PRO FORMA KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (Sejarah Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Pensejarahan Malaysia (Malaysian Historiography) SJH3102 3(3+0) 120 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua

Kod Kursus Kredit Jam Pembelajaran Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

1. Menghuraikan karya pensejarahan Malaysia dalam Bahasa Melayu
abad ke 14 sehingga abad ke-18. (1.2), (6.1)

2. Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi untuk membuat
perbandingan hasil karya kolonial.(6.1) 3. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber berasaskan sentrikMalaysia dan sentrik-Eropah. (6.3) 4. Mengenal pasti nilai-nilai murni melalui pembacaan karya yang dapat dijadikan contoh yang baik. (3.3, 3.5) 5. Memberikan pendapat secara profesional dan beretika. (4.4)

Sinopsis

Kursus ini memfokuskan pengenalan pensejarahan Malaysia, pensejarahan Malaysia abad ke-14 hingga abad ke-18 masihi; kajian ke atas beberapa karya agung/utama, wacana karya-karya agung utama, pensejarahan berbentuk undang-undang, pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial, dan persoalan ‘sentrik-Malaysia’ dan ‘sentrik-Eropah’ dalam pensejarahan Malaysia. This course focuses on the introduction of Malaysian historiography, historiography Malaysia the 14th century to the 18th century AD; study of some great work / main discourse major masterpieces, the legal form of historiography, historiography Malaysia from the perspective of colonial writing, and question of Malaysian-centric and European-centric in Malaysian historiography.

Berkuat kuasa mulai Januari 2013

Tajuk Pengenalan Pensejarahan Malaysia Kandungan 1. Tuhfat Al-Nafis ) • • • • Pembinaan jati diri bangsa Pembentukan masyarakat Kritikan sosial Pendidikan Pemikiran Peranan wanita • • Berkuat kuasa mulai Januari 2013 . ( Sejarah Melayu.Bil.1 Sinopsis karya-karya agung • Hikayat Raja-Raja Pasai Sulalatus-Salatin/ Sejarah Melayu Bustanul Salatin Misa Melayu Hikayat Abdullah Tuhfat Al-Nafis 9 • • • • • 3.1 Pengertian Pensejarahan Malaysia Jam 6 1.2 Pendekatan kajian 1.4 Permasalahan Filolog • • Perbandingan sumber Alam Melayu 1.5 Anakronisme Konsep masa 2. Hikayat Abdullah. • • Konsep Penulisan Bahan Sejarah Penekanan tema penulisan 1.1 Keunikan Karya-karya agung terpilih. Pensejarahan Malaysia abad ke14 hingga abad ke-18: Kajian ke atas beberapa Karya agung/utama 2.3 Satu disiplin pengkajian • Motif penulisan 1. Wacana karyakarya agung/utama 9 3.

1 Konsep sentrik-Malaysia dan sentrik Eropah • • • • • • • Era selepas merdeka penulisan berorientasikan Malaysia Hasil karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas Hasil karya Muhammad Yusuf Hashim Hasil karya Khoo Kay Kim Hasil karya Nik Anuar Nik Mahmud Konsep sejarah nasional Persoalan Bias/Memihak JUMLAH 45 6.4 Kebolehpercayaan penulisan Kolonial 5. Wilkinson J.M. Tajuk Kandungan Jam 4.4 Hukum Kanun Melaka Undang-undang laut Melaka Undang-undang 99 Perak Undang-undang Kedah 6 5.J. Pensejarahan berbentuk undang-undang 4.2 4.1 Konsep Pensejarahan Barat • Kepentingan fakta Perbandingan konsep pensejarahan Barat dan Alam Melayu 9 • 5.Bil.2 Tujuan penulisan kolonial 5. Gullick 6 6.3 4.O.2 Isu-isu utama Berkuat kuasa mulai Januari 2013 . Pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial 5. Winstedt R.5 Tokoh penulis Barat di Malaysia • • • • Stamford Raffles R.1 4. Persoalan ‘sentrik-Malaysia’ dan ‘sentrikEropah’ dalam Pensejarahan Malaysia 6.3 Corak penulisan Pensejarahan Kolonial 5.

(1989). B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.W & L. Pensejarahan Malaysia. Yusof Ibrahim.(1982). Berkuat kuasa mulai Januari 2013 . Syarahan Tun Seri Lanang. (1988). Yusof Ibrahim. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan. Sejarah Melayu:Satu Kajian Daripada Aspek Pensejarahan Budaya. A History of Malaysia.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan 50% 50% 45 jam 75 jam Jam Pembelajaran Pembelajaran Bersemuka Pembelajaran Bukan Bersemuka Rujukan Asas Andaya.(1996). Bhd. Pensejarahan Melayu 1800-1960. Kuala Lumpu : Dewan Bahasa dan Pustaka. Karya-karya Sastera Bercorak Sejarah. Persejarahan Melayu Nusantara. (1975). Muhd. Sejarawan dan Pensejarahan: Ketokohan dan Karya. Khoo Kay Kim. Muhammad Yusuf Hashim. Rujukan Tambahan Ali Ahmad.Y. Belia dan Sukan. (1987).(1988 ). Haron Daud. Kuala Lumpur : Teks Publishing Sdn. London: The Macmillan Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.