P. 1
Pendidikan Menurut Ibn Al-qayyim

Pendidikan Menurut Ibn Al-qayyim

|Views: 81|Likes:
Dipublikasikan oleh Teuku Faizin

More info:

Published by: Teuku Faizin on Feb 22, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

STUDI KONSEP AKHLAK IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM

SKRIPSI

Nama NIM

: GALUH RETNO SARI :02110005

JURUSAN TARBIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2006

M.Ag) . Pembimbing I Pembimbing II (Drs. M.Pd. Faridi.Si) ( Drs.i Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang Oleh: Galuh Retno Sari NIM 0 2 1 1 0 0 0 5 Disetujui Oleh Dosen Pembimbing. Fathor Rahim.LEMBAR PERSETUJUAN STUDI KONSEP AKHLAK IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.

Penguji I : Drs.Si . M. M.Si ( ( Tanda Tangan ) ) ) ) 2.Pd. M. Penguji III : DR. Fathor Rahim. M. Penguji IV : Drs. Syamsul Arifin. 07 Oktober 2006 Dewan Penguji 1. Penguji II : Drs. Faridi. Drs.Si ( Mengesahkan Fakultas Agama Islam Dekan. Khozin.Si ( 4.i) Pada tanggal. M.LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Khozin.Ag 3.

maka tidak pantas manusia menyombongkan diri dengan apa-apa yang melekat pada dirinya. peringan beban masalah. Manusia adalah makhluk pembelajar. Beliau tauladan utama manusia sepanjang zaman.KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahīm Assalāmu’alaina Warahmatullah Wabarakātuh Segala puji bagi Allah SWT peletak kasih sayang di hati manusia. Maha berilmu. Awal mula tertarik untuk menulis tentang pemikiran Ibn al-Qayyim dikarenakan buku Taman Orang-orang Mencinta dan Memendam Rindu yang membahas tentang macam-macam pencinta. Nama besar Ibn al-Qayyim juga diabadikan sebagai nama sebuah Pondok Pesantren di daerah Berbah Sleman Yogyakarta. Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. belajar pada cacing bagaimana caranya berjalan di bawah tanah. Ibn alQayyim. pemimpin umat yang gigih. belajar pada ikan bagaimana cara mengarungi dan menyelami dalam samudera. ia belajar pada burung bagaimana cara terbang. . penuh semangat dan dikaruniai kesabaran berlimpah. lembut tanpa menyakiti. pendamai hati.Al-Mawaddah tempat penulis menimba ilmu selama enam tahun. sosok ilmuan yang berwawasan luas. Mengabadikan beliau dalam penelitian studi konsep akhlak adalah sebentuk usaha penghormatan penulis untuk Ibn al-Qayyim. bahasanya menyentuh hati. tempat penulis mengabdikan ilmu selama satu tahun selepas dari PP. yang bilamana ilmu-Nya dipelajari. pembimbing tangan dan pikiran manusia dalam menentukan sikap.

Oleh karena itu. dan harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Usaha regenerasi dan kaderisasi ini juga dirasakan oleh penulis sepanjang penulis menyelesaikan studi di Jurusan Tarbiyah Fakutas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Peradaban yang telah terbangun saat ini tentulah hasil dari kerja keras yang tanpa henti-henti. 2. Muhammad Ibrohim Ramadhan. M. manusia belajar kepada para pendahulunya. Oleh karena itu diperlukan proses regenerasi dan kaderisasi melalui pendidikan. M. keilmuan dan semangatnya. Muhammad Imam Mudzakkir. selaku Dekan FAI UMM yang menjadi teladan saya dalam segi kepemimpinan spiritual. 4. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembantu Dekan II FAI UMM. Dliyaul Firdausi Fii Romadlhon. M. . Terima kasih penulis persembahkan kepada: 1. Djauhari dan perempuan lembut penuh kasih. penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah banyak membantu pelaksanaan dan penyelesaian studi ini. Muhammad Salman Al Faruuq. Wilis Aryadini. Lelaki pertama yang aku hormati dan cintai. pengasuhan dan pengajaran. Para kekasih hati. Semoga Allah SWT melanggengkan usia mereka dan menjadikan keduanya haji mabrur. Bapak Drs. Faridi.Si. Bapak Drs.Selanjutnya sebagai makhluk berakal.Si. 3. selaku Rektor UMM beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan belajar dan menikmati fasilitas yang disediakan UMM. Muhadjir Effendy. yang dengan sabar membimbing dan memberi nasehat. dan Ummu Mashithoh…. Mari menjadi manusia bermanfaat. Bapak Drs. Choirul Alim. Riyati. Ummu Lathiifah. Khozin. Ahmad Saifullah.AP.

pak Yudi. selaku Pembantu Dekan III FAI UMM yang rela mem-brain storming pikiran saya. 6. Kepada segenap Dosen FAI. selaku Pembantu Dekan I. Yani. Bapak Drs. Untuk teman-teman di IMM Tamaddun FAI. 10.5. Beruntung aku mengenal kalian 12. Lely. bu Maya. bos Sugeng. Selaku Dosen Pembimbing II. Bapak Drs. 11. mantan ketum IMM FAI 2004 Udin dan kembarannya Ozi. bu Idaul Hasanah. pak Tobroni serta manusia-manusia berhati emas yang sudi membimbing dan membagi ilmu agama dan kependidikan. Kepada staff tata usaha FAI. 7. mahasiswa Tarbiyah dan Syari’ah angkatan 2002. bermain.Ag. 8. dan belajar. hidayah-Nya diujung jalan.Ag. yang menjadi inspirasi saya dalam berkarir. yang telah menjadi teman bersaing. mbak Atik yang memberi bantuan secara teknis dan administratif dengan ikhlas dan penuh senyum. pak Syarif.Ag. memberi petunjuk dan membantu tanpa pamrih. M. M. Daia (semoga . Pak Triyo. Iim.Ag. Cnul. Siti Romlah. atas ilmu dan bimbingannya. berdiskusi menimba ilmu di kampus putih. Kepada para sahabat. ustadz Ibrahim. pak Mujtahid. mbak Suci. M. pak Haris. Juga kakak kelas angkatan 2001. Bapak Drs. Nurul Humaidi. Shufa. selaku Ketua Jurusan Tarbiyah. pak Azhar. mas Kholis. atas keteladanan dan kepemimpinannya. 9. pak Munir. Fathor Rahim. Ibu Drs. M. dan adik-adik angkatan 2003 dan 2004. Sunarto. pak Saiful Amin.

Sahabat-sahabatku di PMB. selaku sekertaris UPT PMB.Tinuk. ayah eyang dan Ciep di Madiun. Sri. Miftah (2002). Aris Darmawan. Bunda. Farid. Lutfi. NcupNinox semoga Allah mempersatukan kalian dalam kasih sayang-Nya. Bu Rahmah. pak Hari Wijaya untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Nuri yang bersuara indah. Hatta. SH. 14. Bapak Eka Mahakam. penjagaan dan kasih sayangnya. jika lelah engkau tahu harus ke mana…. Baits. 13. Pendamping dinginku . Wakano. atas bimbingannya. mas Fadhor untuk jadi penerjemah bahasa Madura. bu Henny. Sahabat sepetualangan dalam mencapai puncak tangga cita-cita. Bapak Drs. pak el_Hamdy untuk ilmu. 15. adik imut Anda Esti. pak Hari Imam dan rekan-rekan di BAA untuk pengalaman kerjanya. Linda dan Sandra. untuk do’a yang tak pernah henti dan tanpa pamrih. Uus. selaku kepala UPT PMB UMM yang memberikan pengalaman kerja. Mbak Deti untuk ajaran senyumnya. penasihat kala hatiku kaku. para satgas.dilimpahi kesehatan yang berkah) Mardiyan. Nurul. double L yang memahami gerak hatiku. Zaim (2004). serta mereka yang tidak tersebutkan namanya. My soulmate. Kisah ini tersimpan rapi di hati. petugas pendaftaran PMB UMM 2006. Sundari. Adik-adik penghuni rumah pembelajaran Villa Sengkaling. Soleh.Si. Mardi (2003). penulis minta maaf. mengingatkan aku bahwa belum saatnya merasa tua. Salman. M. Faruuq. dan Pak Wahono untuk kesempatan mengenal teknologi. Wasis SP. . Tak lupa untuk pak Irji’i semoga cepat mendapat tambatan hati lagi. Hikmet. Dedy untuk kesetiaan dan keceriaanya. juga Indah yang mau segera menikah. 16.

Mardiono. yang selalu ingin bisa memberi yang terbaik untukku. . pemberi modal awal penulisan karya ini. Ummu Itha. Kakak juga adikku Aliev Ka’bah. pendamping tiap lemahku di rumah sakit. Semoga aku bisa membalas sayang.Siti Nur Yani. Teman penyemangatku. cinta kalian dan mampu aku mensyukuri kehadiran kalian dalam mewarnai hidupku. Mas Aan. Pembangkit semangat di tengah perjalanan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ………………………………… DAFTAR ISI……………. BAB I: PENDAHULUAN A. Tujuan Penelitian……………………………………………... Teknik Pengumpulan Data………………………………… 4..... Karya-karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah………………………… D. H. BAB II: BIOGRAFI IBN AL. Batasan Masalah………………………………………………. i ii iii iv ix x xi xiii 1 6 7 7 7 8 11 11 11 12 13 13 15 15 15 19 21 22 24 24 24 24 30 46 46 49 51 52 .. c. Akhlak………………………………………………………. Metodologi Penelitian…………………………………………... F. b.. Rumusan Masalah…………………………………………….. Contoh Akhlak Mulia…………………………………….…….………….. Latar Belakang Masalah……………... 3. Akhlak Bersama Allah……………………………… b....…….... Nasab Ibn al-Qayyim al-Jauziyah………………………………. B.. Keutamaan Akhlak………………………….……………………. Pendidikan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah…………………………. E.. D.. d. LEMBAR PERSETUJUAN……………………………… …… LEMBAR PENGESAHAN……………………………………… KATA PENGANTAR…………………………………………… MOTTO………………………………………………………….QAYYIM AL-JAUZIYAH…. Sistematika Penulisan………………………………… .. Macam-macam Akhlak……………………….…. Kegunaan Penelitian…………………………………………. a. G.. Teknik Analisa Data……………………………………….………… c.…………. Sumber Data………………………………………………. Akhlak Bersama Rasulullah………………..…… BAB III: PEMBAHASAN………………………………………… A........ 2. Pengertian Akhlak………………………………….. 1.…. a. B.. C. Murid-murid Ibn al-Qayyim al-Jauziyah…………….. ABSTRAK………………………………………………………. Defenisi Operasional…………………………………………. C.………... . 1.DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL …………………………………………….. A. E. Jenis Penelitian…………………………………………….. Perjuangan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah……………………. Konsep Akhlak Ibn al-Qayyim al-Jauziyah………………….………………………………………. Akhlak Bersama Makhluk-Nya…………………….

…. A. Relevansi Konsep Akhlak Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah Dengan Paradigma Pendidikan Islam……………………………………. 58 c.... 54 b.. Paradigma Pendidikan Islam…………………………….Pendidikan Islam…………………………………. Saran………………………………………………………….……. DAFTAR PUSTAKA……………………………………………….…. Hakikat Pendidikan Islam……………………………….…… 54 a. 73 73 75 77 2. 65 B. 68 BAB IV: PENUTUP……………………………………………….…. Konsep Pendidikan Ibn al-Qayyim……………...…….…….…….. Tujuan Pendidikan Islam…………………………….… B.. 60 d. Kesimpulan……………………………………………………. ....

1999. . Kathur Suhardi. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. Petunjuk Nabi SAW Menjadi Hamba Teladan dalam Berbagai Aspek Kehidupan. Kathur Suhardi. 2002 _____. Solo: Pustaka Arafah. 1979. terj. Munirul Abidin. Falsafah Pendidikan Islam. Abdul. _____. ______Departemen Agama RI. Hasan Ibn. Ibn Ibrahim. Jakarta Timur: Darul Falah. Muzaidi Hasbullah. 2001. Kathur Suhardi. Al-Fawā’id Menuju Pribadi Takwa.Ichtiar Baru Van Hoeve. Terj. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. Makkah: Dār alHafidzh li al-Nasyr wa al-Tauzi‘. 2000b _____. 2000a _____. . Jakarta: Bulan Bintang. Imtihan al-Syafi’i. As-Sanhuti. 2001.Daftar Pustaka Al-Jauziyyah. 1996. 1994. _____. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. Al-Fikr al-Tarbawy ’Inda Ibn al. terj. Omar Mohammad.1998. Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim. Muhammad al-Anwar. Tazkiah al-Nafs Konsep Penyucian Jiwa Menurut Para Salaf. Ibn al-Qayyim. 2005a _____.Qayyim. Aziz Musthafa. 2004 Ensiklopedi Islam 2 Fas-Kal. Mengantar Balita Menuju Dewasa: Paduan Fikih Mewujudkan Anak Saleh.1918. Al-Toumy Al-Syaibany. Mendulang Faidah dari Lautan Ilmu. _____. 2005b Ali Hasan. Bandung: J-ART. Jakarta: Pustaka Azzam. Terj. terj. terj. Fauzi Bahreisy. terj. Taman Orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu. Surabaya: Risalah Gusti. Cet. Achmad Sunarto. 2001. Mahabbatullah Tangga Menuju Cinta Allah. _____. Ibnul Qayyim Berbicara Tentang Tuhan. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. Jakarta Selatan : Mustaqiim. Al-Qur’an dan Terjemahannya al-Jumānatul ‘Alī. terj. Terj. Madarijus Salikin Pendakian Menuju Allah. Jakarta: Robbani Press. 10 Kekasih Allah. Serambi: Jakarta. 3. Jakarta: PT.

Bandung: Remaja Rosada Karya. Abdullah. Menggagas Pendidikan Islam. ed. Syah. Filsafat Pendidikan Islam. Salim. Yenny Salim. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.tt Ilyas. Sanafiah. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. 2005. Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam. 1992. Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. 2003. Bandung: Citra Umbara. Muharam. Haqqani.Faisal. Gorys. Marzuki. ed. Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Masyhur. Bandung: Remaja Rosdakarya. Muhibbin. Palgunadi T. Abu Hafizh. Yogyakarta: LPPI. Bogor: Al-Azhar Press.. 2004..Ismail. Rineka Cipta. Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ismail SM. Shahih al Jami’ al Shaghīr wa Ziyadatuh al Fath al Kabīr. Jakarta: Gema Insani. Jilid II. 2005 Undang-Undang RI No. Pemahaman Para Shalafush Shalih. Malang:UMM Press. Daun Berserakan Sebuah Renungan Hati. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam. 2001.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2000 Jalaluddin. 1988 Putra Daulay. XII. Komposisi. Jakarta: Rajawali Press. Budi Handrianto. 2004. Jakarta: Perguruan Tinggi Islam. Keraf. 1995. Kahar. Flores: Nusa Indah. Jakarta: Rajawali Pers. Tim Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMM. Muhaimin. 2005. Kuliah Akhlak. Media Internet dari berbagai situs terutama yang bermanhaj salaf. Bandung : Asy-Syfa. al. 1988.Jakarta: PT. M.1999. 2003. Nashr al-Dīn al Banī. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Yunahar. Muhammad. Jakarta: Modern English Press. 2004. Yusanto. 2002 Nashih Ulwan. “Anugerah Penuh Berkah”. Bahasa Indonesia Untuk Karangan Ilmiah. 1995. Setiawan. Bulughul Maram. Haidar. . et. Beirut: Maktabah al Islāmy. Peter.

. kita harus melaksanakan (Goethe) . karena kamu tidak pernah tahu kebaikan mana yang diridhoi oleh-Nya” ************************************ Anak-anak lebih memerlukan teladan daripada kritik (Joseph Joubert) Mungkin yang harus kita tentukan adalah Bagaimana kita bisa menjadi bernilai.” “ Menanam sekarang.MOTTO “ Katakan yang sebenarnya. kita harus bertindak Sekedar ingin pun belum cukup..” “ Tersenyumlah ikhlas. menuai kemudian………. walaupun itu pahit adanya…. Bukannya seberapa besar nilai kita (Edgar Z Friendenberg) Mengetahui saja tidak cukup.

PEDOMAN TRANSLITERASI Huruf Arab ١ ‫ب‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺚ‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ذ‬ ‫ﺮ‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ض‬ Huruf Latin b t ts j h kh d dz r z s sy sh dh Huruf Arab ‫ﻂ‬ ‫ظ‬ ‫ع‬ ‫غ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ﻮ‬ ‫ه‬ ‫ﺀ‬ ‫ي‬ Huruf Latin th zh ‘… gh f q k l m n w h ’… y Vokal panjang dan diftong a panjang : i panjang : u panjang : ‫او‬ َْ : ‫او‬ ُْ : ‫اي‬ ْ َ : ‫اي‬ ّ ِ : ‫ة‬ posisi mudāf : ‫ة‬ posisi mawsuf : ‫ة‬ di akhir frase : ā ī ū aw uw ay iy t h h .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->