Anda di halaman 1dari 18

MODEL KAJIAN TINDAKAN

JACK WHITEHEAD

LATAR BELAKANG

Jack Whitehead Dari University Bath, U.K

TEORI
Guru memainkan peranan utama. Guru melaksanakan kajian ke atas kualiti P&P. Menekankan penilaian kendiri secara menyoal diri sendiri sahaja tentang masalah pendidikan guru itu sendiri.

Skema Penyelidikan Tindakan Jack Whitehead


1) Amalan apakah yang perlu diberikan perhatian/apakah yang ingin diperbaiki?
Pendekatan P&P yang digunakan tidak mendapat respon yang menggalakkan

) Apakah yang perlu dilakukan mengenainya? - membuat refleksi untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin pendekatan yang lebih bersesuaian seperti pembelajaran koperatif atau soal jawab boleh digunakan - sediakan bahan yang mampu ransang murid dan bahan-bahan tersebut bersesuaian dengan pendekatan yang ingin diguna.

3) Data apakah yang diperlukan untuk membolehkan justifikasi dibuat ke atas keberkesanan amalan? 4) Bertindak dan mengumpul data

Penilaian keberkesanan - Membuat penilaian terhadap respon muridmurid melalui pendekatan yang digunakan sama ada mendatangkan hasil positif/negatif

6) Modifikasi amalan yang diberikan perhatian, idea dan tindakan


-Sediakan perancangan baru dengan mengambil kira masalah yang timbul

7) Menyerahkan penerangan dan penjelasan tentang Bagaimana saya perbaiki amalan saya yang dibuat kepada sekumpulan manusia yang akan mengesahkannya

KELEBIHAN, KEKURANGAN & ASPEK YANG MENARIK: MODEL PENYELIDIKAN OLEH JACK WHITEHEAD
KELEBIHAN KEKURANGAN ASPEK YANG MENARIK

Guru sendiri harus memainkan peranan utama dalam kajian tindakan


Fokus kepada rasa ingin tahu berbentuk penyoalan seperti How do I improve? What I am doing? untuk memperoleh banyak maklumat berguna tentang masalah pendidikan yang dihadapi diri sendiri

Tidak mendapat komen dan pandangan dari pihak luar


Mengambil masa yang agak panjang kerana percuban demi percubaan perlu dilakukan.

Menyediakan skema jawapan berbentuk ungkapan


Dapat mempertingkatkan taraf sosial pendidikan dalam kehidupan manusia akan datang

Sambungan.
KELEBIHAN KEKURANGAN ASPEK YANG MENARIK

Membantu guru lebih memahami diri sendiri dan perkembangan profesional dirinya

Terlalu bergantung kepada tahap komitmen guru

Masalah diselesaikan menggunakan proses penilaian kendiri


Langkah yang mudah iaitu tidak menggunakan banyak langkah - langkah yang rumit. Guru dan murid akan saling berinteraksi dan berhubung komunikasi 2 hala

Menghasilkan guru yang Guru harus peka kepada lebih berintegriti dan setiap tingkah laku dan berkualiti. peristiwa yang berlaku kepada murid untuk mendapatkan maklumat. Menghasilkan suasana PNP yang lebih menarik dan bermakna.

Model Jean McNiff (1995)

Kajian tindakan adalah satu bentuk inkuiri (sifat ingin tahu) yang mana melalui kajian tindakan, seseorang (atau sekumpulan orang) itu akan menyelidik serta menilai kerja/kajian mereka Suatu langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembaharuan dan penambahbaikkan dengan menggalakkan guru-guru melakukan refleksi kendiri untuk mengubah kekurangan yang ada pada diri sendiri, iaitu pada diri pengkaji itu sendiri.

Kajian tindakan tidak akan bermula dengan suatu hipotesis yang ditetapkan malahan ia bermula dengan idea yang dicetuskan oleh para pengkaji kajian kebiasaanya menjurus ke arah menambah baik strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas serta untuk meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar tentang sesuatu perkara

Model Kurt Lewin

Reka Bentuk Kajian Tindakan Kurt Lewin telah dibina pada tahun 1940-an dan dikenali sebagai Kurt Lewin's Action Research Spiral yang mana menunjukkan penambahbaikan yang berterusan dalam pembelajaran mengenai apa yang telah dikaji.

1) Mengenal pasti idea

2) Pencarian fakta

3) Perancangan pelan tindakan 4). Pelaksanaan tindakan

Langkah model Kurt Lewin

5). Penilaian tindakan yang diambil

6). Ulang pelan tindakan berdasarkan apa yang dipelajari dari langkah 5 7). Mengambil langkah tindakan seterusnya dan begitu berikutnya melalui beberapa kitaran.

Anda mungkin juga menyukai