BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 1 SEMANTIK DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Komponen ini tertumpu kepada kajian semantik yang berkaitan dengan makna kata dan ayat. Kajian ini menumpukan kepada aspek makna bentuk linguistik dan hubungannya dunia rujukannya. Semantik merujuk kepada aspek makna bahasa. Untuk memahami bahasa, kita kita perlu memahami makna kata dan morfem yang membentuknya. Kita juga perlu mengetahui makna kata bergabung menjadi frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya kita perlu menginterpretasikan makna ujaran berdasarkan konteks ayat yang diujarkan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. • Menjelaskan tentang semantik , fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat. Menghubungkaitkan antara bidang semantik dengan ilmu linguistik.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1

Semantik dan Makna

Bidang semantik merupakan bidang yang memberikan perhatian kepada aspek makna dalam bahasa. Dalam kajian semantik kita perlu memahami beberapa istilah penting terutama sekali istilah semantik dan makna. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah semantik? Menurut Palmer (1992), istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik.
1

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Istilah ini sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula diperkenalkan oleh M.Breal daripada kata Perancis semantique. Kini istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada kajian makna dalam bidang linguistik. Kata semantik juga diertikan sebagain”ilmu tentang makna atau erti”. Kini makna menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik.Manakala makna pula secara umumnya membawa erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberikan bermacam-macam pengertian yang lain. Kamus Linguistik (1997) memasukkan dua entri bagi kata makna, iaitu: (i) Erti yang didukung oleh kata atau kumpulan kata, atau (ii) Pemahaman sesuatu ujaran oleh pendengar, atau pemahaman kata atau frasa bertulis oleh pembaca. Ogden dan Richard (1956) pernah memberikan tidak kurang 16 pengertian bagi perkataan makna dalam buku mereka yang berjudul The Meaning of Meanings. Antara pengertian yang diberikan termasuk makna seperti ‘suatu sifat intrinsic, konotasi sesuatu kata, suatu inti, pokok, suatu kemahuan’, dan ‘emosi yang ditimbulkan oleh sesuatu’. Jadi, berdasarkan pengertian oleh Ogden dan Richard, kita fahami bahawa erti makna cukup menarik tetapi rumit sekali untuk memahami maksud kata makna. 1.2 Semantik dan Linguistik

Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagian daripada linguistik. Kini semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu linguistic seperti bidang fonetik dan tatabahasa. Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada sebelah hujung, manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang lain, dan tatabahasa atau nahu terletak di tengahtengah deretan ini. Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsur makna. Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa, dan tanpanya, kita mungkin dapat membina atau melafazkan ayat atau ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik. Contohnya, kita tidak boleh menerima ayat “Kerusi itu sedang menyampaikan ucapan di Dewan Gemilang”, sebagai ayat yang betul, walaupun ayat ini menepati aturan bahasa, iaitu menurut susunan subjek dan predikat (S + P) di dalamnya. Hal ini kerana maknanya adalah taksa. Tegasnya, maklumat semantik amat penting dalam linguistik.

2

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

1.3

Semantik dan Sejarah

Berdasarkan sejarah linguistik, pada mulanya istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada perkembangan dan perubahan makna dalam bahasa. Sebelum tahun 1930, kajian semantik telah member focus kepada aspek kajian tradisional, iaitu perubahan makna. Tetapi, selepas tahun 1930, perubahan telah berlaku dan semantik sudah mula melihat masalah deskriptif dan struktur dalam semantik (Ullmann, 1996). Tahun 1931merupakan detik bersejarah dalam sejarah semantik. Hal ini kerana pada tahun itu telah muncul tulisan Gustaf Stren yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to English Language. Penerbitan tulisan ini telah membawa trend baharu dalam bidang semantik. Menurut Ullmann (1996), kajian semantik selepas tahun 1950 tidak lagi member perhatian terhadap perubahan makna dan sebab-sebabnya. Sebaliknya, kajian mula beralih kepada aspek dalaman tentang perbendaharaan kata dan juga daripada prinsip umum kepada kajian bahasa yang tertentu.

Aktiviti Kendiri 1.3.1 (a) Apakah maksud istilah semantik? (b) Berikan dua definisi tentang bidang semantik Aktiviti Kendiri 1.3.2 Bidang semantik boleh dibahagikan kepada beberapa subbidang, seperti semantik linguistik dan semantik falsafah. Bolehkan anda menyenaraikan tiga lagi subbidang semantik serta fokus kajiannya bagi setiap subbidang tersebut?

3

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 2 MAKNA LEKSIKAL DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang leksikal. Dalam sesuatu bahasa, perbendaharaan kata bukanlah tersusun dalam satu senarai yang panjang dan mendatar. Ia juga bukan menegak secara homogen iaitu mengandungi semua perkataan dalam sesuatu bahasa itu, seperti tersusunya dalam bentuk kamus. Sebaliknya, susunannya adalah secara berlapis dalam bentuk strata yang banyak serta nmempunyai hubungan konsepsi antara satu sama lain. Susunan perkataan juga mempunyai perkaitan dari segi penggunaannya. Hal ini bermakna sesuatu perkataan yang digunakan mestilah bersesuaian serta berselarasan dengan sesuatu situasi atau keadaan. Perkaitan tersebut lazimnya mempunyai hubungan dengan kebudayaan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Membezakan antara sinonim dan antonim. 2.Men jelaskan tentang fitur makna dan makna leksikal dalam bahasa Melayu. • TAJUK-TAJUK 2.1 Sinonim dan Antonim

2.1.1 Sinonim Sinonim ialah kesamaan makna perkataan, iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Secara umumnya, sinonim disebut sebagai perkataan seerti , misalnya perkataan ‘kereta’ dan ‘motokar’, ‘sejuk’ dan ‘dingin’, ‘suka’ dan ‘gemar’, ‘ganggu’ dan ‘kacau’, ‘lupus’ dan ‘luput’, ‘loncat’ dan ‘lompat’ dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, terdapat kamus sinonim yang mengandungi senarai perkataan seerti bahasa Melayu. Dalam kehidupan kita seharian kita biasa bersua dengan penggunaan sinonim di sekeliling kita. Sebagai contoh, di kawasan zoo kita akan melihat papan tanda yang tertulis ‘Tolong jangan usik, kacau atau ganggu binatang-binatang di kawasan ini’. Di perpustakaan pula, terdapat kata-kata yang berbunyi ‘Dilarang membuat bising, bercakap dan berbual-bual’. Perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang hampir sama. Walau bagaimanapun tidak terdapat perkataan yang bersinonim atau mempunyai makna yang benar-benar sama secara tepat.

4

2. Walau bagaimanapun. Dalam dialek Kedah.1.” “Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’. ‘tumbuhtumbuhan’. Ini bermakna konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’.2 Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘udang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan.1. Sebenarnya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Dalam semantik. 2. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan.1 Sinonim Pinjaman ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu.1. Jika anda menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut” akan menunjukkan makna yang salah. laras sosial. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut.1. konteks. dalam dialek Perak.1. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’ manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni. Alasannnya.4 Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. ada beberapa jenis sinonim. 5 .1. Contoh ayat.3 Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. ‘haiwan’ dan ‘benda’ tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama. iaitu sinonim pinjaman. 2. 2. dan kolokasi.1.1. “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir” dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut.

Sebagai contoh. perkataan ‘kecil’ pada ‘kerbau kecil’ sebenarnya . perkataan tidur-jaga. perkataan – perkataan seperti tidak hidup-mati. Cotohnya. Secara umumnya. Oleh itu kata nafi ‘tidak’ kadang kala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut. tinggi-rendah.1. tebal-nipis. hidup-mati. cantik lawannya hodoh. Terdapat beberapa jenis antonim seperti: (a) Antonim pasangan komplemen (b) Antonim hubungan darjah (c) Antonim hubungan bertentangan 2.menunjukkan darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan ‘tikus kecil’. misalnya sejuk lawannya panas. duduk-bangun.2 Antonim hubungan darjah Jenis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah seperti perkataan besar-kecil. antonim disebut sebagai perkataan berlawanan. Selain itu. tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu seperti contoh tersebut. tinggi lawannya rendah.1 Antonim pasangan komplemen Antonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berlawanan yang saling melengkapi antara satu sama lain. misalnya perkataan ‘lena’ lawannya ‘tidak lena’ ataupun ‘mati’ bermaksud ‘tidak hidup’. 2. baik lawannya jahat. Demikian juga perkataan ‘laju’ bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya jika merujuk kepada kereta biasa. kembang-kuncup. Selain itu. perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah secara mutlak.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2.2. gembirasedih dan sebagainya. sihat-sakit. Namun demikian.2. dan tidak mati-hidup. tajam-tumpul. Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan. panjang-pendek. kurusgemuk dan sebagainya. Sebagai contoh. miskin lawannya kaya dan sebagainya.1. sebatang kayu itu dikatakan bersiaz panjang dengan merujuk kepada kayu itu secara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis.2 Antonim Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. tidak tidur-jaga dan tidak jaga-tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini. 6 .1.

Sebagai contoh. murid-guru. 2.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai. Homonim dan Polisem 2.1. Secara umumnya. perkataan ‘kepala’ yang membawa maksud ‘ketua’ tidak sama maknanya dengan ‘kepada kereta api. 7 . Dengan kata lain.2. Contohnya jika X ‘beri’ barang pada Y bermakna Y akan ‘terima’ barang itu.2. 2.3 Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah. tetapi berbeza dari segi makna. majikan-pekerja dan sebagainya. polisem ialah hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. melur.2. sama ada bunyi atau ejaan yang sama.2 Hiponim.melati.2 Homonim Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim. Perkataan yang mempunyai sebutan yang sama. kedua-dua pasangan kata itu dari segi semantiknya membawa makna yang setara. misalnya beri-terima. ‘kepada manusia’ dan ‘kepala surat’.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. mawar. tetapi berlainan makna. jual-beli. 2. tetapi berbeza makna seperti yang disebutka tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim. Dalam hal ini.3 Antonim hubungan bertentangan Jenis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan. Hal ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk ejaan yang sama.2. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus. Penggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu. Sebagai contoh.1 Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain.

2. Aktiviti Kendiri 2. ‘tentang’ dan ‘bisa’ bervariasi maknanya. 8 . seperti dalam ayat “Kita tentang habis-habisan”. tetapi kewujudan polisem ditinjau dengan berasaskan konteks penggunaan.3.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh. Contoh lain ialah perkataan ‘bisa’ yang membawa maksud sakit sangat dan boleh. Dalam perbualan di Indonesia. terangkan perbezaan antara hiponim dan polisem. secara normalnya ‘bisa’ digunakan untuk menggantikan perkataan ‘boleh’. Berdasarkan contoh-contoh tersebut. kata bantu ‘tentang’ boleh bermaksud berkaitran sesuatu perkara.1 (a) Huraikan jenis-jenis sinonim beserta dengan contohnya (b) Dengan contoh yang sesuai. Ada masanya perkataan ‘tentang’ boleh membawa maksud ‘lawan’.

1 Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis. Kita telah pun mempelajari hubungan makna perkataan dan unsur semantik sebagai semantik leksikal sebelum ini. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut.Dalam konteks berbahasa. 9 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 3 MAKNA AYAT DALAM BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menjelaskan tentang makna ayat dalam bahasa Melayu. Dalam tajuk ini juga akan dihuraikan penganalisisan makna auat Bahasa Melayu mengikut Kerangka Generatif Chomsky untuk menunjukkan perubahan semantik dan pengembangan makna. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Tanpa unsur ini. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat. Menghuraikan perubahan semantik dan teori pembuktian. 2. Makna frasa dan ayat bergantung pada makna perkataan yang terkandung dalamnya dan bagaimana perkataan itu distruktur dan digabungkan. Seperti yang telah dijelaskan perkataan dan morfem merupakan unit terkecil bahasa yang mempunyai makna. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. Menjelaskan definisi makna ayat. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. 3. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif. Walau bagaimanapun dalam banyak perkara kita berkomunikasi menggunakan frasa dan ayat.

2 Kerangka Generatif Chomsky Bagi Chomsky “language is not a habit Structure”.1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan makna ayat? (b) Huraikan empat konsep utama Kerangka Generatif Chomsky. Kemampuan berbahasa ialah segala pengetahuan yang terdapat dalam otak manusia secara sedar dan tidak sedar. semua bahasa dilihat dari struktur dalaman adalah sama iaitu menunjukkan tingkat fikiran seseorang. perlakuan berbahasa.2. 10 . Perlakuan bahasa ini mengkaji bagaimana cara seseorang itu mengujarkan bahasa dan bahasa apa yang diujarkan serta mampu didengar oleh orang lain. Hipotesisnya. ayat-ayat yang diungkapkan oleh penutur lahir di bawah pengetahuan dan kesedaran penuturnya. Proses ini juga mengkaji tentang bagaimana proses mengujarkan bahasa yang terdapat dalam bentuk rumus-rumus. Menurutnya lagi. disedari dan dinyatakan menerusi bunyi-bunyi dan ejaan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 3. Chomsky telah mengemukakan empat konsep utama dasar analisis Kerangka Generatif iaitu kemampuan berbahasa. Ia diketahui. Seterusnya. struktur dalaman dan struktur luaran. strukrur dalaman pula wujud daripada kemampuan seseorang untuk berbahasa serta bagaimana cara menyusun ayat-ayat untuk diujarkan. Aktiviti kendiri 3. Konsep yang terakhir iaitu struktur luaran ini wujud daripada ujaran bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang iaitu apa yang diujarkan.

1 Pengembangan Makna Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna dan penyempitan makna.kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja.2 Penyempitan Makna Menurut Chaer (1995). Menghuraikan perubahan semantik dari aspek penyempitan makna. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama. 11 . dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar. Contohnya ‘berlayar’. tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat apa saja disebut ‘berlayar’ . penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 4 PERUBAHAN SEMANTIK • SINOPSIS Tajuk ini akan mengupas tentang perubahan semantik daripada segi pengembangan makna. Dahulu kata ‘bapa’ hanya dipakai dalam hubungan biologis. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Pateda (1986). Manakala penyempitan makna pula ialah proses perubahan makna daripada makna yang umum kepada makna yang lebih khusus. Akhir sekali anjakan makna yang bermaksud makna yang mengalami proses perubahan berdasarkan situasi atau keadaan. Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur. 4. iaitu satu proses perubahan makna daripada makna yang khusus kepada makna yang lebih umum. sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut ‘bapa’ sedangkan segala orang yang dianggap sama darjatnya disebut ‘saudara’. • KERANGKA TAJUK-TAJUK 4. Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik. Menghuraikan proses pengembangan makna. 2.

sanak-saudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan. Walau bagaimanapun kata ’ahli’ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang. 12 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh kata ’ahli’ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 5 • SINOPSIS PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kursus ini mengandungi pengenalan. dan cabarannya pada masa hadapan. Istilah ialah lambang linguistik yang berupa huruf. kepentingan peristilahan dalam Bahasa Melayu. Dalam usaha menyatukan aspek kebahasaan. terutamanya dari segi peristilahan. Indonesia dan Brunei Darussalam bergerak dan memancarkan kepelbagaian corak pengayaan bahasanya. Di samping itu. Pembakuan itu dilakukan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa maju mengungkap pelbagai ilmu pengetahuan. Kepentingan Peristilahan dalam Bahasa Melayu. Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM) dan kemudiannya Majlis Bahasa Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia atau MABBIM telah memainkan peranan untuk mewujudkan satu bentuk ejaan dan istilah yang baku atau seragam sejak tahun 1972. 5. politik dan ekonomi Malaysia . Bentuknya telah disepakati oleh sekumpulan pakar melalui jawatankuasa bidang berkenaan sebagai mempunyai nilai 13 . 5. sejarah penggubalan peristilahan. Ketiga – tiga negara itu juga mempunyai kaedah tersendiri dalam perkembangan korpus bahasa Melayu. 3. 2. istilah singkatan dan lambang Bahasa Melayu dan ejaan dan peristilahan Bahasa Melayu • HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti kursus ini. kursus ini juga mengandungi sumber istilah Bahasa Melayu. Peranan MABBIM. Menjelaskan definisi istilah dalam bahasa Melayu. konsep peristilahan. definisi. 4.1 Pengenalan Walaupun serumpun dan mempunyai pertalian yang amat erat dari segi sejarah. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dan MABBIM. anda dapat : 1. Cabaran dan masa depan peristilahan. prinsip pembentukan istilah. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. bentuk bebas atau gabungan beberapa bentuk bebas yang gramatis dan sistematik. Prinsip – prinsip pembentukan istilah. yang mengandungi timbunan konsep atau objek khas dalam bidang tertentu.

Melalui istilah. Dari segi teorinya. bidang peristilahan merupakan bidang ilmu yang sama dengan bidang-bidang ilmu yang lain. dan objek. sesuatu konsep dalam bidang ilmu tertentu dapat diungkapkan dan disampaikan kepada khalayak. simbol dan objek. Nyatakan konsep peristilahan dan pengistilahan 2. iaitu mempunyai teori yang tersendiri. Sebagai badan tunggal yang bertanggungjawab mengubal istilah bahasa Melayu. Kewujudan sesuatu istilah itu dianggap penting kerana mempunyai nilai komunikatif yang menjadi unsur penyampai ilmu pengetahuan. iaitu lambang. dan bersama – sama meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang maju di rantau ini dan dunia umumnya. Untuk menguji pengetahuan dan kefahaman anda kaitkan peranan Bahasa Melayu dari segi jati diri rakyat Malaysia. Manakala teori yang lebih khusus. Vienna. Pencapaian tersebut amat jelas menunjukkan bahawa DBP begitu kominted untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Akan tetapi semua usaha itu tidak memberi manfaat jika pihak masyarakat atau pengguna bahasa Melayu tidak menghargai sumbangan badan berkenaan. Eugen Wuster. Gumperz (1908) telah memperkenalkan model dari segi tiga teori peristilahan iaitu konsep. makna. Peristilahan merupakan bidang linguistik praktis yang menerapkan Teori Umum Peristilahan (TUP) dalam melaksanakan tugas pembinaan istilah. yang kemudiannya diterbitkan dalam bentuk buku. Dapatkan seberapa banyak maklumat dari perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. 14 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU komunikatif yang sesuai. Latihan 5. bahasa berteknologi tinggi dan bertamadun melalui peristilahan. DBP telah berjaya menghasilkan lebih daripada sejuta istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah mencipta banyak istilah dalam bahasa itu. Teori ini dikembangkan oleh Professor Dr. bahasa lisan/tulisan. Hingga kini.1 1. Teori ini kemudiannya disesuaikan lagi oleh Wuster (1931) dengan Teori Ferdinand de Saussure yang menyatakan empat perkara. Kedudukan istilah menjadi lebih penting lagi dalam bidang sains dan teknologi yang mengandungi pelbagai konsep khusus dan bersifat teknikal.

Misalnya.1. tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu. Walau bagaimanapun. Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan.2 Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591). Misalnya: rumah. warganegara. kata hidrogren.3 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah. 5. Misalnya: ber. bumiputera dan sebagainya.2. ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. 5.2. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). peN. alofon. istilah ialah kata.4 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan.(berinteraksi). 5. fonem.1. menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh 15 . Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya).BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 5. gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen.1 Kata akar Kata akar ialah kata yang belum mendapat imbuhan. -an (hasilan). 5. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. neonatal.…-an (pemprosesan). kata umum boleh menjadi istilah. Contohnya.2 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing. 5. Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha.1.1 Morfem dan Proses Peristilahan Morfem ialah unit atau fungsi nahu.2.2.2. asid. Tata istilah atau ‘terminology’ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada.1. Namun demikian. algebra dan sebagainya. Kata biasa atau kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa. nitrogen. pengandaan dan penggabungan.

Jawatankuasa istilah yang paling awal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A. kursus. forum. Unit ini bertanggungjawab menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. kata taqwa merupakan istilah dalam bidang keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah ‘bajet’ digunakan). sekarang ini kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Secara ringkas. 5. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam memajukan bahasa amat penting dan tidak ada badan – badan lain yang mampu berperanan sebagaimana yang dimainkannya. Pada pendapat anda. mengapa pengistilahan amat penting di negara kita? 2. Ia telah melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan ceramah. Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DBP. taklimat. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. Unit Pelaksanaan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980.2 1. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. Pada peringkat awalnya tidak ada satu sistem organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja peristilahan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU masyarakat pengguna bahasa. beliau juga seorang pejuang bahasa kebangsaan. Sehingga hari ini. tatabahasa dan perkamusan. Aziz. nyatakan usaha-usaha yang telah di mainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka terhadap perkembangan dan kemajuan peristilahan di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Latihan 5. Di dalam bidang bahasa. Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. Jawatankuasa istilah ditubuhkan berdasarkan permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. Aziz telah menyaksikan beberapa ciri perkembangan di dalam perwujudan istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau. rancangan Dewan Bahasa di radio. Ungku A. Untuk memperkukuhkan lagi peranannya. menyebarkan panduan 16 .3 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak akan lengkap sekiranya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak disentuh. Contohnya. DBP merupakan satu satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956.

Oleh yang demikian. Kalau istilah Indonesia itu tidak sesuai atau tidak memuaskan hati barulah dibentuk baharu. Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan Negara Brunei Darussalam.  Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Dengan itu. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. Istilah-istilah asing yang dipakai oleh kebanyakan bangsa-bangsa dunia atau istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dengan setepat-tepatnya bolehlah diterima jadi istilah Melayu. dan negara-negara lain. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini dalam tahun 1950-an. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan.  Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. Oleh itu. Apabila membentuk istilah baharu hendaklah digunakan akar kata Melayu. antara peranan yang dilaksanakannya ialah.  Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu.  Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Kalau tidak ada di dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Segala istilah ilmu dan nama alat perkakas asing yang sedia ada di dalam bahasa Melayu pada masa itu dipakai terus setelah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. istilah baharu yang dibentuk itu hendaklah menggambarkan benda atau fikiran atau keadaan yang dimaksudkan oleh istilah asing itu. Pada tahun 1950-an.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU bahasa. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP. kerana memang bahasa di Tanah Melayu hendak disamakan dengan bahasa di Indonesia. Di bawah ini diberikan contohnya: a) Acid b) Aciditiy c) Acidic asid (bukan acid) keasidan (bukan asiditi) berasid (bukan asidik) 17 . mengadakan kempen “Mencintai Bahasa Melayu” dan mengawasi penggunaan bahasa Melayu di sektor awam dan swasta. Hasil kerjasama ini terbentuklah istilah baharu yang sesuai digunakan di ketiga tiga buah negara yang terlibat. pelaksanaan perancangan bahasa yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian bahagian tersebut di dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik. khidmat nasihat. DBP juga telah mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain.  Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu. bolehlah diambil istilah yang dipakai di Indonesia. Kerjasama terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM). Apa yang jelas.  Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu.

dalam semua bidang ilmu atau yang popular. iii. v. iaitu: i. Pada penghujung tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. kerana bentuk-bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. Contohnya adalah seperti yang berikut: a) Biology kajihayat b) Anthropology c) Sociology d) Archeology e) Phonology f) Geology g) Psychology h) Climatology kajimanusia kajimasyarakat kajipurba kajibunyi kajibumi kajijiwa kajiiklim 18 . Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris maka dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. Berdasarkan pedoman yang baharu itu. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. Istilah baharu hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. dan asidik. ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. Pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. dan Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Selain itu. cara dan pedoman. ii. iv. Pembentukan istilah baharu. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. asiditi. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. adalah dilarang mengambil bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kearah peringkat antarabangsa.

farmakologi. Selain itu kita dapat berkongsi membaca bukubuku rujukan. Oleh itu. kajihaiwan. a) Meminjamterjemahkan istilah asing yang sesuai ke dalam bahasa Melayu. neurologi. seperti farmasi. maka ditetapkan dasar kedua. sama ada yang terbit di Indonesia ataupun yang terbit di Malaysia. fotosintesis. jika berbeza pun hanya kerana pengaruh persekitaran dan penjajahan yang berlainan. kajitumbuhan. bahasa asing juga? Oleh itu. dan boleh dijadikan panduan untuk membentuk pelbagai istilah dalam bahasa Melayu dalam bidang-bidang yang lain mengikut bentuk di atas seperti kajiserangga. Kalau di Indonesia ada pengaruh bahasa Belanda. Persamaannya sangat banyak. iii. Fixed price ii. iaitu bahasa Melayu Johor-Riau. linguistik. supaya penggubalan istilah lebih mudah dan lebih praktis. filologi. kajipenyakit dan berbagai-bagai lagi. antropologi. di Malaysia pula ada pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. Dasar yang seterusnya ialah menggali lebih banyak kosa kata daripada sumber yang lebih tua. dan kita dapat menggubal istilah dengan lebih pantas dan cepat. atau menyerap istilah daripada bahasa Latin yang menjadi induk bahasa barat yang maju seperti Peranchis. Penggubalan kata istilah di atas ini berlaku kerana kita cuba hendak mempertahankan keaslian bahasa Melayu dan dalam bentuk istilah Melayu yang sedia ada. Dasar yang kelima akan dapat merapatkan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa dunia antarabangsa yang lain. Misalnya: i. jika membentuk atau menggubal istilah mengikut arus perdana antarabangsa seperti istilah bahasa Inggeris yang sudah menjadi bahasa induk. untuk mengelak daripada berlakunya hal-hal seperti di atas.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Berdasarkan conoth – contoh di atas bentuk istilah memang baik dan sesuai kerana ia seragam. kajibintang. Dengan itu akan dapat memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu-Indonesia dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan kudrat bahasa Melayu-Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. tetapi mengapa pula perkataan “organ” diciplak daripada bahasa Inggeris. untuk merealisasikan dasar – dasar berkenaan maka DBP telah menyediakan lapan kaedah atau cara. Bagi dasar yang ketiga pun penting. Demikian juga daripada bentuk istilah seperti di atas menggambarkan bahawa bahasa Melayu memang cukup kaya dengan istilah dan mudah pula membentuk kata-kata istilah baharu dalam bahasa Melayu. kajilautan. Jerman dan Sepanyol. terutama sekali bidangbidang ilmu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berakarkan induk bahasa yang sama. iaitu daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia. Market price Price list Cost price 19 - harga tetap harga pasaran senarai harga harga kos . iv. dan yang seumpamanya. iaitu: Bagi istilah pinjam-terjemah.

d) Istilah umum yang didapati telah popular/praktis dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu-Indonesia. iii. James Watt dan lain-lain. walau dalam apa bidang sekalipun. orang atau gelaran atau idiom. DBP telah memberi pedoman seperti yang berikut: i. Bagi istilah pinjaman. ii. Cost section - bahagian kos Untuk kepentingan kecekapan. c) Istilah asing yang belum pernah ada konsepnya. farmakologi. hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. Beberapa istilah asing yang sama konsep/pengertiannya dalam satu bidang ilmu tertentu hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. Burkina Passo. aeroangkasa dan seumpanya. Pengambilan istilah asing dan terus menjadikannya istilah Melayu hendaklah terbatas kepada (menurut keutamaan): a) Istilah ilmiah dalam bidang-bidang ilmu tertentu. kejuruteraan. Pedoman kedua untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP ialah: 20 . b) Istilah khusus seperti nama tempat atau negeri. televisyen dan sebagainya. Kata-kata istilah ini diserap sahaja dengan penyesuaian ejaan dan tatabahasa Melayu menjadi komputer dan digital kamera. Contohnya seperti Greenland. keseragaman.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU v. atau tidak ada persamaan atau terjemahan yang setepat-tepatnya. Ini bermakna hanya dalam bidang-bidang seperti perubatan. maka (mengikut keutamaan): i. Contohnya seperti radio. penyelarasan. Contohnya seperti computer dan digital camera. praktis. hendaklah ditakrifkan Melayunya dalam bentuk istilah (bukan terjemahan) yang ringkas dan jumlah perkataan atau suku kata yang minimum. ekonomi dan ilmiah. atau tidak ada persamaan Melayunya. Wellington. dan Sesuatu istilah asing. Sesuatu istilah asing yang hanya satu sahaja pengertiannya.

Contohnya kita meminjam hanya perkataan “atom” dan tidak boleh meminjam kata atomic. atau menyesuaikan bunyi ejaan konsonan/vokal istilah asing dengan bunyi menurut ejaan Melayu-Indonesia. Pengambilan istilah terbitan asing dibatasi kepada unsur-unsur atau bentuk-bentuk yang dapat disesuaikan dengan struktur dan kudrat bahasa Melayu. Pedoman yang ketiga untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP adalah kata yang dipinjam. sekalipun kata akarnya nucleus. morfem peristilahan. dan skema tatacara pebentukan istilah yang mengandungi tujuh langkah yang ditetapkan seperti yang berikut: a) Kata dalam bahasa Melayu yang lazim dipakai. Dalam buku Pedoman Pembentukan Istilah yang baharu di atas. terutama bagi istilah bukan ilmiah. imbuhan. kata dasar dan kata akar. ii. Antara tajuk-tajuk penting yang dimasukkan ke dalam pedoman ini termasuklah: i. 21 . Bagi bahagian ini ada dua pecahannya. tataistilah dan tatanama. Beberapa konsep dasar seperti definisi istilah. seperti kosa kata bahasa asing. sama ada kata nama atau kata sifat. kata gabungan. bentuk prototaip dan paradigma kata atau perangkat kata. atomization dan yang seumpamanya. pada umumnya. b) mengambil bentuk asal istilah asing dan disesuaikan dengan sistem ejaan baharu bahasa Melayu-Indonesia. Contohnya seperti nama-nama saintifik untuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan. banyak perkara dan tajuk baharu dimasuk dan tiap-tiap tajuk diberi takrifnya sekali. Tetapi perkataan nuklear (daripada nuclear) boleh dipinjam. kerana ini mempunyai pengertian yang khas. iaitu: i. hendaklah berdasarkan ejaan asal dan bukan bunyinya dan keutamaannya adalah seperti yang berikut: a) mengambil bentuk istilah Romawi-Yunani. ii. kata berimbuhan. Sumber istilah.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kata istilah pinjaman yang diambil hanya dalam bentuk dasar. sehingga pedoman ini menjadi panduan yang jelas dan tidak mengelirukan. terutamanya bagi istilah ilmiah. menyesuaikan ejaan konsonan/vokalnya menurut bentuk asal Rumawi-Yunani atau bentuk istilah asal. istilah khusus dan istilah umum.

teknologi. atas alasan apakah dasar-dasar pembentukan istilah di laksanakan? Mengapa? 2. MBIM menjadi MABBIM apabila negara Brunei Darussalam menganggotai majlis ini pada 4 November 1985. Manakala.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU b) Kata dalam bahasa Melayu yang sudah tidak lazim dipakai. Ini meliputi semua bidang keilmuan seperti sains. Pendek kata MABBIM bertujuan untuk mendaulat. Latihan 5.4. kesusasteraan dan sebagainya. pada 23 Mei 1972 di Jakarta. Untuk perkembangan Bahasa Melayu. Nyatakan dasar – dasar pembentukan istilah bahasa Melayu di Malaysia. menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradapan yang tinggi bukan sahaja di rantau malah di dunia. iaitu Negara Brunei Darussalam. Dengan sokongan pengurusan grafik banding bezakan peranan DBP dengan MABBIM dalam perkembangan Bahasa Melayu. komunikasi maklumat. Asalnya badan ini dinamai Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM). c) Kata dalam bahasa serumpun yang lazim dipakai. Singapura masih menjadi negara pemerhati Majlis sehingga kini. Matlamat penubuhan MABBIM ini untuk membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan. perubatan. e) Kata dalam bahasa Inggeris.4.4 Peranan MABBIM MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga negara. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. f) Kata dalam bahasa asing lain. yang ditubuhkan pada 29 Disember 1972. 22 . 5.H. perundangan. d) Kata dalam bahasa serumpun yang tidak lazim dipakai. Menteri Pendidikan Malaysia. Layari Internet 1. dan Bapak Mashuri Saleh S. Usaha ini boleh menjadi realiti apabila usaha – usaha peristilahan berterusan dan lebih mantap. setelah satu Pernyataan Bersama ditandatangani oleh Allahyarham Tun Hussein Onn. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. perekonomian. Latihan 5. Indonesia dan Malaysia.1 1. h) Pilih yang terbaik antara istilah baharu.2 1.

dalam semua bidang ilmu atau yang popular. iii. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. dan v. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini sejak tahun 1950-an. Pembentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Berdasarkan pedoman yang baharu itu ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. iv. Adalah dilarang kita mengambil sembarangan bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. asiditi. Dengan itu. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kea 23 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 5. ii. iaitu: i. Manakala pada penghujung akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. Istilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa MelayuIndonesia. kerana bentuk – bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris.5 Dasar Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Pada tahun 1950-an. cara dan pedoman. dan asidik. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Pembentukan istilah baru.

Di dalam proses pembentukan istilah. Di samping itu. Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan kepada beberapa prinsip tertentu. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. Pada masa lalu apabila menggubal istilah.1 Istilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan) Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama. DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk Istilah. Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan. iv. 5. Contoh: Kata nama: buruj constellation rawan gristle cahaya light Kata kerja: pecut Imbas reka accelerate scan invent elastic 24 Kata adjektif: kenyal . jawatankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun. 5. iii. kata kerja. Jawatankuasa ini berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan Indonesia. ii.6 Prinsip Pembentukan Istilah Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun 1975. Kata gabungan. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris mala dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU rah peringkat antarabangsa. i. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. badan ini juga bertanggungjawab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus. Pinjaman juga turut dilakukan. Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan. abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia. Kata terbitan.6. Kata ganda. dan kata adjektif. saperti kata nama.

2 Istilah Kata Terbitan Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan awalan. sisipan atau apitan. Contoh : Cerpen tabika pawagam MARA BERNAMA KOBENA cereka kugiran RISDA ADUN PLUS BERNAS 5. Paradigma dengan Penambah me(N)Contoh: Menulis mengajar mengamal membesar mengubah mengairi penulis pengajar pengamal pembesar pengubah penulisan pengajaran pengamalan pembesaran pengubahan pengairan tulisan ajaran amalan - c.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Rawak Cemas random anxious Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:26) menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf – huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Paradigma kata dengan imbuhan berContoh: belajar bertapa bertani pelajar pertapa petani pelajaran pertapaan pertanian b. Istilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit. a. Arab dan Jawa.6. Paradigma dengan me(N)-. berContoh: memberhentikan pemberhentian perkecualian pembelajar perhentian pelajaran 25 . akhiran.

Istilah Kata Ganda Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi. Ganda Penuh Contoh: langit-langit labi-labi buku-buku b. Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-. perContoh: Mempersatukan Memperoleh mempelajari pemersatu pemeroleh pelajar pemersatuan pemerolehan persatuan perolehan pelajaran e. Ganda Suku Kata Awal Contoh: Tetikus Cecair gegua rerongga Rerambut jejari kanak-kanak paru-paru guru-guru gerigi tenusu telapak kemuncup sinambung 26 . Paradigma kata dengan me(N)-.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU d. -inContoh: Gigi susu tapak kuncup sambung 5. -el-. a.an Contoh: saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian f. Paradigma kata dengan ke .3. -em-. -er-.6.

4 Istilah Bentuk Gabungan Batu-batan Bengkang-bengkok Hingar-bingar Mudar mandir rempah ratus Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih. sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU c. i.contoh seperti: 27 . Dengan Imbuhan pada Kedua-dua Unsur Contoh .6. Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas. Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya Contoh. Kata Ganda Berentak Contoh: Warna-warni Serta-merta Bolak-balik Dolak dalih Pupu poyang 5. Tanpa Imbuhan: Contoh: garis lintang daftar masuk mesin kira tangan ganda tiga atas aras laut mesin atur huruf segi empat tepat kamera laut dalam ii.contoh seperti : saksi pendakwa dalam talian mengambil alih penerima janji pelarasan gaji atas talian menerima pakai gelombang melintang iii. Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan Contoh: dedaunan pepohonan jejarian d.

Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Jagaan perlindungan Perjanjian meluluskan kedudukan anggaran perbelanjaan terealisasi Latihan 5. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab 7: Semantik . Tatabahasa Dinamika. cuba anda senaraikan contoh – contoh lain yang berkaitan dengan istilah kata ganda dan bentuk gabungan. (1994). Rencana Linguistik. Itu sahaja yang perlu anda lakukan. (1987).145-164) Abdullah Hassan & Ainon Mohd.hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Binaan Makna. 28 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994). Buku rujukan Abdullah Hassan (ed).4 1. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. Semoga berjaya.1985. Azman Wan Chik. Berdasarkan contoh – contoh di atas.

bentuk – bentuk istilah (ungkapan) asing yang tetap dan pembentukan istilah pelbagai bidang. Ini berdasarkan perbendaharaan kata umum Bahasa Melayu. kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim).1 Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Pembentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama. TAJUK 6 SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang sumber istilah Bahasa Melayu. 29  .angelfire. perbendaharaan kata serumpun. Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikut.html accessed on 5 July 2007. konsep. keadaan atau ciri yang dimaksudkan.com/id/ahmad awang/meaning. perbendaharaan kata bahasa asal .  kata berkenaan tepat memberi makna.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU http://www. 6. penyerapan istilah asing. proses.

dipilih fisiologi  kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. Contoh – contoh seperti: Istilah Bahasa Asal   Atom Electron 30 Istilah Bahasa Melayu  Atom . 6. bahasa Inggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris. Untuk tujuan keseragaman.2 Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun Istilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu.3 Perbendaharaan Kata Bahasa Asal Sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asal atau bahasa asing.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Contoh: Hospital dan rumah sakit. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber (perlu disesuaikan) tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Contoh – contoh seperti:  gambut (daripada bahasa Banjar) – peat  nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain  engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut  dermaga (daripada bahasa klasik) – wharf  dening (daripada dialek Kelantan) – yoke 6. dipilih hospital Fisiologi dan kaji tugas organ.

1 Bentuk-Bentuk Serapan Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya. 6.  Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU       Professional Psychology Structure Radio Television Radiography        Elektron Profesional Psikologi Struktur Radio Televisyen Radiografi 6.2 Istilah Asing yang sudah lazim 31 . spectrum (spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai. 6. Kemudahan belajar bahasa. Hal ini bergantung pada:    Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayat.  Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan. dan Kepraktisan.4 Penyerapan Istilah Asing Istilah asing boleh dipinjam atas dasar. sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim. Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal contohnya.  Sesuai maknanya.4.4.

1 1. esprit de corps c. (1994). weltanschauung d. digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring.3 Ejaan Istilah (Ungkapan) Asing yang Tetap Istilah asing atau ungkapan tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. fait accompli c. Nyatakan dari mana sumber istilah Bahasa Melayu diperoleh? 2. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kekacauan dan kekeliruan.4. 32 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai walaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan. bona fide b. Tatabahasa Dinamika. Contoh – contoh seperti : Istilah Asing      Campaign Custom Dengue Grant Pension      6. cal de sac Kempen Kastam Denggi Geran Pencen Istilah Bahasa Melayu Latihan 6. Contoh: a. Bahaskan mengapa ungkapan atau bahasa asing amat di perlukan dalam perkembangan peristilahan di Malaysia? Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd.

5 Pembentukan Istilah Pelbagai Bidang Pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk di dalam pelbagai bidang.istilah mengikut bidang berkenaan diberikan di bawah: a) Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahasa Inggeris Audioconferencing Autosave Broadcast Client-server Connection-oriented network Data scrambler Digital camera Digital certificate Digital purse Digital signature Bahasa Melayu Sidang audio Autosimpan Siaran.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu.siar Pelanggan-pelayan Rangkaian berorientasikan sambungan Pengarau data Kamera digital Sijil digital Dompet digital Tandatangan digital b) Istilah Undang Undang Bahasa Inggeris Administrative order Civil disorder Civil rights Double jeopardy Diplomatic immunity Extradiction Fraud Fugitive offender Fundamental rights Judicial review Legitimacy Mala fide Mandatory procedure Bahasa Melayu Perintah pentadbiran Gangguan awam Hak sivil Pendakwaan dua kali Kekebalan diplomatik Ekstradisi Fraud Pesalah buruan Hak asasi Kajian semula kehakiman Kesahan Mala fide Tatacara mandatory 33 . 6. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. istilah . Sebagai contoh.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Native Natural justice Anak negeri Keadilan asasi c) Istilah Komputer Bahasa Inggeris Access Bench mark Cursor Data base Download End user Font Hardware Integrated circuit Local area network Bahasa Melayu Capaian Tanda aras Kursor Pangkalan data Muat turun Pengguna akhir Fon Perkakasan Litar bersepadu Rangkaian kawasan setempat d) Ekonomi / Pentadbiran Perniagaan Bahasa Inggeris Balance sheet Bridging loan Buy out Buy-back price By-product Capital gain Cash flow Certificate of authorization Chief executive officer Deed of trust Investment climate Long term debt Short-term financing Sole agent Bahasa Melayu Kunci kira-kira Pinjaman penyambung Beli habis Harga beli balik Keluaran sampingan Laba modal / keuntungan modal Aliran tunai Perakuan kuasa Ketua pegawai eksekutif Surat ikatan amanah Iklim pelaburan Hutang jangka pendek Pembiayaan jangka pendek Ejen tunggal 34 .

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Steering committee Jawatankuasa pemandu e) Istilah Perhotelan Bahasa Inggeris Ballroom Banquet Budget hotel Buffet Business centre Check-in Check-out Cocktail Day use Deluxe room Double room Function room Luncheon Twin bed Waiter (L). waitress (P) Bahasa Melayu Dewan besar Bankuet Hotel jimat / hotel kelas ekonomi Bufet Pusat khidmat urusan Daftar masuk Daftar keluar Koktel Guna siang Bilik mewah Bilik kelamin Bilik majlis Jamuan tengah hari Katil-kembar Pramusaji f) Fotografi Bahasa Inggeris Abstract photography Between-the-lens shutter Camera angle Daylight film Effective aperture Flash Ground-angle view Half-length portrait Invisible light Latitude of exposure Main lighting Out of focus Periscopic lens Quartz lens Reflect camera Bahasa Melayu Fotografi abstrak Pengatup antara kanta Sudut kamera Filem warna cahaya siang Apertur berkesan Dengar Pandangan sudut bawah Potret separuh Cahaya halimunan Latitude dedahan Pencahayaan induk Luar fokus Periskop Kanta kuarza Kamera reflex 35 .

mereka amat memahami keputusan yang telah dibuat. khusus daripada kalangan yang kurang memahami rasional di belakang pemilihan sesuatu istilah. dan kritikan sinis ini sering terdengar. Suatu masa dahulu. mereka akur pada istilah yang telah dibentuk dan menerimanya dengan hati terbuka.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU g) Istilah Matematik dan Statistik Bahasa Inggeris Aerial cable Affine Affine geometry Affine variety Aggregate Aggregation Aggregative Aggregative index Aggregative model 6. Penentuan sumber istilah (bahasa asal. Hakikatnya kerja yang mereka lakukan berpandu kepada dua kriteria umum: Kepesatan ilmu : i. Kepakaran : i. bahasa serumpun. Adakah anda setuju bahasa yang digunakan itu tepat dengan apa yang hendak dinyatakan? 36 . Walau bagaimanapun. Kritikan yang dilemparkan kepada mereka datang bertubi tubi. tentu sekali banyak cabarannya. Bagi orang yang tidak memahaminya. tidak semudah untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan di dalam pembentukan istilah baru. pengagregatan Indeks pengagregatan Model berdaya agregat Cabaran – Cabaran Pembentukan Istilah Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa istilah amat mencabar. Perkembangan ilmu dalam bidang-bidang tertentu. ii. bagi orang bahasa. Walau apapun kritikan yang dilemparkan jawatankuasa istilah tetap dengan pendirian mereka. Penyerapan istilah-istilah baru mengikut perkembangan semasa. banyak isu yang berkaitan dengan peristilahan oleh media-media massa di Malaysia. Beri pendapat anda tentang kualiti peristilahan yang di gunakan. ii. bahasa pinjaman) Latihan 6.6 Bahasa Melayu Kabel aerial Afin Geometri afin Aneka afin Agregat Pengagregatan Berdaya agregat. linguis dan pendidik. Kekurangan pakar di dalam bidang tertentu.2 1.

Grady. Hashim Hj. (1975). (Edisi Kedua). Makna dalam Bahasa Melayu. S. (2000). H.pur (Terjemahan oleh Abdullah Hassan) Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang. Grace. Semantics: The analysis of meaning. (2001 ).hlm 19-26). Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka.R. Semantik. (1992). W. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lu. Musa (2006). Buku rujukan Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Addision Wesley Longman. Pengantar Falsafah Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: Seminar Press. Nathesan.F.Syntax ang semantics 3: Speech acts. O. 37 . Palmer. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab2:Kepelbagaian Makna bagi perkataan .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sila rujuk pakar-pakar peristilahan yang berdekatan dengan anda. Nik Safiah Karim dan rakan(2008) Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.

• HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan tentang konsep singkatan.1.1 Konsep dan definisi singkatan dan Lambang 7.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 7 ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang singkatan dan lambang bahasa. merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa. 7. akronim dan lambang dalam bahasa Melayu. ringkasan .1 Definisi Singkatan Menurut Kamus Dewan (2007: 1501) menyatakan singkatan ialah kependekan. Manakala Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2008: 66) Akronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau 38 . Selain itu. cuba menerangkan perbezaan antara singkatan dengan lambang.

Manakala Asmah Hj. Beliau menyatakan ada tiga cara pembentukan akronim. Omar (2009:27) akronim adalah kata selapis yang dibentuk dengan menggunakan suku kata pada kata-kata unsur. Misalnya: sin cm cos hab sinus sentimeter konsinus habitat c) Menggabungkan suku kata atau bahagian kata. Menurut Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu KPM (1992:15) singkatan terbentuk dengan empat cara melalui penggunaan : a) Menggugurkan satu bahagian atau lebih bahagian daripada dasarnya. Misalnya: Mara Perkim Bernama Tadika Cerpen Kugiran Berdikari Pawagam Perkeso Majlis Amanah Rakyat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Berita Nasional Malaysia taman didikan kanak – kanak cerita pendek kumpulan gita rancah berdiri dengan kaki sendiri Panggung wayang gambar Pertubunhan Keselamatan Sosial d) Menggabungkan huruf pangkal setiap kata. dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan utuh. Misalnya: JKR TLDM IPGKTAR LUTH ABIM ADUN IKIM Jabatan Kerja Raya Tentera Laut DiRaja Malaysia Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Lembaga Urusan Tabung Haji Angkatan Belia Islam Malaysia Ahli Dewan Undangan Negeri Institut Kefahaman Islam Malaysia 39 . istilah begini dipanggil akronim.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata. tetapi sebutannya seperti bentuk lengkap. Misalnya : lab ( laboratory) b) Menyingkatkan huruf ejaan.

40 . Contoh : meter kilogram second ampere degree candela radian steradian mole hecto centi mega giga meter kilogram saat ampere darjah kandela radian steradian mol hekto senti mega giga m kg s A K cd rad st mol h c M G Latihan 7.2 Definisi Lambang Menurut Kamus Dewan Edisi keempat ( 2007: 876) Lambang ialah tanda yang mewakili entiti linguistik seperti bunyi.suku kata.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 7. Lambang huruf ialah singkatan khusus berdasarkan kebiasaan yang terdiri daripada satu huruf atau lebih tanpa titik di belakangnya. Beri pendapat anda? Layari internet Sila layari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan.1. Penggunaan lambang – lambang istilah belum dikuasai dengan sepenuhnya oleh pelajar atau masyarakat di Malaysia. dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep.1 1. fonem. morfem dan kata yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan.

8. Dalam bahasa Melayu banyak perkataan diperoleh dan dikenal pasti dalam bahasa sumber yang lain. Bahasa – bahasa bereknaan seperti bahasa Arab. bahasa Yunani. bahasa Sankrit dan bahasa – bahasa lain.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Tamat. Berdasarkan transkripsi dan transliterasi istilah atau perkataan tersebut digunakan dalam bahasa Melayu tanpa mengubah sebutan dan makna asal atau sumber perkataan tersebut.1 Ejaan Transliterasi Dalam Bahasa Melayu 41 . TAJUK 8 EJAAN DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU • • SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Topik ini akan menerangkan tentang transliterasi dan transkripsi. Semoga anda berjaya.

yang dalam bahasa sumber ditulis dengan huruf Latin. Ejaan Transliterasi atau alih huruf boleh mengikut perakuan ISO untuk huruf Arab (Perakuan ISO-R233) atau Perakuan ISO-R315 huruf Yunani. Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain. Istilah asing yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu diterjemahkan. Misalnya: bureau police ambulance biro polis ambulans tanpa Ejaan nama khas. pada umumnya ditranskripsikan lebih dahulu.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kamus Dewan (2007:1712) menyata transliterasi ada penukaran huruf 9perkataan dsb)daripada abjad sesuatu tulisan (misalantulisan Arab kepada huruf yang selaras bunyinya dsb dalam abjad system tulisan lain (spt Rumi).2 Ejaan Transkripsi Dalam Bahasa Melayu Transkripsi ialah penulisan sebutan yang menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan. maka diambil ejaannya yang dalam bahasa Inggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu. Contoh transliterasi Arab. Contoh : Bismillahirrahmanirrahim muslimin mslimat untaz ustazah haji hajah fikir hadith gaib zakat akad lafaz solat iman imam talak lian sujud kiam 8. Misalnya: 42 . tidak diubah.

1 1. senaraikan contoh – contoh lain ejaan transkripsi yang berkaitan.1985. http://www. Tamat. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Baekelund Cannizzaro Aquadag Dacron Keops Dmitri Ivanovic Mendeleev Anton Chekhov Mao Tze Tung Latihan 8. dengan ejaan 2. Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. Merujuk buku atau bahan internet . Dengan merujuk buku dan internet.html accessed on 5 July 2007. senaraikan cotoh – contoh ejaan transkripsi yang banyak digunakan oleh media massa terutama media cetak di Malaysia. Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata 43 . Tatabahasa Dinamika. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd.angelfire. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. (1994). Binaan Makna. Azman Wan Chik.com/id/ahmad awang/meaning. Semoga anda terus berjaya. Bezakan antara ejaan transliterasi transkripsi dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 44 . Teuku Iskandar.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang.2008. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kamus Dewan Edisi Keempat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful