Anda di halaman 1dari 14

Penekanan dalam KBSR

Penekanan dalam KBSR


Kemahiran berfikir Kemahiran asas Nilai merentasi kurikulum Prinsip mudah alih Bahasa merentasi kurikulum Patriotisme merentasi kurikulum

Pemulihan dan pengayaan Penilaian berterusan Sains dan teknologi merentasi kurikulum Strategi pengajaran pembelajaran berpusatkan murid

Kemahiran asas
O Terdiri daripada tiga kemahiran asas

iaitu:
O Menulis

O Mengira
O Membaca O Ditegaskan pada tahap satu (tahun1-

3) O Pengukuhan kemahiran ini dilakukan pada tahap dua (tahun 4-6)

Kemahiran berfikir
O Selaras dengan penekanan perkembangan

intelek yang dititikberatkan dalam FPK. O Dua jenis kemahiran yang ditegaskan ialah O Pemikiran secara kreatif dan kritis. O Kedua pemikiran adalah saling berkait. O Membolehkan murid memahami menilai dan mengaplikasikan maklumat yang diterima agar dapat membuat keputusan dengan penyelesaian masalah yang dihadapia

O Nilai nilai murni ditekankan dalam

Nilai merentasi kurikulum

semua mata pelajaran. O Pengukuhan nilai bergantung kepada teladan yang dilihat oleh murid semasa mereka berada di kawasan sekolah. O Setiap guru mahupun staf sokongan bertanggungjawab menjadi rol model yang baik dan boleh dicontohi.

Bahasa merentasi kurikulum


O Bahasa Melayu merupakan bahasa

pengantar di sekolah rendah kecuali untuk mata pelajaran tertentu. O Maka pelajar haruslah mempunyai penguasaan bahasa yang baik dari sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa. O Guru bertanggungjawab dalam memperkembangkan penguasaan bahasa pelajar.

Patriotisme merentasi kurikulum


O Amat penting bagi guru memupuk dan

menyemai semangat patriotisme dalam semua mata pelajaran (kurikulum) di samping aktiviti kurikulum. O Pemupukan patriotisme amat penting agar dapat hasilkan murid cintakan negara.

Sains dan teknologi merentasi kurikulum


O Empat unsur utama dalam pendidikan sains

dan teknologi: O Pengetahuan saintifik yang berkaitan fakta prinsip dan konsep O Kemahiran saintifik termasuk proses pemikiran dan kemahiran manipulatif tertentu O Sikap saintifik yang menegaskan ketepatan, kejujuran dan keselamatan. O Penggunaan teknologi dalam proses P&P

Keempat unsur tadi hendaklah diserapkan dalam semua mata pelajaran. O Pengetahuan saintifik merupakan landasan untuk mengembangkan lagi kemahiran berbahasa bagi mata pelajaran bahasa. O Penggunaan teknologi dalam P&P akan meningkatkan lagi minat dan literasi murid murid terhadap sains dan teknologi.

Strategi P&P berpusatkan murid


O Guru haruslah melibatkan murid secara

aktif dalam P&P. O Guru hendaklah merancang pelbagai aktiviti yang selaras dengan kebolehan dan minat murid - murid

Penilaian berterusan
O Juga dikenali sebagai penilaian formatif

yang dijalankan sepanjang tahun. O Bertujuan untuk mengenal pasti dan mengesan perkembangan dan kemajuan murid dari segi pengetahuan, kemahiran nilai dan sikap.

O Pemulihan dijalankan ke atas murid murid

Pemulihan dan pengayaan

yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu. O Pengayaan diberi sebagai pengukuhan kepada murid murid yang telah menguasai sesuatu kemahiran. O Dapat tambah ciri ciri seperti kreatif, minat, bakat, daya ingin tahu dan sebaginya.

Prinsip mudah alih


O Merujuk kepada dua perkataan

pengkaedahan serta aktiviti P&P dan organisasi bilik darjah. O Guru tidak terikat dengan urutan sukatan pelajaran bagi suatu mata pelajaran.

Sekian terima kasih

Anda mungkin juga menyukai