Anda di halaman 1dari 3

Lampiran 4 : Rancangan Pengajaran

Draf pertama (
)
Draf ke(
)
Nama Guru: _____________________________________________________________
Rancangan Pengajaran

Tarikh: __________________

Masa: ___________________

Kelas: ___________________

Saiz Kelas: _______________

Tahap Pencapaian Pelajar: _______________

Mata Pelajaran: ___________

Topik:___________________________________________________________________
Subtopik: ________________________________________________________________
Konsep Utama: ___________________________________________________________
Pengetahuan Sedia Ada: ___________________________________________________
________________________________________________________________________
Hasil Pembelajaran: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: _______________________________________________
________________________________________________________________________
Nilai Murni: _______________________________________________________________
Bahan Bantu Mengajar: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Strategi P & P: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Lampiran 4 : Rancangan Pengajaran

Susun Atur Bilik Darjah:_________________________________________________________


_________________________________________________________________________

Aktiviti Guru /
Masa
Set Induksi
______ minit

Memperjelaskan
Konteks
______ minit

Pengajaran

________minit

Kandungan
Pembelajaran

Aktiviti dan
pemikiran pelajar
yang dijangkakan

Tumpuan
pemerhatian &
penilaian

Bahan,
Strategi

Lampiran 4 : Rancangan Pengajaran

Menyemak
Kefahaman
________minit

Aplikasi/Latihan
_______ minit

Penutupan
_______ minit

Disediakan oleh (Senarai nama ahli Lesson Study):


1)

5)

2)

6)

3)

7)

4)

8)

Tarikh: .

Versi ke- (