PRO FORMA KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (Sejarah Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Pensejarahan Malaysia (Malaysian Historiography) SJH3102 3(3+0) 120 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua

Kod Kursus Kredit Jam Pembelajaran Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

1. Menghuraikan karya pensejarahan Malaysia dalam Bahasa Melayu
abad ke 14 sehingga abad ke-18. (1.2), (6.1)

2. Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi untuk membuat
perbandingan hasil karya kolonial.(6.1) 3. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber berasaskan sentrikMalaysia dan sentrik-Eropah. (6.3) 4. Mengenal pasti nilai-nilai murni melalui pembacaan karya yang dapat dijadikan contoh yang baik. (3.3, 3.5) 5. Memberikan pendapat secara profesional dan beretika. (4.4)

Sinopsis

Kursus ini memfokuskan pengenalan pensejarahan Malaysia, pensejarahan Malaysia abad ke-14 hingga abad ke-18 masihi; kajian ke atas beberapa karya agung/utama, wacana karya-karya agung utama, pensejarahan berbentuk undang-undang, pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial, dan persoalan ‘sentrik-Malaysia’ dan ‘sentrik-Eropah’ dalam pensejarahan Malaysia. This course focuses on the introduction of Malaysian historiography, historiography Malaysia the 14th century to the 18th century AD; study of some great work / main discourse major masterpieces, the legal form of historiography, historiography Malaysia from the perspective of colonial writing, and question of Malaysian-centric and European-centric in Malaysian historiography.

Berkuat kuasa mulai Januari 2013

2 Pendekatan kajian 1. Wacana karyakarya agung/utama 9 3. • • Konsep Penulisan Bahan Sejarah Penekanan tema penulisan 1.1 Keunikan Karya-karya agung terpilih.1 Sinopsis karya-karya agung • Hikayat Raja-Raja Pasai Sulalatus-Salatin/ Sejarah Melayu Bustanul Salatin Misa Melayu Hikayat Abdullah Tuhfat Al-Nafis 9 • • • • • 3. Tuhfat Al-Nafis ) • • • • Pembinaan jati diri bangsa Pembentukan masyarakat Kritikan sosial Pendidikan Pemikiran Peranan wanita • • Berkuat kuasa mulai Januari 2013 . ( Sejarah Melayu.Bil.5 Anakronisme Konsep masa 2. Hikayat Abdullah. Pensejarahan Malaysia abad ke14 hingga abad ke-18: Kajian ke atas beberapa Karya agung/utama 2.1 Pengertian Pensejarahan Malaysia Jam 6 1.4 Permasalahan Filolog • • Perbandingan sumber Alam Melayu 1. Tajuk Pengenalan Pensejarahan Malaysia Kandungan 1.3 Satu disiplin pengkajian • Motif penulisan 1.

J. Wilkinson J.3 4.2 4.4 Hukum Kanun Melaka Undang-undang laut Melaka Undang-undang 99 Perak Undang-undang Kedah 6 5.2 Tujuan penulisan kolonial 5.2 Isu-isu utama Berkuat kuasa mulai Januari 2013 .3 Corak penulisan Pensejarahan Kolonial 5.5 Tokoh penulis Barat di Malaysia • • • • Stamford Raffles R. Tajuk Kandungan Jam 4.Bil. Winstedt R. Persoalan ‘sentrik-Malaysia’ dan ‘sentrikEropah’ dalam Pensejarahan Malaysia 6. Gullick 6 6.M.1 4.1 Konsep Pensejarahan Barat • Kepentingan fakta Perbandingan konsep pensejarahan Barat dan Alam Melayu 9 • 5. Pensejarahan berbentuk undang-undang 4.1 Konsep sentrik-Malaysia dan sentrik Eropah • • • • • • • Era selepas merdeka penulisan berorientasikan Malaysia Hasil karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas Hasil karya Muhammad Yusuf Hashim Hasil karya Khoo Kay Kim Hasil karya Nik Anuar Nik Mahmud Konsep sejarah nasional Persoalan Bias/Memihak JUMLAH 45 6.O.4 Kebolehpercayaan penulisan Kolonial 5. Pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial 5.

Khoo Kay Kim.W & L. B. Haron Daud. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Y. Belia dan Sukan.(1982).Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan 50% 50% 45 jam 75 jam Jam Pembelajaran Pembelajaran Bersemuka Pembelajaran Bukan Bersemuka Rujukan Asas Andaya. Pensejarahan Melayu 1800-1960. Sejarawan dan Pensejarahan: Ketokohan dan Karya. Yusof Ibrahim. Berkuat kuasa mulai Januari 2013 . Sejarah Melayu:Satu Kajian Daripada Aspek Pensejarahan Budaya. Muhd. (1975).(1988 ). Kuala Lumpur : Teks Publishing Sdn. Muhd. Karya-karya Sastera Bercorak Sejarah. Rujukan Tambahan Ali Ahmad. A History of Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpu : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1987). Yusof Ibrahim. (1988). (1989). Pensejarahan Malaysia. London: The Macmillan Press.(1996). Syarahan Tun Seri Lanang. Muhammad Yusuf Hashim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Persejarahan Melayu Nusantara. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful