1

21/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013
SEJARAH KERJA KURSUS
Kertas 2 Februari – Julai

21/2

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH KERTAS 2 FEBRUARI HINGGA JULAI

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus ini mengandungi 29 halaman bercetak. 21/2
© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

2

21/2

KANDUNGAN

Halaman 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Pengenalan Matlamat Kerja Kursus Sejarah Objektif Mata Pelajaran Sejarah Objektif Penilaian Kerja Kursus Sejarah Rasional Penilaian Kerja Kursus Sejarah Berasaskan Elemen, Aspek dan Kriteria Penskoran Maklumat Am Arahan kepada Calon Elemen dan Aspek Yang Dinilai Sistem Penilaian Penentuan Skor Elemen Lampiran 03 03 04 05 05 06 07 08 09 12 17 - 17 29

21/2

© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Pelaksanaan kerja kursus memberi pengalaman secara langsung kepada calon untuk mengkaji sejarah Malaysia.3 1. Penilaian Kerja Kursus Sejarah dikendalikan oleh pihak sekolah dengan pemantauan pegawai dari Lembaga Peperiksaan (LP). mengumpul. kemahiran sejarah seperti mencari. merumus dan merekod fakta sejarah dapat dinilai. Penilaian adalah berdasarkan elemen mengumpul fakta sejarah. Setiap calon PMR diwajibkan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah sebagai satu daripada keperluan peperiksaan. mentafsir. merekod fakta sejarah serta penerapan unsur patriotisme. kemahiran pemikiran sejarah dan penerapan unsur patriotisme. Melalui pengkajian ini.0 PENGENALAN 21/2 Panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci bagi guru mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah. 2. Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan dari bulan Februari hingga bulan Julai.0 MATLAMAT KERJA KURSUS SEJARAH Pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah bertujuan memenuhi matlamat pendidikan Sejarah yang menyepadukan unsur pengetahuan. Pengukuran setiap elemen dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria penskoran yang telah ditetapkan bagi menentukan keselarasan penilaian. menganalisis. Pengalaman melaksanakan kerja kursus ini dapat membentuk generasi yang peka dan berminat terhadap sejarah serta mengamalkan unsur patriotisme. mengelas. mensintesis. Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .

8 menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga.3 3. pembangunan dan kemajuan negara.4 3. pentadbiran. 21/2 menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan. menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu Melaka. ekonomi dan sosial.9 3. 3.5 3. memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara.6 3. mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan berasaskan iktibar daripada peristiwa sejarah. mempunyai dan mempertingkatkan semangat patriotik dan bersedia melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan.1 3.10 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . menganalisis. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan. merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.7 3.2 3.4 3. menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat dan negara. kemerdekaan dan pembangunan negara. menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan sekolah.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN SEJARAH Objektif kurikulum Sejarah membolehkan calon: 3.

merekod fakta sejarah yang telah dianalisis mengikut format kajian yang betul. Kemahiran dan Nilai) yang ditanam dalam diri calon. 21/2 mengelas.4 4.2 4.1 5. sekolah. mentafsir. persekitaran tempat tinggal dan negara. menganalisis.0 RASIONAL PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH BERASASKAN ELEMEN.3 4. membolehkan guru membuat penilaian sepanjang kerja kursus dilaksanakan. ASPEK DAN KRITERIA PENSKORAN Rasional penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk: 5.2 5.3 mengukur konstruk (Pengetahuan. mensintesis dan merumus fakta sejarah secara rasional.5 4. membolehkan guru menilai hasil kerja calon pada akhir pelaksanaan kerja kursus.1 4. 5. keluarga. mengamal nilai murni dan unsur patriotisme.5 mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .0 OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH Objektif penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk menilai kebolehan calon: 4. mengenali sejarah diri.

Guru hendaklah memaklumkan markah calon supaya mereka boleh memperbaiki hasil kerja.6 6.6 6.8 6. Borang Markah Calon (BMC/1) hendaklah diisi untuk merekod pencapaian calon dan disimpan di sekolah.2 6. Guru hendaklah membimbing calon untuk menghasilkan kerja yang terbaik supaya mereka memperoleh tahap pencapaian cemerlang. Guru mesti memastikan calon melaksanakan ketiga-tiga elemen kerja kursus.(Lampiran 2) Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan.12 6.0 MAKLUMAT AM 6. Borang Markah Calon (BMC/2) hendaklah diisi sekiranya calon berpindah sekolah untuk tindakan sekolah baru. 21/2 Kerja kursus hendaklah dilaksanakan oleh calon PMR dari bulan Februari hingga bulan Julai. Guru hendaklah membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkan tugasan. aspek dan kriteria penskoran yang terdapat dalam Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus. Guru hendaklah memaklumkan kepada calon mengenai elemen.11 6.(Lampiran 3) 6. Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus ini bagi semua calon mengikut panduan jadual pelaksanaan.5 6.13 6.1 6.10 6. Guru hendaklah memaklumkan tahap pencapaian calon.4 6.7 Guru mesti memberitahu calon arahan melaksanakan kerja kursus. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.3 6.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .(Lampiran 1) Guru hendaklah memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya.14 6. Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua calon PMR.9 6.

10 7.1 7.7 7.13 7. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai.8 7. Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja.11 7. calon hanya layak mendapat Kod 4. saiz 12 dengan langkau 2. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.0 ARAHAN KEPADA CALON 7.5 7.2 Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah. 7.3 7. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah. (Lampiran 4) Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3.12 7.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . (Lampiran 5) Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja. 21/2 Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat Kod 1.14 7. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu.4 7.7 7.9 7. Kod 2 atau Kod 3. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan.0.6 7. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. ditaip atau menggunakan komputer.

mensintesis.5 Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . mentafsir. Elemen 2 Merekod fakta sejarah 2.3 3.2 3.8 8.0 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Kerja Kursus Sejarah mengandungi tiga elemen iaitu: Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah 1. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan. Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme 3. menganalisis.1 Mengelas.4 3.1 3.1 21/2 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.

kod dan tahap pencapaian calon. Calon mendapat Kod 1.2.3 Kod 1 2 3 4 5 6 Tahap Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan (Dengan kebenaran LP) Penentuan kod dan tahap pencapaian calon. Calon mendapat Kod 4 sekiranya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja. Kod 2 dan Kod 3 setelah melaksanakan ketiga-tiga elemen.0 SISTEM PENILAIAN Penilaian kerja kursus berdasarkan sistem Skor Berdasarkan Elemen (SBE). Jumlah Markah 09 – 12 06 – 08 03 – 05 01 – 02 0 – 9.2 Pelaporan 9. Jumlah markah bagi tiga elemen dikira bagi menentukan kod dan tahap pencapaian calon. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .9 9. 9. Skor ini menunjukkan keupayaan calon sendiri dan tidak boleh dibandingkan dengan calon lain. 9.2.2 Skor bagi SBE meliputi markah. Guru hendaklah membimbing calon untuk memperoleh tahap pencapaian cemerlang bagi setiap elemen.1 Definisi 21/2 Skor Berdasarkan Elemen (SBE) ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan penguasaannya dalam sesuatu elemen yang dinilai.2.1 9.

Nombor Markah Elemen Jumlah Kod Kad E1 E2 E3 Markah Pengenalan 4 4 1 0 4 0 – 4 2 1 0 4 0 – 4 2 3 4 0 0 – 12 8 5 4 8 0 – 1 2 3 4 4 5 6 21/2 Angka Giliran Catatan 3 elemen 3 elemen 3 elemen 1 elemen sahaja 2 elemen sahaja Tidak melaksanakan Kerja Kursus Dikecualikan 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .4 Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Contoh penentuan kod dan tahap pencapaian calon.2.10 9.

Calon mendapat Kod 5 bagi tahap pencapaian sekiranya tidak melaksanakan kerja kursus. Sekiranya calon tidak melaksanakan ketiga-tiga elemen. Calon mendapat Kod 4 bagi tahap pencapaian sekiranya melaksanakan satu atau dua daripada mana-mana elemen kerja kursus sahaja.5 9. Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. 9.3.3.2 Borang Markah Calon (BMC/1) yang telah diisi dengan lengkap hendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat bagi rujukan Lembaga Peperiksaan.7 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .11 9.3. Sekiranya calon tidak melaksanakan mana-mana elemen.3.6 9.1 21/2 Guru dikehendaki merekodkan keputusan penilaian Kerja Kursus Sejarah berdasarkan elemen berikut: Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah 9. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan jumlah markah.4 9.3.3.3. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan markah bagi elemen yang tidak dilaksanakan.3 Merekod 9.3 9.

ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada empat orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Nama pengarang .Umur .Tajuk . Akhbar .Penerbit ii. Jurnal . Orang sumber .Tarikh .12 10.Halaman iv.Tajuk .Halaman . 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . i.Nama majalah .Bilangan .Jilid . Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Bil 1 Elemen Mengumpul fakta sejarah Aspek Mengumpul fakta sejarah daripada pelbagai jenis sumber.Nama pengarang . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada tiga orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada dua orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Nama .Penerbit v. Buku .Tahun vi.Tempat terbit .Tahun terbit .Tahun iii. Ensiklopedia .Alamat (Sertakan transkripsi perbualan) Markah 4 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada empat jenis sumber.Tajuk buku .Tarikh . Majalah .Nama akhbar .0 PENENTUAN SKOR ELEMEN Penentuan skor setiap elemen berdasarkan kriteria yang dihuraikan di bawah. 3 Mengumpul fakta sejarah daripada tiga jenis sumber. 2 Mengumpul fakta sejarah daripada dua jenis sumber.

Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) x.Tajuk program . Radio x.Tajuk program . . Internet . VCD/DVD .Nama tempat/ bangunan .Masa .Terbitan xii. Melawat tempat kajian . xii.13 Bil Elemen Aspek vii.Jenis sumber .Alamat viii. Sumber-sumber lain .Alamat laman web ix.Masa .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) xi. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . xi. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada satu orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Tajuk program .Tarikh .Tarikh . Televisyen .Alamat/punca sumber Markah 1 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada satu jenis sumber.

Peristiwa. wang kertas atau syiling. tempat. Batu bersurat. diari dan surat peribadi. Fakta sejarah : Orang sumber : Contoh sumber lain : CATATAN Sumber rujukan hendaklah dicatat di ruangan rujukan dan salinan dokumen sumber disertakan sebagai lampiran untuk permarkahan Elemen 1. tokoh dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya.14 GLOSARI Buku ilmiah : 21/2 Buku akademik atau buku keilmuan yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Orang yang menjadi rujukan untuk mendapat keterangan dan orang yang pernah terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah.

ii. mentafsir. Rumusan . Hasil kajian lengkap .mengikut tajuk . Tajuk kajian ii.Tajuk . ii.Gambar .Temu ramah .Peta . Lampiran . merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format berikut: i. Kaedah kajian . Senarai kandungan iii. Hasil kajian .Unsur patriotisme tentang tajuk yang dikaji .Lawatan dan pemerhatian .Penyelidikan perpustakaan . Hasil kajian lengkap . Objektif kajian v.Subtajuk vii.15 Elemen 2 Bil 2 Elemen Merekod fakta sejarah Merekod fakta sejarah Aspek Mengelas. menganalisis. Hasil kajian lengkap . ix.Dokumen . Hasil kajian lengkap .Iktibar kepada diri. Laporan kajian mengandungi sembilan daripada aspek format termasuk hasil kajian.mengikut urutan yang sesuai 3 i.mengikut urutan yang sesuai .Audio visual vi. mensintesis. Rujukan (Lampiran 6) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 21/2 Markah 4 Kriteria Penskoran i. ii. Laporan kajian mengandungi lima hingga enam daripada aspek format termasuk hasil kajian.Melayari internet .Sumber rujukan Tulis kapsyen atau penerangan di bawah gambar/peta/dokumen. Laporan kajian mengandungi tiga hingga empat daripada aspek format termasuk hasil kajian.mengikut tajuk .mengikut tajuk .Analisis dokumen . ii.mengikut urutan yang sesuai 1 i.mengikut urutan yang sesuai 2 i.mengikut tajuk . bangsa dan negara viii. Laporan kajian mengandungi tujuh hingga lapan daripada aspek format termasuk hasil kajian. Penghargaan iv.

(Lampiran 7) Markah 4 Kriteria Penskoran Menulis esei yang mengandungi empat unsur patriotisme. 21/2 3 Menulis esei yang mengandungi tiga unsur patriotisme. 2 Menulis esei yang mengandungi dua unsur patriotisme. 1 Menulis esei yang mengandungi satu unsur patriotisme. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .16 Elemen 3 Bil 3 Elemen Penerapan unsur patriotisme Penerapan unsur patriotisme Aspek Menulis esei yang menunjukkan pengamalan unsur patriotisme.

1 2 3 4 PERKARA Edaran tugasan kerja kursus dari LP. 1 2 3 4 5 PERKARA TARIKH TINDAKAN 6 7 8 9 21/2 Guru menyemak dan membimbing calon Februari mengumpul fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. Guru menyemak dan membimbing penulisan esei penerapan unsur patriotisme mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. Februari TARIKH TINDAKAN Lembaga Peperiksaan (LP) Ketua Panitia Sejarah Guru Sejarah Tindakan semasa pelaksanaan kerja kursus BIL. Taklimat kerja kursus kepada guru-guru sejarah di sekolah. Guru menyemak dan memberi markah Mac mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. Guru menyemak dan membimbing calon merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2.17 21/2 Lampiran 1 PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Tindakan sebelum pelaksanaan kerja kursus BIL. April – Jun Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. Guru mengisi markah calon PMR dalam Borang Markah Calon (BMC/1). Taklimat kepada calon PMR. © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia Calon PMR Guru Sejarah April – Julai Julai Julai – Ogos Pegawai LP Guru Sejarah Guru Sejarah dan Setiausaha Peperiksaan Sekolah . Julai Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Membimbing calon PMR memilih tajuk kajian. Pemantauan pelaksanaan kerja kursus oleh pegawai LP.

.................................................................................................. : ...................................................................................18 21/2 Lampiran 2 BMC / 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 1 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Sekolah : .................................................................... Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Angka Giliran Nombor Kad Pengenalan Markah Elemen E1 E2 E3 Jumlah Kod Markah Tahap Pencapaian 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ............................................................. ...................................................................................................... Nombor Telefon Nombor Faks Bilangan Calon : ........................... Nombor Pusat Peperiksaan : ................................................ Alamat Sekolah : .................................................................... : ......................................................................................................................

.............. Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah .................. : ..................................................................... : ................................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .................19 21/2 Lampiran 3 BMC / 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 2 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah Tajuk Kerja Kursus : ...................................................................... : ......................................................... ( Tandatangan dan Cap Pengetua ) ....................………………..................................................................................................................................................... : ...............................

(Lampiran 8) Mendokumentasikan fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber. Menyediakan halaman hadapan Elemen 1. 1 2 3 4 5 6 Mengumpul fakta sejarah Perkara Tarikh Februari Februari Februari Mac Mac Catatan Menerima taklimat kerja kursus daripada guru sejarah. Mendapatkan bimbingan guru dan memilih tajuk kajian. Menghantar semula fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.20 21/2 Lampiran 4 SENARAI SEMAK Elemen 1 Bil. Mac 7 Mac 8 Mac 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Memperbaik fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber bagi memperoleh markah terbaik. Menghantar fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber untuk semakan guru penilai.

21 21/2 Elemen 2 Bil 1 Merekod fakta sejarah Perkara Tarikh April April April Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis laporan dapatan kajian mengikut format yang ditetapkan.Hasil kajian . Menghantar semula hasil laporan kajian kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah serta tahap pencapaian.Tajuk kajian . Mengelas. merumus dan merekod fakta sejarah.Kaedah kajian .Lampiran . menganalisis.Objektif kajian . Menyediakan halaman hadapan Elemen 2.Senarai kandungan . mentafsir.Rumusan .Penghargaan .Rujukan Menghantar laporan kajian untuk semakan guru penilai. mensintesis. Memperbaik hasil laporan kajian bagi memperoleh markah terbaik. (Lampiran 9) Menulis laporan kajian mengikut format yang ditetapkan: . 2 3 4 April – Jun 5 6 7 Mei – Jun Mei – Jun Mei – Jun 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .

– Julai Feb. (Lampiran 5) Menggabungkan hasil kerja Elemen 1. – Julai Feb. Tarikh Jun – Julai Jun – Julai Catatan 3 Jun – Julai 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Pendokumentasian Hasil Kerja Kursus Bil 1 2 Perkara Menyediakan halaman hadapan kerja kursus. Menyediakan halaman hadapan Elemen 3. – Julai Feb. Memperbaik esei bagi memperoleh markah terbaik. kod dan tahap pencapaian. – Julai Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis esei mengikut format yang ditetapkan. Menghantar semula esei kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. – Julai Feb.22 21/2 Elemen 3 Bil 1 2 3 4 5 6 Penerapan unsur patriotisme Perkara Tarikh Feb. Menulis esei mengikut format yang ditetapkan. Elemen 2 dan Elemen 3 untuk dihantar kepada guru penilai. Menghantar hasil kerja kursus kepada guru penilai untuk mendapat jumlah markah. – Julai Feb. (Lampiran 10) Menghantar esei untuk semakan guru penilai.

..................................................................................................................................................................... : ................................................................................................... : . : .……… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ..................................................................23 21/2 Lampiran 5 HALAMAN HADAPAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran : ............................. : ...................................................................................... Tajuk Kerja Kursus Nama Guru Skor:: .............. Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah …................................................................................................................................................... Nama dan Alamat Sekolah : ....

Arkib Negara Malaysia. Lofti Ismail. 43 tahun.1988.Mac 1960. 45 Jalan Tun Ismail. 50480 Kuala Lumpur. Sejarah Tingkatan 2. Ensiklopedia Tajuk. 57 tahun. Vol 1. 17 Jun 1992. Menara Dato’ Onn. No 7. April 1979. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965.1960. halaman 5. Puan Hamidah binti Daudshah. Bil 8. Sarawak. jilid dan tahun. 68100 Selangor. Sejarah Malaysia 1400-1963. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Ishak bin Tadin. Kuala Lumpur:DBP. Tingkat 17. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. Jurnal Ahmad Masjidin.Bhd. No 21. Mohamad Noordin Sopiee. Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press. Sabah. Ridzuan Hasan. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .1967. Jalan Lundu 7. Miri. Melawat Tempat Kajian Pejabat Pelancongan Malaysia. Taman Sri Gombak. Johara Abdul Wahab. 50568 Kuala Lumpur. Niah. Jalan SG 1/ 30. dalam JSEAH. Orang Sumber Encik Ismail bin Mohd Kassim. Pusat Dagangan Dunia Putra.24 21/2 Lampiran 6 RUJUKAN Buku Masariah Mispari. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”. Kunak. Akhbar Utusan Malaysia. Tapak Ekskavasi Tingkayu. Tapak Ekskavasi Gua Niah. Jalan Duta. 2003.

masa.htm 21/2 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . rangkaian. rangkaian.net/edisimerdeka/sejarah.htm http://www.com/kamashara/unionsm. Radio Tajuk program. tarikh.php3. Sumber lain: Jenis sumber. alamat/punca sumber. tarikh. terbitan. Majalah Nama majalah. masa. Televisyen Tajuk program. Internet http://geocities.geocities. tarikh.25 VCD Tajuk program. tahun.com/tokoh agung/TokohPMTunkuAbdul Rahman.htm http://cikgu.

bersefahaman dan bermuafakat .menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .mematuhi peraturan dan undang-undang .hormat-menghormati .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara .menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .menghormati raja dan pemimpin negara .bertanggungjawab kepada bangsa dan negara .berganding bahu membangunkan negara .berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara .berkelakuan sopan.sedia berkorban untuk bangsa dan negara .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa .bersatu padu dan berharmoni .menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .rajin dan gigih .cinta akan bangsa dan negara .bekerjasama dan tolong-menolong .bertolak ansur dan bertoleransi .bertindak wajar .menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.tabah menghadapi cabaran .berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif .muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin . dan jata negara) .berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara .berakhlak dan berbudi pekerti mulia .mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara .26 21/2 Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISME Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang: 1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia .peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara .berilmu dan berketrampilan 2 3 4 5 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . lagu kebangsaan.berdikari .bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan .bersifat amanah dan jujur . bertatasusila dan berhemah tinggi .

........ ................................ Senarai Semak Bil.............................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .................................................................................................................................27 21/2 Lampiran 8 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 1 ELEMEN 1 Tajuk : ...........……......…………....................................... ................ i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Sumber Buku ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang sumber Melawat tempat kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Markah Tandakan ( / ) ............................................................................

........................ .......................................................................................................................................................................... i ii iii iv v vi vii viii ix Perkara Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Markah Tandakan ( / ) ............................................. ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ..................................... .....................................................28 21/2 Lampiran 9 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 2 ELEMEN 2 Tajuk : .... Senarai Semak Bil.......................................

.........................................................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ............................................................... Senarai Semak Unsur Patriotisme 1 2 3 4 5 Markah Tandakan ( / ) …………………........................................................................ ............................................................................... ..........................................................29 21/2 Lampiran 10 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 3 ELEMEN 3 Tajuk : ............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful