UJIAN SARINGAN

Ujian saringan adalah satu instrumen pengukuran yang menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahirankemahiran asas oleh murid secara individu untuk mengikuti program pemulihan khas. Ianya dapat mengenalpasti murid-murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan.

.TUJUAN UJIAN SARINGAN UNTUK MENENTUKAN BILANGAN MURID YANG LAYAK MEMASUKI PROGRAM PEMULIHAN KHAS JIKA PENCALONANNYA RAMAI Topik ujian saringan hanya merangkumi kemahiran-kemahiran yang telah diajar .

• Murid bersedia untuk ujian. • Suasana kondusif. . • Persekitaran yang baik. • Fizikalnya baik.Semasa ujian dijalankan pastikan: • Keadaan murid sihat.

. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan kecil bergantung kepada bentuk item dan keputusan direkodkan sebagai rujukan.BILA UJIAN SARINGAN DIJALANKAN? Ujian ini dijalankan sebaik saja pencalonan diterima. Tempoh masa ditentukan mengikut kesesuaian.

Faktor kemasukan murid ke dalam program pemulihan khas * Skor yang lemah. * Jumlah murid yang dapat dikendalikan oleh guru pemulihan khas bergantung kpd. * Jenis masalah yang dihadapi oleh murid. enrolmen murid sesebuah sekolah. * Ruang yang ada di kelas pemulihan khas. .

.UJIAN DIAGNOSTIK DEFINISI ADALAH SATU INSTRUMEN PENGUKURAN YANG MEMBOLEHKAN GURU PEMULIHAN KHAS MENGESAN PUNCA DAN KAWASAN KELEMAHAN SECARA SPESIFIK YANG DIHADAPI OLEH SESEORANG MURID PEMULIHAN KHAS.

UJIAN DIAGNOSTIK Ujian diagnostik Bahasa Melayu: - Ujian Lisan Ujian Bertulis Ujian Pengamatan .

TUJUAN MENGENALPASTI SECARA KHUSUS KESULITAN-KESULITAN YANG DIHADAPI OLEH MURID. MENGENAL PASTI KUMPULAN TERTENTU MENGIKUT KEBOLEHAN DAN KAWASAN-KAWASAN KESUKARAN YANG DIHADAPI OLEH MURID. MENGENAL PASTI PUNCA KEGAGALAN MURID UNTUK MENGUASAI SESUATU KEMAHIRAN. .

.MEMBANTU GURU MERANCANG SATU PROGRAM PENGAJARAN YANG KHUSUS .INDIVIDU ATAU KUMPULAN DENGAN LEBIH TEPAT DAN SISTEMATIK MEMBANTU GURU MERANCANG OBJEKTIF PENGAJARAN MEMBOLEHKAN GURU MERANCANG DAN MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR YANG BERSESUAIAN MENGIKUT TAHAP MURID.

MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK -DILAKSANAKAN KEPADA MURID YANG DIPILIH UNTUK MENGIKUTI KELAS PEMULIHAN KHAS -UJIAN LISAN DIJALANKAN SECARA INDIVIDU. DIMULAKAN DENGAN UJIAN LISAN DAN DIIKUTI UJIAN BERTULIS. TIDAK TERIKAT DENGAN TEMPOH MASA. UJIAN BERTULIS DIJALANKAN SECARA KUMPULAN TIDAK MELEBIHI 4 ORANG DLM SATU MASA -UJIAN DISEDIAKAN MENGIKUT TURUTAN KOGNITIF – PENGETAHUAN.PENGGUNAAN.PEMAHAMAN. -SETIAP JAWAPAN MURID DIREKODKAN DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK .

ANALISIS UJIAN DIAGNOSTIK -KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MURID DIREKODKAN KE DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK/ BORANG ANALISIS UJIAN -MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.RPK 1 2 3 4 7 6 5 -MERANCANG BAHAN BANTU MENGAJAR .MENENTUKAN KAEDAH.

 Instrumen pengujian untuk menentukan status murid sama ada kekal di kelas Pemulihan Khas atau sebaliknya.  Ujian ini boleh dilaksanakan secara arahan berpusat atau berdasarkan kepada keperluan semasa.UJIANPENCAPAIAN UJIAN SUMATIF  Merupakan ujian untuk menilai kemahiran murid secara keseluruhan. .

Keputusan ujian direkod dan bahan ujian difailkan.UJIAN FORMATIF Dijalankan secara individu atau kumpulan selepas satu-satu kemahiran diajar. Untuk menilai penguasaan murid dalam satusatu kemahiran yang diajar. Dijadikan asas kepada peningkatan kemahiran yang lebih tinggi. Satu bentuk pembuktian / kesahan kemahiran murid. .

MELAYU MELAKSANAKAN PROGRAM PEMULIHAN DALAM KELAS KBSR SEKIAN . GURU PEMULIHAN KHAS PERLU MEMBERI KHIDMAT BANTU KEPADA GURU B.LAYAK BALIK KE KELAS BIASA.UJIAN PENCAPAIAN MURID YANG BERJAYA MENCAPAI TAHAP YANG DITENTUKAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful