Anda di halaman 1dari 25

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji masalah tidur di dalam kelas semasa proses p&p pada waktu pagi bagi pelajar lelaki asrama peringkat menengah rendah.Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Three Rivers,Mukah. Seramai 34 orang pelajar dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 menjadi responden dalam kajian ini. Kaedah soal selidik digunakan untuk memperoleh maklumat. Responden yang terlibat dalam kajian ini dipilih secara rawak daripada pelbagai kaum dan agama. Rasional kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktorfaktor yang menyebabkan responden mengantuk di dalam kelas. Seramai 34 orang pelajar lelaki asrama dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 telah dipilih menjadi responden kajian ini.Penganalisisan data yang dikumpul melalui borang soal selidik dan pemerhatian telah dianalisis secara kualitif. Hasil data daripada kajian ini,akan memberi suatu gambaran yang jelas tentang masalah tidur di dalam kelas bagi pelajar lelaki asrama menengah rendah. Kajian ini diharapkan dapat memberi impak yang positif daripada semua pihak sekolah dan pelajar itu sendiri.

BAB 1 1

PENDAHULUAN / LATAR BELAKANG KAJIAN

1.0

PENGENALAN Menurut Kamus Dewan,tidur boleh didefinisikan sebagai keadaan tidak sedar dengan

mata terpejam.Manakala istilah kaki tidur pula digunakan oleh orang Melayu sebagai orang yang suka tidur.Penulisan ini berkisarkan tentang cara dalam mengatasi dan menangani masalah pelajar yang dilabelkan sebagai kaki tidur di dalam kelas sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran.Tumpuan penuh daripada pelajar,memberikan kesan yang mendalam dalam proses penyampaian p&p.Oleh yang demikian,bagi memastikan proses p&p dilaksanakan dengan berkesan,perlu ada satu mekanisma dalam mengurus tingkah laku pelajar secara spesifik di dalam kelas terutama pelajar yang dikategorikan sebagai kaki tidur. Tidak ada satu pun kajian ataupun kaedah khusus dalam menentukan ciri-ciri seorang yang dilabelkan sebagai kaki tidur.Seorang guru hanya dapat mengetahui ciri-ciri pelajar yang dilabel sebagai kaki tidur berdasarkan pengalamannya.Pelajar yang dilabelkan ini mungkin hanya dapat dikenal pasti selepas simptom mengantuk ataupun mudah untuk tidur semasa sesi P&P dijalankan.Walau bagaimanapun,tingkah laku pelajar berkenaan dapat dijangkakan ataupun diramal berdasarkan beberapa pemerhatian yang dibuat.Antaranya,mengantuk di dalam kelas. Memang tidak dinafikan, inilah ciri yang paling jelas dapat dilihat oleh seseorang guru bagi mengenali pelajar yang kaki tidur.Biasanya berlaku pada awal pagi dan waktu tengah hari. Manakala bagi tahap kaki tidur yang serius ialah hampir keseluruhan waktu sama ada siang hari.Kebanyakannya pelajar yang kaki tidur biasanya berada dalam keadaan tidak aktif atau pun lesu di dalam kelas.Taktik yang sering dilakukan oleh pelajar yang kaki tidur adalah dengan menempatkan diri mereka di bahagian yang terhalang oleh penglihatan guru.

1.1

PERNYATAAN MASALAH 2

Perlakuan pelajar yang tidur di dalam kelas merupakan satu masalah yang sering ditegur oleh guru ketika proses p&p. Malah isu tidur ini juga sering disebut-sebut oleh pengetua dan penolong kanan dalam perhimpunan. Seolah-olah isu tidur ini sebagai satu amalan pelajar tanpa mengira tingkatan, kelas dan umur pelajar. Setiap hari rekod pelajar lelaki asrama yang tidur semakin meningkat. Jika sikap pelajar yang suka tidur ini tidak diambil tindakan oleh pihak guru maka pastinya akan menjejaskan prestasi dalam akademik dan menyebabkan pelajar ketinggalan dalam pelajaran. Hal ini menunjukkan bahawa sahsiah remaja semakin merosot. Bagi pelaksanaan kajian ini, pengkaji telah menyatakan beberapa persoalan yang menjadi punca berlakunya masalah tidur di kalangan pelajar menengah rendah lelaki asrama.Antaranya ialah apakah punca berlakunya masalah tidur dalam kalangan pelajar lelaki asrama, bagaimana masalah tidur ini berlaku dan apakah langkah yang sewajarnya bagi mengurangkan masalah tidur di kalangan pelajar lelaki asrama.Di samping itu juga,pengkaji turut mengadakan sesi temu bual bersama dengan pelajar menengah rendah seramai 34 orang.Melalui analisis ini,pengkaji dapat membuat kesimpulan terhadap masalah tidur di kalangan pelajar menengah rendah semasa P&P.

1.2

KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian ini amat penting kerana melalui kajian ini, kita dapat merumuskan punca-punca yang menyebabkan berlakunya masalah tidur di kalangan pelajar menengah rendah lelaki asrama semasa P&P.Melalui kajian ini juga,kita akan mendapat gambaran tentang masalah tidur di kalanagn pelajar menengah rendah dan ini boleh memberi input kepada pelbagai pihak khususnya para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan PMR. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mencari cara penyelesaian bagi permasalahan tidur di kalangan pelajar lelaki asrama.

i) Kepada Pelajar 3

Menyatakan kepada pelajar betapa pentingnya P&P pada waktu pagi. Para pelajar boleh bertanya kepada guru sekiranya pelajar memberi tumpuan semasa P&P pada waktu pagi terutamanya pelajar menengah rendah.

ii) Kepada Guru Memberi kesedaran kepada guru bahawa betapa pentingnya menangani masalah tidur di dalam kelas terutamanya pelajar menengah rendah. Para guru perlu faham bahawa pelajar menengah rendah mempunyai banyak kerja yang perlu dilakukan, jika mereka sukar berhubung dengan orang lain, maka segala informasi terkini akan ketinggalan. iii) Kepada Pihak Sekolah Menyatakan kepada pihak sekolah serta pentadbir tentang pentingnya P&P pada waktu pagi kepada pelajar terutamanya pelajar lelaki asrama. Pihak pentadbir perlu prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh pelajar jika mereka tidak tidur dalam kelas. 1.3 OBJEKTIF

Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tentang masalah tidur di kalangan pelajar lelaki asrama menengah rendah dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 3.Secara terperincinya,objektif kajian adalah seperti berikut ; a) Mengenal pasti kesan masalah tidur di kalangan pelajar lelaki menengah rendah di asrama. b) Mencadangkan langkah mengatasi masalah tidur di kalangan pelajar lelaki asrama. c) Mencadangkan cara yang baik bagi menggelakkan pelajar tidur dalam kelas. d) Mengenal pasti masalah berlakunya tidur di dalam kelas bagi menengah rendah. e) Mengenal pasti hubung kait tidur di dalam kelas dengan prestasi akademik pelajar. 4

1.4 Persoalan Kajian Berikut merupakan persoalan-persoalan yang dinyatakan dalam kajian ini: a) Apakah yang menyebabkan sering berlakunya tidur di dalam kelas? b) Apakah sebab pelajar menengah rendah suka tidur di dalam kelas semasa P&P? c) Wajarkan para pelajar harus tidur pada seisi P&P pada waktu pagi?

1.5

BATASAN KAJIAN

Kajian ini merupakan kajian tindakan kepada sekelompok pelajar pelajar menengah rendah bagi pelajar lelaki asrama sahaja. Kajiian ini melibatkan 34 orang pelajar asrama menengah rendah iaitu tingkatan 1 hingga 3. Borang soal selidik diedarkan kepada responden untuk diisi. Pelajar-pelajar ini kini menuntut di SMK Three Rivers, Mukah. Batasan kajian hanya berkaitan faktor-faktor yang menyebabkan para pelajar tidur ketika p&p di dalam kelas.

BAB 2 SOROTAN KAJIAN

2.0

PENGENALAN

Pengkajian tentang permasalahan pelajar di dalam pelajaran sememangnya telah banyak diadakan. Tabiat tidur di dalam kelas belum banyak dikaji oleh para pengkaji.

2.1

KAJIAN PENGKAJI TENTANG TIDUR DALAM KALANGAN PELAJAR

Menurut Savage (1999), menyusun atur persekitaran fizikal bukan sahaja akan mempengaruh tingkah laku pelajar malah juga boleh mempengaruhi sikap pelajar dan penyumbangan kepada akademik seseorang pelajar tanpa mengira peringkat umur. Di sini jelas menunjukkan bahawa sekiranya susun atur yang dibuat sebaik mungkin maka hasilnya adalah positif sekiranya tidak maka hasilnya adalah negatif. Saya yakin sebagai seorang guru sememangnya mahukan sesuatu yang baik,sempurna dan positif dalam setiap perangkaan yang dibuat tetapi adakalanya apa-apa yang dibuat itu terpaksa mengalami kegagalan di sebabkan masalah-masalah yang di dapat dielakkan. Seperti masalah yang saya nyatakan di atas memang adalah suatu masalah yang pada mata kasarnya tiada penyelesaiannya kerana bilangan pelajar dan ruang bilik darjah memang tetap dan tidak boleh diubah-ubah.

Bagaimanapun, satu kajian psikiatri terhadap sejuta orang dewasa oleh Universiti California, San Diego mendapati bahawa orang yang paling panjang umurnya melaporkan diri mereka tidur selama enam hingga tujuh jam setiap malam. Satu lagi kajian mengenai tempoh tidur dan risiko kematian terhadap wanita turut memberi hasil sedemikian. 6

Kajian-kajian lain pula mendakwa bahawa "tidur melebihi 7 hingga 8 jam sehari sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian", namun kajian ini membayangkan puncanya mungkin faktor-faktor lain seperti kemurungan dan darjat sosioekonomi yang turut berkorelasi dalam statistik. Pernah difikirkan bahawa korelasi antara tidur lebih singkat dan pengurangan risiko kematian hanya berlaku dengan sesiapa yang bangun selepas kurang tidur secara semula jadi berbanding sesiapa yang memakai jam loceng. Yayasan Tidur Kebangsaan di Amerika Syarikat mengesyorkan bahawa tidur selama lapan hingga sembilan jam bagi manusia dewasa adalah optima serta tidur yang mencukupi adalah bagus untuk kecergasan mental, daya ingatan dan penyelesaian masalah, serta kesihatan keseluruhan, dan juga mengurangkan risiko kemalangan. Satu kajian yang dijalankan di Sekolah Perubatan Universiti Pennsylvania pada tahun 2003 menunjukkan bahawa prestasi kognitif menyusut jika tidur kurang daripada lapan jam. Hal ini disebabkan, hormon cortisol yang berfungsi melajukan jantung dan pernafasan pada waktu siang tidak begitu berperanan pada waktu malam. Justeru, melemahkan konsentrasi dan tumpuan pekerja-pekerja pada syif malam di samping membebankan jantung mereka. Kerehatan yang cukup dapat menyihatkan badan, sekali gus meningkatkan produktiviti. Tidur penting bagi kelancaran proses metabolisme karbohidrat di dalam badan. Satu kajian dilakukan di Universiti Chicago melibatkan beberapa orang lelaki yang diizinkan tidur hanya untuk 4 jam pada setiap malam selama 6 malam berturut- turut. Tidur yang cukup memantapkan kecergasan minda. Pakar tidur, Colonel Gregory Belenky, mengkaji kesan kurang tidur atas tentera-tentera yang mengendalikan peralatan canggih ketenteraan. Beliau mendapati, fungsi otak terutamanya yang melibatkan bahagian membuat keputusan, perancangan dan konsentrasi, banyak terjejas apabila seseorang tidak dapat tidur dengan cukup dan otak akan mengambil masa yang lama bagi pulih seperti sedia kala. Penyimpanan maklumat jangka panjang di dalam otak juga berlaku semasa tidur. Namun, mereka yang suka tidur lewat, sebagai contoh pelajar yang mengulang kaji pelajaran sehingga lewat malam, mengganggu proses menyimpanan maklumat. Menurut Penolong 7

Profesor Carla B. Green dari Pusat Sains Kebangsaan Untuk Pusingan Biologi, mengulang kaji pelajaran sehingga lewat malam menjejaskan pusingan biologi seseorang dan ini menjejaskan fungsi otak bagi mengingati semula maklumat yang dibaca, di samping menyebabkan keletihan pada waktu yang tidak menentu di siang hari. Beberapa kajian telah dibuat oleh beberapa intitusi pendidikan di luar negara seperti Yayasan Tidur Kebangsaan di Amerika syarikat mendapati, tidur seseorang bergantung kepada usia dan aktiviti yang dijalankan di sepanjang hari. Ini bermakna seorang pelajar di peringkat remaja perlu tidur sekurang-kurangnya 9-10 jam sehari bagi mendapatkan kecergasan yang optimum disiang hari. Malangnya ramai remaja tidak cukup tidur kerana berjaga pada malam hari kerana melakukan aktiviti berfaedah seperti mengulang kaji pelajaran sehinggalah aktiviti yang tidak bermanfaaat seperti berbual-bual kosong bersama rakan, menonton televisyen dan sebagainya.

BAB 3 8

METODOLOGI

3.0

PENGENALAN

Bahagian ini membincangkan bagaimana kaedah atau metodologi kajian ini dijalankan. Aspek ini merangkumi bentuk kajian, sampel atau kumpulan sasaran, lokasi atau tempat di mana kajian ini dijalankan, prosedur, teknik mengumpul dan mendapatkan data dan juga analisis data ini.

3.1

REKA BENTUK KAJIAN

Kajian ini telah mengumpul maklumat data daripada soal selidik dan pemerhatian terhadap responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang berada dalam Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 3. Soal selidik terdiri daripada beberapa bahagian iaitu bahagian pertama berkenaan maklumat diri responden dan bahagian kedua tentang masalah tidur dikalangan pelajar lelaki asrama menengah rendah.Keadaan ini telah menyebabkan masalah tidur ini berlaku di kalangan pelajar.Apakah keburukan dan kebaikan tidur pada waktu persekolahan.

3.1.1

Persampelan

Sampel kajian terdiri daripada pelajar lelaki asrama tingkatan 1,2 dan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Three Rivers, Mukah, Sarawak. Untuk memperoleh data-data kajian, seramai 34 orang responden dipilih secara rawak yang terdiri dari pelajar Tingkatan 1,2 dan 3 yang terdiri daripada 34 orang lelaki pelajar asrama.

3.1.2

Tempat Kajian

Kajian ini hanya dilaksanakan di kalangan pelajar lelaki asrama sekolah menengah di bahagian Mukah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Three Rivers, Mukah. Sekolah ini dipilih kerana sampel pelajar asrama menengah rendah yang dikehendaki memenuhi borang soal selidik yang diperlukan untuk kajian ini.Jumlah responden ialah seramai 34 orang bagi pelajar lelaki asrama menengah rendah.

3.1.3

Instrumen Kajian Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik untuk mengenal pasti masalah tidur di kalangan pelajar asrama menengah rendah. Satu set borang soal selidik yang telah disediakan berdasarkan soalan kajian ini untuk dijawab oleh pelajar tingkatan 1,2 dan 3.Data yang diperoleh dianalisis dan dikira menggunakan pengiraan biasa.

3.1.4

Prosedur penggumpulan data

Sebelum proses pengumpulan sampel kajian dijalankan, persetujuan daripada para responden hendaklah diperoleh terlebih dahulu. Para responden diberi penerangan tentang perancangan, dan perjalanan kajian yang akan dilaksanakan.Borang soal selidik akan diagihkan kepada responden yang telah dipilih secara rawak. Ketika mengisi borang soal selidik responden akan diberi penerangan sedikit sebanyak maklumat yang harus dilakukan oleh responden.

3.1.5

Analisis data Data untuk kajian ini dikumpulkan melalui dapatan soal selidik yang telah dijawab oleh responden.Untuk mengumpul data kajian ini,beberapa orang pelajar asrama mewakili kelas 10

masing-masing dari tingkatan 1,2 dan 3 telah membantu dalam menjalankan kajian ini dengan kebenaran daripada pihak sekolah. Data-data yang dikumpul melalui soal selidik akan dianalisis secara kuantitatif untuk melihat deskripsi. Jadual dan rajah digunakan untuk menunjukkan dapatan kajian tentang masalah tidur di kalangan pelajar asrama lelaki menengah rendah.Datadata yang dikumpul melalui 11borang selidik terhadap responden tersebut juga akan dianalisis untuk melihat kekerapan pelajar yang tidur di dalam kelas semasa sesi pagi.Kajian soal selidik ini dilakukan dengan harapan untuk menghasilkan satu jawapan kepada soalan masalah yang menyebabkan pelajar lelaki asrama selalu tidur dalam kelas semasa P&P.

3.1.6 BIL 1 2 3 4 5 6 7

Prosedur Kajian TINDAKAN ATAU AKTIVITI Taklimat tentang penyelidikan tingkatan 6 Pemilihan tajuk Cari bahan Menghasilkan kajian Mengedit kajian Menghantar kajian Kolokium TARIKH PELAKSANAAN 30 September 2010 9 Oktober 2010 14 Disember 2010 10 Januari 2011 16 April 2011 20 April 2011 20 April 2011

BAB 4 DAPATAN KAJIAN

4.0

PENGENALAN

Hasil kajian diperoleh melalui maklum balas borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar 11

asrama. Dapatan kajian ini telah dianalisis untuk melihat peratus dan bilangan pelajar yang tidur semasa P&P.Jadual dan rajah digunakan untuk memaparkan dapatan kajian ini.

4.1 JADUAL 1:

ANALISIS RESPONDEN RESPONDEN BERDASARKAN TINGKATAN

JUMLAH TINGKATAN RESPONDEN IBAN 1 2 3 Jumlah 18 10 6 34 orang 9 6 3 18

BANGSA

MELANAU 9 4 3 16

Data dalam jadual menunjukkan bahawa jumlah responden yang terlibat dalam kajian ini ialah seramai 18 orang dari tingkatan 1 manakala seramai 10 orang dari tingkatan 2 dan 6 orang dari tingkatan 3.Seramai 9 orang dari tingkatan 1 yang berbangsa Iban dan 9 orang berbangsa Melanau. Bagi tingkatna 2 pula seramai 6 orang responden berbangsa Iban dan 4 orang berbangsa Melanau. Responden dari tingkatan 3 pula terdiri daripada 3 orang berbangsa Iban dan 3 orang berbangsa Melanau.

12

4.1

ANALISIS BORANG SOAL SELIDIK SOALAN SOAL SELIDIK DAN ANALISIS

JADUAL 2:

BIL

SOALAN

YA

TIDAK

Adakah anda suka tidur di dalam kelas?

16

18

Adakah

cara

guru

yang

mengajar

menyebabkan

anda

20

14

mengantuk?

Subjek apakah yang menyebabkan anda mengantuk?

22

12

Adakah suasana di dalam kelas yang kurang menyenangkan menyebabkan anda mengantuk?

10

24

Pada waktu bilakah anda sering mengantuk?

25

Adakah anda suka tidur lewat pada waktu malam?

26

Adakah aktiviti kokurikulum yang menyebabkan anda mengantuk di dalam kelas?

19

15

Adakah persekitaran asrama yang kurang menyenangkan menyebabkan anda kurang selesa untuk tidur pada waktu malam? 13

11

23

Apakah aktiviti yang dilakukan oleh anda pada waktu malam menyebabkan anda tidur lewat?

22

12

10

Adakah dengan adanya banyak kerja rumah membuatkan anda tidur lewat dan mengantuk di dalam kelas pada waktu P&P?

34

11

Adakah anda suka tidur sebelum waktu rehat?

29

12

Adakah anda suka tidur selepas waktu rehat?

27

13

Adakah bangun terlalu awal menyebabkan anda suka tidur di dalam kelas semasa P&P?

20

14

14

Adakah waktu yang diperuntukkan dalam P&P terlalu panjang menyebabkan anda bosan dan mengantuk?

34

15

Adakah dengan mendengar sahaja tanpa menjawab soalan semasa belajar menyebabkan anda rasa mengantuk di dalam kelas?

20

14

Semasa 16

P&P

bermula,anda

tidak

bersemangat

pagi

itu 15 19

menyebabkan anda rasa mengantuk dalam kelas?

14

17

Adakah dengan membaca buku tesk yang tebal menyebabkan anda bosan dan mengantuk di dalam kelas?

17

17

18

Adakah guru yang mengajar itu kurang ceria bila mengajar menyebabkan anda mengantuk?

25

Analisis Borang Soal Selidik Data dapatan daripada soal selidik menunjukkan bahawa seramai 16 orang pelajar mengatakan bahawa mereka suka tidur di dalam kelas.Ini disebabkan mereka tidak minat subjek yang di ajar pada ketika itu.Seramai 18 orang pelajar yang tidak suka tidur dalam kelas kerana mereka takut akan ketinggalan mata pelajaran yang diajar pada ketika itu.Seramai 20 orang pelajar mengatakan YA bahawa guru yang mengajar menyebabkan mereka mengantuk dalam kelas disebabkan cara guru yang mengajar kurang menarik perhatian mereka.Seramai 14 orang pelajar yang mengatakan TIDAK kerana masa yang ditetapkan amatlah penting.Seramai 22 orang telah mengatakan subjek matematik menyebabkan mereka tidur dalam kelas.Hal ini kerana segelintir mereka tidak suka subjek matematik.Seramai 14 orang pelajar tidak suka tidur kerana mereka dapat bertanya kepada guru jika tidak memahami soalan.Seramai 10 orang pelajar mengatakan suka tidur dalam kelas.Ini kerana terdapat beberapa kelas yang kurang bersih menyebabkan mereka tiada semangat untuk belajar.Seramai 24 orang pelajar mengatakan kebersihan bukan halangan untuk belajar. 15

4.2:

FAKTOR-FAKTOR PELAJAR TIDUR DI DALAM KELAS

4.2.1 FAKTOR GURU Faktor guru merupakan antara penyebab pelajar tidur di dalam kelas. Mereka mengatakan bahawa terdapat guru yang mengajar dengan cara yang membosankan. Apatah lagi suara yang lembut dan tidak jelas didengar. Hal ini menyebabkan pelajar terus terlena kerana seolah-olah suara guru mendodoikan. Apatah lagi apabila masa pengajaran pada waktu tengah hari dengan cuaca yang begitu panas juga menyebabkan pelajar cenderung untuk mengantuk.Selain itu,bagi guru yang kurang tegas juga menyebabkan pelajar berani untuk tidur di dalam kelas.

4.2.2

FAKTOR PERSEKITARAN KELAS Keadaan kelas yang tidak terurus dengan baik menjejaskan minat untuk belajar. Pelajar 16

mengatakan ada kelas yang berbau dan tiada hiasan yang boleh menarik pandangan mereka.Kelas yang kurang bersih juga menyebabkan pelajar tidak ada semangat untuk belajar di dalam kelas.Pelajar juga mengatakan ada kelas yang tidak mempunyai kipas yang mencukupi menyebabkan mereka tidak bersemangat untuk belajar.Ada juga pelajar yang mengatakan bahawa kelas terlalu sunyi disebabkan membuat latihan.

4.2.3

FAKTOR MASA MATA PELAJARAN

Terdapat juga responden yang mengatakan faktor masa mata pelajaran diajar juga menyebabkan mereka mengantuk dan tertidur. Waktu tengah hari merupakan waktu kemuncak apatah lagi apabila mencecah pukul 12 tengah hari. Waktu ini amat menyukarkan pelajar untuk menahan daripada mengantuk.Di samping itu,pelajar juga suka tidur selepas waktu rehat kerana mereka rasa terlalu kenyang.

4.2.4

FAKTOR MINAT TERHADAP MATA PELAJARAN

Minat amat penting dalam pembelajaran. Terdapat pelajar yang berminat pada mata pelajaran tertentu sahaja. Apabila masa p&p mata pelajaran yang mereka tidak minati, maka mereka akan mengambil tindakan untuk tidur. Keadaan ini lebih teruk lagi apabila masa mata pelajaran tersebut ialah 80 minit.Hal ini akan menyebabkan mereka ketinggalan mata pelajaran yang di ajar pada ketika itu.Keadaan ini akan menyebabkan prestasi pelajar itu akan merosot bagi 17

subjek-subjek yang mereka tidak minati.

4.2.5

FAKTOR BEBANAN KERJA RUMAH

Kerja rumah sememangnya tugasan yang sinonim dengan pelajar. Latihan perlu dibuat untuk mendedahkan pelajar kepada soalan peperiksaan sebenar dan sebagai latih tubi bagi menyediakan pelajar berdepan dengan soalan peperiksaan awam. Malah secara tidak langsung sebagai ulang kaji. Namun terdapat pelajar yang mengatakan mereka terlalu banyak latihan menyebabkan mereka terpaksa menyiapkan tugasan sehingga terpaksa tidur lewat. Kesannya pada paginya, mereka sudah berada dalam keadaan mengantuk kerana tidak dapat menahan mata.Ada juga yang terpaksa bangun awal pagi gara-gara hendak menyiapkan kerja rumah yang belum di siapkan.Kesanya,mereka akan mengantuk semasa p&p waktu pagi disebabkan lewat tidur pada waktu malam.

4.2.6

FAKTOR PENGLIBATAN DALAM KOKURIKULUM

Malah terdapat juga responden yang mengatakan keaktifan mereka dalam kegiatan kokurikulum terutamanya kerana mereka menjalani latihan yang intensif . Ini menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang letih. Malah ada juga yang terpaksa membuat persediaan untuk pertandingan seperti berbahas dan pelbagai aktiviti lain.Keadaan ini menyebabkan mereka tidur lewat dan tidak mempunyai masa tidur yang mencukupi.Di samping itu,bagi 18

mereka yang melakukan latihan untuk satu-satu pertandingan dan ini memerlukan latihan yang banyak sebelum bertanding.Ini akan menyebabkan mereka letih dan mengantuk ketika dalam kelas.

BAB 5 PERBINCANGAN

5.0

RUMUSAN DAN CADANGAN

Kajian ini adalah untuk mengkaji masalah tidur di kalangan pelajar lelaki asrama menengah rendah.Secara khususnya, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti faktor pelajar tidur ketika sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan oleh para pelajar Tingkatan 1,2 dan 3 yang sering tidur semasa P&P dijalankan. Daripada hasil dapatan kajian yang telah dianalisis,jelas sekali bahawa tidur semasa P&P adalah memberi impak kepada pelajar terutamanya pelajar Tingkatan 3 yang akan menduduki peperiksaan PMR pada tahun ini. Seperti yang kita sedia maklum, pelajar Tingkatan 3 merupakan abang kepada pelajar tingkatan 1 dan 2 di sekolah. Majoriti responden yang tinggal di asrama memberi alasan bahawa mereka terlalu banyak kerja rumah sehingga lewat tidur malam. Hal ini menyebabkan mereka sering mengantuk dalam kelas. Di samping itu, majoriti pelajar memberi alasan bahawa mereka kurang tidur menyebabkan sering mengantuk dalam kelas pagi. Sesetengah pelajar yang suka tidur di dalam kelas 19

merupakan pelajar yang lewat tidur malam. Contohnya,apabila pelajar asrama belajar pada waktu malam ada ramai pelajar menengah rendah kurang belajar dengan betul. Jadi ramai yang bermain-main semasa belajar malam.Malah ada segelintir pelajar asrama menengah rendah yang bermain pada lewat malam dan mengantuk pada keesokan harinya.Seharusnya mereka hendaklah memberi tumpuan kepada pelajaran. Dengan melakukan kajian ini, hasil dapatannya menunjukkan bahawa masalah tidur di kalangan pelajar lelaki asrama di sekolah amat penting untuk dibanteras kerana pelajar merupakan tonggak negara.

BIBLIOGRAFI 1. Adnan Kamis (1985) Pertalian Antara Sikap Pelajar Mata Pelajaran Dan Kaitannya Dengan Pencapaian Akademik., Jurnal Pendidikan :UKM. 2. Alis Putih (2008)Kajian Tindakan Di Sekolah, Satu Pengenalan. , Jitra : Pure Honey Enterprise. 3. Ee Ah Meng (1997). Psikologi Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Erwin Tripp (1994). 4. Ibrahim Saat (1995). Isu Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. Jumali Ismail (1992). Sikap, Motivasi Dan Pencapaian Dalam pembelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Di Kalangan Pelajar Melayu. Jurnal Dewan Bahasa. 11 : 1071 - 1080. 6. Jumrang Mendeng (2004). Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Matematik Dalam Bahasa Inggeris. Tinjauan Persepsi Pelajar 3 Buah Sekolah Daerah Kota Kinabalu, Sabah. Universiti Teknologi Malaysia : Tesis Sarjana Muda. 7. Kamaruddin Hussin (1999). Psikologi Bilik Darjah : Asas Pedagogi. Kuala Lumpur : Utusan Publication And Distributors Sdn. Bhd. 23

20

LAMPIRAN 1 Borang Soal Selidik Tentang Masalah Tidur Bagi Menengah Rendah: Tingkatan:1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 1. Adakah anda suka tidur di dalam kelas? YA( ) / TIDAK( ) Nyatakan kenapa? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Adakah cara guru yang mengajar menyebabkan anda mengantuk? YA( ) / TIDAK( ) Nyatakan kenapa? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------21

------------------------------------------------------------------------------------------3. Subjek apakah yang menyebabkan anda mengantuk? Nyatakan kenapa? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Adakah suasana di dalam kelas yang kurang menyenangkan menyebabkan anda mengantuk? YA( ) / TIDAK( ) Nyatakan kenapa? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Pada waktu bilakah anda sering mengantuk? Nyatakan kenapa? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Adakah anda suka tidur lewat pada waktu malam? YA( ) / TIDAK( ) Nyatakan kenapa? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Adakah aktiviti kokurikulum yang menyebabkan anda mengantuk di dalam kelas? YA( ) / TIDAK( )

Nyatakan kenapa? 22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Adakah persekitaran asrama yang kurang menyenangkan menyebabkan anda kurang selesa untuk tidur pada waktu malam? YA( ) / TIDAK( ) Nyatakan kenapa? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh anda pada waktu malam menyebabkan anda tidur lewat? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Adakah dengan adanya banyak kerja rumah membuatkan anda tidur lewat dan mengantuk di dalam kelas pada waktu P&P? YA( ) / TIDAK( ) Nyatakan kenapa? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Adakah anda suka tidur sebelum waktu rehat? YA( ) / TIDAK( ) Natakan kenapa? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Adakah anda suka tidur selepas waktu rehat? YA( ) / TIDAK( ) 23

Nyatakan kenapa? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Adakah bangun terlalu awal menyebabkan anda suka tidur di dalam kelas semasa P&P? YA( ) / TIDAK( ) Nyatakan kenapa? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Adakah waktu yang diperuntukan dalam P&P terlalu panjang menyebabkan anda bosan dan mengantuk? YA( ) / TIDAK( ) Nyatakan kenapa? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Adakah dengan mendengar sahaja tanpa menjawab soalan semasa belajar

menyebabkan anda rasa mengantuk di dalam kelas? YA( ) / TIDAK( ) Nyatakan sebabnya? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Semasa P&P bermula,anda tidak bersemangat pagi itu menyebabkan anda rasa mengantuk dalam kelas? Kenapa? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------24

------------------------------------------------------------------------------------------17. Adakah dengan membaca buku tesk yang tebal menyebabkan anda bosan dan mengantuk di dalam kelas? Mengapa? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Adakah guru yang mengajar itu kurang ceria bila mengajar menyebabkan anda mengantuk? YA( ) / TIDAK( ) Beri sebab? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA

25