JABATAN PELAJARAN PERAK IALAN TUN ABDUL RAZAK, 30640IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

Telefon : 05-501

5000 Faks : 05-527 7273 Portal : www.pelaiaranperak.gov.my

*PERAK

SENTIASA DI PUNCAK KECEMERI.ANGAN"

Ruj. kami Tarikh

J.Pel. Pk.(SU

LIT) 4773 Jld.B/(3)

18 Januari 2013

Semua Ketua SeKor Semua Pegawai Pelajaran Daerah Semua Pengetua Sekolah Menengah Semua Guru Besar Sekolah Rendah Negeri Perak. Tuan/Puan

RUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PEN DIDIKAN LEPASAN DIPLOMA GRED DGA32 KE GRED DGA34 TAHUN 2013
U

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia ingin mempelawa

permohonan ke Gred DGA34 bagi mengisijawatan Guru Besar/Penyelia di JPN/PPD tahun 2013. Pegawai-pegawaiyang layak memohon adalah mereka yang memenuhi syarat berikut :

2.L

Calon Umum

-

Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based Gred DGA32 pada atau sebelum 31.12.2006. Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based ke Gred DGA32 pada atau sebelum 3L.I.2.2007. Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based ke Gred DGA32 pada atau sebelum 3L,L2.20,()7.

2.2

Calon Bahasa Cina

-

2.3

Calon Bahasa Tamil

-

(Catatan:

Pegawai-pegawai yang sedang berada di Gred KUP DGA34 dan memenuhi syarat di perenggan 2.1, 2.2 dan 2.3 layak memohon)

3.

Pegawai-pegawai yang sedang cuti belajar, cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji dan pegawai-pegawai yang dipinjamkan atau tukar sementara ke agensi lain atau yang sedang mengisi jawatan kader yang memenuhi syarat-syarat di para 2 juga layak mengemukakan
permohonan.

..21PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013

,'

CINTAILA H

BA

HASA KITA''

(

Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)

. Salinan diakui sah sijil SPM/STPM (Bagi Salinan diakui sah Sijil Perguruan.6 5. Tatateftib/Mahkamah/ Bebas dari status'PeminjamTegar'Institusi Pinjaman Pendidikan.8 5.4 4. Bebas daripada tindakan/hukuman peftuduhan SPRM/surcaj. Selain dari itu semua calon yang layak juga tertakluk kepada syarat-syarat berikut : 4. Salinan diakui sah surat keputusan kenaikan pangkat Time Based ke Gred DGA34 (KUP).4 5.1 5.1 4. Diperakukan oleh Ketua labatan.31PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .10 Format I Salinan diakui sah kad pengenalan di atas kertas A4.4. Salinan diakui c2lcLlDG6lDGA2e. Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).6 4.5 5. 2010 dan 2011).5 4. Bagi pegawai-pegawai yang berminat adalah diingatkan supaya mengisi borang di Lampiran C (BPDGA34) dengan lengkap dan betul dan disertakan dengan : dokumen-dokumen sokongan sepefti berikut 5. Salinan diakui sah surat kelulusan harta bagitahun 2009 ke atas - jika calon Bahasa Cina/Bahasa Tamil) - LAMPIRAN E Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusiflabung Pendidikan - LAMPIRAN F . Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga tahun terkini (LNPT 2009.2 5.2 4. permohonan Telah disahkan dalam perkhidmatan. Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred C2ICUDG6IDGA29.7 5. sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred Salinan diakui sah surat keputusan kenaikan pangkat ke Gred DGA32 atau surat keputusan kenaikan pangkat Time Based ke Gred DGA32 (KUP).3 5. Telah mengisytiharkan harta.9 5. Salinan diakui sah surat penempatan sebagai Guru Besar/Penolong Kanan berkaitan.9 5.3 4.7 5.

cuti tanpa gaji.10 Kenyataan Ketua Jabatan - LAMPIRAN G (BPDGA34) i. 6.2 Menyemak borang permohonan calon dan memastikan semua dokumen sokongan ada dikepilkan. . dokumendokumen sokongan berkaitan perkara tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dikepilkan bersama dengan perakuan naik pangkat. Salinan kenyataan perkhidmatan pegawaiyang lengkap dan kemaskini.. tatateftib/surat pertuduhan/kes mahkamah jenayah/perintah kebankrapan. Sekiranya ada pegawai yang pernah/sedang dalam tindakan tersebut.5.5 disokong ataupun tidak. Salinan surat laporan tatateftib/keputusan 5.LZ 5.Tahun 2009. maka markah prestasi hendaklah diambil pada tahun sebelum. Diperakukan oleh Ketua Jabatan. Pegawai yang beftukar masuk dari luar negeri sila dapatkan markah dari negeri asal terlebih dahulu sebelum perakuan dikemukakan ke jabatan ini.4 Pengesahan mengenai kes Tatatertib/Mahkamah/SPRM/Surcaj di LAMPIRAN G (BPDGA34). Pengesahan mengenai markah Laporan Penilaian PrestasiTahun 2009. .1 6. 6. Menandatangani dan membuat ulasan terhadap permohonan calon sama ada 6. cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun 2009.11 s.3 6. cuti separuh gaji atau cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun berkenaan.13 LAMPIRAN T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Bagicalon yang sedang bercuti belajar. cuti tanpa gaji. 2010 dan 2011 hendaklah mengemukakan markah LNPT bagi tahun-tahun sebelumnya). Apabila menerima borang permohonan. Sekiranya permohonan tersebut tidak disokong sila kepilkan dokumen sokongan berkaitan perkara tersebut. 2010 dan 2011 di LAMPIRAN G (BPDGA34). Markah LNPT ii. tuan/puan selaku Ketua Jabatan adalah diminta : mengambil tindakan berikut 6.41- PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013 . 2010 dan 2011 (Pegawai yang sedang cuti belajar. Kewibawaan calon hendaklah di tahap tinggi dan mendokong misi dan visi Ker{aan tanpa berbelah bagi. Mengkaji dan memastikan calon yang diperakukan serta disokong adalah benarbenar calon yang sesuai dan layak diberi pemangkuan ke jawatan gred yang lebih tinggi.

m y.p.k. Surat siaran jabatan ini serta borang yang berkaitan boleh juga didapati d i Po rta I Ja bata n Pelaja ra n P erak h tpp : / www. Sekiranya tuan/puan menghadapi masalah. Pengarah Pelajaran Perak Timbalan Pengarah Pelajaran AMTVFMM PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . terima kasih.p. s. *BERKHIDMAT UNTUK N EGARA" Saya yang menurut perintah. sila hubungi (Unit Naik Pangkat) di talian 5015064.7. Semua permohonan tersebut dan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan hendaklah dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Perak (u. gov. pelalb ra npera k. 5015060 dan 5105059 untuk penjelasan selanjutnya. Unit Naik Pangkat) dengan segera atau selewat-lewatnya pada 4 Februari 2013. / Sekian. Pengarah Pelajaran Perak. 5015061. Ld (RAZAK BrN MOHD NUR) Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan b.

jika berkaitan Dokumen sokongan sekiranya pernah terlibat sebagai Pemeriksa Keftas/ Panel Soalan - jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menerbitkan buku/artikel/Jurnal dan Modul - jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menjadi Fasilitator/ Penceramah/ Pembentang Kertas Kerja . 11. 18. Salinan sijil SPM/STPM (Bagi calon Bahasa Cinafl-amil) Salinan Sijil Perguruan Salinan Sijil Diploma/Ijazah - jika ada Salinan sijil Kursus Kepengetuaan (NPQH/NPQEL) - jika ada Dokumen sokongan pernah beftugas sebagai Penyelia/Guru Besar/ Penolong Kanan/Guru Kanan (contoh : Surat Penempatan/Surat Kelulusan ETJ serta dokumen lain yang berkaitan) . 22.BORANG BPDGA34 Salinan kenyataan perkhidmatan yang kemas kini Kenyataan Ketua Jabatan Salinan kad pengenalan Salinan surat lantikan rasmi C2|CL|DG6|DGA29 Salinan surat pengesahan dalam jawatan C2|CUDG6|DGA29 Salinan surat naik pangkat DGA32 - LAMPIRAN G (BPDGA34) . 20. 9. 8. 5. 3.TapiSanKeutuhanSuruhanjayaPencegahanRasuahMalaysia(SPRM)UTMPIRAN T1 t4. 19.jika berkaitan Salinan surat naik pangkat Time Based DGA34 (KUP) Salinan surat naik pangkat Time Based DGA32 (KUP) Salinan surat kelulusan harta (Tahun 2009 ke atas) - jika berkaitan jika berkaitan Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi/Tabung Pendidikan - LAMPIRAN F 13. 15. 6. 2.jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menerima Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan .jika ada PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .SENARAI SEMAK 1. 7. 21. 10. 16. 4. L2. Format I Borang permohonan . 17.

r Lz z< <Ul t< o. Eo-.LI aii zl <(. pBceaq Hs c o o c N = =EEeE (.-o d600 F x< zz FZ kdY =2r 2i Hf.l t\tl 6= E <lY} 9{E 6G x5 5d _c 6c so 8#E ZE (. Eo(t.ro fcLcoco oo_9o oGroC. gbo o>c 'F6 6 6 !f Fg= E. z. EE- z F d F m E c . U -IrC' O' :B odd zz =il JC ee HE l. =r I d. = EP' ox ox r= pEEsE!=€! 6 eP eE qE f c E6 ! P (o z z u = d (. 6a =o z c o = E f l Ztf <lYt F< <(!. L/)G!1 nEG a5Go- E:eEgESEE ..E-Y o.9 0 6: E (o -o =E(o(. o.E rI. (JC)(J(J eE33 EUF L=d oF or C.a6' o o . o U N lz P = c :E L (.r-dF i€AEfiSE I6-ta-8. cLL . (o lz (o o) € -v (E (o o F: a€>tr p.E h \z ttt 9_e P.6': E g drFs o.rc EEFEEP o (! (J EEFpE EEHEEE (rl (E *ERFg g*ps FJU-o Eu-o o r= L o) o N E F tn o rE o) Ul z l (. z F E ?e XR c o c o o EPFE 6E =: io.9 isP6 E L o '6 UA (. l o -(Ep pfr 09(I. ro C o d = IZ C) OJ EBEEEEE oiyEtE E PV.g (U E:EfiE c oc f< o c . o N o o N o o ?s 96 s= . -c(U .: z J J u U =zo .

KAD PENGENALAN LAMA I.3 TARIKH LAHIR JANTINA Lelaki Perempua Hari Bulan 1.LAMPTRAN C (BPDGA34) PERMOHONAN UNTUK PEMANGKUAN GRED DGA32 KE GRED DGA34 URUSAN TAHUN 2013 JABATAN PELAIARAN NEGERI/BAHAGIAN ARAHAN KEPADA CALON 1. FAILJABATAN: -1PEKELILING PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .2 NO.6 rcTr ETI rTt NO. KAD PENGENALAN BARU 1. 3. Tarikh tutup permohonan : I I C-alon Pendidikan Islam Calon Bahasa Cina Sila tandakan V di petak yang berkenaan Nyatakan opsyen : 1.1 NAMA PENUH (Seperti dalam kad pengenalan. Sertakan salinan kad pengenalan) T.4 NO. MAKLUMAT PERIBADI 1.5 Tahun rTt Cina FII BANGSA Melayu India Lain-lain tMTl 1. Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR. Sila tandakan ( V )di petak yang berkenaan. 2.

4 Tahun TARIKH PENEMPATAN KE GRED DGA32 (HAKIKI) (seftakan salinan surat penempata n) Hari Bulan Tahun 2.I TARIKH LANTIKAN PERTAMA SECARA TETAP DALAM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP) GRED C2|DGA29 (sertakan salinan surat lantikan rasmi) Hari Bulan 2.3 Tahun TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DGA32/DGA32 (KUP) (sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat) Hari Bulan 2.6 Tahun TARAF JAWATAN SEKARANG TIME BASED 2.2 Tahun TARIKH PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN GRED C2IDGA29 (sertakan salinan surat pengesahan jawatan) Hari Bulan 2.2.5 TARIKH KENAIKAN PANGKAT TIME BASED KE GRED DGA34 (KUP) (sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat) Hari Bulan 2.8 Tahun KELULUSAN AKADEMIK YANG DIPEROLEHI DALAM PERKHIDMATAN (seftakan salinan sijil akademik tertinggi) Untuk Kegunaan Jaba tan SPM STPM 2.9 Diploma Ijazah KELULUSAN BAHASA (sertakan salinan sijil) CINA Ecl--l -2PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 Frl-l TAMIL .7 I HAKIKI OPSYEN BERSARA TARIKH BERSARA WAJIB Hari Bulan 2. MAKLUMATPERKHIDMATAN 2.

AI HINGGA (Iandakan . MAKLUMAT PENGALAMAN MEMEGANG JAWATAN GURU BESAR/PENYELIA/ PENOLONG KANAN 3./ di mana berkenaan dan sertakan dokumen sokongan jika berkenaan) x Potong mana yang tidak berkenaan Untuk Kegunaan Jabatan -3PEKEULING PEI4ANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .2 JAWATAN YANG DISANDANG SEKARANG GRED JAWATAN : MUI.10 KURSUS KEPENGETUAAN NPQH (sertakan salinan sijil) : Mulai hingga Untuk Kegunaan labatan 3.2.1 JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG GB GURU BESAR Mulai_ Mulai hingga PK PENOLONG KANAN _ hingga PJ PENYELIA DI JPN/PPD* Mulai_ _ hingga PEGB PEGAWAI DI IPN/PPD/ BAHAGIAN Mulai YANG ADA PENGALAMAN GURU BESAR hingga PEGPK PEGAWAI DI IPN/PPD/BAHAGIAN Mulai YANG ADA PENGALAMAN GURU PENOLONG KANAN _ hingga 3.

3. Kegunaan labatan tl -4PEKEULING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Boleh membuat troubleshooting/penyelenggaraan komputer. Tandakan J mana yang berkaitan. TELEFON BIMBIT KEMAHIRAN Tidak tahu menaip/menggunakan komputer. Excel dan Power Point. Boleh menggunakan projector atau LCD. Tahu menggunakan perisian yang asas seperti Word. Tahu menaip/tahu menggunakan komputer.3 ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG POSKOD BANDAR DAERAH NEGERI NO. TELEFON NO.

Bit 1.5. 3. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan labatan -5PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . tugas & peringkat 2. 5. PENGALAMAN BERKHIDMAT Kurang DI KAWASAN PEDALAMAN < 1 tahun thingga<2tahun 2hingga<3tahun 3hingga<4tahun Lebih 4 tahun Nyatakan nama sekolah : Kegunaan Jaba 6. Nyatakan ceramah/bengkel/kursus yang telah disertai sebagai Pembentang Keftas Kerja/Penceramah/ Fasilitator semenjak !i ma tahun kebelakangan. 4. Tajuk ceramah/bengke! /kursus ya ng diseftai Tarikh.

7. 3. Sumbangan Peringkat 2. 4. Panel Soalan) Bil 1. Jurnal dan Modul yang telah diterbitkan/dibina semenjak lima tahun kebelakangan. Bit 1. 4. Nyatakan Buku. Nama Buku/Bahan Bacaan Yang Telah Diterbitkan Nama Penerbit & Tahun Terbit 2. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan Jabatan T] 8. Artikel. labatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia semenjak lima tahun kebelakangan. 5. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan Jabatan -6PEKEUUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Nyatakan sumbangan yang berkaitan dengan mata pelajaran di peringkat sekolah. (Contoh : Pemeriksa Keftas. 3. Pejabat Pelajaran Daerah. 5.

Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Untuk Kegunaan Jabatan 10.9. 3/2002 dan telah diluluskan pada (Salinan surat kelulusan disertakan) t}. Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj. pelepasan jawatan dengan izinlperletakan jawatan x pada/mulai _ hingga 10. 3.z 10. -7PEKEULING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . perletakan jawatan bawah Perintah Am x pada/mulai hingga Saya sedang memohon untuk bersara pilihan sendiri/cuti tanpa gaji. 5.5 Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan. Bersara pilihan. cuti tanpa gaji.1 Saya telah mengisytihar hafta sepefti Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4.3 10.4 Saya adalah bebas dari sebarang tindakan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj. Bat 1 Anugerah/Surat Kepujian/ Penghargaan Daripada dan Tahun 2. Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan yang pernah diterima semenjak lima tahun kebelakangan. PENGAKUAN PEMOHON 10.

8 Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar. Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja sepefti diarahkan.(nyatakan Institusi Pinjaman Pendidikan) 10.7 10. Saya memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu. permohonan saya akan dibatalkan. [---lva TARIKH * potong : [----lrioar< TANDATANGAN PEMOHON: mana yang tidak berkenaan ULASAN KETUA JABATAN (GB/PENGETUAIPPD I PPB/KS/KPP mengikut tempat bertugas) s TS TIDAK SOKONG Ulasan : TANDATANGAN: NAMA: JAWATAN: TARIKH: COP RASMI: -8PEKEULING PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .

............ . hingga sebanyak RM. dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai .... sebanyak RM...... Tandatangan pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PENGESAHAN KETUA JABATAN Tandatangan pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .............. ..... dan Pinjaman) mulai .... institusi/tabung pendidikan ..................... ....LAMPIRAN SURAT AKUAN F PINJAMAN PE N DIDI KAN I NSTITUSI/TABU NG No..... (nyatakan Institusi .. hingga sebanyak RM. hingga tarikh ................ dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada PERAKUAN Saya mengaku bahawa perisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar... KP : PE N DIDI KAN mengesahkan bahawa : E E E Saya ... hingga . Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran .. saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (2) (O dan 4 (2) (g)... PeraturanPeraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatateftib) 1993.. Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh sebanyak RM. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh .......... Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh ................ Sekiranya tidak benar.............

Kad : 1. Markah Laporan Penilaian PrestasiTahunan (LNPT) (a) (b) (c) 2. Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 : 20o/o 35o/o 45o/o : l JUMLAH Kenyataan Tatateftib L] Adalah disahkan bahawa pegawaidiatas . BEBAS dari hukuman tatateftib/SPRM/Surcaj dan juga tidak dalam peft uduhan tindakan tatateftib. TANDATANGAN (KETUA JABATAN) NAMA JAWATAN COP RASMI TARIKH : Tandakan (J) paOa ruangan yang berkenaan. 2013 PEKELIUNG PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN . Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan keterangan mengenai jenis hukuman dan tarikh/tempoh hukuman fiika berkenaan) dengan mengisi LAMPIRAN TATATERTIB secara berasingan. ATAU E DALAM PERTUDUHAN atau DATAM HUKUMAN tatatertib/ SPRM/Surcaj.LAMPTRAN G (BPDGA34) KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon pengenalan l No.

AMAT PEJABAT TELEFON : 7.LAMPIRAN T1 BUTIR. KAD PENGENALAN 2. 3. A. 5. Jika tidak berkenaan tulis 'TIDAK BERKENAAN' jika tiada.t (BARU) 2. ALAMATRUMAH TELEFON : 8. 2. 6. JAWATAN/PEKERIMN TERDAHULU (SENAMIKAN) BIL GELARAN JAWATAN TEMPOH BEKER]A (TAHUN) PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . 1.2 (LAMA) TARIKHTTEMPAT LAHIR JAWATAN/PEKER]AAN GAJI HAKIKI SEBULAN AI. NAMA NO.BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN PERINGATAN Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. tulis'TfADA'. 4.

3.9. REKOD AKADEMIK BIL SI]IL/IJAZAH INSTITUT/PUSAT PENGA'IAN TINGGI TAHUN B.IXIN 10. NAMA ISTERI/SUAMI : 2. JAWATAN YANG DIPEGANG DALAM PERTUBUHAN/IAIN. JAWATAN/PEKER]AAN ALAMAT PE]ABAT ISTERI/SUAMI : ISTERI/SUAMI : PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013 . 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful