1

21/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013
SEJARAH KERJA KURSUS
Kertas 2 Februari – Julai

21/2

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH KERTAS 2 FEBRUARI HINGGA JULAI

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus ini mengandungi 29 halaman bercetak. 21/2
© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

2

21/2

KANDUNGAN

Halaman 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Pengenalan Matlamat Kerja Kursus Sejarah Objektif Mata Pelajaran Sejarah Objektif Penilaian Kerja Kursus Sejarah Rasional Penilaian Kerja Kursus Sejarah Berasaskan Elemen, Aspek dan Kriteria Penskoran Maklumat Am Arahan kepada Calon Elemen dan Aspek Yang Dinilai Sistem Penilaian Penentuan Skor Elemen Lampiran 03 03 04 05 05 06 07 08 09 12 17 - 17 29

21/2

© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

merekod fakta sejarah serta penerapan unsur patriotisme. mengumpul. kemahiran sejarah seperti mencari. mengelas. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. 2.3 1. Penilaian Kerja Kursus Sejarah dikendalikan oleh pihak sekolah dengan pemantauan pegawai dari Lembaga Peperiksaan (LP). merumus dan merekod fakta sejarah dapat dinilai.0 MATLAMAT KERJA KURSUS SEJARAH Pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah bertujuan memenuhi matlamat pendidikan Sejarah yang menyepadukan unsur pengetahuan. Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan dari bulan Februari hingga bulan Julai. Pelaksanaan kerja kursus memberi pengalaman secara langsung kepada calon untuk mengkaji sejarah Malaysia. Pengukuran setiap elemen dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria penskoran yang telah ditetapkan bagi menentukan keselarasan penilaian. Pengalaman melaksanakan kerja kursus ini dapat membentuk generasi yang peka dan berminat terhadap sejarah serta mengamalkan unsur patriotisme. Penilaian adalah berdasarkan elemen mengumpul fakta sejarah. Melalui pengkajian ini. menganalisis.0 PENGENALAN 21/2 Panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci bagi guru mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah. mensintesis. Setiap calon PMR diwajibkan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah sebagai satu daripada keperluan peperiksaan. mentafsir. kemahiran pemikiran sejarah dan penerapan unsur patriotisme.

kemerdekaan dan pembangunan negara.9 3.3 3. pembangunan dan kemajuan negara. pentadbiran.10 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara.7 3.8 menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga. mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan berasaskan iktibar daripada peristiwa sejarah. merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.1 3.4 3.2 3. ekonomi dan sosial. menganalisis.4 3. menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat dan negara.5 3. menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu Melaka. mempunyai dan mempertingkatkan semangat patriotik dan bersedia melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan. menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan sekolah. 21/2 menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan. 3. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan.6 3.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN SEJARAH Objektif kurikulum Sejarah membolehkan calon: 3.

menganalisis. mengamal nilai murni dan unsur patriotisme. ASPEK DAN KRITERIA PENSKORAN Rasional penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk: 5. membolehkan guru membuat penilaian sepanjang kerja kursus dilaksanakan.4 4. 21/2 mengelas.2 4. 5. sekolah. Kemahiran dan Nilai) yang ditanam dalam diri calon. mentafsir. mensintesis dan merumus fakta sejarah secara rasional.1 4.3 mengukur konstruk (Pengetahuan.0 OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH Objektif penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk menilai kebolehan calon: 4.3 4. mengenali sejarah diri. keluarga. membolehkan guru menilai hasil kerja calon pada akhir pelaksanaan kerja kursus. persekitaran tempat tinggal dan negara.5 4.1 5.0 RASIONAL PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH BERASASKAN ELEMEN.5 mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. merekod fakta sejarah yang telah dianalisis mengikut format kajian yang betul. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2 5.

Guru hendaklah membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkan tugasan.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .5 6.2 6.13 6. Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua calon PMR.4 6. Guru mesti memastikan calon melaksanakan ketiga-tiga elemen kerja kursus. Guru hendaklah membimbing calon untuk menghasilkan kerja yang terbaik supaya mereka memperoleh tahap pencapaian cemerlang.(Lampiran 1) Guru hendaklah memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.0 MAKLUMAT AM 6.6 6.9 6.11 6.12 6.(Lampiran 2) Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan.6 6.(Lampiran 3) 6. Guru hendaklah memaklumkan markah calon supaya mereka boleh memperbaiki hasil kerja.7 Guru mesti memberitahu calon arahan melaksanakan kerja kursus. Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan.8 6. Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus ini bagi semua calon mengikut panduan jadual pelaksanaan.14 6. Guru hendaklah memaklumkan kepada calon mengenai elemen. aspek dan kriteria penskoran yang terdapat dalam Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus.10 6. 21/2 Kerja kursus hendaklah dilaksanakan oleh calon PMR dari bulan Februari hingga bulan Julai. Borang Markah Calon (BMC/1) hendaklah diisi untuk merekod pencapaian calon dan disimpan di sekolah.3 6. Guru hendaklah memaklumkan tahap pencapaian calon.1 6. Borang Markah Calon (BMC/2) hendaklah diisi sekiranya calon berpindah sekolah untuk tindakan sekolah baru.

4 7.8 7. 7.0.12 7.6 7. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat Kod 1. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu.0 ARAHAN KEPADA CALON 7.7 7. Kod 2 atau Kod 3. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja. Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan.7 7. 21/2 Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan. (Lampiran 5) Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan.3 7. ditaip atau menggunakan komputer.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2 Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah. calon hanya layak mendapat Kod 4.11 7.9 7.5 7.1 7. saiz 12 dengan langkau 2. (Lampiran 4) Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian.14 7.10 7. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan.13 7. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen.

1 3.8 8.4 3. menganalisis.0 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Kerja Kursus Sejarah mengandungi tiga elemen iaitu: Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah 1. mentafsir.2 3.1 21/2 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.5 Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Elemen 2 Merekod fakta sejarah 2. Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme 3.1 Mengelas. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan.3 3. mensintesis.

Jumlah markah bagi tiga elemen dikira bagi menentukan kod dan tahap pencapaian calon.2.2.2.3 Kod 1 2 3 4 5 6 Tahap Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan (Dengan kebenaran LP) Penentuan kod dan tahap pencapaian calon. kod dan tahap pencapaian calon.9 9.1 9. Skor ini menunjukkan keupayaan calon sendiri dan tidak boleh dibandingkan dengan calon lain. 9. Kod 2 dan Kod 3 setelah melaksanakan ketiga-tiga elemen. Calon mendapat Kod 4 sekiranya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja.2 Skor bagi SBE meliputi markah. 9.0 SISTEM PENILAIAN Penilaian kerja kursus berdasarkan sistem Skor Berdasarkan Elemen (SBE). Guru hendaklah membimbing calon untuk memperoleh tahap pencapaian cemerlang bagi setiap elemen.1 Definisi 21/2 Skor Berdasarkan Elemen (SBE) ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan penguasaannya dalam sesuatu elemen yang dinilai. Calon mendapat Kod 1. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2 Pelaporan 9. Jumlah Markah 09 – 12 06 – 08 03 – 05 01 – 02 0 – 9.

2. Nombor Markah Elemen Jumlah Kod Kad E1 E2 E3 Markah Pengenalan 4 4 1 0 4 0 – 4 2 1 0 4 0 – 4 2 3 4 0 0 – 12 8 5 4 8 0 – 1 2 3 4 4 5 6 21/2 Angka Giliran Catatan 3 elemen 3 elemen 3 elemen 1 elemen sahaja 2 elemen sahaja Tidak melaksanakan Kerja Kursus Dikecualikan 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .10 9.4 Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Contoh penentuan kod dan tahap pencapaian calon.

11 9.3 Merekod 9.3.3.4 9.5 9.6 9.2 Borang Markah Calon (BMC/1) yang telah diisi dengan lengkap hendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat bagi rujukan Lembaga Peperiksaan.3.3 9.7 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan.3. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan markah bagi elemen yang tidak dilaksanakan.3. Calon mendapat Kod 5 bagi tahap pencapaian sekiranya tidak melaksanakan kerja kursus. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan jumlah markah. Sekiranya calon tidak melaksanakan mana-mana elemen.3.3. Calon mendapat Kod 4 bagi tahap pencapaian sekiranya melaksanakan satu atau dua daripada mana-mana elemen kerja kursus sahaja. 9. Sekiranya calon tidak melaksanakan ketiga-tiga elemen.1 21/2 Guru dikehendaki merekodkan keputusan penilaian Kerja Kursus Sejarah berdasarkan elemen berikut: Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah 9.

Halaman .Alamat (Sertakan transkripsi perbualan) Markah 4 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada empat jenis sumber.Tajuk .Halaman iv. Jurnal .Tempat terbit .Nama pengarang . Buku . 2 Mengumpul fakta sejarah daripada dua jenis sumber. i. Akhbar . Majalah .Nama .12 10.Nama pengarang . Ensiklopedia .0 PENENTUAN SKOR ELEMEN Penentuan skor setiap elemen berdasarkan kriteria yang dihuraikan di bawah. Orang sumber . 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada tiga orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. 3 Mengumpul fakta sejarah daripada tiga jenis sumber.Tajuk .Tajuk buku .Tarikh .Tahun vi.Tahun iii.Tarikh . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada empat orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Nama majalah .Jilid .Tahun terbit . Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Bil 1 Elemen Mengumpul fakta sejarah Aspek Mengumpul fakta sejarah daripada pelbagai jenis sumber.Nama akhbar .Penerbit v.Umur . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada dua orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Penerbit ii.Bilangan .

Sumber-sumber lain . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada satu orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. Melawat tempat kajian .Masa . xi. Televisyen .Nama tempat/ bangunan .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) x.Terbitan xii.Tajuk program .Tajuk program . Internet .Alamat/punca sumber Markah 1 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada satu jenis sumber.Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) xi. .Tarikh .Tarikh .Jenis sumber . Radio x.Alamat viii. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .Tajuk program .Alamat laman web ix. VCD/DVD .Masa .13 Bil Elemen Aspek vii. xii.

Orang yang menjadi rujukan untuk mendapat keterangan dan orang yang pernah terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Peristiwa. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Fakta sejarah : Orang sumber : Contoh sumber lain : CATATAN Sumber rujukan hendaklah dicatat di ruangan rujukan dan salinan dokumen sumber disertakan sebagai lampiran untuk permarkahan Elemen 1. wang kertas atau syiling. tempat. diari dan surat peribadi. tokoh dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya.14 GLOSARI Buku ilmiah : 21/2 Buku akademik atau buku keilmuan yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah. Batu bersurat.

ii. Rumusan .Gambar .mengikut tajuk . mensintesis.Peta . Laporan kajian mengandungi sembilan daripada aspek format termasuk hasil kajian. Rujukan (Lampiran 6) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 21/2 Markah 4 Kriteria Penskoran i.Subtajuk vii. Hasil kajian lengkap .mengikut tajuk . mentafsir.mengikut urutan yang sesuai .15 Elemen 2 Bil 2 Elemen Merekod fakta sejarah Merekod fakta sejarah Aspek Mengelas. menganalisis.Temu ramah .mengikut urutan yang sesuai 1 i. ii. Hasil kajian lengkap .Tajuk . Lampiran .Dokumen . ix. Hasil kajian lengkap . ii.Unsur patriotisme tentang tajuk yang dikaji .Melayari internet .mengikut urutan yang sesuai 3 i. Laporan kajian mengandungi tujuh hingga lapan daripada aspek format termasuk hasil kajian.Penyelidikan perpustakaan . merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format berikut: i. Laporan kajian mengandungi tiga hingga empat daripada aspek format termasuk hasil kajian.Audio visual vi. bangsa dan negara viii. Hasil kajian .Sumber rujukan Tulis kapsyen atau penerangan di bawah gambar/peta/dokumen.Lawatan dan pemerhatian .mengikut tajuk .mengikut urutan yang sesuai 2 i.mengikut tajuk . Kaedah kajian . Senarai kandungan iii.Iktibar kepada diri. Tajuk kajian ii.Analisis dokumen . Objektif kajian v. ii. Hasil kajian lengkap . Penghargaan iv. Laporan kajian mengandungi lima hingga enam daripada aspek format termasuk hasil kajian.

2 Menulis esei yang mengandungi dua unsur patriotisme. (Lampiran 7) Markah 4 Kriteria Penskoran Menulis esei yang mengandungi empat unsur patriotisme.16 Elemen 3 Bil 3 Elemen Penerapan unsur patriotisme Penerapan unsur patriotisme Aspek Menulis esei yang menunjukkan pengamalan unsur patriotisme. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . 1 Menulis esei yang mengandungi satu unsur patriotisme. 21/2 3 Menulis esei yang mengandungi tiga unsur patriotisme.

Pemantauan pelaksanaan kerja kursus oleh pegawai LP. Guru menyemak dan membimbing calon merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia Calon PMR Guru Sejarah April – Julai Julai Julai – Ogos Pegawai LP Guru Sejarah Guru Sejarah dan Setiausaha Peperiksaan Sekolah . Taklimat kerja kursus kepada guru-guru sejarah di sekolah. Guru menyemak dan memberi markah Mac mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. Februari TARIKH TINDAKAN Lembaga Peperiksaan (LP) Ketua Panitia Sejarah Guru Sejarah Tindakan semasa pelaksanaan kerja kursus BIL. 1 2 3 4 5 PERKARA TARIKH TINDAKAN 6 7 8 9 21/2 Guru menyemak dan membimbing calon Februari mengumpul fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1.17 21/2 Lampiran 1 PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Tindakan sebelum pelaksanaan kerja kursus BIL. Membimbing calon PMR memilih tajuk kajian. Taklimat kepada calon PMR. Julai Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Guru menyemak dan membimbing penulisan esei penerapan unsur patriotisme mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. 1 2 3 4 PERKARA Edaran tugasan kerja kursus dari LP. April – Jun Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. Guru mengisi markah calon PMR dalam Borang Markah Calon (BMC/1).

....................................................................... ..................................................................... Nombor Pusat Peperiksaan : .................................................................. Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Angka Giliran Nombor Kad Pengenalan Markah Elemen E1 E2 E3 Jumlah Kod Markah Tahap Pencapaian 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ......................................................................................................... Alamat Sekolah : ......................... : .... : ............... Nombor Telefon Nombor Faks Bilangan Calon : ..............................................................................................................................................................................................18 21/2 Lampiran 2 BMC / 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 1 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Sekolah : ................................................................................................................................

............................................................ Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah ................................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ..... : ............................................... : ............................ : ...............................................................19 21/2 Lampiran 3 BMC / 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 2 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah Tajuk Kerja Kursus : .................................................................................………………......................................................... ( Tandatangan dan Cap Pengetua ) .... : ....................................................................................................

Menyediakan halaman hadapan Elemen 1. Mendapatkan bimbingan guru dan memilih tajuk kajian. Menghantar fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber untuk semakan guru penilai.20 21/2 Lampiran 4 SENARAI SEMAK Elemen 1 Bil. (Lampiran 8) Mendokumentasikan fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber. Menghantar semula fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. Memperbaik fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber bagi memperoleh markah terbaik. Mac 7 Mac 8 Mac 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . 1 2 3 4 5 6 Mengumpul fakta sejarah Perkara Tarikh Februari Februari Februari Mac Mac Catatan Menerima taklimat kerja kursus daripada guru sejarah. Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.

Menyediakan halaman hadapan Elemen 2.Hasil kajian .21 21/2 Elemen 2 Bil 1 Merekod fakta sejarah Perkara Tarikh April April April Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis laporan dapatan kajian mengikut format yang ditetapkan. Memperbaik hasil laporan kajian bagi memperoleh markah terbaik. mentafsir. mensintesis. Mengelas. menganalisis.Penghargaan . 2 3 4 April – Jun 5 6 7 Mei – Jun Mei – Jun Mei – Jun 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .Rumusan . (Lampiran 9) Menulis laporan kajian mengikut format yang ditetapkan: .Lampiran . merumus dan merekod fakta sejarah.Kaedah kajian .Rujukan Menghantar laporan kajian untuk semakan guru penilai.Objektif kajian .Senarai kandungan . Menghantar semula hasil laporan kajian kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah serta tahap pencapaian.Tajuk kajian .

Memperbaik esei bagi memperoleh markah terbaik. – Julai Feb. – Julai Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis esei mengikut format yang ditetapkan. – Julai Feb. (Lampiran 10) Menghantar esei untuk semakan guru penilai. – Julai Feb. Elemen 2 dan Elemen 3 untuk dihantar kepada guru penilai. Menulis esei mengikut format yang ditetapkan. Menyediakan halaman hadapan Elemen 3. – Julai Feb. Pendokumentasian Hasil Kerja Kursus Bil 1 2 Perkara Menyediakan halaman hadapan kerja kursus. kod dan tahap pencapaian. Menghantar semula esei kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah.22 21/2 Elemen 3 Bil 1 2 3 4 5 6 Penerapan unsur patriotisme Perkara Tarikh Feb. Tarikh Jun – Julai Jun – Julai Catatan 3 Jun – Julai 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Menghantar hasil kerja kursus kepada guru penilai untuk mendapat jumlah markah. – Julai Feb. (Lampiran 5) Menggabungkan hasil kerja Elemen 1.

.............................................................................................................................................................................……… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ............................................................................ Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah …...........................................................................................................23 21/2 Lampiran 5 HALAMAN HADAPAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran : .............. : ....... Nama dan Alamat Sekolah : ................... : ................................................................. Tajuk Kerja Kursus Nama Guru Skor:: .............................................. : ............................................................................ : .............................

Orang Sumber Encik Ismail bin Mohd Kassim. Akhbar Utusan Malaysia. Pusat Dagangan Dunia Putra.1967. 45 Jalan Tun Ismail. Sabah. Tapak Ekskavasi Gua Niah. No 7. Miri. Arkib Negara Malaysia. Lofti Ismail. Kunak. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Sarawak.24 21/2 Lampiran 6 RUJUKAN Buku Masariah Mispari. Taman Sri Gombak. 50480 Kuala Lumpur. Sejarah Tingkatan 2. Puan Hamidah binti Daudshah. Tapak Ekskavasi Tingkayu. Vol 1. Ishak bin Tadin.Bhd. jilid dan tahun. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Mohamad Noordin Sopiee. Tingkat 17. Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press. 43 tahun. Bil 8. 2003. halaman 5. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah.1960. Jalan SG 1/ 30. Jurnal Ahmad Masjidin. Menara Dato’ Onn. dalam JSEAH. 68100 Selangor. No 21.1988. Kuala Lumpur:DBP. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. 50568 Kuala Lumpur. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”. 17 Jun 1992. April 1979. Jalan Lundu 7. Ridzuan Hasan. Ensiklopedia Tajuk. Sejarah Malaysia 1400-1963. Johara Abdul Wahab.Mac 1960. 57 tahun. Niah. Jalan Duta. Melawat Tempat Kajian Pejabat Pelancongan Malaysia.

Televisyen Tajuk program.com/kamashara/unionsm. Internet http://geocities. tarikh. Radio Tajuk program.php3.net/edisimerdeka/sejarah. tahun. rangkaian. Majalah Nama majalah. terbitan.geocities. tarikh. masa.htm 21/2 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .com/tokoh agung/TokohPMTunkuAbdul Rahman.25 VCD Tajuk program.htm http://www. alamat/punca sumber.htm http://cikgu. tarikh. masa. Sumber lain: Jenis sumber. rangkaian.

berakhlak dan berbudi pekerti mulia .bertindak wajar .bekerjasama dan tolong-menolong . bertatasusila dan berhemah tinggi .bertolak ansur dan bertoleransi . dan jata negara) .menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .sedia berkorban untuk bangsa dan negara .menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .26 21/2 Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISME Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang: 1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia .berilmu dan berketrampilan 2 3 4 5 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin .berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif .hormat-menghormati .berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara . lagu kebangsaan.berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara .menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .berganding bahu membangunkan negara .cinta akan bangsa dan negara .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara .menghormati raja dan pemimpin negara .tabah menghadapi cabaran .rajin dan gigih .berkelakuan sopan.bersatu padu dan berharmoni .bersefahaman dan bermuafakat .menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.bersifat amanah dan jujur .berdikari .bertanggungjawab kepada bangsa dan negara .peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara .bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa .mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara .mematuhi peraturan dan undang-undang .

.................................. i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Sumber Buku ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang sumber Melawat tempat kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Markah Tandakan ( / ) .................................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ..................27 21/2 Lampiran 8 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 1 ELEMEN 1 Tajuk : ............…………...........…….......................................... Senarai Semak Bil............................................................................................................................................................. .......................................

....................28 21/2 Lampiran 9 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 2 ELEMEN 2 Tajuk : ........................................................................................... ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ............................................................... Senarai Semak Bil......... ................................................................... ......... i ii iii iv v vi vii viii ix Perkara Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Markah Tandakan ( / ) .................................................................................................................

............... ........................................................................................................................................ ...............................................................................................29 21/2 Lampiran 10 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 3 ELEMEN 3 Tajuk : .......… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .......................................... Senarai Semak Unsur Patriotisme 1 2 3 4 5 Markah Tandakan ( / ) …………………..............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful