1

21/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013
SEJARAH KERJA KURSUS
Kertas 2 Februari – Julai

21/2

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH KERTAS 2 FEBRUARI HINGGA JULAI

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus ini mengandungi 29 halaman bercetak. 21/2
© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

2

21/2

KANDUNGAN

Halaman 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Pengenalan Matlamat Kerja Kursus Sejarah Objektif Mata Pelajaran Sejarah Objektif Penilaian Kerja Kursus Sejarah Rasional Penilaian Kerja Kursus Sejarah Berasaskan Elemen, Aspek dan Kriteria Penskoran Maklumat Am Arahan kepada Calon Elemen dan Aspek Yang Dinilai Sistem Penilaian Penentuan Skor Elemen Lampiran 03 03 04 05 05 06 07 08 09 12 17 - 17 29

21/2

© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Pengukuran setiap elemen dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria penskoran yang telah ditetapkan bagi menentukan keselarasan penilaian. Setiap calon PMR diwajibkan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah sebagai satu daripada keperluan peperiksaan. mengelas. Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. mensintesis. merekod fakta sejarah serta penerapan unsur patriotisme. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .0 PENGENALAN 21/2 Panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci bagi guru mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah. mentafsir.0 MATLAMAT KERJA KURSUS SEJARAH Pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah bertujuan memenuhi matlamat pendidikan Sejarah yang menyepadukan unsur pengetahuan. mengumpul. Pelaksanaan kerja kursus memberi pengalaman secara langsung kepada calon untuk mengkaji sejarah Malaysia. Penilaian Kerja Kursus Sejarah dikendalikan oleh pihak sekolah dengan pemantauan pegawai dari Lembaga Peperiksaan (LP). kemahiran pemikiran sejarah dan penerapan unsur patriotisme. merumus dan merekod fakta sejarah dapat dinilai. Penilaian adalah berdasarkan elemen mengumpul fakta sejarah. menganalisis. Pengalaman melaksanakan kerja kursus ini dapat membentuk generasi yang peka dan berminat terhadap sejarah serta mengamalkan unsur patriotisme. kemahiran sejarah seperti mencari.3 1. Melalui pengkajian ini. 2. Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan dari bulan Februari hingga bulan Julai.

menganalisis.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN SEJARAH Objektif kurikulum Sejarah membolehkan calon: 3.10 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu Melaka.9 3.7 3.4 3.5 3.2 3. menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan sekolah. menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat dan negara. merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional. mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan berasaskan iktibar daripada peristiwa sejarah.1 3.4 3. ekonomi dan sosial. pentadbiran. memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara.8 menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga. pembangunan dan kemajuan negara.6 3. mempunyai dan mempertingkatkan semangat patriotik dan bersedia melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan. 3. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan. kemerdekaan dan pembangunan negara.3 3. 21/2 menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan.

membolehkan guru membuat penilaian sepanjang kerja kursus dilaksanakan.3 4. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2 4.3 mengukur konstruk (Pengetahuan. persekitaran tempat tinggal dan negara. mengenali sejarah diri. mengamal nilai murni dan unsur patriotisme.2 5. ASPEK DAN KRITERIA PENSKORAN Rasional penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk: 5.5 mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.1 4.0 OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH Objektif penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk menilai kebolehan calon: 4. sekolah. keluarga. Kemahiran dan Nilai) yang ditanam dalam diri calon. 21/2 mengelas. menganalisis. 5.4 4. mentafsir. mensintesis dan merumus fakta sejarah secara rasional.0 RASIONAL PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH BERASASKAN ELEMEN. merekod fakta sejarah yang telah dianalisis mengikut format kajian yang betul.5 4.1 5. membolehkan guru menilai hasil kerja calon pada akhir pelaksanaan kerja kursus.

3 6.12 6.8 6. Guru hendaklah memaklumkan kepada calon mengenai elemen.6 6.13 6.9 6.0 MAKLUMAT AM 6.10 6. Guru hendaklah memaklumkan tahap pencapaian calon. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.(Lampiran 2) Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. Guru hendaklah memaklumkan markah calon supaya mereka boleh memperbaiki hasil kerja. Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua calon PMR.5 6.2 6.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Guru hendaklah membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkan tugasan. Borang Markah Calon (BMC/1) hendaklah diisi untuk merekod pencapaian calon dan disimpan di sekolah.6 6. Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan.(Lampiran 1) Guru hendaklah memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya.14 6. Guru mesti memastikan calon melaksanakan ketiga-tiga elemen kerja kursus.7 Guru mesti memberitahu calon arahan melaksanakan kerja kursus.1 6. Guru hendaklah membimbing calon untuk menghasilkan kerja yang terbaik supaya mereka memperoleh tahap pencapaian cemerlang. aspek dan kriteria penskoran yang terdapat dalam Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus. Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus ini bagi semua calon mengikut panduan jadual pelaksanaan.(Lampiran 3) 6.4 6.11 6. Borang Markah Calon (BMC/2) hendaklah diisi sekiranya calon berpindah sekolah untuk tindakan sekolah baru. 21/2 Kerja kursus hendaklah dilaksanakan oleh calon PMR dari bulan Februari hingga bulan Julai.

21/2 Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak.0. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia. (Lampiran 5) Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .4 7. saiz 12 dengan langkau 2.7 7. ditaip atau menggunakan komputer. calon hanya layak mendapat Kod 4. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan.0 ARAHAN KEPADA CALON 7.6 7. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat Kod 1.1 7. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai.8 7. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah.14 7. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3. Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen.10 7. Kod 2 atau Kod 3. 7. (Lampiran 4) Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian.11 7.2 Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah.12 7.13 7.9 7.7 7.3 7.5 7.

mentafsir.1 21/2 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.0 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Kerja Kursus Sejarah mengandungi tiga elemen iaitu: Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah 1.2 3. menganalisis.1 3.8 8.4 3.3 3. Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme 3. mensintesis.5 Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan.1 Mengelas. Elemen 2 Merekod fakta sejarah 2.

Calon mendapat Kod 4 sekiranya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja. Calon mendapat Kod 1. kod dan tahap pencapaian calon. 9. Jumlah markah bagi tiga elemen dikira bagi menentukan kod dan tahap pencapaian calon. Jumlah Markah 09 – 12 06 – 08 03 – 05 01 – 02 0 – 9. Guru hendaklah membimbing calon untuk memperoleh tahap pencapaian cemerlang bagi setiap elemen.9 9.3 Kod 1 2 3 4 5 6 Tahap Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan (Dengan kebenaran LP) Penentuan kod dan tahap pencapaian calon.2. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2 Pelaporan 9.2.2 Skor bagi SBE meliputi markah. Skor ini menunjukkan keupayaan calon sendiri dan tidak boleh dibandingkan dengan calon lain. 9.1 Definisi 21/2 Skor Berdasarkan Elemen (SBE) ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan penguasaannya dalam sesuatu elemen yang dinilai.2. Kod 2 dan Kod 3 setelah melaksanakan ketiga-tiga elemen.1 9.0 SISTEM PENILAIAN Penilaian kerja kursus berdasarkan sistem Skor Berdasarkan Elemen (SBE).

10 9. Nombor Markah Elemen Jumlah Kod Kad E1 E2 E3 Markah Pengenalan 4 4 1 0 4 0 – 4 2 1 0 4 0 – 4 2 3 4 0 0 – 12 8 5 4 8 0 – 1 2 3 4 4 5 6 21/2 Angka Giliran Catatan 3 elemen 3 elemen 3 elemen 1 elemen sahaja 2 elemen sahaja Tidak melaksanakan Kerja Kursus Dikecualikan 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2.4 Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Contoh penentuan kod dan tahap pencapaian calon.

3.3.2 Borang Markah Calon (BMC/1) yang telah diisi dengan lengkap hendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat bagi rujukan Lembaga Peperiksaan.3.3. Sekiranya calon tidak melaksanakan ketiga-tiga elemen.3.11 9.5 9.1 21/2 Guru dikehendaki merekodkan keputusan penilaian Kerja Kursus Sejarah berdasarkan elemen berikut: Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah 9.6 9.3. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan markah bagi elemen yang tidak dilaksanakan. 9.4 9. Sekiranya calon tidak melaksanakan mana-mana elemen.7 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .3 Merekod 9. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan jumlah markah.3. Calon mendapat Kod 5 bagi tahap pencapaian sekiranya tidak melaksanakan kerja kursus. Calon mendapat Kod 4 bagi tahap pencapaian sekiranya melaksanakan satu atau dua daripada mana-mana elemen kerja kursus sahaja.3 9. Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan.

ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada empat orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. i. 2 Mengumpul fakta sejarah daripada dua jenis sumber. Orang sumber .12 10.Penerbit ii. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada dua orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Nama pengarang .Halaman iv.Nama pengarang .Tahun terbit .Nama majalah .Tajuk . Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Bil 1 Elemen Mengumpul fakta sejarah Aspek Mengumpul fakta sejarah daripada pelbagai jenis sumber.Umur . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada tiga orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Halaman . 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .Tajuk . 3 Mengumpul fakta sejarah daripada tiga jenis sumber. Ensiklopedia . Jurnal . Akhbar .Tarikh .Tempat terbit .Penerbit v. Majalah .Alamat (Sertakan transkripsi perbualan) Markah 4 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada empat jenis sumber.Tajuk buku .Tarikh .Tahun vi.Nama akhbar .Tahun iii.Nama .Bilangan . Buku .Jilid .0 PENENTUAN SKOR ELEMEN Penentuan skor setiap elemen berdasarkan kriteria yang dihuraikan di bawah.

Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) x. xi.Tajuk program . Sumber-sumber lain .Alamat laman web ix.Masa . Radio x. Internet .Tarikh .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) xi.Tarikh .Alamat viii.Tajuk program .Jenis sumber . Televisyen . VCD/DVD . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada satu orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Masa . xii.Alamat/punca sumber Markah 1 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada satu jenis sumber.Terbitan xii. Melawat tempat kajian .13 Bil Elemen Aspek vii. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .Tajuk program . .Nama tempat/ bangunan .

tokoh dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya. diari dan surat peribadi. wang kertas atau syiling. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Batu bersurat.14 GLOSARI Buku ilmiah : 21/2 Buku akademik atau buku keilmuan yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah. Orang yang menjadi rujukan untuk mendapat keterangan dan orang yang pernah terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. tempat. Fakta sejarah : Orang sumber : Contoh sumber lain : CATATAN Sumber rujukan hendaklah dicatat di ruangan rujukan dan salinan dokumen sumber disertakan sebagai lampiran untuk permarkahan Elemen 1. Peristiwa.

mengikut urutan yang sesuai 2 i. ii. mentafsir. Hasil kajian lengkap . Objektif kajian v.Gambar .Iktibar kepada diri. Laporan kajian mengandungi tiga hingga empat daripada aspek format termasuk hasil kajian. Rujukan (Lampiran 6) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 21/2 Markah 4 Kriteria Penskoran i.Subtajuk vii. Senarai kandungan iii.Dokumen . Hasil kajian lengkap .Tajuk .Lawatan dan pemerhatian .mengikut urutan yang sesuai 3 i. ii. Laporan kajian mengandungi lima hingga enam daripada aspek format termasuk hasil kajian. ii. bangsa dan negara viii. menganalisis. Penghargaan iv.mengikut urutan yang sesuai .mengikut tajuk . Rumusan . Hasil kajian .Sumber rujukan Tulis kapsyen atau penerangan di bawah gambar/peta/dokumen. Hasil kajian lengkap .mengikut tajuk . Tajuk kajian ii.Analisis dokumen . Laporan kajian mengandungi tujuh hingga lapan daripada aspek format termasuk hasil kajian.Peta . ix.mengikut tajuk .Melayari internet . mensintesis. Hasil kajian lengkap . Laporan kajian mengandungi sembilan daripada aspek format termasuk hasil kajian.15 Elemen 2 Bil 2 Elemen Merekod fakta sejarah Merekod fakta sejarah Aspek Mengelas. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format berikut: i.Audio visual vi.Penyelidikan perpustakaan .Unsur patriotisme tentang tajuk yang dikaji . Lampiran .mengikut tajuk .mengikut urutan yang sesuai 1 i.Temu ramah . Kaedah kajian . ii.

2 Menulis esei yang mengandungi dua unsur patriotisme. 21/2 3 Menulis esei yang mengandungi tiga unsur patriotisme. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .16 Elemen 3 Bil 3 Elemen Penerapan unsur patriotisme Penerapan unsur patriotisme Aspek Menulis esei yang menunjukkan pengamalan unsur patriotisme. 1 Menulis esei yang mengandungi satu unsur patriotisme. (Lampiran 7) Markah 4 Kriteria Penskoran Menulis esei yang mengandungi empat unsur patriotisme.

Membimbing calon PMR memilih tajuk kajian. Guru menyemak dan membimbing calon merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. 1 2 3 4 PERKARA Edaran tugasan kerja kursus dari LP. Memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. Taklimat kerja kursus kepada guru-guru sejarah di sekolah. Februari TARIKH TINDAKAN Lembaga Peperiksaan (LP) Ketua Panitia Sejarah Guru Sejarah Tindakan semasa pelaksanaan kerja kursus BIL.17 21/2 Lampiran 1 PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Tindakan sebelum pelaksanaan kerja kursus BIL. © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia Calon PMR Guru Sejarah April – Julai Julai Julai – Ogos Pegawai LP Guru Sejarah Guru Sejarah dan Setiausaha Peperiksaan Sekolah . Pemantauan pelaksanaan kerja kursus oleh pegawai LP. Taklimat kepada calon PMR. Guru menyemak dan memberi markah Mac mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. 1 2 3 4 5 PERKARA TARIKH TINDAKAN 6 7 8 9 21/2 Guru menyemak dan membimbing calon Februari mengumpul fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. April – Jun Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. Julai Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Guru menyemak dan membimbing penulisan esei penerapan unsur patriotisme mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Guru mengisi markah calon PMR dalam Borang Markah Calon (BMC/1).

......................................... : ..................................................... Nombor Telefon Nombor Faks Bilangan Calon : .................... Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Angka Giliran Nombor Kad Pengenalan Markah Elemen E1 E2 E3 Jumlah Kod Markah Tahap Pencapaian 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ........................................................................................................................................................................................................................................... Nombor Pusat Peperiksaan : ................................................................................................................18 21/2 Lampiran 2 BMC / 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 1 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Sekolah : ................................................................................................................................. .................................. Alamat Sekolah : .................................. : ...............

........................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .........................................................................................................................................................................19 21/2 Lampiran 3 BMC / 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 2 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah Tajuk Kerja Kursus : ....... ( Tandatangan dan Cap Pengetua ) ...................................................................................................... : ...............................……………….................... : ............................... : .................................. : .............................................. Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah .............

Mendapatkan bimbingan guru dan memilih tajuk kajian. Menghantar semula fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. 1 2 3 4 5 6 Mengumpul fakta sejarah Perkara Tarikh Februari Februari Februari Mac Mac Catatan Menerima taklimat kerja kursus daripada guru sejarah.20 21/2 Lampiran 4 SENARAI SEMAK Elemen 1 Bil. Memperbaik fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber bagi memperoleh markah terbaik. Menghantar fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber untuk semakan guru penilai. Mac 7 Mac 8 Mac 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . (Lampiran 8) Mendokumentasikan fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber. Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. Menyediakan halaman hadapan Elemen 1.

Hasil kajian . (Lampiran 9) Menulis laporan kajian mengikut format yang ditetapkan: . menganalisis. Menyediakan halaman hadapan Elemen 2.Rumusan .Kaedah kajian . mentafsir. Menghantar semula hasil laporan kajian kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah serta tahap pencapaian. Memperbaik hasil laporan kajian bagi memperoleh markah terbaik.Lampiran .Penghargaan . Mengelas.Tajuk kajian .Rujukan Menghantar laporan kajian untuk semakan guru penilai. 2 3 4 April – Jun 5 6 7 Mei – Jun Mei – Jun Mei – Jun 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . merumus dan merekod fakta sejarah.21 21/2 Elemen 2 Bil 1 Merekod fakta sejarah Perkara Tarikh April April April Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis laporan dapatan kajian mengikut format yang ditetapkan.Objektif kajian .Senarai kandungan . mensintesis.

(Lampiran 10) Menghantar esei untuk semakan guru penilai. – Julai Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis esei mengikut format yang ditetapkan. Menulis esei mengikut format yang ditetapkan. – Julai Feb. Tarikh Jun – Julai Jun – Julai Catatan 3 Jun – Julai 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Elemen 2 dan Elemen 3 untuk dihantar kepada guru penilai. Memperbaik esei bagi memperoleh markah terbaik. Menghantar semula esei kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. Menyediakan halaman hadapan Elemen 3. kod dan tahap pencapaian. (Lampiran 5) Menggabungkan hasil kerja Elemen 1.22 21/2 Elemen 3 Bil 1 2 3 4 5 6 Penerapan unsur patriotisme Perkara Tarikh Feb. – Julai Feb. Menghantar hasil kerja kursus kepada guru penilai untuk mendapat jumlah markah. – Julai Feb. – Julai Feb. Pendokumentasian Hasil Kerja Kursus Bil 1 2 Perkara Menyediakan halaman hadapan kerja kursus. – Julai Feb.

........... : .............................................……… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ........................................................................................................................................................................................................................................................ Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah …........................ : .............................................................................................................................. : ............... Nama dan Alamat Sekolah : ........ Tajuk Kerja Kursus Nama Guru Skor:: ....... : .........................................................23 21/2 Lampiran 5 HALAMAN HADAPAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran : .......................................................................

Ishak bin Tadin. Vol 1. 2003. 17 Jun 1992. No 7. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. Menara Dato’ Onn. Lofti Ismail.24 21/2 Lampiran 6 RUJUKAN Buku Masariah Mispari. Jalan Duta. jilid dan tahun. Johara Abdul Wahab. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”. Arkib Negara Malaysia. 50568 Kuala Lumpur.Bhd.1960. Tapak Ekskavasi Tingkayu. dalam JSEAH. Puan Hamidah binti Daudshah. April 1979. Jurnal Ahmad Masjidin. 68100 Selangor. Jalan SG 1/ 30. Jalan Lundu 7. halaman 5. Ridzuan Hasan.1988.1967. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . 43 tahun. Melawat Tempat Kajian Pejabat Pelancongan Malaysia. Kunak. No 21. Orang Sumber Encik Ismail bin Mohd Kassim. Akhbar Utusan Malaysia. Ensiklopedia Tajuk. Taman Sri Gombak. 57 tahun. Sarawak. Pusat Dagangan Dunia Putra. Sejarah Tingkatan 2. Bil 8. Sejarah Malaysia 1400-1963. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Mohamad Noordin Sopiee.Mac 1960. Sabah. Tingkat 17. Miri. 50480 Kuala Lumpur. Niah. Kuala Lumpur:DBP. Tapak Ekskavasi Gua Niah. 45 Jalan Tun Ismail. Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965.

Radio Tajuk program.htm http://www. rangkaian. rangkaian. Internet http://geocities. terbitan. alamat/punca sumber.geocities.php3.htm http://cikgu. masa. Majalah Nama majalah. masa.net/edisimerdeka/sejarah. tarikh. tahun. tarikh.htm 21/2 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Televisyen Tajuk program.com/kamashara/unionsm. tarikh. Sumber lain: Jenis sumber.com/tokoh agung/TokohPMTunkuAbdul Rahman.25 VCD Tajuk program.

hormat-menghormati .berkelakuan sopan.cinta akan bangsa dan negara . lagu kebangsaan.muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin .berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara .sedia berkorban untuk bangsa dan negara .bersifat amanah dan jujur .menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera. bertatasusila dan berhemah tinggi .berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara .menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara .rajin dan gigih .menghormati raja dan pemimpin negara .menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .bekerjasama dan tolong-menolong .berganding bahu membangunkan negara . dan jata negara) .peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara .mematuhi peraturan dan undang-undang .berakhlak dan berbudi pekerti mulia .bertindak wajar .berilmu dan berketrampilan 2 3 4 5 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan .berdikari .bersatu padu dan berharmoni .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa .berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif .menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .26 21/2 Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISME Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang: 1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia .tabah menghadapi cabaran .bertolak ansur dan bertoleransi .bersefahaman dan bermuafakat .bertanggungjawab kepada bangsa dan negara .

....… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ............................................................... ..................................................................……........................................…………...................27 21/2 Lampiran 8 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 1 ELEMEN 1 Tajuk : ......................... ................................ i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Sumber Buku ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang sumber Melawat tempat kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Markah Tandakan ( / ) ....................................................................................... Senarai Semak Bil..........

........ i ii iii iv v vi vii viii ix Perkara Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Markah Tandakan ( / ) .................................................................................................. ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ...................................................................... .................................................... ...................................28 21/2 Lampiran 9 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 2 ELEMEN 2 Tajuk : ..................................................... Senarai Semak Bil........................................................

........ .....................................................................................29 21/2 Lampiran 10 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 3 ELEMEN 3 Tajuk : ................................................................................... Senarai Semak Unsur Patriotisme 1 2 3 4 5 Markah Tandakan ( / ) ………………….....................................................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .... ............................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful