BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 1 SEMANTIK DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Komponen ini tertumpu kepada kajian semantik yang berkaitan dengan makna kata dan ayat. Kajian ini menumpukan kepada aspek makna bentuk linguistik dan hubungannya dunia rujukannya. Semantik merujuk kepada aspek makna bahasa. Untuk memahami bahasa, kita kita perlu memahami makna kata dan morfem yang membentuknya. Kita juga perlu mengetahui makna kata bergabung menjadi frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya kita perlu menginterpretasikan makna ujaran berdasarkan konteks ayat yang diujarkan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. • Menjelaskan tentang semantik , fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat. Menghubungkaitkan antara bidang semantik dengan ilmu linguistik.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1

Semantik dan Makna

Bidang semantik merupakan bidang yang memberikan perhatian kepada aspek makna dalam bahasa. Dalam kajian semantik kita perlu memahami beberapa istilah penting terutama sekali istilah semantik dan makna. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah semantik? Menurut Palmer (1992), istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik.
1

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Istilah ini sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula diperkenalkan oleh M.Breal daripada kata Perancis semantique. Kini istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada kajian makna dalam bidang linguistik. Kata semantik juga diertikan sebagain”ilmu tentang makna atau erti”. Kini makna menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik.Manakala makna pula secara umumnya membawa erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberikan bermacam-macam pengertian yang lain. Kamus Linguistik (1997) memasukkan dua entri bagi kata makna, iaitu: (i) Erti yang didukung oleh kata atau kumpulan kata, atau (ii) Pemahaman sesuatu ujaran oleh pendengar, atau pemahaman kata atau frasa bertulis oleh pembaca. Ogden dan Richard (1956) pernah memberikan tidak kurang 16 pengertian bagi perkataan makna dalam buku mereka yang berjudul The Meaning of Meanings. Antara pengertian yang diberikan termasuk makna seperti ‘suatu sifat intrinsic, konotasi sesuatu kata, suatu inti, pokok, suatu kemahuan’, dan ‘emosi yang ditimbulkan oleh sesuatu’. Jadi, berdasarkan pengertian oleh Ogden dan Richard, kita fahami bahawa erti makna cukup menarik tetapi rumit sekali untuk memahami maksud kata makna. 1.2 Semantik dan Linguistik

Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagian daripada linguistik. Kini semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu linguistic seperti bidang fonetik dan tatabahasa. Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada sebelah hujung, manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang lain, dan tatabahasa atau nahu terletak di tengahtengah deretan ini. Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsur makna. Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa, dan tanpanya, kita mungkin dapat membina atau melafazkan ayat atau ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik. Contohnya, kita tidak boleh menerima ayat “Kerusi itu sedang menyampaikan ucapan di Dewan Gemilang”, sebagai ayat yang betul, walaupun ayat ini menepati aturan bahasa, iaitu menurut susunan subjek dan predikat (S + P) di dalamnya. Hal ini kerana maknanya adalah taksa. Tegasnya, maklumat semantik amat penting dalam linguistik.

2

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

1.3

Semantik dan Sejarah

Berdasarkan sejarah linguistik, pada mulanya istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada perkembangan dan perubahan makna dalam bahasa. Sebelum tahun 1930, kajian semantik telah member focus kepada aspek kajian tradisional, iaitu perubahan makna. Tetapi, selepas tahun 1930, perubahan telah berlaku dan semantik sudah mula melihat masalah deskriptif dan struktur dalam semantik (Ullmann, 1996). Tahun 1931merupakan detik bersejarah dalam sejarah semantik. Hal ini kerana pada tahun itu telah muncul tulisan Gustaf Stren yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to English Language. Penerbitan tulisan ini telah membawa trend baharu dalam bidang semantik. Menurut Ullmann (1996), kajian semantik selepas tahun 1950 tidak lagi member perhatian terhadap perubahan makna dan sebab-sebabnya. Sebaliknya, kajian mula beralih kepada aspek dalaman tentang perbendaharaan kata dan juga daripada prinsip umum kepada kajian bahasa yang tertentu.

Aktiviti Kendiri 1.3.1 (a) Apakah maksud istilah semantik? (b) Berikan dua definisi tentang bidang semantik Aktiviti Kendiri 1.3.2 Bidang semantik boleh dibahagikan kepada beberapa subbidang, seperti semantik linguistik dan semantik falsafah. Bolehkan anda menyenaraikan tiga lagi subbidang semantik serta fokus kajiannya bagi setiap subbidang tersebut?

3

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 2 MAKNA LEKSIKAL DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang leksikal. Dalam sesuatu bahasa, perbendaharaan kata bukanlah tersusun dalam satu senarai yang panjang dan mendatar. Ia juga bukan menegak secara homogen iaitu mengandungi semua perkataan dalam sesuatu bahasa itu, seperti tersusunya dalam bentuk kamus. Sebaliknya, susunannya adalah secara berlapis dalam bentuk strata yang banyak serta nmempunyai hubungan konsepsi antara satu sama lain. Susunan perkataan juga mempunyai perkaitan dari segi penggunaannya. Hal ini bermakna sesuatu perkataan yang digunakan mestilah bersesuaian serta berselarasan dengan sesuatu situasi atau keadaan. Perkaitan tersebut lazimnya mempunyai hubungan dengan kebudayaan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Membezakan antara sinonim dan antonim. 2.Men jelaskan tentang fitur makna dan makna leksikal dalam bahasa Melayu. • TAJUK-TAJUK 2.1 Sinonim dan Antonim

2.1.1 Sinonim Sinonim ialah kesamaan makna perkataan, iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Secara umumnya, sinonim disebut sebagai perkataan seerti , misalnya perkataan ‘kereta’ dan ‘motokar’, ‘sejuk’ dan ‘dingin’, ‘suka’ dan ‘gemar’, ‘ganggu’ dan ‘kacau’, ‘lupus’ dan ‘luput’, ‘loncat’ dan ‘lompat’ dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, terdapat kamus sinonim yang mengandungi senarai perkataan seerti bahasa Melayu. Dalam kehidupan kita seharian kita biasa bersua dengan penggunaan sinonim di sekeliling kita. Sebagai contoh, di kawasan zoo kita akan melihat papan tanda yang tertulis ‘Tolong jangan usik, kacau atau ganggu binatang-binatang di kawasan ini’. Di perpustakaan pula, terdapat kata-kata yang berbunyi ‘Dilarang membuat bising, bercakap dan berbual-bual’. Perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang hampir sama. Walau bagaimanapun tidak terdapat perkataan yang bersinonim atau mempunyai makna yang benar-benar sama secara tepat.

4

Alasannnya. Jika anda menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut” akan menunjukkan makna yang salah. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan. 2. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. 5 . Walau bagaimanapun. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. iaitu sinonim pinjaman. 2. laras sosial. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama.1. dalam dialek Perak.1.1. 2. dan kolokasi.1. Ini bermakna konteks mewujudkan perkataan yang sama makna.4 Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut.1 Sinonim Pinjaman ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu.1.3 Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status.2 Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘udang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. Dalam dialek Kedah.1.1.” “Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’.1. 2.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Dalam semantik. konteks. Sebenarnya. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’ manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni. “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir” dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut. ‘haiwan’ dan ‘benda’ tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. ‘tumbuhtumbuhan’. ada beberapa jenis sinonim. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan. Contoh ayat.

1. tajam-tumpul. 2. Cotohnya. antonim disebut sebagai perkataan berlawanan. panjang-pendek.2. Terdapat beberapa jenis antonim seperti: (a) Antonim pasangan komplemen (b) Antonim hubungan darjah (c) Antonim hubungan bertentangan 2.1. misalnya sejuk lawannya panas. miskin lawannya kaya dan sebagainya. gembirasedih dan sebagainya. kembang-kuncup. Oleh itu kata nafi ‘tidak’ kadang kala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut. duduk-bangun. tebal-nipis. perkataan ‘kecil’ pada ‘kerbau kecil’ sebenarnya . hidup-mati. Namun demikian. tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu seperti contoh tersebut.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. kurusgemuk dan sebagainya. Sebagai contoh. cantik lawannya hodoh. sebatang kayu itu dikatakan bersiaz panjang dengan merujuk kepada kayu itu secara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis. dan tidak mati-hidup. 6 . baik lawannya jahat. Secara umumnya.2. Selain itu.2 Antonim Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. perkataan tidur-jaga. sihat-sakit. Sebagai contoh. Demikian juga perkataan ‘laju’ bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya jika merujuk kepada kereta biasa. Selain itu. misalnya perkataan ‘lena’ lawannya ‘tidak lena’ ataupun ‘mati’ bermaksud ‘tidak hidup’. tinggi lawannya rendah.2 Antonim hubungan darjah Jenis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah seperti perkataan besar-kecil.menunjukkan darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan ‘tikus kecil’.1 Antonim pasangan komplemen Antonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berlawanan yang saling melengkapi antara satu sama lain. perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah secara mutlak. tidak tidur-jaga dan tidak jaga-tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini. tinggi-rendah. Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan.1. perkataan – perkataan seperti tidak hidup-mati.

murid-guru. Sebagai contoh. 7 .1. mawar.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. 2. Sebagai contoh. tetapi berbeza makna seperti yang disebutka tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai.2. tetapi berbeza dari segi makna. ‘kepada manusia’ dan ‘kepala surat’. Perkataan yang mempunyai sebutan yang sama. Hal ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk ejaan yang sama. majikan-pekerja dan sebagainya.2.3 Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah.2. sama ada bunyi atau ejaan yang sama. Homonim dan Polisem 2. misalnya beri-terima.2. Secara umumnya. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus. jual-beli. tetapi berlainan makna. perkataan ‘kepala’ yang membawa maksud ‘ketua’ tidak sama maknanya dengan ‘kepada kereta api. 2. Dalam hal ini.2 Hiponim.3 Antonim hubungan bertentangan Jenis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan. polisem ialah hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. 2.1 Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. melur. Penggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu. Dengan kata lain. kedua-dua pasangan kata itu dari segi semantiknya membawa makna yang setara.melati. Contohnya jika X ‘beri’ barang pada Y bermakna Y akan ‘terima’ barang itu.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga.2 Homonim Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh. terangkan perbezaan antara hiponim dan polisem.2. secara normalnya ‘bisa’ digunakan untuk menggantikan perkataan ‘boleh’.1 (a) Huraikan jenis-jenis sinonim beserta dengan contohnya (b) Dengan contoh yang sesuai. Contoh lain ialah perkataan ‘bisa’ yang membawa maksud sakit sangat dan boleh. tetapi kewujudan polisem ditinjau dengan berasaskan konteks penggunaan. 8 . Dalam perbualan di Indonesia. Ada masanya perkataan ‘tentang’ boleh membawa maksud ‘lawan’. kata bantu ‘tentang’ boleh bermaksud berkaitran sesuatu perkara. seperti dalam ayat “Kita tentang habis-habisan”. Berdasarkan contoh-contoh tersebut.3. Aktiviti Kendiri 2. ‘tentang’ dan ‘bisa’ bervariasi maknanya.

Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Makna frasa dan ayat bergantung pada makna perkataan yang terkandung dalamnya dan bagaimana perkataan itu distruktur dan digabungkan.Dalam konteks berbahasa. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. Kita telah pun mempelajari hubungan makna perkataan dan unsur semantik sebagai semantik leksikal sebelum ini. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis. 9 . Dalam tajuk ini juga akan dihuraikan penganalisisan makna auat Bahasa Melayu mengikut Kerangka Generatif Chomsky untuk menunjukkan perubahan semantik dan pengembangan makna. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu makna. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. Seperti yang telah dijelaskan perkataan dan morfem merupakan unit terkecil bahasa yang mempunyai makna. 3. Menjelaskan definisi makna ayat.1 Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. Tanpa unsur ini. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. 2. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. Menghuraikan perubahan semantik dan teori pembuktian.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 3 MAKNA AYAT DALAM BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menjelaskan tentang makna ayat dalam bahasa Melayu. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat. Walau bagaimanapun dalam banyak perkara kita berkomunikasi menggunakan frasa dan ayat.

Konsep yang terakhir iaitu struktur luaran ini wujud daripada ujaran bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang iaitu apa yang diujarkan. semua bahasa dilihat dari struktur dalaman adalah sama iaitu menunjukkan tingkat fikiran seseorang. 10 . disedari dan dinyatakan menerusi bunyi-bunyi dan ejaan. ayat-ayat yang diungkapkan oleh penutur lahir di bawah pengetahuan dan kesedaran penuturnya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 3. Chomsky telah mengemukakan empat konsep utama dasar analisis Kerangka Generatif iaitu kemampuan berbahasa. struktur dalaman dan struktur luaran.2. Seterusnya. Aktiviti kendiri 3. Ia diketahui. Hipotesisnya. Perlakuan bahasa ini mengkaji bagaimana cara seseorang itu mengujarkan bahasa dan bahasa apa yang diujarkan serta mampu didengar oleh orang lain. Menurutnya lagi. strukrur dalaman pula wujud daripada kemampuan seseorang untuk berbahasa serta bagaimana cara menyusun ayat-ayat untuk diujarkan.1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan makna ayat? (b) Huraikan empat konsep utama Kerangka Generatif Chomsky. Proses ini juga mengkaji tentang bagaimana proses mengujarkan bahasa yang terdapat dalam bentuk rumus-rumus.2 Kerangka Generatif Chomsky Bagi Chomsky “language is not a habit Structure”. Kemampuan berbahasa ialah segala pengetahuan yang terdapat dalam otak manusia secara sedar dan tidak sedar. perlakuan berbahasa.

2. 4.kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja.1 Pengembangan Makna Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna dan penyempitan makna.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 4 PERUBAHAN SEMANTIK • SINOPSIS Tajuk ini akan mengupas tentang perubahan semantik daripada segi pengembangan makna. sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut ‘bapa’ sedangkan segala orang yang dianggap sama darjatnya disebut ‘saudara’. Menghuraikan perubahan semantik dari aspek penyempitan makna. Dahulu kata ‘bapa’ hanya dipakai dalam hubungan biologis. • HASIL PEMBELAJARAN 1. dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar. Manakala penyempitan makna pula ialah proses perubahan makna daripada makna yang umum kepada makna yang lebih khusus. Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama. 11 . Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik. Akhir sekali anjakan makna yang bermaksud makna yang mengalami proses perubahan berdasarkan situasi atau keadaan. Menghuraikan proses pengembangan makna. Pateda (1986). iaitu satu proses perubahan makna daripada makna yang khusus kepada makna yang lebih umum. • KERANGKA TAJUK-TAJUK 4. tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat apa saja disebut ‘berlayar’ .2 Penyempitan Makna Menurut Chaer (1995). Contohnya ‘berlayar’. penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas.

Walau bagaimanapun kata ’ahli’ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh kata ’ahli’ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga. 12 . sanak-saudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan.

5.1 Pengenalan Walaupun serumpun dan mempunyai pertalian yang amat erat dari segi sejarah. Di samping itu. prinsip pembentukan istilah. terutamanya dari segi peristilahan. kursus ini juga mengandungi sumber istilah Bahasa Melayu. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. definisi. Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM) dan kemudiannya Majlis Bahasa Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia atau MABBIM telah memainkan peranan untuk mewujudkan satu bentuk ejaan dan istilah yang baku atau seragam sejak tahun 1972. 4. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dan MABBIM. 2.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 5 • SINOPSIS PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kursus ini mengandungi pengenalan. bentuk bebas atau gabungan beberapa bentuk bebas yang gramatis dan sistematik. Pembakuan itu dilakukan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa maju mengungkap pelbagai ilmu pengetahuan. politik dan ekonomi Malaysia . dan cabarannya pada masa hadapan. Peranan MABBIM. istilah singkatan dan lambang Bahasa Melayu dan ejaan dan peristilahan Bahasa Melayu • HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti kursus ini. Indonesia dan Brunei Darussalam bergerak dan memancarkan kepelbagaian corak pengayaan bahasanya. Prinsip – prinsip pembentukan istilah. 3. Menjelaskan definisi istilah dalam bahasa Melayu. 5. Istilah ialah lambang linguistik yang berupa huruf. anda dapat : 1. yang mengandungi timbunan konsep atau objek khas dalam bidang tertentu. sejarah penggubalan peristilahan. konsep peristilahan. Cabaran dan masa depan peristilahan. Kepentingan Peristilahan dalam Bahasa Melayu. Bentuknya telah disepakati oleh sekumpulan pakar melalui jawatankuasa bidang berkenaan sebagai mempunyai nilai 13 . kepentingan peristilahan dalam Bahasa Melayu. Ketiga – tiga negara itu juga mempunyai kaedah tersendiri dalam perkembangan korpus bahasa Melayu. Dalam usaha menyatukan aspek kebahasaan.

yang kemudiannya diterbitkan dalam bentuk buku. Akan tetapi semua usaha itu tidak memberi manfaat jika pihak masyarakat atau pengguna bahasa Melayu tidak menghargai sumbangan badan berkenaan. DBP telah berjaya menghasilkan lebih daripada sejuta istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Eugen Wuster. dan bersama – sama meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang maju di rantau ini dan dunia umumnya. Pencapaian tersebut amat jelas menunjukkan bahawa DBP begitu kominted untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Teori ini dikembangkan oleh Professor Dr. Dari segi teorinya. Peristilahan merupakan bidang linguistik praktis yang menerapkan Teori Umum Peristilahan (TUP) dalam melaksanakan tugas pembinaan istilah.1 1. Dapatkan seberapa banyak maklumat dari perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Hingga kini. bahasa berteknologi tinggi dan bertamadun melalui peristilahan. Gumperz (1908) telah memperkenalkan model dari segi tiga teori peristilahan iaitu konsep. Melalui istilah. dan objek. Kewujudan sesuatu istilah itu dianggap penting kerana mempunyai nilai komunikatif yang menjadi unsur penyampai ilmu pengetahuan. Untuk menguji pengetahuan dan kefahaman anda kaitkan peranan Bahasa Melayu dari segi jati diri rakyat Malaysia. bidang peristilahan merupakan bidang ilmu yang sama dengan bidang-bidang ilmu yang lain. iaitu mempunyai teori yang tersendiri. Teori ini kemudiannya disesuaikan lagi oleh Wuster (1931) dengan Teori Ferdinand de Saussure yang menyatakan empat perkara. Nyatakan konsep peristilahan dan pengistilahan 2. Kedudukan istilah menjadi lebih penting lagi dalam bidang sains dan teknologi yang mengandungi pelbagai konsep khusus dan bersifat teknikal. Latihan 5. Vienna. 14 . makna. iaitu lambang. Manakala teori yang lebih khusus. Sebagai badan tunggal yang bertanggungjawab mengubal istilah bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah mencipta banyak istilah dalam bahasa itu. sesuatu konsep dalam bidang ilmu tertentu dapat diungkapkan dan disampaikan kepada khalayak. bahasa lisan/tulisan. simbol dan objek.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU komunikatif yang sesuai.

2.1.2.1 Kata akar Kata akar ialah kata yang belum mendapat imbuhan.1.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 5. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu.4 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya).(berinteraksi). Kata biasa atau kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa. 5. -an (hasilan). Walau bagaimanapun. asid.2 Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591).1 Morfem dan Proses Peristilahan Morfem ialah unit atau fungsi nahu. ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. istilah ialah kata. Misalnya: ber.2 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. alofon. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Tata istilah atau ‘terminology’ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada. Misalnya: rumah. gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah.2.1. Namun demikian. warganegara. pengandaan dan penggabungan. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing.3 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. nitrogen.2. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan.…-an (pemprosesan). Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). 5. kata umum boleh menjadi istilah. peN. 5.1. algebra dan sebagainya. Contohnya.2. Misalnya. Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha. menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh 15 . bumiputera dan sebagainya. Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. 5. fonem. kata hidrogren. neonatal. 5.

Contohnya. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah.2 1. DBP merupakan satu satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu. Di dalam bidang bahasa. kursus.3 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak akan lengkap sekiranya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak disentuh. Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam memajukan bahasa amat penting dan tidak ada badan – badan lain yang mampu berperanan sebagaimana yang dimainkannya. Aziz. Sehingga hari ini. rancangan Dewan Bahasa di radio. sekarang ini kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Unit Pelaksanaan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980. beliau juga seorang pejuang bahasa kebangsaan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU masyarakat pengguna bahasa. dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. tatabahasa dan perkamusan. Unit ini bertanggungjawab menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956. Secara ringkas. Latihan 5. menyebarkan panduan 16 . kata taqwa merupakan istilah dalam bidang keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah ‘bajet’ digunakan). 5. taklimat. Pada pendapat anda. forum. Ia telah melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan ceramah. Jawatankuasa istilah yang paling awal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. nyatakan usaha-usaha yang telah di mainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka terhadap perkembangan dan kemajuan peristilahan di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Ungku A. Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DBP. Pada peringkat awalnya tidak ada satu sistem organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja peristilahan. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. Untuk memperkukuhkan lagi peranannya. Jawatankuasa istilah ditubuhkan berdasarkan permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. Aziz telah menyaksikan beberapa ciri perkembangan di dalam perwujudan istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau. mengapa pengistilahan amat penting di negara kita? 2.

dan negara-negara lain. Apabila membentuk istilah baharu hendaklah digunakan akar kata Melayu. Segala istilah ilmu dan nama alat perkakas asing yang sedia ada di dalam bahasa Melayu pada masa itu dipakai terus setelah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan.  Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. istilah baharu yang dibentuk itu hendaklah menggambarkan benda atau fikiran atau keadaan yang dimaksudkan oleh istilah asing itu. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu.  Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Kerjasama terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM). bolehlah diambil istilah yang dipakai di Indonesia. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. kerana memang bahasa di Tanah Melayu hendak disamakan dengan bahasa di Indonesia.  Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu.  Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. antara peranan yang dilaksanakannya ialah. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP. Istilah-istilah asing yang dipakai oleh kebanyakan bangsa-bangsa dunia atau istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dengan setepat-tepatnya bolehlah diterima jadi istilah Melayu. Kalau istilah Indonesia itu tidak sesuai atau tidak memuaskan hati barulah dibentuk baharu. Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan Negara Brunei Darussalam. pelaksanaan perancangan bahasa yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian bahagian tersebut di dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik. Dengan itu.  Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Kalau tidak ada di dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu. Apa yang jelas.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU bahasa. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Oleh itu. DBP juga telah mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain. Pada tahun 1950-an. Oleh yang demikian.  Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini dalam tahun 1950-an. Hasil kerjasama ini terbentuklah istilah baharu yang sesuai digunakan di ketiga tiga buah negara yang terlibat. khidmat nasihat. mengadakan kempen “Mencintai Bahasa Melayu” dan mengawasi penggunaan bahasa Melayu di sektor awam dan swasta. Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu. Di bawah ini diberikan contohnya: a) Acid b) Aciditiy c) Acidic asid (bukan acid) keasidan (bukan asiditi) berasid (bukan asidik) 17 .

adalah dilarang mengambil bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. asiditi. Pembentukan istilah baharu. Pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kearah peringkat antarabangsa. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris maka dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Berdasarkan pedoman yang baharu itu. cara dan pedoman. iv.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Selain itu. iaitu: i. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. ii. dan Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Istilah baharu hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. dan asidik. kerana bentuk-bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. v. iii. Contohnya adalah seperti yang berikut: a) Biology kajihayat b) Anthropology c) Sociology d) Archeology e) Phonology f) Geology g) Psychology h) Climatology kajimanusia kajimasyarakat kajipurba kajibunyi kajibumi kajijiwa kajiiklim 18 . Pada penghujung tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia.

atau menyerap istilah daripada bahasa Latin yang menjadi induk bahasa barat yang maju seperti Peranchis. antropologi. Selain itu kita dapat berkongsi membaca bukubuku rujukan. Oleh itu. sama ada yang terbit di Indonesia ataupun yang terbit di Malaysia. bahasa asing juga? Oleh itu. dan kita dapat menggubal istilah dengan lebih pantas dan cepat. untuk mengelak daripada berlakunya hal-hal seperti di atas. Dasar yang kelima akan dapat merapatkan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa dunia antarabangsa yang lain. jika berbeza pun hanya kerana pengaruh persekitaran dan penjajahan yang berlainan. iaitu bahasa Melayu Johor-Riau. Jerman dan Sepanyol. Misalnya: i. neurologi. Market price Price list Cost price 19 - harga tetap harga pasaran senarai harga harga kos . seperti farmasi. supaya penggubalan istilah lebih mudah dan lebih praktis. linguistik. tetapi mengapa pula perkataan “organ” diciplak daripada bahasa Inggeris. Fixed price ii. iii. kajitumbuhan. farmakologi. kajibintang. Bagi dasar yang ketiga pun penting. kajihaiwan. Demikian juga daripada bentuk istilah seperti di atas menggambarkan bahawa bahasa Melayu memang cukup kaya dengan istilah dan mudah pula membentuk kata-kata istilah baharu dalam bahasa Melayu. dan boleh dijadikan panduan untuk membentuk pelbagai istilah dalam bahasa Melayu dalam bidang-bidang yang lain mengikut bentuk di atas seperti kajiserangga. Dasar yang seterusnya ialah menggali lebih banyak kosa kata daripada sumber yang lebih tua. untuk merealisasikan dasar – dasar berkenaan maka DBP telah menyediakan lapan kaedah atau cara. iv. iaitu daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia ada pengaruh bahasa Belanda. Dengan itu akan dapat memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu-Indonesia dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan kudrat bahasa Melayu-Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. terutama sekali bidangbidang ilmu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. Persamaannya sangat banyak. Penggubalan kata istilah di atas ini berlaku kerana kita cuba hendak mempertahankan keaslian bahasa Melayu dan dalam bentuk istilah Melayu yang sedia ada. di Malaysia pula ada pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berakarkan induk bahasa yang sama. kajipenyakit dan berbagai-bagai lagi. filologi. kajilautan. iaitu: Bagi istilah pinjam-terjemah.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Berdasarkan conoth – contoh di atas bentuk istilah memang baik dan sesuai kerana ia seragam. jika membentuk atau menggubal istilah mengikut arus perdana antarabangsa seperti istilah bahasa Inggeris yang sudah menjadi bahasa induk. maka ditetapkan dasar kedua. a) Meminjamterjemahkan istilah asing yang sesuai ke dalam bahasa Melayu. dan yang seumpamanya. fotosintesis.

atau tidak ada persamaan Melayunya. hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. dan Sesuatu istilah asing.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU v. atau tidak ada persamaan atau terjemahan yang setepat-tepatnya. Kata-kata istilah ini diserap sahaja dengan penyesuaian ejaan dan tatabahasa Melayu menjadi komputer dan digital kamera. aeroangkasa dan seumpanya. c) Istilah asing yang belum pernah ada konsepnya. orang atau gelaran atau idiom. Burkina Passo. ekonomi dan ilmiah. Wellington. Ini bermakna hanya dalam bidang-bidang seperti perubatan. Cost section - bahagian kos Untuk kepentingan kecekapan. DBP telah memberi pedoman seperti yang berikut: i. b) Istilah khusus seperti nama tempat atau negeri. ii. Sesuatu istilah asing yang hanya satu sahaja pengertiannya. iii. Contohnya seperti radio. Pedoman kedua untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP ialah: 20 . Beberapa istilah asing yang sama konsep/pengertiannya dalam satu bidang ilmu tertentu hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. kejuruteraan. walau dalam apa bidang sekalipun. Contohnya seperti Greenland. James Watt dan lain-lain. farmakologi. Bagi istilah pinjaman. Pengambilan istilah asing dan terus menjadikannya istilah Melayu hendaklah terbatas kepada (menurut keutamaan): a) Istilah ilmiah dalam bidang-bidang ilmu tertentu. penyelarasan. hendaklah ditakrifkan Melayunya dalam bentuk istilah (bukan terjemahan) yang ringkas dan jumlah perkataan atau suku kata yang minimum. d) Istilah umum yang didapati telah popular/praktis dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu-Indonesia. Contohnya seperti computer dan digital camera. maka (mengikut keutamaan): i. praktis. televisyen dan sebagainya. keseragaman.

morfem peristilahan. Contohnya kita meminjam hanya perkataan “atom” dan tidak boleh meminjam kata atomic. kata berimbuhan. Sumber istilah. pada umumnya. atomization dan yang seumpamanya. sehingga pedoman ini menjadi panduan yang jelas dan tidak mengelirukan. kata gabungan. b) mengambil bentuk asal istilah asing dan disesuaikan dengan sistem ejaan baharu bahasa Melayu-Indonesia. Pedoman yang ketiga untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP adalah kata yang dipinjam. istilah khusus dan istilah umum. sekalipun kata akarnya nucleus. Tetapi perkataan nuklear (daripada nuclear) boleh dipinjam. terutama bagi istilah bukan ilmiah. iaitu: i. 21 . seperti kosa kata bahasa asing. imbuhan. Beberapa konsep dasar seperti definisi istilah. Dalam buku Pedoman Pembentukan Istilah yang baharu di atas. Bagi bahagian ini ada dua pecahannya. menyesuaikan ejaan konsonan/vokalnya menurut bentuk asal Rumawi-Yunani atau bentuk istilah asal. dan skema tatacara pebentukan istilah yang mengandungi tujuh langkah yang ditetapkan seperti yang berikut: a) Kata dalam bahasa Melayu yang lazim dipakai. Antara tajuk-tajuk penting yang dimasukkan ke dalam pedoman ini termasuklah: i. tataistilah dan tatanama. ii. sama ada kata nama atau kata sifat. Pengambilan istilah terbitan asing dibatasi kepada unsur-unsur atau bentuk-bentuk yang dapat disesuaikan dengan struktur dan kudrat bahasa Melayu. ii. bentuk prototaip dan paradigma kata atau perangkat kata. terutamanya bagi istilah ilmiah. banyak perkara dan tajuk baharu dimasuk dan tiap-tiap tajuk diberi takrifnya sekali. hendaklah berdasarkan ejaan asal dan bukan bunyinya dan keutamaannya adalah seperti yang berikut: a) mengambil bentuk istilah Romawi-Yunani. atau menyesuaikan bunyi ejaan konsonan/vokal istilah asing dengan bunyi menurut ejaan Melayu-Indonesia. kerana ini mempunyai pengertian yang khas. kata dasar dan kata akar.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kata istilah pinjaman yang diambil hanya dalam bentuk dasar. Contohnya seperti nama-nama saintifik untuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan.

Usaha ini boleh menjadi realiti apabila usaha – usaha peristilahan berterusan dan lebih mantap.4. perundangan. Pendek kata MABBIM bertujuan untuk mendaulat. d) Kata dalam bahasa serumpun yang tidak lazim dipakai. Indonesia dan Malaysia. Singapura masih menjadi negara pemerhati Majlis sehingga kini. perekonomian. Untuk perkembangan Bahasa Melayu. menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradapan yang tinggi bukan sahaja di rantau malah di dunia.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU b) Kata dalam bahasa Melayu yang sudah tidak lazim dipakai.H. Matlamat penubuhan MABBIM ini untuk membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan. teknologi. atas alasan apakah dasar-dasar pembentukan istilah di laksanakan? Mengapa? 2. e) Kata dalam bahasa Inggeris. h) Pilih yang terbaik antara istilah baharu.4. 5. c) Kata dalam bahasa serumpun yang lazim dipakai. setelah satu Pernyataan Bersama ditandatangani oleh Allahyarham Tun Hussein Onn.2 1. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. Dengan sokongan pengurusan grafik banding bezakan peranan DBP dengan MABBIM dalam perkembangan Bahasa Melayu. yang ditubuhkan pada 29 Disember 1972. 22 . komunikasi maklumat. f) Kata dalam bahasa asing lain. kesusasteraan dan sebagainya. pada 23 Mei 1972 di Jakarta. dan Bapak Mashuri Saleh S. iaitu Negara Brunei Darussalam. Latihan 5. Asalnya badan ini dinamai Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM). Menteri Pendidikan Malaysia.1 1. MBIM menjadi MABBIM apabila negara Brunei Darussalam menganggotai majlis ini pada 4 November 1985. Layari Internet 1. Nyatakan dasar – dasar pembentukan istilah bahasa Melayu di Malaysia.4 Peranan MABBIM MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga negara. Latihan 5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini meliputi semua bidang keilmuan seperti sains. perubatan. Manakala.

dan asidik. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kea 23 .5 Dasar Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Pada tahun 1950-an. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa MelayuIndonesia. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Pembentukan istilah baru. ii. Dengan itu. cara dan pedoman. iii. iv. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini sejak tahun 1950-an. kerana bentuk – bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. asiditi. Manakala pada penghujung akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Istilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Adalah dilarang kita mengambil sembarangan bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. iaitu: i. Pembentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. dan v. dalam semua bidang ilmu atau yang popular.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 5. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Berdasarkan pedoman yang baharu itu ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa.

5. Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan kepada beberapa prinsip tertentu. jawatankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun. DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk Istilah. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris mala dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. kata kerja. ii.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU rah peringkat antarabangsa. saperti kata nama. Kata ganda. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. badan ini juga bertanggungjawab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. iii. dan kata adjektif. Pinjaman juga turut dilakukan. i.6 Prinsip Pembentukan Istilah Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun 1975. iv.6.1 Istilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan) Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama. Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan. Kata terbitan. Kata gabungan. Jawatankuasa ini berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan Indonesia. abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia. 5. Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan. Di samping itu. Di dalam proses pembentukan istilah. Contoh: Kata nama: buruj constellation rawan gristle cahaya light Kata kerja: pecut Imbas reka accelerate scan invent elastic 24 Kata adjektif: kenyal .

6. sisipan atau apitan. a. Paradigma dengan me(N)-. berContoh: memberhentikan pemberhentian perkecualian pembelajar perhentian pelajaran 25 .2 Istilah Kata Terbitan Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan awalan. Paradigma dengan Penambah me(N)Contoh: Menulis mengajar mengamal membesar mengubah mengairi penulis pengajar pengamal pembesar pengubah penulisan pengajaran pengamalan pembesaran pengubahan pengairan tulisan ajaran amalan - c. Arab dan Jawa. Contoh : Cerpen tabika pawagam MARA BERNAMA KOBENA cereka kugiran RISDA ADUN PLUS BERNAS 5. Paradigma kata dengan imbuhan berContoh: belajar bertapa bertani pelajar pertapa petani pelajaran pertapaan pertanian b. akhiran.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Rawak Cemas random anxious Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:26) menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf – huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Istilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit.

Paradigma kata dengan ke .an Contoh: saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian f. Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-. -em-.6. Ganda Penuh Contoh: langit-langit labi-labi buku-buku b.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU d. -er-. Istilah Kata Ganda Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi. -inContoh: Gigi susu tapak kuncup sambung 5.3. Ganda Suku Kata Awal Contoh: Tetikus Cecair gegua rerongga Rerambut jejari kanak-kanak paru-paru guru-guru gerigi tenusu telapak kemuncup sinambung 26 . Paradigma kata dengan me(N)-. a. -el-. perContoh: Mempersatukan Memperoleh mempelajari pemersatu pemeroleh pelajar pemersatuan pemerolehan persatuan perolehan pelajaran e.

Kata Ganda Berentak Contoh: Warna-warni Serta-merta Bolak-balik Dolak dalih Pupu poyang 5.contoh seperti: 27 . i. Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU c. Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya Contoh.contoh seperti : saksi pendakwa dalam talian mengambil alih penerima janji pelarasan gaji atas talian menerima pakai gelombang melintang iii. Dengan Imbuhan pada Kedua-dua Unsur Contoh . Tanpa Imbuhan: Contoh: garis lintang daftar masuk mesin kira tangan ganda tiga atas aras laut mesin atur huruf segi empat tepat kamera laut dalam ii.6. sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan. Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan Contoh: dedaunan pepohonan jejarian d.4 Istilah Bentuk Gabungan Batu-batan Bengkang-bengkok Hingar-bingar Mudar mandir rempah ratus Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih.

Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. cuba anda senaraikan contoh – contoh lain yang berkaitan dengan istilah kata ganda dan bentuk gabungan. Itu sahaja yang perlu anda lakukan.4 1. Rencana Linguistik. Binaan Makna. Azman Wan Chik.1985. Buku rujukan Abdullah Hassan (ed).hlm. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994). (1987).145-164) Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Tatabahasa Dinamika. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Jagaan perlindungan Perjanjian meluluskan kedudukan anggaran perbelanjaan terealisasi Latihan 5. Berdasarkan contoh – contoh di atas. Semoga berjaya. 28 . (1994). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab 7: Semantik .

6. penyerapan istilah asing. kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). 29  .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU http://www. Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikut. bentuk – bentuk istilah (ungkapan) asing yang tetap dan pembentukan istilah pelbagai bidang. perbendaharaan kata serumpun. TAJUK 6 SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang sumber istilah Bahasa Melayu.com/id/ahmad awang/meaning. keadaan atau ciri yang dimaksudkan. konsep.  kata berkenaan tepat memberi makna.angelfire.1 Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Pembentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama. perbendaharaan kata bahasa asal . proses.html accessed on 5 July 2007. Ini berdasarkan perbendaharaan kata umum Bahasa Melayu.

6. Untuk tujuan keseragaman. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber (perlu disesuaikan) tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. dipilih fisiologi  kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Contoh: Hospital dan rumah sakit. dipilih hospital Fisiologi dan kaji tugas organ.3 Perbendaharaan Kata Bahasa Asal Sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asal atau bahasa asing. Contoh – contoh seperti:  gambut (daripada bahasa Banjar) – peat  nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain  engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut  dermaga (daripada bahasa klasik) – wharf  dening (daripada dialek Kelantan) – yoke 6. bahasa Inggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris. Contoh – contoh seperti: Istilah Bahasa Asal   Atom Electron 30 Istilah Bahasa Melayu  Atom .2 Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun Istilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu.

6.1 Bentuk-Bentuk Serapan Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU       Professional Psychology Structure Radio Television Radiography        Elektron Profesional Psikologi Struktur Radio Televisyen Radiografi 6.2 Istilah Asing yang sudah lazim 31 .  Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya. 6. Hal ini bergantung pada:    Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayat. dan Kepraktisan.4.4.  Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan.4 Penyerapan Istilah Asing Istilah asing boleh dipinjam atas dasar. spectrum (spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai. sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim. Kemudahan belajar bahasa.  Sesuai maknanya. Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal contohnya.

Bahaskan mengapa ungkapan atau bahasa asing amat di perlukan dalam perkembangan peristilahan di Malaysia? Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Contoh: a. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kekacauan dan kekeliruan. digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring. (1994). esprit de corps c. bona fide b. fait accompli c.3 Ejaan Istilah (Ungkapan) Asing yang Tetap Istilah asing atau ungkapan tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa. weltanschauung d. cal de sac Kempen Kastam Denggi Geran Pencen Istilah Bahasa Melayu Latihan 6.1 1.4. 32 . Tatabahasa Dinamika. Nyatakan dari mana sumber istilah Bahasa Melayu diperoleh? 2.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai walaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh – contoh seperti : Istilah Asing      Campaign Custom Dengue Grant Pension      6.

6.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. istilah .siar Pelanggan-pelayan Rangkaian berorientasikan sambungan Pengarau data Kamera digital Sijil digital Dompet digital Tandatangan digital b) Istilah Undang Undang Bahasa Inggeris Administrative order Civil disorder Civil rights Double jeopardy Diplomatic immunity Extradiction Fraud Fugitive offender Fundamental rights Judicial review Legitimacy Mala fide Mandatory procedure Bahasa Melayu Perintah pentadbiran Gangguan awam Hak sivil Pendakwaan dua kali Kekebalan diplomatik Ekstradisi Fraud Pesalah buruan Hak asasi Kajian semula kehakiman Kesahan Mala fide Tatacara mandatory 33 .istilah mengikut bidang berkenaan diberikan di bawah: a) Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahasa Inggeris Audioconferencing Autosave Broadcast Client-server Connection-oriented network Data scrambler Digital camera Digital certificate Digital purse Digital signature Bahasa Melayu Sidang audio Autosimpan Siaran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.5 Pembentukan Istilah Pelbagai Bidang Pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk di dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Native Natural justice Anak negeri Keadilan asasi c) Istilah Komputer Bahasa Inggeris Access Bench mark Cursor Data base Download End user Font Hardware Integrated circuit Local area network Bahasa Melayu Capaian Tanda aras Kursor Pangkalan data Muat turun Pengguna akhir Fon Perkakasan Litar bersepadu Rangkaian kawasan setempat d) Ekonomi / Pentadbiran Perniagaan Bahasa Inggeris Balance sheet Bridging loan Buy out Buy-back price By-product Capital gain Cash flow Certificate of authorization Chief executive officer Deed of trust Investment climate Long term debt Short-term financing Sole agent Bahasa Melayu Kunci kira-kira Pinjaman penyambung Beli habis Harga beli balik Keluaran sampingan Laba modal / keuntungan modal Aliran tunai Perakuan kuasa Ketua pegawai eksekutif Surat ikatan amanah Iklim pelaburan Hutang jangka pendek Pembiayaan jangka pendek Ejen tunggal 34 .

waitress (P) Bahasa Melayu Dewan besar Bankuet Hotel jimat / hotel kelas ekonomi Bufet Pusat khidmat urusan Daftar masuk Daftar keluar Koktel Guna siang Bilik mewah Bilik kelamin Bilik majlis Jamuan tengah hari Katil-kembar Pramusaji f) Fotografi Bahasa Inggeris Abstract photography Between-the-lens shutter Camera angle Daylight film Effective aperture Flash Ground-angle view Half-length portrait Invisible light Latitude of exposure Main lighting Out of focus Periscopic lens Quartz lens Reflect camera Bahasa Melayu Fotografi abstrak Pengatup antara kanta Sudut kamera Filem warna cahaya siang Apertur berkesan Dengar Pandangan sudut bawah Potret separuh Cahaya halimunan Latitude dedahan Pencahayaan induk Luar fokus Periskop Kanta kuarza Kamera reflex 35 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Steering committee Jawatankuasa pemandu e) Istilah Perhotelan Bahasa Inggeris Ballroom Banquet Budget hotel Buffet Business centre Check-in Check-out Cocktail Day use Deluxe room Double room Function room Luncheon Twin bed Waiter (L).

Bagi orang yang tidak memahaminya. Beri pendapat anda tentang kualiti peristilahan yang di gunakan. bagi orang bahasa. Kritikan yang dilemparkan kepada mereka datang bertubi tubi. mereka akur pada istilah yang telah dibentuk dan menerimanya dengan hati terbuka.2 1. bahasa serumpun. banyak isu yang berkaitan dengan peristilahan oleh media-media massa di Malaysia. Hakikatnya kerja yang mereka lakukan berpandu kepada dua kriteria umum: Kepesatan ilmu : i. ii. Penentuan sumber istilah (bahasa asal. Penyerapan istilah-istilah baru mengikut perkembangan semasa. linguis dan pendidik.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU g) Istilah Matematik dan Statistik Bahasa Inggeris Aerial cable Affine Affine geometry Affine variety Aggregate Aggregation Aggregative Aggregative index Aggregative model 6. dan kritikan sinis ini sering terdengar. Walau apapun kritikan yang dilemparkan jawatankuasa istilah tetap dengan pendirian mereka. Perkembangan ilmu dalam bidang-bidang tertentu. khusus daripada kalangan yang kurang memahami rasional di belakang pemilihan sesuatu istilah. pengagregatan Indeks pengagregatan Model berdaya agregat Cabaran – Cabaran Pembentukan Istilah Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa istilah amat mencabar. ii. Kepakaran : i. bahasa pinjaman) Latihan 6. Walau bagaimanapun. tidak semudah untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan di dalam pembentukan istilah baru.6 Bahasa Melayu Kabel aerial Afin Geometri afin Aneka afin Agregat Pengagregatan Berdaya agregat. Kekurangan pakar di dalam bidang tertentu. mereka amat memahami keputusan yang telah dibuat. Adakah anda setuju bahasa yang digunakan itu tepat dengan apa yang hendak dinyatakan? 36 . Suatu masa dahulu. tentu sekali banyak cabarannya.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka. Grace. S. Nik Safiah Karim dan rakan(2008) Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (1992). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.R. H. (Edisi Kedua).pur (Terjemahan oleh Abdullah Hassan) Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang.F. 37 . Addision Wesley Longman. Musa (2006). Grady.Syntax ang semantics 3: Speech acts. Pengantar Falsafah Bahasa. Nathesan. Buku rujukan Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. Makna dalam Bahasa Melayu. O. (1975). Palmer. Kuala Lumpur.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sila rujuk pakar-pakar peristilahan yang berdekatan dengan anda. Semantik. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lu. (2001 ). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab2:Kepelbagaian Makna bagi perkataan . Semantics: The analysis of meaning.hlm 19-26). New York: Seminar Press. Hashim Hj. (2000). W.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 7 ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang singkatan dan lambang bahasa. ringkasan . Manakala Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2008: 66) Akronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau 38 . akronim dan lambang dalam bahasa Melayu. cuba menerangkan perbezaan antara singkatan dengan lambang. • HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan tentang konsep singkatan. 7.1.1 Konsep dan definisi singkatan dan Lambang 7. merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa. Selain itu.1 Definisi Singkatan Menurut Kamus Dewan (2007: 1501) menyatakan singkatan ialah kependekan.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata. dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan utuh. Omar (2009:27) akronim adalah kata selapis yang dibentuk dengan menggunakan suku kata pada kata-kata unsur. Misalnya: sin cm cos hab sinus sentimeter konsinus habitat c) Menggabungkan suku kata atau bahagian kata. Misalnya: JKR TLDM IPGKTAR LUTH ABIM ADUN IKIM Jabatan Kerja Raya Tentera Laut DiRaja Malaysia Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Lembaga Urusan Tabung Haji Angkatan Belia Islam Malaysia Ahli Dewan Undangan Negeri Institut Kefahaman Islam Malaysia 39 . Menurut Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu KPM (1992:15) singkatan terbentuk dengan empat cara melalui penggunaan : a) Menggugurkan satu bahagian atau lebih bahagian daripada dasarnya. Misalnya: Mara Perkim Bernama Tadika Cerpen Kugiran Berdikari Pawagam Perkeso Majlis Amanah Rakyat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Berita Nasional Malaysia taman didikan kanak – kanak cerita pendek kumpulan gita rancah berdiri dengan kaki sendiri Panggung wayang gambar Pertubunhan Keselamatan Sosial d) Menggabungkan huruf pangkal setiap kata. tetapi sebutannya seperti bentuk lengkap. Manakala Asmah Hj. Misalnya : lab ( laboratory) b) Menyingkatkan huruf ejaan. Beliau menyatakan ada tiga cara pembentukan akronim. istilah begini dipanggil akronim.

dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 7.suku kata. fonem. 40 . Lambang huruf ialah singkatan khusus berdasarkan kebiasaan yang terdiri daripada satu huruf atau lebih tanpa titik di belakangnya. morfem dan kata yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan.1. Beri pendapat anda? Layari internet Sila layari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan.1 1. Penggunaan lambang – lambang istilah belum dikuasai dengan sepenuhnya oleh pelajar atau masyarakat di Malaysia. Contoh : meter kilogram second ampere degree candela radian steradian mole hecto centi mega giga meter kilogram saat ampere darjah kandela radian steradian mol hekto senti mega giga m kg s A K cd rad st mol h c M G Latihan 7.2 Definisi Lambang Menurut Kamus Dewan Edisi keempat ( 2007: 876) Lambang ialah tanda yang mewakili entiti linguistik seperti bunyi.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Tamat. Bahasa – bahasa bereknaan seperti bahasa Arab. Semoga anda berjaya. Dalam bahasa Melayu banyak perkataan diperoleh dan dikenal pasti dalam bahasa sumber yang lain. bahasa Yunani. TAJUK 8 EJAAN DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU • • SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Topik ini akan menerangkan tentang transliterasi dan transkripsi. 8. bahasa Sankrit dan bahasa – bahasa lain.1 Ejaan Transliterasi Dalam Bahasa Melayu 41 . Berdasarkan transkripsi dan transliterasi istilah atau perkataan tersebut digunakan dalam bahasa Melayu tanpa mengubah sebutan dan makna asal atau sumber perkataan tersebut.

Misalnya: 42 . yang dalam bahasa sumber ditulis dengan huruf Latin. Misalnya: bureau police ambulance biro polis ambulans tanpa Ejaan nama khas. pada umumnya ditranskripsikan lebih dahulu. Ejaan Transliterasi atau alih huruf boleh mengikut perakuan ISO untuk huruf Arab (Perakuan ISO-R233) atau Perakuan ISO-R315 huruf Yunani. Contoh transliterasi Arab. maka diambil ejaannya yang dalam bahasa Inggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu.2 Ejaan Transkripsi Dalam Bahasa Melayu Transkripsi ialah penulisan sebutan yang menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kamus Dewan (2007:1712) menyata transliterasi ada penukaran huruf 9perkataan dsb)daripada abjad sesuatu tulisan (misalantulisan Arab kepada huruf yang selaras bunyinya dsb dalam abjad system tulisan lain (spt Rumi). Contoh : Bismillahirrahmanirrahim muslimin mslimat untaz ustazah haji hajah fikir hadith gaib zakat akad lafaz solat iman imam talak lian sujud kiam 8. tidak diubah. Istilah asing yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu diterjemahkan. Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.angelfire. (1994).1985. Tamat.html accessed on 5 July 2007. Dengan merujuk buku dan internet.com/id/ahmad awang/meaning. Azman Wan Chik. Bezakan antara ejaan transliterasi transkripsi dalam Bahasa Melayu. dengan ejaan 2. Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata 43 .1 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Semoga anda terus berjaya. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. senaraikan cotoh – contoh ejaan transkripsi yang banyak digunakan oleh media massa terutama media cetak di Malaysia. Tatabahasa Dinamika. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994). Merujuk buku atau bahan internet .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Baekelund Cannizzaro Aquadag Dacron Keops Dmitri Ivanovic Mendeleev Anton Chekhov Mao Tze Tung Latihan 8. Binaan Makna. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. senaraikan contoh – contoh lain ejaan transkripsi yang berkaitan. http://www. 3. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu.

Teuku Iskandar.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 44 .2008. Kamus Dewan Edisi Keempat.