JABATAN PELAJARAN PERAK IALAN TUN ABDUL RAZAK, 30640IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

Telefon : 05-501

5000 Faks : 05-527 7273 Portal : www.pelaiaranperak.gov.my

*PERAK

SENTIASA DI PUNCAK KECEMERI.ANGAN"

Ruj. kami Tarikh

J.Pel. Pk.(SU

LIT) 4773 Jld.B/(3)

18 Januari 2013

Semua Ketua SeKor Semua Pegawai Pelajaran Daerah Semua Pengetua Sekolah Menengah Semua Guru Besar Sekolah Rendah Negeri Perak. Tuan/Puan

RUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PEN DIDIKAN LEPASAN DIPLOMA GRED DGA32 KE GRED DGA34 TAHUN 2013
U

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia ingin mempelawa

permohonan ke Gred DGA34 bagi mengisijawatan Guru Besar/Penyelia di JPN/PPD tahun 2013. Pegawai-pegawaiyang layak memohon adalah mereka yang memenuhi syarat berikut :

2.L

Calon Umum

-

Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based Gred DGA32 pada atau sebelum 31.12.2006. Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based ke Gred DGA32 pada atau sebelum 3L.I.2.2007. Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based ke Gred DGA32 pada atau sebelum 3L,L2.20,()7.

2.2

Calon Bahasa Cina

-

2.3

Calon Bahasa Tamil

-

(Catatan:

Pegawai-pegawai yang sedang berada di Gred KUP DGA34 dan memenuhi syarat di perenggan 2.1, 2.2 dan 2.3 layak memohon)

3.

Pegawai-pegawai yang sedang cuti belajar, cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji dan pegawai-pegawai yang dipinjamkan atau tukar sementara ke agensi lain atau yang sedang mengisi jawatan kader yang memenuhi syarat-syarat di para 2 juga layak mengemukakan
permohonan.

..21PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013

,'

CINTAILA H

BA

HASA KITA''

(

Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)

sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred Salinan diakui sah surat keputusan kenaikan pangkat ke Gred DGA32 atau surat keputusan kenaikan pangkat Time Based ke Gred DGA32 (KUP). permohonan Telah disahkan dalam perkhidmatan.31PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).1 5. Salinan diakui sah sijil SPM/STPM (Bagi Salinan diakui sah Sijil Perguruan. Telah mengisytiharkan harta.6 5.5 5. Salinan diakui sah surat penempatan sebagai Guru Besar/Penolong Kanan berkaitan.7 5.5 4. Salinan diakui sah surat kelulusan harta bagitahun 2009 ke atas - jika calon Bahasa Cina/Bahasa Tamil) - LAMPIRAN E Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusiflabung Pendidikan - LAMPIRAN F .2 5.4 5.4 4. Tatateftib/Mahkamah/ Bebas dari status'PeminjamTegar'Institusi Pinjaman Pendidikan.3 4.3 5.2 4. Salinan diakui c2lcLlDG6lDGA2e. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga tahun terkini (LNPT 2009. Bagi pegawai-pegawai yang berminat adalah diingatkan supaya mengisi borang di Lampiran C (BPDGA34) dengan lengkap dan betul dan disertakan dengan : dokumen-dokumen sokongan sepefti berikut 5.6 4.1 4.10 Format I Salinan diakui sah kad pengenalan di atas kertas A4. Salinan diakui sah surat keputusan kenaikan pangkat Time Based ke Gred DGA34 (KUP).9 5.7 5. Bebas daripada tindakan/hukuman peftuduhan SPRM/surcaj.4.9 5. Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred C2ICUDG6IDGA29.8 5. 2010 dan 2011). Diperakukan oleh Ketua labatan. Selain dari itu semua calon yang layak juga tertakluk kepada syarat-syarat berikut : 4..

4 Pengesahan mengenai kes Tatatertib/Mahkamah/SPRM/Surcaj di LAMPIRAN G (BPDGA34). Kewibawaan calon hendaklah di tahap tinggi dan mendokong misi dan visi Ker{aan tanpa berbelah bagi. 6. cuti separuh gaji atau cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun berkenaan.13 LAMPIRAN T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). 2010 dan 2011 (Pegawai yang sedang cuti belajar. Diperakukan oleh Ketua Jabatan. 6.41- PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013 .10 Kenyataan Ketua Jabatan - LAMPIRAN G (BPDGA34) i.5 disokong ataupun tidak. tatateftib/surat pertuduhan/kes mahkamah jenayah/perintah kebankrapan.11 s. maka markah prestasi hendaklah diambil pada tahun sebelum. Pegawai yang beftukar masuk dari luar negeri sila dapatkan markah dari negeri asal terlebih dahulu sebelum perakuan dikemukakan ke jabatan ini. Sekiranya ada pegawai yang pernah/sedang dalam tindakan tersebut. tuan/puan selaku Ketua Jabatan adalah diminta : mengambil tindakan berikut 6.2 Menyemak borang permohonan calon dan memastikan semua dokumen sokongan ada dikepilkan.1 6. Salinan surat laporan tatateftib/keputusan 5. Mengkaji dan memastikan calon yang diperakukan serta disokong adalah benarbenar calon yang sesuai dan layak diberi pemangkuan ke jawatan gred yang lebih tinggi.. 2010 dan 2011 hendaklah mengemukakan markah LNPT bagi tahun-tahun sebelumnya). Menandatangani dan membuat ulasan terhadap permohonan calon sama ada 6. Pengesahan mengenai markah Laporan Penilaian PrestasiTahun 2009.Tahun 2009. cuti tanpa gaji. Markah LNPT ii. Salinan kenyataan perkhidmatan pegawaiyang lengkap dan kemaskini. cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun 2009. Sekiranya permohonan tersebut tidak disokong sila kepilkan dokumen sokongan berkaitan perkara tersebut. Bagicalon yang sedang bercuti belajar.LZ 5. cuti tanpa gaji. . .5.3 6. dokumendokumen sokongan berkaitan perkara tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dikepilkan bersama dengan perakuan naik pangkat. Apabila menerima borang permohonan. 2010 dan 2011 di LAMPIRAN G (BPDGA34).

pelalb ra npera k. *BERKHIDMAT UNTUK N EGARA" Saya yang menurut perintah.7. gov. s. terima kasih.p. Ld (RAZAK BrN MOHD NUR) Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan b. 5015060 dan 5105059 untuk penjelasan selanjutnya. / Sekian. sila hubungi (Unit Naik Pangkat) di talian 5015064.p. Pengarah Pelajaran Perak Timbalan Pengarah Pelajaran AMTVFMM PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Surat siaran jabatan ini serta borang yang berkaitan boleh juga didapati d i Po rta I Ja bata n Pelaja ra n P erak h tpp : / www. 5015061. Pengarah Pelajaran Perak. Sekiranya tuan/puan menghadapi masalah. Semua permohonan tersebut dan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan hendaklah dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Perak (u. m y. Unit Naik Pangkat) dengan segera atau selewat-lewatnya pada 4 Februari 2013.k.

17. 7.TapiSanKeutuhanSuruhanjayaPencegahanRasuahMalaysia(SPRM)UTMPIRAN T1 t4.jika berkaitan Salinan surat naik pangkat Time Based DGA34 (KUP) Salinan surat naik pangkat Time Based DGA32 (KUP) Salinan surat kelulusan harta (Tahun 2009 ke atas) - jika berkaitan jika berkaitan Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi/Tabung Pendidikan - LAMPIRAN F 13. 5. 10. 21. 3. 20. Format I Borang permohonan .jika berkaitan Dokumen sokongan sekiranya pernah terlibat sebagai Pemeriksa Keftas/ Panel Soalan - jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menerbitkan buku/artikel/Jurnal dan Modul - jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menjadi Fasilitator/ Penceramah/ Pembentang Kertas Kerja . 19.jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menerima Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan . 4.BORANG BPDGA34 Salinan kenyataan perkhidmatan yang kemas kini Kenyataan Ketua Jabatan Salinan kad pengenalan Salinan surat lantikan rasmi C2|CL|DG6|DGA29 Salinan surat pengesahan dalam jawatan C2|CUDG6|DGA29 Salinan surat naik pangkat DGA32 - LAMPIRAN G (BPDGA34) .jika ada PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . 11.SENARAI SEMAK 1. 18. Salinan sijil SPM/STPM (Bagi calon Bahasa Cinafl-amil) Salinan Sijil Perguruan Salinan Sijil Diploma/Ijazah - jika ada Salinan sijil Kursus Kepengetuaan (NPQH/NPQEL) - jika ada Dokumen sokongan pernah beftugas sebagai Penyelia/Guru Besar/ Penolong Kanan/Guru Kanan (contoh : Surat Penempatan/Surat Kelulusan ETJ serta dokumen lain yang berkaitan) . 22. 8. 9. 15. L2. 6. 2. 16.

a6' o o . l o -(Ep pfr 09(I.r-dF i€AEfiSE I6-ta-8. =r I d.9 0 6: E (o -o =E(o(. -c(U .6': E g drFs o. o N o o N o o ?s 96 s= . Eo-. L/)G!1 nEG a5Go- E:eEgESEE . U -IrC' O' :B odd zz =il JC ee HE l. EE- z F d F m E c .l t\tl 6= E <lY} 9{E 6G x5 5d _c 6c so 8#E ZE (.: z J J u U =zo .-o d600 F x< zz FZ kdY =2r 2i Hf. gbo o>c 'F6 6 6 !f Fg= E. = EP' ox ox r= pEEsE!=€! 6 eP eE qE f c E6 ! P (o z z u = d (.g (U E:EfiE c oc f< o c . z.E-Y o.rc EEFEEP o (! (J EEFpE EEHEEE (rl (E *ERFg g*ps FJU-o Eu-o o r= L o) o N E F tn o rE o) Ul z l (. (JC)(J(J eE33 EUF L=d oF or C. ro C o d = IZ C) OJ EBEEEEE oiyEtE E PV. cLL . o U N lz P = c :E L (.r Lz z< <Ul t< o.E h \z ttt 9_e P. pBceaq Hs c o o c N = =EEeE (. o..LI aii zl <(. Eo(t.ro fcLcoco oo_9o oGroC. 6a =o z c o = E f l Ztf <lYt F< <(!.E rI. z F E ?e XR c o c o o EPFE 6E =: io. (o lz (o o) € -v (E (o o F: a€>tr p.9 isP6 E L o '6 UA (.

4 NO.LAMPTRAN C (BPDGA34) PERMOHONAN UNTUK PEMANGKUAN GRED DGA32 KE GRED DGA34 URUSAN TAHUN 2013 JABATAN PELAIARAN NEGERI/BAHAGIAN ARAHAN KEPADA CALON 1.1 NAMA PENUH (Seperti dalam kad pengenalan.3 TARIKH LAHIR JANTINA Lelaki Perempua Hari Bulan 1. 3.6 rcTr ETI rTt NO.2 NO. 2.5 Tahun rTt Cina FII BANGSA Melayu India Lain-lain tMTl 1. Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR. KAD PENGENALAN LAMA I. Sila tandakan ( V )di petak yang berkenaan. Tarikh tutup permohonan : I I C-alon Pendidikan Islam Calon Bahasa Cina Sila tandakan V di petak yang berkenaan Nyatakan opsyen : 1. Sertakan salinan kad pengenalan) T. MAKLUMAT PERIBADI 1. FAILJABATAN: -1PEKELILING PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . KAD PENGENALAN BARU 1.

4 Tahun TARIKH PENEMPATAN KE GRED DGA32 (HAKIKI) (seftakan salinan surat penempata n) Hari Bulan Tahun 2.3 Tahun TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DGA32/DGA32 (KUP) (sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat) Hari Bulan 2.I TARIKH LANTIKAN PERTAMA SECARA TETAP DALAM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP) GRED C2|DGA29 (sertakan salinan surat lantikan rasmi) Hari Bulan 2.7 I HAKIKI OPSYEN BERSARA TARIKH BERSARA WAJIB Hari Bulan 2.2.8 Tahun KELULUSAN AKADEMIK YANG DIPEROLEHI DALAM PERKHIDMATAN (seftakan salinan sijil akademik tertinggi) Untuk Kegunaan Jaba tan SPM STPM 2. MAKLUMATPERKHIDMATAN 2.2 Tahun TARIKH PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN GRED C2IDGA29 (sertakan salinan surat pengesahan jawatan) Hari Bulan 2.6 Tahun TARAF JAWATAN SEKARANG TIME BASED 2.9 Diploma Ijazah KELULUSAN BAHASA (sertakan salinan sijil) CINA Ecl--l -2PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 Frl-l TAMIL .5 TARIKH KENAIKAN PANGKAT TIME BASED KE GRED DGA34 (KUP) (sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat) Hari Bulan 2.

AI HINGGA (Iandakan . MAKLUMAT PENGALAMAN MEMEGANG JAWATAN GURU BESAR/PENYELIA/ PENOLONG KANAN 3./ di mana berkenaan dan sertakan dokumen sokongan jika berkenaan) x Potong mana yang tidak berkenaan Untuk Kegunaan Jabatan -3PEKEULING PEI4ANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .1 JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG GB GURU BESAR Mulai_ Mulai hingga PK PENOLONG KANAN _ hingga PJ PENYELIA DI JPN/PPD* Mulai_ _ hingga PEGB PEGAWAI DI IPN/PPD/ BAHAGIAN Mulai YANG ADA PENGALAMAN GURU BESAR hingga PEGPK PEGAWAI DI IPN/PPD/BAHAGIAN Mulai YANG ADA PENGALAMAN GURU PENOLONG KANAN _ hingga 3.2 JAWATAN YANG DISANDANG SEKARANG GRED JAWATAN : MUI.2.10 KURSUS KEPENGETUAAN NPQH (sertakan salinan sijil) : Mulai hingga Untuk Kegunaan labatan 3.

Boleh membuat troubleshooting/penyelenggaraan komputer. Excel dan Power Point. TELEFON BIMBIT KEMAHIRAN Tidak tahu menaip/menggunakan komputer. Tahu menggunakan perisian yang asas seperti Word.3 ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG POSKOD BANDAR DAERAH NEGERI NO. Kegunaan labatan tl -4PEKEULING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Boleh menggunakan projector atau LCD. TELEFON NO. Tahu menaip/tahu menggunakan komputer.3. Tandakan J mana yang berkaitan.

Tajuk ceramah/bengke! /kursus ya ng diseftai Tarikh. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan labatan -5PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Bit 1.5. tugas & peringkat 2. PENGALAMAN BERKHIDMAT Kurang DI KAWASAN PEDALAMAN < 1 tahun thingga<2tahun 2hingga<3tahun 3hingga<4tahun Lebih 4 tahun Nyatakan nama sekolah : Kegunaan Jaba 6. 4. Nyatakan ceramah/bengkel/kursus yang telah disertai sebagai Pembentang Keftas Kerja/Penceramah/ Fasilitator semenjak !i ma tahun kebelakangan. 5. 3.

Artikel. Bit 1. 3.7. Nama Buku/Bahan Bacaan Yang Telah Diterbitkan Nama Penerbit & Tahun Terbit 2. Nyatakan sumbangan yang berkaitan dengan mata pelajaran di peringkat sekolah. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan Jabatan -6PEKEUUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . 3. Jurnal dan Modul yang telah diterbitkan/dibina semenjak lima tahun kebelakangan. Nyatakan Buku. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan Jabatan T] 8. 4. labatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia semenjak lima tahun kebelakangan. 5. (Contoh : Pemeriksa Keftas. Panel Soalan) Bil 1. 5. Pejabat Pelajaran Daerah. Sumbangan Peringkat 2. 4.

Bat 1 Anugerah/Surat Kepujian/ Penghargaan Daripada dan Tahun 2.4 Saya adalah bebas dari sebarang tindakan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj. PENGAKUAN PEMOHON 10.9. 3. cuti tanpa gaji. perletakan jawatan bawah Perintah Am x pada/mulai hingga Saya sedang memohon untuk bersara pilihan sendiri/cuti tanpa gaji. Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj. Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan yang pernah diterima semenjak lima tahun kebelakangan. 3/2002 dan telah diluluskan pada (Salinan surat kelulusan disertakan) t}. 4.3 10. Bersara pilihan.1 Saya telah mengisytihar hafta sepefti Pekeliling Perkhidmatan Bil.z 10. 5.5 Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan. pelepasan jawatan dengan izinlperletakan jawatan x pada/mulai _ hingga 10. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Untuk Kegunaan Jabatan 10. -7PEKEULING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .

permohonan saya akan dibatalkan. [---lva TARIKH * potong : [----lrioar< TANDATANGAN PEMOHON: mana yang tidak berkenaan ULASAN KETUA JABATAN (GB/PENGETUAIPPD I PPB/KS/KPP mengikut tempat bertugas) s TS TIDAK SOKONG Ulasan : TANDATANGAN: NAMA: JAWATAN: TARIKH: COP RASMI: -8PEKEULING PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Saya memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu.8 Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar.(nyatakan Institusi Pinjaman Pendidikan) 10. Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja sepefti diarahkan.7 10.

. hingga tarikh ................... Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh .. .. .LAMPIRAN SURAT AKUAN F PINJAMAN PE N DIDI KAN I NSTITUSI/TABU NG No....... hingga sebanyak RM............. sebanyak RM.. dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai ... KP : PE N DIDI KAN mengesahkan bahawa : E E E Saya .... hingga ..... dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada PERAKUAN Saya mengaku bahawa perisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar........ Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh ....... Tandatangan pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PENGESAHAN KETUA JABATAN Tandatangan pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 ........ Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh sebanyak RM........ PeraturanPeraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatateftib) 1993............. Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran . hingga sebanyak RM.... dan Pinjaman) mulai .......... institusi/tabung pendidikan ...... . saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (2) (O dan 4 (2) (g)..... Sekiranya tidak benar................. (nyatakan Institusi ...

TANDATANGAN (KETUA JABATAN) NAMA JAWATAN COP RASMI TARIKH : Tandakan (J) paOa ruangan yang berkenaan. Markah Laporan Penilaian PrestasiTahunan (LNPT) (a) (b) (c) 2. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan keterangan mengenai jenis hukuman dan tarikh/tempoh hukuman fiika berkenaan) dengan mengisi LAMPIRAN TATATERTIB secara berasingan. Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 : 20o/o 35o/o 45o/o : l JUMLAH Kenyataan Tatateftib L] Adalah disahkan bahawa pegawaidiatas . BEBAS dari hukuman tatateftib/SPRM/Surcaj dan juga tidak dalam peft uduhan tindakan tatateftib.LAMPTRAN G (BPDGA34) KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon pengenalan l No. ATAU E DALAM PERTUDUHAN atau DATAM HUKUMAN tatatertib/ SPRM/Surcaj. 2013 PEKELIUNG PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN . Kad : 1.

4. ALAMATRUMAH TELEFON : 8.BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN PERINGATAN Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. NAMA NO. 6. 2. Jika tidak berkenaan tulis 'TIDAK BERKENAAN' jika tiada. A.t (BARU) 2. 5. JAWATAN/PEKERIMN TERDAHULU (SENAMIKAN) BIL GELARAN JAWATAN TEMPOH BEKER]A (TAHUN) PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . KAD PENGENALAN 2. 1.LAMPIRAN T1 BUTIR. tulis'TfADA'.2 (LAMA) TARIKHTTEMPAT LAHIR JAWATAN/PEKER]AAN GAJI HAKIKI SEBULAN AI. 3.AMAT PEJABAT TELEFON : 7.

1. 3. NAMA ISTERI/SUAMI : 2.9. REKOD AKADEMIK BIL SI]IL/IJAZAH INSTITUT/PUSAT PENGA'IAN TINGGI TAHUN B.IXIN 10. JAWATAN YANG DIPEGANG DALAM PERTUBUHAN/IAIN. JAWATAN/PEKER]AAN ALAMAT PE]ABAT ISTERI/SUAMI : ISTERI/SUAMI : PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful