Anda di halaman 1dari 5

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Faculty Of Technology Management And Business

PROPERTY MANAGEMENT
Quiz 2
“Kepentingan Akta Dan Undang-Undang Pengurusan Harta Tanah”

BPE 34503
SEM 1 SESSION 2012/2013

Lecturer: Pn. Norjariah binti Arif

Muhammad Shahril bin Yasar
AP100068

mengawal prosedur disiplin. Appraisers and Estate Agents. menyelia penilai harta tanah dalam tempoh percubaan. BOVAEA adalah badan yang penting yang akan mengawal etika dan piawai sebagai seorang penilai di Malaysia. Malaysia 1981 adalah menyelia penilai harta tanah yang berdaftar. Seperti contoh. Seperti profesion lain setiap individu adalah dikawal di bawah satu badan yang dapat mengekalkan dan meningkat kualiti dan piawai yang di tetapkan. begitu juga bagi bidang penilaian. terima dan menolak permohonan untuk menjadi penilai berdaftar. bidang kedoktoran terdapat badan yang menjaga dan mengawal etika profesion sebagai seorang doktor. . Umum adalah maklum bahawasanya tugas BOVAEA adalah untuk menyelia dan mengawal penilai harta tanah yang berdaftar.Kepentingan Akta Dan Undang-Undang Pengurusan Harta Tanah. MVS ini akan menentukan pendekatan kaedah penilaian yang terbaik untuk digunakan oleh penilai. mengendalikan peperiksaan untuk menjadi penilai berdaftar. (b) Malaysian Valuation Standards (MVS) MVS merupakan satu piawai yang dijadikan rujukan oleh semua penilai yang berdaftar di Malaysia. menentukan skala yuran. menyelaras etika profesional penilai dan pengurus harta & Memberikan biasiswa. Antara tugas yang menjadi tanggungjawab Board of Valuers. (BOVAEA). Malaysia 1986 (as amended). Melalui MVS ini penilai akan mempunyai penerangan yang kukuh bagi menyokong nilaian yang dilakukan. Appraisers and Estate Agents. (a) Board of Valuers.

(c) Strata Titles Act 1985 Akta Hakmilik Strata 1985 merupakan satu undang-undang utama yang membolehkan bangunan berbilang tingkat dipecah bahagi untuk dikeluarkan hakmilik strata ke atas petak-petak bangunan dan kemudiannya membolehkan bangunan-bangunan ini diurus dan disenggara secara berterusan oleh suatu badan statutori dikenali sebagai perbadanan pengurusan.pemilik sebagai perbadanan pengurusan Ini ditunjukkan melalui ilustrasi seperti di bawah: . Tahap 3 . Penyenggaraan dan pengurusan sesebuah skim strata akan melalui tiga tahap bermula dari bangunan yang baru didiami. dan. i. Yang terbaru. Akta ini mula berkuatkuasa pada 1 Jun 1985 dan telah melalui beberapa kali pindaan. Tahap 1 . iii.pemaju yang bertindak sebagai perbadanan pengurusan.pemaju akan memikul tanggungjawab mengurus yang lazimnya dibuat mengikut perjanjian jual beli. Akta 318 telah melalui satu lagi pindaan yang berkuatkuasa pada 12 April 2007. ii. Tahap 2 .

Akta ini adalah bertujuan untuk menyediakan satu rujukan dan peraturan bagi penyelenggaraan dan pengurusan bangunan dan harta tanah awam serta perkara sampingan yang ada padanya. Akta 318 untuk mendengar dan memutuskan pertikaian-pertikaian yang dibuat di bawah Akta itu. Akta ini adalah penting bagi memastikan segala urusan berkaitan pengurusan bangunan yang melibatkan pemaju dan JMB berjalan dengan lancar dan mengikut undang-undang yang ditetapkan. Antara perkara yang termaktub dalam akta ini adalah berkaitan perbadanan pengurusan (JMB). Justeru. Akta ini juga akan menerangkan berkaitan caj-caj yang terdapat dalam urusan penyelenggaraan dan pengurusan bangunan bagi memudahkan pihak tertentu untuk membuat rujukan. . Akta ini juga boleh menjadi rujukan kepada pemilik harta tanah untuk memastikan bahawa mereka tidak ditipu oleh pihak tertentu. (d) Building and Common Property (Maintenance and Management) 2007. Lembaga Hakmilik Strata merupakan platform terbaik bagi perbadanan pengurusan mahupun pemilik petak membawa sebarang permasalahan untuk diadili. Fungsi Lembaga adalah hampir sama dengan badan pentadbiran keadilan yang lain seperti Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 dan Tribunal Tuntutan Pengguna di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. tugas pemaju untuk mengadakan mesyuarat berkaitan pengurusan bangunan dan berkaitan tugas dan bidang kuasa JMB. pindaan 2007 telah memperluaskan perintah-perintah Lembaga Hakmilik Strata bagi membolehkan perbadanan pengurusan berfungsi dengan lebih efesien. perintah-perintah yang boleh dikeluarkan oleh Lembaga adalah terhad. Akta ini juga akan memudahkan perjalanan perjanjian yang ingin di meterai oleh pihak-pihak yang berkenaan.Lembaga Hakmilik Strata adalah sebuah badan statutori yang ditubuhkan di bawah Bahagian IXA. Meskipun begitu.

Pengurus Hartanah hendaklah menyediakan. 2. vendor dan kontraktor perkhidmatan. 3. kakitangan tapak. Pengurus Hartanah hendaklah memastikan kesesuaian dan bilangan pekerja yang mencukupi untuk mentadbir pejabat tapak dan menguruskan operasi setiap hari. Pengurusan yang baik akan memastikan operasi harta tanah akan berjalan dengan sempurna dan akan menjimatkan kos operasi. Pengurusan bangunan merupakan perkara penting dalam pengurusan harta.(e) Malaysian Property Management Standards. Setiap harta haruslah disesuaikan dengan kaedah pengurusan yang betul. Pengurus Hartanah hendaklah merumuskan pengurusan dan penyelenggaraan prosedur untuk memastikan penyeliaan yang cekap sempurna. Ia adalah tanggungjawab Pengurus Harta untuk membentuk dan melaksanakan dasar-dasar dan prosedur yang relevan untuk harta dan memastikan semua pergerakan operasi di bawah kawalan. . Antara perkara yang termaktub di dalam Pengurusan Hartanah Piawaian Malaysia ini adalah:1. Pengurus Hartanah hendaklah menubuhkan pengurusan pejabat tapak bangunan yang sesuai tertakluk kepada kelulusan Pelanggan. 4. 5. mengkaji semula dan melaksanakan Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi pentadbiran pejabat tapak.