Contoh Pupuh Asmarandana Eling eling mangka eling Rumingkang di bumi alam Darma wawayangan bae Raga taya

pangawasa Mun kasasar nya lampah Napsu nu matak kaduhung Badan anu katempuhan Contoh Pupuh Dangdanggula He Barudak poma sing areling sing nyaah ka indung ka bapa Maraneh teh matak hese Komo nu jadi indung Kahesean kaliwat saking ti keur di kandungan Matak hese wungkul Mun dengdek kukulinciran Waktu maneh gubrag gumelar ka lahir Indung teh boa ajal Contoh: Budak leutik bisa ngapung, Babaku ngapungna peuting, Ngalayang kakalayangan, Neangan nu amis-amis, Sarupaning bungbuahan, Naon wae nu kapanggih Contoh Pupuh Balakbak Aya warung sisi jalan rame pisan, Citameng Awewena luas luis geulis pisan, ngagoreng Lalakina lalakina los kapipir nyo'o monyet, nyanggereng

Mun tacan laksana numpes musuh sarakah Henteu niat seja balik najan palastra mati di medan jurit. Contoh pupuh Gambuh Kutan kitu ari maung Simana kaliwat langkung jalmi jalmi warni warni Seueur anu ngoplok bujur Bawaning sieun di kokos.

Contoh Pupuh Gurisa Waktu barudak keur mijah Arulin semu barungah Ger hujan gede pohara Barudak breng lalumpatan Ngiuhan di bale desa Ngadago raatna hujan.

Contoh Pupuh Juru Demung Mungguh nu hirup di dunya Ku kersaning Anu Agung Ku kersaning Anu Agung Geus pinasti panggih Geus pinasti geus pinasti panggih Jeung dua rupa perkara Senang paselang jeung bingung. Contoh: Budak leutik bisa ngapung, Babaku ngapungna peuting, Ngalayang kakalayangan, Neangan nu amis-amis, Sarupaning bungbuahan, Naon wae nu kapanggih

Contoh Pupuh Durma Moal ngejat sanajan ukur satapak Geus di pasti ku jangji

Ari banguna rek sarupa jeung lancah. Engkang-engkang sok luluncatan di cai. Bandung. Larak lirik ningali ka bumi. Leles. Limbangan. Pupuh Asmarandana Pupuh Balakbak Pupuh Dangdanggula Pupuh Durma Pupuh Gambuh Pupuh Gurisa Pupuh Juru Demung Pupuh Kinanti Pupuh Ladrang Pupuh Lambang Pupuh Magatru Pupuh Maskumambang Pupuh Mijil Pupuh Pangkur Pupuh Pucung Pupuh Sinom Pupuh Wirangrong Contoh Pupuh Magatru Majalaya. Ujungberung Rajamandala. Ciparay. Ronggo. Milari kang rai. Cicalengka. Seja nyaba ngalalana Ngitung lembur ngajajal milangan kori henteu puguh anu dituju Balikan paman sadaya nu timana tiluan semi nu rarusuh Lurah begal ngawalonan Aing ngaran Jayapati Contoh Pupuh Pucung . Jeung mega geus awor. Pangeran Bimanyu. Tarogong. Kopo. Cisondari. Beuki lila beuki luhur bae. Contoh Pupuh Mijil Mesat ngapung putra sang Arimbi. Contoh pupuh Lambang Urang kudu inget pisan Nya di ajar di sakola Masing geura geura bisa Sing inget ka indung bapa Utamana jalma kudu rea batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma Contoh Pupuh Sinom Sinom nu jadi piwulang Piwulang ka murang kalih Anu eukeur sarakola Mambrih salamet nya diri Ingetkeun beurang peuting Tungkus dina jero kalbu Keur conto salalawasna Kaitkeun di jero ati Ulah pisan hirup tinggal tiwiwaha Contoh Pupuh Wirangrong Deudeuh teuing nu prihatin Rukmantara keur ka bendon Sedih manahna kalangkung Henteu eureun eureun nangis Angkat sakaparan paran kawas anu eukeur gundam.Contoh pupuh Ladrang Aya hiji rupa sato leutik. Cimahi. Banjaran.