P. 1
Bahan Bm Asgment 2013

Bahan Bm Asgment 2013

|Views: 6|Likes:
Dipublikasikan oleh Haslinah Sapri

More info:

Published by: Haslinah Sapri on Feb 22, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2015

pdf

text

original

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 1 SEMANTIK DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Komponen ini tertumpu kepada kajian semantik yang berkaitan dengan makna kata dan ayat. Kajian ini menumpukan kepada aspek makna bentuk linguistik dan hubungannya dunia rujukannya. Semantik merujuk kepada aspek makna bahasa. Untuk memahami bahasa, kita kita perlu memahami makna kata dan morfem yang membentuknya. Kita juga perlu mengetahui makna kata bergabung menjadi frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya kita perlu menginterpretasikan makna ujaran berdasarkan konteks ayat yang diujarkan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. • Menjelaskan tentang semantik , fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat. Menghubungkaitkan antara bidang semantik dengan ilmu linguistik.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1

Semantik dan Makna

Bidang semantik merupakan bidang yang memberikan perhatian kepada aspek makna dalam bahasa. Dalam kajian semantik kita perlu memahami beberapa istilah penting terutama sekali istilah semantik dan makna. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah semantik? Menurut Palmer (1992), istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik.
1

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Istilah ini sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula diperkenalkan oleh M.Breal daripada kata Perancis semantique. Kini istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada kajian makna dalam bidang linguistik. Kata semantik juga diertikan sebagain”ilmu tentang makna atau erti”. Kini makna menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik.Manakala makna pula secara umumnya membawa erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberikan bermacam-macam pengertian yang lain. Kamus Linguistik (1997) memasukkan dua entri bagi kata makna, iaitu: (i) Erti yang didukung oleh kata atau kumpulan kata, atau (ii) Pemahaman sesuatu ujaran oleh pendengar, atau pemahaman kata atau frasa bertulis oleh pembaca. Ogden dan Richard (1956) pernah memberikan tidak kurang 16 pengertian bagi perkataan makna dalam buku mereka yang berjudul The Meaning of Meanings. Antara pengertian yang diberikan termasuk makna seperti ‘suatu sifat intrinsic, konotasi sesuatu kata, suatu inti, pokok, suatu kemahuan’, dan ‘emosi yang ditimbulkan oleh sesuatu’. Jadi, berdasarkan pengertian oleh Ogden dan Richard, kita fahami bahawa erti makna cukup menarik tetapi rumit sekali untuk memahami maksud kata makna. 1.2 Semantik dan Linguistik

Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagian daripada linguistik. Kini semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu linguistic seperti bidang fonetik dan tatabahasa. Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada sebelah hujung, manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang lain, dan tatabahasa atau nahu terletak di tengahtengah deretan ini. Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsur makna. Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa, dan tanpanya, kita mungkin dapat membina atau melafazkan ayat atau ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik. Contohnya, kita tidak boleh menerima ayat “Kerusi itu sedang menyampaikan ucapan di Dewan Gemilang”, sebagai ayat yang betul, walaupun ayat ini menepati aturan bahasa, iaitu menurut susunan subjek dan predikat (S + P) di dalamnya. Hal ini kerana maknanya adalah taksa. Tegasnya, maklumat semantik amat penting dalam linguistik.

2

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

1.3

Semantik dan Sejarah

Berdasarkan sejarah linguistik, pada mulanya istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada perkembangan dan perubahan makna dalam bahasa. Sebelum tahun 1930, kajian semantik telah member focus kepada aspek kajian tradisional, iaitu perubahan makna. Tetapi, selepas tahun 1930, perubahan telah berlaku dan semantik sudah mula melihat masalah deskriptif dan struktur dalam semantik (Ullmann, 1996). Tahun 1931merupakan detik bersejarah dalam sejarah semantik. Hal ini kerana pada tahun itu telah muncul tulisan Gustaf Stren yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to English Language. Penerbitan tulisan ini telah membawa trend baharu dalam bidang semantik. Menurut Ullmann (1996), kajian semantik selepas tahun 1950 tidak lagi member perhatian terhadap perubahan makna dan sebab-sebabnya. Sebaliknya, kajian mula beralih kepada aspek dalaman tentang perbendaharaan kata dan juga daripada prinsip umum kepada kajian bahasa yang tertentu.

Aktiviti Kendiri 1.3.1 (a) Apakah maksud istilah semantik? (b) Berikan dua definisi tentang bidang semantik Aktiviti Kendiri 1.3.2 Bidang semantik boleh dibahagikan kepada beberapa subbidang, seperti semantik linguistik dan semantik falsafah. Bolehkan anda menyenaraikan tiga lagi subbidang semantik serta fokus kajiannya bagi setiap subbidang tersebut?

3

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 2 MAKNA LEKSIKAL DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang leksikal. Dalam sesuatu bahasa, perbendaharaan kata bukanlah tersusun dalam satu senarai yang panjang dan mendatar. Ia juga bukan menegak secara homogen iaitu mengandungi semua perkataan dalam sesuatu bahasa itu, seperti tersusunya dalam bentuk kamus. Sebaliknya, susunannya adalah secara berlapis dalam bentuk strata yang banyak serta nmempunyai hubungan konsepsi antara satu sama lain. Susunan perkataan juga mempunyai perkaitan dari segi penggunaannya. Hal ini bermakna sesuatu perkataan yang digunakan mestilah bersesuaian serta berselarasan dengan sesuatu situasi atau keadaan. Perkaitan tersebut lazimnya mempunyai hubungan dengan kebudayaan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Membezakan antara sinonim dan antonim. 2.Men jelaskan tentang fitur makna dan makna leksikal dalam bahasa Melayu. • TAJUK-TAJUK 2.1 Sinonim dan Antonim

2.1.1 Sinonim Sinonim ialah kesamaan makna perkataan, iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Secara umumnya, sinonim disebut sebagai perkataan seerti , misalnya perkataan ‘kereta’ dan ‘motokar’, ‘sejuk’ dan ‘dingin’, ‘suka’ dan ‘gemar’, ‘ganggu’ dan ‘kacau’, ‘lupus’ dan ‘luput’, ‘loncat’ dan ‘lompat’ dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, terdapat kamus sinonim yang mengandungi senarai perkataan seerti bahasa Melayu. Dalam kehidupan kita seharian kita biasa bersua dengan penggunaan sinonim di sekeliling kita. Sebagai contoh, di kawasan zoo kita akan melihat papan tanda yang tertulis ‘Tolong jangan usik, kacau atau ganggu binatang-binatang di kawasan ini’. Di perpustakaan pula, terdapat kata-kata yang berbunyi ‘Dilarang membuat bising, bercakap dan berbual-bual’. Perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang hampir sama. Walau bagaimanapun tidak terdapat perkataan yang bersinonim atau mempunyai makna yang benar-benar sama secara tepat.

4

2 Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘udang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. Jika anda menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut” akan menunjukkan makna yang salah. dan kolokasi. Alasannnya.1. 5 . ‘haiwan’ dan ‘benda’ tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. Dalam dialek Kedah. 2.1.1. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’.1. konteks.3 Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut. 2. laras sosial.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Dalam semantik.1. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’ manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni.1. ada beberapa jenis sinonim. ‘tumbuhtumbuhan’. 2. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. iaitu sinonim pinjaman. Walau bagaimanapun. “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir” dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama.1. Ini bermakna konteks mewujudkan perkataan yang sama makna.” “Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’. dalam dialek Perak. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. 2.1.1 Sinonim Pinjaman ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. Contoh ayat. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan.4 Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. Sebenarnya.

tebal-nipis. cantik lawannya hodoh. hidup-mati. Oleh itu kata nafi ‘tidak’ kadang kala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut. 6 . gembirasedih dan sebagainya. tinggi lawannya rendah. Sebagai contoh. dan tidak mati-hidup. Cotohnya.2 Antonim hubungan darjah Jenis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah seperti perkataan besar-kecil. Demikian juga perkataan ‘laju’ bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya jika merujuk kepada kereta biasa.2. kurusgemuk dan sebagainya. perkataan ‘kecil’ pada ‘kerbau kecil’ sebenarnya . perkataan – perkataan seperti tidak hidup-mati. tajam-tumpul.menunjukkan darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan ‘tikus kecil’. Selain itu. tidak tidur-jaga dan tidak jaga-tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini. 2. perkataan tidur-jaga. Sebagai contoh. Secara umumnya.1.2. kembang-kuncup.1. antonim disebut sebagai perkataan berlawanan.2 Antonim Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan. panjang-pendek.1 Antonim pasangan komplemen Antonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berlawanan yang saling melengkapi antara satu sama lain. miskin lawannya kaya dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis antonim seperti: (a) Antonim pasangan komplemen (b) Antonim hubungan darjah (c) Antonim hubungan bertentangan 2. duduk-bangun.1. misalnya sejuk lawannya panas. Namun demikian.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. tinggi-rendah. Selain itu. misalnya perkataan ‘lena’ lawannya ‘tidak lena’ ataupun ‘mati’ bermaksud ‘tidak hidup’. tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu seperti contoh tersebut. baik lawannya jahat. perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah secara mutlak. sihat-sakit. sebatang kayu itu dikatakan bersiaz panjang dengan merujuk kepada kayu itu secara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis.

hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus.2.2 Homonim Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. 2. jual-beli. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai. Sebagai contoh. Dalam hal ini. Contohnya jika X ‘beri’ barang pada Y bermakna Y akan ‘terima’ barang itu. 2. tetapi berlainan makna. Homonim dan Polisem 2. tetapi berbeza dari segi makna.melati.2. Secara umumnya. murid-guru. ‘kepada manusia’ dan ‘kepala surat’. tetapi berbeza makna seperti yang disebutka tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim. Hal ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk ejaan yang sama. melur. sama ada bunyi atau ejaan yang sama. Perkataan yang mempunyai sebutan yang sama.3 Antonim hubungan bertentangan Jenis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan.1 Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. misalnya beri-terima. 2. Sebagai contoh.1.2. Dengan kata lain.2 Hiponim. Penggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu.3 Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah. polisem ialah hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. 7 . kedua-dua pasangan kata itu dari segi semantiknya membawa makna yang setara. majikan-pekerja dan sebagainya.2. mawar.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. perkataan ‘kepala’ yang membawa maksud ‘ketua’ tidak sama maknanya dengan ‘kepada kereta api.

Dalam perbualan di Indonesia.3.2. kata bantu ‘tentang’ boleh bermaksud berkaitran sesuatu perkara. ‘tentang’ dan ‘bisa’ bervariasi maknanya. 8 . Aktiviti Kendiri 2. Contoh lain ialah perkataan ‘bisa’ yang membawa maksud sakit sangat dan boleh. seperti dalam ayat “Kita tentang habis-habisan”. Berdasarkan contoh-contoh tersebut. terangkan perbezaan antara hiponim dan polisem. tetapi kewujudan polisem ditinjau dengan berasaskan konteks penggunaan. secara normalnya ‘bisa’ digunakan untuk menggantikan perkataan ‘boleh’. Ada masanya perkataan ‘tentang’ boleh membawa maksud ‘lawan’.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh.1 (a) Huraikan jenis-jenis sinonim beserta dengan contohnya (b) Dengan contoh yang sesuai.

Menghuraikan perubahan semantik dan teori pembuktian.Dalam konteks berbahasa. Seperti yang telah dijelaskan perkataan dan morfem merupakan unit terkecil bahasa yang mempunyai makna. Menjelaskan definisi makna ayat. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. Dalam tajuk ini juga akan dihuraikan penganalisisan makna auat Bahasa Melayu mengikut Kerangka Generatif Chomsky untuk menunjukkan perubahan semantik dan pengembangan makna.1 Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis. 2. Makna frasa dan ayat bergantung pada makna perkataan yang terkandung dalamnya dan bagaimana perkataan itu distruktur dan digabungkan. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. 3. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Walau bagaimanapun dalam banyak perkara kita berkomunikasi menggunakan frasa dan ayat. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 3 MAKNA AYAT DALAM BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menjelaskan tentang makna ayat dalam bahasa Melayu. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Kita telah pun mempelajari hubungan makna perkataan dan unsur semantik sebagai semantik leksikal sebelum ini. Tanpa unsur ini. 9 .

10 . Ia diketahui. Proses ini juga mengkaji tentang bagaimana proses mengujarkan bahasa yang terdapat dalam bentuk rumus-rumus. Chomsky telah mengemukakan empat konsep utama dasar analisis Kerangka Generatif iaitu kemampuan berbahasa. Seterusnya. Hipotesisnya. semua bahasa dilihat dari struktur dalaman adalah sama iaitu menunjukkan tingkat fikiran seseorang. perlakuan berbahasa.1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan makna ayat? (b) Huraikan empat konsep utama Kerangka Generatif Chomsky. disedari dan dinyatakan menerusi bunyi-bunyi dan ejaan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 3. Konsep yang terakhir iaitu struktur luaran ini wujud daripada ujaran bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang iaitu apa yang diujarkan. Perlakuan bahasa ini mengkaji bagaimana cara seseorang itu mengujarkan bahasa dan bahasa apa yang diujarkan serta mampu didengar oleh orang lain. Aktiviti kendiri 3.2 Kerangka Generatif Chomsky Bagi Chomsky “language is not a habit Structure”. Menurutnya lagi.2. Kemampuan berbahasa ialah segala pengetahuan yang terdapat dalam otak manusia secara sedar dan tidak sedar. struktur dalaman dan struktur luaran. strukrur dalaman pula wujud daripada kemampuan seseorang untuk berbahasa serta bagaimana cara menyusun ayat-ayat untuk diujarkan. ayat-ayat yang diungkapkan oleh penutur lahir di bawah pengetahuan dan kesedaran penuturnya.

Menghuraikan perubahan semantik dari aspek penyempitan makna. tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat apa saja disebut ‘berlayar’ . sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut ‘bapa’ sedangkan segala orang yang dianggap sama darjatnya disebut ‘saudara’. iaitu satu proses perubahan makna daripada makna yang khusus kepada makna yang lebih umum. Manakala penyempitan makna pula ialah proses perubahan makna daripada makna yang umum kepada makna yang lebih khusus. penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas. Pateda (1986). Dahulu kata ‘bapa’ hanya dipakai dalam hubungan biologis. 11 . • KERANGKA TAJUK-TAJUK 4. • HASIL PEMBELAJARAN 1. dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar.kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 4 PERUBAHAN SEMANTIK • SINOPSIS Tajuk ini akan mengupas tentang perubahan semantik daripada segi pengembangan makna. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama. 4. Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur.1 Pengembangan Makna Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna dan penyempitan makna. 2. Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik.2 Penyempitan Makna Menurut Chaer (1995). Menghuraikan proses pengembangan makna. Contohnya ‘berlayar’. Akhir sekali anjakan makna yang bermaksud makna yang mengalami proses perubahan berdasarkan situasi atau keadaan.

sanak-saudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan. 12 . Walau bagaimanapun kata ’ahli’ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh kata ’ahli’ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga.

konsep peristilahan. Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM) dan kemudiannya Majlis Bahasa Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia atau MABBIM telah memainkan peranan untuk mewujudkan satu bentuk ejaan dan istilah yang baku atau seragam sejak tahun 1972. yang mengandungi timbunan konsep atau objek khas dalam bidang tertentu. 2. 5. dan cabarannya pada masa hadapan. prinsip pembentukan istilah. Menjelaskan definisi istilah dalam bahasa Melayu. Di samping itu.1 Pengenalan Walaupun serumpun dan mempunyai pertalian yang amat erat dari segi sejarah. 5. 3. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dan MABBIM. Dalam usaha menyatukan aspek kebahasaan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 5 • SINOPSIS PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kursus ini mengandungi pengenalan. kepentingan peristilahan dalam Bahasa Melayu. Kepentingan Peristilahan dalam Bahasa Melayu. sejarah penggubalan peristilahan. Cabaran dan masa depan peristilahan. Ketiga – tiga negara itu juga mempunyai kaedah tersendiri dalam perkembangan korpus bahasa Melayu. Prinsip – prinsip pembentukan istilah. Istilah ialah lambang linguistik yang berupa huruf. anda dapat : 1. bentuk bebas atau gabungan beberapa bentuk bebas yang gramatis dan sistematik. Peranan MABBIM. terutamanya dari segi peristilahan. istilah singkatan dan lambang Bahasa Melayu dan ejaan dan peristilahan Bahasa Melayu • HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti kursus ini. definisi. Pembakuan itu dilakukan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa maju mengungkap pelbagai ilmu pengetahuan. politik dan ekonomi Malaysia . peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Bentuknya telah disepakati oleh sekumpulan pakar melalui jawatankuasa bidang berkenaan sebagai mempunyai nilai 13 . Indonesia dan Brunei Darussalam bergerak dan memancarkan kepelbagaian corak pengayaan bahasanya. kursus ini juga mengandungi sumber istilah Bahasa Melayu.

Dari segi teorinya. Nyatakan konsep peristilahan dan pengistilahan 2. bahasa berteknologi tinggi dan bertamadun melalui peristilahan. Untuk menguji pengetahuan dan kefahaman anda kaitkan peranan Bahasa Melayu dari segi jati diri rakyat Malaysia. Kedudukan istilah menjadi lebih penting lagi dalam bidang sains dan teknologi yang mengandungi pelbagai konsep khusus dan bersifat teknikal. bahasa lisan/tulisan. bidang peristilahan merupakan bidang ilmu yang sama dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Teori ini kemudiannya disesuaikan lagi oleh Wuster (1931) dengan Teori Ferdinand de Saussure yang menyatakan empat perkara. Manakala teori yang lebih khusus. Latihan 5. Pencapaian tersebut amat jelas menunjukkan bahawa DBP begitu kominted untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.1 1. Melalui istilah. Vienna. sesuatu konsep dalam bidang ilmu tertentu dapat diungkapkan dan disampaikan kepada khalayak. Kewujudan sesuatu istilah itu dianggap penting kerana mempunyai nilai komunikatif yang menjadi unsur penyampai ilmu pengetahuan. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah mencipta banyak istilah dalam bahasa itu. Teori ini dikembangkan oleh Professor Dr. Gumperz (1908) telah memperkenalkan model dari segi tiga teori peristilahan iaitu konsep. Dapatkan seberapa banyak maklumat dari perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. DBP telah berjaya menghasilkan lebih daripada sejuta istilah dalam pelbagai bidang ilmu. simbol dan objek. dan bersama – sama meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang maju di rantau ini dan dunia umumnya. Eugen Wuster.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU komunikatif yang sesuai. iaitu lambang. iaitu mempunyai teori yang tersendiri. yang kemudiannya diterbitkan dalam bentuk buku. makna. 14 . Hingga kini. Akan tetapi semua usaha itu tidak memberi manfaat jika pihak masyarakat atau pengguna bahasa Melayu tidak menghargai sumbangan badan berkenaan. Sebagai badan tunggal yang bertanggungjawab mengubal istilah bahasa Melayu. Peristilahan merupakan bidang linguistik praktis yang menerapkan Teori Umum Peristilahan (TUP) dalam melaksanakan tugas pembinaan istilah. dan objek.

2 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. bumiputera dan sebagainya. Namun demikian.4 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. Tata istilah atau ‘terminology’ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada. Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha. Misalnya: rumah. neonatal. 5.1 Morfem dan Proses Peristilahan Morfem ialah unit atau fungsi nahu. gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. kata hidrogren. alofon. 5. Kata biasa atau kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa.1.(berinteraksi). alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing. Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah.1. Misalnya: ber. Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya). 5. istilah ialah kata.1 Kata akar Kata akar ialah kata yang belum mendapat imbuhan.1.1.2.2. Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya).BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 5. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan. Contohnya. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu.3 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. pengandaan dan penggabungan. Misalnya. Walau bagaimanapun. warganegara.2. algebra dan sebagainya. 5. nitrogen. ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. peN. fonem. -an (hasilan). tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu. menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh 15 .2. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. 5. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah.2. kata umum boleh menjadi istilah.2 Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591).…-an (pemprosesan). asid.

nyatakan usaha-usaha yang telah di mainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka terhadap perkembangan dan kemajuan peristilahan di Malaysia. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. kata taqwa merupakan istilah dalam bidang keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah ‘bajet’ digunakan). mengapa pengistilahan amat penting di negara kita? 2. Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DBP. Latihan 5. Pada pendapat anda. Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Sehingga hari ini. kursus. DBP merupakan satu satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu.3 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak akan lengkap sekiranya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak disentuh. Pada peringkat awalnya tidak ada satu sistem organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja peristilahan. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah. Jawatankuasa istilah yang paling awal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A. Unit Pelaksanaan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980. Aziz. Aziz telah menyaksikan beberapa ciri perkembangan di dalam perwujudan istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau. menyebarkan panduan 16 . 5.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU masyarakat pengguna bahasa. beliau juga seorang pejuang bahasa kebangsaan. Ungku A. Ia telah melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan ceramah. Untuk memperkukuhkan lagi peranannya. dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. Contohnya. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. Jawatankuasa istilah ditubuhkan berdasarkan permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. Secara ringkas. Unit ini bertanggungjawab menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. tatabahasa dan perkamusan. Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956. sekarang ini kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. rancangan Dewan Bahasa di radio. taklimat. Di dalam bidang bahasa.2 1. forum. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam memajukan bahasa amat penting dan tidak ada badan – badan lain yang mampu berperanan sebagaimana yang dimainkannya.

Di bawah ini diberikan contohnya: a) Acid b) Aciditiy c) Acidic asid (bukan acid) keasidan (bukan asiditi) berasid (bukan asidik) 17 . Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini dalam tahun 1950-an. Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu. DBP juga telah mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU bahasa. Apa yang jelas. Oleh yang demikian. Pada tahun 1950-an. antara peranan yang dilaksanakannya ialah. Oleh itu. Kalau tidak ada di dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu. mengadakan kempen “Mencintai Bahasa Melayu” dan mengawasi penggunaan bahasa Melayu di sektor awam dan swasta. khidmat nasihat. Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan Negara Brunei Darussalam.  Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP.  Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu.  Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem. bolehlah diambil istilah yang dipakai di Indonesia. Apabila membentuk istilah baharu hendaklah digunakan akar kata Melayu.  Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. istilah baharu yang dibentuk itu hendaklah menggambarkan benda atau fikiran atau keadaan yang dimaksudkan oleh istilah asing itu. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera.  Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. kerana memang bahasa di Tanah Melayu hendak disamakan dengan bahasa di Indonesia.  Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Segala istilah ilmu dan nama alat perkakas asing yang sedia ada di dalam bahasa Melayu pada masa itu dipakai terus setelah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Hasil kerjasama ini terbentuklah istilah baharu yang sesuai digunakan di ketiga tiga buah negara yang terlibat. Istilah-istilah asing yang dipakai oleh kebanyakan bangsa-bangsa dunia atau istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dengan setepat-tepatnya bolehlah diterima jadi istilah Melayu. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. Kerjasama terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM). Dengan itu. pelaksanaan perancangan bahasa yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian bahagian tersebut di dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik. Kalau istilah Indonesia itu tidak sesuai atau tidak memuaskan hati barulah dibentuk baharu. dan negara-negara lain.

Pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. cara dan pedoman. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. Berdasarkan pedoman yang baharu itu. ii. iaitu: i. asiditi. Istilah baharu hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris maka dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. kerana bentuk-bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. Pembentukan istilah baharu. Pada penghujung tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. iii. v. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. Pada masa lalu apabila menggubal istilah.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Selain itu. adalah dilarang mengambil bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. dan asidik. Contohnya adalah seperti yang berikut: a) Biology kajihayat b) Anthropology c) Sociology d) Archeology e) Phonology f) Geology g) Psychology h) Climatology kajimanusia kajimasyarakat kajipurba kajibunyi kajibumi kajijiwa kajiiklim 18 . penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. iv. ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. dan Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kearah peringkat antarabangsa.

di Malaysia pula ada pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. tetapi mengapa pula perkataan “organ” diciplak daripada bahasa Inggeris. iaitu bahasa Melayu Johor-Riau. Market price Price list Cost price 19 - harga tetap harga pasaran senarai harga harga kos . kajitumbuhan. sama ada yang terbit di Indonesia ataupun yang terbit di Malaysia. dan boleh dijadikan panduan untuk membentuk pelbagai istilah dalam bahasa Melayu dalam bidang-bidang yang lain mengikut bentuk di atas seperti kajiserangga. kajibintang. untuk mengelak daripada berlakunya hal-hal seperti di atas. atau menyerap istilah daripada bahasa Latin yang menjadi induk bahasa barat yang maju seperti Peranchis. jika membentuk atau menggubal istilah mengikut arus perdana antarabangsa seperti istilah bahasa Inggeris yang sudah menjadi bahasa induk. iv. Dasar yang seterusnya ialah menggali lebih banyak kosa kata daripada sumber yang lebih tua. Dengan itu akan dapat memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu-Indonesia dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan kudrat bahasa Melayu-Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. iii. Oleh itu. Kalau di Indonesia ada pengaruh bahasa Belanda. farmakologi. kajilautan. fotosintesis. kajihaiwan. supaya penggubalan istilah lebih mudah dan lebih praktis. Misalnya: i. antropologi. jika berbeza pun hanya kerana pengaruh persekitaran dan penjajahan yang berlainan. Fixed price ii. kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berakarkan induk bahasa yang sama. Bagi dasar yang ketiga pun penting. Selain itu kita dapat berkongsi membaca bukubuku rujukan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Berdasarkan conoth – contoh di atas bentuk istilah memang baik dan sesuai kerana ia seragam. dan kita dapat menggubal istilah dengan lebih pantas dan cepat. Jerman dan Sepanyol. Persamaannya sangat banyak. Penggubalan kata istilah di atas ini berlaku kerana kita cuba hendak mempertahankan keaslian bahasa Melayu dan dalam bentuk istilah Melayu yang sedia ada. kajipenyakit dan berbagai-bagai lagi. terutama sekali bidangbidang ilmu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. iaitu daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia. linguistik. Dasar yang kelima akan dapat merapatkan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa dunia antarabangsa yang lain. untuk merealisasikan dasar – dasar berkenaan maka DBP telah menyediakan lapan kaedah atau cara. maka ditetapkan dasar kedua. filologi. Demikian juga daripada bentuk istilah seperti di atas menggambarkan bahawa bahasa Melayu memang cukup kaya dengan istilah dan mudah pula membentuk kata-kata istilah baharu dalam bahasa Melayu. a) Meminjamterjemahkan istilah asing yang sesuai ke dalam bahasa Melayu. dan yang seumpamanya. iaitu: Bagi istilah pinjam-terjemah. neurologi. bahasa asing juga? Oleh itu. seperti farmasi.

Contohnya seperti radio. aeroangkasa dan seumpanya. kejuruteraan. James Watt dan lain-lain. praktis. ekonomi dan ilmiah. Wellington. atau tidak ada persamaan atau terjemahan yang setepat-tepatnya. Pengambilan istilah asing dan terus menjadikannya istilah Melayu hendaklah terbatas kepada (menurut keutamaan): a) Istilah ilmiah dalam bidang-bidang ilmu tertentu. c) Istilah asing yang belum pernah ada konsepnya. Burkina Passo.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU v. maka (mengikut keutamaan): i. iii. Ini bermakna hanya dalam bidang-bidang seperti perubatan. d) Istilah umum yang didapati telah popular/praktis dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu-Indonesia. walau dalam apa bidang sekalipun. hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. DBP telah memberi pedoman seperti yang berikut: i. atau tidak ada persamaan Melayunya. orang atau gelaran atau idiom. Kata-kata istilah ini diserap sahaja dengan penyesuaian ejaan dan tatabahasa Melayu menjadi komputer dan digital kamera. ii. Contohnya seperti computer dan digital camera. Pedoman kedua untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP ialah: 20 . Cost section - bahagian kos Untuk kepentingan kecekapan. Beberapa istilah asing yang sama konsep/pengertiannya dalam satu bidang ilmu tertentu hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. Contohnya seperti Greenland. Sesuatu istilah asing yang hanya satu sahaja pengertiannya. b) Istilah khusus seperti nama tempat atau negeri. keseragaman. farmakologi. televisyen dan sebagainya. hendaklah ditakrifkan Melayunya dalam bentuk istilah (bukan terjemahan) yang ringkas dan jumlah perkataan atau suku kata yang minimum. penyelarasan. Bagi istilah pinjaman. dan Sesuatu istilah asing.

atomization dan yang seumpamanya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kata istilah pinjaman yang diambil hanya dalam bentuk dasar. Dalam buku Pedoman Pembentukan Istilah yang baharu di atas. hendaklah berdasarkan ejaan asal dan bukan bunyinya dan keutamaannya adalah seperti yang berikut: a) mengambil bentuk istilah Romawi-Yunani. morfem peristilahan. kata berimbuhan. banyak perkara dan tajuk baharu dimasuk dan tiap-tiap tajuk diberi takrifnya sekali. Contohnya seperti nama-nama saintifik untuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan. sehingga pedoman ini menjadi panduan yang jelas dan tidak mengelirukan. istilah khusus dan istilah umum. 21 . seperti kosa kata bahasa asing. menyesuaikan ejaan konsonan/vokalnya menurut bentuk asal Rumawi-Yunani atau bentuk istilah asal. ii. iaitu: i. pada umumnya. imbuhan. b) mengambil bentuk asal istilah asing dan disesuaikan dengan sistem ejaan baharu bahasa Melayu-Indonesia. kata dasar dan kata akar. ii. Tetapi perkataan nuklear (daripada nuclear) boleh dipinjam. Sumber istilah. tataistilah dan tatanama. Beberapa konsep dasar seperti definisi istilah. Pedoman yang ketiga untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP adalah kata yang dipinjam. dan skema tatacara pebentukan istilah yang mengandungi tujuh langkah yang ditetapkan seperti yang berikut: a) Kata dalam bahasa Melayu yang lazim dipakai. terutamanya bagi istilah ilmiah. bentuk prototaip dan paradigma kata atau perangkat kata. kata gabungan. Bagi bahagian ini ada dua pecahannya. terutama bagi istilah bukan ilmiah. Pengambilan istilah terbitan asing dibatasi kepada unsur-unsur atau bentuk-bentuk yang dapat disesuaikan dengan struktur dan kudrat bahasa Melayu. Contohnya kita meminjam hanya perkataan “atom” dan tidak boleh meminjam kata atomic. sekalipun kata akarnya nucleus. Antara tajuk-tajuk penting yang dimasukkan ke dalam pedoman ini termasuklah: i. sama ada kata nama atau kata sifat. atau menyesuaikan bunyi ejaan konsonan/vokal istilah asing dengan bunyi menurut ejaan Melayu-Indonesia. kerana ini mempunyai pengertian yang khas.

Singapura masih menjadi negara pemerhati Majlis sehingga kini.4. dan Bapak Mashuri Saleh S. e) Kata dalam bahasa Inggeris.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU b) Kata dalam bahasa Melayu yang sudah tidak lazim dipakai. Menteri Pendidikan Malaysia. menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradapan yang tinggi bukan sahaja di rantau malah di dunia. 5. Ini meliputi semua bidang keilmuan seperti sains. Matlamat penubuhan MABBIM ini untuk membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan. perekonomian. Asalnya badan ini dinamai Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM). f) Kata dalam bahasa asing lain. Latihan 5. Manakala. Untuk perkembangan Bahasa Melayu.4 Peranan MABBIM MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga negara. Latihan 5. h) Pilih yang terbaik antara istilah baharu. yang ditubuhkan pada 29 Disember 1972. perundangan. teknologi. pada 23 Mei 1972 di Jakarta.1 1. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. perubatan.H. Usaha ini boleh menjadi realiti apabila usaha – usaha peristilahan berterusan dan lebih mantap.4.2 1. Nyatakan dasar – dasar pembentukan istilah bahasa Melayu di Malaysia. Pendek kata MABBIM bertujuan untuk mendaulat. iaitu Negara Brunei Darussalam. MBIM menjadi MABBIM apabila negara Brunei Darussalam menganggotai majlis ini pada 4 November 1985. kesusasteraan dan sebagainya. setelah satu Pernyataan Bersama ditandatangani oleh Allahyarham Tun Hussein Onn. d) Kata dalam bahasa serumpun yang tidak lazim dipakai. Layari Internet 1. Dengan sokongan pengurusan grafik banding bezakan peranan DBP dengan MABBIM dalam perkembangan Bahasa Melayu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. komunikasi maklumat. 22 . Indonesia dan Malaysia. c) Kata dalam bahasa serumpun yang lazim dipakai. atas alasan apakah dasar-dasar pembentukan istilah di laksanakan? Mengapa? 2.

Berdasarkan pedoman yang baharu itu ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. ii. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini sejak tahun 1950-an. Istilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. kerana bentuk – bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa MelayuIndonesia. iaitu: i. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kea 23 . iii. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Pembentukan istilah baru. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. Pembentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. dan v. Adalah dilarang kita mengambil sembarangan bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. asiditi. iv.5 Dasar Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Pada tahun 1950-an. dan asidik. Dengan itu. cara dan pedoman. Manakala pada penghujung akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 5. Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa.

dan kata adjektif. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu.6. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. iv. kata kerja.1 Istilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan) Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama. Jawatankuasa ini berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan Indonesia.6 Prinsip Pembentukan Istilah Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun 1975. Kata gabungan. Pinjaman juga turut dilakukan. jawatankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun. Di samping itu. Di dalam proses pembentukan istilah. Kata ganda. ii. Kata terbitan. DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk Istilah. badan ini juga bertanggungjawab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus. Contoh: Kata nama: buruj constellation rawan gristle cahaya light Kata kerja: pecut Imbas reka accelerate scan invent elastic 24 Kata adjektif: kenyal . saperti kata nama. Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan. Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan kepada beberapa prinsip tertentu. iii. i. 5.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU rah peringkat antarabangsa. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan. 5. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris mala dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia.

Paradigma dengan Penambah me(N)Contoh: Menulis mengajar mengamal membesar mengubah mengairi penulis pengajar pengamal pembesar pengubah penulisan pengajaran pengamalan pembesaran pengubahan pengairan tulisan ajaran amalan - c.6. Contoh : Cerpen tabika pawagam MARA BERNAMA KOBENA cereka kugiran RISDA ADUN PLUS BERNAS 5. Paradigma dengan me(N)-.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Rawak Cemas random anxious Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:26) menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf – huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan.2 Istilah Kata Terbitan Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan awalan. a. sisipan atau apitan. Istilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit. berContoh: memberhentikan pemberhentian perkecualian pembelajar perhentian pelajaran 25 . Arab dan Jawa. Paradigma kata dengan imbuhan berContoh: belajar bertapa bertani pelajar pertapa petani pelajaran pertapaan pertanian b. akhiran.

Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-. perContoh: Mempersatukan Memperoleh mempelajari pemersatu pemeroleh pelajar pemersatuan pemerolehan persatuan perolehan pelajaran e.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU d. a. Istilah Kata Ganda Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi. -em-. -er-.3. Ganda Suku Kata Awal Contoh: Tetikus Cecair gegua rerongga Rerambut jejari kanak-kanak paru-paru guru-guru gerigi tenusu telapak kemuncup sinambung 26 .6.an Contoh: saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian f. Paradigma kata dengan ke . -inContoh: Gigi susu tapak kuncup sambung 5. Ganda Penuh Contoh: langit-langit labi-labi buku-buku b. -el-. Paradigma kata dengan me(N)-.

Dengan Imbuhan pada Kedua-dua Unsur Contoh .6. Kata Ganda Berentak Contoh: Warna-warni Serta-merta Bolak-balik Dolak dalih Pupu poyang 5. i.4 Istilah Bentuk Gabungan Batu-batan Bengkang-bengkok Hingar-bingar Mudar mandir rempah ratus Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih.contoh seperti : saksi pendakwa dalam talian mengambil alih penerima janji pelarasan gaji atas talian menerima pakai gelombang melintang iii.contoh seperti: 27 . Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU c. sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan. Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya Contoh. Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan Contoh: dedaunan pepohonan jejarian d. Tanpa Imbuhan: Contoh: garis lintang daftar masuk mesin kira tangan ganda tiga atas aras laut mesin atur huruf segi empat tepat kamera laut dalam ii.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab 7: Semantik . Rencana Linguistik.4 1. Azman Wan Chik. Berdasarkan contoh – contoh di atas. Itu sahaja yang perlu anda lakukan. (1987). Buku rujukan Abdullah Hassan (ed). Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan.hlm. cuba anda senaraikan contoh – contoh lain yang berkaitan dengan istilah kata ganda dan bentuk gabungan.145-164) Abdullah Hassan & Ainon Mohd.1985. Binaan Makna. 28 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Jagaan perlindungan Perjanjian meluluskan kedudukan anggaran perbelanjaan terealisasi Latihan 5. Tatabahasa Dinamika. Semoga berjaya. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. (1994). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994).

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU http://www. 6. TAJUK 6 SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang sumber istilah Bahasa Melayu. bentuk – bentuk istilah (ungkapan) asing yang tetap dan pembentukan istilah pelbagai bidang. keadaan atau ciri yang dimaksudkan. konsep. penyerapan istilah asing. kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). proses. perbendaharaan kata bahasa asal . Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikut.html accessed on 5 July 2007.  kata berkenaan tepat memberi makna. Ini berdasarkan perbendaharaan kata umum Bahasa Melayu. 29  .angelfire.com/id/ahmad awang/meaning. perbendaharaan kata serumpun.1 Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Pembentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama.

dipilih hospital Fisiologi dan kaji tugas organ. dipilih fisiologi  kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. Contoh – contoh seperti: Istilah Bahasa Asal   Atom Electron 30 Istilah Bahasa Melayu  Atom .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Contoh: Hospital dan rumah sakit. bahasa Inggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris. 6. Untuk tujuan keseragaman.2 Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun Istilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu. Contoh – contoh seperti:  gambut (daripada bahasa Banjar) – peat  nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain  engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut  dermaga (daripada bahasa klasik) – wharf  dening (daripada dialek Kelantan) – yoke 6.3 Perbendaharaan Kata Bahasa Asal Sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asal atau bahasa asing. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber (perlu disesuaikan) tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.

sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim.1 Bentuk-Bentuk Serapan Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya.4. Kemudahan belajar bahasa. Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal contohnya. 6. spectrum (spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai.4.4 Penyerapan Istilah Asing Istilah asing boleh dipinjam atas dasar.  Sesuai maknanya. dan Kepraktisan.  Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan.  Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya. Hal ini bergantung pada:    Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayat.2 Istilah Asing yang sudah lazim 31 . 6.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU       Professional Psychology Structure Radio Television Radiography        Elektron Profesional Psikologi Struktur Radio Televisyen Radiografi 6.

32 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai walaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan. esprit de corps c. digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring. fait accompli c. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dinamika. (1994). cal de sac Kempen Kastam Denggi Geran Pencen Istilah Bahasa Melayu Latihan 6.4. Contoh – contoh seperti : Istilah Asing      Campaign Custom Dengue Grant Pension      6. Contoh: a. bona fide b. Nyatakan dari mana sumber istilah Bahasa Melayu diperoleh? 2.3 Ejaan Istilah (Ungkapan) Asing yang Tetap Istilah asing atau ungkapan tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kekacauan dan kekeliruan.1 1. Bahaskan mengapa ungkapan atau bahasa asing amat di perlukan dalam perkembangan peristilahan di Malaysia? Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. weltanschauung d.

6. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.siar Pelanggan-pelayan Rangkaian berorientasikan sambungan Pengarau data Kamera digital Sijil digital Dompet digital Tandatangan digital b) Istilah Undang Undang Bahasa Inggeris Administrative order Civil disorder Civil rights Double jeopardy Diplomatic immunity Extradiction Fraud Fugitive offender Fundamental rights Judicial review Legitimacy Mala fide Mandatory procedure Bahasa Melayu Perintah pentadbiran Gangguan awam Hak sivil Pendakwaan dua kali Kekebalan diplomatik Ekstradisi Fraud Pesalah buruan Hak asasi Kajian semula kehakiman Kesahan Mala fide Tatacara mandatory 33 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. Sebagai contoh. istilah .istilah mengikut bidang berkenaan diberikan di bawah: a) Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahasa Inggeris Audioconferencing Autosave Broadcast Client-server Connection-oriented network Data scrambler Digital camera Digital certificate Digital purse Digital signature Bahasa Melayu Sidang audio Autosimpan Siaran.5 Pembentukan Istilah Pelbagai Bidang Pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk di dalam pelbagai bidang.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Native Natural justice Anak negeri Keadilan asasi c) Istilah Komputer Bahasa Inggeris Access Bench mark Cursor Data base Download End user Font Hardware Integrated circuit Local area network Bahasa Melayu Capaian Tanda aras Kursor Pangkalan data Muat turun Pengguna akhir Fon Perkakasan Litar bersepadu Rangkaian kawasan setempat d) Ekonomi / Pentadbiran Perniagaan Bahasa Inggeris Balance sheet Bridging loan Buy out Buy-back price By-product Capital gain Cash flow Certificate of authorization Chief executive officer Deed of trust Investment climate Long term debt Short-term financing Sole agent Bahasa Melayu Kunci kira-kira Pinjaman penyambung Beli habis Harga beli balik Keluaran sampingan Laba modal / keuntungan modal Aliran tunai Perakuan kuasa Ketua pegawai eksekutif Surat ikatan amanah Iklim pelaburan Hutang jangka pendek Pembiayaan jangka pendek Ejen tunggal 34 .

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Steering committee Jawatankuasa pemandu e) Istilah Perhotelan Bahasa Inggeris Ballroom Banquet Budget hotel Buffet Business centre Check-in Check-out Cocktail Day use Deluxe room Double room Function room Luncheon Twin bed Waiter (L). waitress (P) Bahasa Melayu Dewan besar Bankuet Hotel jimat / hotel kelas ekonomi Bufet Pusat khidmat urusan Daftar masuk Daftar keluar Koktel Guna siang Bilik mewah Bilik kelamin Bilik majlis Jamuan tengah hari Katil-kembar Pramusaji f) Fotografi Bahasa Inggeris Abstract photography Between-the-lens shutter Camera angle Daylight film Effective aperture Flash Ground-angle view Half-length portrait Invisible light Latitude of exposure Main lighting Out of focus Periscopic lens Quartz lens Reflect camera Bahasa Melayu Fotografi abstrak Pengatup antara kanta Sudut kamera Filem warna cahaya siang Apertur berkesan Dengar Pandangan sudut bawah Potret separuh Cahaya halimunan Latitude dedahan Pencahayaan induk Luar fokus Periskop Kanta kuarza Kamera reflex 35 .

2 1. Kepakaran : i. pengagregatan Indeks pengagregatan Model berdaya agregat Cabaran – Cabaran Pembentukan Istilah Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa istilah amat mencabar. Kritikan yang dilemparkan kepada mereka datang bertubi tubi. Walau bagaimanapun. bahasa pinjaman) Latihan 6. mereka akur pada istilah yang telah dibentuk dan menerimanya dengan hati terbuka. Kekurangan pakar di dalam bidang tertentu. Walau apapun kritikan yang dilemparkan jawatankuasa istilah tetap dengan pendirian mereka.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU g) Istilah Matematik dan Statistik Bahasa Inggeris Aerial cable Affine Affine geometry Affine variety Aggregate Aggregation Aggregative Aggregative index Aggregative model 6. bagi orang bahasa. bahasa serumpun. Penyerapan istilah-istilah baru mengikut perkembangan semasa. Perkembangan ilmu dalam bidang-bidang tertentu. mereka amat memahami keputusan yang telah dibuat. Adakah anda setuju bahasa yang digunakan itu tepat dengan apa yang hendak dinyatakan? 36 . ii. ii.6 Bahasa Melayu Kabel aerial Afin Geometri afin Aneka afin Agregat Pengagregatan Berdaya agregat. banyak isu yang berkaitan dengan peristilahan oleh media-media massa di Malaysia. Bagi orang yang tidak memahaminya. Suatu masa dahulu. khusus daripada kalangan yang kurang memahami rasional di belakang pemilihan sesuatu istilah. tidak semudah untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan di dalam pembentukan istilah baru. Beri pendapat anda tentang kualiti peristilahan yang di gunakan. Hakikatnya kerja yang mereka lakukan berpandu kepada dua kriteria umum: Kepesatan ilmu : i. dan kritikan sinis ini sering terdengar. tentu sekali banyak cabarannya. Penentuan sumber istilah (bahasa asal. linguis dan pendidik.

(Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. W. Grace. Buku rujukan Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. (2000).BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sila rujuk pakar-pakar peristilahan yang berdekatan dengan anda. Nathesan. Semantics: The analysis of meaning. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lu. S. (1992). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Syntax ang semantics 3: Speech acts. Palmer. Nik Safiah Karim dan rakan(2008) Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. H. Addision Wesley Longman.R. Semantik. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab2:Kepelbagaian Makna bagi perkataan . Musa (2006). New York: Seminar Press. (2001 ). 37 .hlm 19-26). Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka. Pengantar Falsafah Bahasa. (1975). Makna dalam Bahasa Melayu.pur (Terjemahan oleh Abdullah Hassan) Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang. Grady. O.F. Kuala Lumpur. Hashim Hj.

Selain itu. ringkasan .1 Konsep dan definisi singkatan dan Lambang 7. • HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan tentang konsep singkatan. Manakala Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2008: 66) Akronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau 38 . cuba menerangkan perbezaan antara singkatan dengan lambang. akronim dan lambang dalam bahasa Melayu. merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 7 ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang singkatan dan lambang bahasa.1. 7.1 Definisi Singkatan Menurut Kamus Dewan (2007: 1501) menyatakan singkatan ialah kependekan.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata. Misalnya : lab ( laboratory) b) Menyingkatkan huruf ejaan. Beliau menyatakan ada tiga cara pembentukan akronim. dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan utuh. Manakala Asmah Hj. Misalnya: Mara Perkim Bernama Tadika Cerpen Kugiran Berdikari Pawagam Perkeso Majlis Amanah Rakyat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Berita Nasional Malaysia taman didikan kanak – kanak cerita pendek kumpulan gita rancah berdiri dengan kaki sendiri Panggung wayang gambar Pertubunhan Keselamatan Sosial d) Menggabungkan huruf pangkal setiap kata. Menurut Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu KPM (1992:15) singkatan terbentuk dengan empat cara melalui penggunaan : a) Menggugurkan satu bahagian atau lebih bahagian daripada dasarnya. tetapi sebutannya seperti bentuk lengkap. istilah begini dipanggil akronim. Misalnya: sin cm cos hab sinus sentimeter konsinus habitat c) Menggabungkan suku kata atau bahagian kata. Omar (2009:27) akronim adalah kata selapis yang dibentuk dengan menggunakan suku kata pada kata-kata unsur. Misalnya: JKR TLDM IPGKTAR LUTH ABIM ADUN IKIM Jabatan Kerja Raya Tentera Laut DiRaja Malaysia Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Lembaga Urusan Tabung Haji Angkatan Belia Islam Malaysia Ahli Dewan Undangan Negeri Institut Kefahaman Islam Malaysia 39 .

40 .1.suku kata.2 Definisi Lambang Menurut Kamus Dewan Edisi keempat ( 2007: 876) Lambang ialah tanda yang mewakili entiti linguistik seperti bunyi. Contoh : meter kilogram second ampere degree candela radian steradian mole hecto centi mega giga meter kilogram saat ampere darjah kandela radian steradian mol hekto senti mega giga m kg s A K cd rad st mol h c M G Latihan 7. dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep.1 1. Penggunaan lambang – lambang istilah belum dikuasai dengan sepenuhnya oleh pelajar atau masyarakat di Malaysia. Beri pendapat anda? Layari internet Sila layari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. fonem.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 7. Lambang huruf ialah singkatan khusus berdasarkan kebiasaan yang terdiri daripada satu huruf atau lebih tanpa titik di belakangnya. morfem dan kata yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan.

TAJUK 8 EJAAN DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU • • SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Topik ini akan menerangkan tentang transliterasi dan transkripsi.1 Ejaan Transliterasi Dalam Bahasa Melayu 41 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Tamat. Semoga anda berjaya. bahasa Yunani. bahasa Sankrit dan bahasa – bahasa lain. Bahasa – bahasa bereknaan seperti bahasa Arab. 8. Dalam bahasa Melayu banyak perkataan diperoleh dan dikenal pasti dalam bahasa sumber yang lain. Berdasarkan transkripsi dan transliterasi istilah atau perkataan tersebut digunakan dalam bahasa Melayu tanpa mengubah sebutan dan makna asal atau sumber perkataan tersebut.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kamus Dewan (2007:1712) menyata transliterasi ada penukaran huruf 9perkataan dsb)daripada abjad sesuatu tulisan (misalantulisan Arab kepada huruf yang selaras bunyinya dsb dalam abjad system tulisan lain (spt Rumi). Contoh : Bismillahirrahmanirrahim muslimin mslimat untaz ustazah haji hajah fikir hadith gaib zakat akad lafaz solat iman imam talak lian sujud kiam 8. Misalnya: bureau police ambulance biro polis ambulans tanpa Ejaan nama khas. Ejaan Transliterasi atau alih huruf boleh mengikut perakuan ISO untuk huruf Arab (Perakuan ISO-R233) atau Perakuan ISO-R315 huruf Yunani. maka diambil ejaannya yang dalam bahasa Inggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu. Misalnya: 42 . pada umumnya ditranskripsikan lebih dahulu. yang dalam bahasa sumber ditulis dengan huruf Latin.2 Ejaan Transkripsi Dalam Bahasa Melayu Transkripsi ialah penulisan sebutan yang menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan. Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain. Contoh transliterasi Arab. Istilah asing yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu diterjemahkan. tidak diubah.

http://www. Semoga anda terus berjaya. Merujuk buku atau bahan internet . Kuala Lumpur. senaraikan contoh – contoh lain ejaan transkripsi yang berkaitan. Tatabahasa Dinamika. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Baekelund Cannizzaro Aquadag Dacron Keops Dmitri Ivanovic Mendeleev Anton Chekhov Mao Tze Tung Latihan 8. Tamat.1 1. dengan ejaan 2. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Bezakan antara ejaan transliterasi transkripsi dalam Bahasa Melayu.1985. Dengan merujuk buku dan internet. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd.html accessed on 5 July 2007. (1994). Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata 43 .com/id/ahmad awang/meaning. Binaan Makna.angelfire. senaraikan cotoh – contoh ejaan transkripsi yang banyak digunakan oleh media massa terutama media cetak di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994). Azman Wan Chik. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. 44 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang.2008. Kamus Dewan Edisi Keempat. Teuku Iskandar.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->