Assalamu’alaikum wr.

wb Bapak Kepala Sekolah SMA I Banguntapan ingkang satuhu kinurmatan, Bapak Ibu Guru lan karyawan karyawati ingkang tansah kula kurmati, lan para kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani. Saderengipun sumangga sesarengan kula panjenengan sedaya ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah, ingkang sampun paring kasarasan, kawilujegan, saha kabagyan dhumateng kula penjenengan sedaya, saengga ing wekdal punika saged makempal manunggal ing papan menika kanthi sae nir ing sambekala. Salajengipun keparenga kula ing mriki ngaturaken sesorah babagan kabudayan wayang ing tlatah Ngayogyakarta menika ingkang sampun ical saking jiwa para kawula muda. Para rawuh ingkang minulya, Kabudayan wayang menika perangan saking salah satunggaling kabudayan bangsa Indonesia. Ananging kaliyan lelampahing wekdal, kabudayan wayang menika sampun awis kula panjenengan sami kepanggih malih. Tuladhanipun rumiyin asring diwontenaken pagelaran wayang, ananging ing wekdal punika sampun awis. Salintunipun saniki kathah para muda ingkang ndherek budaya kilen saengga kesupen kaliyan kabudayan wayang menika. Kawula muda nganggep kabudayan wayang menika bab ingkang jadul utawi kuna. Nanging anggepan menika klentu. Kabudayan wayang menika kedah dipunjagi lan dipunlestantunaken kanthi lestari, supados Ngayogyakarta menika pancen dados kutho ingkang gadhah maneka kabudayan Jawi. Pramila sekolah-sekolah ing Ngayogyakarta menika gadhah pelajaran bahasa jawi, ingkang ancasipun supados kawula muda menika saged nglestantunaken lan majengaken kabudayan jawi menika khususipun kabudayan wayang ing tlatah Ngayogyakarta Para rawuh ingkang minulya, Satemenipun kabudayan wayang menika sampun misuwur lan sampun dimangertosi dening masyarakat Indonesia. Saengga kita para kawula muda kedah nglestantunaken kabudayan wayang menika supados kabudayan wayang menika mboten ical saking jiwanipun negari Indonesia samangke.

Nuwun. saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamu’alaikum wr.Para rawuh ingkang minulya. Ing wasana cekap semanten atur kula. mugi wigatining sesorah menika saged kula panjenengan sami pendet manfaatipun.wb Nami : Ida Sulastri Kelas : XII IPA 3 No : 02 . Menawi wonten kalepatan anggen kula matur saha solah bawa ingkang mboten mranani ing penggalih. lan matur nuwun awit kawigatosanipun.