1

21/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013
SEJARAH KERJA KURSUS
Kertas 2 Februari – Julai

21/2

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH KERTAS 2 FEBRUARI HINGGA JULAI

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus ini mengandungi 29 halaman bercetak. 21/2
© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

2

21/2

KANDUNGAN

Halaman 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Pengenalan Matlamat Kerja Kursus Sejarah Objektif Mata Pelajaran Sejarah Objektif Penilaian Kerja Kursus Sejarah Rasional Penilaian Kerja Kursus Sejarah Berasaskan Elemen, Aspek dan Kriteria Penskoran Maklumat Am Arahan kepada Calon Elemen dan Aspek Yang Dinilai Sistem Penilaian Penentuan Skor Elemen Lampiran 03 03 04 05 05 06 07 08 09 12 17 - 17 29

21/2

© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

mengumpul. kemahiran pemikiran sejarah dan penerapan unsur patriotisme. Setiap calon PMR diwajibkan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah sebagai satu daripada keperluan peperiksaan. Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Penilaian Kerja Kursus Sejarah dikendalikan oleh pihak sekolah dengan pemantauan pegawai dari Lembaga Peperiksaan (LP). 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .3 1.0 PENGENALAN 21/2 Panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci bagi guru mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah. Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan dari bulan Februari hingga bulan Julai. mensintesis.0 MATLAMAT KERJA KURSUS SEJARAH Pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah bertujuan memenuhi matlamat pendidikan Sejarah yang menyepadukan unsur pengetahuan. mentafsir. 2. Melalui pengkajian ini. kemahiran sejarah seperti mencari. Pelaksanaan kerja kursus memberi pengalaman secara langsung kepada calon untuk mengkaji sejarah Malaysia. Pengalaman melaksanakan kerja kursus ini dapat membentuk generasi yang peka dan berminat terhadap sejarah serta mengamalkan unsur patriotisme. merumus dan merekod fakta sejarah dapat dinilai. menganalisis. mengelas. Pengukuran setiap elemen dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria penskoran yang telah ditetapkan bagi menentukan keselarasan penilaian. Penilaian adalah berdasarkan elemen mengumpul fakta sejarah. merekod fakta sejarah serta penerapan unsur patriotisme.

7 3.1 3. menganalisis.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN SEJARAH Objektif kurikulum Sejarah membolehkan calon: 3. menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu Melaka. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan.6 3.4 3. menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat dan negara. merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.8 menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga.5 3.3 3. mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan berasaskan iktibar daripada peristiwa sejarah.9 3. menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan sekolah. memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara. mempunyai dan mempertingkatkan semangat patriotik dan bersedia melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan. 21/2 menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan. ekonomi dan sosial.2 3. pembangunan dan kemajuan negara. pentadbiran. 3.10 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . kemerdekaan dan pembangunan negara.4 3.

sekolah. membolehkan guru menilai hasil kerja calon pada akhir pelaksanaan kerja kursus.5 4.0 RASIONAL PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH BERASASKAN ELEMEN. keluarga. mengenali sejarah diri.0 OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH Objektif penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk menilai kebolehan calon: 4. membolehkan guru membuat penilaian sepanjang kerja kursus dilaksanakan. persekitaran tempat tinggal dan negara.3 mengukur konstruk (Pengetahuan. merekod fakta sejarah yang telah dianalisis mengikut format kajian yang betul. Kemahiran dan Nilai) yang ditanam dalam diri calon.4 4. mengamal nilai murni dan unsur patriotisme. 21/2 mengelas. 5. mensintesis dan merumus fakta sejarah secara rasional.1 4.5 mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2 4. mentafsir. menganalisis.2 5.3 4. ASPEK DAN KRITERIA PENSKORAN Rasional penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk: 5.1 5.

0 MAKLUMAT AM 6.5 6.(Lampiran 3) 6.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Guru hendaklah memaklumkan kepada calon mengenai elemen.4 6.6 6. Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan.13 6.2 6. Guru hendaklah membimbing calon untuk menghasilkan kerja yang terbaik supaya mereka memperoleh tahap pencapaian cemerlang.14 6. aspek dan kriteria penskoran yang terdapat dalam Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus. Guru mesti memastikan calon melaksanakan ketiga-tiga elemen kerja kursus.1 6. Guru hendaklah membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkan tugasan.8 6.3 6. Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua calon PMR.10 6. Guru hendaklah memaklumkan markah calon supaya mereka boleh memperbaiki hasil kerja.(Lampiran 1) Guru hendaklah memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya.12 6. 21/2 Kerja kursus hendaklah dilaksanakan oleh calon PMR dari bulan Februari hingga bulan Julai.6 6.(Lampiran 2) Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus ini bagi semua calon mengikut panduan jadual pelaksanaan. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia. Borang Markah Calon (BMC/1) hendaklah diisi untuk merekod pencapaian calon dan disimpan di sekolah. Borang Markah Calon (BMC/2) hendaklah diisi sekiranya calon berpindah sekolah untuk tindakan sekolah baru.11 6. Guru hendaklah memaklumkan tahap pencapaian calon.9 6.7 Guru mesti memberitahu calon arahan melaksanakan kerja kursus.

13 7.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .7 7.0. Kod 2 atau Kod 3.6 7. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3. ditaip atau menggunakan komputer.10 7. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat Kod 1.1 7. 21/2 Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak.2 Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan. saiz 12 dengan langkau 2.0 ARAHAN KEPADA CALON 7. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai. (Lampiran 5) Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman. Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja.12 7. 7.8 7. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan.9 7.3 7. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu.11 7. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.5 7. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja.7 7.14 7. (Lampiran 4) Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian. calon hanya layak mendapat Kod 4.4 7.

Elemen 2 Merekod fakta sejarah 2.1 3.4 3. mentafsir. mensintesis. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan. Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme 3. menganalisis.1 21/2 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.1 Mengelas.5 Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .0 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Kerja Kursus Sejarah mengandungi tiga elemen iaitu: Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah 1.3 3.2 3.8 8.

Jumlah markah bagi tiga elemen dikira bagi menentukan kod dan tahap pencapaian calon.0 SISTEM PENILAIAN Penilaian kerja kursus berdasarkan sistem Skor Berdasarkan Elemen (SBE).3 Kod 1 2 3 4 5 6 Tahap Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan (Dengan kebenaran LP) Penentuan kod dan tahap pencapaian calon.2 Skor bagi SBE meliputi markah.1 9. Jumlah Markah 09 – 12 06 – 08 03 – 05 01 – 02 0 – 9. Calon mendapat Kod 1. 9.2. Kod 2 dan Kod 3 setelah melaksanakan ketiga-tiga elemen.9 9. 9. Calon mendapat Kod 4 sekiranya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja.2 Pelaporan 9. Guru hendaklah membimbing calon untuk memperoleh tahap pencapaian cemerlang bagi setiap elemen.1 Definisi 21/2 Skor Berdasarkan Elemen (SBE) ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan penguasaannya dalam sesuatu elemen yang dinilai.2. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Skor ini menunjukkan keupayaan calon sendiri dan tidak boleh dibandingkan dengan calon lain. kod dan tahap pencapaian calon.2.

4 Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Contoh penentuan kod dan tahap pencapaian calon. Nombor Markah Elemen Jumlah Kod Kad E1 E2 E3 Markah Pengenalan 4 4 1 0 4 0 – 4 2 1 0 4 0 – 4 2 3 4 0 0 – 12 8 5 4 8 0 – 1 2 3 4 4 5 6 21/2 Angka Giliran Catatan 3 elemen 3 elemen 3 elemen 1 elemen sahaja 2 elemen sahaja Tidak melaksanakan Kerja Kursus Dikecualikan 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2.10 9.

11 9.5 9.1 21/2 Guru dikehendaki merekodkan keputusan penilaian Kerja Kursus Sejarah berdasarkan elemen berikut: Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah 9.3.6 9.3 Merekod 9. Sekiranya calon tidak melaksanakan mana-mana elemen. Sekiranya calon tidak melaksanakan ketiga-tiga elemen.7 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .3. Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan.2 Borang Markah Calon (BMC/1) yang telah diisi dengan lengkap hendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat bagi rujukan Lembaga Peperiksaan.3 9. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan markah bagi elemen yang tidak dilaksanakan.3. Calon mendapat Kod 5 bagi tahap pencapaian sekiranya tidak melaksanakan kerja kursus. 9.4 9. Calon mendapat Kod 4 bagi tahap pencapaian sekiranya melaksanakan satu atau dua daripada mana-mana elemen kerja kursus sahaja.3.3.3.3. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan jumlah markah.

Tahun terbit .Tahun iii.Halaman . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada tiga orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. 2 Mengumpul fakta sejarah daripada dua jenis sumber.12 10. Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Bil 1 Elemen Mengumpul fakta sejarah Aspek Mengumpul fakta sejarah daripada pelbagai jenis sumber.Nama pengarang . 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .0 PENENTUAN SKOR ELEMEN Penentuan skor setiap elemen berdasarkan kriteria yang dihuraikan di bawah.Tajuk .Penerbit v. Jurnal .Umur .Nama akhbar .Halaman iv. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada empat orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. Buku .Tahun vi.Tajuk buku .Nama . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada dua orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. Majalah .Alamat (Sertakan transkripsi perbualan) Markah 4 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada empat jenis sumber.Bilangan .Nama majalah .Tajuk . i.Tarikh . Ensiklopedia .Jilid .Penerbit ii.Tempat terbit .Tarikh . 3 Mengumpul fakta sejarah daripada tiga jenis sumber. Orang sumber .Nama pengarang . Akhbar .

13 Bil Elemen Aspek vii. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) x.Alamat/punca sumber Markah 1 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada satu jenis sumber.Nama tempat/ bangunan .Tajuk program . Internet .Terbitan xii.Masa .Alamat laman web ix.Jenis sumber . VCD/DVD .Alamat viii. xi. . Televisyen . Radio x.Tarikh .Tarikh .Tajuk program . xii.Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) xi. Melawat tempat kajian . Sumber-sumber lain .Masa . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada satu orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Tajuk program .

14 GLOSARI Buku ilmiah : 21/2 Buku akademik atau buku keilmuan yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah. diari dan surat peribadi. tempat. Orang yang menjadi rujukan untuk mendapat keterangan dan orang yang pernah terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. tokoh dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya. Batu bersurat. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Fakta sejarah : Orang sumber : Contoh sumber lain : CATATAN Sumber rujukan hendaklah dicatat di ruangan rujukan dan salinan dokumen sumber disertakan sebagai lampiran untuk permarkahan Elemen 1. Peristiwa. wang kertas atau syiling.

Analisis dokumen . Penghargaan iv.Subtajuk vii.Penyelidikan perpustakaan .Gambar . Hasil kajian lengkap .Temu ramah .mengikut tajuk .Unsur patriotisme tentang tajuk yang dikaji .Tajuk .mengikut urutan yang sesuai 1 i. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format berikut: i. Laporan kajian mengandungi tujuh hingga lapan daripada aspek format termasuk hasil kajian. Laporan kajian mengandungi tiga hingga empat daripada aspek format termasuk hasil kajian. Hasil kajian lengkap .Peta .mengikut tajuk . menganalisis. Lampiran .Sumber rujukan Tulis kapsyen atau penerangan di bawah gambar/peta/dokumen. Rujukan (Lampiran 6) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 21/2 Markah 4 Kriteria Penskoran i. ii. ii.Lawatan dan pemerhatian . bangsa dan negara viii. Laporan kajian mengandungi sembilan daripada aspek format termasuk hasil kajian. mentafsir.mengikut urutan yang sesuai . Senarai kandungan iii. Rumusan .15 Elemen 2 Bil 2 Elemen Merekod fakta sejarah Merekod fakta sejarah Aspek Mengelas. ii. Objektif kajian v.mengikut urutan yang sesuai 3 i. ii. Hasil kajian .Melayari internet . mensintesis.mengikut tajuk .Iktibar kepada diri.mengikut tajuk . Kaedah kajian .Audio visual vi.mengikut urutan yang sesuai 2 i. ix. Laporan kajian mengandungi lima hingga enam daripada aspek format termasuk hasil kajian.Dokumen . Hasil kajian lengkap . Hasil kajian lengkap . Tajuk kajian ii.

2 Menulis esei yang mengandungi dua unsur patriotisme.16 Elemen 3 Bil 3 Elemen Penerapan unsur patriotisme Penerapan unsur patriotisme Aspek Menulis esei yang menunjukkan pengamalan unsur patriotisme. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . 21/2 3 Menulis esei yang mengandungi tiga unsur patriotisme. (Lampiran 7) Markah 4 Kriteria Penskoran Menulis esei yang mengandungi empat unsur patriotisme. 1 Menulis esei yang mengandungi satu unsur patriotisme.

© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia Calon PMR Guru Sejarah April – Julai Julai Julai – Ogos Pegawai LP Guru Sejarah Guru Sejarah dan Setiausaha Peperiksaan Sekolah . Julai Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Februari TARIKH TINDAKAN Lembaga Peperiksaan (LP) Ketua Panitia Sejarah Guru Sejarah Tindakan semasa pelaksanaan kerja kursus BIL. 1 2 3 4 5 PERKARA TARIKH TINDAKAN 6 7 8 9 21/2 Guru menyemak dan membimbing calon Februari mengumpul fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. Taklimat kepada calon PMR. Guru menyemak dan memberi markah Mac mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. Memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. Taklimat kerja kursus kepada guru-guru sejarah di sekolah. Guru mengisi markah calon PMR dalam Borang Markah Calon (BMC/1). Guru menyemak dan membimbing calon merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2.17 21/2 Lampiran 1 PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Tindakan sebelum pelaksanaan kerja kursus BIL. April – Jun Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. Pemantauan pelaksanaan kerja kursus oleh pegawai LP. Guru menyemak dan membimbing penulisan esei penerapan unsur patriotisme mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Membimbing calon PMR memilih tajuk kajian. 1 2 3 4 PERKARA Edaran tugasan kerja kursus dari LP.

....... Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Angka Giliran Nombor Kad Pengenalan Markah Elemen E1 E2 E3 Jumlah Kod Markah Tahap Pencapaian 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ..................................................................................................................................................................................18 21/2 Lampiran 2 BMC / 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 1 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Sekolah : ....................................................................................................................... : ............................. Nombor Telefon Nombor Faks Bilangan Calon : .......................................................... : .................................................................... Nombor Pusat Peperiksaan : ............................................................................................................ Alamat Sekolah : ............................................................................ ..............................

.... Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah ...... : .............. ( Tandatangan dan Cap Pengetua ) ...................................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .................................................................................. : ....................................................................................................................................................................………………................................................................ : ...........19 21/2 Lampiran 3 BMC / 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 2 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah Tajuk Kerja Kursus : ............................................... : ..................................................

Mac 7 Mac 8 Mac 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Memperbaik fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber bagi memperoleh markah terbaik. Mendapatkan bimbingan guru dan memilih tajuk kajian. (Lampiran 8) Mendokumentasikan fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber. Menyediakan halaman hadapan Elemen 1. Menghantar semula fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. 1 2 3 4 5 6 Mengumpul fakta sejarah Perkara Tarikh Februari Februari Februari Mac Mac Catatan Menerima taklimat kerja kursus daripada guru sejarah. Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.20 21/2 Lampiran 4 SENARAI SEMAK Elemen 1 Bil. Menghantar fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber untuk semakan guru penilai.

Rujukan Menghantar laporan kajian untuk semakan guru penilai. Memperbaik hasil laporan kajian bagi memperoleh markah terbaik. mensintesis. (Lampiran 9) Menulis laporan kajian mengikut format yang ditetapkan: . menganalisis. Menghantar semula hasil laporan kajian kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah serta tahap pencapaian.Penghargaan .Tajuk kajian .Senarai kandungan .Kaedah kajian .Lampiran .Rumusan .Hasil kajian . Mengelas.Objektif kajian . merumus dan merekod fakta sejarah. 2 3 4 April – Jun 5 6 7 Mei – Jun Mei – Jun Mei – Jun 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .21 21/2 Elemen 2 Bil 1 Merekod fakta sejarah Perkara Tarikh April April April Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis laporan dapatan kajian mengikut format yang ditetapkan. mentafsir. Menyediakan halaman hadapan Elemen 2.

kod dan tahap pencapaian. – Julai Feb. (Lampiran 5) Menggabungkan hasil kerja Elemen 1. – Julai Feb. Tarikh Jun – Julai Jun – Julai Catatan 3 Jun – Julai 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Menulis esei mengikut format yang ditetapkan. Pendokumentasian Hasil Kerja Kursus Bil 1 2 Perkara Menyediakan halaman hadapan kerja kursus. – Julai Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis esei mengikut format yang ditetapkan. (Lampiran 10) Menghantar esei untuk semakan guru penilai. Elemen 2 dan Elemen 3 untuk dihantar kepada guru penilai. – Julai Feb.22 21/2 Elemen 3 Bil 1 2 3 4 5 6 Penerapan unsur patriotisme Perkara Tarikh Feb. Menyediakan halaman hadapan Elemen 3. Menghantar hasil kerja kursus kepada guru penilai untuk mendapat jumlah markah. – Julai Feb. Menghantar semula esei kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. Memperbaik esei bagi memperoleh markah terbaik. – Julai Feb.

.................................................................……… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ............................................................................ Nama dan Alamat Sekolah : ............................................................................................... : ............................... : ............................................................. : ................................ : ............................................................................................................................... Tajuk Kerja Kursus Nama Guru Skor:: .................................................... Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah …...............23 21/2 Lampiran 5 HALAMAN HADAPAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran : ..........................................................

Tingkat 17. Ridzuan Hasan. Arkib Negara Malaysia. Sabah. 2003. Akhbar Utusan Malaysia. Niah. Tapak Ekskavasi Tingkayu.1988.1960. Sarawak. April 1979. Kuala Lumpur:DBP. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. Ensiklopedia Tajuk. 17 Jun 1992. Miri. Jalan SG 1/ 30. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Lofti Ismail. Jurnal Ahmad Masjidin. Bil 8. dalam JSEAH. No 21.Bhd. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. halaman 5. Pusat Dagangan Dunia Putra. Tapak Ekskavasi Gua Niah. 50480 Kuala Lumpur. jilid dan tahun. Sejarah Malaysia 1400-1963. Orang Sumber Encik Ismail bin Mohd Kassim. Mohamad Noordin Sopiee.24 21/2 Lampiran 6 RUJUKAN Buku Masariah Mispari. Puan Hamidah binti Daudshah. Taman Sri Gombak. Ishak bin Tadin. Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press. Jalan Duta.1967. Menara Dato’ Onn. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”. Kunak. Melawat Tempat Kajian Pejabat Pelancongan Malaysia. 43 tahun. No 7. Vol 1. 68100 Selangor. 45 Jalan Tun Ismail. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. Jalan Lundu 7.Mac 1960. Johara Abdul Wahab. Sejarah Tingkatan 2. 50568 Kuala Lumpur. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. 57 tahun.

Majalah Nama majalah. rangkaian.htm 21/2 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . masa. Internet http://geocities.net/edisimerdeka/sejarah. tarikh. tahun. Sumber lain: Jenis sumber. alamat/punca sumber.htm http://www. rangkaian. masa.php3.25 VCD Tajuk program. terbitan.com/kamashara/unionsm. Televisyen Tajuk program. Radio Tajuk program. tarikh.com/tokoh agung/TokohPMTunkuAbdul Rahman. tarikh.geocities.htm http://cikgu.

menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .sedia berkorban untuk bangsa dan negara .berakhlak dan berbudi pekerti mulia .berkelakuan sopan.menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.bersifat amanah dan jujur .26 21/2 Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISME Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang: 1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia . dan jata negara) .berdikari .hormat-menghormati .menghormati raja dan pemimpin negara .bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan .mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara .bekerjasama dan tolong-menolong .rajin dan gigih .berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara .bertolak ansur dan bertoleransi .mematuhi peraturan dan undang-undang . bertatasusila dan berhemah tinggi . lagu kebangsaan.peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara .berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara .bertanggungjawab kepada bangsa dan negara .tabah menghadapi cabaran .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara .bersefahaman dan bermuafakat .bertindak wajar .berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif .berilmu dan berketrampilan 2 3 4 5 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .berganding bahu membangunkan negara .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa .menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .bersatu padu dan berharmoni .muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin .cinta akan bangsa dan negara .

.................27 21/2 Lampiran 8 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 1 ELEMEN 1 Tajuk : ...........................…….................................................................................... .................. ........................................………….............. Senarai Semak Bil........................................................................................... i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Sumber Buku ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang sumber Melawat tempat kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Markah Tandakan ( / ) ..........… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .............................................

................. .......................................................... ..................................... i ii iii iv v vi vii viii ix Perkara Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Markah Tandakan ( / ) ............................................ Senarai Semak Bil........................................................ ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .....28 21/2 Lampiran 9 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 2 ELEMEN 2 Tajuk : ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................ .............................................. Senarai Semak Unsur Patriotisme 1 2 3 4 5 Markah Tandakan ( / ) ………………….....................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ................................................................................. ............................29 21/2 Lampiran 10 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 3 ELEMEN 3 Tajuk : .............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful