SIRAH NABI DAN SEJARAH ISLAM
MATERI KULIAH TENGAH SEMESTER

AGAMA 4 2009

SIRAH NABI
• Pengertian • Sumber informasi • Manfaat dan Hikmah

Sirah Nabi
Sirah
• Diartikan sebagai keadaan-keadaan dan hal-ihwal, berbagai peristiwa dan kejadian yang dialami oleh tokoh, Nabi, raja, ulama, dll pada masa lalu , berdasarkan sumber-sumber tertentu. Sirah Nabawiyah • Merupakan bagian dari hadits Nabi, segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. • Keterangan tersebut bersumber dari sanad dan rawi. • Sebagian dari sirah berbentuk tafsir dan penjelasan makna ayat Quran, sebagian lain merupakan bagian hadis.

TUJUAN IDEAL YANG INGIN DICAPAI DARI BELAJAR ILMU INI MENGAMBIL PELAJARAN (‘IBRAH) .

akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu.Dasarnya: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman (Q. Yusuf: 111).s. Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. .

wajib ditaati.: ٓ َ َ ٌ َ ْ ٌ َ َ ْ َ‫َل َق ْد َمان َللم ِفي َرسول هللا ُأس َو ٌة حس َوة ِل َمن َمان ًَ ْرجو هللا َوألٌ ْو َم أل ِخ َر َو َذ َم َر هللا‬ ُْ َ ُ ِ ِ ً 21 :‫َم ِثٌرأ (األحزاب‬ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah . maka wajib diketahui sejarah hidupnya: al.DASAR DAN ACUAN MEMPELAJARI SIRAH NABI • Nabi sebagai panutan.

menyempurnakan iman dan keyakinannya kepada Nabi. IMAN KEPADA NABI ALLAH (RUKUN IMAN . akan menambah dan mempertebal.Dengan mempelajari sirah dan kemukjizatannya.

(Q. Dengan mempelajari kesempurnaan dan kemuliaan sifat. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.s.3. pengorbanannya menegakkan kebenaran akan menanamkan cinta dalam hati dan selanjutnya berusaha mencontohnya. perjuangan. al-Qalam:4) .

Dalam konteks ibadah.4. senantiasa menyebut dan membaca shalawat kepadanya: َ َّ َ َّ َ َ ُ َ ُ‫ِإن هللا َو َمال ِئل َته ًُص ُّلون َع َلى ألوبي ًَا َأ ًُّ َها أل ِذًن ٓأ َم ُووأ ص ُّلوأ َع َل ٌْ ِه َوس ِّلم‬ َ َ ِّ ِ َّ ‫وأ‬ ٔ ً ْ َ ( 56: ‫تس ِلٌما (ألحزأب‬ Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. . Hai orang-orang yang beriman.

hai orang-orang yang beriman baca shalawat dan salam kepadanya .Sesungguhnya Allah dan para Malaikat membaca shalawat kepada Nabi (Muhammad).

maka ia wajib (juga) Berdasarkan dasar dan tujuan di atas Belajar sirah = wajib .HUKUM MEMPELAJARI SIRAH NABI Berdasarkan kaidah hukum Islam: ‫الوسائل لها أحكام المقاصد‬ Sarana-sarana berhukum sama dengan maksud ‫ماال يتم الواجب اال به فهو واجب‬ Suatu kewajiban yang tidak sempurna dengannya.

SEJARAH NABI PRA-KENABIAN ‫قبن ألبعثة‬ .

MEKKAH PRAISLAM .

Penyembah berhala: . politeis . dinamis.MASA PRA-ISLAM (JAHILIYYAH = KETIDAKTAHUAN) SEGI KEAGAMAAN Agama Masyarakat Arab:  Yahudi. animis.  Nasrani.Atheis.  Penganut Paganisme  Tdk beragama Bentuknya: .

mengelilingi Hubal. • . satu untuk sehari.BENTUK BERHALA Shanam : patung berbentuk manusia dibuat dr batu/ kayu Wathan : terbuat dari batu Nushub: batu karang tanpa bentuk tertentu. Jumlah Berhala 360 berhala.

Latta = Patung tuhan wanita berbentuk manusia sembahan Kaum Tsaqif. ‘Uzza = Bertempat di Hijaz. berada di Yatsrib. terletak di Thaif. .NAMA-NAMA BERHALA Hubal = Berhala terbesar dlm ka'bah berbentuk manusia terbuat dari batu akik. sembahan suku Hudzail dan Khuza'ah. Manat = Patung tuhan wanita berbentuk batu putih. dewa tertua.

.

Fungsi Berhala Sebagai tempat menanyai nasib. baik dan buruk  Disembah  .

SEGI KEBANGSAAN DAN POLITIK PENDUDUK MEKKAH Karakteristik:   Jazirah Arab dihuni oleh orang-orang Arab yg bersuku-suku. satu dengan yg lain saling berperang Suka hidup berpindah-pindah. .

Pusat kota niaga Kunjungan peribadatan .

Kedudukan Kota Mekkah Pusat kota niaga Kunjungan peribadatan .

PEMBANGUNAN DAN FUNGSINYA KA'BAH: .

Bahan Bangunan: Benda-benda biasa. bukan benda dari luar alam (langit) .KA’BAH Nama. dan Bahan Bangunannya Nama lain: baitullah (rumah Allah) baitulharam (rumah suci) baitul ‘atiq (rumah kuno) Tujuan Pendirian: Sebagai tempat ibadat kpd Allah SWT. Tujuan.

 Pembangun 'kembali': Nabi Ibrahim dan Ismail  . tidak ada keterangan yg jelas.Yang Membangun Ka’bah Per-1.

Kepengurusan Ka’bah • Menjadi rebutan antar kabilah Arab. . krn melambangkan kehormatan dan gengsi sosial.

.Kedudukan Ka’bah  Berkedudukan tertentu (terhormat) bagi orang Arab dan non-Arab. mereka biasa mengunjunginya pada waktu-waktu tertentu. Kiblat Shalat  Tahun ke-2 H.

.

terjadi banjir.Pemugaran Ka'bah Saat Nabi berusia 35 th. Nabi terpilih sebagai pimpinan peletakan Hajar Aswad. Nabi digelari al-Amin . ka'bah mengalami kerusakan. dikerjakan secara gotong-royong.

.

KA’BAH TANPA KISWAH .

KA’BAH TANPA KISWAH .

.

.

NABI: KELAHIRAN. PENGASUH. DAN KELUARGANYA .

.

.SEPINTAS TENTANG KEJADIAN PENTING YG TERJADI PADA MASA PRA-KENABIAN Bulan dan Tahun Kelahiran Nabi Muhammad Tahun Gajah ( 570 M): Tanggal/Bulan kelahiran: perbedaan riwayat: 12 Rabiul Awwal Muharram Safar dll.

‫‪NASAB NABI‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ َّ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُهو َأ ُبو أل َقاسم، ُمح َّم ُد ْبن َع ْب ِدهللا ْبن َع ْب ِد أل ُمط ِلب ْبن َهاشم ْبن َعبْ‬ ‫ِ ِ ِ ِ ِ ِد‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َم َواف ْبن ُقصي ْبن ِم َالب ْبن ُم َّر َة ْبن َم ْعب ْبن لؤي ْبن َغا ِلب ْبن ِفهْ‬ ‫ِ ِ ِ َ َ‬ ‫ِ ِ َ ِّ‬ ‫ِ ِ ِ ِر‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ََ ُ َ‬ ‫َّ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْبن َما ِلك ْبن ألوض ِر ْبن ِم َواهة ْبن خ َز ًْ َمة ْبن ُم ْد ِر َمة ْبن ِإ ْل ٌَاس ْبن ُمضرَ‬ ‫َ ِ َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْبن ِه َزأر ْبن َم َع ِّد ْبن َع ْد َهان ِمن َو َل ِد ِإس َماعٌن َع َل ٌْ ِه ألس َالمُ‬ ‫َّ‬ ‫.‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ .

.

.

.

* Halimah al-Sa'diyyah : menyusui selama 2 tahun. * Ibunda : usia 4-6 tahun * Abdul Muthalib : usia 6-8 tahun * Abu Thalib : usia 8 tahun dan seterusnya .PENGASUH NABI * Tsuwaibah : menyusui hanya beberapa hari.

TAHUN-TAHUN DAN PERISTIWA SEBELUM MASA KENABIAN TAHUN MASEHI 571 USIA PERISTIWA Kelahiran Nabi Muhammad saw . Tahun pertama Tahun pertama pasukan gajah. Nabi diasuh oleh Pamannya (Abu Thalib) 579 Tahun ke-8 . 40 tahun Kaisar Anu Syirwan (Raja Persia) Peristiwa Pembedahan dada 575 Tahun ke-4 577 Tahun ke-6 Ibunda (Aminah) wafat. Nabi diasuh Kakeknya (Abdul Muthalib) Kakek beliau meninggal.

Pekerjaan Nabi: Menggembala kambing Menemukan tempat berfikir. Usia 25 th ke Syiria membawa dagangan Khadijah . Berdagang ke Syria (usia 12 th) Bertemu Bahira yg melihat tanda kenabian pd diri Muhammad.

Menikah dengan Khadijah. dan Fatimah. Ruqayyah. Zainab. dikaruniai 6 orang anak: Qasim. . Ummu Kulsum. Abdullah.

TEMPAT SHALAT NABI .

TEMPAT NABI MENERIMA DELEGASI .

TEMPAT MENERIMA DELEGASI .

PUING RUMAH KHADIJAH .

28 tahun Nabi diam di tempat ini bersama Khadijah .

TH 1941. KA’BAH DAN HAJAR ASWAD DILANDA BANJIR .

RUANGAN FATIMAH DILAHIRKAN .

JALAN MASUK KAMAR NABI .

SANDAL NABI .

CINCIN NABI .

Rambut Nabi .

Makam Nabi .

LUKISAN TELAPAK KAKI NABI .

MATA AIR ZAMZAM .

Pembedahan Dada Nabi Kejadian:  Terjadi 2 kali: .Saat akan Isra` Mi'raj .Saat dalam asuhan Halimah alSa'diyah .

Arti harfiah/hakiki 2.Hakikat Peristiwa? Ada 2 interpretasi: 1. Arti maknawi/simbolis .

menerima wahyu al-Quran yang per1: . Usia 35 th memimpin meletakkan Hajar Aswad ke posisi semula. Menjelang usia ke-40. pada bulan Ramadhan:`Ber-tahannuts di Gua Hira. Usia 40 tahun berdagang ke Syam atas dagangan Khadijah.BERBAGAI PERISTIWA PRAKENABIAN     Terlibat Perang Fijjar antara Quraisy dan Bani Qais yg diakhiri dg perjanjian Hilful Fudzul.

DIMULAINYA MASA KENABIAN TURUNNYA WAHYU PERTAMA .

.

.

.

.

GUA HIRA .

disertai pembantunya Maisarah Menikah dengan Khadijah (40 tahun) Membangun kembali Ka’bah. antara Suku Quraisy dan Bani Qaim.TAHUN MASEHI 583 USIA PERISTIWA Ke-12 Melakukan perjalanan dagang ke Syam bersama Abu Thalib. Nabi memimpin peletakan Hajar Aswad. 586 Ke-15 596 Ke-25 605 Ke-35 . tapi kemudian dibatalkan. Perang al-Fijar. Perjanjian Hilful Fudhul Berdagang ke Syam menjualkan dagangan Khadijah binti Khuwailid. dicegah oleh Rahib Bahira krn adanya tanda kenabian yg sdg diburu Yahudi.

12 hari Syamsiyah . Usia Nabi 40 tahun Qamariyah. khususnya pada bulan Ramadhan Enam bulan sblm turun wahyu. 12 hari. 3 bulan. Nabi telah mimpi 21 atau 17 Ramadhan. 10 Agustus 610 M Menerima wahyu pertama.37 tahun Pergi ke Gua Hira di Jabal Nur. 6 bulan. Atau. 39 tahun.

ke-3 . Sejumlah Sahabat masuk Islam (Utsman. Zubair bin Awwam. Khadijah. Zaid bin Haritsah (Di rumah Nabi) = masuk Islam. 611-614 Ke-1 s. Di luar rumah Nabi: Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf. Sa’d bin Abi Waqqash. Ali bin Abi Thalib.d. Awal diwajibkan shalat.TAHUN-TAHUN DAN PERISTIWA MASA KENABIAN TAHUN MASEHI TAHUN KENABIAN PERISTIWA Nabi Diangkat menjadi Nabi. Thalhah bin Ubaid) Dakwah secara sembunyi (3 th).

615-616 (Rajab) Hijrah pertama ke Habasyah (12 laki-laki Ke-5 + 4 perempuan) Kembalinya orang-orang yang Hijrah dari Habasyah (Syawal) Hamzah dan Umar masuk Islam. Ke-4 Dimulainya intimidasi terhadap Nabi dan para Sahabat.614 . Hijrah ke-2 ke Habasyah. 616 -617 Ke-6 Dua utusan Quraisy meminta Abu Thalib agar menyerahkan Nabi kepada mereka.615 Dakwah terbuka. Menjadikan Darul Arqam bin Abi al-Arqam alKE-5 Makhzumi sebagai pusat dakwah Nabi. .

Darul Arqam tempat Nabi Dakwah terbuka .

619-621 . Abu Thalib wafat (Rajab). Berdakwah kepada penduduk Thaif (10 hari).TAHUN MASEHI 617-619 TAHUN KENABIAN Ke-9 Ke-10ke-11 PERISTIWA Pemutusan hubungan antara Suku Quraisy dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib Pembatalan pemutusan hubungan. Khadijah wafat (Ramadhan) Nabi menikah dengan Saudah binti Zumah (Syawwal) Isra Mi’raj. Penyampaian Islam kepada sejumlah suku yang berhaji di bulan Haji. Rombongan pertama Anshar masuk Islam.

TAHUN MASEHI TAHUN KENABIAN PERISTIWA Menikah dengan Aisyah (6 th). (72 laki-laki dan 2 wanita) dr Yatsrib.. serumah pada th ke-1 H. yg berusia 9 th. Baiatul Aqabah I (12 orang Yatsrib) Ke-11 621-622 Ke-12 Ke-12 atau Isra’ Mi’raj ke-13 622-623 Ke-13 Baiatul Aqabah II. Dibolehkan berperang Perintah Hijrah .

22 Safar) 622 Ke-1 H Malam Senin. Senin.622 Ke-14 Pengepungan kediaman Nabi saat akan hijrah ke Madinah (Kamis. 8 Rabiul Awwal 622 . Abdillah bin Uraiqith (kafir Quraisy) datang menemui Nabi dan Abu Bakar di Gua Tsur ingin mengantarkan hijrah ke Madinah (Rabiul Awwal) Ke-1 Nabi (53 th) sampai di Quba’.

622 Ke-1 Nabi masuk kota Yatsrib di Bani al-Najjar. kemudian pindah ke rumah Abu Ayyub al-Anshari (Jumat (12 Rabiul Awwal) .

dan siap mendakwahkan Islam di Madinah.  Nabi segera mengutus Mus’ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. menyatakan masuk Islam.BAI’ATUL AQABAH I  Pada musim haji. . 6 Orang dari suku Khazraj (Anshar) berbaiat dengan Nabi di ‘Aqabah.  Pada tahun berikutnya datang 12 orang. mereka menyatakan. ada yang memusuhi dan menjahati dakwah Islam.

Dilakukan baiah Aqabah ke-2.  Siap menjadi penolong Nabi dan keluarganya. tidak malas kepada Nabi.  Isi kesepakatan:  Tunduk patuh dan bergairah.  Akan selalu berinfak dalam keadaan sulit maupun lapang. dan akan menghalangi pihak yang ingin menghalanginya.  Siap melakukan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. .  Akan menegakkan dan menjunjung tinggi (kebesaran) Allah dan mengabaikan pihak yang merendahkan-Nya.BAIATUL AQABAH II  Tahun ke-13 Nubuwwah 70 orang Yatsrib lebih datang berhaji.

Nabi singgah di Quba’. Membangun masjid Quba’.TAHUN MASEHI 622-623 TAHUN HIJRIAH PERISTIWA Perintah Quraisy membunuh Nabi. Sa’d bin Abi Waqash ke al-Kharar. Perang-perang kecil (sariyyah): Hamzah ke Saif al-Bahr. Mempersaudarakan antara Anshar dan Muhajirin. Abu Ubaidah bin al-Harits ke Rabigh. Membangun Masjid Nabawiy. Nabi hijrah ke Madinah. Ke-1 . Perjanjian dengan Yahudi.

Ke-2 . Pengalihan kiblat shalat dari Masjid Aqsha ke masjid Haram Perang Badar Diwajibkan puasa dan zakat fitrah. Perang Bani Qainuqa’ Dll.TAHUN TAHUN MASEHI HIJRIA H 623-624 PERISTIWA Perintah wajibnya jihad.

3 4 625-626 626-627 5 . Perang Bani Nadhir Perang Khandaq Perang Dzatir Riqa’ Perang Bani Quraizhah.TAHUN TAHUN MASEHI HIJRIAH 624-625 PERISTIWA Perang Uhud. Dll. Hamzah terbunuh. Pembantaian di Bi’r al-Maunah (70 Sahabat pilihan terbunuh).

TAHUN MASEHI 627-628 TAHUN HIJRIA H PERISTIWA Sejumlah perang. Hadits al-Ifk Baiatur Ridhwan Perang Khaibar Perang-perang kecil Amr bin al-Ash dan Khalid bin Walid masuk Islam Perang-perang kecil Penaklukkan Mekkah Perang Hunain 6 628-629 7 629-630 8 .

  Tiba di Madinah saat Zuhur. orang telah terpengaruh isu perselingkuhan. dihembuskan oleh Abdullah bin Ubai bin Salul.Haditsul Ifki Gosip Perselingkuhan)  Hembusan berita fitnah perselingkuhan Aisyah dengan Shafwan bin al-Mu’aththil pada Perang Bani Mushthaliq. dan shafwan di belakang dengan untanya. Sejatinya tidak terjadi apa pun. karena kebenciannya dengan Nabi akibat ambisinya ingin menjadi pemimpin di Yatsrib kandas dengan keberadaan dan popularitas Nabi. bahkan antara Aisyah dan Shafwan tidak pernah berbicara. Aisyah naik unta berjalan di depan. .

al-Nur:11.Akibat Isu Bohong     Nabi Marah. keadaan normal kembali. sebagai jawaban = Aisyah orang yang bersih. . Aisyah pulang ke orang tuanya. menangis sepanjang hari.s. Akhirnya. selama satu bulan. Turun Q.

12 631-632 Ke-10 Rabiul Awwal) dan dikuburkan Malam Rabu . 29 Safar)  Nabi wafat di rumah Aisyah (Senin.TAHUN TAHUN MASEHI HIJRIAH 630-631 PERISTIWA • Ke-9 Sejumlah perang kecil • Perang Tabuk • Pengiriman surat ke raja-raja  Haji Wada’  Nabi sakit (Senin.

ke-11 Ke-3 H. th ke-4 Khadijah binti Khuwailid Saudah binti Zum’ah Aisyah binti Abi Bakar Hafshah binti Umar bin al-Khaththab Zainab bin Khuzaimah Ummu Salamah Hindun bin Abi Umayyah . Ke-4 Syawal.PERNIKAHAN DAN ISTRIISTERI NABI 15 Sebelum kenabian Syawal. ke-10 Kenabian Syawal.

Dzul-Qa’dah. th ke-6 Muharram. th ke-7 Maimunah bin al-Harits Mariyah al-Qibthiyyah Raihanah binti Zaid al-Nadhriyyah . th ke-7 Th ke-7 Zainab binti Jahzyin bin Rabab Juwairiyah binti al-Haris Ummu Habibah Ramlah bin Abi Sufyan Shafiyah binti Hayy bin Akhthab (Bani Israil) Dzul Qa’dah. th ke-5 Sya’ban.

Wanita pertama yang masuk Islam Merelakan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi.HIKMAH DI BALIK POLIGAMI NABI KHADIJAH      Dinikahi Nabi sudah berumur 40 th. Dia sangat melindungi dan mencintai Nabi. wafat usia 65 th. Melahirkan 2 putera dan 4 puteri .

diharapkan dapat meluluhkan hati sukunya (Abd Syams) untuk masuk Islam .Saudah binti Zum’ah       Usianya sudah lanjut (55 th). Selama 3 th hanya dengannya. diharapkan mampu mengasuh anak-anak. Menghormati pengorbanannya. suaminya wafat ketika Saudah sedang hijrah di Etiophia. Dengan menikahinya. Jika kembali ke keluarganya. menggantikan posisi Khadijah yang belum lama meninggal . sehingga di Mekkah hidup seorang diri. Jika tidak dinikahi Nabi. Dia ditentang oleh keluaranya. dikhawatirkan akan kembali mengikuti agama ayahnya yang masih musyrik. satu isteri. takut disiksa atau dibunuh.

AISYAH  Lebih dimaksudkan untuk mempererat ikatan hubungan akrab dengan ayahnya. diharapakan akan dapat menyerap ilmu seluas-luasnya dari Nabi untuk umat. Abu Bakar. .  Karena kecerdasannya.

Motivasi Nabi (55 th) menikahinya. menghormatinya dan orangtuanya .Hafshah binti Umar bin alKhaththab Ia termasuk wanita yang ikut hijrah ke Etiophia. sangat terpukul karenanya. Suaminya syahid dalam perang Badar.

wafat meninggalkan banyak anak yatim. Hanya beberapa bulan bersama Nabi. .Zainab binti Khuzaimah Usianya saat dinikahi Nabi = 60 tahun. Mantan suaminya wafat pada Perang Badar.

syahid pada perang Uhud. . Suaminya saudara sepupu dan sesusu Nabi.Ummu Salamah Hindun binti Umayyah Termasuk yang hijrah ke Etiophia. Sudah berumur lanjut dan meninggalkan 4 anak yatim. Nabi (57 th) ingin mencurahkan kasih sayang kepada mereka.

menghormati jalinan persemendaan Nabi. tidak mewarisi dan hubungan kemahraman. dengan menikahinya menjadi ikutan. janda anak angkat boleh dinikahi. Dengan kejadian tsb. Akhirnya semua umat Islam memerdekan seluruh tawanan dari sukunya (Bani al-Mushthaliq). Islam menolak adopsi anak. .Zainab binti Jahsyin Missi hukum. seluruh orang dari suku tsb masuk Islam. Juwairiyah binti al-Harits Mendorong umat berlomba memerdekan tawanan = budak.

Ummu Habibah binti Abi Sufyan Abu Sufyan = tokoh kafir Mekkah. Dengan perkawinan tsb. Sebagai bentuk rahmat dan dakwah. lingkungan yang asing bagi umat Islam. Dinikahi Nabi di Etiophia.Shafiyyah binti Hayyi (Yahudi) Suaminya syahid dalam Perang Khaibar. mantan suaminya murtad. karena keluarganya termasuk musuh Nabi. seluruh sukunya sangat berhenti memusuhi Nabi hingga merka maninggal. juga missi dakwah .

PEMBAGIAN FASE DAKWAH NABI Periode Mekkah = 13 tahun • Dakwah Sirriyyah = 3 tahun • Dakwah ke Penduduk Mekkah dari awal tahun ke-4 sd ke-10 • Dakwah ke penduduk luar Mekkah dari tahun ke-3 sd ke-10 hingga hijrah Periode Madinah =10 tahun .

murah hati.Sifat-sifat Mulia Rasulullah Antara lain: • Sederhana dan rendah hati • Mendengarkan dg seksama lawan bicaranya • Menghadapkan seluruh tubuh kepada lawan bicaranya • Serius dalam berbicara. . dan mudah bergaul • Berinteraksi sosial dg masyarakatnya. • dll. dan kadang-kadang berhumor • Sedikit bicara dan banyak mendengarkan teman bicara • Bila marah tidak ditampakkan • Bijaksana.

minimal shalat Nabi = 40 rakaat (Wajib dan Sunnah) . dan Akhlak Nabi Sebagai ikutan dan Panutan.Jihad. shalat Dhuha 4 rakaat atau lebih. Tidak pernah meninggalkan shalat 12 atau 10 rakaat shalat Sunnah Rawatib. shalat hingga bengkak kakinya. Kesungguhan ibadah. Setiap malam shalat 11 atau 13 rakaat dengan kualitas tinggi. Ijtihad.

Baik dalam muamalah. 6 hari Syawwal. Zuhud Wara’. ‘Arafah. . Selalu ikut Jihad. Banyak sedekah. dll. ‘Asyura. Berakhlak mulia.Selalu puasa hari putih (Yaumul Bidhi). bahkan kadang sebulan Sya’ban. Senin dan Kamis.

MU’JIZAT NABI .

tetapi hakiki.AL-QURAN = MUKJIZAT . sebelum dan sesudahnya. Al-Quran = Tidak ada yang serupa.TERBESAR NABI   Mukjizat para nabi yang lain untuk mengimbangi hal yang serupa sebelum atau setelahnya. . bentuk atau hakikat. Al-Quran tidak merupakan sejenis illusi (khayal).

Segi kemukjizatan al-Quran: Fashahah. rasam (tulisan). susunan. cerita masa lalu dan yang akan datang. kalimat dan kata. Pada umumnya kemukjizatan Nabi berbentuk fisikal (mata phisik). Bahasa. kemukjizatan al-Quran berlaku sepanjang masa. pengaruh bacaan.Kemukjizatan para nabi hanya pada saat terjadi. . cerita ghaib. al-Quran = mata hati.

tentang: Pemberitaan Nabi-nabi terdahulu.Berbentuk informasi ghaib. Berbagai ramalan masa depan. surga dan neraka. Pemberitahuan tentang hal-hal yang terkait dengan Tuhan. Malaikat. Informasi kejadian-kejadian akhir zaman .

Mengeluarkan air dari jari.MUKJIZAT LAIN:     Membelah bulan dan menyetop matahari Isra dan Mi’raj. . . Memperbanyak air saat Perang Tabuk.

Sedikit air mencukup wudhu banyak Sahabat. porsi makanan beberapa orang cukup dan mengenyangkan 1000 orang lebih Satu sha’ dan satu ekor kambing mengenyangkan 130 orang. . Makanan porsi 10 orang mengenyangkan 70 atau 80 orang.BERKAH MAKANAN Memperbanyak jumlah makanan (1 sha’ gandum dan seekor ternak).

FASE.ANJURAN. DAN CARA DAKWAH RASUL SAW  Perintah Berdakwah: Dengan turunnya ayat 1 s/d 7 surat al-Muddatstsir: .

. Ummu Aiman (pengasuhnya). Ali bin Abi Thalib (10 th) Kerabat : Abu Bakr. Zaid bin Haritsah (bekas budaknya).OBYEK DAKWAH NABI   Keluarga: Khadijah.

LUDAH. dan mengembalikan mata yang tercongkel keluar Menyambung kembali kaki ‘Amr bin Muadz yang terputus. Saat perang Uhud. DLL     Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib (Perang Khaibar) dengan meludahinya.PENGOBATAN NABI DENGAN TIUPAN. Nabi menyambung tangan yang terputus pedang. Mengobati Salamah bin al-Akwa’ dari bekas hantaman musuh saat Perang Khaibar dengan meniupnya 3 kali. .

sebagai bukti kenabian.  Tuhan menjadikan liur dan tiupan Nabi sebagai sebab kesembuhan.  .Menyembuhkan anak yang hilang akal dengan air Hikmah dan Pelajaran Hakikat Penyembuh adalah Allah.

Dan Nabi diminta menyetop hujan. setelah didoakan hujan segera turun hingga satu minggu. dan setelah berdoa hujan berhenti. Akibatnya. seseorang meminta didoakan hujan akibat kekeringan. banjir.DIKABULKANNYA DOA  Saat berkhutbah Jumat. .

DAKWAH BERIKUTNYA` Mengislamkan  ‘Utsman bin ‘Affan.  Sa’d bin Abi Waqqash.  dan Thalhah bin ‘Ubaidillah .  ‘Abdurrahman bin ‘Auf.  Zubair bin ‘Awwam.

.CARA DAKWAH RASUL SAW Sirriyyah (secara rahasia) Th ke-1 s. th ke-4 s.d wafat umum semua lapisan.d. ke-3 individual: keluarga dan kerabat Jahriyyah (secara terang-te rangan.

PERINTAH DAKWAH TERANGTERANGAN Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.s.s. Q. al-Hijr: 94) Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Syara: 214) . (Q.

RESPON MASYARAKAT ATAS DAKWAH TERBUKA
Di antara mereka: • Memperolok, meremehkan, menghina, menertawakan, dan mendustakannya. • Merekayasa tuduhan dan mengaburkannya, sebagai perbuatan mengada-ada. • Menjauhkan kaum Kafir untuk tidak dapat mendengar al-Quran

SETELAH GAGAL
Melakukan intimidasi terhadp Umat Islam. Umat Islam disiksa secara fisik. Mengancam Abu Thalib.
Upaya Nabi: Dakwah dilakukan di rumah Darul Arqam Dianjurkan hijrah ke Habasah

KUNCI SUKSES DAKWAH NABI
Berdakwah dg keteladanan Menaburkan kasih sayang yang tulus Bersikap rendah hati dan jantan Dengan tutur kata yg lemah lembut Toleransi yg tinggi Pertolongan 'langit' melalui doa dan munajatnya.

SEBAB-SEBAB PENOLAKAN DAKWAH NABI
1. Salah persepsi antara kenabian dg kekuasaan (politik) 2. Menolak adanya persamaan hak antara kaum bangsawan dg hamba sahaya 3. Taqlid terhadap nenek moyang sebagai penyembah berhala. 4. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran ttg kebangkitan kembali di akhirat 5. Mematikan pencaharian para pematung

.BENTUK DAN CARA PENOLAKAN Cara diplomatik dan Rayuan  Melepaskan hubungan Nabi dengan Abu Thalib (pelindung Nabi).  menggantikan posisi Nabi bagi Abi Thalib dengan Umarah bin Walid (pemuda tampan) sebagai pengganti Muhammad. wanita.  Menawarkan tahta. dan harta jika bersedia berhenti berdakwah.

. Hijrah ke Thaif. Nabi sedang mengalami kesedihan atas wafatnya Abu Thalib 87 th). dan Khadijah Penyiksaan fisik Nabi semakin meningkat.Tahun Kesedihan ('Amul Huzni)   10 H.

• Disertai Malaikat Jibril. mengimami nabinabi. 1 thn sebelum hijrah ke Madinah • Israk ke Baitul Maqaddas. • Berkendaraan Buraq. . • Ditunjukkan 'gambaran/lambang' keadaan umat.ISRA` MI'RAJ 27 Rajab. • Perintah shalat 5 kali sehari semalam.

bertemu Nabi Idris. • Langit ke-2. . bertemu Nabi Isa dan Yahya. melihat orang-orang baik di sebelah kanan dan orang jahat di kiri. ke-1. • Langit ke-4. • Langit ke-3. bertemu Nabi Yusuf.Mi’raj • Naik ke langit dunia. bertemu dengan Nabi Adam.

lalu naik ke Baitul Ma’mur. Naik ke Sidratil Muntaha. bertemu Nabi Ibrahim Selanjutnya. •Langit ke-7. bertemu Nabi Musa. bertemu Nabi Harun.•Langt ke-5. •Langit ke-6. .

Ke Thaif II.HIJRAH RASUL SAW I. Hijrah ke Madinah th ke-10 kenabian . bersama sekitar 100 orang II. bersama sekitar 10 orang pria dan 4 wanita. Hijrah ke Habasyah (Ethiopia) I. II.

HIJRAH KE ETHIOPIA Mekkah Ethiopia .

DAKWAH NABI KE THAIF (10 HARI) .

LOKASI THAIF .

THAIF DEWASA INI .

th ke-11. beberapa orang berikrar setia ‘Baiat Aqabah I’ . 73 orang berikrar ‘Baiat Aqabah II’ .th ke-10. 2. Adanya ajakan sebagian besar Penduduk Yatsrib: . Tidak tahan terhadap kekejaman dan penganiayaan terhadap kaum Muslimin.ALASAN HIJRAH KE MADINAH 1.

 Kafir Quraisy makin menggila menyiksa umat Islam  Tugas Kerasulan untuk menyampaikan isalahnya/ berdakwah  Iklim Madinah sangat kondusif untuk berdakwah .

.Alasan Penduduk Madinah Mengundang Nabi  Dapat menjadi penengah antara faksifaksi yang berkepanjangan bertikai di Madinah (Suku Aus dan Khazraj).

. Di Quba (+ 5 meter dari Madinah) membangun masjid yg pertama. Nabi mengganti nama Yatsrib menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi)/Madinatul Munawwarah (kota yang bercahaya) Madinah. Nabi memasuki Yatsrib dan dielu-elukan kedatangannya.PERJALANAN HIJRAH Selama 2 bulan. Nabi ditemani Abu Bakr berhijrah bersama. Ali menyusul. + 150 orang hijrah ke Madinah.

Peta perjalanan Nabi dari Mekkah ke Madinah melalui jalan yg tidak biasa (Garis merah) .

.

NABI DAN ABU BAKAR BERSEMBUNYI DALAM GOA TSUR .

.

Peta
Perjalanan Nabi dari Quba’ menuju rumah Bani Malik bin an-Najjar hingga turun di rumah Abu Ayyub Khalid al-Anshari, hingga membangun Masjid NabawiI

PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH
 KEDUDUKAN NABI SAW: - Sebagai Kepala Agama (Nabi & Rasul): Pemegang kekuasaan spiritual

- Sebagai Kepala Negara
- Pemegang kekuasaan pemerintahan - Pemimpin formal negara - Pemimpin/komandan militer - dsb.

LANGKAH & KEBIJAKAN NABI PADA PERIODE AWAL DI MADINAH
1. Mendirikan Masjid 2. Menciptakan persaudaraan antara Kaum Muhajirin dan Anshar 3. Mengikat persahabatan dg pihak luar Islam (Yahudi dan penganut Paganisme) 4. Membuat ‘Piagam Madinah’.

Pokok-pokok Isi Piagam Madinah
Kebebasan beragama Kebebasan dalam bidang politik Persamaan hak & kewajiban sesama manusia Kewajiban mempertahankan negeri dr ancaman luar

maka Islam akan mendapatkan dukungan kuat Berhasil dikuasai th ke-10 H/ 631 M (Fathu Makkah) . Islam bisa tersebar ke luar Jazirah Arab 2.Apabila ‘suku Nabi’ sudah dapat diIslamkan.ALASAN NABI INGIN MENGUASAI MEKKAH 1. dan melalui konsolidasi bangsa Arab ke dlm Islam.Mekkah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab.

PEPERANGAN DI MASA NABI .

Menjaga keselamatan dlm penyebaran dakwah Islam & mempertahankannya dari org-org yg menghalanginya 3.PEPERANGAN DI MASA NABI Sebab-sebab Diperbolehkan Perang: 1. Mempertahankan diri & melindungi hak milik 2. Penyebaran Islam .

BEBERAPA PEPERANGAN DI MASA NABI .

15 KALI. Sariyyah (Perang Kecil) = 60 kali . 7 Perang Besar Terbesar: Badar. Khandaq. Fath al-Makkah (Penaklukan Mekkah). Uhud. dan Tabuk.JUMLAH PERANG Pada Masa Nabi GHAZWAH (PERANG BESAR) =17 KALI. Khaibar. Hunain.

PERANG BADAR KUBRA (8 atau 17 Ramadhan. atau 314 orang Kafir Quraisy (900-1000 org) Kaum Muslimin Menang . ke-2 H) Kaum Muslimin (305 org.

LOKASI BADAR .

LOKASI PERANG BADAR .

AKHIR PERANG BADAR   Umat Islam Syahid 14 orang Kafir Quraisy =70 orang Tertawan 70 orang tokoh. UMAT ISLAM MENANG .

Pertolongan datang karena kesabaran . Kekokohan iman menjadikan eratnya ikatan di antara umat Islam. Konsisten dan senantiasa ingat Allah saat menghadapi musuh.PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL DARI PERANG BADAR Kebencian sesuatu justru dapat mendatangkan kebaikan. Kekuatan iman merupakan senjata yang ampuh.

atau badai yang merepotkan musuh. Tidur.Pertolongan langit diberikan kepada umat Islam dapat berbentuk: Malaikat. Hakikat datangnya pertolongan adalah dari Allah . Semangat dalam hati umat Islam. hujan.

PERANG BADAR .

PERANG UHUD (15 Syawal. Th. ke-3 H) Kaum muslimin (+1000 org) Kafir Quraisy (+3000 orang) 300 membelot Panglima Perang = Nabi saw Panglima Perang: Khalid b. Walid Pada awalnya kaum Muslimin menang .

 70 org Islam gugur Kafir Quraisy menang .  Kaum muslimin porak poranda. sibuk memunguti rampasan perang  Musuh berbalik menyerang.AKHIR PEPERANGAN  Kafir Quraisy mundur  Umat Islam meninggalkan pos.

.

SISI LAIN JABAL UHUD .

TEMPAT NABI SAAT PERANG UHUD .

 Keharusan taat dan berpegang teguh pada Rasul. benar atau salah.  Lebih mementingkan kepentingan umum daripada pribadi .  Segala sesuatu tergantung dari niat dan motivasinya.  Agar beribadah dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi.  Sunnatullah berlaku tanpa memihak antara yang hak dan batil.HIKMAH DI BALIK PERISTIWA PERANG UHUD  Kemaksiatan dan lebih mementingkan tujuan duniawi menghalangi datangnya pertolongan Tuhan.

000` Umat Islam menang = ada badai memporakporandakan tentara sekutu . ke-5 H) Kaum Muslimin Ide Pembuatan parit: Salman al-Farisi Kafir Quraisy + sebagian Yahudi Madinah (sekutu/multi nasional 24.PERANG AHZAB/KHANDAQ/PARIT (Thn.

.

COPPER PATINA Times New Roman .

• Tentara Sekutu mengepung Madinat selama 1 bulan. Kaum Muslimin menang . • Tentara Sekutu pulang ke wilayahnya masingmasing.SKENARIO DAN AKHIR PERANG KHANDAQ • Nabi memerintahkan menggali Parit. • Tiba-tiba datang angin dan badai meluluh lantakkan seluruh kemah & perlengkapan perang tentara sekutu. • Umat Islam bertahan di Parit.

PERANG TABUK

.

. Penduduk Mekkah melarang memasuki Mekkah. mereka berkemah di Hubaibiyyah.PERJANJIAN HUDAIBIYYAH (KEMENANGAN DIPLOMASI ISLAM) Kronologi peristiwa: Nabi bersama 1000 umat Islam batal melakukan Umrah Th ke-6 H. Sebelum masuk Mekkah.

Perjanjian Hudaibiyah
Kaum Muslimin (Nabi)
Pemuka Kafir Quraisy

Isi perjanjian:  Penundaan pelaksanaan haji hingga thn depan  Penanganan orang-orang pelarian  Gencatan senjata selama 10 tahun

Usaha Peng-Islaman Daerah Lain
Selama masa gencatan senjata, Nabi mengIslamkan daerah-daerah sekitar melalui surat atau utusan, al.:
Raja Ghassan Abesinia (Ethiopia), Persia, Romawi
tak seorg pun masuk Islam ada yg simpatik ada yg kasar

Banyak suku datang tunduk; masuk Islam:

SURAT NABI KE HERACLIUS, PENGUASA ROMAWI

.

SURAT NABI KEPADA AMIR BAHRAIN .

.

.000 org menuju Mekah Kaum muslim menang & berhasil menguasai Mekkah Patung-patung dihancurkan.FATHU MAKKAH (PENAKLUKAN MAKKAH) Nabi membawa pasukan kaum Muslimin sekitar 10. Nabi berpidato: memberi ampunan terhdp Kafir Quraisy.

FATH MAKKAH .

HAJI WADA’ .

/ 631 M. .MASA-MASA TERAKHIR NABI SAW HAJI WADA’ (Haji Terakhir Nabi) 10 H.

HAJI WADA’ .

HAJI WADA’ • Jumlah Jemaah haji sekitar 14.000 orang. .

Khutbah Nabi di ‘Arafah Kesimpulan isi: Kemanusiaan Persamaan Keadilan sosial Keadilan ekonomi Kebajikan dan solidaritas .

Nabi kembali ke Madinah: Mengatur organisasi masyarakat kabilah Mengirim petugas keamanan dan dai ke berbagai daerah/kabilah. Nabi Sakit (2 bulan) .

usia 63 th. Nabi telah memaafkan. meninggal sebagai syahid. daging beracun itu sendiri yang membertahukan tentang adanya racun kepada Nabi. Berkat kemukjitan Nabi. urat saraf yang menghubungkan antara tulang belakang dan jantung akan rusak sehingga menyebabkan kematian. akibat pengaruh makan kambing yang telah diracuni pada Perang Khaibar. tidak dendam terhadap wanita pelaku peracunan yang akhirnya masuk Islam.  Sakit Nabi telah dirasakan 3 th. di rumah Aisyah setelah selama 3 hari tidak keluar rumah     .). Akibat racun tsb.Nabi wafat. Wafat pada Senin 12 Rabiul Awwal (63 th.

Hari Senin dan Selasa. akhirnya menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah I.SAQĪFAH BANI SĀ’IDAH     Pada hari Senin. Kaum Muhajirin menghadap Abu Bakar mengajak menemui mereka. sepeninggal Nabi sejumlah Sahabat (Anshar) berkumpul di ‘ruang pertemuan (saqifah) Bani Saidah membahas tentang ‘kekhilafahan’ pengganti Nabi. para Sahabat membait Abu Bakar. . Setelah terjadi perdebatan antara kelompok Anshar dan Muhajirin.

dimulai dari laki-laki dewasa. anak laki-laki. umat Islam menyalatkan jenazah Nabi bergantian secara sendirisendiri. menjelang Subuh. o .  Dimakamkan pada malam Rabu di kamar Aisyah.Baiat Abu Bakar dan Pengurusan Jenazah Nabi Setelah dimandikan dan dikafani. perempuan. para budak laki-laki dan perempuan.

'Utsman ibn 'Affan 4. 'Umar ibn al-Khaththab 3.AL-KHULAFA` AL-RASYIDUN 1. 'Ali ibn Abi Thalib . Abu Bakr al-Shiddiq 2.

.

./ 573-634 M.13 H.) Pusat Pemerintahan Madinah Jabatan Khalifah I (Khalifah al-Rasul):  kepala agama  pemerintahan.ABU BAKR AL-SHIDDIQ (Abdullah bin Abi Qahfah Utsman bin Amir) (51 SH. .) PROSES PENGANGKATAN: Melalui pemilihan & musyawarah terbuka (11 H.

Eksekutif. Yudikatif di tangan khalifah .Kekuasaan Khalifah Bersifat Sentralistik: Legislatif.

Yazid bin Abi Sufyan & Syurahbil. Khalid (setelah ditarik dari Iraq) . Panglima Perang: Khalid bin Walid. Koordinator: Zaid bin Tsabit 3. Ekspedisi Militer ke: Iraq : Dipimpin Panglima perang Khalid bin Walid Suriah: Dipimpin oleh: Abu 'Ubaidillah. Pembukuan Al-Quran. 'Amr bin al-'Ash.Kebijakan yg dilakukan Abu Bakar 1. Menumpas Perang Riddah (melawan kaum murtad) dan Nabi Palsu. 2.

4. 5. 3. 6. . Thulaihah al-Asadi (Asad dan Ghuthfan). Al-Asyats bin Qais al-Kindi (Kindah). Al-Aswad al-’Ansi /’Abhalah bin Ka’b (Madzhaj) Muasailamah al-Kadzdzab (Banu Hanifah). Al-Faja’ah (Sulaim) Sajah at-Taghlibiyyah (Banu Tamim). 2.NABI PALSU 1.

LOKASI PERANG ORANG-ORANG MURTAD .

Setelah berunding dengan ‘Ahlul Halli wa al-’Aqd’ menunjuk Umar sebagai Khalifah. Abu Bakar wafat karena sakit. Wafat pada Senin. .WAFAT ABU BAKAR     Menjadi khaligah = 2 tahun 3 bulan. 8 Jumadil Akhir 13 H.

'UMAR BIN AL-KHATHTHAB ( 13-23 H. ) PROSES PENGANGKATAN Penunjukan langsung oleh Abu Bakr dg persetujuan tokoh-tokoh utama Pusat Pemerintahan: Madinah ./ 634-644 M.

Jabatan Khalifah II (Khalifatu Khalifati al-Rasul). . 'Umar menonaktifkan Panglima Perang Khalid bin Walid. 'Umar terlebih dahulu memperkuat militer Untuk menghindarkan kultus individu. Menjadi khaliah= 10 tahun Kebijakan yg dilakukan: Perluasan daerah Sebelum melakukan perluasan daerah. Memakai gelar Amirul Mukminin.

Irak. Syiria. Persia. Palestina. Wilayah Islam meliputi: Semenanjung Arabia. Irak dan Persia: Pimpinan Sa'ad bin Abi Waqash Palestina: Abu 'Ubaidah dan wakilnya Khalid bin Walid. Suria. & Mesir . di bawah panglima Khalid bin Walid dan ‘Ubaidah bin al-Jarrah Mesir di bawah pimpinan: 'Amr bin al-'Ash.Ekspansi Militer:     Damaskus.

dg bijaksana. Kesederhanaan hidup para penguasa merupakan daya tarik tersendiri. Kesadaran yang tinggi para sahabat untuk mendakwahkan Islam. . Dalam berdakwah tidak memaksa. Kegemaran berperang orang Arab dan anjuran berjihad.: Di pihak Kaum Muslimin: Kesempurnaan ajaran Islam yg meliputi segala aspek kehidupan.KEMAJUAN ISLAM Sebab Kemajuan Islam. al.

Di Pihak Luar:    Negara adikuasa saat itu. Pertentangan di lingkungan kerajaan adi kuasa dalam memperebutkan kekuasaan turut andil dalam memperlemah kekuatan negara. Rakyat mulai tidak loyal terhadap para penguasa akibat pemaksaan agama serta tingginya pajak . Persia dan Byzantium telah memasuki fase kelemahan.

dan memisahkan lembaga pengadilan. Membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas. Menetapkan mata uang negara.Penyusunan Administrasi Kenegaraan       Berhasil membentuk majlis permusyaratan. Membagi wilayah dalam 8 propinsi yang membawahi distrik dan subdistrik. anggota dewan. . Menertibkan gaji pegawai kenegaraan Membenahi administrasi perpajakan dg mendirikan Baitul Maal.

.Mengatur gaji dan pelayanan pos Menciptakan dan menetapkan Tahun Hijriah Membentuk pengawasan pasar Pengontrolan timbangan. dll.

menindak pelanggar-pelanggar hukum untuk diadili oleh hakim/qhadi Diwan al-Jund: Jawatan Militer bertugas menginventarisir dan mengelola administrasi militer Baitul Maal: mengelola keuangan negara.Membentuk Diwan (Kantor atau Biro)      Diwan Kharaj: Jawatan pajak bertugas mengelola pajak negara. Diwan Ahdats: Jawatan kepolisian bertugas memelihara ketertiban. Jawatan Pekerjaan Umum: melaksanakan dan mengawasi pembangunan .

sakit beberapa hari.  . dlm usia 63 th. saat bersiapsiap memulai shalat Subuh. sempat membentuk Dewan formatur utk memilih khalifah berikutnya.Wafat Umar Dibunuh oleh Feros atau lebih dikenal dg Abu Lu`lu`ah (Majusi).  Setelah itu.

'UTSMAN IBN 'AFFAN (644-656 H) Proses Pengangkatan: melalui Dewan Formatur Pusat Pemerintahan: Madinah .

Ali bin Abi Thalib. 2. 5. 3. Abdullah bin Umar (menurut = pendapat 7 org) . Sa’d bin Abi Waqqash. Thalhah bin ‘Ubaidillah.PENGANGKATAN KHALIFAH Saat sakit Umar menunjuk dan membentuk Tim Formatur 6 orang atau 7 orang untuk menentukan khalifah berikutnya= 1. 4. 7. Al-Zubair bin al-Awwam. Abdurrahman bin ‘Auf 6. Usman bin Affan.

Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan Ekspedisi Militer. Tripoli. Tunisia. & Cyprus Pembukuan Al-Quran & Pembakuan Mushhaf . wilayah Islam meliputi: Armenia. Persia.

Ke-2 merupakan masa kelemahan  . Ke-1 merupakan masa keberhasilan  6 thn.Langkah Kepemimpinan Khalifah 6 thn.

.Perpecahan & Pemberontakan  Gubernur yg diangkat khalifah 'Umar tetap pada posisinya selama 1 tahun. yaitu: 'Amr bin al-'Ash (Gubernur di Mesir) Mu'awiyah bin Abi Sufyan (Gubernur Syam) Penggantian Abu Musa al-Asy'ari (Gubernur di Iraq) diganti dg orang dekat Utsman.

Dominasi Marwan bin Hakam dlm pemerintahan lebih mendorong terjadinya mutasi besar-besaran. nepotisme. hampir semua pejabat diangkat dr pihak keluarga Timbul konflik dan reaksi .

dari: 1.al. dan massa dari Mesir sudah tidak terkendali . Rakyat Mesir (35 H) = menuntut agar khalifah turun jabatan & menyerahkan Marwan Sikap Pemerintahan Usman: Tidak ada langkah kongkrit. Penduduk Madinah = berita ttg mundurnya khalifah 3. Penduduk Iraq (30 H) = Walid bin 'Uqbah 2.

Akibat hembusan fitnah Abdullah bin Saba’ (Yahudi).Tuntutan pembagian uang negara. . Terbunuh dalam kerumunan massa.: . . al.Perbedaan karakter dibanding Umar yang tegas.Tuntutan penggantian gubernur Mesir.Wafat Usman Ada banyak versi sebab timbulnya fitnah. Usman penyabar. . .

Kurang dari 600 orang. ada perbedaan pendapat: 6000 orang (2 ribu dari Bashrah. . Masih misteri hingga kini.Pembunuhnya: Terjadi demontrasi selama sekitar 40 hari. 2 ribu dari Mesir. 3 ribu dari Kufah). Kurang dari 2000 orang. • Jumlah pengepung rumah.

Dugaan Pembunuhnya: Kepala rombongan Mesir = • Kinanah bin Bisyr. • Ruman al-Yamani. • Malik bin Asytar al-Nakha’i. • Al-Maut al-Aswad (nama laqab). . • Jabalah (nama laqab) • Saudan bin Hamran.

) Proses Pengangkatan Penunjukan terbuka di Masjid Nabawi Pusat Pemerintahan Kufah .'ALI IBN ABI THALIB (656-661 H.

Langkah & Kebijakan Khalifah Memecat pejabat yg diangkat khalifah 'Utsman Mengatur tata-laksana pemerintahan Memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah Mengambil tanah yg dibagikan khalifah 'Utsman. tanpa ada alasan yg jelas Kaum muslimin mendapat tunjangan dari Baitul Mal secara adil & rata .

LOKASI KUFAH .

PEMBERONTAKAN BESAR PADA MASA KHALIFAH 'ALI Alasan pemberontakan: Menuntut khalifah agar mengusut tuntas pembunuh 'Utsman 1. Zubair & 'Aisyah Perang Jamal /Unta . Pemberontakan persekutuan antara Thalhah.

Zubair terbunuh 'Aisyah ditawan.Akhir Perang Jamal: 'Ali menang Thalhah. kemudian dibebaskan .

Perang Shiffin Peta Kekuatan Militer: 'Ali Unggul. Tahkim (Arbitrase) (Penyelesaian damai antara dua kubu yang bertikai) . tetapi akibat taktik pihak Muawiyah meminta gencatan senjata.

TAHKIM Pendukung 'Ali Pendukung Mu'awiyah Abu Musa alAsy'ari Setuju menurunkan Ali dan Muawiyah dari kedudukannya 'Amr bin al'Ash Setuju menurunkan Ali dari jabatan Khalifah dan mengangkat Muawiyah saebagai Khalifah .

Lokasi Perang Shiffin .

Pasca Tahkim Muncul kelompok Syiah (Pendukung setia Ali)  Kelompok Khawarij (golongan yang keluar dari mendukung Alim berbalik memusuhinya  .

.

Amr bin al-Ash dan Muawiyah selamat .PENDIRIAN KHAWARIJ Bertekad membunuh para tokoh yg bertikai: 'Abdurrahman bin Muljam bertugas membunuh Ali Al-Bark bin Abudullah al-Tamimi bertugas membunuh Muawiyah Amar bertugas membunuh 'Amr bin al-Ash. saat akan shalat Subuh. Hasilnya: 'Ali terbunuh.

ibukota Damaskus. Pada tahun 41 H. Hasan menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. kekhilafahan dipegang oleh Hasan bin Ali./661 M.. .‘AMUL JAMA’AH Sepeninggal Ali. Muawiyah mendirikan Dinasti Bani Umayah.

750 M ) Pendiri : Mu'awiyah bin Abi Sufyan Bentuk Pemerintahan: Monarchi Hereditas Pusat Pemerintahan : Damaskus Gelar Penguasa : "Khalifah Allah" (Penguasa yg diangkat Allah) .KHILAFAH BANI UMAYYAH ( 661 .

4.JUMLAH KHALIFAH DAN KHALIFAH BESAR Jumlah khalifah = 14 orang Khalifah Besar: 1. Mu'awiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) 'Abd al-Malik ibn Marwan (685-705 M) Al-Walid ibn 'Abd al-Malik (705-715 M) 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (717-720 M) Hisyam ibn 'Abd al-Malik (724-743 M) . 5. 2. 3.

Yazid bin Muawiyah 679-683 M. II III . 60-64 H. 64 H. Muawiyah )kedua) bin Yazid./ 683 M./ Muawiyan bin Abi Sufyan (Sakhr) 661-680 M.KHALIFAH KE TAHUN BERTAHTA NAMA KHALIFAH 1 41-64 H.

Al-Walid bin Abdul Malik VII Sulaiman bin Abdul Malik ./ 683-384 M./ 714 -717 M. VI 86 – 96 H./ 705 – 714 M.IV V 64-65 H./ Abdul Malik bin Marwan 684 – 705 M. 96 – 99 H. Marwan bin Hakam 65-68 H.

/ 719-723 M. Umar bin Abdul Aziz Yazid (II) bin Abdul Malik 10 105-125 H. 101-105 H. Hisyam bin Abdul Malik 11 Al-Walid bin Yazid II .8 9 99 -101 H/ 714 -717 M. 125 – 126 H./ 723 – 742 M. 742 -743 M.

Abdul Malik 127 – 132 H. Abdul Malik 13 (70 hari) Ibrahim bin Al-Walid bin 127 H/ 745 M. 745 -750 M. Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik 12 126 -127 H.11 126 -127 H. 743 -744 M. Yazid III bin Al-Walid bin 743 – 744 M. Marwan bin Muhammad bin Marwan bin al-Hakam 14 .

sebagian Asia Kecil. .Wilayah Kekuasaan Islam meliputi Spanyol. Siria. Afrika Utara. Semenanjung Arab. Iraq. Afghanistan & Pakistan. Persia. Palestina.

Semangat dakwah yg sangat tinggi dr kaum Muslimin 2.SEBAB KEBERHASILAN EKSPANSI ISLAM KE LUAR SEMENANJUNG ARAB 1. Negara Adikuasa saat itu (Byzantium & Romawi) telah memasuki fase kelemahannya 3. Faktor ajaran Islam yg juga mengatur soal negara & kenegaraan .

gedung pemerintahan.: Masjid. dll Membangun panti-panti bagi penyandang cacat Membangun jalan. dll Menertibkan angkatan bersenjata Mencetak Mata Uang resmi negara Menjadikan Bhs Arab sebagai bahasa resmi negara .PEMBANGUNAN PADA MASA BANI UMAYYAH Mendirikan berbagai sarana al. Dinas Pos. Pabrik.

Sikap hidup sebagian Penguasa yg berlebihan 4. Latar belakang berdirinya Khilafah 3. Syi'ah. Khalifah pengganti lemah 5. tanpa pengaturan yang jelas 2. Terjadinya pertentangan Etnis 7. Penyebab langsung: munculnya kekuatan baru keturunan AL-'ABBAS ibn 'Abd al-Muththalib dibantu oleh: gol. Perbedaan yg mencolok terhadap Kaum Mawali 6. Bani Hasyim & Kaum Mawali Khilafah 'Abbasiyah Berdiri (Thn 750 M) .Sebab-sebab Kejatuhan Khilafah Bani Umayyah: 1. Sistem penggantian Khalifah melalui garis keturunan.

Pembina: Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M) Gelar Penguasa: "Khalifah" berarti Mandat dari Allah.KHILAFAH 'ABBASIYAH ( 750 . bukan dari manusia Jumlah Khalifah 38 orang .1258 M ) Pendiri: 'Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn 'Ali ibn 'Abdullah ibn al-'Abbas (750-754 M).

KHALIFAH-KHALIFAH BESAR BANI 'ABBAS Al-Manshur (754-775 M) Terjadi perlawanan phk lawan: gol. Al-Mahdi (775-785 M) Meningkatnya ekonomi rakyat. Bani Umayyah. melalui sektor pertanian. khawarij & kaum syi'ah. pertambangan & perhubungan .

Harun al-Rasyid (785-809 M) Memberikan perhatian yg besar pada masyarakat terutama dalam bidang kesehatan & sarana umum lainnya Baghdad menjadi terkenal .

Al-Ma`mun (813-833 M) Memberikan perhatian yang sangat besar pada ilmu pengetahuan. dengan mendirikan Baitul hikmah & sekolah-sekolah Baghdad menjadi Pusat Kebudayaan & Ilmu Pengetahuan . melalui: Upaya penterjemahan buku-buku Yunani.

Al-Mu'tashim (833-842 M) Masuknya pengaruh Turki ke dalam pemerintahan melalui kekuatan & dominasi Tentara Pengawal. sdgkan kekuatan sebenarnya ada pada pihak perwira & tentara pengawal Turki . berakibat pada lemahnya kedudukan Khalifah. Khalifah hanya sebagai boneka permainan.

ttp gagal.Al-Wathiq (842-847 M Berusaha ingin membebaskan khilafah dari pengaruh Turki dg memindahkan pemerintahan dari Baghdad ke Samara. dan tentara pengawal Turki semakin kuat .

Al-Mutawakkil (847-861 M) Sebagai Khalifah besar terakhir Khalifah sesudahnya pada umumnya lemah & tdk dapat melawan kehendak tentara pengawal dan para Sultan .

Pada masa kekuasaannya Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan (Mongol) th. 1258 M .Al-Musta'shim (12242-1258 M) Khalifah terakhir Dinasti Bani Abbas.

Filsafat : Al-Farabi. Ibn Sina. Karyanya: al-Hawi Ibn Sina dg karya besarnya: Al-Qanun Fi Al-Tibb sebagai buku rujukan bidang kedokteran 5. Fiqh 2. 4. Teologi : lahirnya Imam-Imam Mazhab : Abu Hasan al. 3.Asy'ari. dll. Kedokteran: Al-Razi.TOKOH TERKENAL PADA MASA KHILAFAH ABBASIYAH Bidang: 1. Optik : Abu 'Ali al-Hasan Ibn al-Haytami (Al-Hazen) . dll. Abu Huzail alAllaf & Al-Nazzam. Kimia : Jabir ibn Hayyan 6.

& Turki) Kemerosotan ekonomi akibat dr kemunduran politik Munculnya beberapa Dinasti kecil yg memerdekakan diri (disintegrasi) dari pusat Konflik aliran pemikiran . Persia. Faktor Intern: Persaingan antar bangsa (Arab.SEBAB KEHANCURAN KHILAFAH ‘ABBASIYYAH A.

B. Faktor Ekstern * Terjadinya peperangan dg pihak asing. terutama Perang Salib (1095-1219 M) * Hadirnya Tentara Mongol di bawah pimpinan Khulagu Khan DINASTI USMANI DI TURKI Berkuasa hingga Abad XX .