Anda di halaman 1dari 7

SEJARAH KERTAS 2 : BAHAGIAN A (40 markah)

Soalan Struktur
1. a) Bagaimanakah para pedagang Islam menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara?
i)
______________________________________________________________________
ii)
______________________________________________________________________
iii)
______________________________________________________________________
(3 markah)
b. Selain menerusi pedagang Islam, apakah cara lain untuk menyebarkan agama Islam di Asia
Tenggara?
i)
______________________________________________________________________
ii)
______________________________________________________________________
iii) ______________________________________________________________________
(3 markah)
c) Senaraikan 2 cara Wali Songo melaksanakan kegiatan dakwah Islamiah.
i) ______________________________________________________________________
ii)
_______________________________________________________________________
(2 markah)
d) Pada pendapat anda, apakah keistemewaan Islam yang menyebabkan ramai orang dia Asia
Tenggara memeluknya?
i) _______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
(2 markah)

2. Adat Perpatih dan Adat Temenggung merupakan undang-undang tidak bertulis.


a) Senaraikan 3 ciri Adat Perpatih.
i) _______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
iii) _______________________________________________________________________
(3 markah)
b) Nyatakan 3 ciri Adat Temenggung.
i) ________________________________________________________________________
ii) ________________________________________________________________________
iii) ________________________________________________________________________
(3 markah)
c) Namakan 2 undang-undang bertulis yang menerima pengaruh hukum-hukum Islam.
i) _______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
(2 markah)
d) Pada pendapat anda, mengapakah sistem perundangan perlu diwujudkan dalam sesebuah
masyarakat.
i) ________________________________________________________________________
ii)
________________________________________________________________________
(2 markah)

3 a) Nyatakan 2 faktor yang mendorong kuasa Eropah menjalankan dasar imperialisme pada
abad ke 19.
i)
________________________________________________________________________
ii) ________________________________________________________________________
(2
markah)
b) Apakah slogan yang digunakan oleh kuasa Eropah untuk menjajah Asia Tenggara?
i) _______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
(2
markah)
c) Jelaskan kesan imperialisme Barat dalam bidang politik di Asia Tenggara.
i) _______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
(2
markah)
d) Apakah kesan imperialisme Barat terhadap sistem ekonomi di Asia Tenggara?
i) _______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
(2
markah)
e) Nyatakan kesan imperialisme Barat dalam aspek pendidikan di Tanah Melayu.
i) _______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
(2
markah)

4. a) Jelaskan 2 konsep Hijrah


i)
______________________________________________________________________
ii)
______________________________________________________________________
(2
markah)
b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangakan 2 sebab berlakunya Hijrah.
i) ______________________________________________________________________
ii) ______________________________________________________________________
(2
markah)
c) Senaraikan 2 kepentingan Hijrah kepada penduduk Madinah.
i)
_______________________________________________________________________
ii)
_______________________________________________________________________
(2
markah)
d) Apakah pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w setelah
berhijrah ke Madinah?
i) _______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
(2
markah)

e) Sebagai seorang pelajar nyatakan konsep hijrah yang boleh anda amalkan dalam
kehidupan anda.
i)
________________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
(2
markah)

Bahagian B : Soalan Esei [60 markah]


Jawab TIGA soalan sahaja
5.

a. Huraikan peranan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dalam penyebaran agama


Islam di Rantau Asia Tenggara
(8 markah)
b. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan keistemewaan Islam sehingga
dapat minat orang ramai untuk menganutinya.
(4 markah)
c. Sejauh manakah agama Islam mempengaruhi sistem pemerintahan dan pentadbiran
kerajaan Islam di Asia Tenggara.
(8 markah)

6.

a. Nyatakan peranan ulama dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara.


(8 markah)
b. Huraikan pengaruh yang dibawa oleh Islam dalam cara hidup masyarakat Asia
Tenggara.
(6 markah)
c. Jelaskan peranan bahasa Melayu setelah kedatangan agama Islam.
(6 markah)

7.

a. Huraikan faktor tercetusnya Renaissance di Itali.


(10 markah)
b. Jelaskan kesan Zaman Renaissance terhadap masyarakat di Eropah.
(8 markah)
c. Apakah pengajaran yang dapat anda raih daripada Zaman Renaissance.
(2 markah)

8.

a. Huraikan faktor yang mendorong perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu


pada awal abad ke-20.

(10 markah)
b. Bagaimanakah British mengatasi masalah kejatuhan harga getah akibat kemelesetan
ekonomi dunia?
(6 markah)
c. Pada pendapat anda,apakah akan berlaku sekiranya pihak British tidak mengambil
tindakan tersebut?
(4 markah)
9.

a. Huraikan faktor yang mendorong kemasukan buruh dari China dan India ke Tanah
Melayu pada akhir abad ke- 19 dan awal abad ke-20.
(6 markah)
b. Jelaskan cara kemasukan buruh dari China dan India ke Tanah Melayu.
(10 markah)
c. Apakah pengajaran yang dapat kita peroleh daripada kemasukan buruh asing ke
Tanah Melayu?
(4 markah)

10. Senarai berikut merupakan para sarjana Barat yang mengemukakan teori kedatangan
Islam ke Asia Tenggara.

John Crawford
Snouck Hurgronje
Emanuel Gadinho Eredia

a. Huraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara yang dikemukakan oleh John
Crawford.
(8 markah)
b. Jelaskan teori dan bukti yang dikemukakan oleh Emmanuel Gadinho Eredia tentang
kedatangan Islam ke Asia Tenggara
(6 markah)
c. Terangkan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara menurut Snouck
Hurgronje.
(6 markah)
11. a. Huraikan perbezaan ciri antara Adat Pepatih dan Adat Temenggung
(10 markah)
b. Nyatakan kandungan penting Hukum Kanun Melaka.
(4 markah)
c. Pada pendapat anda, apakah kepentingan sistem perundangan dalam masyarakat
Melayu Tradisional?
(6 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT. SELAMAT MENJAWAB