Hamzah terbunuh.TAHUN TAHUN MASEHI HIJRIAH 624-625 PERISTIWA Perang Uhud. 3 4 625-626 626-627 5 . Dll. Perang Bani Nadhir Perang Khandaq Perang Dzatir Riqa’ Perang Bani Quraizhah. Pembantaian di Bi’r al-Maunah (70 Sahabat pilihan terbunuh).

TAHUN MASEHI 627-628 TAHUN HIJRIA H PERISTIWA Sejumlah perang. Hadits al-Ifk Baiatur Ridhwan Perang Khaibar Perang-perang kecil Amr bin al-Ash dan Khalid bin Walid masuk Islam Perang-perang kecil Penaklukkan Mekkah Perang Hunain 6 628-629 7 629-630 8 .

. dihembuskan oleh Abdullah bin Ubai bin Salul. Sejatinya tidak terjadi apa pun. Aisyah naik unta berjalan di depan. orang telah terpengaruh isu perselingkuhan.   Tiba di Madinah saat Zuhur. bahkan antara Aisyah dan Shafwan tidak pernah berbicara. dan shafwan di belakang dengan untanya.Haditsul Ifki Gosip Perselingkuhan)  Hembusan berita fitnah perselingkuhan Aisyah dengan Shafwan bin al-Mu’aththil pada Perang Bani Mushthaliq. karena kebenciannya dengan Nabi akibat ambisinya ingin menjadi pemimpin di Yatsrib kandas dengan keberadaan dan popularitas Nabi.

menangis sepanjang hari. keadaan normal kembali.s. selama satu bulan.Akibat Isu Bohong     Nabi Marah. Turun Q. sebagai jawaban = Aisyah orang yang bersih. Akhirnya. Aisyah pulang ke orang tuanya. al-Nur:11. .

29 Safar)  Nabi wafat di rumah Aisyah (Senin. 12 631-632 Ke-10 Rabiul Awwal) dan dikuburkan Malam Rabu .TAHUN TAHUN MASEHI HIJRIAH 630-631 PERISTIWA • Ke-9 Sejumlah perang kecil • Perang Tabuk • Pengiriman surat ke raja-raja  Haji Wada’  Nabi sakit (Senin.

Ke-4 Syawal. th ke-4 Khadijah binti Khuwailid Saudah binti Zum’ah Aisyah binti Abi Bakar Hafshah binti Umar bin al-Khaththab Zainab bin Khuzaimah Ummu Salamah Hindun bin Abi Umayyah . ke-11 Ke-3 H.PERNIKAHAN DAN ISTRIISTERI NABI 15 Sebelum kenabian Syawal. ke-10 Kenabian Syawal.

th ke-7 Maimunah bin al-Harits Mariyah al-Qibthiyyah Raihanah binti Zaid al-Nadhriyyah .Dzul-Qa’dah. th ke-6 Muharram. th ke-5 Sya’ban. th ke-7 Th ke-7 Zainab binti Jahzyin bin Rabab Juwairiyah binti al-Haris Ummu Habibah Ramlah bin Abi Sufyan Shafiyah binti Hayy bin Akhthab (Bani Israil) Dzul Qa’dah.

wafat usia 65 th. Wanita pertama yang masuk Islam Merelakan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi. Dia sangat melindungi dan mencintai Nabi.HIKMAH DI BALIK POLIGAMI NABI KHADIJAH      Dinikahi Nabi sudah berumur 40 th. Melahirkan 2 putera dan 4 puteri .

suaminya wafat ketika Saudah sedang hijrah di Etiophia.Saudah binti Zum’ah       Usianya sudah lanjut (55 th). satu isteri. Jika tidak dinikahi Nabi. sehingga di Mekkah hidup seorang diri. dikhawatirkan akan kembali mengikuti agama ayahnya yang masih musyrik. Jika kembali ke keluarganya. Menghormati pengorbanannya. takut disiksa atau dibunuh. Dengan menikahinya. diharapkan dapat meluluhkan hati sukunya (Abd Syams) untuk masuk Islam . diharapkan mampu mengasuh anak-anak. menggantikan posisi Khadijah yang belum lama meninggal . Dia ditentang oleh keluaranya. Selama 3 th hanya dengannya.

diharapakan akan dapat menyerap ilmu seluas-luasnya dari Nabi untuk umat.AISYAH  Lebih dimaksudkan untuk mempererat ikatan hubungan akrab dengan ayahnya. .  Karena kecerdasannya. Abu Bakar.

Hafshah binti Umar bin alKhaththab Ia termasuk wanita yang ikut hijrah ke Etiophia. Suaminya syahid dalam perang Badar. Motivasi Nabi (55 th) menikahinya. sangat terpukul karenanya. menghormatinya dan orangtuanya .

. wafat meninggalkan banyak anak yatim. Mantan suaminya wafat pada Perang Badar. Hanya beberapa bulan bersama Nabi.Zainab binti Khuzaimah Usianya saat dinikahi Nabi = 60 tahun.

Sudah berumur lanjut dan meninggalkan 4 anak yatim. . Suaminya saudara sepupu dan sesusu Nabi. Nabi (57 th) ingin mencurahkan kasih sayang kepada mereka. syahid pada perang Uhud.Ummu Salamah Hindun binti Umayyah Termasuk yang hijrah ke Etiophia.

tidak mewarisi dan hubungan kemahraman. janda anak angkat boleh dinikahi. seluruh orang dari suku tsb masuk Islam. .Zainab binti Jahsyin Missi hukum. menghormati jalinan persemendaan Nabi. Juwairiyah binti al-Harits Mendorong umat berlomba memerdekan tawanan = budak. dengan menikahinya menjadi ikutan. Dengan kejadian tsb. Islam menolak adopsi anak. Akhirnya semua umat Islam memerdekan seluruh tawanan dari sukunya (Bani al-Mushthaliq).

lingkungan yang asing bagi umat Islam. seluruh sukunya sangat berhenti memusuhi Nabi hingga merka maninggal. Dinikahi Nabi di Etiophia. karena keluarganya termasuk musuh Nabi. Sebagai bentuk rahmat dan dakwah. juga missi dakwah . Ummu Habibah binti Abi Sufyan Abu Sufyan = tokoh kafir Mekkah. mantan suaminya murtad. Dengan perkawinan tsb.Shafiyyah binti Hayyi (Yahudi) Suaminya syahid dalam Perang Khaibar.

PEMBAGIAN FASE DAKWAH NABI Periode Mekkah = 13 tahun • Dakwah Sirriyyah = 3 tahun • Dakwah ke Penduduk Mekkah dari awal tahun ke-4 sd ke-10 • Dakwah ke penduduk luar Mekkah dari tahun ke-3 sd ke-10 hingga hijrah Periode Madinah =10 tahun .

dan kadang-kadang berhumor • Sedikit bicara dan banyak mendengarkan teman bicara • Bila marah tidak ditampakkan • Bijaksana. • dll. murah hati.Sifat-sifat Mulia Rasulullah Antara lain: • Sederhana dan rendah hati • Mendengarkan dg seksama lawan bicaranya • Menghadapkan seluruh tubuh kepada lawan bicaranya • Serius dalam berbicara. . dan mudah bergaul • Berinteraksi sosial dg masyarakatnya.

Tidak pernah meninggalkan shalat 12 atau 10 rakaat shalat Sunnah Rawatib. Setiap malam shalat 11 atau 13 rakaat dengan kualitas tinggi. shalat Dhuha 4 rakaat atau lebih. Ijtihad. Kesungguhan ibadah. shalat hingga bengkak kakinya.Jihad. minimal shalat Nabi = 40 rakaat (Wajib dan Sunnah) . dan Akhlak Nabi Sebagai ikutan dan Panutan.

Zuhud Wara’. dll. Banyak sedekah. ‘Arafah. . ‘Asyura. Senin dan Kamis. 6 hari Syawwal. Selalu ikut Jihad. Berakhlak mulia. Baik dalam muamalah.Selalu puasa hari putih (Yaumul Bidhi). bahkan kadang sebulan Sya’ban.

MU’JIZAT NABI .

sebelum dan sesudahnya. Al-Quran = Tidak ada yang serupa.AL-QURAN = MUKJIZAT . . tetapi hakiki. Al-Quran tidak merupakan sejenis illusi (khayal).TERBESAR NABI   Mukjizat para nabi yang lain untuk mengimbangi hal yang serupa sebelum atau setelahnya. bentuk atau hakikat.

kalimat dan kata. rasam (tulisan). . al-Quran = mata hati. Bahasa. kemukjizatan al-Quran berlaku sepanjang masa. pengaruh bacaan. Segi kemukjizatan al-Quran: Fashahah. cerita ghaib. susunan. Pada umumnya kemukjizatan Nabi berbentuk fisikal (mata phisik). cerita masa lalu dan yang akan datang.Kemukjizatan para nabi hanya pada saat terjadi.

Pemberitahuan tentang hal-hal yang terkait dengan Tuhan. Informasi kejadian-kejadian akhir zaman . tentang: Pemberitaan Nabi-nabi terdahulu. Malaikat. Berbagai ramalan masa depan.Berbentuk informasi ghaib. surga dan neraka.

. Mengeluarkan air dari jari. . Memperbanyak air saat Perang Tabuk.MUKJIZAT LAIN:     Membelah bulan dan menyetop matahari Isra dan Mi’raj.

Sedikit air mencukup wudhu banyak Sahabat.BERKAH MAKANAN Memperbanyak jumlah makanan (1 sha’ gandum dan seekor ternak). . porsi makanan beberapa orang cukup dan mengenyangkan 1000 orang lebih Satu sha’ dan satu ekor kambing mengenyangkan 130 orang. Makanan porsi 10 orang mengenyangkan 70 atau 80 orang.

FASE.ANJURAN. DAN CARA DAKWAH RASUL SAW  Perintah Berdakwah: Dengan turunnya ayat 1 s/d 7 surat al-Muddatstsir: .

. Ummu Aiman (pengasuhnya). Zaid bin Haritsah (bekas budaknya). Ali bin Abi Thalib (10 th) Kerabat : Abu Bakr.OBYEK DAKWAH NABI   Keluarga: Khadijah.

. dan mengembalikan mata yang tercongkel keluar Menyambung kembali kaki ‘Amr bin Muadz yang terputus. Mengobati Salamah bin al-Akwa’ dari bekas hantaman musuh saat Perang Khaibar dengan meniupnya 3 kali. Saat perang Uhud. Nabi menyambung tangan yang terputus pedang.PENGOBATAN NABI DENGAN TIUPAN. DLL     Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib (Perang Khaibar) dengan meludahinya. LUDAH.

Menyembuhkan anak yang hilang akal dengan air Hikmah dan Pelajaran Hakikat Penyembuh adalah Allah. sebagai bukti kenabian.  Tuhan menjadikan liur dan tiupan Nabi sebagai sebab kesembuhan.  .

DIKABULKANNYA DOA  Saat berkhutbah Jumat. setelah didoakan hujan segera turun hingga satu minggu. Dan Nabi diminta menyetop hujan. Akibatnya. dan setelah berdoa hujan berhenti. seseorang meminta didoakan hujan akibat kekeringan. . banjir.

DAKWAH BERIKUTNYA` Mengislamkan  ‘Utsman bin ‘Affan.  dan Thalhah bin ‘Ubaidillah .  Zubair bin ‘Awwam.  Sa’d bin Abi Waqqash.  ‘Abdurrahman bin ‘Auf.

ke-3 individual: keluarga dan kerabat Jahriyyah (secara terang-te rangan. th ke-4 s.CARA DAKWAH RASUL SAW Sirriyyah (secara rahasia) Th ke-1 s.d wafat umum semua lapisan. .d.

(Q. Al-Syara: 214) .s.s. al-Hijr: 94) Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.PERINTAH DAKWAH TERANGTERANGAN Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Q.

RESPON MASYARAKAT ATAS DAKWAH TERBUKA
Di antara mereka: • Memperolok, meremehkan, menghina, menertawakan, dan mendustakannya. • Merekayasa tuduhan dan mengaburkannya, sebagai perbuatan mengada-ada. • Menjauhkan kaum Kafir untuk tidak dapat mendengar al-Quran

SETELAH GAGAL
Melakukan intimidasi terhadp Umat Islam. Umat Islam disiksa secara fisik. Mengancam Abu Thalib.
Upaya Nabi: Dakwah dilakukan di rumah Darul Arqam Dianjurkan hijrah ke Habasah

KUNCI SUKSES DAKWAH NABI
Berdakwah dg keteladanan Menaburkan kasih sayang yang tulus Bersikap rendah hati dan jantan Dengan tutur kata yg lemah lembut Toleransi yg tinggi Pertolongan 'langit' melalui doa dan munajatnya.

SEBAB-SEBAB PENOLAKAN DAKWAH NABI
1. Salah persepsi antara kenabian dg kekuasaan (politik) 2. Menolak adanya persamaan hak antara kaum bangsawan dg hamba sahaya 3. Taqlid terhadap nenek moyang sebagai penyembah berhala. 4. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran ttg kebangkitan kembali di akhirat 5. Mematikan pencaharian para pematung

 Menawarkan tahta. dan harta jika bersedia berhenti berdakwah.BENTUK DAN CARA PENOLAKAN Cara diplomatik dan Rayuan  Melepaskan hubungan Nabi dengan Abu Thalib (pelindung Nabi). . wanita.  menggantikan posisi Nabi bagi Abi Thalib dengan Umarah bin Walid (pemuda tampan) sebagai pengganti Muhammad.

Tahun Kesedihan ('Amul Huzni)   10 H. . dan Khadijah Penyiksaan fisik Nabi semakin meningkat. Hijrah ke Thaif. Nabi sedang mengalami kesedihan atas wafatnya Abu Thalib 87 th).

. • Perintah shalat 5 kali sehari semalam. • Berkendaraan Buraq.ISRA` MI'RAJ 27 Rajab. • Ditunjukkan 'gambaran/lambang' keadaan umat. • Disertai Malaikat Jibril. 1 thn sebelum hijrah ke Madinah • Israk ke Baitul Maqaddas. mengimami nabinabi.

Mi’raj • Naik ke langit dunia. bertemu dengan Nabi Adam. • Langit ke-2. bertemu Nabi Yusuf. bertemu Nabi Idris. bertemu Nabi Isa dan Yahya. . • Langit ke-4. melihat orang-orang baik di sebelah kanan dan orang jahat di kiri. • Langit ke-3. ke-1.

. lalu naik ke Baitul Ma’mur. bertemu Nabi Ibrahim Selanjutnya. Naik ke Sidratil Muntaha. bertemu Nabi Harun. •Langit ke-7. bertemu Nabi Musa. •Langit ke-6.•Langt ke-5.

HIJRAH RASUL SAW I. II. Ke Thaif II. Hijrah ke Habasyah (Ethiopia) I. bersama sekitar 100 orang II. Hijrah ke Madinah th ke-10 kenabian . bersama sekitar 10 orang pria dan 4 wanita.

HIJRAH KE ETHIOPIA Mekkah Ethiopia .

DAKWAH NABI KE THAIF (10 HARI) .

LOKASI THAIF .

THAIF DEWASA INI .

Adanya ajakan sebagian besar Penduduk Yatsrib: .th ke-10. beberapa orang berikrar setia ‘Baiat Aqabah I’ .ALASAN HIJRAH KE MADINAH 1. 2. 73 orang berikrar ‘Baiat Aqabah II’ . Tidak tahan terhadap kekejaman dan penganiayaan terhadap kaum Muslimin.th ke-11.

 Kafir Quraisy makin menggila menyiksa umat Islam  Tugas Kerasulan untuk menyampaikan isalahnya/ berdakwah  Iklim Madinah sangat kondusif untuk berdakwah .

Alasan Penduduk Madinah Mengundang Nabi  Dapat menjadi penengah antara faksifaksi yang berkepanjangan bertikai di Madinah (Suku Aus dan Khazraj). .

+ 150 orang hijrah ke Madinah. Ali menyusul. . Nabi mengganti nama Yatsrib menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi)/Madinatul Munawwarah (kota yang bercahaya) Madinah. Nabi ditemani Abu Bakr berhijrah bersama. Di Quba (+ 5 meter dari Madinah) membangun masjid yg pertama. Nabi memasuki Yatsrib dan dielu-elukan kedatangannya.PERJALANAN HIJRAH Selama 2 bulan.

Peta perjalanan Nabi dari Mekkah ke Madinah melalui jalan yg tidak biasa (Garis merah) .

.

NABI DAN ABU BAKAR BERSEMBUNYI DALAM GOA TSUR .

.

Peta
Perjalanan Nabi dari Quba’ menuju rumah Bani Malik bin an-Najjar hingga turun di rumah Abu Ayyub Khalid al-Anshari, hingga membangun Masjid NabawiI

PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH
 KEDUDUKAN NABI SAW: - Sebagai Kepala Agama (Nabi & Rasul): Pemegang kekuasaan spiritual

- Sebagai Kepala Negara
- Pemegang kekuasaan pemerintahan - Pemimpin formal negara - Pemimpin/komandan militer - dsb.

LANGKAH & KEBIJAKAN NABI PADA PERIODE AWAL DI MADINAH
1. Mendirikan Masjid 2. Menciptakan persaudaraan antara Kaum Muhajirin dan Anshar 3. Mengikat persahabatan dg pihak luar Islam (Yahudi dan penganut Paganisme) 4. Membuat ‘Piagam Madinah’.

Pokok-pokok Isi Piagam Madinah
Kebebasan beragama Kebebasan dalam bidang politik Persamaan hak & kewajiban sesama manusia Kewajiban mempertahankan negeri dr ancaman luar

dan melalui konsolidasi bangsa Arab ke dlm Islam.Mekkah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab.Apabila ‘suku Nabi’ sudah dapat diIslamkan. Islam bisa tersebar ke luar Jazirah Arab 2. maka Islam akan mendapatkan dukungan kuat Berhasil dikuasai th ke-10 H/ 631 M (Fathu Makkah) .ALASAN NABI INGIN MENGUASAI MEKKAH 1.

PEPERANGAN DI MASA NABI .

Menjaga keselamatan dlm penyebaran dakwah Islam & mempertahankannya dari org-org yg menghalanginya 3. Penyebaran Islam . Mempertahankan diri & melindungi hak milik 2.PEPERANGAN DI MASA NABI Sebab-sebab Diperbolehkan Perang: 1.

BEBERAPA PEPERANGAN DI MASA NABI .

Sariyyah (Perang Kecil) = 60 kali . Khaibar. 7 Perang Besar Terbesar: Badar. Hunain.JUMLAH PERANG Pada Masa Nabi GHAZWAH (PERANG BESAR) =17 KALI. dan Tabuk. Uhud. 15 KALI. Khandaq. Fath al-Makkah (Penaklukan Mekkah).

atau 314 orang Kafir Quraisy (900-1000 org) Kaum Muslimin Menang . ke-2 H) Kaum Muslimin (305 org.PERANG BADAR KUBRA (8 atau 17 Ramadhan.

LOKASI BADAR .

LOKASI PERANG BADAR .

UMAT ISLAM MENANG .AKHIR PERANG BADAR   Umat Islam Syahid 14 orang Kafir Quraisy =70 orang Tertawan 70 orang tokoh.

Kekokohan iman menjadikan eratnya ikatan di antara umat Islam.PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL DARI PERANG BADAR Kebencian sesuatu justru dapat mendatangkan kebaikan. Pertolongan datang karena kesabaran . Kekuatan iman merupakan senjata yang ampuh. Konsisten dan senantiasa ingat Allah saat menghadapi musuh.

hujan. Hakikat datangnya pertolongan adalah dari Allah .Pertolongan langit diberikan kepada umat Islam dapat berbentuk: Malaikat. atau badai yang merepotkan musuh. Tidur. Semangat dalam hati umat Islam.

PERANG BADAR .

Th.PERANG UHUD (15 Syawal. Walid Pada awalnya kaum Muslimin menang . ke-3 H) Kaum muslimin (+1000 org) Kafir Quraisy (+3000 orang) 300 membelot Panglima Perang = Nabi saw Panglima Perang: Khalid b.

 Kaum muslimin porak poranda.  70 org Islam gugur Kafir Quraisy menang . sibuk memunguti rampasan perang  Musuh berbalik menyerang.AKHIR PEPERANGAN  Kafir Quraisy mundur  Umat Islam meninggalkan pos.

.

SISI LAIN JABAL UHUD .

TEMPAT NABI SAAT PERANG UHUD .

 Keharusan taat dan berpegang teguh pada Rasul.  Segala sesuatu tergantung dari niat dan motivasinya.  Sunnatullah berlaku tanpa memihak antara yang hak dan batil.  Agar beribadah dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi. benar atau salah.  Lebih mementingkan kepentingan umum daripada pribadi .HIKMAH DI BALIK PERISTIWA PERANG UHUD  Kemaksiatan dan lebih mementingkan tujuan duniawi menghalangi datangnya pertolongan Tuhan.

ke-5 H) Kaum Muslimin Ide Pembuatan parit: Salman al-Farisi Kafir Quraisy + sebagian Yahudi Madinah (sekutu/multi nasional 24.000` Umat Islam menang = ada badai memporakporandakan tentara sekutu .PERANG AHZAB/KHANDAQ/PARIT (Thn.

.

COPPER PATINA Times New Roman .

• Umat Islam bertahan di Parit. Kaum Muslimin menang . • Tentara Sekutu mengepung Madinat selama 1 bulan. • Tiba-tiba datang angin dan badai meluluh lantakkan seluruh kemah & perlengkapan perang tentara sekutu. • Tentara Sekutu pulang ke wilayahnya masingmasing.SKENARIO DAN AKHIR PERANG KHANDAQ • Nabi memerintahkan menggali Parit.

PERANG TABUK

.

Sebelum masuk Mekkah. mereka berkemah di Hubaibiyyah.PERJANJIAN HUDAIBIYYAH (KEMENANGAN DIPLOMASI ISLAM) Kronologi peristiwa: Nabi bersama 1000 umat Islam batal melakukan Umrah Th ke-6 H. . Penduduk Mekkah melarang memasuki Mekkah.

Perjanjian Hudaibiyah
Kaum Muslimin (Nabi)
Pemuka Kafir Quraisy

Isi perjanjian:  Penundaan pelaksanaan haji hingga thn depan  Penanganan orang-orang pelarian  Gencatan senjata selama 10 tahun

Usaha Peng-Islaman Daerah Lain
Selama masa gencatan senjata, Nabi mengIslamkan daerah-daerah sekitar melalui surat atau utusan, al.:
Raja Ghassan Abesinia (Ethiopia), Persia, Romawi
tak seorg pun masuk Islam ada yg simpatik ada yg kasar

Banyak suku datang tunduk; masuk Islam:

SURAT NABI KE HERACLIUS, PENGUASA ROMAWI

.

SURAT NABI KEPADA AMIR BAHRAIN .

.

.FATHU MAKKAH (PENAKLUKAN MAKKAH) Nabi membawa pasukan kaum Muslimin sekitar 10. Nabi berpidato: memberi ampunan terhdp Kafir Quraisy.000 org menuju Mekah Kaum muslim menang & berhasil menguasai Mekkah Patung-patung dihancurkan.

FATH MAKKAH .

HAJI WADA’ .

./ 631 M.MASA-MASA TERAKHIR NABI SAW HAJI WADA’ (Haji Terakhir Nabi) 10 H.

HAJI WADA’ .

HAJI WADA’ • Jumlah Jemaah haji sekitar 14. .000 orang.

Khutbah Nabi di ‘Arafah Kesimpulan isi: Kemanusiaan Persamaan Keadilan sosial Keadilan ekonomi Kebajikan dan solidaritas .

Nabi Sakit (2 bulan) .Nabi kembali ke Madinah: Mengatur organisasi masyarakat kabilah Mengirim petugas keamanan dan dai ke berbagai daerah/kabilah.

Nabi telah memaafkan.  Sakit Nabi telah dirasakan 3 th. Wafat pada Senin 12 Rabiul Awwal (63 th.Nabi wafat.). urat saraf yang menghubungkan antara tulang belakang dan jantung akan rusak sehingga menyebabkan kematian. Akibat racun tsb. tidak dendam terhadap wanita pelaku peracunan yang akhirnya masuk Islam. akibat pengaruh makan kambing yang telah diracuni pada Perang Khaibar. di rumah Aisyah setelah selama 3 hari tidak keluar rumah     . daging beracun itu sendiri yang membertahukan tentang adanya racun kepada Nabi. usia 63 th. Berkat kemukjitan Nabi. meninggal sebagai syahid.

akhirnya menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah I. para Sahabat membait Abu Bakar. . Hari Senin dan Selasa.SAQĪFAH BANI SĀ’IDAH     Pada hari Senin. Setelah terjadi perdebatan antara kelompok Anshar dan Muhajirin. Kaum Muhajirin menghadap Abu Bakar mengajak menemui mereka. sepeninggal Nabi sejumlah Sahabat (Anshar) berkumpul di ‘ruang pertemuan (saqifah) Bani Saidah membahas tentang ‘kekhilafahan’ pengganti Nabi.

umat Islam menyalatkan jenazah Nabi bergantian secara sendirisendiri. o . menjelang Subuh. anak laki-laki.dimulai dari laki-laki dewasa.  Dimakamkan pada malam Rabu di kamar Aisyah. perempuan.Baiat Abu Bakar dan Pengurusan Jenazah Nabi Setelah dimandikan dan dikafani. para budak laki-laki dan perempuan.

'Umar ibn al-Khaththab 3. Abu Bakr al-Shiddiq 2. 'Ali ibn Abi Thalib .AL-KHULAFA` AL-RASYIDUN 1. 'Utsman ibn 'Affan 4.

.

.) Pusat Pemerintahan Madinah Jabatan Khalifah I (Khalifah al-Rasul):  kepala agama  pemerintahan.) PROSES PENGANGKATAN: Melalui pemilihan & musyawarah terbuka (11 H..13 H./ 573-634 M.ABU BAKR AL-SHIDDIQ (Abdullah bin Abi Qahfah Utsman bin Amir) (51 SH.

Eksekutif.Kekuasaan Khalifah Bersifat Sentralistik: Legislatif. Yudikatif di tangan khalifah .

'Amr bin al-'Ash. Ekspedisi Militer ke: Iraq : Dipimpin Panglima perang Khalid bin Walid Suriah: Dipimpin oleh: Abu 'Ubaidillah. Menumpas Perang Riddah (melawan kaum murtad) dan Nabi Palsu. 2. Pembukuan Al-Quran. Yazid bin Abi Sufyan & Syurahbil. Koordinator: Zaid bin Tsabit 3.Kebijakan yg dilakukan Abu Bakar 1. Panglima Perang: Khalid bin Walid. Khalid (setelah ditarik dari Iraq) .

Al-Aswad al-’Ansi /’Abhalah bin Ka’b (Madzhaj) Muasailamah al-Kadzdzab (Banu Hanifah). . Thulaihah al-Asadi (Asad dan Ghuthfan).NABI PALSU 1. 3. 6. Al-Faja’ah (Sulaim) Sajah at-Taghlibiyyah (Banu Tamim). 4. Al-Asyats bin Qais al-Kindi (Kindah). 5. 2.

LOKASI PERANG ORANG-ORANG MURTAD .

8 Jumadil Akhir 13 H. Setelah berunding dengan ‘Ahlul Halli wa al-’Aqd’ menunjuk Umar sebagai Khalifah. . Wafat pada Senin.WAFAT ABU BAKAR     Menjadi khaligah = 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar wafat karena sakit.

'UMAR BIN AL-KHATHTHAB ( 13-23 H. ) PROSES PENGANGKATAN Penunjukan langsung oleh Abu Bakr dg persetujuan tokoh-tokoh utama Pusat Pemerintahan: Madinah ./ 634-644 M.

Memakai gelar Amirul Mukminin. .Jabatan Khalifah II (Khalifatu Khalifati al-Rasul). 'Umar terlebih dahulu memperkuat militer Untuk menghindarkan kultus individu. 'Umar menonaktifkan Panglima Perang Khalid bin Walid. Menjadi khaliah= 10 tahun Kebijakan yg dilakukan: Perluasan daerah Sebelum melakukan perluasan daerah.

Irak. Syiria. Wilayah Islam meliputi: Semenanjung Arabia. Irak dan Persia: Pimpinan Sa'ad bin Abi Waqash Palestina: Abu 'Ubaidah dan wakilnya Khalid bin Walid.Ekspansi Militer:     Damaskus. Persia. & Mesir . di bawah panglima Khalid bin Walid dan ‘Ubaidah bin al-Jarrah Mesir di bawah pimpinan: 'Amr bin al-'Ash. Suria. Palestina.

dg bijaksana. . Kesederhanaan hidup para penguasa merupakan daya tarik tersendiri. al.: Di pihak Kaum Muslimin: Kesempurnaan ajaran Islam yg meliputi segala aspek kehidupan. Dalam berdakwah tidak memaksa.KEMAJUAN ISLAM Sebab Kemajuan Islam. Kegemaran berperang orang Arab dan anjuran berjihad. Kesadaran yang tinggi para sahabat untuk mendakwahkan Islam.

Rakyat mulai tidak loyal terhadap para penguasa akibat pemaksaan agama serta tingginya pajak . Persia dan Byzantium telah memasuki fase kelemahan.Di Pihak Luar:    Negara adikuasa saat itu. Pertentangan di lingkungan kerajaan adi kuasa dalam memperebutkan kekuasaan turut andil dalam memperlemah kekuatan negara.

dan memisahkan lembaga pengadilan. anggota dewan. . Menetapkan mata uang negara. Membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas. Menertibkan gaji pegawai kenegaraan Membenahi administrasi perpajakan dg mendirikan Baitul Maal.Penyusunan Administrasi Kenegaraan       Berhasil membentuk majlis permusyaratan. Membagi wilayah dalam 8 propinsi yang membawahi distrik dan subdistrik.

Mengatur gaji dan pelayanan pos Menciptakan dan menetapkan Tahun Hijriah Membentuk pengawasan pasar Pengontrolan timbangan. . dll.

Membentuk Diwan (Kantor atau Biro)      Diwan Kharaj: Jawatan pajak bertugas mengelola pajak negara. Diwan Ahdats: Jawatan kepolisian bertugas memelihara ketertiban. menindak pelanggar-pelanggar hukum untuk diadili oleh hakim/qhadi Diwan al-Jund: Jawatan Militer bertugas menginventarisir dan mengelola administrasi militer Baitul Maal: mengelola keuangan negara. Jawatan Pekerjaan Umum: melaksanakan dan mengawasi pembangunan .

sakit beberapa hari. dlm usia 63 th.  Setelah itu. sempat membentuk Dewan formatur utk memilih khalifah berikutnya. saat bersiapsiap memulai shalat Subuh.Wafat Umar Dibunuh oleh Feros atau lebih dikenal dg Abu Lu`lu`ah (Majusi).  .

'UTSMAN IBN 'AFFAN (644-656 H) Proses Pengangkatan: melalui Dewan Formatur Pusat Pemerintahan: Madinah .

Sa’d bin Abi Waqqash. Al-Zubair bin al-Awwam. 3. Thalhah bin ‘Ubaidillah. 7. 5. Abdurrahman bin ‘Auf 6. Ali bin Abi Thalib.PENGANGKATAN KHALIFAH Saat sakit Umar menunjuk dan membentuk Tim Formatur 6 orang atau 7 orang untuk menentukan khalifah berikutnya= 1. Usman bin Affan. 4. 2. Abdullah bin Umar (menurut = pendapat 7 org) .

Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan Ekspedisi Militer. wilayah Islam meliputi: Armenia. Tripoli. & Cyprus Pembukuan Al-Quran & Pembakuan Mushhaf . Persia. Tunisia.

Langkah Kepemimpinan Khalifah 6 thn. Ke-2 merupakan masa kelemahan  . Ke-1 merupakan masa keberhasilan  6 thn.

. yaitu: 'Amr bin al-'Ash (Gubernur di Mesir) Mu'awiyah bin Abi Sufyan (Gubernur Syam) Penggantian Abu Musa al-Asy'ari (Gubernur di Iraq) diganti dg orang dekat Utsman.Perpecahan & Pemberontakan  Gubernur yg diangkat khalifah 'Umar tetap pada posisinya selama 1 tahun.

Dominasi Marwan bin Hakam dlm pemerintahan lebih mendorong terjadinya mutasi besar-besaran. nepotisme. hampir semua pejabat diangkat dr pihak keluarga Timbul konflik dan reaksi .

Penduduk Madinah = berita ttg mundurnya khalifah 3. dan massa dari Mesir sudah tidak terkendali .al. Penduduk Iraq (30 H) = Walid bin 'Uqbah 2. dari: 1. Rakyat Mesir (35 H) = menuntut agar khalifah turun jabatan & menyerahkan Marwan Sikap Pemerintahan Usman: Tidak ada langkah kongkrit.

Perbedaan karakter dibanding Umar yang tegas. .Tuntutan pembagian uang negara.Tuntutan penggantian gubernur Mesir.Wafat Usman Ada banyak versi sebab timbulnya fitnah. Usman penyabar. .Akibat hembusan fitnah Abdullah bin Saba’ (Yahudi). . . Terbunuh dalam kerumunan massa. al.: .

. 2 ribu dari Mesir. Kurang dari 2000 orang. ada perbedaan pendapat: 6000 orang (2 ribu dari Bashrah. Kurang dari 600 orang. • Jumlah pengepung rumah.Pembunuhnya: Terjadi demontrasi selama sekitar 40 hari. Masih misteri hingga kini. 3 ribu dari Kufah).

Dugaan Pembunuhnya: Kepala rombongan Mesir = • Kinanah bin Bisyr. • Malik bin Asytar al-Nakha’i. . • Al-Maut al-Aswad (nama laqab). • Ruman al-Yamani. • Jabalah (nama laqab) • Saudan bin Hamran.

'ALI IBN ABI THALIB (656-661 H.) Proses Pengangkatan Penunjukan terbuka di Masjid Nabawi Pusat Pemerintahan Kufah .

Langkah & Kebijakan Khalifah Memecat pejabat yg diangkat khalifah 'Utsman Mengatur tata-laksana pemerintahan Memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah Mengambil tanah yg dibagikan khalifah 'Utsman. tanpa ada alasan yg jelas Kaum muslimin mendapat tunjangan dari Baitul Mal secara adil & rata .

LOKASI KUFAH .

Pemberontakan persekutuan antara Thalhah.PEMBERONTAKAN BESAR PADA MASA KHALIFAH 'ALI Alasan pemberontakan: Menuntut khalifah agar mengusut tuntas pembunuh 'Utsman 1. Zubair & 'Aisyah Perang Jamal /Unta .

Zubair terbunuh 'Aisyah ditawan. kemudian dibebaskan .Akhir Perang Jamal: 'Ali menang Thalhah.

tetapi akibat taktik pihak Muawiyah meminta gencatan senjata. Tahkim (Arbitrase) (Penyelesaian damai antara dua kubu yang bertikai) .Perang Shiffin Peta Kekuatan Militer: 'Ali Unggul.

TAHKIM Pendukung 'Ali Pendukung Mu'awiyah Abu Musa alAsy'ari Setuju menurunkan Ali dan Muawiyah dari kedudukannya 'Amr bin al'Ash Setuju menurunkan Ali dari jabatan Khalifah dan mengangkat Muawiyah saebagai Khalifah .

Lokasi Perang Shiffin .

Pasca Tahkim Muncul kelompok Syiah (Pendukung setia Ali)  Kelompok Khawarij (golongan yang keluar dari mendukung Alim berbalik memusuhinya  .

.

Amr bin al-Ash dan Muawiyah selamat . saat akan shalat Subuh.PENDIRIAN KHAWARIJ Bertekad membunuh para tokoh yg bertikai: 'Abdurrahman bin Muljam bertugas membunuh Ali Al-Bark bin Abudullah al-Tamimi bertugas membunuh Muawiyah Amar bertugas membunuh 'Amr bin al-Ash. Hasilnya: 'Ali terbunuh.

ibukota Damaskus. . Muawiyah mendirikan Dinasti Bani Umayah.‘AMUL JAMA’AH Sepeninggal Ali.. kekhilafahan dipegang oleh Hasan bin Ali. Hasan menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan./661 M. Pada tahun 41 H.

750 M ) Pendiri : Mu'awiyah bin Abi Sufyan Bentuk Pemerintahan: Monarchi Hereditas Pusat Pemerintahan : Damaskus Gelar Penguasa : "Khalifah Allah" (Penguasa yg diangkat Allah) .KHILAFAH BANI UMAYYAH ( 661 .

3. 4. 2. Mu'awiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) 'Abd al-Malik ibn Marwan (685-705 M) Al-Walid ibn 'Abd al-Malik (705-715 M) 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (717-720 M) Hisyam ibn 'Abd al-Malik (724-743 M) . 5.JUMLAH KHALIFAH DAN KHALIFAH BESAR Jumlah khalifah = 14 orang Khalifah Besar: 1.

60-64 H. 64 H. Muawiyah )kedua) bin Yazid. Yazid bin Muawiyah 679-683 M./ Muawiyan bin Abi Sufyan (Sakhr) 661-680 M.KHALIFAH KE TAHUN BERTAHTA NAMA KHALIFAH 1 41-64 H. II III ./ 683 M.

Al-Walid bin Abdul Malik VII Sulaiman bin Abdul Malik ./ 705 – 714 M./ 683-384 M. 96 – 99 H. Marwan bin Hakam 65-68 H.IV V 64-65 H./ 714 -717 M./ Abdul Malik bin Marwan 684 – 705 M. VI 86 – 96 H.

Hisyam bin Abdul Malik 11 Al-Walid bin Yazid II . 101-105 H./ 723 – 742 M. 125 – 126 H. Umar bin Abdul Aziz Yazid (II) bin Abdul Malik 10 105-125 H./ 719-723 M. 742 -743 M.8 9 99 -101 H/ 714 -717 M.

Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik 12 126 -127 H. Marwan bin Muhammad bin Marwan bin al-Hakam 14 . 743 -744 M. Yazid III bin Al-Walid bin 743 – 744 M. 745 -750 M. Abdul Malik 127 – 132 H.11 126 -127 H. Abdul Malik 13 (70 hari) Ibrahim bin Al-Walid bin 127 H/ 745 M.

Palestina. Afghanistan & Pakistan. Siria. Afrika Utara. Semenanjung Arab. Persia. sebagian Asia Kecil. Iraq. .Wilayah Kekuasaan Islam meliputi Spanyol.

Semangat dakwah yg sangat tinggi dr kaum Muslimin 2. Faktor ajaran Islam yg juga mengatur soal negara & kenegaraan .SEBAB KEBERHASILAN EKSPANSI ISLAM KE LUAR SEMENANJUNG ARAB 1. Negara Adikuasa saat itu (Byzantium & Romawi) telah memasuki fase kelemahannya 3.

gedung pemerintahan. dll Membangun panti-panti bagi penyandang cacat Membangun jalan. Dinas Pos.PEMBANGUNAN PADA MASA BANI UMAYYAH Mendirikan berbagai sarana al. Pabrik. dll Menertibkan angkatan bersenjata Mencetak Mata Uang resmi negara Menjadikan Bhs Arab sebagai bahasa resmi negara .: Masjid.

Sistem penggantian Khalifah melalui garis keturunan. tanpa pengaturan yang jelas 2. Latar belakang berdirinya Khilafah 3. Khalifah pengganti lemah 5. Sikap hidup sebagian Penguasa yg berlebihan 4.Sebab-sebab Kejatuhan Khilafah Bani Umayyah: 1. Bani Hasyim & Kaum Mawali Khilafah 'Abbasiyah Berdiri (Thn 750 M) . Terjadinya pertentangan Etnis 7. Penyebab langsung: munculnya kekuatan baru keturunan AL-'ABBAS ibn 'Abd al-Muththalib dibantu oleh: gol. Perbedaan yg mencolok terhadap Kaum Mawali 6. Syi'ah.

KHILAFAH 'ABBASIYAH ( 750 . Pembina: Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M) Gelar Penguasa: "Khalifah" berarti Mandat dari Allah.1258 M ) Pendiri: 'Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn 'Ali ibn 'Abdullah ibn al-'Abbas (750-754 M). bukan dari manusia Jumlah Khalifah 38 orang .

khawarij & kaum syi'ah. Al-Mahdi (775-785 M) Meningkatnya ekonomi rakyat. melalui sektor pertanian. pertambangan & perhubungan . Bani Umayyah.KHALIFAH-KHALIFAH BESAR BANI 'ABBAS Al-Manshur (754-775 M) Terjadi perlawanan phk lawan: gol.

Harun al-Rasyid (785-809 M) Memberikan perhatian yg besar pada masyarakat terutama dalam bidang kesehatan & sarana umum lainnya Baghdad menjadi terkenal .

dengan mendirikan Baitul hikmah & sekolah-sekolah Baghdad menjadi Pusat Kebudayaan & Ilmu Pengetahuan . melalui: Upaya penterjemahan buku-buku Yunani.Al-Ma`mun (813-833 M) Memberikan perhatian yang sangat besar pada ilmu pengetahuan.

Al-Mu'tashim (833-842 M) Masuknya pengaruh Turki ke dalam pemerintahan melalui kekuatan & dominasi Tentara Pengawal. berakibat pada lemahnya kedudukan Khalifah. sdgkan kekuatan sebenarnya ada pada pihak perwira & tentara pengawal Turki . Khalifah hanya sebagai boneka permainan.

Al-Wathiq (842-847 M Berusaha ingin membebaskan khilafah dari pengaruh Turki dg memindahkan pemerintahan dari Baghdad ke Samara. ttp gagal. dan tentara pengawal Turki semakin kuat .

Al-Mutawakkil (847-861 M) Sebagai Khalifah besar terakhir Khalifah sesudahnya pada umumnya lemah & tdk dapat melawan kehendak tentara pengawal dan para Sultan .

1258 M . Pada masa kekuasaannya Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan (Mongol) th.Al-Musta'shim (12242-1258 M) Khalifah terakhir Dinasti Bani Abbas.

Kedokteran: Al-Razi. Teologi : lahirnya Imam-Imam Mazhab : Abu Hasan al. Filsafat : Al-Farabi. 4. Kimia : Jabir ibn Hayyan 6. dll. Optik : Abu 'Ali al-Hasan Ibn al-Haytami (Al-Hazen) . 3. Abu Huzail alAllaf & Al-Nazzam. Fiqh 2. dll.Asy'ari. Ibn Sina. Karyanya: al-Hawi Ibn Sina dg karya besarnya: Al-Qanun Fi Al-Tibb sebagai buku rujukan bidang kedokteran 5.TOKOH TERKENAL PADA MASA KHILAFAH ABBASIYAH Bidang: 1.

Persia.SEBAB KEHANCURAN KHILAFAH ‘ABBASIYYAH A. & Turki) Kemerosotan ekonomi akibat dr kemunduran politik Munculnya beberapa Dinasti kecil yg memerdekakan diri (disintegrasi) dari pusat Konflik aliran pemikiran . Faktor Intern: Persaingan antar bangsa (Arab.

Faktor Ekstern * Terjadinya peperangan dg pihak asing.B. terutama Perang Salib (1095-1219 M) * Hadirnya Tentara Mongol di bawah pimpinan Khulagu Khan DINASTI USMANI DI TURKI Berkuasa hingga Abad XX .