1.3 HARGA DIRI KK1. Memuliakan diri KK2.

Menjaga maruah diri

1.4 BERTANGGUNGJAWAB KK1. Memikul tugas/ kewajipan KK2. Melaksanakan tugas / kewajipan

1.2 AMANAH

KK1. Sikap bertanggungjawab KK2. Menimbulkan kepercayaan/ keyakinan orang lain 1.1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KK1. Keyakinan wujudnya Tuhan KK2. Mematuhi segala suruhanNya

1.5 HEMAH TINGGI

KK1. Beradab sopan KK2. Berbudi pekerti mulia

1.6 TOLERANSI KK1. Bertolak ansur KK2. Sabar KK3. Mengawal diri

BP 1: NILAI PERKEMBANGAN DIRI
1.12 KESEDERHANAAN KK1. Sikap tidak keterlaluan KK2. Tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain 1.10 RASIONAL KK1. Boleh berfikir KK2. Bertindak wajar/ pertimbangang yang wajar

1.7 BERDIKARI KK1. Kebolehan/ kesangguppan melakukan sesuatu KK2. Tanpa bergantung kepada orang lain 1.8 KERAJINAN KK1. Usaha yang berterusan KK2. Semangat ketekunan/ kecekalan/kegigihan/ dedikasi/ berdaya maju

1.11 KEADILAN KK1. Saksama KK2. Tidak berat sebelah

1.9 KASIH SAYANG KK1. Kepekaan/ perasaan cinta yang mendalam KK2. Kepekaan/ perasaan cinta yang berkekalan

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA KK1. Perasaan cinta/ kasih/ sayang yang mendalam KK2. Perasaan cinta/ kasih/ sayang yang berkekalan

2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA KK1. Memuliakan anggota keluarga KK2. Berinteraksi/ memberi layanan secara bersopan

BP 2: NILAI KEKELUARGAA N

2.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN KK1. Menerima/ menghormati Adat/kepercayaan KK2. Mengamalkan adat/ kepercayaan

2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA KK1. Kewajipan individu terhadap keluarga KK2. Melahirkan keluarga bahagia/ meningkatkan imej/ menjaga maruah keluarga

BP 3 : NILAI ALAM SEKITAR

3.1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR

3.3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR

KK1. Memelihara alam sekeliling KK2. Memulihara alam sekeliling

KK1. Pengekalan keseimbangan alam KK2. Tanggungjawab bersama

3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR

3.4 PEKA TERHADAP ISU – ISU ALAM SEKITAR

KK1. Hubungan yang harmonis KK2. Kualiti manusia dan alam sekeliling terpelihara

KK1. Prihatin KK2. Berusaha menyelesaikannya

4.1 CINTA AKAN NEGARA KK1. Perasaan sayang / bangga kepada negara KK2. Meletakkan kepentingan Negara melebihi kepentingan diri

4.2 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA

BP 4: NILAI PATRIOTISME

KK1. Kepatuhan yang berkekalan KK2. Kesetiaan yang berkekalan

4.3 SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA KK1. Kerelaan melakukan/ menyerahkan sesuatu KK2. Tanda kebaktian untuk Negara

5.2 MENGHORMATI HAK WANITA

KK1. Melindungi wanita KK2. Mengiktiraf wanita

5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK

5.3 MELINDUNGI HAK PEKERJA

KK1. Membela kanakkanak KK2. Memberi naungan/ memelihara kanakkanak

BP 5 : NILAI HAK ASASI MANUSIA

KK1. Menghormati/ menghargai KK2. Mengiktiraf perkhidmatan/jasa/ sumbangan pekerja

5.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA

5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA

KK1. Membela hak individu KK2. Memelihara hak individu

KK1. Memberi layanan bersopan KK2. Mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan

6.1 MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG –UNDANG

6.2 KEBEBASAN BERSUARA

KK1. Menerima peraturan/ undang-undang KK2. Mematuhi peraturan/ undang-undang

KK1. Kebebasan berucap dengan batasan KK2. Mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu

6.5 SIKAP KETERBUKAAN

BP 6 : NILAI DEMOKRASI

6.3 KEBEBASAN BERAGAMA

KK1. Bersedia memberi pandangan/ pembaharuan/ kritikan KK2. Bersedia menerima pandangan/ pembaharuan/ kritikan 6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA

KK1. Kebebasan menganuti agama KK2. Kebebasan mengamalkan agama

KK1. Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti KK2. Mematuhi peraturan/ undang-undang/ Perlembagaan negara

7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN

7.2 SALING MEMBANTU DAN BERKERJASAMA

KK1. Hidup berbaik-baik KK2. Mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup

KK1. Usaha yang baik/ membina KK2. Dilakukan bersama

BP 7 : NILAI KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

7.3 SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA

KK1. Menghargai hubungan antara negara KK2. Memuliakan hubungan antara negara