BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 1 SEMANTIK DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Komponen ini tertumpu kepada kajian semantik yang berkaitan dengan makna kata dan ayat. Kajian ini menumpukan kepada aspek makna bentuk linguistik dan hubungannya dunia rujukannya. Semantik merujuk kepada aspek makna bahasa. Untuk memahami bahasa, kita kita perlu memahami makna kata dan morfem yang membentuknya. Kita juga perlu mengetahui makna kata bergabung menjadi frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya kita perlu menginterpretasikan makna ujaran berdasarkan konteks ayat yang diujarkan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. • Menjelaskan tentang semantik , fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat. Menghubungkaitkan antara bidang semantik dengan ilmu linguistik.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1

Semantik dan Makna

Bidang semantik merupakan bidang yang memberikan perhatian kepada aspek makna dalam bahasa. Dalam kajian semantik kita perlu memahami beberapa istilah penting terutama sekali istilah semantik dan makna. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah semantik? Menurut Palmer (1992), istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik.
1

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Istilah ini sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula diperkenalkan oleh M.Breal daripada kata Perancis semantique. Kini istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada kajian makna dalam bidang linguistik. Kata semantik juga diertikan sebagain”ilmu tentang makna atau erti”. Kini makna menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik.Manakala makna pula secara umumnya membawa erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberikan bermacam-macam pengertian yang lain. Kamus Linguistik (1997) memasukkan dua entri bagi kata makna, iaitu: (i) Erti yang didukung oleh kata atau kumpulan kata, atau (ii) Pemahaman sesuatu ujaran oleh pendengar, atau pemahaman kata atau frasa bertulis oleh pembaca. Ogden dan Richard (1956) pernah memberikan tidak kurang 16 pengertian bagi perkataan makna dalam buku mereka yang berjudul The Meaning of Meanings. Antara pengertian yang diberikan termasuk makna seperti ‘suatu sifat intrinsic, konotasi sesuatu kata, suatu inti, pokok, suatu kemahuan’, dan ‘emosi yang ditimbulkan oleh sesuatu’. Jadi, berdasarkan pengertian oleh Ogden dan Richard, kita fahami bahawa erti makna cukup menarik tetapi rumit sekali untuk memahami maksud kata makna. 1.2 Semantik dan Linguistik

Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagian daripada linguistik. Kini semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu linguistic seperti bidang fonetik dan tatabahasa. Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada sebelah hujung, manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang lain, dan tatabahasa atau nahu terletak di tengahtengah deretan ini. Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsur makna. Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa, dan tanpanya, kita mungkin dapat membina atau melafazkan ayat atau ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik. Contohnya, kita tidak boleh menerima ayat “Kerusi itu sedang menyampaikan ucapan di Dewan Gemilang”, sebagai ayat yang betul, walaupun ayat ini menepati aturan bahasa, iaitu menurut susunan subjek dan predikat (S + P) di dalamnya. Hal ini kerana maknanya adalah taksa. Tegasnya, maklumat semantik amat penting dalam linguistik.

2

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

1.3

Semantik dan Sejarah

Berdasarkan sejarah linguistik, pada mulanya istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada perkembangan dan perubahan makna dalam bahasa. Sebelum tahun 1930, kajian semantik telah member focus kepada aspek kajian tradisional, iaitu perubahan makna. Tetapi, selepas tahun 1930, perubahan telah berlaku dan semantik sudah mula melihat masalah deskriptif dan struktur dalam semantik (Ullmann, 1996). Tahun 1931merupakan detik bersejarah dalam sejarah semantik. Hal ini kerana pada tahun itu telah muncul tulisan Gustaf Stren yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to English Language. Penerbitan tulisan ini telah membawa trend baharu dalam bidang semantik. Menurut Ullmann (1996), kajian semantik selepas tahun 1950 tidak lagi member perhatian terhadap perubahan makna dan sebab-sebabnya. Sebaliknya, kajian mula beralih kepada aspek dalaman tentang perbendaharaan kata dan juga daripada prinsip umum kepada kajian bahasa yang tertentu.

Aktiviti Kendiri 1.3.1 (a) Apakah maksud istilah semantik? (b) Berikan dua definisi tentang bidang semantik Aktiviti Kendiri 1.3.2 Bidang semantik boleh dibahagikan kepada beberapa subbidang, seperti semantik linguistik dan semantik falsafah. Bolehkan anda menyenaraikan tiga lagi subbidang semantik serta fokus kajiannya bagi setiap subbidang tersebut?

3

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 2 MAKNA LEKSIKAL DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang leksikal. Dalam sesuatu bahasa, perbendaharaan kata bukanlah tersusun dalam satu senarai yang panjang dan mendatar. Ia juga bukan menegak secara homogen iaitu mengandungi semua perkataan dalam sesuatu bahasa itu, seperti tersusunya dalam bentuk kamus. Sebaliknya, susunannya adalah secara berlapis dalam bentuk strata yang banyak serta nmempunyai hubungan konsepsi antara satu sama lain. Susunan perkataan juga mempunyai perkaitan dari segi penggunaannya. Hal ini bermakna sesuatu perkataan yang digunakan mestilah bersesuaian serta berselarasan dengan sesuatu situasi atau keadaan. Perkaitan tersebut lazimnya mempunyai hubungan dengan kebudayaan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Membezakan antara sinonim dan antonim. 2.Men jelaskan tentang fitur makna dan makna leksikal dalam bahasa Melayu. • TAJUK-TAJUK 2.1 Sinonim dan Antonim

2.1.1 Sinonim Sinonim ialah kesamaan makna perkataan, iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Secara umumnya, sinonim disebut sebagai perkataan seerti , misalnya perkataan ‘kereta’ dan ‘motokar’, ‘sejuk’ dan ‘dingin’, ‘suka’ dan ‘gemar’, ‘ganggu’ dan ‘kacau’, ‘lupus’ dan ‘luput’, ‘loncat’ dan ‘lompat’ dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, terdapat kamus sinonim yang mengandungi senarai perkataan seerti bahasa Melayu. Dalam kehidupan kita seharian kita biasa bersua dengan penggunaan sinonim di sekeliling kita. Sebagai contoh, di kawasan zoo kita akan melihat papan tanda yang tertulis ‘Tolong jangan usik, kacau atau ganggu binatang-binatang di kawasan ini’. Di perpustakaan pula, terdapat kata-kata yang berbunyi ‘Dilarang membuat bising, bercakap dan berbual-bual’. Perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang hampir sama. Walau bagaimanapun tidak terdapat perkataan yang bersinonim atau mempunyai makna yang benar-benar sama secara tepat.

4

Jika anda menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut” akan menunjukkan makna yang salah. ‘haiwan’ dan ‘benda’ tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat.1. dalam dialek Perak. iaitu sinonim pinjaman. konteks.1.1. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut.3 Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. Sebenarnya.” “Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama. Alasannnya. Walau bagaimanapun. 2.1.1 Sinonim Pinjaman ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan.1. ada beberapa jenis sinonim. Contoh ayat. dan kolokasi.1. Dalam dialek Kedah.4 Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’ manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni. 2. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. 2.1.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Dalam semantik. 2.1. “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir” dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’. ‘tumbuhtumbuhan’. laras sosial.2 Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘udang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. Ini bermakna konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. 5 .

kurusgemuk dan sebagainya.2. 2. misalnya sejuk lawannya panas. perkataan tidur-jaga. Demikian juga perkataan ‘laju’ bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya jika merujuk kepada kereta biasa. Sebagai contoh. misalnya perkataan ‘lena’ lawannya ‘tidak lena’ ataupun ‘mati’ bermaksud ‘tidak hidup’.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. tidak tidur-jaga dan tidak jaga-tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini. Oleh itu kata nafi ‘tidak’ kadang kala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut. sihat-sakit. panjang-pendek. Terdapat beberapa jenis antonim seperti: (a) Antonim pasangan komplemen (b) Antonim hubungan darjah (c) Antonim hubungan bertentangan 2.2. perkataan – perkataan seperti tidak hidup-mati.1. tajam-tumpul.1.1. cantik lawannya hodoh. duduk-bangun. tinggi-rendah. Sebagai contoh.2 Antonim hubungan darjah Jenis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah seperti perkataan besar-kecil. tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu seperti contoh tersebut. Selain itu. baik lawannya jahat. Selain itu. tebal-nipis. miskin lawannya kaya dan sebagainya. Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan. sebatang kayu itu dikatakan bersiaz panjang dengan merujuk kepada kayu itu secara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis. Secara umumnya.menunjukkan darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan ‘tikus kecil’. Namun demikian. perkataan ‘kecil’ pada ‘kerbau kecil’ sebenarnya . antonim disebut sebagai perkataan berlawanan. hidup-mati.1 Antonim pasangan komplemen Antonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berlawanan yang saling melengkapi antara satu sama lain. kembang-kuncup. tinggi lawannya rendah. Cotohnya. 6 . perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah secara mutlak.2 Antonim Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. dan tidak mati-hidup. gembirasedih dan sebagainya.

Homonim dan Polisem 2. Dengan kata lain. mawar. 7 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. jual-beli. majikan-pekerja dan sebagainya. Sebagai contoh. melur. murid-guru. Hal ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk ejaan yang sama.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus. Dalam hal ini. tetapi berbeza makna seperti yang disebutka tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim.2. 2. sama ada bunyi atau ejaan yang sama. 2. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai.2 Hiponim.melati. Secara umumnya.1 Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. perkataan ‘kepala’ yang membawa maksud ‘ketua’ tidak sama maknanya dengan ‘kepada kereta api. Sebagai contoh.2 Homonim Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim. Penggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu.3 Antonim hubungan bertentangan Jenis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan. tetapi berlainan makna.2. 2.3 Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah. Contohnya jika X ‘beri’ barang pada Y bermakna Y akan ‘terima’ barang itu. Perkataan yang mempunyai sebutan yang sama.1. kedua-dua pasangan kata itu dari segi semantiknya membawa makna yang setara. misalnya beri-terima.2.2. ‘kepada manusia’ dan ‘kepala surat’. polisem ialah hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. tetapi berbeza dari segi makna.

Aktiviti Kendiri 2. seperti dalam ayat “Kita tentang habis-habisan”. kata bantu ‘tentang’ boleh bermaksud berkaitran sesuatu perkara. Dalam perbualan di Indonesia.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh. Berdasarkan contoh-contoh tersebut. secara normalnya ‘bisa’ digunakan untuk menggantikan perkataan ‘boleh’. Contoh lain ialah perkataan ‘bisa’ yang membawa maksud sakit sangat dan boleh. tetapi kewujudan polisem ditinjau dengan berasaskan konteks penggunaan. ‘tentang’ dan ‘bisa’ bervariasi maknanya.2. 8 . terangkan perbezaan antara hiponim dan polisem. Ada masanya perkataan ‘tentang’ boleh membawa maksud ‘lawan’.3.1 (a) Huraikan jenis-jenis sinonim beserta dengan contohnya (b) Dengan contoh yang sesuai.

3. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut.Dalam konteks berbahasa. 9 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 3 MAKNA AYAT DALAM BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menjelaskan tentang makna ayat dalam bahasa Melayu. maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis. Walau bagaimanapun dalam banyak perkara kita berkomunikasi menggunakan frasa dan ayat. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat. Menjelaskan definisi makna ayat.1 Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. 2. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. Seperti yang telah dijelaskan perkataan dan morfem merupakan unit terkecil bahasa yang mempunyai makna. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif. Tanpa unsur ini. Makna frasa dan ayat bergantung pada makna perkataan yang terkandung dalamnya dan bagaimana perkataan itu distruktur dan digabungkan. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. Menghuraikan perubahan semantik dan teori pembuktian. Kita telah pun mempelajari hubungan makna perkataan dan unsur semantik sebagai semantik leksikal sebelum ini. Dalam tajuk ini juga akan dihuraikan penganalisisan makna auat Bahasa Melayu mengikut Kerangka Generatif Chomsky untuk menunjukkan perubahan semantik dan pengembangan makna.

Hipotesisnya. Aktiviti kendiri 3. Kemampuan berbahasa ialah segala pengetahuan yang terdapat dalam otak manusia secara sedar dan tidak sedar. 10 .2 Kerangka Generatif Chomsky Bagi Chomsky “language is not a habit Structure”. semua bahasa dilihat dari struktur dalaman adalah sama iaitu menunjukkan tingkat fikiran seseorang. Konsep yang terakhir iaitu struktur luaran ini wujud daripada ujaran bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang iaitu apa yang diujarkan. ayat-ayat yang diungkapkan oleh penutur lahir di bawah pengetahuan dan kesedaran penuturnya. perlakuan berbahasa.2. Seterusnya. disedari dan dinyatakan menerusi bunyi-bunyi dan ejaan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 3. Proses ini juga mengkaji tentang bagaimana proses mengujarkan bahasa yang terdapat dalam bentuk rumus-rumus. Ia diketahui. Chomsky telah mengemukakan empat konsep utama dasar analisis Kerangka Generatif iaitu kemampuan berbahasa. Perlakuan bahasa ini mengkaji bagaimana cara seseorang itu mengujarkan bahasa dan bahasa apa yang diujarkan serta mampu didengar oleh orang lain.1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan makna ayat? (b) Huraikan empat konsep utama Kerangka Generatif Chomsky. strukrur dalaman pula wujud daripada kemampuan seseorang untuk berbahasa serta bagaimana cara menyusun ayat-ayat untuk diujarkan. struktur dalaman dan struktur luaran. Menurutnya lagi.

Menghuraikan proses pengembangan makna. Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik. Contohnya ‘berlayar’. tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat apa saja disebut ‘berlayar’ . 11 . penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 4 PERUBAHAN SEMANTIK • SINOPSIS Tajuk ini akan mengupas tentang perubahan semantik daripada segi pengembangan makna. 2. sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut ‘bapa’ sedangkan segala orang yang dianggap sama darjatnya disebut ‘saudara’. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur.kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja.2 Penyempitan Makna Menurut Chaer (1995).1 Pengembangan Makna Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna dan penyempitan makna. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama. dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar. Akhir sekali anjakan makna yang bermaksud makna yang mengalami proses perubahan berdasarkan situasi atau keadaan. Pateda (1986). Dahulu kata ‘bapa’ hanya dipakai dalam hubungan biologis. iaitu satu proses perubahan makna daripada makna yang khusus kepada makna yang lebih umum. Manakala penyempitan makna pula ialah proses perubahan makna daripada makna yang umum kepada makna yang lebih khusus. 4. • KERANGKA TAJUK-TAJUK 4. Menghuraikan perubahan semantik dari aspek penyempitan makna.

Walau bagaimanapun kata ’ahli’ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang. sanak-saudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh kata ’ahli’ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga. 12 .

Pembakuan itu dilakukan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa maju mengungkap pelbagai ilmu pengetahuan. definisi. Istilah ialah lambang linguistik yang berupa huruf. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dan MABBIM. politik dan ekonomi Malaysia . bentuk bebas atau gabungan beberapa bentuk bebas yang gramatis dan sistematik. 5. 4. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. kepentingan peristilahan dalam Bahasa Melayu. Dalam usaha menyatukan aspek kebahasaan. Ketiga – tiga negara itu juga mempunyai kaedah tersendiri dalam perkembangan korpus bahasa Melayu. Kepentingan Peristilahan dalam Bahasa Melayu.1 Pengenalan Walaupun serumpun dan mempunyai pertalian yang amat erat dari segi sejarah. kursus ini juga mengandungi sumber istilah Bahasa Melayu. sejarah penggubalan peristilahan. istilah singkatan dan lambang Bahasa Melayu dan ejaan dan peristilahan Bahasa Melayu • HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti kursus ini. 2. Peranan MABBIM. Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM) dan kemudiannya Majlis Bahasa Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia atau MABBIM telah memainkan peranan untuk mewujudkan satu bentuk ejaan dan istilah yang baku atau seragam sejak tahun 1972. Prinsip – prinsip pembentukan istilah. yang mengandungi timbunan konsep atau objek khas dalam bidang tertentu.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 5 • SINOPSIS PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kursus ini mengandungi pengenalan. 3. Bentuknya telah disepakati oleh sekumpulan pakar melalui jawatankuasa bidang berkenaan sebagai mempunyai nilai 13 . 5. terutamanya dari segi peristilahan. Menjelaskan definisi istilah dalam bahasa Melayu. Cabaran dan masa depan peristilahan. konsep peristilahan. Di samping itu. prinsip pembentukan istilah. dan cabarannya pada masa hadapan. Indonesia dan Brunei Darussalam bergerak dan memancarkan kepelbagaian corak pengayaan bahasanya. anda dapat : 1.

Pencapaian tersebut amat jelas menunjukkan bahawa DBP begitu kominted untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Eugen Wuster. dan objek. Akan tetapi semua usaha itu tidak memberi manfaat jika pihak masyarakat atau pengguna bahasa Melayu tidak menghargai sumbangan badan berkenaan. Vienna. Latihan 5. Melalui istilah. Nyatakan konsep peristilahan dan pengistilahan 2. iaitu lambang. bahasa berteknologi tinggi dan bertamadun melalui peristilahan.1 1. yang kemudiannya diterbitkan dalam bentuk buku. Dari segi teorinya. simbol dan objek. Dapatkan seberapa banyak maklumat dari perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. 14 . Manakala teori yang lebih khusus. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah mencipta banyak istilah dalam bahasa itu. Gumperz (1908) telah memperkenalkan model dari segi tiga teori peristilahan iaitu konsep. bidang peristilahan merupakan bidang ilmu yang sama dengan bidang-bidang ilmu yang lain.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU komunikatif yang sesuai. Untuk menguji pengetahuan dan kefahaman anda kaitkan peranan Bahasa Melayu dari segi jati diri rakyat Malaysia. makna. dan bersama – sama meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang maju di rantau ini dan dunia umumnya. Peristilahan merupakan bidang linguistik praktis yang menerapkan Teori Umum Peristilahan (TUP) dalam melaksanakan tugas pembinaan istilah. Hingga kini. DBP telah berjaya menghasilkan lebih daripada sejuta istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Kedudukan istilah menjadi lebih penting lagi dalam bidang sains dan teknologi yang mengandungi pelbagai konsep khusus dan bersifat teknikal. Teori ini kemudiannya disesuaikan lagi oleh Wuster (1931) dengan Teori Ferdinand de Saussure yang menyatakan empat perkara. sesuatu konsep dalam bidang ilmu tertentu dapat diungkapkan dan disampaikan kepada khalayak. bahasa lisan/tulisan. Kewujudan sesuatu istilah itu dianggap penting kerana mempunyai nilai komunikatif yang menjadi unsur penyampai ilmu pengetahuan. Sebagai badan tunggal yang bertanggungjawab mengubal istilah bahasa Melayu. Teori ini dikembangkan oleh Professor Dr. iaitu mempunyai teori yang tersendiri.

istilah ialah kata. Namun demikian.2. Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya). ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum.(berinteraksi).2 Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591).1. Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha.2. kata hidrogren. alofon.3 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan. kata umum boleh menjadi istilah. tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. 5. pengandaan dan penggabungan. alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing.4 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan.2. Misalnya: ber. bumiputera dan sebagainya. menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh 15 .2.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 5.2 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. peN. fonem.2.1 Kata akar Kata akar ialah kata yang belum mendapat imbuhan. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). 5. Walau bagaimanapun.1.…-an (pemprosesan). warganegara. Tata istilah atau ‘terminology’ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada. 5. neonatal. 5. Contohnya. gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. asid. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. nitrogen. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah. 5. Misalnya: rumah.1. -an (hasilan).1. Kata biasa atau kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa. Misalnya. algebra dan sebagainya.1 Morfem dan Proses Peristilahan Morfem ialah unit atau fungsi nahu.

DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. Contohnya. sekarang ini kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. forum.2 1. Secara ringkas. Jawatankuasa istilah ditubuhkan berdasarkan permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. Ungku A. Latihan 5. Untuk memperkukuhkan lagi peranannya. Unit Pelaksanaan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980. Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. tatabahasa dan perkamusan. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956. Pada pendapat anda. Aziz. Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Sehingga hari ini. menyebarkan panduan 16 . rancangan Dewan Bahasa di radio. Di dalam bidang bahasa. taklimat.3 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak akan lengkap sekiranya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak disentuh. Ia telah melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan ceramah. Aziz telah menyaksikan beberapa ciri perkembangan di dalam perwujudan istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau. Pada peringkat awalnya tidak ada satu sistem organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja peristilahan. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah. dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. kata taqwa merupakan istilah dalam bidang keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah ‘bajet’ digunakan). Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DBP. Unit ini bertanggungjawab menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam memajukan bahasa amat penting dan tidak ada badan – badan lain yang mampu berperanan sebagaimana yang dimainkannya. mengapa pengistilahan amat penting di negara kita? 2. Jawatankuasa istilah yang paling awal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A. kursus.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU masyarakat pengguna bahasa. DBP merupakan satu satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. 5. nyatakan usaha-usaha yang telah di mainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka terhadap perkembangan dan kemajuan peristilahan di Malaysia. beliau juga seorang pejuang bahasa kebangsaan.

 Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. DBP juga telah mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. dan negara-negara lain. Hasil kerjasama ini terbentuklah istilah baharu yang sesuai digunakan di ketiga tiga buah negara yang terlibat. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP. Kalau tidak ada di dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu. bolehlah diambil istilah yang dipakai di Indonesia. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. mengadakan kempen “Mencintai Bahasa Melayu” dan mengawasi penggunaan bahasa Melayu di sektor awam dan swasta. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini dalam tahun 1950-an.  Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Kalau istilah Indonesia itu tidak sesuai atau tidak memuaskan hati barulah dibentuk baharu. istilah baharu yang dibentuk itu hendaklah menggambarkan benda atau fikiran atau keadaan yang dimaksudkan oleh istilah asing itu.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU bahasa.  Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. khidmat nasihat. Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu. Oleh itu. Apabila membentuk istilah baharu hendaklah digunakan akar kata Melayu. Di bawah ini diberikan contohnya: a) Acid b) Aciditiy c) Acidic asid (bukan acid) keasidan (bukan asiditi) berasid (bukan asidik) 17 . antara peranan yang dilaksanakannya ialah. Apa yang jelas. pelaksanaan perancangan bahasa yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian bahagian tersebut di dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan.  Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. Oleh yang demikian. Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan Negara Brunei Darussalam. kerana memang bahasa di Tanah Melayu hendak disamakan dengan bahasa di Indonesia. Dengan itu. Segala istilah ilmu dan nama alat perkakas asing yang sedia ada di dalam bahasa Melayu pada masa itu dipakai terus setelah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Istilah-istilah asing yang dipakai oleh kebanyakan bangsa-bangsa dunia atau istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dengan setepat-tepatnya bolehlah diterima jadi istilah Melayu.  Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Kerjasama terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM). Pada tahun 1950-an.  Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem.

v. iii. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kearah peringkat antarabangsa. ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. Berdasarkan pedoman yang baharu itu. dan asidik. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. Pembentukan istilah baharu. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. Contohnya adalah seperti yang berikut: a) Biology kajihayat b) Anthropology c) Sociology d) Archeology e) Phonology f) Geology g) Psychology h) Climatology kajimanusia kajimasyarakat kajipurba kajibunyi kajibumi kajijiwa kajiiklim 18 . cara dan pedoman. Pada penghujung tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. dan Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris maka dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. iv.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Selain itu. adalah dilarang mengambil bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. ii. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Istilah baharu hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. asiditi. kerana bentuk-bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. iaitu: i.

terutama sekali bidangbidang ilmu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. jika berbeza pun hanya kerana pengaruh persekitaran dan penjajahan yang berlainan. antropologi. Bagi dasar yang ketiga pun penting. kajihaiwan. kajipenyakit dan berbagai-bagai lagi. Selain itu kita dapat berkongsi membaca bukubuku rujukan. atau menyerap istilah daripada bahasa Latin yang menjadi induk bahasa barat yang maju seperti Peranchis. supaya penggubalan istilah lebih mudah dan lebih praktis. a) Meminjamterjemahkan istilah asing yang sesuai ke dalam bahasa Melayu. Dasar yang seterusnya ialah menggali lebih banyak kosa kata daripada sumber yang lebih tua. Kalau di Indonesia ada pengaruh bahasa Belanda. Dasar yang kelima akan dapat merapatkan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa dunia antarabangsa yang lain. Persamaannya sangat banyak. Misalnya: i. kajibintang.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Berdasarkan conoth – contoh di atas bentuk istilah memang baik dan sesuai kerana ia seragam. iv. untuk merealisasikan dasar – dasar berkenaan maka DBP telah menyediakan lapan kaedah atau cara. Fixed price ii. dan boleh dijadikan panduan untuk membentuk pelbagai istilah dalam bahasa Melayu dalam bidang-bidang yang lain mengikut bentuk di atas seperti kajiserangga. di Malaysia pula ada pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. sama ada yang terbit di Indonesia ataupun yang terbit di Malaysia. farmakologi. Dengan itu akan dapat memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu-Indonesia dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan kudrat bahasa Melayu-Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. iaitu: Bagi istilah pinjam-terjemah. dan yang seumpamanya. Oleh itu. Demikian juga daripada bentuk istilah seperti di atas menggambarkan bahawa bahasa Melayu memang cukup kaya dengan istilah dan mudah pula membentuk kata-kata istilah baharu dalam bahasa Melayu. Market price Price list Cost price 19 - harga tetap harga pasaran senarai harga harga kos . Jerman dan Sepanyol. bahasa asing juga? Oleh itu. linguistik. Penggubalan kata istilah di atas ini berlaku kerana kita cuba hendak mempertahankan keaslian bahasa Melayu dan dalam bentuk istilah Melayu yang sedia ada. jika membentuk atau menggubal istilah mengikut arus perdana antarabangsa seperti istilah bahasa Inggeris yang sudah menjadi bahasa induk. iaitu bahasa Melayu Johor-Riau. tetapi mengapa pula perkataan “organ” diciplak daripada bahasa Inggeris. kajitumbuhan. maka ditetapkan dasar kedua. kajilautan. untuk mengelak daripada berlakunya hal-hal seperti di atas. seperti farmasi. filologi. fotosintesis. neurologi. iaitu daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia. dan kita dapat menggubal istilah dengan lebih pantas dan cepat. kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berakarkan induk bahasa yang sama. iii.

orang atau gelaran atau idiom. Cost section - bahagian kos Untuk kepentingan kecekapan. Bagi istilah pinjaman. hendaklah ditakrifkan Melayunya dalam bentuk istilah (bukan terjemahan) yang ringkas dan jumlah perkataan atau suku kata yang minimum. farmakologi. ekonomi dan ilmiah. atau tidak ada persamaan Melayunya. Contohnya seperti computer dan digital camera. Wellington. DBP telah memberi pedoman seperti yang berikut: i. penyelarasan. maka (mengikut keutamaan): i. Contohnya seperti Greenland. iii. Pedoman kedua untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP ialah: 20 . hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. walau dalam apa bidang sekalipun. c) Istilah asing yang belum pernah ada konsepnya. d) Istilah umum yang didapati telah popular/praktis dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu-Indonesia. Burkina Passo. Kata-kata istilah ini diserap sahaja dengan penyesuaian ejaan dan tatabahasa Melayu menjadi komputer dan digital kamera. Ini bermakna hanya dalam bidang-bidang seperti perubatan. Sesuatu istilah asing yang hanya satu sahaja pengertiannya. televisyen dan sebagainya. keseragaman. atau tidak ada persamaan atau terjemahan yang setepat-tepatnya. Contohnya seperti radio. Pengambilan istilah asing dan terus menjadikannya istilah Melayu hendaklah terbatas kepada (menurut keutamaan): a) Istilah ilmiah dalam bidang-bidang ilmu tertentu. aeroangkasa dan seumpanya. James Watt dan lain-lain.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU v. b) Istilah khusus seperti nama tempat atau negeri. praktis. kejuruteraan. Beberapa istilah asing yang sama konsep/pengertiannya dalam satu bidang ilmu tertentu hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. dan Sesuatu istilah asing. ii.

Pengambilan istilah terbitan asing dibatasi kepada unsur-unsur atau bentuk-bentuk yang dapat disesuaikan dengan struktur dan kudrat bahasa Melayu. seperti kosa kata bahasa asing. tataistilah dan tatanama. atau menyesuaikan bunyi ejaan konsonan/vokal istilah asing dengan bunyi menurut ejaan Melayu-Indonesia. Antara tajuk-tajuk penting yang dimasukkan ke dalam pedoman ini termasuklah: i. kata gabungan. terutamanya bagi istilah ilmiah. Contohnya seperti nama-nama saintifik untuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Beberapa konsep dasar seperti definisi istilah. terutama bagi istilah bukan ilmiah. hendaklah berdasarkan ejaan asal dan bukan bunyinya dan keutamaannya adalah seperti yang berikut: a) mengambil bentuk istilah Romawi-Yunani. Sumber istilah. sehingga pedoman ini menjadi panduan yang jelas dan tidak mengelirukan. kata berimbuhan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kata istilah pinjaman yang diambil hanya dalam bentuk dasar. imbuhan. sekalipun kata akarnya nucleus. b) mengambil bentuk asal istilah asing dan disesuaikan dengan sistem ejaan baharu bahasa Melayu-Indonesia. ii. kata dasar dan kata akar. kerana ini mempunyai pengertian yang khas. iaitu: i. dan skema tatacara pebentukan istilah yang mengandungi tujuh langkah yang ditetapkan seperti yang berikut: a) Kata dalam bahasa Melayu yang lazim dipakai. Dalam buku Pedoman Pembentukan Istilah yang baharu di atas. Contohnya kita meminjam hanya perkataan “atom” dan tidak boleh meminjam kata atomic. 21 . morfem peristilahan. Tetapi perkataan nuklear (daripada nuclear) boleh dipinjam. Bagi bahagian ini ada dua pecahannya. sama ada kata nama atau kata sifat. istilah khusus dan istilah umum. bentuk prototaip dan paradigma kata atau perangkat kata. banyak perkara dan tajuk baharu dimasuk dan tiap-tiap tajuk diberi takrifnya sekali. menyesuaikan ejaan konsonan/vokalnya menurut bentuk asal Rumawi-Yunani atau bentuk istilah asal. pada umumnya. Pedoman yang ketiga untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP adalah kata yang dipinjam. atomization dan yang seumpamanya. ii.

Layari Internet 1.4 Peranan MABBIM MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga negara.4. yang ditubuhkan pada 29 Disember 1972. setelah satu Pernyataan Bersama ditandatangani oleh Allahyarham Tun Hussein Onn. h) Pilih yang terbaik antara istilah baharu. teknologi. Latihan 5.2 1.H. Usaha ini boleh menjadi realiti apabila usaha – usaha peristilahan berterusan dan lebih mantap. Ini meliputi semua bidang keilmuan seperti sains. c) Kata dalam bahasa serumpun yang lazim dipakai. Singapura masih menjadi negara pemerhati Majlis sehingga kini. komunikasi maklumat. Latihan 5.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU b) Kata dalam bahasa Melayu yang sudah tidak lazim dipakai. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. MBIM menjadi MABBIM apabila negara Brunei Darussalam menganggotai majlis ini pada 4 November 1985. Asalnya badan ini dinamai Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM). Pendek kata MABBIM bertujuan untuk mendaulat. pada 23 Mei 1972 di Jakarta. Indonesia dan Malaysia. perundangan. perekonomian. dan Bapak Mashuri Saleh S. 22 . Menteri Pendidikan Malaysia. f) Kata dalam bahasa asing lain. Nyatakan dasar – dasar pembentukan istilah bahasa Melayu di Malaysia. 5. Manakala.4.1 1. Untuk perkembangan Bahasa Melayu. menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradapan yang tinggi bukan sahaja di rantau malah di dunia. iaitu Negara Brunei Darussalam. d) Kata dalam bahasa serumpun yang tidak lazim dipakai. Dengan sokongan pengurusan grafik banding bezakan peranan DBP dengan MABBIM dalam perkembangan Bahasa Melayu. e) Kata dalam bahasa Inggeris. Matlamat penubuhan MABBIM ini untuk membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan. kesusasteraan dan sebagainya. atas alasan apakah dasar-dasar pembentukan istilah di laksanakan? Mengapa? 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. perubatan.

iv. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa MelayuIndonesia. Berdasarkan pedoman yang baharu itu ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. ii. kerana bentuk – bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. dan v. Adalah dilarang kita mengambil sembarangan bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. iii.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 5. Manakala pada penghujung akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini sejak tahun 1950-an. asiditi. iaitu: i. Pembentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. dan asidik. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kea 23 . apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. Pembentukan istilah baru. Istilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa.5 Dasar Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Pada tahun 1950-an. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Dengan itu. cara dan pedoman.

jawatankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun.6. saperti kata nama. Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan. i. Contoh: Kata nama: buruj constellation rawan gristle cahaya light Kata kerja: pecut Imbas reka accelerate scan invent elastic 24 Kata adjektif: kenyal . iv. Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan. Kata gabungan.6 Prinsip Pembentukan Istilah Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun 1975. 5. Kata ganda. Pinjaman juga turut dilakukan. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. dan kata adjektif. badan ini juga bertanggungjawab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus.1 Istilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan) Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama. abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia. Di samping itu. Kata terbitan. Jawatankuasa ini berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan Indonesia. Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan kepada beberapa prinsip tertentu. DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk Istilah. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. iii. ii. kata kerja. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris mala dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. 5. Di dalam proses pembentukan istilah. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU rah peringkat antarabangsa.

berContoh: memberhentikan pemberhentian perkecualian pembelajar perhentian pelajaran 25 . a. Paradigma kata dengan imbuhan berContoh: belajar bertapa bertani pelajar pertapa petani pelajaran pertapaan pertanian b. Paradigma dengan me(N)-. Paradigma dengan Penambah me(N)Contoh: Menulis mengajar mengamal membesar mengubah mengairi penulis pengajar pengamal pembesar pengubah penulisan pengajaran pengamalan pembesaran pengubahan pengairan tulisan ajaran amalan - c.6.2 Istilah Kata Terbitan Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan awalan. Contoh : Cerpen tabika pawagam MARA BERNAMA KOBENA cereka kugiran RISDA ADUN PLUS BERNAS 5. akhiran. Istilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit. Arab dan Jawa. sisipan atau apitan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Rawak Cemas random anxious Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:26) menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf – huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan.

Istilah Kata Ganda Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi. Ganda Penuh Contoh: langit-langit labi-labi buku-buku b. Paradigma kata dengan me(N)-. perContoh: Mempersatukan Memperoleh mempelajari pemersatu pemeroleh pelajar pemersatuan pemerolehan persatuan perolehan pelajaran e. -er-. Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-. -el-.3. a. -inContoh: Gigi susu tapak kuncup sambung 5. Ganda Suku Kata Awal Contoh: Tetikus Cecair gegua rerongga Rerambut jejari kanak-kanak paru-paru guru-guru gerigi tenusu telapak kemuncup sinambung 26 . -em-.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU d.6. Paradigma kata dengan ke .an Contoh: saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian f.

4 Istilah Bentuk Gabungan Batu-batan Bengkang-bengkok Hingar-bingar Mudar mandir rempah ratus Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih. Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya Contoh. Tanpa Imbuhan: Contoh: garis lintang daftar masuk mesin kira tangan ganda tiga atas aras laut mesin atur huruf segi empat tepat kamera laut dalam ii.contoh seperti: 27 . Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan Contoh: dedaunan pepohonan jejarian d. Dengan Imbuhan pada Kedua-dua Unsur Contoh . i. sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan.contoh seperti : saksi pendakwa dalam talian mengambil alih penerima janji pelarasan gaji atas talian menerima pakai gelombang melintang iii. Kata Ganda Berentak Contoh: Warna-warni Serta-merta Bolak-balik Dolak dalih Pupu poyang 5.6. Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU c.

145-164) Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Rencana Linguistik. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. Itu sahaja yang perlu anda lakukan. cuba anda senaraikan contoh – contoh lain yang berkaitan dengan istilah kata ganda dan bentuk gabungan. Binaan Makna.4 1.1985. (1987).hlm. Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. 28 . Tatabahasa Dinamika. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab 7: Semantik . Semoga berjaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku rujukan Abdullah Hassan (ed). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Jagaan perlindungan Perjanjian meluluskan kedudukan anggaran perbelanjaan terealisasi Latihan 5. (1994). Berdasarkan contoh – contoh di atas. Azman Wan Chik.

Ini berdasarkan perbendaharaan kata umum Bahasa Melayu. TAJUK 6 SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang sumber istilah Bahasa Melayu. perbendaharaan kata bahasa asal . bentuk – bentuk istilah (ungkapan) asing yang tetap dan pembentukan istilah pelbagai bidang. 29  .  kata berkenaan tepat memberi makna. Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikut.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU http://www.angelfire. proses. kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). penyerapan istilah asing.1 Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Pembentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama.com/id/ahmad awang/meaning.html accessed on 5 July 2007. 6. keadaan atau ciri yang dimaksudkan. perbendaharaan kata serumpun. konsep.

dipilih fisiologi  kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. 6.3 Perbendaharaan Kata Bahasa Asal Sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asal atau bahasa asing. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber (perlu disesuaikan) tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Contoh – contoh seperti:  gambut (daripada bahasa Banjar) – peat  nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain  engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut  dermaga (daripada bahasa klasik) – wharf  dening (daripada dialek Kelantan) – yoke 6. Contoh – contoh seperti: Istilah Bahasa Asal   Atom Electron 30 Istilah Bahasa Melayu  Atom . Untuk tujuan keseragaman.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Contoh: Hospital dan rumah sakit. dipilih hospital Fisiologi dan kaji tugas organ.2 Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun Istilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu. bahasa Inggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris.

sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim.4. spectrum (spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai. Hal ini bergantung pada:    Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayat.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU       Professional Psychology Structure Radio Television Radiography        Elektron Profesional Psikologi Struktur Radio Televisyen Radiografi 6.  Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya.1 Bentuk-Bentuk Serapan Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya. Kemudahan belajar bahasa.4. 6.4 Penyerapan Istilah Asing Istilah asing boleh dipinjam atas dasar. 6. Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal contohnya. dan Kepraktisan.  Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan.2 Istilah Asing yang sudah lazim 31 .  Sesuai maknanya.

3 Ejaan Istilah (Ungkapan) Asing yang Tetap Istilah asing atau ungkapan tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa.1 1. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kekacauan dan kekeliruan. cal de sac Kempen Kastam Denggi Geran Pencen Istilah Bahasa Melayu Latihan 6. bona fide b. 32 . Tatabahasa Dinamika. weltanschauung d. digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring. Nyatakan dari mana sumber istilah Bahasa Melayu diperoleh? 2. Contoh – contoh seperti : Istilah Asing      Campaign Custom Dengue Grant Pension      6.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai walaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan. Bahaskan mengapa ungkapan atau bahasa asing amat di perlukan dalam perkembangan peristilahan di Malaysia? Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Contoh: a. (1994). fait accompli c.4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. esprit de corps c.

siar Pelanggan-pelayan Rangkaian berorientasikan sambungan Pengarau data Kamera digital Sijil digital Dompet digital Tandatangan digital b) Istilah Undang Undang Bahasa Inggeris Administrative order Civil disorder Civil rights Double jeopardy Diplomatic immunity Extradiction Fraud Fugitive offender Fundamental rights Judicial review Legitimacy Mala fide Mandatory procedure Bahasa Melayu Perintah pentadbiran Gangguan awam Hak sivil Pendakwaan dua kali Kekebalan diplomatik Ekstradisi Fraud Pesalah buruan Hak asasi Kajian semula kehakiman Kesahan Mala fide Tatacara mandatory 33 . 6.istilah mengikut bidang berkenaan diberikan di bawah: a) Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahasa Inggeris Audioconferencing Autosave Broadcast Client-server Connection-oriented network Data scrambler Digital camera Digital certificate Digital purse Digital signature Bahasa Melayu Sidang audio Autosimpan Siaran.5 Pembentukan Istilah Pelbagai Bidang Pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk di dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. istilah .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Native Natural justice Anak negeri Keadilan asasi c) Istilah Komputer Bahasa Inggeris Access Bench mark Cursor Data base Download End user Font Hardware Integrated circuit Local area network Bahasa Melayu Capaian Tanda aras Kursor Pangkalan data Muat turun Pengguna akhir Fon Perkakasan Litar bersepadu Rangkaian kawasan setempat d) Ekonomi / Pentadbiran Perniagaan Bahasa Inggeris Balance sheet Bridging loan Buy out Buy-back price By-product Capital gain Cash flow Certificate of authorization Chief executive officer Deed of trust Investment climate Long term debt Short-term financing Sole agent Bahasa Melayu Kunci kira-kira Pinjaman penyambung Beli habis Harga beli balik Keluaran sampingan Laba modal / keuntungan modal Aliran tunai Perakuan kuasa Ketua pegawai eksekutif Surat ikatan amanah Iklim pelaburan Hutang jangka pendek Pembiayaan jangka pendek Ejen tunggal 34 .

waitress (P) Bahasa Melayu Dewan besar Bankuet Hotel jimat / hotel kelas ekonomi Bufet Pusat khidmat urusan Daftar masuk Daftar keluar Koktel Guna siang Bilik mewah Bilik kelamin Bilik majlis Jamuan tengah hari Katil-kembar Pramusaji f) Fotografi Bahasa Inggeris Abstract photography Between-the-lens shutter Camera angle Daylight film Effective aperture Flash Ground-angle view Half-length portrait Invisible light Latitude of exposure Main lighting Out of focus Periscopic lens Quartz lens Reflect camera Bahasa Melayu Fotografi abstrak Pengatup antara kanta Sudut kamera Filem warna cahaya siang Apertur berkesan Dengar Pandangan sudut bawah Potret separuh Cahaya halimunan Latitude dedahan Pencahayaan induk Luar fokus Periskop Kanta kuarza Kamera reflex 35 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Steering committee Jawatankuasa pemandu e) Istilah Perhotelan Bahasa Inggeris Ballroom Banquet Budget hotel Buffet Business centre Check-in Check-out Cocktail Day use Deluxe room Double room Function room Luncheon Twin bed Waiter (L).

Beri pendapat anda tentang kualiti peristilahan yang di gunakan. bahasa serumpun. Kekurangan pakar di dalam bidang tertentu. banyak isu yang berkaitan dengan peristilahan oleh media-media massa di Malaysia. khusus daripada kalangan yang kurang memahami rasional di belakang pemilihan sesuatu istilah. Adakah anda setuju bahasa yang digunakan itu tepat dengan apa yang hendak dinyatakan? 36 . Walau apapun kritikan yang dilemparkan jawatankuasa istilah tetap dengan pendirian mereka. Bagi orang yang tidak memahaminya. Penentuan sumber istilah (bahasa asal. mereka akur pada istilah yang telah dibentuk dan menerimanya dengan hati terbuka. tentu sekali banyak cabarannya. bagi orang bahasa. dan kritikan sinis ini sering terdengar.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU g) Istilah Matematik dan Statistik Bahasa Inggeris Aerial cable Affine Affine geometry Affine variety Aggregate Aggregation Aggregative Aggregative index Aggregative model 6.2 1. ii. bahasa pinjaman) Latihan 6. mereka amat memahami keputusan yang telah dibuat. Kepakaran : i. Suatu masa dahulu. Hakikatnya kerja yang mereka lakukan berpandu kepada dua kriteria umum: Kepesatan ilmu : i. ii. Penyerapan istilah-istilah baru mengikut perkembangan semasa. Perkembangan ilmu dalam bidang-bidang tertentu. Kritikan yang dilemparkan kepada mereka datang bertubi tubi.6 Bahasa Melayu Kabel aerial Afin Geometri afin Aneka afin Agregat Pengagregatan Berdaya agregat. linguis dan pendidik. pengagregatan Indeks pengagregatan Model berdaya agregat Cabaran – Cabaran Pembentukan Istilah Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa istilah amat mencabar. Walau bagaimanapun. tidak semudah untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan di dalam pembentukan istilah baru.

Grady. Palmer. Musa (2006).pur (Terjemahan oleh Abdullah Hassan) Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sila rujuk pakar-pakar peristilahan yang berdekatan dengan anda. New York: Seminar Press. W. (2000). Pengantar Falsafah Bahasa. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim dan rakan(2008) Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Hashim Hj.R. Buku rujukan Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. Semantik. 37 . (Edisi Kedua). Nathesan. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lu. (1992).F. Makna dalam Bahasa Melayu. (1975). Addision Wesley Longman. O. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Syntax ang semantics 3: Speech acts. S. Kuala Lumpur. H.hlm 19-26). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab2:Kepelbagaian Makna bagi perkataan . Grace. (2001 ). Semantics: The analysis of meaning.

merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa.1 Konsep dan definisi singkatan dan Lambang 7. • HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan tentang konsep singkatan. Selain itu. Manakala Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2008: 66) Akronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau 38 . cuba menerangkan perbezaan antara singkatan dengan lambang. ringkasan . akronim dan lambang dalam bahasa Melayu.1 Definisi Singkatan Menurut Kamus Dewan (2007: 1501) menyatakan singkatan ialah kependekan.1.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 7 ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang singkatan dan lambang bahasa. 7.

istilah begini dipanggil akronim. dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan utuh. Manakala Asmah Hj. Menurut Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu KPM (1992:15) singkatan terbentuk dengan empat cara melalui penggunaan : a) Menggugurkan satu bahagian atau lebih bahagian daripada dasarnya. Omar (2009:27) akronim adalah kata selapis yang dibentuk dengan menggunakan suku kata pada kata-kata unsur.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata. Misalnya: JKR TLDM IPGKTAR LUTH ABIM ADUN IKIM Jabatan Kerja Raya Tentera Laut DiRaja Malaysia Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Lembaga Urusan Tabung Haji Angkatan Belia Islam Malaysia Ahli Dewan Undangan Negeri Institut Kefahaman Islam Malaysia 39 . Misalnya : lab ( laboratory) b) Menyingkatkan huruf ejaan. Misalnya: sin cm cos hab sinus sentimeter konsinus habitat c) Menggabungkan suku kata atau bahagian kata. Misalnya: Mara Perkim Bernama Tadika Cerpen Kugiran Berdikari Pawagam Perkeso Majlis Amanah Rakyat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Berita Nasional Malaysia taman didikan kanak – kanak cerita pendek kumpulan gita rancah berdiri dengan kaki sendiri Panggung wayang gambar Pertubunhan Keselamatan Sosial d) Menggabungkan huruf pangkal setiap kata. Beliau menyatakan ada tiga cara pembentukan akronim. tetapi sebutannya seperti bentuk lengkap.

1.1 1. Lambang huruf ialah singkatan khusus berdasarkan kebiasaan yang terdiri daripada satu huruf atau lebih tanpa titik di belakangnya. fonem. dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep. Beri pendapat anda? Layari internet Sila layari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 7.2 Definisi Lambang Menurut Kamus Dewan Edisi keempat ( 2007: 876) Lambang ialah tanda yang mewakili entiti linguistik seperti bunyi. Contoh : meter kilogram second ampere degree candela radian steradian mole hecto centi mega giga meter kilogram saat ampere darjah kandela radian steradian mol hekto senti mega giga m kg s A K cd rad st mol h c M G Latihan 7.suku kata. morfem dan kata yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan. Penggunaan lambang – lambang istilah belum dikuasai dengan sepenuhnya oleh pelajar atau masyarakat di Malaysia. 40 .

Dalam bahasa Melayu banyak perkataan diperoleh dan dikenal pasti dalam bahasa sumber yang lain. TAJUK 8 EJAAN DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU • • SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Topik ini akan menerangkan tentang transliterasi dan transkripsi. bahasa Sankrit dan bahasa – bahasa lain.1 Ejaan Transliterasi Dalam Bahasa Melayu 41 . Semoga anda berjaya. Berdasarkan transkripsi dan transliterasi istilah atau perkataan tersebut digunakan dalam bahasa Melayu tanpa mengubah sebutan dan makna asal atau sumber perkataan tersebut. Bahasa – bahasa bereknaan seperti bahasa Arab. bahasa Yunani. 8.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Tamat.

Contoh : Bismillahirrahmanirrahim muslimin mslimat untaz ustazah haji hajah fikir hadith gaib zakat akad lafaz solat iman imam talak lian sujud kiam 8. Ejaan Transliterasi atau alih huruf boleh mengikut perakuan ISO untuk huruf Arab (Perakuan ISO-R233) atau Perakuan ISO-R315 huruf Yunani.2 Ejaan Transkripsi Dalam Bahasa Melayu Transkripsi ialah penulisan sebutan yang menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan. Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain. tidak diubah. Misalnya: bureau police ambulance biro polis ambulans tanpa Ejaan nama khas. Istilah asing yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu diterjemahkan. Misalnya: 42 . yang dalam bahasa sumber ditulis dengan huruf Latin.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kamus Dewan (2007:1712) menyata transliterasi ada penukaran huruf 9perkataan dsb)daripada abjad sesuatu tulisan (misalantulisan Arab kepada huruf yang selaras bunyinya dsb dalam abjad system tulisan lain (spt Rumi). maka diambil ejaannya yang dalam bahasa Inggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu. Contoh transliterasi Arab. pada umumnya ditranskripsikan lebih dahulu.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Binaan Makna. Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. Tatabahasa Dinamika.1 1. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. (1994). senaraikan contoh – contoh lain ejaan transkripsi yang berkaitan. Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata 43 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan merujuk buku dan internet. senaraikan cotoh – contoh ejaan transkripsi yang banyak digunakan oleh media massa terutama media cetak di Malaysia.html accessed on 5 July 2007.1985. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994). http://www. Azman Wan Chik. Tamat.angelfire.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Baekelund Cannizzaro Aquadag Dacron Keops Dmitri Ivanovic Mendeleev Anton Chekhov Mao Tze Tung Latihan 8. Semoga anda terus berjaya. Kuala Lumpur. Merujuk buku atau bahan internet . dengan ejaan 2. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. 3. Bezakan antara ejaan transliterasi transkripsi dalam Bahasa Melayu.com/id/ahmad awang/meaning.

2008. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. 44 . Teuku Iskandar. Kamus Dewan Edisi Keempat.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful