JABATAN PELAJARAN PERAK IALAN TUN ABDUL RAZAK, 30640IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

Telefon : 05-501

5000 Faks : 05-527 7273 Portal : www.pelaiaranperak.gov.my

*PERAK

SENTIASA DI PUNCAK KECEMERI.ANGAN"

Ruj. kami Tarikh

J.Pel. Pk.(SU

LIT) 4773 Jld.B/(3)

18 Januari 2013

Semua Ketua SeKor Semua Pegawai Pelajaran Daerah Semua Pengetua Sekolah Menengah Semua Guru Besar Sekolah Rendah Negeri Perak. Tuan/Puan

RUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PEN DIDIKAN LEPASAN DIPLOMA GRED DGA32 KE GRED DGA34 TAHUN 2013
U

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia ingin mempelawa

permohonan ke Gred DGA34 bagi mengisijawatan Guru Besar/Penyelia di JPN/PPD tahun 2013. Pegawai-pegawaiyang layak memohon adalah mereka yang memenuhi syarat berikut :

2.L

Calon Umum

-

Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based Gred DGA32 pada atau sebelum 31.12.2006. Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based ke Gred DGA32 pada atau sebelum 3L.I.2.2007. Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based ke Gred DGA32 pada atau sebelum 3L,L2.20,()7.

2.2

Calon Bahasa Cina

-

2.3

Calon Bahasa Tamil

-

(Catatan:

Pegawai-pegawai yang sedang berada di Gred KUP DGA34 dan memenuhi syarat di perenggan 2.1, 2.2 dan 2.3 layak memohon)

3.

Pegawai-pegawai yang sedang cuti belajar, cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji dan pegawai-pegawai yang dipinjamkan atau tukar sementara ke agensi lain atau yang sedang mengisi jawatan kader yang memenuhi syarat-syarat di para 2 juga layak mengemukakan
permohonan.

..21PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013

,'

CINTAILA H

BA

HASA KITA''

(

Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)

Diperakukan oleh Ketua labatan. Salinan diakui sah surat keputusan kenaikan pangkat Time Based ke Gred DGA34 (KUP). permohonan Telah disahkan dalam perkhidmatan. Salinan diakui sah sijil SPM/STPM (Bagi Salinan diakui sah Sijil Perguruan. Bebas daripada tindakan/hukuman peftuduhan SPRM/surcaj.6 4.5 4.31PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Salinan diakui sah surat kelulusan harta bagitahun 2009 ke atas - jika calon Bahasa Cina/Bahasa Tamil) - LAMPIRAN E Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusiflabung Pendidikan - LAMPIRAN F . Tatateftib/Mahkamah/ Bebas dari status'PeminjamTegar'Institusi Pinjaman Pendidikan.10 Format I Salinan diakui sah kad pengenalan di atas kertas A4. 2010 dan 2011)..7 5.4 4. Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred C2ICUDG6IDGA29. Selain dari itu semua calon yang layak juga tertakluk kepada syarat-syarat berikut : 4.9 5.7 5. Telah mengisytiharkan harta.3 5. Salinan diakui c2lcLlDG6lDGA2e. Salinan diakui sah surat penempatan sebagai Guru Besar/Penolong Kanan berkaitan. Bagi pegawai-pegawai yang berminat adalah diingatkan supaya mengisi borang di Lampiran C (BPDGA34) dengan lengkap dan betul dan disertakan dengan : dokumen-dokumen sokongan sepefti berikut 5.8 5. sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred Salinan diakui sah surat keputusan kenaikan pangkat ke Gred DGA32 atau surat keputusan kenaikan pangkat Time Based ke Gred DGA32 (KUP).1 4.4.4 5.5 5.2 4.9 5.6 5. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga tahun terkini (LNPT 2009.2 5. Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).3 4.1 5.

Pegawai yang beftukar masuk dari luar negeri sila dapatkan markah dari negeri asal terlebih dahulu sebelum perakuan dikemukakan ke jabatan ini. Sekiranya ada pegawai yang pernah/sedang dalam tindakan tersebut. tatateftib/surat pertuduhan/kes mahkamah jenayah/perintah kebankrapan..5. tuan/puan selaku Ketua Jabatan adalah diminta : mengambil tindakan berikut 6.11 s. . dokumendokumen sokongan berkaitan perkara tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dikepilkan bersama dengan perakuan naik pangkat.13 LAMPIRAN T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Salinan surat laporan tatateftib/keputusan 5. Sekiranya permohonan tersebut tidak disokong sila kepilkan dokumen sokongan berkaitan perkara tersebut. Apabila menerima borang permohonan.LZ 5. cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun 2009. Kewibawaan calon hendaklah di tahap tinggi dan mendokong misi dan visi Ker{aan tanpa berbelah bagi. Menandatangani dan membuat ulasan terhadap permohonan calon sama ada 6. 6. Diperakukan oleh Ketua Jabatan. Pengesahan mengenai markah Laporan Penilaian PrestasiTahun 2009.41- PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013 . Salinan kenyataan perkhidmatan pegawaiyang lengkap dan kemaskini. 2010 dan 2011 (Pegawai yang sedang cuti belajar. Markah LNPT ii. 6.10 Kenyataan Ketua Jabatan - LAMPIRAN G (BPDGA34) i. cuti separuh gaji atau cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun berkenaan.Tahun 2009. Mengkaji dan memastikan calon yang diperakukan serta disokong adalah benarbenar calon yang sesuai dan layak diberi pemangkuan ke jawatan gred yang lebih tinggi.1 6. Bagicalon yang sedang bercuti belajar. maka markah prestasi hendaklah diambil pada tahun sebelum. . 2010 dan 2011 hendaklah mengemukakan markah LNPT bagi tahun-tahun sebelumnya).4 Pengesahan mengenai kes Tatatertib/Mahkamah/SPRM/Surcaj di LAMPIRAN G (BPDGA34). 2010 dan 2011 di LAMPIRAN G (BPDGA34). cuti tanpa gaji. cuti tanpa gaji.2 Menyemak borang permohonan calon dan memastikan semua dokumen sokongan ada dikepilkan.5 disokong ataupun tidak.3 6.

5015060 dan 5105059 untuk penjelasan selanjutnya. Sekiranya tuan/puan menghadapi masalah. Semua permohonan tersebut dan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan hendaklah dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Perak (u.k. Surat siaran jabatan ini serta borang yang berkaitan boleh juga didapati d i Po rta I Ja bata n Pelaja ra n P erak h tpp : / www. Pengarah Pelajaran Perak. *BERKHIDMAT UNTUK N EGARA" Saya yang menurut perintah. Unit Naik Pangkat) dengan segera atau selewat-lewatnya pada 4 Februari 2013. gov. terima kasih. Ld (RAZAK BrN MOHD NUR) Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan b. Pengarah Pelajaran Perak Timbalan Pengarah Pelajaran AMTVFMM PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .p. m y. sila hubungi (Unit Naik Pangkat) di talian 5015064. pelalb ra npera k.7. 5015061. s. / Sekian.p.

2. 15. 16. Salinan sijil SPM/STPM (Bagi calon Bahasa Cinafl-amil) Salinan Sijil Perguruan Salinan Sijil Diploma/Ijazah - jika ada Salinan sijil Kursus Kepengetuaan (NPQH/NPQEL) - jika ada Dokumen sokongan pernah beftugas sebagai Penyelia/Guru Besar/ Penolong Kanan/Guru Kanan (contoh : Surat Penempatan/Surat Kelulusan ETJ serta dokumen lain yang berkaitan) . 18. 6.jika berkaitan Dokumen sokongan sekiranya pernah terlibat sebagai Pemeriksa Keftas/ Panel Soalan - jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menerbitkan buku/artikel/Jurnal dan Modul - jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menjadi Fasilitator/ Penceramah/ Pembentang Kertas Kerja .jika berkaitan Salinan surat naik pangkat Time Based DGA34 (KUP) Salinan surat naik pangkat Time Based DGA32 (KUP) Salinan surat kelulusan harta (Tahun 2009 ke atas) - jika berkaitan jika berkaitan Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi/Tabung Pendidikan - LAMPIRAN F 13. 22. L2.BORANG BPDGA34 Salinan kenyataan perkhidmatan yang kemas kini Kenyataan Ketua Jabatan Salinan kad pengenalan Salinan surat lantikan rasmi C2|CL|DG6|DGA29 Salinan surat pengesahan dalam jawatan C2|CUDG6|DGA29 Salinan surat naik pangkat DGA32 - LAMPIRAN G (BPDGA34) . 7. 20. 9.SENARAI SEMAK 1. Format I Borang permohonan . 8. 11.jika ada PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .TapiSanKeutuhanSuruhanjayaPencegahanRasuahMalaysia(SPRM)UTMPIRAN T1 t4. 19. 4.jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menerima Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan . 5. 17. 10. 21. 3.

rc EEFEEP o (! (J EEFpE EEHEEE (rl (E *ERFg g*ps FJU-o Eu-o o r= L o) o N E F tn o rE o) Ul z l (. ro C o d = IZ C) OJ EBEEEEE oiyEtE E PV. Eo-.-o d600 F x< zz FZ kdY =2r 2i Hf. o.l t\tl 6= E <lY} 9{E 6G x5 5d _c 6c so 8#E ZE (.ro fcLcoco oo_9o oGroC.E h \z ttt 9_e P. 6a =o z c o = E f l Ztf <lYt F< <(!.E rI.r-dF i€AEfiSE I6-ta-8..g (U E:EfiE c oc f< o c . o N o o N o o ?s 96 s= .9 isP6 E L o '6 UA (.: z J J u U =zo . U -IrC' O' :B odd zz =il JC ee HE l. -c(U . EE- z F d F m E c . l o -(Ep pfr 09(I. o U N lz P = c :E L (. (o lz (o o) € -v (E (o o F: a€>tr p.6': E g drFs o. z F E ?e XR c o c o o EPFE 6E =: io.LI aii zl <(. (JC)(J(J eE33 EUF L=d oF or C.E-Y o. pBceaq Hs c o o c N = =EEeE (.a6' o o . cLL .r Lz z< <Ul t< o. =r I d. L/)G!1 nEG a5Go- E:eEgESEE .9 0 6: E (o -o =E(o(. Eo(t. z. = EP' ox ox r= pEEsE!=€! 6 eP eE qE f c E6 ! P (o z z u = d (. gbo o>c 'F6 6 6 !f Fg= E.

5 Tahun rTt Cina FII BANGSA Melayu India Lain-lain tMTl 1. Sila tandakan ( V )di petak yang berkenaan. KAD PENGENALAN BARU 1. Sertakan salinan kad pengenalan) T. 2. Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR. Tarikh tutup permohonan : I I C-alon Pendidikan Islam Calon Bahasa Cina Sila tandakan V di petak yang berkenaan Nyatakan opsyen : 1.3 TARIKH LAHIR JANTINA Lelaki Perempua Hari Bulan 1.LAMPTRAN C (BPDGA34) PERMOHONAN UNTUK PEMANGKUAN GRED DGA32 KE GRED DGA34 URUSAN TAHUN 2013 JABATAN PELAIARAN NEGERI/BAHAGIAN ARAHAN KEPADA CALON 1.1 NAMA PENUH (Seperti dalam kad pengenalan. MAKLUMAT PERIBADI 1.4 NO. KAD PENGENALAN LAMA I. FAILJABATAN: -1PEKELILING PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .6 rcTr ETI rTt NO. 3.2 NO.

9 Diploma Ijazah KELULUSAN BAHASA (sertakan salinan sijil) CINA Ecl--l -2PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 Frl-l TAMIL .I TARIKH LANTIKAN PERTAMA SECARA TETAP DALAM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP) GRED C2|DGA29 (sertakan salinan surat lantikan rasmi) Hari Bulan 2.2.4 Tahun TARIKH PENEMPATAN KE GRED DGA32 (HAKIKI) (seftakan salinan surat penempata n) Hari Bulan Tahun 2.6 Tahun TARAF JAWATAN SEKARANG TIME BASED 2.2 Tahun TARIKH PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN GRED C2IDGA29 (sertakan salinan surat pengesahan jawatan) Hari Bulan 2. MAKLUMATPERKHIDMATAN 2.8 Tahun KELULUSAN AKADEMIK YANG DIPEROLEHI DALAM PERKHIDMATAN (seftakan salinan sijil akademik tertinggi) Untuk Kegunaan Jaba tan SPM STPM 2.5 TARIKH KENAIKAN PANGKAT TIME BASED KE GRED DGA34 (KUP) (sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat) Hari Bulan 2.7 I HAKIKI OPSYEN BERSARA TARIKH BERSARA WAJIB Hari Bulan 2.3 Tahun TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DGA32/DGA32 (KUP) (sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat) Hari Bulan 2.

2.1 JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG GB GURU BESAR Mulai_ Mulai hingga PK PENOLONG KANAN _ hingga PJ PENYELIA DI JPN/PPD* Mulai_ _ hingga PEGB PEGAWAI DI IPN/PPD/ BAHAGIAN Mulai YANG ADA PENGALAMAN GURU BESAR hingga PEGPK PEGAWAI DI IPN/PPD/BAHAGIAN Mulai YANG ADA PENGALAMAN GURU PENOLONG KANAN _ hingga 3./ di mana berkenaan dan sertakan dokumen sokongan jika berkenaan) x Potong mana yang tidak berkenaan Untuk Kegunaan Jabatan -3PEKEULING PEI4ANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .2 JAWATAN YANG DISANDANG SEKARANG GRED JAWATAN : MUI. MAKLUMAT PENGALAMAN MEMEGANG JAWATAN GURU BESAR/PENYELIA/ PENOLONG KANAN 3.AI HINGGA (Iandakan .10 KURSUS KEPENGETUAAN NPQH (sertakan salinan sijil) : Mulai hingga Untuk Kegunaan labatan 3.

Tahu menggunakan perisian yang asas seperti Word.3.3 ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG POSKOD BANDAR DAERAH NEGERI NO. TELEFON BIMBIT KEMAHIRAN Tidak tahu menaip/menggunakan komputer. Tandakan J mana yang berkaitan. Excel dan Power Point. Kegunaan labatan tl -4PEKEULING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Tahu menaip/tahu menggunakan komputer. Boleh menggunakan projector atau LCD. Boleh membuat troubleshooting/penyelenggaraan komputer. TELEFON NO.

Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan labatan -5PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . PENGALAMAN BERKHIDMAT Kurang DI KAWASAN PEDALAMAN < 1 tahun thingga<2tahun 2hingga<3tahun 3hingga<4tahun Lebih 4 tahun Nyatakan nama sekolah : Kegunaan Jaba 6. 4.5. tugas & peringkat 2. Bit 1. 3. Tajuk ceramah/bengke! /kursus ya ng diseftai Tarikh. 5. Nyatakan ceramah/bengkel/kursus yang telah disertai sebagai Pembentang Keftas Kerja/Penceramah/ Fasilitator semenjak !i ma tahun kebelakangan.

Nama Buku/Bahan Bacaan Yang Telah Diterbitkan Nama Penerbit & Tahun Terbit 2. Jurnal dan Modul yang telah diterbitkan/dibina semenjak lima tahun kebelakangan. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan Jabatan -6PEKEUUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . 4. 3. 5. Nyatakan sumbangan yang berkaitan dengan mata pelajaran di peringkat sekolah. Nyatakan Buku. 3. labatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia semenjak lima tahun kebelakangan. 4. 5.7. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan Jabatan T] 8. Artikel. Sumbangan Peringkat 2. (Contoh : Pemeriksa Keftas. Pejabat Pelajaran Daerah. Bit 1. Panel Soalan) Bil 1.

z 10. Bersara pilihan. 3. Bat 1 Anugerah/Surat Kepujian/ Penghargaan Daripada dan Tahun 2.9. pelepasan jawatan dengan izinlperletakan jawatan x pada/mulai _ hingga 10. Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan yang pernah diterima semenjak lima tahun kebelakangan.1 Saya telah mengisytihar hafta sepefti Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Untuk Kegunaan Jabatan 10. Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj. -7PEKEULING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .4 Saya adalah bebas dari sebarang tindakan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj. 3/2002 dan telah diluluskan pada (Salinan surat kelulusan disertakan) t}.3 10. cuti tanpa gaji.5 Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan. 4. PENGAKUAN PEMOHON 10. perletakan jawatan bawah Perintah Am x pada/mulai hingga Saya sedang memohon untuk bersara pilihan sendiri/cuti tanpa gaji.

8 Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar. [---lva TARIKH * potong : [----lrioar< TANDATANGAN PEMOHON: mana yang tidak berkenaan ULASAN KETUA JABATAN (GB/PENGETUAIPPD I PPB/KS/KPP mengikut tempat bertugas) s TS TIDAK SOKONG Ulasan : TANDATANGAN: NAMA: JAWATAN: TARIKH: COP RASMI: -8PEKEULING PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .(nyatakan Institusi Pinjaman Pendidikan) 10. permohonan saya akan dibatalkan.7 10. Saya memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu. Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja sepefti diarahkan.

........... PeraturanPeraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatateftib) 1993.................. Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh sebanyak RM... hingga sebanyak RM........ ......... Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh .. KP : PE N DIDI KAN mengesahkan bahawa : E E E Saya ....... sebanyak RM.... institusi/tabung pendidikan ... dan Pinjaman) mulai ........ Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh ... hingga tarikh ...... (nyatakan Institusi .LAMPIRAN SURAT AKUAN F PINJAMAN PE N DIDI KAN I NSTITUSI/TABU NG No.. dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada PERAKUAN Saya mengaku bahawa perisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar... saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (2) (O dan 4 (2) (g)................. Sekiranya tidak benar.. ...... hingga .... Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran .. hingga sebanyak RM.................... Tandatangan pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PENGESAHAN KETUA JABATAN Tandatangan pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 ... ....... dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai .

LAMPTRAN G (BPDGA34) KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon pengenalan l No. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan keterangan mengenai jenis hukuman dan tarikh/tempoh hukuman fiika berkenaan) dengan mengisi LAMPIRAN TATATERTIB secara berasingan. Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 : 20o/o 35o/o 45o/o : l JUMLAH Kenyataan Tatateftib L] Adalah disahkan bahawa pegawaidiatas . ATAU E DALAM PERTUDUHAN atau DATAM HUKUMAN tatatertib/ SPRM/Surcaj. BEBAS dari hukuman tatateftib/SPRM/Surcaj dan juga tidak dalam peft uduhan tindakan tatateftib. 2013 PEKELIUNG PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN . TANDATANGAN (KETUA JABATAN) NAMA JAWATAN COP RASMI TARIKH : Tandakan (J) paOa ruangan yang berkenaan. Markah Laporan Penilaian PrestasiTahunan (LNPT) (a) (b) (c) 2. Kad : 1.

A.AMAT PEJABAT TELEFON : 7.LAMPIRAN T1 BUTIR. ALAMATRUMAH TELEFON : 8.t (BARU) 2. 2. tulis'TfADA'. 6. Jika tidak berkenaan tulis 'TIDAK BERKENAAN' jika tiada.2 (LAMA) TARIKHTTEMPAT LAHIR JAWATAN/PEKER]AAN GAJI HAKIKI SEBULAN AI.BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN PERINGATAN Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. JAWATAN/PEKERIMN TERDAHULU (SENAMIKAN) BIL GELARAN JAWATAN TEMPOH BEKER]A (TAHUN) PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . KAD PENGENALAN 2. NAMA NO. 5. 4. 3. 1.

IXIN 10. 1.9. JAWATAN/PEKER]AAN ALAMAT PE]ABAT ISTERI/SUAMI : ISTERI/SUAMI : PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013 . 3. JAWATAN YANG DIPEGANG DALAM PERTUBUHAN/IAIN. REKOD AKADEMIK BIL SI]IL/IJAZAH INSTITUT/PUSAT PENGA'IAN TINGGI TAHUN B. NAMA ISTERI/SUAMI : 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful