Anda di halaman 1dari 3

BORANG SOAL SELIDIK KERJA KURSUS PENGAJIAN AM KOD MATA PELAJARAN 900/4

MaklumanKepadaResponden : Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) untuk mata pelajaran Pengajian Am 900/4. Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji tahap kepuasan para pengguna perkhidmatan bas sekolah di sekolah X. Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan ia akan hanya digunakan bagi kepentingan kajian sahaja

BAHAGIAN A Arahan

: DATA DEMOGRAFI RESPONDEN

: Tandakan () padaruangan yang disediakan

1) JANTINA Lelaki Perempuan

2) UMUR 13 hingga 15 tahun 18 tahun ke atas 16 hingga 17 tahun

3) BANGSA Melayu India .. 4) AGAMA


1

Cina Lain-Lain Nyatakan

Islam Hindu

Buddha Lain-Lain

BAHAGIAN B 1 2 3 4 5

: SOALAN TAHAP KEPUASAN PENUMPANG

: TIDAK PASTI : SANGAT TIDAK SETUJU : TIDAK SETUJU : SETUJU : SANGAT SETUJU

B1 KEPUASAN TERHADAP ASPEK KEBERSIHAN Arahan BI L. 1 2 3 4 5 : Tandakan () pada ruangan jawapan yang dipilih PERKARA Tempat duduk dan penyandar sangat bersih. Sampah sarap telah disapu sebelum memulakan perkhidmatan Cermin tingkap dilap dengan bersih. Sampah sarap dalam poket belakang tempat duduk telah dipungut. Langsir bas sentiasa dalam keadaan bersih. 1 2 3 4 5

B2 KEPUASAN TERHADAP PEMANDU BAS SERTA PEMANDUANNYA. Arahan BI L. 1 2 : Tandakan () pada ruangan jawapan yang dipilih PERKARA Pemandu bas sekolah anda seorang yang cekap dalam pemanduannya. Anda berasa yakin dengan pemandu bas sekolah anda.
2

3 4 5

Pemandu bas sekolah anda seorang yang bersopan sewaktu memandu. Pemandu bas anda seorang yang bersopansantun terhadap para penumpang. Pemandu bas tidak memberhentikan kenderaan secara mengejut.

B3 KEPUASAN TERHADAP ASPEK KESELESAAN Arahan BI L. 1 2 3 4 5 : Tandakan () pada ruangan jawapan yang dipilih PERKARA Bas sekolah anda mempunyai sistem pengudaraan yang baik. Para penumpang duduk dengan selesa di tempat duduk masing-masing. Anda dilayan dengan baik oleh pemandu bas serta kondukternya. Anda yakin bahawa bas sekolah anda sentiasa diselenggara dengan baik oleh pengusahanya. Alat audio video dipasang secara sederhana untuk memastikan para penumpang berasa selesa. 1 2 3 4 5

SOAL SELIDIK TAMAT *TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA *