Anda di halaman 1dari 60

PRAKTIK DAKWAH

PENYAMPAIAN MATERI DAKWAH


Dakwah disampaikan secara individual secara monolog. Disampaikan secara hafalan, tidak membaca teks. Harus menyertakan dalil (Quran atau hadits), boleh membaca kutipan dalil. Dakwah disampaikan sekitar 10 menit. Mukaddimah dalam bahasa Arab dan doa penutup disampaikan secara hafalan. Setelah dakwah selesai, dilakukan tanya jawab atas materi yang telah disampaikan, sekurangnya selama lima menit. Tidak perlu berbosa-basi, seperti berterima kasih kepada dosen.

TOPIK-TOPIK MATERI DAKWAH 2012

TOPIK MATERI DAKWAH


1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.

Memperngati tahun baru hijriah. Maulid Nabi Muhammad saw. Isra Miraj Nabi Muhammad saw. Menyambut datangnya Ramadhan. Nuzulul Quran. Lailatul Qadar. Halal bi Halal dan Idul Fitri.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Haji dan Urmah. Qurban. Silaturrahim. Birrul Walidain. Menikah dalam Islam. Islam dan Ilmu Pengetahuan. Sabar dan Syukur. Iman dan amal saleh. Akhlak Islami. Keluarga Islami. Pergaulan Islam. Mencari Ilmu dalam Islam. Generasi Islami.

21. Amar Maruf Nahi Munkar 22. Dokter Muslim 23. Ibadah dalam Islam 24. Aliran sesat 25. Sehat dan Sakit 26. Mendirikan shalat 27. Manusia paripurna (Insan kamil) 28. Tawakkal dan Ikhtiar 29. Doa dan takdir 30. Muhasabah 31. Tazkiyatun nafsu atau Managemen Qalbu 32. Ujian dan Azab 33. Bahagia dunia dan akhirat.

KULIAH PENGANTAR DAKWAH, PENERANGAN AGAMA, DAN KHUTBAH

Pengertian Dakwah

DAKWAH

"Seruan; panggilan; ajakan; undangan, doa." (Bahasa) "Menyampaikan, memanggil dan mengajak manusia ke jalan Allah untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya untuk mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat, sesuai dg tuntunan dan contoh Rasulullah." (Istilah)

Orangnya

Dai/Muballigh

UNSURUNSUR DAKWAH

DAI

AUDIENCE

MATERI

SARANA

Tujuan Dakwah
Menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang dibawakan oleh juru dakwah.

Menjadi insan kamil (sempurna, paripurna), selamat dan bahagia di dunia dan akhirat

METODE
DAKWAH

METODE POKOK DAKWAH


Dasarnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yg baik dan bantahlah mereka dg cara yg baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yg lebih mengetahui tentang siapa yg tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yg lebih mengetahui orangorang yg mendapat petunjuk. (Q.s. Al-Nahl (16): 125)

1. Bil-Hikmah/Kebijaksanaan ( ) meliputi:
Uswatun Hasanah/keteladanan yg baik. Percontohan. Bantuan sosial. Apresiasi kesenian Islami. Pameran pembangunan. Pelayanan kesehatan. Dll.

2. Mau'izhah Hasanah/Petunjuk yg ,) meliputi: baik (


Ceramah umum Tabligh Penataran atau kursus-kursus Majlis ta'im atau pengajian berkala. Diskusi Sarasehan, dll.

2. Al-Mujadalah billati hiya Ahsan ( ,) meliputi:


Dialog Debat Diskusi panel Seminar Lokakarya, Polemik, dll.

SEGI CARA, JUMLAH AUDIEN DAN CARA PENYAMPAIAN DAKWAH

1. Cara Tradisional (Ceramah monolog/searah dan yg sejenisnya) 2. Cara Modern (Diskusi, Seminar/terjadi komunikasi dua arah)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

BERDAKWAH ADALAH KEWAJIBAN SETIAP MUSLIM

DAKWAH ADALAH MENGIKUTI SUNNAH NABI

Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata,

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?

Umat Islam yang tidak peduli terhdap dakwah, diancam mendapatkan azab.

ANCAMAN BAGI YANG TIDAK MAU AMAR MARUF NAHI MUNKAR

Dipimpin oleh orang-orang jahat. Doanya tidak dikabulkan.

TAMBAH RUSAK

Segi Jumlah AUDIENCE

1. Dakwah Perorangan 2. Dakwah Kelompok

SEGI CARA DAKWAH


1. Cara langsung dan tidak langsung. 2. Cara peyampaian isi secara serentak dan bertahap 3. Cara penyampaian materi dilakukan dg: a. teks book b. tanpa teks. c. catatan kecil.

MEDIA DAKWAH

Instrumen Media Dakwah:


1. Media Visual (film, slide, tranparansi, overhead proyektor (OHP), komputer, gambar, foto, dll) 2. Media auditif (radio, tape recorder, telepon, telegram, dsb) 3. Media audio visual (movie film, televisi, vidio, VCD, DVD, cassette, CD Room, internet, dll) 4. Media cetak (buku, surat kabar, majalah, buletin, booklet, leaflet, dll

HUKUM BERDAKWAH
WAJIB (IJMAK ULAMA)

AIN (Individual)

KIFAYAH (Keterwakilan)

Dasar Wajibnya Dakwah:


Ayat al-Quran, antara lain

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(Q.s. Al-Nahl: 125)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.( Ali Imran: 110)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.s. Ali imran (3): 104)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.s. Ali imran (3): 104) .

Hadits Nabi, antara lain:

Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangan/wewenangnya, jika tidak mampu maka dg ucapan, jika tidak mampu, dg hatinya, dan irtulah selemah-lemahnya iman. (HR al-Bukahari dan Muslim)

Sampaikan dariku meski hanya satu ayat.

Apapun profesinya, seorang muslim wajib berdakwah, sesuai dengan bidang dan kemampuannya

KEUTAMAAN BERDAKWAH

KEUTAMAAN PENGANJUR KEBAIKAN

Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala orang yang menunaikannya

KHUTBAH

KHUTBAH
Perbedaannya dg pidato: Dibedakan oleh tempat = suci waktu =sudah masuk waktu suasana =ibadah.

KHUTBAH YG BERKAITAN DG SHALAT

Jumat Idul Fitri Idul Adha Istisqa Gerhana:Kusuf = matahari Khusuf = bulan

RUKUN KHUTBAH
1.

2.
3. 4. 5.

Hamdalah. Shalawat. Pesan takwa. Membaca ayat al-Quran. Doa.

Contoh Mukaddimah Praktik Dakwah

Contoh Pembuka Doa

Contoh Penutup doa