Anda di halaman 1dari 4

Urutan Surat berdasar Turunnya Surat

Urutan Turun No. Surat 1 96 2 68 3 73 4 74 5 1 6 111 7 81 8 87 9 92 10 89 11 93 12 94 13 103 14 100 15 108 16 102 17 107 18 109 19 105 20 113 21 114 22 112 23 53 24 80 25 97 26 91 27 85 28 95 29 106 30 101 31 75 32 104 33 77 Nama Al-'Alaq Al-Qalam Al-Muzzammil Al-Muddatstsir Al-Faatihah Al-lahab At-Takwiir Al-A'laa Al-Lail Al-Fajr Adh-Duhaa Al-insyirah Al-'Ashr Al-'Aadiyaat Al-Kautsar At-Takaatsur Al-Maa'uun Al-Kaafiruun Al-Fiil Al-Falaq An-Naas Al-Ikhlas An-Najm Abasa Al-Qadr Asy-Syams Al-Buruuj At-Tiin Quraisy Al-Qaari'ah Al-Qiyaamah Al-Humazah Al-Mursalaat Surat Jumlah Ayat Tempat Turun 19 Makkiyah 52 Makkiyah 20 Makkiyah 56 Makkiyah 7 Makkiyah 5 Makkiyah 29 Makkiyah 19 Makkiyah 21 Makkiyah 30 Makkiyah 11 Makkiyah 8 Makkiyah 3 Makkiyah 11 Makkiyah 3 Makkiyah 8 Makkiyah 7 Makkiyah 6 Makkiyah 5 Makkiyah 5 Makkiyah 6 Makkiyah 4 Makkiyah 62 Makkiyah 42 Makkiyah 5 Makkiyah 15 Makkiyah 22 Makkiyah 8 Makkiyah 4 Makkiyah 11 Makkiyah 40 Makkiyah 9 Makkiyah 50 Makkiyah

Urutan Turun No. Surat Nama 34 50 Qaaf 35 90 Al-Balad 36 86 Ath-Thaariq 37 54 Al-Qamar 38 38 Shaad 39 7 Al-A'raaf 40 72 Al-Jin 41 36 Yaasiin 42 25 Al-Furqaan 43 35 Faathir 44 19 Maryam 45 20 Thaahaa 46 56 Al-Waaqi'ah 47 26 Asy-Syu'araa' 48 27 An-Naml 49 28 Al-Qashash 50 17 Al-Israa' 51 10 Yunus 52 11 Huud 53 12 Yusuf 54 15 Al-Hijr 55 6 Al-An'am 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 37 31 34 39 40 41 42 43 44 45 46 51 88 18 16 Ash-Shaaffat Luqman Saba ' Az-Zumar Al-Mu'min Fushshilat Asy-Syuura Az-Zukhruf Ad-Dukhaan Al-Jatsiyaah Al-Ahqaaf Adz-Dzariyaat Al-Ghaasyiyah Al-Kahfi An-Nahl

Surat

Jumlah Ayat Tempat Turun 45 Makkiyah 20 Makkiyah 17 Makkiyah 55 Makkiyah 88 Makkiyah 206 Makkiyah 28 Makkiyah 83 Makkiyah 77 Makkiyah 45 Makkiyah 98 Makkiyah 135 Makkiyah 96 Makkiyah 227 Makkiyah 93 Makkiyah 88 Makkiyah 111 Makkiyah 109 Makkiyah 123 Makkiyah 111 Makkiyah 99 Makkiyah 165 Makkiyah 182 34 54 75 85 54 53 89 59 37 35 60 26 110 128 Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah

Urutan Turun No. Surat 71 71 72 14 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 21 23 32 52 67 69 70 78 79 82 84 30 29 83 2 8 3 33 60 4 99 57 47 13 55 76 65 98 59 24 22 63 58 49

Nama Nuh Ibrahim Al-Anbiyaa' Al-Mu'minuun As-Sajdah At-Thuur Al-Mulk Al-Haaqqah Al-Ma'aarij An-Naba' An-Nazi'at Al-Infithaar Al-Insyiqaaq Ar-Ruum Al-'Ankabuut Al-Muthaffifiin Al-Baqarah Al-Anfaal Ali 'Imran Al-Ahzab Al-Mumtahanah An-Nisaa' Al-Zalzalah Al-Hadiid Muhammad Ar-Ra'd Ar-Rahmaan Al-Insaan Ath-Thalaaq Al-Bayyinah Al-Hasyr An-Nuur Al-Hajj Al-Munaafiquun Al-Mujaadilah Al-Hujuraat

Surat

Jumlah Ayat Tempat Turun 28 Makkiyah 52 Makkiyah 112 118 30 49 30 52 44 40 46 19 25 60 69 36 286 75 200 73 13 176 8 29 38 43 78 31 12 8 24 64 78 11 22 18 Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Makkiyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah

Urutan Turun No. Surat Nama 107 66 At-Tahriim 108 64 At-Taghaabun 109 61 Ash-Shaff 110 62 Al-Jumu'ah 111 48 Al-Fath 112 5 Al-Maa-idah 113 9 At-Taubah 114 110 An-Nashr

Surat

Jumlah Ayat Tempat Turun 12 Madaniyah 18 Madaniyah 14 Madaniyah 11 Madaniyah 29 Madaniyah 120 Madaniyah 129 Madaniyah 3 Madaniyah

Copy Paste dari : http://www.quranpoin.com/urutan-turunnya-wahyu-al-quran-tabel/