JABATAN PELAJARAN PERAK IALAN TUN ABDUL RAZAK, 30640IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

Telefon : 05-501

5000 Faks : 05-527 7273 Portal : www.pelaiaranperak.gov.my

*PERAK

SENTIASA DI PUNCAK KECEMERI.ANGAN"

Ruj. kami Tarikh

J.Pel. Pk.(SU

LIT) 4773 Jld.B/(3)

18 Januari 2013

Semua Ketua SeKor Semua Pegawai Pelajaran Daerah Semua Pengetua Sekolah Menengah Semua Guru Besar Sekolah Rendah Negeri Perak. Tuan/Puan

RUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PEN DIDIKAN LEPASAN DIPLOMA GRED DGA32 KE GRED DGA34 TAHUN 2013
U

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia ingin mempelawa

permohonan ke Gred DGA34 bagi mengisijawatan Guru Besar/Penyelia di JPN/PPD tahun 2013. Pegawai-pegawaiyang layak memohon adalah mereka yang memenuhi syarat berikut :

2.L

Calon Umum

-

Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based Gred DGA32 pada atau sebelum 31.12.2006. Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based ke Gred DGA32 pada atau sebelum 3L.I.2.2007. Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based ke Gred DGA32 pada atau sebelum 3L,L2.20,()7.

2.2

Calon Bahasa Cina

-

2.3

Calon Bahasa Tamil

-

(Catatan:

Pegawai-pegawai yang sedang berada di Gred KUP DGA34 dan memenuhi syarat di perenggan 2.1, 2.2 dan 2.3 layak memohon)

3.

Pegawai-pegawai yang sedang cuti belajar, cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji dan pegawai-pegawai yang dipinjamkan atau tukar sementara ke agensi lain atau yang sedang mengisi jawatan kader yang memenuhi syarat-syarat di para 2 juga layak mengemukakan
permohonan.

..21PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013

,'

CINTAILA H

BA

HASA KITA''

(

Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)

9 5.4 4. Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Salinan diakui sah surat keputusan kenaikan pangkat Time Based ke Gred DGA34 (KUP). Bagi pegawai-pegawai yang berminat adalah diingatkan supaya mengisi borang di Lampiran C (BPDGA34) dengan lengkap dan betul dan disertakan dengan : dokumen-dokumen sokongan sepefti berikut 5.5 4. Telah mengisytiharkan harta. Salinan diakui sah surat penempatan sebagai Guru Besar/Penolong Kanan berkaitan. Salinan diakui c2lcLlDG6lDGA2e. Bebas daripada tindakan/hukuman peftuduhan SPRM/surcaj. permohonan Telah disahkan dalam perkhidmatan.4 5. Salinan diakui sah surat kelulusan harta bagitahun 2009 ke atas - jika calon Bahasa Cina/Bahasa Tamil) - LAMPIRAN E Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusiflabung Pendidikan - LAMPIRAN F .6 4. Tatateftib/Mahkamah/ Bebas dari status'PeminjamTegar'Institusi Pinjaman Pendidikan. Selain dari itu semua calon yang layak juga tertakluk kepada syarat-syarat berikut : 4. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga tahun terkini (LNPT 2009.3 5.5 5. Salinan diakui sah sijil SPM/STPM (Bagi Salinan diakui sah Sijil Perguruan.2 4..7 5.8 5.9 5.3 4.6 5. Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred C2ICUDG6IDGA29.2 5.1 4. sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred Salinan diakui sah surat keputusan kenaikan pangkat ke Gred DGA32 atau surat keputusan kenaikan pangkat Time Based ke Gred DGA32 (KUP).7 5. 2010 dan 2011).1 5.4.31PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Diperakukan oleh Ketua labatan.10 Format I Salinan diakui sah kad pengenalan di atas kertas A4.

cuti separuh gaji atau cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun berkenaan.13 LAMPIRAN T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).LZ 5. Apabila menerima borang permohonan. maka markah prestasi hendaklah diambil pada tahun sebelum. Diperakukan oleh Ketua Jabatan. Salinan kenyataan perkhidmatan pegawaiyang lengkap dan kemaskini. Salinan surat laporan tatateftib/keputusan 5. Bagicalon yang sedang bercuti belajar. Pengesahan mengenai markah Laporan Penilaian PrestasiTahun 2009. Menandatangani dan membuat ulasan terhadap permohonan calon sama ada 6. cuti tanpa gaji. tatateftib/surat pertuduhan/kes mahkamah jenayah/perintah kebankrapan.2 Menyemak borang permohonan calon dan memastikan semua dokumen sokongan ada dikepilkan.4 Pengesahan mengenai kes Tatatertib/Mahkamah/SPRM/Surcaj di LAMPIRAN G (BPDGA34).41- PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013 . .. Pegawai yang beftukar masuk dari luar negeri sila dapatkan markah dari negeri asal terlebih dahulu sebelum perakuan dikemukakan ke jabatan ini. tuan/puan selaku Ketua Jabatan adalah diminta : mengambil tindakan berikut 6.1 6.Tahun 2009.10 Kenyataan Ketua Jabatan - LAMPIRAN G (BPDGA34) i. 6. Sekiranya ada pegawai yang pernah/sedang dalam tindakan tersebut.3 6.5 disokong ataupun tidak. Kewibawaan calon hendaklah di tahap tinggi dan mendokong misi dan visi Ker{aan tanpa berbelah bagi. Sekiranya permohonan tersebut tidak disokong sila kepilkan dokumen sokongan berkaitan perkara tersebut. Mengkaji dan memastikan calon yang diperakukan serta disokong adalah benarbenar calon yang sesuai dan layak diberi pemangkuan ke jawatan gred yang lebih tinggi. 2010 dan 2011 di LAMPIRAN G (BPDGA34). 6. dokumendokumen sokongan berkaitan perkara tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dikepilkan bersama dengan perakuan naik pangkat. cuti tanpa gaji. 2010 dan 2011 hendaklah mengemukakan markah LNPT bagi tahun-tahun sebelumnya).11 s. 2010 dan 2011 (Pegawai yang sedang cuti belajar.5. Markah LNPT ii. . cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun 2009.

Unit Naik Pangkat) dengan segera atau selewat-lewatnya pada 4 Februari 2013. Pengarah Pelajaran Perak.k. gov. 5015060 dan 5105059 untuk penjelasan selanjutnya. m y.7.p. Pengarah Pelajaran Perak Timbalan Pengarah Pelajaran AMTVFMM PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Ld (RAZAK BrN MOHD NUR) Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan b. / Sekian. s. 5015061. pelalb ra npera k. terima kasih. Semua permohonan tersebut dan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan hendaklah dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Perak (u. Surat siaran jabatan ini serta borang yang berkaitan boleh juga didapati d i Po rta I Ja bata n Pelaja ra n P erak h tpp : / www. sila hubungi (Unit Naik Pangkat) di talian 5015064.p. Sekiranya tuan/puan menghadapi masalah. *BERKHIDMAT UNTUK N EGARA" Saya yang menurut perintah.

18.jika berkaitan Dokumen sokongan sekiranya pernah terlibat sebagai Pemeriksa Keftas/ Panel Soalan - jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menerbitkan buku/artikel/Jurnal dan Modul - jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menjadi Fasilitator/ Penceramah/ Pembentang Kertas Kerja . Format I Borang permohonan . Salinan sijil SPM/STPM (Bagi calon Bahasa Cinafl-amil) Salinan Sijil Perguruan Salinan Sijil Diploma/Ijazah - jika ada Salinan sijil Kursus Kepengetuaan (NPQH/NPQEL) - jika ada Dokumen sokongan pernah beftugas sebagai Penyelia/Guru Besar/ Penolong Kanan/Guru Kanan (contoh : Surat Penempatan/Surat Kelulusan ETJ serta dokumen lain yang berkaitan) . 19. 2.BORANG BPDGA34 Salinan kenyataan perkhidmatan yang kemas kini Kenyataan Ketua Jabatan Salinan kad pengenalan Salinan surat lantikan rasmi C2|CL|DG6|DGA29 Salinan surat pengesahan dalam jawatan C2|CUDG6|DGA29 Salinan surat naik pangkat DGA32 - LAMPIRAN G (BPDGA34) . 4.jika berkaitan Salinan surat naik pangkat Time Based DGA34 (KUP) Salinan surat naik pangkat Time Based DGA32 (KUP) Salinan surat kelulusan harta (Tahun 2009 ke atas) - jika berkaitan jika berkaitan Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi/Tabung Pendidikan - LAMPIRAN F 13. 10. 21. 20. 3.SENARAI SEMAK 1. 17.jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menerima Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan .jika ada PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . 16. L2. 22. 15. 11.TapiSanKeutuhanSuruhanjayaPencegahanRasuahMalaysia(SPRM)UTMPIRAN T1 t4. 6. 7. 9. 8. 5.

-c(U . Eo(t.LI aii zl <(.g (U E:EfiE c oc f< o c . cLL . z. o. 6a =o z c o = E f l Ztf <lYt F< <(!.9 isP6 E L o '6 UA (. L/)G!1 nEG a5Go- E:eEgESEE . =r I d. o N o o N o o ?s 96 s= .a6' o o . o U N lz P = c :E L (. EE- z F d F m E c .r Lz z< <Ul t< o. (JC)(J(J eE33 EUF L=d oF or C. U -IrC' O' :B odd zz =il JC ee HE l.E h \z ttt 9_e P. gbo o>c 'F6 6 6 !f Fg= E.ro fcLcoco oo_9o oGroC.l t\tl 6= E <lY} 9{E 6G x5 5d _c 6c so 8#E ZE (. Eo-.9 0 6: E (o -o =E(o(.. z F E ?e XR c o c o o EPFE 6E =: io.r-dF i€AEfiSE I6-ta-8.rc EEFEEP o (! (J EEFpE EEHEEE (rl (E *ERFg g*ps FJU-o Eu-o o r= L o) o N E F tn o rE o) Ul z l (. l o -(Ep pfr 09(I. = EP' ox ox r= pEEsE!=€! 6 eP eE qE f c E6 ! P (o z z u = d (.E rI. pBceaq Hs c o o c N = =EEeE (. (o lz (o o) € -v (E (o o F: a€>tr p. ro C o d = IZ C) OJ EBEEEEE oiyEtE E PV.E-Y o.-o d600 F x< zz FZ kdY =2r 2i Hf.6': E g drFs o.: z J J u U =zo .

Sila tandakan ( V )di petak yang berkenaan.4 NO. Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR.5 Tahun rTt Cina FII BANGSA Melayu India Lain-lain tMTl 1.1 NAMA PENUH (Seperti dalam kad pengenalan.LAMPTRAN C (BPDGA34) PERMOHONAN UNTUK PEMANGKUAN GRED DGA32 KE GRED DGA34 URUSAN TAHUN 2013 JABATAN PELAIARAN NEGERI/BAHAGIAN ARAHAN KEPADA CALON 1.6 rcTr ETI rTt NO. MAKLUMAT PERIBADI 1. KAD PENGENALAN LAMA I. 2. Tarikh tutup permohonan : I I C-alon Pendidikan Islam Calon Bahasa Cina Sila tandakan V di petak yang berkenaan Nyatakan opsyen : 1. 3. KAD PENGENALAN BARU 1.3 TARIKH LAHIR JANTINA Lelaki Perempua Hari Bulan 1.2 NO. FAILJABATAN: -1PEKELILING PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Sertakan salinan kad pengenalan) T.

8 Tahun KELULUSAN AKADEMIK YANG DIPEROLEHI DALAM PERKHIDMATAN (seftakan salinan sijil akademik tertinggi) Untuk Kegunaan Jaba tan SPM STPM 2.4 Tahun TARIKH PENEMPATAN KE GRED DGA32 (HAKIKI) (seftakan salinan surat penempata n) Hari Bulan Tahun 2.I TARIKH LANTIKAN PERTAMA SECARA TETAP DALAM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP) GRED C2|DGA29 (sertakan salinan surat lantikan rasmi) Hari Bulan 2.2 Tahun TARIKH PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN GRED C2IDGA29 (sertakan salinan surat pengesahan jawatan) Hari Bulan 2.2.9 Diploma Ijazah KELULUSAN BAHASA (sertakan salinan sijil) CINA Ecl--l -2PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 Frl-l TAMIL .7 I HAKIKI OPSYEN BERSARA TARIKH BERSARA WAJIB Hari Bulan 2.5 TARIKH KENAIKAN PANGKAT TIME BASED KE GRED DGA34 (KUP) (sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat) Hari Bulan 2. MAKLUMATPERKHIDMATAN 2.3 Tahun TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DGA32/DGA32 (KUP) (sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat) Hari Bulan 2.6 Tahun TARAF JAWATAN SEKARANG TIME BASED 2.

2 JAWATAN YANG DISANDANG SEKARANG GRED JAWATAN : MUI. MAKLUMAT PENGALAMAN MEMEGANG JAWATAN GURU BESAR/PENYELIA/ PENOLONG KANAN 3.10 KURSUS KEPENGETUAAN NPQH (sertakan salinan sijil) : Mulai hingga Untuk Kegunaan labatan 3.AI HINGGA (Iandakan .1 JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG GB GURU BESAR Mulai_ Mulai hingga PK PENOLONG KANAN _ hingga PJ PENYELIA DI JPN/PPD* Mulai_ _ hingga PEGB PEGAWAI DI IPN/PPD/ BAHAGIAN Mulai YANG ADA PENGALAMAN GURU BESAR hingga PEGPK PEGAWAI DI IPN/PPD/BAHAGIAN Mulai YANG ADA PENGALAMAN GURU PENOLONG KANAN _ hingga 3./ di mana berkenaan dan sertakan dokumen sokongan jika berkenaan) x Potong mana yang tidak berkenaan Untuk Kegunaan Jabatan -3PEKEULING PEI4ANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .2.

Tandakan J mana yang berkaitan. TELEFON BIMBIT KEMAHIRAN Tidak tahu menaip/menggunakan komputer. Kegunaan labatan tl -4PEKEULING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .3. Excel dan Power Point. Tahu menaip/tahu menggunakan komputer. Tahu menggunakan perisian yang asas seperti Word.3 ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG POSKOD BANDAR DAERAH NEGERI NO. Boleh menggunakan projector atau LCD. TELEFON NO. Boleh membuat troubleshooting/penyelenggaraan komputer.

Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan labatan -5PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Tajuk ceramah/bengke! /kursus ya ng diseftai Tarikh. 5. tugas & peringkat 2. 3.5. Nyatakan ceramah/bengkel/kursus yang telah disertai sebagai Pembentang Keftas Kerja/Penceramah/ Fasilitator semenjak !i ma tahun kebelakangan. PENGALAMAN BERKHIDMAT Kurang DI KAWASAN PEDALAMAN < 1 tahun thingga<2tahun 2hingga<3tahun 3hingga<4tahun Lebih 4 tahun Nyatakan nama sekolah : Kegunaan Jaba 6. Bit 1. 4.

3. 5. 5. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan Jabatan T] 8. Nama Buku/Bahan Bacaan Yang Telah Diterbitkan Nama Penerbit & Tahun Terbit 2. Pejabat Pelajaran Daerah. Nyatakan sumbangan yang berkaitan dengan mata pelajaran di peringkat sekolah. 4. Sumbangan Peringkat 2. labatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia semenjak lima tahun kebelakangan. Jurnal dan Modul yang telah diterbitkan/dibina semenjak lima tahun kebelakangan. Artikel. Bit 1.7. (Contoh : Pemeriksa Keftas. Panel Soalan) Bil 1. 3. Nyatakan Buku. 4. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan Jabatan -6PEKEUUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .

Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Untuk Kegunaan Jabatan 10. PENGAKUAN PEMOHON 10. Bat 1 Anugerah/Surat Kepujian/ Penghargaan Daripada dan Tahun 2.1 Saya telah mengisytihar hafta sepefti Pekeliling Perkhidmatan Bil. pelepasan jawatan dengan izinlperletakan jawatan x pada/mulai _ hingga 10. 3/2002 dan telah diluluskan pada (Salinan surat kelulusan disertakan) t}. Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan yang pernah diterima semenjak lima tahun kebelakangan. -7PEKEULING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . cuti tanpa gaji. Bersara pilihan. 5. 4.9.5 Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan.4 Saya adalah bebas dari sebarang tindakan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj. perletakan jawatan bawah Perintah Am x pada/mulai hingga Saya sedang memohon untuk bersara pilihan sendiri/cuti tanpa gaji.z 10. Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj. 3.3 10.

Saya memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu. permohonan saya akan dibatalkan.7 10. [---lva TARIKH * potong : [----lrioar< TANDATANGAN PEMOHON: mana yang tidak berkenaan ULASAN KETUA JABATAN (GB/PENGETUAIPPD I PPB/KS/KPP mengikut tempat bertugas) s TS TIDAK SOKONG Ulasan : TANDATANGAN: NAMA: JAWATAN: TARIKH: COP RASMI: -8PEKEULING PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .8 Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar.(nyatakan Institusi Pinjaman Pendidikan) 10. Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja sepefti diarahkan.

..... PeraturanPeraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatateftib) 1993.......... Tandatangan pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PENGESAHAN KETUA JABATAN Tandatangan pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 ..LAMPIRAN SURAT AKUAN F PINJAMAN PE N DIDI KAN I NSTITUSI/TABU NG No...... .. hingga sebanyak RM........... hingga ...... Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran ......... dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada PERAKUAN Saya mengaku bahawa perisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar......... sebanyak RM..... Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh .. dan Pinjaman) mulai ........... saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (2) (O dan 4 (2) (g)... .... hingga sebanyak RM........ dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai . (nyatakan Institusi ........... hingga tarikh .. institusi/tabung pendidikan ...................... .. Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh sebanyak RM. KP : PE N DIDI KAN mengesahkan bahawa : E E E Saya . Sekiranya tidak benar. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh ................

ATAU E DALAM PERTUDUHAN atau DATAM HUKUMAN tatatertib/ SPRM/Surcaj. Markah Laporan Penilaian PrestasiTahunan (LNPT) (a) (b) (c) 2. Kad : 1. BEBAS dari hukuman tatateftib/SPRM/Surcaj dan juga tidak dalam peft uduhan tindakan tatateftib. Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 : 20o/o 35o/o 45o/o : l JUMLAH Kenyataan Tatateftib L] Adalah disahkan bahawa pegawaidiatas .LAMPTRAN G (BPDGA34) KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon pengenalan l No. 2013 PEKELIUNG PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN . TANDATANGAN (KETUA JABATAN) NAMA JAWATAN COP RASMI TARIKH : Tandakan (J) paOa ruangan yang berkenaan. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan keterangan mengenai jenis hukuman dan tarikh/tempoh hukuman fiika berkenaan) dengan mengisi LAMPIRAN TATATERTIB secara berasingan.

NAMA NO.BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN PERINGATAN Semua ruangan hendaklah dipenuhkan.2 (LAMA) TARIKHTTEMPAT LAHIR JAWATAN/PEKER]AAN GAJI HAKIKI SEBULAN AI. 5. KAD PENGENALAN 2. 2.LAMPIRAN T1 BUTIR. 4. 6. 3.t (BARU) 2. JAWATAN/PEKERIMN TERDAHULU (SENAMIKAN) BIL GELARAN JAWATAN TEMPOH BEKER]A (TAHUN) PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . 1. tulis'TfADA'. A. Jika tidak berkenaan tulis 'TIDAK BERKENAAN' jika tiada. ALAMATRUMAH TELEFON : 8.AMAT PEJABAT TELEFON : 7.

9. REKOD AKADEMIK BIL SI]IL/IJAZAH INSTITUT/PUSAT PENGA'IAN TINGGI TAHUN B. 1.IXIN 10. JAWATAN YANG DIPEGANG DALAM PERTUBUHAN/IAIN. JAWATAN/PEKER]AAN ALAMAT PE]ABAT ISTERI/SUAMI : ISTERI/SUAMI : PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013 . 3. NAMA ISTERI/SUAMI : 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful