1

21/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013
SEJARAH KERJA KURSUS
Kertas 2 Februari – Julai

21/2

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH KERTAS 2 FEBRUARI HINGGA JULAI

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus ini mengandungi 29 halaman bercetak. 21/2
© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

2

21/2

KANDUNGAN

Halaman 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Pengenalan Matlamat Kerja Kursus Sejarah Objektif Mata Pelajaran Sejarah Objektif Penilaian Kerja Kursus Sejarah Rasional Penilaian Kerja Kursus Sejarah Berasaskan Elemen, Aspek dan Kriteria Penskoran Maklumat Am Arahan kepada Calon Elemen dan Aspek Yang Dinilai Sistem Penilaian Penentuan Skor Elemen Lampiran 03 03 04 05 05 06 07 08 09 12 17 - 17 29

21/2

© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

merumus dan merekod fakta sejarah dapat dinilai. mensintesis.0 MATLAMAT KERJA KURSUS SEJARAH Pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah bertujuan memenuhi matlamat pendidikan Sejarah yang menyepadukan unsur pengetahuan. 2. mengumpul. Pengukuran setiap elemen dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria penskoran yang telah ditetapkan bagi menentukan keselarasan penilaian. Penilaian Kerja Kursus Sejarah dikendalikan oleh pihak sekolah dengan pemantauan pegawai dari Lembaga Peperiksaan (LP). 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan dari bulan Februari hingga bulan Julai. menganalisis. Pelaksanaan kerja kursus memberi pengalaman secara langsung kepada calon untuk mengkaji sejarah Malaysia. merekod fakta sejarah serta penerapan unsur patriotisme.0 PENGENALAN 21/2 Panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci bagi guru mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah. mentafsir. Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. mengelas.3 1. Setiap calon PMR diwajibkan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah sebagai satu daripada keperluan peperiksaan. Penilaian adalah berdasarkan elemen mengumpul fakta sejarah. Pengalaman melaksanakan kerja kursus ini dapat membentuk generasi yang peka dan berminat terhadap sejarah serta mengamalkan unsur patriotisme. kemahiran pemikiran sejarah dan penerapan unsur patriotisme. kemahiran sejarah seperti mencari. Melalui pengkajian ini.

4 3. menganalisis.9 3.2 3. kemerdekaan dan pembangunan negara.5 3.3 3.8 menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga.1 3. menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan sekolah. 3. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan. merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.4 3. pembangunan dan kemajuan negara. ekonomi dan sosial. mempunyai dan mempertingkatkan semangat patriotik dan bersedia melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan.10 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN SEJARAH Objektif kurikulum Sejarah membolehkan calon: 3.6 3. pentadbiran. mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan berasaskan iktibar daripada peristiwa sejarah.7 3. menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat dan negara. 21/2 menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan. menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu Melaka.

21/2 mengelas. ASPEK DAN KRITERIA PENSKORAN Rasional penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk: 5. membolehkan guru membuat penilaian sepanjang kerja kursus dilaksanakan. Kemahiran dan Nilai) yang ditanam dalam diri calon.5 4. 5. membolehkan guru menilai hasil kerja calon pada akhir pelaksanaan kerja kursus. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . mentafsir.0 OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH Objektif penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk menilai kebolehan calon: 4. menganalisis.3 mengukur konstruk (Pengetahuan. mensintesis dan merumus fakta sejarah secara rasional.3 4.1 5.5 mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. mengenali sejarah diri.0 RASIONAL PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH BERASASKAN ELEMEN.4 4. keluarga. sekolah. persekitaran tempat tinggal dan negara.1 4. mengamal nilai murni dan unsur patriotisme.2 5.2 4. merekod fakta sejarah yang telah dianalisis mengikut format kajian yang betul.

21/2 Kerja kursus hendaklah dilaksanakan oleh calon PMR dari bulan Februari hingga bulan Julai. Guru mesti memastikan calon melaksanakan ketiga-tiga elemen kerja kursus. Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus ini bagi semua calon mengikut panduan jadual pelaksanaan. Guru hendaklah memaklumkan kepada calon mengenai elemen. Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. aspek dan kriteria penskoran yang terdapat dalam Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus.(Lampiran 2) Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. Borang Markah Calon (BMC/2) hendaklah diisi sekiranya calon berpindah sekolah untuk tindakan sekolah baru.4 6.3 6.13 6.(Lampiran 3) 6.6 6.1 6.10 6.0 MAKLUMAT AM 6.12 6. Guru hendaklah membimbing calon untuk menghasilkan kerja yang terbaik supaya mereka memperoleh tahap pencapaian cemerlang.14 6.7 Guru mesti memberitahu calon arahan melaksanakan kerja kursus. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia. Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua calon PMR.5 6. Borang Markah Calon (BMC/1) hendaklah diisi untuk merekod pencapaian calon dan disimpan di sekolah.6 6.8 6.2 6.(Lampiran 1) Guru hendaklah memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya. Guru hendaklah memaklumkan markah calon supaya mereka boleh memperbaiki hasil kerja. Guru hendaklah membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkan tugasan. Guru hendaklah memaklumkan tahap pencapaian calon.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .11 6.9 6.

Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja.5 7. Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen. 21/2 Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak.0 ARAHAN KEPADA CALON 7. 7. (Lampiran 4) Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan.7 7.13 7. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan. saiz 12 dengan langkau 2.7 7. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat Kod 1.8 7. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah. ditaip atau menggunakan komputer.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .9 7.1 7.3 7. calon hanya layak mendapat Kod 4. (Lampiran 5) Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan.6 7. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.4 7.12 7.14 7.11 7. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman. Kod 2 atau Kod 3.2 Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah.0. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3.10 7. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.

5 Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .3 3.1 Mengelas.1 3. mentafsir.4 3. menganalisis.8 8. Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme 3.0 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Kerja Kursus Sejarah mengandungi tiga elemen iaitu: Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah 1. mensintesis.2 3. Elemen 2 Merekod fakta sejarah 2.1 21/2 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan.

Skor ini menunjukkan keupayaan calon sendiri dan tidak boleh dibandingkan dengan calon lain. Kod 2 dan Kod 3 setelah melaksanakan ketiga-tiga elemen.1 Definisi 21/2 Skor Berdasarkan Elemen (SBE) ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan penguasaannya dalam sesuatu elemen yang dinilai. Jumlah Markah 09 – 12 06 – 08 03 – 05 01 – 02 0 – 9. 9.1 9.2 Pelaporan 9. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .3 Kod 1 2 3 4 5 6 Tahap Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan (Dengan kebenaran LP) Penentuan kod dan tahap pencapaian calon.9 9. Guru hendaklah membimbing calon untuk memperoleh tahap pencapaian cemerlang bagi setiap elemen. Jumlah markah bagi tiga elemen dikira bagi menentukan kod dan tahap pencapaian calon. kod dan tahap pencapaian calon. Calon mendapat Kod 4 sekiranya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja.2 Skor bagi SBE meliputi markah. 9. Calon mendapat Kod 1.0 SISTEM PENILAIAN Penilaian kerja kursus berdasarkan sistem Skor Berdasarkan Elemen (SBE).2.2.2.

2.4 Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Contoh penentuan kod dan tahap pencapaian calon.10 9. Nombor Markah Elemen Jumlah Kod Kad E1 E2 E3 Markah Pengenalan 4 4 1 0 4 0 – 4 2 1 0 4 0 – 4 2 3 4 0 0 – 12 8 5 4 8 0 – 1 2 3 4 4 5 6 21/2 Angka Giliran Catatan 3 elemen 3 elemen 3 elemen 1 elemen sahaja 2 elemen sahaja Tidak melaksanakan Kerja Kursus Dikecualikan 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .

4 9. Calon mendapat Kod 4 bagi tahap pencapaian sekiranya melaksanakan satu atau dua daripada mana-mana elemen kerja kursus sahaja. Sekiranya calon tidak melaksanakan mana-mana elemen.5 9.3.7 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan.3.6 9.3.3 Merekod 9.11 9.3. 9.2 Borang Markah Calon (BMC/1) yang telah diisi dengan lengkap hendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat bagi rujukan Lembaga Peperiksaan.3.3. Sekiranya calon tidak melaksanakan ketiga-tiga elemen.3. Calon mendapat Kod 5 bagi tahap pencapaian sekiranya tidak melaksanakan kerja kursus.3 9. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan jumlah markah. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan markah bagi elemen yang tidak dilaksanakan.1 21/2 Guru dikehendaki merekodkan keputusan penilaian Kerja Kursus Sejarah berdasarkan elemen berikut: Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah 9.

ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada dua orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Tahun terbit . 3 Mengumpul fakta sejarah daripada tiga jenis sumber.Jilid .Nama .Penerbit ii.Nama pengarang .Umur .Tempat terbit .Halaman iv. Akhbar .Tarikh .Tajuk .Bilangan . Ensiklopedia . Majalah .Tahun vi.Tarikh .Halaman .Tajuk buku .12 10.0 PENENTUAN SKOR ELEMEN Penentuan skor setiap elemen berdasarkan kriteria yang dihuraikan di bawah. Buku . 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . i.Alamat (Sertakan transkripsi perbualan) Markah 4 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada empat jenis sumber. Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Bil 1 Elemen Mengumpul fakta sejarah Aspek Mengumpul fakta sejarah daripada pelbagai jenis sumber. 2 Mengumpul fakta sejarah daripada dua jenis sumber. Jurnal .Tajuk . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada tiga orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Penerbit v.Tahun iii.Nama majalah .Nama akhbar . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada empat orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Nama pengarang . Orang sumber .

Tarikh . Melawat tempat kajian . VCD/DVD .Masa .Tajuk program . Televisyen .Alamat laman web ix.Nama tempat/ bangunan . Radio x.Terbitan xii. Sumber-sumber lain .Tajuk program .Alamat/punca sumber Markah 1 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada satu jenis sumber.Tajuk program . xi.Jenis sumber .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) xi.Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) x. Internet . .13 Bil Elemen Aspek vii.Alamat viii. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada satu orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Tarikh .Masa . 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . xii.

Orang yang menjadi rujukan untuk mendapat keterangan dan orang yang pernah terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Peristiwa. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . tokoh dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya.14 GLOSARI Buku ilmiah : 21/2 Buku akademik atau buku keilmuan yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah. diari dan surat peribadi. Fakta sejarah : Orang sumber : Contoh sumber lain : CATATAN Sumber rujukan hendaklah dicatat di ruangan rujukan dan salinan dokumen sumber disertakan sebagai lampiran untuk permarkahan Elemen 1. Batu bersurat. tempat. wang kertas atau syiling.

Rujukan (Lampiran 6) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 21/2 Markah 4 Kriteria Penskoran i.mengikut urutan yang sesuai 3 i. Laporan kajian mengandungi tiga hingga empat daripada aspek format termasuk hasil kajian.mengikut tajuk . ii. Laporan kajian mengandungi tujuh hingga lapan daripada aspek format termasuk hasil kajian.Iktibar kepada diri. Hasil kajian lengkap . Rumusan .mengikut tajuk . Lampiran . Hasil kajian . ii.Peta . menganalisis.mengikut urutan yang sesuai . Penghargaan iv.Lawatan dan pemerhatian .Subtajuk vii. ii.mengikut urutan yang sesuai 2 i.Melayari internet . ix.Tajuk .Gambar . mentafsir.mengikut urutan yang sesuai 1 i.Dokumen . Hasil kajian lengkap . Objektif kajian v. mensintesis.Audio visual vi.Penyelidikan perpustakaan .Temu ramah .15 Elemen 2 Bil 2 Elemen Merekod fakta sejarah Merekod fakta sejarah Aspek Mengelas.Analisis dokumen . ii.mengikut tajuk . Hasil kajian lengkap . Laporan kajian mengandungi sembilan daripada aspek format termasuk hasil kajian. bangsa dan negara viii. Hasil kajian lengkap . Senarai kandungan iii. Tajuk kajian ii. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format berikut: i.mengikut tajuk .Sumber rujukan Tulis kapsyen atau penerangan di bawah gambar/peta/dokumen. Laporan kajian mengandungi lima hingga enam daripada aspek format termasuk hasil kajian.Unsur patriotisme tentang tajuk yang dikaji . Kaedah kajian .

1 Menulis esei yang mengandungi satu unsur patriotisme. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . (Lampiran 7) Markah 4 Kriteria Penskoran Menulis esei yang mengandungi empat unsur patriotisme. 21/2 3 Menulis esei yang mengandungi tiga unsur patriotisme.16 Elemen 3 Bil 3 Elemen Penerapan unsur patriotisme Penerapan unsur patriotisme Aspek Menulis esei yang menunjukkan pengamalan unsur patriotisme. 2 Menulis esei yang mengandungi dua unsur patriotisme.

Guru menyemak dan memberi markah Mac mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. Julai Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Guru menyemak dan membimbing calon merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia Calon PMR Guru Sejarah April – Julai Julai Julai – Ogos Pegawai LP Guru Sejarah Guru Sejarah dan Setiausaha Peperiksaan Sekolah . 1 2 3 4 PERKARA Edaran tugasan kerja kursus dari LP. Memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. April – Jun Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. Pemantauan pelaksanaan kerja kursus oleh pegawai LP. Taklimat kepada calon PMR. Guru menyemak dan membimbing penulisan esei penerapan unsur patriotisme mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Guru mengisi markah calon PMR dalam Borang Markah Calon (BMC/1).17 21/2 Lampiran 1 PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Tindakan sebelum pelaksanaan kerja kursus BIL. Februari TARIKH TINDAKAN Lembaga Peperiksaan (LP) Ketua Panitia Sejarah Guru Sejarah Tindakan semasa pelaksanaan kerja kursus BIL. 1 2 3 4 5 PERKARA TARIKH TINDAKAN 6 7 8 9 21/2 Guru menyemak dan membimbing calon Februari mengumpul fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. Membimbing calon PMR memilih tajuk kajian. Taklimat kerja kursus kepada guru-guru sejarah di sekolah.

...................................................................................................................................... Nombor Pusat Peperiksaan : ............................................................................................................................................................................. Alamat Sekolah : .......................18 21/2 Lampiran 2 BMC / 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 1 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Sekolah : .. .................................................................... Nombor Telefon Nombor Faks Bilangan Calon : .................................................................. Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Angka Giliran Nombor Kad Pengenalan Markah Elemen E1 E2 E3 Jumlah Kod Markah Tahap Pencapaian 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ............ : ....... : ............................................................................................................................................................................................

........................ ( Tandatangan dan Cap Pengetua ) .................... : .............................................................................................................................................. : ................................................................................... : .........................................19 21/2 Lampiran 3 BMC / 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 2 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah Tajuk Kerja Kursus : ........………………...........................................................................................................................................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ... : ............. Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah ....

Menghantar semula fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. 1 2 3 4 5 6 Mengumpul fakta sejarah Perkara Tarikh Februari Februari Februari Mac Mac Catatan Menerima taklimat kerja kursus daripada guru sejarah. Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. (Lampiran 8) Mendokumentasikan fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber.20 21/2 Lampiran 4 SENARAI SEMAK Elemen 1 Bil. Menyediakan halaman hadapan Elemen 1. Menghantar fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber untuk semakan guru penilai. Memperbaik fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber bagi memperoleh markah terbaik. Mendapatkan bimbingan guru dan memilih tajuk kajian. Mac 7 Mac 8 Mac 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .

2 3 4 April – Jun 5 6 7 Mei – Jun Mei – Jun Mei – Jun 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . menganalisis.Penghargaan .21 21/2 Elemen 2 Bil 1 Merekod fakta sejarah Perkara Tarikh April April April Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis laporan dapatan kajian mengikut format yang ditetapkan.Lampiran . mentafsir.Senarai kandungan . merumus dan merekod fakta sejarah. (Lampiran 9) Menulis laporan kajian mengikut format yang ditetapkan: .Rumusan .Objektif kajian . Menyediakan halaman hadapan Elemen 2.Tajuk kajian . mensintesis. Mengelas.Rujukan Menghantar laporan kajian untuk semakan guru penilai. Menghantar semula hasil laporan kajian kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah serta tahap pencapaian. Memperbaik hasil laporan kajian bagi memperoleh markah terbaik.Kaedah kajian .Hasil kajian .

– Julai Feb. Menghantar semula esei kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. Menyediakan halaman hadapan Elemen 3. (Lampiran 5) Menggabungkan hasil kerja Elemen 1. – Julai Feb. Pendokumentasian Hasil Kerja Kursus Bil 1 2 Perkara Menyediakan halaman hadapan kerja kursus. Memperbaik esei bagi memperoleh markah terbaik. Menghantar hasil kerja kursus kepada guru penilai untuk mendapat jumlah markah. – Julai Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis esei mengikut format yang ditetapkan. – Julai Feb.22 21/2 Elemen 3 Bil 1 2 3 4 5 6 Penerapan unsur patriotisme Perkara Tarikh Feb. (Lampiran 10) Menghantar esei untuk semakan guru penilai. Elemen 2 dan Elemen 3 untuk dihantar kepada guru penilai. Tarikh Jun – Julai Jun – Julai Catatan 3 Jun – Julai 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . – Julai Feb. kod dan tahap pencapaian. Menulis esei mengikut format yang ditetapkan. – Julai Feb.

....... Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah ….......... Tajuk Kerja Kursus Nama Guru Skor:: ............................................................................................................................................................... : ..........................................................23 21/2 Lampiran 5 HALAMAN HADAPAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran : ...... Nama dan Alamat Sekolah : ................................................................................................................................................................................................................................... : ............. : ....................……… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ............... : .................................................................................................

24 21/2 Lampiran 6 RUJUKAN Buku Masariah Mispari. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”. halaman 5. Sejarah Malaysia 1400-1963. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Bil 8. No 7. Pusat Dagangan Dunia Putra.Bhd. Akhbar Utusan Malaysia. jilid dan tahun. Tapak Ekskavasi Tingkayu. Ensiklopedia Tajuk. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Niah. Orang Sumber Encik Ismail bin Mohd Kassim. Kunak.1988. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. 50568 Kuala Lumpur. dalam JSEAH. Menara Dato’ Onn. Ridzuan Hasan. Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press. Ishak bin Tadin. Mohamad Noordin Sopiee.1960. Puan Hamidah binti Daudshah. No 21. Melawat Tempat Kajian Pejabat Pelancongan Malaysia. Kuala Lumpur:DBP. 57 tahun. Tingkat 17. 45 Jalan Tun Ismail. Jalan SG 1/ 30. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. Tapak Ekskavasi Gua Niah. Vol 1. 68100 Selangor. Lofti Ismail. 17 Jun 1992. Johara Abdul Wahab. Sejarah Tingkatan 2. 50480 Kuala Lumpur. 43 tahun. Jalan Lundu 7.1967. Sarawak. April 1979. Sabah. Jalan Duta. Miri. 2003. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. Taman Sri Gombak.Mac 1960. Jurnal Ahmad Masjidin. Arkib Negara Malaysia.

htm 21/2 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Majalah Nama majalah.geocities. rangkaian.net/edisimerdeka/sejarah. alamat/punca sumber. Televisyen Tajuk program. rangkaian.php3. tahun. tarikh. tarikh. Radio Tajuk program. tarikh. masa.com/kamashara/unionsm. Internet http://geocities.25 VCD Tajuk program.htm http://www.com/tokoh agung/TokohPMTunkuAbdul Rahman.htm http://cikgu. Sumber lain: Jenis sumber. masa. terbitan.

berkelakuan sopan. dan jata negara) .berakhlak dan berbudi pekerti mulia .bekerjasama dan tolong-menolong .berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara .26 21/2 Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISME Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang: 1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia .berilmu dan berketrampilan 2 3 4 5 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .mematuhi peraturan dan undang-undang .rajin dan gigih .berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif .cinta akan bangsa dan negara .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara .bersifat amanah dan jujur .menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .menghormati raja dan pemimpin negara .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa .berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara . lagu kebangsaan.bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan .tabah menghadapi cabaran .muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin .sedia berkorban untuk bangsa dan negara .menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.bersefahaman dan bermuafakat . bertatasusila dan berhemah tinggi .mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara .berganding bahu membangunkan negara .menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara .bertindak wajar .berdikari .hormat-menghormati .bertolak ansur dan bertoleransi .bertanggungjawab kepada bangsa dan negara .bersatu padu dan berharmoni .

..............…………..................................... ................……..................... i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Sumber Buku ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang sumber Melawat tempat kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Markah Tandakan ( / ) ...... Senarai Semak Bil................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ................................................................................................................................................... ....................................................27 21/2 Lampiran 8 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 1 ELEMEN 1 Tajuk : .....................................

................................... ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ..................... .......................................................................................................................... Senarai Semak Bil................................................................................................. i ii iii iv v vi vii viii ix Perkara Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Markah Tandakan ( / ) ..............................28 21/2 Lampiran 9 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 2 ELEMEN 2 Tajuk : ................................... ................................

.............................................................. ................................................................................................................................................. Senarai Semak Unsur Patriotisme 1 2 3 4 5 Markah Tandakan ( / ) ………………….....… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ................................ ........................29 21/2 Lampiran 10 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 3 ELEMEN 3 Tajuk : .........................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful