Anda di halaman 1dari 14

YYS P D I A W Y K UA AD I A A E I KN IA U MM I AN ND J A S NR

Ba Sd e la: i n i n t iK h nB d gu ai s P g mu K h nK a ad A i i t s r r Sd e la: e n na d n r i o a t i ai ug n m sa K en K h n o t s e la: pe i a i A nn d k t s a ua i n T a e ts ek d i r r ia


J. uh i N l Ma d o j i n . Em a i l

S K A A I A K UA MKR W Y U M Y J A S
i d M am sa a j e n ne n A i i t sP k trn d n r i e ao m sa r n a B
/ F a . 1111 x 1111 8888 888

1 -A i a sa r T u e 1 C c Jkt i r l r a aa m T p : a a ia _ u ms k rce a. o k y w y ks a m o t i cm r _ j a u _ @ km l

DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA

PAKET SOAL 1

DINAS PENDIDIKAN DAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) TAHUN PELAJARAN 2012/2013 LEMBAR SOAL Mata Uji Kode Soal Jenjang Pendidikan Bidang Keahlian Hari/Tanggal Waktu : Pendidikan Agama Islam : S-1 : SLTA (SMA dan SMK) : Semua Program : Senin, 11 Maret 2013 : 08.00 10.00 (120 menit)

PETUNJUK UMUM 1. Tulis lebih dahulu nomor kode sekolah dan nomor peserta pada lembar jawaban yang telah disediakan 2. Periksa kesempurnaan soal. Laporkan kepada Pengawas Ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah soal kurang 3. Kerjakan jawaban pada lembar yang telah disediakan, menggunakan tinta hitam 4. Jumlah soal 50 (lima puluh); 45 soal pilihan ganda dan 5 soal esay 5. Jawablah soal-soal yang dianggap mudah lebih lebih dahulu. 6. Apabila ada jawaban yang dianggap salah, dan ingin memperbaiki, coretlah dengan dua garis lurus(=) mendatar pada jawaban yang salah, kemudian beri tanda silang (X) pada huruf jawaban yang dianggap benar. Contoh : Pilihan semula Dibetulkan menjadi 7. :A B C D E :A B C D E

Periksalah pekerjaan sebelum diserahkan kepada Pengawas Ujian.

Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013

SELAMAT BEKERJA, JANGAN LUPA BERDOA

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada pertanyaan di bawah ini sebagai jawaban yang paling tepat!
1. Perhatikan QS Al Mukminun {23}: 14 berikut ini!

1111 111111111 11111111 11 1 11111111 11111111111 111111111111 11111111 11111111111 111111111111 111 1111 1 1111111 1111 11 111111111 1 1111111 Potongan ayat yang benar untuk melengkapi ayat di atas adalah ... . 1111111 A. 111 111111111 1 1 11111 111111 1 11 1111111 1 B. 11111111111 111 11111 1111111 1 C. 1111111111111111111111 1111 111 111111 1 D. 11111 11111111111111111 1 1111 111 1 E. 1 1111111111 11 11111111 1111111 1 1
2. Bacalah ayat di bawah ini.

11111 11111 111111 1111111111111111 111111 1111 11 111 11111111 111111111 1 1 111111111 1111111111 111 11 111 11111111 1 111111 1111111111 1111111 1 11 1 1 11111111 111111111 1111111111 111 1111111 1111 1 11111 1111111 11111111 1 111 11 11111111111 1 11 1 Arti penggalan ayat yang bergaris bawah tersebut diatas . A. Seorang khalifah dimuka bumi B. Menunjuk seorang khalifah C. Orang yang akan membuat kerusakan D. Menumpahkan darah E. Orang yang suka menumpahkan darah
3. Maksud kandungan dari Al-Quran surat Al-anam ayat 162 adalah .

1111 1111 1111111 111111111 11111111111 1111111111 11 1 111 1 1111111 111111 1 A. Segala perbuatan itu tergantung pada niat masing-masing .. 1 111 1 B. Semua aktivitas kehidupan,baik berupa ibadah khusus maupun sosial diserahkan sepenuhnya kepada Allah
Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013 2

C. Sesungguhnya Allah itu tidak bersekutu D. Allah hendak menciptakan manusia dimuka bumi sebagai kholifah E. Sesunguhnya Allah adalah Tuhan alam semesta 4. Q.S. Ali Imran ayat 159 tersebut di bawah ini mengandung perintah untuk .... 1111111 11111111 111 1 1 1111 11111 111111 1 111111 11111 11111 1111111 1111111111 1111111111 1111 11111111 1 11111111 11111111 11111111111111 111111 1111111111111 111 11111111 1 1111111 11111111 1111111111 11111 1111 1 1111 1111 111111 111111111111111111 A. Taubat kepada allah swt B. Melakukan demokrasi C. Melakukan musyawarah D. Bersabar dalam menghadapi masalah E. Berusaha mewujudkan cita-cita
5. Kandungan Surat Al-Baqarah ayat 148 memerintahkan kepada manusia untuk

1 1111111 11111111 1111 11111111111 1 1 111111111111111 1111111111111 1 111111 111 1111111111 111111 111111 1111 11111111 1 1111 1111 111111 1 111 111111 1 A. Berbakti kepada orang tua B. Mendirikan solat C. Mengeluarkan zakat
D. Berlomba-lomba dalam kebaikan

E. Tidak berbuat syirik


6. Bacaan di bawah ini adalah surat Ar Ruum ayat 41-42, lengkapilah dengan kata yang

sesuai ... 111111 11 11111111 1 111 1 1111111 1 111111111111 11111 11111111 1111111 11111111 111111111111 1.... 1111111 111111111 1111111111 11111111111 1 11 1 1111 11111111 111 11111111 111111111111 111111 11111 111111111 111111111 111 111111 1 11111 11111111111 11111111111 1111

Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013

A. B. C.

D. E.

111 11 111 1 1 1 11 1 1 111111 11 11 1 1 1 1 111 111 111 1 1111 1 11111 1111 1111111 1111 111 11 111 11 111 111 11111 111 111111 1 11111 1 11 111111 111 1 11111 1111111111 Wahai orang-orang yang beriman! Apbila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari jumat, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli etos kerja yang di kehendaki ayat di maksud antara lain . A. Waktu itu hanya datang sekali , maka manfaatkan tatkala waktu itu ada B. Kita harus pandai mengatur waktu jangan sampai tergilas waktu C. Waktu itu adalah uang maka jangan sampai hilang tatkala ia datang D. Kita harus disiplin mengatur waktu untuk ibadah (sholat) dan bekerja E. Kita harus berusaha jangan sampai terbunuh oleh waktu
8. Berdasarkan ayat berikut ini contoh perilaku etos kerja yang sesuai adalah 11111111111 11 111111 11111111111 1 11111 11 11 111111 11111111111 111 1 1111 11111111 1 1111111111111 11111111 1111 111111 1 1111111 11111 1111111111 111111111111 11111111 1111 111111111 1111111111 1111111 11111111111 A. Berlapang dalam majlis B. Duduk tenang C. Tekun beribadah D. Rajin belajar E. Santun berkata 9. Perhatikan dengan sungguh-sungguh QS Al Baqarah { 2 }: 164 berikut ini!

7. Perhatikan kutipan arti Q.S. Al Jumuah ayat 9 berikut ini :

1111 111 111111 11111 1111111 1 1111111111 11 1111111111 1 11111111 11 1111 1111 1 1 111111111111 1111111 1111111 111 1111111111 11111 1111111 11 11111 111111 1111111 1111 1111 1 11111111111 111 111111 111111111 1111 11111111 111111 111111111 111111
Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013 4

111 11 111 1 111 11111111 11111111111 1 1 111111 1111 1 11 111111111 1 111111111111 111111 11111111111 1111111111 1111111 1111111 1 1 11111111111 1 111 1 Pernyataan yang bukan merupakan kandungan dari QS Al Baqarah (2): 164 di atas adalah . A. Terdapat tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi B. Terjadinya siang dan malam merupakan bukti kebesaran Allah SWT C. Allah SWT menurunkan air hujan yang dapat menumbuhkan tanaman D. Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dirasakan orang orang yang berfikir E. Allah SWT telah menciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi

10. Perkembangan IPTEK pada saat ini sangat cepat, sehingga berbagai peristiwa yang

terjadi di belahan bumi lainnya dapat diketahui dengan mudah. Agar umat Islam tidak tertinggal, maka diperlukan suatu upaya, seperti tertera dalam QS Yunus {10}: 101. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan upaya umat Islam dalam menyikapi perkembangan IPTEK tersebut adalah . A. Mengadakan observasi ilmiah B. Rekreasi ke tempat-tempat hiburan C. Meningkatkan ilmu pengetahuan D. Mengikuti perkembangan ilmiah E. Meningkatkan sumber daya manusia
11. Allah SWT berkuasa untuk merajai seluruh kehidupan dimuka bumi bahkan seluruh

alam jagat raya ini. Melalui sifat kemuliaan-Nya, Ia memberikan hikmah yang sebesarbesarnya kepada seluruh hamba-Nya yang dengan khusyu dan tawadhu selalu dzikir kepada-Nya. Hal ini sejalan dengan Al Asmaul Husna dengan sebutan ... . A. ( Al Malik) B. (Al Qahhar) C. ( Al Muqaddim) D. ( Al Mubdi) E. ( Al-Muhyi)
12.

Perhatikan cerita berikut : Ketika kelas dalam keadaan sepi, Hamid melihat sebuah HP di atas meja temannya. Awalnya ia ingin sekali mengambil HP tersebut, namun akhirnya ia sadar, walau tidak ada seorang pun yang melihatnya tetapi Allah SWT pasti melihat apa yang akan ia lakukan. Sifat Hamid pada cerita tersebut merupakan contoh perilaku yang mencerminkan bahwa Allah SWT . memiliki sifat wajib.... . A. Qidam B. Kalam C. Qudrat
5

Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013

D. Bashar E. Wujud
13. Keberadaan malaikat seharusnya menyadarkan manusia untuk selalu melakukan amal

shaleh, walaupun tidak ada balasan langsung yang diterima di dunia. Pernyataan di bawah ini yang tidak menjadi bagian dari tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat adalah . A. Berperilaku jujur dalam segala hal, karena selalu diawasi oleh malaikat B. Bersikap hati-hati dalam bertindak, karena setiap amal dicatat malaikat C. Kurang mementingkan akhirat disebabkan segala kenikmatan dunia itu semu D. Bekerja dan beramal ibadah secara ikhlas, seimbang dan berkesinambungan E. Terus belajar dan berikhtiar sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita
14.

Rasulullah SAW sangat menghormati keberadaan ajaran agama lain, sebagaimana ketika beliau melahirkan Piagam Madinah. Hal ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW berusaha menegakkan hak-hak azasi manusia sepenuhnya. Contoh sikap beriman kepada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penegakan HAM antara lain . A. Mengakui sebagian besar keberadaan Piagam Madinah B. Menuntut hak-hak individu yang ada dalam Piagam Madinah C. Mengakui keberadaan Piagam Madinah secara baik dan benar D. Memperbaiki pola hidup yang terdapat dalam Piagam Madinah E. Menambahkan isi Piagam Madinah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mempercayai akan adanya utusan-utusan Allah SWT dalam menyampaikan risalah agar hidup manusia damai dan sejahtera serta memahami kebahagiaan hidup yang hakiki di akhirat kelak merupakan kewajiban seorang muslim. Untuk mengetahui tanda-tanda beriman kepada para Rasul-rasul Allah SWT dapat diketahui melalui . A. Menikmati dunia dengan benar dan wajar, serta tidak mudah terpengaruh B. Berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita C. Beramal ibadah secara ikhlas dan optimis terhadap musibah yang menimpa D. Mengimaninya, mengamalkan ajarannya dan menjadikannya sebagai tauladan E. Para rasul itu telah memberikan contoh tentang cara hidup yang benar dan sukses Sikap dan perilaku yang paling utama, yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam mencintai kitab suci Al-Quran adalah . A. Mempunyai kitab suci Al-Quran B. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran C. Membaca Al-Quran secara terus menerus D. Menulis ayat Al-Quran dengan tulisan indah E. Memberikan Al-Quran kepada teman

15.

16.

17. Beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT memiliki hikmah, baik untuk kehidupan

pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hikmah beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT yang paling terpenting dalam kehidupan pribadi adalah . A. Terus melakukan kajian yang menyeluruh terhadap isi semua kitab suci
Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013 6

B. C. D. E.

Selalu mengadakan kajian sesuai dengan nalar dan rasio sebagai manusia Menjadikan kitab suci sebagai azas berfikir, berperilaku dan bertindak Selalu dipahami sesuai azas kemanfaatan, keinginan diri dan hak asasi Dipelajari sesuai kaedah dan metode yang telah disepakati oleh para ulama

18. Adanya akhirat memberikan optimisme bagi manusia agar selalu berjalan di jalan yang

benar, meskipun hal itu sulit dilakukan pada zaman sekarang . Sikap dan perilaku berikut ini yang tidak mencerminkan Iman kepada hari Akhir adalah . A. Terus belajar, bekerja dan berikhtiar sesuai kecenderungan zaman B. Tetap melangkah di jalan allah swt meskipun tidak ada balasan duniawi C. Selalu mempertimbangkan secara cermat dan cerdas tentang segala perilaku D. Setiap kali melangkah selalu menyesuaikan tentang ridha tidaknya allah swt E. Berhati-hati dalam berpikir, bertutur kata dan bertindak, karena ada akibatnya
19.

Pernyataan berikut ini yang merupakan tanda-tanda beriman kepada Qadha dan Qadar adalah . A. Adanya takdir jangan diartikan bahwa segala kegiatan manusia sudah ditentukan B. Manusia memiliki pilihan yang menentukan akibat dari nikmat yang dipakai C. Harapan, asa dan cita berpadu membentuk jalinan kerjasama yang kompak D. Setiap rasul telah menyampaikan ajaran yang sesuai dengan martabatnya E. Melakukan ikhtiar yang sejalan dengan doa dan sunnatullah

20. Sebenarnya sukses atau gagal, kaya atau miskin, sedih atau gembira, bahkan menang

atau kalah, semua itu dapat dipilih manusia, jika manusia dapat memahami dengan benar adanya takdir Allah SWT. Oleh karena itu jangan salah memahami makna takdir yang sesungguhnya. Hikmah beriman kepada takdir yang dapat diraih adalah . A. Adanya jalinan kerja sama antara panca indera, emosi dan jiwa B. Manusia diberi pilihan, tergantung jalan mana yang akan ditempuhnya C. Keliru memahami takdir, berakibat tidak sesuainya ikhtiar dengan amal D. Kegagalan pasti terjadi, tergantung cara manusia berusaha menyikapinya E. Keberhasilan hidup manusia tidak tergantung dari perbuatan dan harapan
21. Tidak semua yang diinginkan manusia menjadi kenyataan, maka mengembangkan

sikap husnuzhan merupakan sebuah keharusan agar tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan ketika keinginannya tidak tercapai. Yang dimaksud dengan sikap husnuzhan adalah ... . A. Perasaan hati yang selalu berbaik sangka B. Selalu merasa cukup dalam segala hal C. Teguh pendirian dalam berkeyakinan D. Ridha atas semua keputusan allah swt E. Ikhlas terhadap adanya takdir allah swt
22.

Perhatikan perilaku di bawah ini! 1) Agus menganggap kasus Gayus Tambunan hanya sebuah sandiwara belaka. 2) Aminah berpendapat bahwa semua hakim di Indonesia tidak ada yang jujur. 3) Anita berpendapat bahwa para pengacara di Indonesia hanya mau menyelesaikan kasus-kasus yang dapat dibayar.
7

Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013

Santi beranggapan bahwa anggota DPR sekarang ini tidak lagi memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 5) Nurul menanggapi bahwa seluruh permasalahan yang berkembang sekarang ini harus diselesaikan dan dicarikan solusinya secara baik dan benar, jangan saling menyalahkan. Dari sikap kelima orang tersebut yang memiliki perilaku husnuzhan pada sesama adalah ... . A. Agus B. Santi C. Anita D. Nurul E. Aminah
4) 23. Perhatikan Ilustrasi di bawah Ini!

Andi adalah seorang siswa yang kedua orang tuanya memiliki jabatan tinggi di kepemerintahan, ia hidup dalam kemewahan dan selalu berkecukupan. Berkendaraan mewah dan uang saku yang berlebihan memudahkan ia untuk hidup berfoya-foya, bolos sekolah, bahkan dikerjakan oleh beberapa temannya dengan memberikan bayaran . Bahaya yang kini menimpa Andi, akibat ia berperilaku Israf adalah . A. Ia sedang menikmati kelebihan orang tuanya B. Semua perbuatan yang dilakukannya tanpa hak C. Timbulnya kemalasan dalam belajar dan bekerja D. Berlebih-lebihan dalam ucapan maupun perbuatan E. Dapat terhindar dari upaya pengkultusan individu
24. Maraknya pusat perbelanjaan dan tempat-tempat rekreasi, cenderung mengantarkan

pola hidup seorang muslim menjadi konsumtif, akibatnya timbullah perilaku tabdzir. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan cara menghindari perbuatan tabzir adalah . A. Berusaha agar hemat dalam segala hal B. Menghargai jerih payah orang lain C. Menggunakan uang sesuai kebutuhan D. Memperkuat persaudaraan antar sesama E. Membiasakan berbuat efektif dan efisien
25. Masih terbayang di benak kita, seorang ibu yang mencoba bunuh diri dan juga

membunuh kedua orang anaknya, karena tidak siap menghadapi hidupnya yang serba kekurangan, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari, bahkan sudah 8 bulan kontrakan rumahnya belum terbayar. Namun Allah SWT menentukan lain, ibu tersebut tetap hidup dalam keadaan sekarat, meskipun kedua anaknya tidak dapat tertolong. Akhirnya ibu tersebut bertaubat. Perhatikan tata cara bertaubat di bawah ini! 1) Banyak mempelajari ilmu agama. 2) Banyak bergaul dengan orang shaleh. 3) Menghentikan perbuatan dosa dan maksiat. 4) Menyadari perbuatan dosa dan maksiat yang telah diperbuat. 5) Berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat tersebut. 6) Jika ada hal yang menyangkut dengan hak orang lain maka harus diselesaikan dan meminta maaf.
Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013 8

7) Memperbanyak amal shaleh dan ibadah kepada Allah SWT agar terhindar dari

perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Urutan tata cara bertaubat yang benar adalah nomor ... . A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B. 4, 3, 5, 6, 7, 2, 1 C. 1, 2, 3, 5, 7, 4, 6 D. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1 E. 2, 3, 5, 7, 4, 1, 6 26. Kerja cerdas merupakan kata yang tepat untuk manusia beriman yang selalu berikhtiar, karena merupakan pola kehidupan yang berguna agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk bisa melakukan hal tersebut, dapat kita peroleh melalui penerapan perilaku raja. Hal ini sekaligus menggambarkan manfaat perilaku raja adalah ... . A. Bentuk usaha seorang hamba Allah atas segala harapannya B. Merasa cukup atas rezeki yang sudah Allah SWT berikan C. Menyerahkan seluruh ikhtiarnya pada putusan Allah SWT D. Melakukan segala perbuatan baik hanya untuk Allah SWT E. Berharap agar semua yang diusahakan mendapat ridha Allah
27.

Perhatikan pernyatan di bawah ini!


1) 2) 3) 4) 5) 6)

Melumpuhkan beragam gerakan radikal di masyarakat. Penyebab utama terjadinya bentrokan secara fisik. Menimbulkan ketidaknyamanan dalam pergaulan. Merupakan pembunuhan karakter seseorang. Menumbuhkan permusuhan antar sesama. Menambah maraknya perilaku asusila.

Pernyataan yang termasuk akibat perbuatan fitnah adalah . A. 1, 3, 4 dan 6 B. 2, 4, 5 dan 6 C. 1, 3, 4 dan 5 D. 2, 3, 4 dan 5 E. 1, 2, 4 dan 6
28. Usaha yang dapat dilakukan bagi seorang muslim untuk menghindarkan diri dari

perbuatan dosa besar adalah dengan cara sebagai berikut dibawah ini, adapun yang tidak adalah.... A. Senantiasa selalu ingat kepada Allah, serta rajin salat lima waktu B. Menyadari bahwa perbuatan dosa besar akan berakibat buruk di dunia dan akherat C. Perbuatannya akan menimbulkan kegelisahan batin, dan dikejar-kejar rasa salah D. Rajin beribadah salat sunah dan gemar melakukan amal kebajikan E. Berkelompok dan bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat
29.

Allah memerintahkan agar kita senantiasa berbuat adil,. Berikut ini yang tidak merupakan perilaku adil terhadap diri sendiri adalah.... A. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani B. Tekun dalam menuntut ilmu yang bermanfaat C. Memenuhi segala keinginan dan nafsunya D. Disiplin dalam menunaikan ibadah yang hukumnya wajib E. Bekerja dan berusaha keras agar dirinya tidak jatuh miskin
9

Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013

30. Perbuatan berikut yang tidak termasuk kedalam perbuatan yang dapat menghalangi

31.

terciptanya kerukunan dalam hidup bermasyarakat adalah.... A. Gibah B. Fitnah C. Hasud D. Namimah E. Muzakarah Berdasarkan kajian Ushul Fiqh, Islam memiliki 3 sumber hukum, yakni Al Quran, Hadits dan Ijtihad. Al Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Kedudukan Al Quran sebagaimana tercantum dalam QS Al Baqarah {2}: 2 adalah sebagai ... . A. Bacaan bagi orang-orang beriman B. Pelengkap dari hadits rasulullah saw C. Pendorong untuk beramal saleh D. Sumber ilmu pengetahuan utama E. Pedoman hidup orang bertakwa menunjukkan bahwa rokok mempunyai dampak negatif yang besar bagi masyarakat. Sementara Al Quran dan Hadits tidak menyebutnya secara eksplisit. Sebab itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan untuk mengharamkan merokok. Keputusan MUI ini semestinya menyadarkan masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hal ini membuktikan pentingnya sumber hukum Islam ... . A. Hadits B. Ijtihad C. Istishab D. Istihsan E. Masalihul mursalah

32. Sebagian masyarakat Indonesia menjadi perokok. Hasil penelitian pakar kesehatan

33. Urutan rukun haji yang benar adalah ....

A. B. C. D. E.
34.

Thawaf, Ihram, Sai, Tertib, Wukuf dan Tahalul Sai, Thawaf, Ihram, Wukuf, Thahalul dan Tertib Wukuf, Ihram, Sai, Thawaf, Tertib dan Tahalul Tahalul, Ihram, Thawaf, Wukuf, Sai dan Tertib Ihram, Wukuf, Thawaf, Sai, Tahalul dan Tertib

Pusat grosir Tanah Abang Jakarta, merupakan pusat penjualan yang kini terbesar di Asia Tenggara. Di sana tampak terakumulasi segala bentuk perjual-belian, khususnya pakaian. Sebagai muslim yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan bisnis ini harus memenuhi rukun jual beli. Perhatikanlah unsur berikut ini! 1) Saksi 2) Penjual 3) Pembeli 4) Alat tukar 5) Ijab qabul (serah terima) 6) Keuntungan dan kerugian 7) Barang yang diperjual-belikan

Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013

10

Di antara unsur-unsur tersebut di atas, yang merupakan rukun jual beli tertera pada nomor . A. 1, 2, 3, 4, dan 7 B. 1, 2, 3, 4, dan 6 C. 1, 2, 3, 4, dan 5 D. 2, 3, 4, 5, dan 7 E. 3, 4, 5, 6, dan 7 Bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengembangkan modal dengan menentukan keuntungan yang umumnya disesuaikan dengan besarnya modal masing-masing. Hal tersebut berdasarkan atas ketentuan yang telah disepakati bersama agar mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Bentuk usaha ini dinamakan . A. Mukhabarah B. Mudharabah C. Muzaraah D. Musaqah E. Syirkah
35.

Mengkafani mayat sekurang-kurangnya tiga lapis yang terdiri dari kain sarung dan dua lapis yang menutup seluruh tubuhnya, apabila . . . . A. Jenazah laki-laki dan perempuan B. Jenazahnya orang yang mati sahid C. Jenazahnya perempuan D. Jenazahnya bukan laki-laki dan bukan perempuan E. Jenazahnya laki-laki 37. Anjuran Nabi Muhammad saw kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan menikah, hendaknya mau menikah. Karena dengan menikah itu mereka akan mampu menjaga pandangannya dan lebih.... A. Dapat memelihara kehormatan B. Menyejukkan hati C. Menyenangkan pandangan mata D. Menyenangkan hati E. Dapat memenuhi kebutuhan hidup
36. 38.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang dilandasi iman, perasaan cinta dan kasih sayang. Perhatikanlah ketentuan-ketentuan berikut! 1) Calon isteri 2) Calon suami 3) Wali nikah 4) Mahar 5) Ijab qabul 6) Penghulu 7) Dua orang saksi Yang termasuk rukun nikah terdapat pada nomor . A.1, 2, 3, 5 dan 7 B. 1, 2, 4, 5 dan 7 C. 1, 2, 3, 4 dan 5 D.2, 3, 4, 6 dan 7

Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013

11

E. 3, 4, 5, 6 dan 7 39. Islam sangat menghargai peran keluarga. Itulah sebabnya, hubungan ahli waris dengan

almarhum menentukan dapat tidaknya harta waris. Berikut ini yang menjadi faktor penyebab seseorang menerima harta waris adalah ... . A. Seagama dan senasib B. Pernikahan, lain agama C. Nasab dan mushaharah D. Besan, mertua, dan menantu E. Nasab, nikah, anak angka
40. Pembagian waris berdasarkan hukum Islam memenuhi prinsip keadilan, tidak ada satu

B. C. D. E.

pun cara pembagian waris yang mampu menandingi mawaris berdasarkan hukum Allah SWT. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan hikmah mawaris, adalah ... . A. Memelihara kelanjutan harta dari satu generasi ke generasi lain Harta anak yatim senantiasa akan terjamin, yang merupakan haknya Mendapatkan harta warisan sesuai dengan keinginan diri sendiri Memelihara harta peninggalan dengan arif dan bijaksana Membawa keteraturan dan ketertiban dalam pengurusan harta menerima wahyu, sehingga masa ini disebut Fahtratul Wahyi. Kemudian turunlah QS Al Muddatsir {74): 1-7 yang artinya: Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, agungkanlah nama Tuhan, dan bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan maksiat. Janganlah engkau memberi dengan harapan untuk memperoleh yang lebih banyak, dan hendaklah engkau sabar untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Ayat tersebut memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah ... . A. Secara diam-diam, terus secara terang-terangan B. Dimulai dari diri sendiri baru di halayak ramai C. Di pasar-pasar dan di dalam masjidil haram D. Secara terang-terangan dengan khalayak ramai E. Sembunyi-sembunyi, dari keluarga dan kerabat

41. Sejak turun wahyu pertama (QS Al Alaq {96}: 1-5), lama sekali Rasulullah SAW tidak

42. Perhatikanlah dengan cermat kutipan khutbah Nabi Muhammad SAW pada saat Haji

Wada sebagai berikut: Sesungguhnya darah dan harta bendamu adalah suci bagimu, sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini dan di negeri ini. Ketahuilah bahwa segala sesuatu tentang urusan Jahiliyah telah dihapus dan telah diletakkan di bawah telapak kakiku. Tuntutan darah masa Jahiliyah telah dibatalkan. Riba Jahiliyah telah dibatalkan, dan riba yang pertama saya batalkan adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Ungkapan yang mengandung sikap toleransi pada kutipan khutbah Nabi terkandung pada kalimat ... . A. Segala tuntutan darah pada masa Jahiliyah telah dibatalkan B. Sesungguhnya darah dan harta bendamu adalah suci bagimu C. Riba Jahiliyah telah dibatalkan dengan datangnya agama Islam D. Riba pertama saya batalkan ialah riba Abbas bin Abdul Muthalib E. Ketahuilah bahwa segala sesuatu tentang urusan Jahiliyah dihapus

Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013

12

43. Ketika khalifah Al Walid yang berkedudukan di Damaskus mengirimkan pasukan

untuk mengadakan perluasan wilayah pendukung kemerdekaan, maka Gubernur Afrika Utara mengutus salah seorang panglima untuk memimpin pasukan yang sebagian besar terdiri dari orang Barbar dan sebagian kecil orang-orang Arab. Pada tahun 710 M panglima tersebut mengarungi Laut Tengah menuju daratan Spanyol dan berhasil mendarat di sebuah bukit yang kemudian diberi nama selat Gibraltar. Panglima tersebut bernama . A. Musa bin Nusyair B. Khalid bin Walid C. Abu Abas Assafah D. Thariq bin Ziad E.Amru bin Ash
44. Cikal bakal keberadaan Islam di Nusantara telah diritis pada abad ke 7-8 M. Pada

periode ini, para pedagang dan mubalig muslim, membentuk komunitas Islam. Di antara faktor yang menyebabkan Islam berkembang dengan cepat di Indonesia .... Islam mengajarkan bahwa derajat manusia dihadapan Allah SWT adalah sama kecuali takwanya. B. Islam mengajarkan agar manusia menyembah Allah SWT dan mempercayai kekuatan lain C. Saling berselisih, bermusuhan, merusak dan saling dengki adalah dinamika hidup dalam Islam D. Membentuk kader-kader ulama untuk bertugas membuat aliran-aliran baru dalam Islam E. Para pedagang dan mubaligh yang datang ke Indonesia berniat menguasai kekayaan alam Indonesia kaya akan seni dan budaya yang berkembang di masyarakat. Seni dan budaya tersebut, ada yang termasuk jenis seni budaya lokal, seni budaya islam, dan seni budaya lokal yang berakulturasi dengan budaya islam. Salah satu contoh jenis seni budaya lokal yang berakulturasi dengan budaya islam adalah .... A. MTQ B. Kaligrafi C. Debus D. Marawis E. Nasyid
A.

45.

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! Ayat berikut merupakan salah satu ayat tentang fungsi dan tugas manusa sebagai khalifah dimuka bumi, tulis dan terjemahkan ayat berikut! 11111 11111111 11111111 11 1 11 1111 1 111 1111111111111 1 11 1 47. Sebutkan tiga hikmah beriman kepada malaikat!
46. 48.

Sebutkan tiga contoh perbuatan dosa besar!


13

Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013

49.

Sebutkan 3 sebab seseorang mendapat harta waris! Tuliskan 3 organisasi masyarakat pada masa perang kemerdekaan!

50.

Uge_uli@yahoo.co.id | USBN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK 2012/2013

14