Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum Wr.

Wb Al ham dulillah hirabbil alamin was sala tu was salla muala asrafil am biya iwal mur salim sai dina muhammadin, waala alihi wasak bihi azmain. Subha nal nallazi asra biabdihi lai lam minal masjidil horam illal masjidil aksallazi barakna kau lahu linari yahu mim ayatina, in nahu hu wassami ul basir. Sadakal lah hul azim Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, pada suatu malam dari masjidil horam kemasjidil aqsa, yang telah Allah berkahi sekelilingnya, dan Allah perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Al Isra 1) Bpk. H. Nasri Razali, S.Ag Selaku penceramah yang kami hormati dan kami mulyakan Bpk. Lurah Yang kami hormati dan kami mulyakan Bapak Ketua Masjid Al-Hidayahtusyalihin Setompak, Surau Ainal Yakin, beserta pengurus yang kami hormati. Bapak Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat yang kami hormati Bapak, Ibu, Pemuda, Pemudi dan Adik-adik yang kami banggakan Rekan Pengurus / Panitia yang berbahagia

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi Allah SWT Rahmat, kasih dan sayang kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan peringatan peristiwa isra miraj Nabi Besar Muhammad SAW, hal ini sebagai bukti atas, betapa besarnya kemuliaan Allah yang tiada bandingnya, maha kuasa Allah yang tiada batas, dan maha sempurna, yang telah memberangkatkan hamba yang paling dicintai, dan dikasihinya yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menerima perintah sholat lima (5) waktu sehari semalam, guna disampaikan kepada hamba/manusia agar selamat dunia dan akhirat kelak. Amin. Bapak, Ibu yang kami hormati dan kami mulyakan, kami atas nama rekan-rekan pengurus dan panitia menghaturkan ribuan terima kasih, atas kesediaanya untuk hadir dalam acara peringatan isra miraj ini, berarti Allah telah memberikan kesempatan kita, kami dari pengurus dan panitia juga mohon maaf, apaila dalam rangkaian kegiatan ini jauh dari apa yang Bapak, Ibu harapkan. Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga kami pengurus dan panitia sebelumya kepada Bapak H. Nasri Razali, S.Ag yang telah sudi hadir untuk memberikan uraian dan hikmah akan isra miraj Nabi Besar Muhammad SAW ini, mudah-mudahan, ada manfaatnya guna peningkatan iman dan ketakwaan khususnya. Rekan pengurus, panitia dan masyarakat yang hadir pada saat ini Ahirull kalaam Wassalamualaikum Wr. Wb