Anda di halaman 1dari 35

DASAR-DASAR AWAM DI MALAYSIA

Disediakan Oleh :
PROF. MADYA DR. HJ. ABD. RAHMAN HJ. DAUD,SMP

Thomas Understanding Public Policy. Public policy is what ever goverments choose to do or not to do. Political Scientist David Eastan. the autharitative allocation of values for the whole. Harold Lasswell and Philosopher Abraham Kaplan define policy as a projected program of goals, values, and practices and political scientist Carl Friedrick says It is essential far the policy concept that there be a goal, objective or purpose.

Dasar-dasar Awam di Malaysia ditentukan selaras dengan nilai-nilai sosioekonomi dan politik negara pada sesuatu masa. Walau bagaimanapun sesuatu dasar itu sentiasa berubah mengikut perubahan nilai-nilai masyarakat dan juga pucuk kepimpinan dari masa ke semasa. Tujuan sesuatu dasar awam ini digubal dan dilaksanakan adalah untuk memenuhi objektif-objektif sosioekonomi negara seperti pembangunan ekonomi, pengagihan pendapatan, perkhidmatan awam, kestabilan atau keselamatan negara dan juga kebajikan masyarakat.
3

Pengenalan : DASAR-DASAR AWAM DI MALAYSIA.

Sifatnya yang dinamik, dasar awam sentiasa berubah-ubah mengikut nilainilai masyarakat dan pucuk pemimpin dari semasa ke semasa. Dasar-dasar awam digubal dan dilaksanakan bagi memenuhi objektifobjektif sosioekonomi. Objektif dasar-dasar awam di Malaysia rumus. (i) Pencapaian matlamat Wawasan 2020 (menjadi Negara Maju). (ii) Pencapaian matlamat-matlamat Dasar Pembangunan Nasional (DPN). (iii) Pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang adil. (iv) Kedaulatan dan ketahanan negara. Penggubalan beberapa Dasar Pembangunan. - Dasar Ekonomi Baru - Dasar Pembangunan Negara. Semakan sentiasa dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan perubahan dalaman dan luaran.
4

Setelah mencapai kemerdekaan 42 tahun- berbagai-bagai dasar telah berjaya dilaksanakan. Terdapat berbagai kaum, budaya, fahaman, bangsa dan keturunanberbagai dasar telah digubal.

PERSPEKTIF SEJARAH.

Dapat dibahagikan kepada 4 era atau zaman. Era Pertama Penjajahan British. - Dasar-dasar awam dibentuk adalah paling minimum. - Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak hasil daripada Negara ini. - Kesannya adalah kedudukan ekonomi yang tidak seimbang. Era Kedua Malayan Union (1946) capai Kemerdekaan 1957. - Semangat Kebangsaan. Era Ketiga Kemerdekaan - 13 Mei 1969. - Tidak ada perseimbangan ekonomi antara kaum. - Guna tenaga tidak seimbang antara kaum. - Penghalang kepada perpaduan negara. - Rusuhan kaum berlaku pada 13 Mei 1969. Era Keempat DEB 1971-1990 - Mencapai perpaduan Negara. - Susun semula masyarakat. - Dasar Pembangunan Negara 1991-2000 digubal.

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN)


1990 Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1) 17 Jun 1991 Dasar Pembangunan Nasional di lancarkan. 1991-2000 Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2). - Digubal berasaskan DPN menjelang Wawasan 2020. Strategi DPN. - Kekalkan strategi asas DEB pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat, perbaiki masalah sosial dan ekonomi antara kaum bagi menjamin perpaduaan Negara.

Aspek-aspek kritikal seperti berikut.

i)

ii)
iii) iv) v) vi) vii)

viii)

Keseimbangan ekonomi dengan pengagihan yang saksama. Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor ekonomi. Kurang ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara, perkongsian secara adil. Memperkukuhkan integrasi Nasional kurang jurang ketidakseimbangan antara bandar dengan luar bandar. Membangun semula masyrakat progresif dimana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi. Memajukan sumber manusia - tenaga kerja yang berdisiplin dan produktif, tingkatkan kemahiran. Sains dan teknologi sebagai teras dan sangat penting. Mencapai pembangunan ekonomi, perlindungan alam sekitar dan ekologi supaya dalam jangka panjang pembangunan negara dapat dikekalkan.
7


i) ii) iii) iv)

Dimensi-Dimensi Baru Dalam DPN.


Penekanan Strategi pembasmian kemiskinan, tumpuan diberikan kepada golongan miskin. Menumpukan perhatian kepada pembangunan sesebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Sektor swasta berperanan memproses penyusunan semula masyarakat. Tumpuan lebih kepada pembangunan sumber manusia sistem nilai dan etika bagi mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. Program Pelaksanaan. Pendekatan baru bagi melaksanakan DPN. Hasil pendekatan yang berkualiti dan berkekalan. Persaingan dalam Pasaran Antarabangsa. Wawasan 2020. Pembasmian kemiskinan. Penyusunan semula masyarakat.
8

i)

ii)
iii) iv) v)

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA.


Tertumpu kepada industri-industri bercorak gantian import. Industri berasaskan eksport memerlukan ramai tenaga buruh. Tahun 80an galakkan industri berat dengan menggunakan teknologi tinggi. Kerajaan mewujudkan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia. Bertujuan bagi menyemak dan mengubah semua dasar-dasar perindustrian negara.

Rasional.

Meningkatkan lagi proses perindustrian negara dalam sektor perbuatan. Kemelesetan ekonomi 1985-1986 kelemahan dalam struktur industri negara. Mengadakan lebih banyak bidang-bidang lain, tumpuan kepada bidangbidang teknologi dan kemahiran. Sektor perkilangan sebagai sektor yang penting dalam menggerakkan jentera pembangunan negara.

Objektif Plan Induk Perindustrian (PIP). Diumumkan pada 3 Februari 1986, mempunyai 3 matlamat iaitu; Sektor perkilangan sebagai catalyst pertumbuhan perindustrian negara. Galakkan guna sepenuhnya sumber asli negara. Tingkatkan tahap penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologi tempatan ke arah Malaysia negara perindustrian.
10

a) b) c)

Strategi Pelan Induk Perindustrian. langkah-langkah di akhir supaya Malaysia dapat mencapai taraf sebuah negara perindustrian.

a)

b)

c) d) e) f) g) h) i)

Laksanakan dasar perindustrian bagi kekal pertumbuhan industri yang tinggi. Memajukan secara intensif industri-industri berasaskan sumber untuk tujuan eksport dan mempelbagaikan serta meningkatkan industri-industri bukan berasaskan sumber untuk eksport. Memajukan industri-industri berat terpilih bagi menyokong industri-industri eksport. Memaju dan gunakan sistem perkhidmatan maklumat yang bersepadu. Membangunkan teknologi dan tenaga rakyat. Kurang perbelanjaan dan pembinaan infrastruktur dengan memberi tumpuan kepada pertumbuhan industri-industri di kawasan yang sedia ada. Mempertingkatkan pembangunan industri-industri kecil dan sederhana dan menyusun semula industri-industri yang kurang berkesan. Memperkukuhkan industri-industri yang bertanggungjawab kepada pembangunan sektor perbuatan. Menyusun semula sistem galakan perindustrian yang sedia ada bagi memupuk kecekapan dan daya saing.
11

DASAR PERTANIAN NEGARA

Dasar ini merupakan satu usaha kerajaan untuk membangunkan sektor petanian (meliputi sektor tanaman, ternakan, perikanan dan perhutanan). Kerajaan juga berusaha memaksimumkan daya pengeluar dan meningkatkan pendapatan petani-petani supaya kadar kemiskinan dapat dikurangkan dan kualiti hidup rakyat diperbaiki lagi. Galakan juga akan diberi untuk meningkatkan hasil pertanian dan mutu komuditi-komuditi yang mempunyai potensi untuk dieksport. Tempoh 1992 hingga 2010. Digubal oleh Jawatankuasa Tertinggi Kajian Semula Dasar Pertanian Negara 1989 dipengerusikan oleh YAB Tun Abdul Ghafar Baba.

12

1. 2. 3.

Latar Belakang. DPN dilaksanakan ketika sektor perbuatan agak pesat pertumbuhannya. Nilai pertanian bertambah pesat dengan kadar 4.6% setahun antara 1985 hingga 1986. Keluaran Dalam Negara Kasar(KDNK) merosot kepada 18.7% pada tahun 1990 berbanding 20.8% pada tahun 1985. Paras guna tenaga pertanian pada tahun 1990 meningkat sedikit berbanding tahun 1985. Bagi tanaman untuk eksport utama dikurangkan. Halangan-halangan penting daripada aspek dasar terutama mengenai kekurangan buruh meningkat, peningkatan Upah, kos pembangunan tanah baru meningkat dan teknologi terhad. Contoh; tidak dapat mengekalkan pertubuhan output dan eksport yang tinggi untuk komuditi getah yang mana kedudukannya sebagai pengeluar getah utama. Dasar Pertanian Negara Terdahulu telah juga tidak ; memberi perhatian dengan secukupnya serta berkesan kepada masalah jurang perbezaaan produktiviti semakin meningkat antara sektor pertanian dan perbuatan. Mengatasi halangan-halangan penawaran. Membolehkan secukupnya sektor ini mengambil kesempatan peluangpeluang pasaran dan mengatasi cabaran-cabaran pembangunan diperingkat dalam negeri dan antarabangsa.
13

4.
5. 6.

7.

8.

i
ii. iii.

Dasar Pertanian Negara bagi tempoh 1992 hingga 2010 menggabungkan falsafah dan haluan pembangunan baru sektor pertanian.

Objektif.
1. 2. 3. 4.

Memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan sumber-sumber secara optimum Matlamatnya, khusus pencapaian pembangunan seimbang antara pertanian dan perbuatan. Matlamat pertumbuhan nilai ditambah sektor pertanian pada kadar 3.1% setahun 2010 Dasar ini bertujuan mencapai pertumbuhan produktiviti buruh dalam pertanian pada kadar 4.8% setahun.

14

i.

Strategi. Penggunaan Sumber Secara Optimum. kekurangan air semakin meningkat. kawasan tanah luas tidak digunakan. pemulihan tanah terbiar berlaku. kecekapan pengurusan dan sumber air dalam sektor pertanian akan dipertingkatkan. Pemesatan Pembangunan Industri Berasaskan Pertanian. Ini berkaitan dengan industri pemprosesan bagi kemajuan masa hadapan. Industri-industri tersebut berpotensi kukuh untuk menggantikan import dan eksport. Penyelidikan dan Pembangunan (P&P) Bagi mencapai perubahan-perubahan dalam dasar ini. Pembaikan dalam pemprosesan, pembungkusan, bakar dan sebagainya. Kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta. Peranan Utama Sektor Swasta. Perlukan kepakaran mereka dari segi kemahiran, keusahawanan, pengurusan dan pemasaran, serta daya inovasi pemasaran dan pengedaran. Wujud pertubuhan Peladang dan Nelayan. Pembentukan Semula Pemasaran. Memperluaskan pasaran-pasaran baru dan tradisional. Menghasilkan bekalan dapat menampung keperluan kuantiti dan kualiti. Isu ada kaitan dengan pasaran, persaingan, bahagian pasaran, harga dapat digabungkan antara permintaan dan penawaran. Pembangunan Industri Makanan Yang Dinamik. 15 Mewujudkan industri pengeluaran dan pemprosesan makanan tempatan yang kukuh bagi membekalkan keperluan makanan Negara dari segi kuantiti dan kualiti.

ii. iii. iv. v.

vi.


1) a.

DASAR-DASAR
Makanan. Beras. Matlamat pengeluaran beras akan ditetapkan memenuhi sara diri, meminimumkan 65% menjelang 2010. Perikanan. Perikanan laut dalam, air tawar disokong dengan program dan infrastruktur yang cukup. Tumpuan kepada pengeluaran ikan segera dan diproses untuk menampung keperluan tempatan. Ternakan. Ayam dan Itik keperluan dalam negeri dan eksport. Daging Lembu ternakan di ladang kelapa sawit. Tenusu keperluan pemprosesan. Daging Biri-biri Daging Khinzir Buah-buahan. Peluang-peluang pasaran antarabangsa. Sayur-sayuran. Ditingkatkan lebih banyak, kos yang efektif digalakkan. Kelapa. Keperluan dalam negeri kelapa muda, serbuk santan segera, digunakan untuk kraftangan. Ditanam secara selingan dengan tanaman lain seperti koko, kanji.
16

b.

c. d. e. f.

2) a. b.

c.
d. e. f.

Tanaman Industri. Kelapa Sawit. Getah. Koko. Nenas. Lada Hitam. Tembakau. Perhutanan, balak dan rotan serta hasil hutan yang lain. Bunga-bungaan. Tanaman Pelbagai. Sagu, Tebu Teh Kopi.
17

3) 4) 5) a.

b.
c. d.

DASAR PENSWASTAAN

Dasar ini merupakan satu usaha kerajaan untuk memindahkan kepentingan atau pelaburan tertentu kerajaan kepada sektor swasta. Dasar ini dilancarkan pada tahun 1983 bertujuan mengurangkan beban kewangan kerajaan, meningkatkan kecekapan dan pelbagaian hasil, menggalakkan pertumbuhan ekonomi, pengagihan sumber secara cekap dan mempercepatkan pencapaian Dasar Pembangunan Nasional.
18

Latar Belakang.
1.

Diumumkan oleh kerajaan pada tahun 1983. Menyokong dasar Pensyarikatan Malaysia Penekanan sektor swasta dan pembangunan ekonomi Malaysia. Tujuannya mengurangkan penglibatan kerajaan dalam ekonomi dan skop perbelanjaan awam.

2.

3.

4.

Penswastaan didefinisikan sebagai proses pemindahan kepada sektor swasta aktiviti dan fungsi yang asalnya tanggungjawab sektor awam.
19

Objektif.

Dasar ini dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri pada Mac 1983 bertujuan. Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan. Meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran. Mempercepatkan Pertumbuhan Ekonomi. Pengurangan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi. Membantu mencapai Matlamat Dasar Ekonomi Negara.
20

i.

ii.
iii. iv.

v.

Strategi.
1. -

Wujud UPE (Unit Perancangan Ekonomi) anggota ; Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Kementerian Kewangan. Jabatan Perkhidmatan Awam. Urusetia Pasukan Petugas Khas Penswastaan ditubuhkan oleh UPE urusetia. Tiga garis panduan iaitu :Garis panduan mengenai penswastaan 21/1/85. Pekeliling Am Bil. 2/85: Garis Panduan Mengenai Penswastaan untuk Agensi-Agensi Kerajaan 21/1/85. Plan Induk Penswastaan 1991.

2. i. ii. iii.

21

Bentuk-Bentuk Penswastaan.
I. II.

Penswastaan dilaksanakan dalam berbagai bentuk :Penjualan. Melibatkan pengurusan, aset dan kakitangan. Sebahagian atau keseluruhan ekuiti sesuatu syarikat. Sepenuhnya 100% sebahagiannya kurang daripada 100%. Pajakkan. Berdasarkan jangka waktu tertentu sahaja . Seperti perlabuhan dan lapangan terbang. Berdasarkan perjanjian. Kontrak Pengurusan hanya pemudahan tanggungjawab pengurusan kepada sektor swasta kemungkinan pemindahan kakitangan tetapi tidak melibatkan milik aset. Bina Kendali Pindah (BKP) dan Bina Kendali (BK). Penswastaan projek-projek baru secara tradisi dimajukan oleh pihak awam seperti jalanraya dan bekalan air akhirnya dikendalikan oleh swasta.

III.

IV.

22

Penilaian Prestasi.
i.

Peningkatan Kecekapan. Awam sebuah kapal memunggah kargo 11.7 jam. Swasta 8.9 jam selepas diswastakan. Penswastaan dan Pertumbuhan. Membuka peluang yang lebih bagi meningkatkan peluang ekonomi. Pengurangan Beban Pentadbiran dan Kewangan Kerajaan. Dasar Ekonomi Baru (DEB)
23

ii.

iii. iv.

DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN NEGARA.

Dasar ini telah dilancarkan pada tahun 1985 bertujuan mewujudkan nilai hidup dan pegangan maruah yang tinggi mengikut lunas-lunas Islam dan yang membina dalam pentadbiran Islam. Diantara nilai-nilai yang telah dipilih untuk diamalkan ialah amanah, bertanggungjawab, ikhlas, dedikasi, sederhana, tekun, bersih, berdisiplin, bekerjasama, berbudi mulia dan bersyukur. Dasar ini bukan bertujuan mengIslamkan orang bukan Islam tetapi memupuk nilai-nilai murni dikalangan orang ramai.

Rasionalnya.

Dalam usaha untuk memelihara maruah warganegara Malaysia maka perlulah ia mempunyai satu identiti yang kukuh. Dalam konteks ini, unsur yang terpenting sekali dalam pembentukan identiti warganegara Malaysia ialah nilai. Ia merupakan satu faktor utama yang boleh memastikan kelainan sesebuah masyarakat yang disegani. Sesuatu bangsa yang tidak mempunyai nilai kehidupan yang tertentu akan mudah menjadi mangsa kepada bangsa lain yang sentiasa berusaha menggabungkan nilai-nilainya dan dengan perlembagaan ini akan dapat menguasai bangsa yang tidak mempunyai nilai-nilai yang kukuh.
24

Objektif.

Objektif dasar ini adalah seperti berikut; Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bermaruah, beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain; Menubuhkan sebuah negara bahagia; Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan; dan Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu.
25

i.

ii. iii.

iv.

Nilai-Nilai Islam.

Hanya sebelas daripada nilai-nilai Islam yang banyak telah dipilih untuk dijadikan asas dasar ini. Nilai-nilai tersebut ialah:

Amanah; Tanggungjawab; Ikhlas; Dedikasi; Sederhana; Tekun; Bersih; Berdisiplin; Bekerjasama; Berbudi Mulia; dan Bersyukur.

Strategi. Pencapaian dan Masalah Pelaksanaan.


26

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA.

Pengenalan Kemajuan sains dan teknologi merupakan salah satu cabaran dalam Wawasan 2020 yang mahu mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi dan memandang ke hadapan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumang kepada tamadun saintifik dan teknologi msa hadapan. Dasar ini yang telah digubal pada bulan April 1986 bertujuan menggalakkan penggunaan sains dan teknologi sebagai satu alat pembangunan ekonomi, membaiki kedudukan fizikal dan kesejahteraan rakyat dan untuk melindungi kedaulatan negara yang merupakan sebahagian daripada dasar pembangunan sosioekonomi negara.

Kepayaan Sains dan Teknologi dan Kaitannya Dengan Pembangunan Sektor Perindustrian.
27


i. ii.

Strategi Penentuan Keutamaan.


Pembangunan, Keselamatan dan Kesejahteraan Sosial. Perkaitan Dasar Sains dan Teknologi Negara Dengan DasarDasar Lain. Peningkatan Perkhidmatan Saintifik. Berdikari. Maklumat S & T. Penyelidikan dan Pembangunan (P&P) Tenaga Manusia. Peranan Sektor Swasta. Pemindahan Teknologi. Komputerisasi. Pusat-Pusat Kecemerlangan Sains. Pelan Tindakan. Pelaksanaan.
28

iii.
iv. v. vi. vii.

viii.
ix. x. xi. xii.

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN.

Pengenalan. Dasar ini telah digubal untuk dijadikan sebagai garis panduan dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Dasar ini mempunyai tiga objektif yang telah ditetapka iaitu mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan; memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan; dan memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Dasar kebudayaan kebangsaan adalah berlandaskan kepada kebudaayn rakyat asal rantau ini serta unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar. Agama Islam dijadikan unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan.

29

i. ii. iii.

Rasional. Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini. Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar Diterima. Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan. Objektif. Strategi dan Pelaksanaan. Pencapaian Masalah.
30

DASAR WANITA NEGARA.

Pengenalan. Peranan Yang dimainkan oleh wanita di dalam setiap bidang seperti ekonomi, pembangunan keluarga dan masyarakat, sosial dan politik negara adalah penting. Penggubalan Dasar Wanita Negara merupakan pengiktirafan kerajaan terhadap sumbangan wanita di dalam pembangunan negara, dan menempatkan wanita sebagai rakan yang sama penting dalam usaha membina negara. Objektif Dasar Wanita Negara adalah untuk menjamin perkongsian saksama, di antara lelaki dan perempuan di dalam menikmati peluang dan faedah daripada pembangunan; dan mengiktegrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan keperluan mereka. Dasar Wanita Negara menggariskan pelbagai strategi pelaksanaan bagi menjamin kecekapan, keberkesanan, keselarasan dan keseragaman dasar dan tindakan-tindakan yang telah dikenal pasti.
31

a) b)

Rasional. Objektif. Strategi-strategi Pelaksanaan. Memperkukuhkan Unit Hal Ehwal Wanita (HAWA) Sebagai Jentera Pembangunan Negara. Mengorientasikan Dasar dan Tindakan Agensi Kerajaan Supaya Memasukkan Proses Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program-program Pengintegrasian Wanita. Pendidikan dan Latihan Untuk Menyedarkan Pihak Pentadbiran Kerajaan Mengenai Isu Wanita. Penglibatan Badan-Badan Bukan Kerajaan. Membasmi Diskriminasi dan mengambil tindakan tegas. Memajukan dan Menyelaras Penyelidikan Mengenai Isu Wanita. Peruntukan Anggaran Belanjawan. Pelan Tindakan Mengikut Sektor. Jentera Nasional Bagi Pengintegrasian Wanita Dalam Pembangunan. Kesihatan. Pendidikan dan Latihan. Undang-Undang. Pekerjaan. Politik. Media. Agama. Kebudayaan.

c) d) e) f) g) a) b) c) d) e) f) g) h) i)

32

DASAR BURUH NEGARA

Pengenalan. Dasar Buruh Negara digubal selaras dengan perubahan teknologi ekonomi dan sosial yang sangat memerlukan strategi yang seimbang dengan isu-isu perburuhan dan tenaga manusia. Dasar ini yang mendukung prinsip tripartisma di antara kerajaan, majikan dan pekerja akan menjamin keharmonian perhubungan perusahaan serta meninggikan mutu penghidupan pekerja dan meningkatkan keupayaan dan persaingan teknologi negara. Dasar Buruh Negara menentukan adanya strategi pekerjaan untuk semua orang, wujudnya tenaga kerja terlatih dan berkemahiran serta sanggup menerima perubahan; meningkatkan produktiviti perburuhan dan menggalakkan etika kerja yang baik, mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni serta memastikan standard perburuhan; dan penentuan keselamatan sosial responsif kepada usaha memperbaiki mutu penghidupan pekerja.
33

Rasional.
Objektif. Strategi. Keperluan Menggerakkan Dasar Sumber Manusia Melalui Rundingan Tripartisme. Pasaran Buruh Yang Dinamik. Strategi Pekerjaan. Pembangunan Pendidikan, Latihan dan Kemahiran. Perhubungan Perusahaan Perburuhan Yang Bermoral. Falsafah Pengurusan. Hak-hak dan Tanggungjawab Pekerja-pekerja. Mempertingkatkan Mutu Penghidupan Pekerja. Keselamatan Sosial. Penamatan Kerja. Pekerja-Pekerja Wanita. Kanak-Kanak dan Remaja. Pendidikan Perburuhan. Kajian Undang-Undang dan Amalan-amalan Buruh.

i.
ii. iii. iv.

v.
vi. vii. viii. ix.

x.
xi. xii. xiii. xiv.

34

Sekian, terima kasih.

35