Anda di halaman 1dari 45

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM

LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

ABDULLAH BIN ABDUL (16DKA11F2100)

ABC CORNER SDN. BHD, LOT 1223, TAMAN PAUH JAYA, BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

JUN 2012

Penulisan Menggunakan Font Arial Bersaiz 12 Dengan Double Spacing

LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

OLEH ABDULLAH BIN ABDUL (16DKA11F2100)

DI

ABC CORNER SDN. BHD, LOT 1223, TAMAN PAUH JAYA, BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

Laporan Akhir Latihan Industri Ini Dikemukakan Kepada Pensyarah Penilai Di Jabatan Kejuruteraan Awam Bagi Memenuhi Sebahagian Dari Syarat Penilaian Latihan Industri Dan Penganugerahan Diploma Kejuruteraan Awam

POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH

JUN 2012

PENGESAHAN PELAJAR

Saya akui laporan latihan industri ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan Sumbernya.

Tandatangan Nama Pelajar No. Pendaftaran Tarikh

: ........................................................... : ........................................................... : ........................................................... : ...........................................................

PENGHARGAAN

Setinggi penghargaan diberikan kepada Pengurus ABC Corner Sdn. Bhd. En Abdul Raof bin Abdul Rafi di atas tunjuk ajar dan curahan ilmu yang diberikan selama saya berada di sini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pensyarah-pensyarah PTSB yang telah membantu dalam .

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu

Terima kasih

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN Judul Pengesahan pelajar Penghargaan Isi Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Senarai Lampiran BAB 1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI DAN 1.1 1.2 1.3 1.4 BAB 2 Pendahuluan Objektif latihan industri Objektif laporan latihan industri Kepentingan latihan industri

M/SURAT i ii iii iv v vi vii

1 1 2 3

LATAR BELAKANG ORGANISASI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Pengenalan organisasi Latarbelakang penubuhan organisasi Aktiviti organisasi Halatuju organisasi Carta organisasi 4 5 8 9 10

BAB 3

RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI 3.1 3.2 Pengenalan Ringkasan aktiviti latihan industri 11 12

BAB 4

SISTEM KUMBAHAN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Pengenalan Spesifikasi / jenis peralatan yang digunakan Tatacara penggunaan peralatan Proses kerja yang dilakukan Kesimpulan 14 15 17 20 25 48 50

BAB 5 BAB 6

KESIMPULAN KOMEN DAN CADANGAN BIBLIOGRAFI / RUJUKAN LAMPIRAN

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL 1 2 3 4

TAJUK Error Rates of Older and Younger Groups Correlations Between Measures Dissolved Oxygen In Blackwater Creek (mg/L) Demographics Of Study Sample Compared With APA Division And AAASP Memberships

MUKA SURAT 8 13 20 48

NOTA: Format Senarai Jadual ini juga digunakan bagi Senarai Rajah dan hendaklah dibuat pada muka surat yang berasingan.

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK A B Surat Lawatan Penyeliaan Latihan Industri Pelajar Borang Soal selidik Kesan Program Perkembangan Staf

NOTA: Format ini digunakan HANYA untuk Senarai Lampiran sahaja.

BAB 4 MEREKOD STOK

4.1

Pengenalan Semua jenis stor hendaklah merekodkan stok yang diterima dengan menggunakan kad yang telah ditetapkan bagi tujuan: a) b) c) 4.1.1 Mengetahui kedudukan stok simpanan. Memastikan bilangan dan fizikal stok sentiasa tepat, dan Mengawal paras stok. Jenis jenis rekod Semua stok yang diterima oleh stor hendaklah direkodkan oleh Pegawai Stor dengan mematuhi penggunaan rekod seperti berikut: a) Penggunaan rekod hendaklah mengikut jenis stor iaitu: i. Kad Kawalan Stok KEW.PS-3 di Stor Pusat dan Stor Utama dan, ii. Kad Petak KEW.PS-4 di Stor Pusat dan Stor Utama dan Stor Unit. b) Kad kawalan stok dan kad petak boleh dicetak sendiri oleh Kementerian/Jabatan dengan menggunakan format yang sama.

4.1.2

Lokasi dan Letakan Stok Lokasi stok hendaklah diwujudkan bagi memudahkan penyimpanan, pengeluaran dan pemeriksaan. Tindakan berikut perlu diambil. i) Carta lokasi stok perlu disediakan dan dikemaskini dari masa ke semasa. ii) Lokasi stok hendaklah direkodkan di Kad Kawalan Stok dan Kad Petak. 4.1.2.1Penyimpanan Stok Ianya perlulah menggunakan ruang simpanan secara yang optimum. Menyusun dengan cara teratur agar tidak menghalang kerja-kerja pemunggahan dan kakitangan dan alat pengendalian barang-barang. 4.1.2.2Stok Dalam Bekas Asal Stok dalam bekas asal seperti bungkusan, kotak, tin, peti dan sebagainya hendaklah dikekalkan penyimpanan dalam bekas asalnya dengan memastikan label dapat dilihat. Susunan atau tindanan barang tidak terlalu tinggi dan faktor-faktor berikut hendaklah diambil kira: Senang dikendali dan memudahkan pengeluaran stok mengikut sistem Masuk Dahulu Keluar Dahulu (MDKD) Kemungkinan peti-peti di lapisan bawah ditindih oleh peti yang lebih berat.

Barang-barang tersebut mudah dijilat api. Memudahkan pengiraan, pemeriksaan dan verifikasi.

NOTA: Penggunaan bullet TIDAK DIBENARKAN.

Jadual 4: Rumusan Bagi Kadar Faedah Mengikut Tahun Mengikut Formula Rules Of 72.

Rate 0.25% 0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 15% 18% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70%

Actual Years 277.605 138.976 69.661 35.003 23.450 17.673 14.207 11.896 10.245 9.006 8.043 7.273 6.642 6.116 4.959 4.188 3.802 3.106 2.642 2.060 1.710 1.475 1.306

Rule of 72 288.000 144.000 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.286 9.000 8.000 7.200 6.545 6.000 4.800 4.000 3.600 2.880 2.400 1.800 1.440 1.200 1.029

Rule of 70 280.000 140.000 70.000 35.000 23.333 17.500 14.000 11.667 10.000 8.750 7.778 7.000 6.364 5.833 4.667 3.889 3.500 2.800 2.333 1.750 1.400 1.167 1.000

Rule of 69.3 277.200 138.600 69.300 34.650 23.100 17.325 13.860 11.550 9.900 8.663 7.700 6.930 6.300 5.775 4.620 3.850 3.465 2.772 2.310 1.733 1.386 1.155 0.990

72 adjusted 277.667 139.000 69.667 35.000 23.444 17.667 14.200 11.889 10.238 9.000 8.037 7.267 6.636 6.111 4.956 4.185 3.800 3.107 2.644 2.067 1.720 1.489 1.324

E-M rule 277.547 138.947 69.648 35.000 23.452 17.679 14.215 11.907 10.259 9.023 8.062 7.295 6.667 6.144 4.995 4.231 3.850 3.168 2.718 2.166 1.848 1.650 1.523

Nota. Dari Wikipedia, the free encyclopedia

NOTA: Kedudukan tajuk berada di sebelah bahagian ATAS Jadual.

Rajah 4: Kadar Pelepasan Gas CH4 Mengikut Kategori Penyebab.

NOTA: Kedudukan tajuk berada di sebelah bahagian BAWAH Rajah.

BIBLIOGRAFI / RUJUKAN

SUMBER: Buku Allen, T. (1974). Vanishing wildlife of North America. Washington, D.C.: National Geographic Society. Boorstin, D. (1992). The creators: A history of the heroes of the imagination. New York: Random House. Nicol, A. M., & Pexman, P. M. (1999). Presenting your findings: A practical guide for creating tables. Washington, DC: American Psychological Association. SUMBER: Encyclopedia & Dictionary Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica. Pettingill, O. S., Jr. (1980). Falcon and Falconry. World book encyclopedia. (pp. 150-155). Chicago: World Book. Tobias, R. (1991). Thurber, James. Encyclopedia americana. (p. 600). New York: Scholastic Library Publishing. SUMBER: Artikel Majalah Atau Surat Khabar Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896. Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31. Kanfer, S. (1986, July 21). Heard any good books lately? Time, 113, 71-72. SUMBER: Website Or Webpage Devitt, T. (2001, August 2). Lightning injures four at music festival. The Why? Files. Retrieved January 23, 2002, from http://whyfiles.org/137lightning/index.html Dove, R. (1998). Lady freedom among us. The Electronic Text Center. Retrieved June 19, 1998, from Alderman Library, University of Virginia website: http://etext.lib.virginia.edu/subjects/afam.html Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

Health Canada. (2002, February). The safety of genetically modified food crops. Retrieved March 22, 2005, from http://www.hcsc.gc.ca/english/protection/biologics_genetics/gen_mod_foods/genmodebk. html

Penulisan Menggunakan Font Time New Roman Bersaiz 12 Dengan Double Spacing

LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

OLEH ABDULLAH BIN ABDUL (16DKA11F2100)

DI

ABC CORNER SDN. BHD, LOT 1223, TAMAN PAUH JAYA, BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

Laporan Akhir Latihan Industri Ini Dikemukakan Kepada Pensyarah Penilai Di Jabatan Kejuruteraan Awam Bagi Memenuhi Sebahagian Dari Syarat Penilaian Latihan Industri Dan Penganugerahan Diploma Kejuruteraan Awam

POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH

JUN 2012

PENGESAHAN PELAJAR

Saya akui laporan latihan industri ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan Sumbernya.

Tandatangan

: ...........................................................

Nama Pelajar : ........................................................... No. Pendaftaran Tarikh : ........................................................... : ...........................................................

PENGHARGAAN

Setinggi penghargaan diberikan kepada Pengurus ABC Corner Sdn. Bhd. En Abdul Raof bin Abdul Rafi di atas tunjuk ajar dan curahan ilmu yang diberikan selama saya berada di sini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pensyarah-pensyarah PTSB yang telah membantu dalam .

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu

Terima kasih

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN Judul Pengesahan pelajar Penghargaan Isi Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Senarai Lampiran BAB 1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI DAN 1.5 1.6 1.7 1.8 BAB 2 Pendahuluan Objektif latihan industri Objektif laporan latihan industri Kepentingan latihan industri

M/SURAT i ii iii iv v vi vii

1 1 2 3

LATAR BELAKANG ORGANISASI 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Pengenalan organisasi Latarbelakang penubuhan organisasi Aktiviti organisasi Halatuju organisasi Carta organisasi 4 5 8 9 10

BAB 3

RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI 3.3 3.4 Pengenalan Ringkasan aktiviti latihan industri 11 12

BAB 4

SISTEM KUMBAHAN 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 Pengenalan Spesifikasi / jenis peralatan yang digunakan Tatacara penggunaan peralatan Proses kerja yang dilakukan Kesimpulan 14 15 17 20 25 48 50

BAB 5 BAB 6

KESIMPULAN KOMEN DAN CADANGAN BIBLIOGRAFI / RUJUKAN LAMPIRAN

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL 1 2 3 4

TAJUK Error Rates of Older and Younger Groups Correlations Between Measures Dissolved Oxygen In Blackwater Creek (mg/L) Demographics Of Study Sample Compared With APA Division And AAASP Memberships

MUKA SURAT 8 13 20 48

NOTA: Format Senarai Jadual ini juga digunakan bagi Senarai Rajah dan hendaklah dibuat pada muka surat yang berasingan.

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK A B Surat Lawatan Penyeliaan Latihan Industri Pelajar Borang Soal selidik Kesan Program Perkembangan Staf

NOTA: Format ini digunakan HANYA untuk Senarai Lampiran sahaja.

BAB 4 MEREKOD STOK

4.2

Pengenalan Semua jenis stor hendaklah merekodkan stok yang diterima dengan menggunakan kad yang telah ditetapkan bagi tujuan: a) b) c) 4.2.1 Mengetahui kedudukan stok simpanan. Memastikan bilangan dan fizikal stok sentiasa tepat, dan Mengawal paras stok. Jenis jenis rekod Semua stok yang diterima oleh stor hendaklah direkodkan oleh Pegawai Stor dengan mematuhi penggunaan rekod seperti berikut: a) Penggunaan rekod hendaklah mengikut jenis stor iaitu: i. Kad Kawalan Stok KEW.PS-3 di Stor Pusat dan Stor Utama dan, ii. Kad Petak KEW.PS-4 di Stor Pusat dan Stor Utama dan Stor Unit. b) Kad kawalan stok dan kad petak boleh dicetak sendiri oleh Kementerian/Jabatan dengan menggunakan format yang sama. 4.1.3 Lokasi dan Letakan Stok Lokasi stok hendaklah diwujudkan bagi memudahkan penyimpanan, pengeluaran dan pemeriksaan. Tindakan berikut perlu diambil. i) Carta lokasi stok perlu disediakan dan dikemaskini dari masa ke semasa.

ii)

Lokasi stok hendaklah direkodkan di Kad Kawalan Stok dan Kad Petak.

4.1.3.1 Penyimpanan Stok Ianya perlulah menggunakan ruang simpanan secara yang optimum. Menyusun dengan cara teratur agar tidak menghalang kerja-kerja pemunggahan dan kakitangan dan alat pengendalian barang-barang. 4.1.3.2 Stok Dalam Bekas Asal Stok dalam bekas asal seperti bungkusan, kotak, tin, peti dan sebagainya hendaklah dikekalkan penyimpanan dalam bekas asalnya dengan memastikan label dapat dilihat. Susunan atau tindanan barang tidak terlalu tinggi dan faktorfaktor berikut hendaklah diambil kira: Senang dikendali dan memudahkan pengeluaran stok mengikut sistem Masuk Dahulu Keluar Dahulu (MDKD) Kemungkinan peti-peti di lapisan bawah ditindih oleh peti yang lebih berat. Barang-barang tersebut mudah dijilat api. Memudahkan pengiraan, pemeriksaan dan verifikasi.

NOTA: Penggunaan bullet TIDAK DIBENARKAN.

Jadual 4: Rumusan Bagi Kadar Faedah Mengikut Tahun Mengikut Formula Rules Of 72. Rate 0.25% 0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 15% 18% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% Actual Years 277.605 138.976 69.661 35.003 23.450 17.673 14.207 11.896 10.245 9.006 8.043 7.273 6.642 6.116 4.959 4.188 3.802 3.106 2.642 2.060 1.710 1.475 1.306 Rule of 72 288.000 144.000 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.286 9.000 8.000 7.200 6.545 6.000 4.800 4.000 3.600 2.880 2.400 1.800 1.440 1.200 1.029 Rule of 70 280.000 140.000 70.000 35.000 23.333 17.500 14.000 11.667 10.000 8.750 7.778 7.000 6.364 5.833 4.667 3.889 3.500 2.800 2.333 1.750 1.400 1.167 1.000 Rule of 69.3 277.200 138.600 69.300 34.650 23.100 17.325 13.860 11.550 9.900 8.663 7.700 6.930 6.300 5.775 4.620 3.850 3.465 2.772 2.310 1.733 1.386 1.155 0.990 72 adjusted 277.667 139.000 69.667 35.000 23.444 17.667 14.200 11.889 10.238 9.000 8.037 7.267 6.636 6.111 4.956 4.185 3.800 3.107 2.644 2.067 1.720 1.489 1.324 E-M rule 277.547 138.947 69.648 35.000 23.452 17.679 14.215 11.907 10.259 9.023 8.062 7.295 6.667 6.144 4.995 4.231 3.850 3.168 2.718 2.166 1.848 1.650 1.523

Nota. Dari Wikipedia, the free encyclopedia

NOTA: Kedudukan tajuk berada di sebelah bahagian ATAS Jadual.

Rajah 4: Kadar Pelepasan Gas CH4 Mengikut Kategori Penyebab.

NOTA: Kedudukan tajuk berada di sebelah bahagian BAWAH Rajah.

BIBLIOGRAFI / RUJUKAN SUMBER: Buku Allen, T. (1974). Vanishing wildlife of North America. Washington, D.C.: National Geographic Society. Boorstin, D. (1992). The creators: A history of the heroes of the imagination. New York: Random House. Nicol, A. M., & Pexman, P. M. (1999). Presenting your findings: A practical guide for creating tables. Washington, DC: American Psychological Association. SUMBER: Encyclopedia & Dictionary Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica. Pettingill, O. S., Jr. (1980). Falcon and Falconry. World book encyclopedia. (pp. 150155). Chicago: World Book. Tobias, R. (1991). Thurber, James. Encyclopedia americana. (p. 600). New York: Scholastic Library Publishing. SUMBER: Artikel Majalah Atau Surat Khabar Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896. Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 2831. Kanfer, S. (1986, July 21). Heard any good books lately? Time, 113, 71-72. SUMBER: Website Or Webpage Devitt, T. (2001, August 2). Lightning injures four at music festival. The Why? Files. Retrieved January 23, 2002, from http://whyfiles.org/137lightning/index.html Dove, R. (1998). Lady freedom among us. The Electronic Text Center. Retrieved June 19, 1998, from Alderman Library, University of Virginia website: http://etext.lib.virginia.edu/subjects/afam.html Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

Health Canada. (2002, February). The safety of genetically modified food crops. Retrieved March 22, 2005, from http://www.hcsc.gc.ca/english/protection/biologics_genetics/gen_mod_foods/genmodebk.html

Penulisan Menggunakan font courier Bersaiz Dengan Double Spacing

12

LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

OLEH ABDULLAH BIN ABDUL (16DKA11F2100)

DI

ABC CORNER SDN. BHD, LOT 1223, TAMAN PAUH JAYA, BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

Laporan Akhir Latihan Industri Ini Dikemukakan Kepada Pensyarah Penilai Di Jabatan Kejuruteraan Awam Bagi Memenuhi Sebahagian Dari Syarat Penilaian Latihan Industri Dan Penganugerahan Diploma Kejuruteraan Awam

POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH

JUN 2012

PENGESAHAN PELAJAR

Saya akui laporan latihan industri ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan Sumbernya.

Tandatangan Nama Pelajar No. Pendaftaran Tarikh

: .............................. : .............................. : .............................. : ..............................

PENGHARGAAN

Setinggi penghargaan diberikan kepada Pengurus ABC Corner Sdn. Bhd. En Abdul Raof bin Abdul Rafi di atas tunjuk ajar dan curahan ilmu yang diberikan selama saya berada di sini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pensyarahpensyarah PTSB yang telah membantu dalam .

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu

Terima kasih

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN Judul Pengesahan pelajar Penghargaan Isi Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Senarai Lampiran BAB 1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI DAN 1.9 Pendahuluan

M/SURAT i ii iii iv v vi vii

1 1 2 3

1.10 Objektif latihan industri 1.11 Objektif laporan latihan industri 1.12 Kepentingan latihan industri BAB 2 LATAR BELAKANG ORGANISASI 1.11 Pengenalan organisasi 1.12 Latarbelakang penubuhan organisasi 1.13 Aktiviti organisasi 1.14 Halatuju organisasi 1.15 Carta organisasi BAB 3 RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI 3.5 3.6 BAB 4 Pengenalan Ringkasan aktiviti latihan industri SISTEM KUMBAHAN 4.11 Pengenalan

4 5 8 9 10

11 12

14

4.12 Spesifikasi / jenis peralatan yang digunakan 4.13 Tatacara penggunaan peralatan 4.14 Proses kerja yang dilakukan 4.15 Kesimpulan BAB 5 BAB 6 KESIMPULAN KOMEN DAN CADANGAN BIBLIOGRAFI / RUJUKAN LAMPIRAN 15 17 20 25 48 50

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL 1 2 3 4

TAJUK Error Rates of Older and Younger Groups Correlations Between Measures Dissolved Oxygen In Black water Creek (mg/L) Demographics Of Study Sample Compared With APA Division And AAASP Memberships

MUKA SURAT 8 13 20 48

NOTA: Format Senarai Jadual ini juga digunakan bagi Senarai Rajah dan hendaklah dibuat pada muka surat yang berasingan.

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN A B

TAJUK Surat Lawatan Penyeliaan Latihan Industri Pelajar Borang Soal selidik Kesan Program Perkembangan Staf

NOTA: Format ini digunakan HANYA untuk Senarai Lampiran sahaja.

BAB 4 MEREKOD STOK

4.3

Pengenalan Semua jenis stor hendaklah merekodkan stok yang diterima dengan menggunakan kad yang telah ditetapkan bagi tujuan: a) b) Mengetahui kedudukan stok simpanan. Memastikan bilangan dan fizikal stok sentiasa tepat, dan c) Mengawal paras stok.

4.3.1 Jenis jenis rekod Semua stok yang diterima oleh stor hendaklah direkodkan oleh Pegawai Stor dengan mematuhi penggunaan rekod seperti berikut: a) Penggunaan rekod hendaklah mengikut jenis stor iaitu: i. Kad Kawalan Stok KEW.PS-3 di Stor Pusat dan Stor Utama dan, ii. Kad Petak KEW.PS-4 di Stor Pusat dan Stor Utama dan Stor Unit. b) Kad kawalan stok dan kad petak boleh dicetak sendiri oleh Kementerian/Jabatan dengan menggunakan format yang sama.

4.1.4 Lokasi dan Letakan Stok Lokasi stok hendaklah diwujudkan bagi memudahkan

penyimpanan, pengeluaran dan pemeriksaan. Tindakan berikut perlu diambil: i) Carta lokasi stok perlu disediakan dan dikemaskini dari masa ke semasa. ii) Lokasi stok hendaklah direkodkan di Kad Kawalan Stok dan Kad Petak. 4.1.4.1 Penyimpanan Stok

Ianya perlulah menggunakan ruang simpanan secara yang optimum. Menyusun dengan cara teratur agar tidak menghalang kerja-kerja pemunggahan dan kakitangan dan alat pengendalian barang-barang. 4.1.4.2 Stok Dalam Bekas Asal

Stok dalam bekas asal seperti bungkusan, kotak, tin, peti dan sebagainya hendaklah dikekalkan penyimpanan dalam bekas asalnya dengan memastikan label dapat dilihat. Susunan atau tindanan barang tidak terlalu tinggi dan faktor-faktor diambil kira: Senang dikendali dan memudahkan pengeluaran stok mengikut sistem Masuk Dahulu Keluar Dahulu (MDKD) berikut hendaklah

Kemungkinan peti-peti di lapisan bawah ditindih oleh peti yang lebih berat.

Barang-barang tersebut mudah dijilat api.

Memudahkan pengiraan, pemeriksaan dan verifikasi.

NOTA: Penggunaan bullet TIDAK DIBENARKAN.

Jadual 4: Rumusan Bagi Kadar Faedah Mengikut Tahun Mengikut Formula Rules Of 72. Rate 0.25% 0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 15% 18% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% Actual Years 277.605 138.976 69.661 35.003 23.450 17.673 14.207 11.896 10.245 9.006 8.043 7.273 6.642 6.116 4.959 4.188 3.802 3.106 2.642 2.060 1.710 1.475 1.306 Rule of 72 288.000 144.000 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.286 9.000 8.000 7.200 6.545 6.000 4.800 4.000 3.600 2.880 2.400 1.800 1.440 1.200 1.029 Rule of 70 280.000 140.000 70.000 35.000 23.333 17.500 14.000 11.667 10.000 8.750 7.778 7.000 6.364 5.833 4.667 3.889 3.500 2.800 2.333 1.750 1.400 1.167 1.000 Rule of 69.3 277.200 138.600 69.300 34.650 23.100 17.325 13.860 11.550 9.900 8.663 7.700 6.930 6.300 5.775 4.620 3.850 3.465 2.772 2.310 1.733 1.386 1.155 0.990 72 adjusted 277.667 139.000 69.667 35.000 23.444 17.667 14.200 11.889 10.238 9.000 8.037 7.267 6.636 6.111 4.956 4.185 3.800 3.107 2.644 2.067 1.720 1.489 1.324 E-M rule 277.547 138.947 69.648 35.000 23.452 17.679 14.215 11.907 10.259 9.023 8.062 7.295 6.667 6.144 4.995 4.231 3.850 3.168 2.718 2.166 1.848 1.650 1.523

Nota. Dari

Wikipedia, the free encyclopedia

NOTA: Kedudukan tajuk berada di sebelah bahagian ATAS Jadual.

Rajah 4:

Kadar Pelepasan Gas CH4 Mengikut Kategori Penyebab.

NOTA: Kedudukan tajuk berada di sebelah bahagian BAWAH Rajah.

BIBLIOGRAFI / RUJUKAN SUMBER: Buku Allen, T. (1974). Vanishing wildlife of North America. Washington, D.C.: National Geographic Society. Boorstin, D. (1992). The creators: A history of the heroes of the imagination. New York: Random House. Nicol, A. M., & Pexman, P. M. (1999). Presenting your findings: A practical guide for creating tables. Washington, DC: American Psychological Association. SUMBER: Encyclopedia & Dictionary Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica. Pettingill, O. S., Jr. (1980). Falcon and Falconry. World book encyclopedia. (pp. 150-155). Chicago: World Book. Tobias, R. (1991). Thurber, James. Encyclopedia americana. (p. 600). New York: Scholastic Library Publishing. SUMBER: Artikel Majalah Atau Surat Khabar Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896. Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31. Kanfer, S. (1986, July 21). Heard any good books lately? Time, 113, 71-72. SUMBER: Website Or Webpage Devitt, T. (2001, August 2). Lightning injures four at music festival. The Why? Files. Retrieved January 23, 2002, from http://whyfiles.org/137lightning/index.html Dove, R. (1998). Lady freedom among us. The Electronic Text Center. Retrieved June 19, 1998, from Alderman Library, University of Virginia website: http://etext.lib.virginia.edu/subjects/afam.html

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.h tml Health Canada. (2002, February). The safety of genetically modified food crops. Retrieved March 22, 2005, from http://www.hcsc.gc.ca/english/protection/biologics_genetics/gen_mod_f oods/genmodebk.html