KAFA JAKIM

Ll4lO6

BORANG'D'

BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU YKY A

Gambar

NEGERI

:

Arahan

: 1. 2.

Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan dihantar ke Pejabat
Agensi Yang Beftanggungjawab.

O

Sila sertakan bersama dokumen-dokumen berikut

:

(a) (b) ,,,,(t)
.c

Salinan Surat Beranak Salinan Kad Pengenalan Salinan Sijil-sijil yang telah disahkan.

BAHAGIAN (A)

1.
1.

BUTIR.BUTIRPERIBADI
Nama:

2.

No. KP

(Lama):

tl
butan

Baru
:

o

3.

t]] tahun f-T-l-T-l 4. Tempat Lahir 5. Umur: tI Tahun 6, Warganegara 7. Bangsa : a. l-l ruetayu b. l-l cina c. l-l lnoia
rarikh Lahir:

[-Tl

d.

n

Lain-lain (nyatakan):

8.

Status Perkahwinan

a,

l-l

rah*in
orans

b.

[-l

au;ang

c.

I

Janda/Duda

9. Jumlah Tanggungan

fl-l

JJ

q rarikh Lahir Il m rahun I-T-f-T-l 4. 2.-# KAFA JAKIM 214106 10. Pekerjaan Sekarang Nama dan Alamat Majikan : 34 . J-l uetayu b. BUTIR. I cina c. 11. Warganegara m Tahun Bangsa : a. 6. No Tel (R) No Tel (P) No Tel (Hp) I BAHAGIAN (B) I 2. Alamat Surat Menyurat : Poskod I Negeri L4. f] Umur d. Pekerjaan Sekarang Nama dan Alamat Majikan : Poskod Neoeri 72. 9. Tempat Lahir tnoia 7. 1.BUTIRSUAMI/ISTERI Nama Suami/Isteri No. [] Lain-lain (nyatakan) 8. KP (Lama): tl buran Baru r-T_l r-T-rl_l : 3. Alamat Tetap : Poskod Neqeri 13.

ii. 2. 3. I b. Tandatangan uyak/sesuai. KEGUNAAN PEJABAT a. f iii. KELULUSAN AKADEMIK t_] i. fiOak layak/tidak sesuai. c. E rahun[T-m_l rahun l-T-f-T-l Lain-lain (Nyatakan) BAHAGIAN (D} 4. f] nmat layak/amat sesuai. [] d.-"3 KAFA JAKrM 314106 BAHAGTAN (C) 3. a. Bahasa Melayu Pendidikan Islam Teras Pengajian Syariah Islamiah Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah Bahasa Arab Komunikasi Bahasa Arab Tinggi 4 Thanawi/STAM Universiti c. E e. [I-f-T-l rahun t-T-l ]-l rahun vi. : : hari hari I--Tl T-T-l Lulus Gagal t] [] [--T-l nutan l--T-l uutan tahun tanun T-f-T--f-] [--T--[--T--l 35 . I Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Rasmi labatan Tarikh Terima Permohonan Tarikh Temuduga Keputusan : 1. iv. sRP/PMR sPM/MCE b.