Anda di halaman 1dari 30

KUMPULAN 1:

SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI, TEORI SOSIOLOGI & SOSIOLOGI PENDIDIKAN AHLI KUMPULAN: 1. NUR IZZATI ZARIN (P56489)

2. NURHAYATI IBRAHIM (P69735)

SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI

Ilmu sosiologi diperkenalkan oleh pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun.

Pada abad ke-18 dan 19, sosiologi dikemudi oleh pemikir barat seperti Auguste Comte, Karl Marx , Emile Durkheim, Herbert Spencer, Max Weber dan George Herbert Mead.
Istilah Sosiologi terbentuk pada tahun 1839 apabila Auguste Comte menggabungkan dua perkataan Latin, iaitu socio dan logos Ilmu sosiologi menjadi satu disiplin apabila berlaku revolusi perindustrian di Eropah dan Amerika. Terbahagi kepada dua cabang

TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI
Ibnu Khaldun (1332 -1406)

i. Mengkaji ketuhanan.

masyarakat

berpandukan sosiologi

unsur dengan

ii. Menghubungkan pemikiran pemerhatian sejarah.

iii. Membezakan antara masyarakat primitif dengan moden serta mengkaji perkaitan antara institusiinstitusi sosial seperti politik dan ekonomi.

iv. Memperkenalkan konsep penting sosiologi seperti perbandingan desa dan kota, asabiyah atau solidariti sosial, perubahan sosial serta bidangbidang berkaitan sosiologi politik, ekonomi dan sejarah.
v. Mengiktiraf kewujudan masyarakat yang

TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI
Auguste Comte (1797 1857)

i. Mengasaskan perkataan sosiologi. ii. Pengkajian masyarakat dibuat secara saintifik dan sistematik.

iii. Membahagikan pengkajian masyarakat kepada statik sosial dan dinamik sosial.
iv. Mengemukakan pendapat dalam Law of the Three Stages (Undang-undang Tiga Peringkat) 3 peringkat perkembangan intelektual: Teologikal Metafizikal Positif

v. Mengutamakan

faktor-faktor

intelektual

dalam

TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI
Karl Marx ( 1818 1883)

i. Mengaitkan idea-idea ekonomi dengan institusi sosial.

ii. Pemikiran berasaskan materialisme sejarah.


iii. Menganggap ekonomi sebagai asas atau struktur masyarakat. iv. Menumpukan kajian kepada perubahan-perubahan yang berlaku pada zaman moden.

v. Menurut Marx, sejarah keseluruhan manusia adalah dipenuhi oleh perjuangan antara kelas. Kelas pemerintah (borjuis) dan kelas pekerja (proletariat). Kedua-dua pihak akan memperjuangkan kepentingan masing-masing dan dari situ timbulnya konflik kelas.

TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI
Emile Durkheim (1858 1917)

i. Menekankan fakta sosial adalah sama seperti mengkaji benda. 2 jenis fakta sosial: a) Fakta sosial material (peraturan dan birokrasi) b) Fakta sosial bukan material (budaya dan institusi sosial) ii. Menekankan penggunaan statistik dalam menganalisis teori-teori sosial.

iii. Mengemukakan penganalisisan terhadap perkembangan pembahagian tugas dalam masyarakat.


iv. Menyatakan pandangan bahawa perubahan sosial membawa kepada masalah sosial - fenomena anomie

TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI
Herbert Spencer (1820 1903)

i. Menerangkan sistem laissez-faire, kapitalisme, mementingkan individualisme, persaingan dan dasar tidak campur tangan kerajaan. ii. Sependapat dengan Comte mengenai statik sosial dan dinamik sosial. iii. Menyamakan masyarakat dengan organisma biologi. iv. Proses perkembangan sosial adalah dipengaruhi oleh perjuangan untuk wujud dan keupayaan untuk terus hidup. v. Masyarakat berkembang melalui 2 cara: a)penggandaan anggota

TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI
Max Weber (1864 1920)

i. Menolak konsep materialisme sejarah Marx kerana Weber berpendapat idea dan nilai turut mempunyai kesan yang sama seperti faktor ekonomi.
ii. Tidak setuju sosialisme. dengan revolusi dan mengkritik

iii. Mengemukan teori mengenai proses rasionalisasi. iv. Menyumbang konsep ideal type (ciri unggul) kepada sosiologi moden. v. Menjelaskan bahawa tidak tepat mengkaji manusia sama seperti mengkaji sains fizikal.

TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI
George Herbert Mead ( 1863 1931)

i. Memperkenalkan teori interaksionisme simbolik (simbol yang signifikan atau mempunyai makna) ii. Konsep yang terkenal: kendiri, minda dan masyarakat.

iii. Menumpukan perhatian kepada menganalisis proses sosial bersaiz kecil.


iv. Beliau menghuraikan hubungan antara aksi manusia dengan konsep simbol. v. Bentuk-bentuk simbol: perkataan, perlakuan, objek dan bahasa.

TEORI SOSIOLOGI

MAKRO

MIKRO

TEORI FUNGSIONALISME

TEORI KONFLIK

TEORI INTERAKSIONISME

STRUKTUR MASYARAKAT YANG BERFUNGSI

STRUKTUR MASYARAKAT YANG BERKONFLIK

AKSI & INTERAKSI INDIVIDU DALAM MASYARAKAT

INTEGRASI TEORI MAKRO & MIKRO

Teori Fungsionalisme
Berasaskan pandangan tokoh-tokoh awal seperti

Comte, Spencer dan Durkheim. Tokoh moden: Talcott Parsons dan Robert K. Merton Mengkaji fungsi perlakuan sosial dalam kegiatankegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Masyarakat dianalogikan seperti organisma yang mempunyai bahagian-bahagian tertentu. Bahagian masyarakat (dikenali sebagai struktur, terdiri daripada ekonomi, politik, agama, pendidikan & sebagainya). Kajian seterusnya dilakukan untuk melihat bagaimana bahagian atau struktur masyarakat

Teori Fungsionalisme
Berdasarkan teori, struktur-struktur sosial akan

menentukan kelancaran perjalanan atau keharmonian masyarakat. Menekankan kepentingan persefahaman anggotaanggota masyarakat atau konsensus untuk mencapai keharmonian dan kestabilan masyarakat. Brinkerhoff & White (1989): 3 andaian utama ahliahli fungsionalisme i. Stabiliti ii. Harmoni iii. Evolusi

Teori Konflik

Aliran Marx
Tidak bersetuju dengan konsep konsensus kerana

konflik tidak dapat dihindarkan untuk berubah


Perubahan boleh berbentuk revolusi ataupun

adaptasi, namun ia mestilah dimulai oleh konflik


konsep dialektik, determinisme ekonomi &

aktivisme sosial.
Pembentukan masyarakat baru adalah hasil konflik

kelas sosial untuk menguasai ekonomi.


Ekonomi adalah struktur asas masyarakat Kelas sosial adalah faktor penting dalam

menentukan kedudukan individu dalam masyarakat.

Teori Konflik

Aliran Weber Mengkritik pandangan determinisme ekonomi Marx.


Menghalusi konsep Marx mengenai kuasa dan

kelas.
Tidak setuju dengan Marx yang mengatakan

perubahan sosial adalah semata-mata kerana konflik kelas.


3 dimensi konsep yang digunakan Weber:

i. kelas ii. status

Teori Interaksionisme Simbolik


Dipengaruhi oleh ahli sejarah sosial Jerman Setiap individu perlu memahami dunia masyarakat

daripada sudut individu


Symbolic interactionisme (George Herbert Mead) Simbol digunakan oleh manusia untuk berinteraksi Konsep makna oleh Blumer (1969) Memahami konteks penggunaan Simbolik untuk menambah kemesraan hubungan Simbolik untuk rundingan

Teori Interaksionisme Simbolik


Prinsip asas teori interaksi simbolik menurut

Ritzer (1992)
Keupayaan berfikir manusia dibentuk dari interaksi

sosial
Manusia mempelajari makna dan simbol untuk

berinteraksi
Simbol dan makna boleh diubahsuai mengikut

situasi
Manusia boleh menjangkakan kemungkinan kesan

tindakan dan membuat penilaian

Integrasi Makro dan Mikro


Empat perkara pokok
Aksi individu atau struktur sosial Konsensus dan konflik Perkembangan sosial moden

Persoalan gender

Integrasi Makro dan Mikro


Teori strukturasi Giddens (1984)
Agensi dan struktur sebagai dualiti
Persekitaran sosial tempat adalah gabungan

peristiwa dan aksi rawak dan berstruktur


Ciri-ciri struktur diikut, dibina, diubah suai dan

dicipta semula

Teori Pendidikan Moden


Teori sosiologi dari sudut pendidikan:

Teori Makro Aspek pendidikan luas iaitu menghubungkan pendidikan dengan keseluruhan masyarakat.

Teori Mikro
Melihat pendidikan dalam skop lebih kecil seperti kumpulan tertentu dalam masyarakat. Penelitian pendidikan dibuat dalam 3 perspektif:

Fungsionalisme, Konflik & Interaksionisme

Pendidikan mengikut perspektif Fungsionalisme


Menganalisis hubungan pendidikan untuk

memenuhi keperluan masyarakat


Fungsi pendidikan: Merekrut dan menempatkan

manusia dalam kedudukan masyarakat


Durkheim (1956)
Perkembangan pendidikan berkait secara

langsung kepada perubahan idea dan keperluan masyarakat


Membezakan ciri-ciri pengeluaran masyarakat

moden dan sebelumnya (solidariti organik dan

Pendidikan berfungsi untuk mengekalkan

masyarakat
Berasaskan konsensus, tidak bersifat individualisme
Pendidikan berfungsi untuk mengisi kekosongan

bidang-bidang pengkhususan dan kepakaran


Masyarakat dididik mengikut kehendak dan nilai

masyarakat (sosialisasi secara teratur generasi muda)


Peluang yang sama dalam pendidikan - mobiliti

sosial.

Pendidikan Moral dan Masyarakat Moden


Sosialisasi dan anomie Pendidikan moral diajar untuk menyelamatkan

manusia dari anomie


Moraliti sebagai fakta (Durkheim) Konsep disiplin diri, ikatan dalam kumpulan sosial

dan autonomi diri


Terapan pendidikan moral melalui disiplin

Mematuhi peraturan sekolah disiplin diri Fungsi hukuman pelajar memahami kesan

(consequences )
Sekolah berfungsi untuk menerapkan semangat

hidup dalam kumpulan


Peranan Guru besar: mengintegrasikan sekolah

dengan persekitaran masyarakat


Agama?

Pendidikan mengikut perspektif Teori Konflik


Tidak bersetuju dengan fungsionalisme: pendidikan

moden memporak perandakan masyarakat


Proses sosialisasi: mengikut kelas-kelas sosial

yang berbeza
Pendidikan untuk mengekalkan atau melebarkan

ketidaksamaan sosial
Pendidikan digunakan dalam sistem kapitalis untuk

tujuan ekonomi.

Pendidikan menyebelahi satu pihak

Kejayaan tidak bergantung kepada inteligen atau

IQ tetapi kedudukan jurang ekonomi


Pendapat Bowles dan Gintis:

Pendidikan mempertahan struktur kelas dan

kedudukan melalui kemahiran berdasarkan pendidikan


Pendidikan menyediakan tempat untuk golongan

muda memperoleh tempat dalam kelas sosial

Legitimasi Sistem pendidikan mengesahkan ideologi peluang

pendidikan yang saksama dan ideologi meritokrasi


Sosialisasi Pembentukan kesedaran di kalangan individu

yang mereka berada dalam sistem sosial yang perlu dikekalkan


Fungsi sekolah: membentuk sifat autoriti, hormat

dan mempunyai kualiti perkerja sektor industri


Tujuan ujian - meletakan pelajar dalam kelas industri Ivan Illich (1971) berpendapat: Sistem sekolah perlu dihapuskan (deschooling) Diganti dengan convivial

Pendidikan mengikut perspektif Interaksionisme


Tertumpu kepada kumpulan-kumpulan dalam

masyarakat
Mengkaji fenomena kumpulan masyarakat

melalui pemerhatian dan rekod dan turut serta dalam aktiviti subjek yang diselidiki
Sangat sesuai untuk mengkaji kumpulan-

kumpulan kecil
Menolak fahaman fungsiolansime dan konflik

yang tidak menekan aspek makna dan individu

Andaian menurut perspektif mikro menurut

Blackledge dan Hunt (1985):


Aktiviti harian Kebebasan Makna Interaksi Rundingan Pendekatan subjektif

Contoh:
Guru membuat kesimpulan mengenai peribadi

murid melalui cara dia berinteraksi


Argumen
Ketepatan pemerhatian
Refleksi pemerhatian

THE END..
COMMENTS OR QUESTIONS??