Anda di halaman 1dari 21

SEKOLAH KEBANGSAAN (2)

JALAN BATU TIGA,


JALAN PEKAN BARU, 41150
KLANG, SELANGOR

RANCANGAN STRATEGIK UNTUK KECEMERLANGAN


PANITIA MATEMATIK 2008

DISEDIAKAN OLEH : CIK NURULHUSNA BINTI YEM


KETUA PANITIA MATEMATIK 2008
RANCANGAN STRATEGIK UNTUK KECEMERLANGAN
PANITIA MATAPELAJARAN MATEMATIK 2008

1. PENDAHULUAN

Mata pelajaran Matematik merupakan satu daripada mata pelajaran wajib di


bawah program Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang mula
dilaksanakan pada tahun 1983. Perubahan buat pertama kali dilakukan setelah
hampir dua kitaran pelaksanaannya. Pada tahun 1994, Sukatan pelajaran
matematik KBSR yang mengalami sedikit perubahan telah dilaksanakan di
semua sekolah rendah. Berdasarkan mesyuarat pada 21 dan 22 Februari 1999,
kurikulum Matematik KBSR telah disemak semula atas beberapa rasional.

Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang berilmu


pengetahuan dan beketrampilan mengaplikasikan pengetahuan Matematik.
Antara usaha ke arah wawasan ini, perlu memastikan masyarakat
membudayakan Matematik dalam kehidupan harian. Justeru itu, kemahiran
penyelesaian masalah dan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk
supaya dapat membuat keputusan dengan berkesan.

Matematik adalah asas dan jentera penggerak kepada pembangunan dan


perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, penguasaan ilmu
Matematik perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi menyediakan
tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk
sebuah negara maju. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara
yang berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran
penyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu dibina dari
peringkat sekolah.

Matematik pada peringkat rendah akan diteruskan pada peringkat menengah


dan akan menjadi faktor untuk penguasaan subjek-subjek sains yang lain
termasuklah Matematik Tambahan, Fizik dan lain-lain. Lantas, Penerusan agenda
pemantapan subjek Matematik secara strategik harus dilaksanakan untuk tahun
ini dan diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang.
2. MATLAMAT

Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bertujuan untuk membina pemahaman murid


dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira.

Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan


harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat
dan negara maju dapat membantu murid melanjutkan pelajaran.

3. OBJEKTIF

Kurikulum matematik Sekolah rendah membolehkan murid:

1. Mengetahui serta memahami konsep, hukum dan prinsip yang berkaitan


dengan:

a. nombor

b. operasi

c. ukuran

d. ruang

e. perwakilan data

2. menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu:

a. tambah

b. tolak

c. darab

d. bahagi

3. menguasai kemahiran operasi bergabung


4. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:
a. Membuat anggaran dan penghampiran

b. Mengukur

c. Mengendali data

d. Mewakilkan maklumat dalam bentuk graf dan carta

5. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi merancang strategi


menyelesaikan masalah secara berkesan dan bertanggungjawab dalam
kehidupan seharian.
6. Menggunakan laras bahasa matematik yang betul
7. Menggunakan perkakasan dan perisian teknologi yang bersesuaian untuk
membina pemahaman konsep, menguasai kemahiran matematik dan
menyelesaikan masalah.
8. mengamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik, tepat dan teliti.
9. mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dunia pendidikan
matematik; dan
10.Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

4. MASALAH – MASALAH YANG DIHADAPI

4.1 Masalah pelajar


a. Pelajar-pelajar kurang berminat terhadap mata pelajaran matematik
disebabkan sikap dan latar belakang pelajar.
b. Lemah asas matematik kerana pelajar kurang memahami topik-topik
tingkatan 1 dan 2, termasuk di sekolah rendah.
c. “Mental Block” di mana pelajar menganggap matematik susah.
d. Lemah bahasa menyebabkan salah maksud soalan
e. Kurang kemahiran menjawab soalan-soalan subjektif iaitu menulis
langkah kerja.

4.2 Masalah guru


a. Latihan yang tidak mencukupi kerana pelajar tidak menyiapkan latih
tubi yang diberikan oleh guru.
b. Penyampaian guru tidak mengikut kebolehan pelajar
c. Buku latihan pelajar tidak dapat disemak dan diselia oleh guru dengan
sewajarnya disebabkan guru sering berkursus dan seumpamanya.
d. Guru kurang pengalaman terutama guru baru.
e. Guru menggunakan teknik pengajaran yang lemah dan tidak menarik.
f. Pengajaran di kelas tidak berorientasikan pelajar.

5. FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN

5.1 Menentukan pelunjuran PMR dan SPM dalam Perancangan Peningkatan


Prestasi.
5.2 Melaksanakan program yang telah dirancang mengikut kumpulan sasaran.
5.3 Memperbanyakkan bengkel-bengkel dan kursus-kursus penguasaan asas
Matematik.
5.4 Menambah baik pendekatan soalan peperiksaan dan pencerapan kepada
latihan pelajar.
5.5 Menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, sistematik
dan kondusif.
5.6 Memberikan banyak latihan bertulis untuk pelajar
5.7 Menyedarkan pelajar kepentingan matematik dalam bidang kerjaya
5.8 Melibatkan pusat sumber dan persatuan matematik dalam aktiviti
matematik
5.9 Mengadakan hubungan dengan ibu bapa bagi menyedarkan ibu bapa
terhdapa pencapaian anak-anak mereka.

6. PERLAKSANAAN

6.1 Guru menghabiskan sukatan pelajaran pada bulan Ogos


6.2 Menjalankan latih tubi bagi setiap topik sepanjang tahun
6.3 Menjalankan gerak gempur Matematik soalan-soalan PMR dan SPM
6.4 Mengadakan ujian topikal setiap kali habis sesuatu topik untuk mengesan
kelemahan pelajar
6.5 Mengadakan 2 kali ujian bulanan
6.6 Mengadakan klinik matematik bagi pelajar yang lemah, dan Kelas
Tambahan bagi pelajar yang sederhana.
6.7 Menjalankan peperiksaan semester 1 dan 2 untuk tingkatan 4
6.8 Menjalankan latihan intensif (Ogos – Oktober)
6.9 Mengadakan bengkel Matematik untuk menarik minat pelajar.
6.10 Mengadalahan seminar teknik menjawab soalan
6.11 Mengadakan Minggu Matematik
6.12 Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan Bantu mengajar dengan
berkesan
6.13 Meminta ibu bapa menyemak kerja pelajar dari masa ke masa.

7. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PELAN TINDAKAN MATAPELAJARAN

FOKUS KECEMERLANGAN PANITIA MATAPELAJARAN

TARIKH
PELAKSA
BI FOKUS & PELAN SASARA SIAP/
NA
L STRATEGI TINDAKAN N PELAKSANA
UTAMA
AN
1. Memastikan 1. Melaksanakan Semua GKMP Januari, mei,
pengurusan mesyuarat guru Sains & Ogos, dan
panitia Panitia Matemati Matematik, Oktober
matematik mengikut k Ketua Januari
berfungsi takwim Panitia (Mesyuarat
sebagai 2. Melantik ahli Panitia
penggerak jawatankuasa Pertama)
kecemerlangan dalam panitia
matematik 3. Melantik
Penyelaras
Tingkatan
(penganalisaa
n UB1, UB2,
PPT, PAT)
4. Panitia
menyediakan
rancangan
tahunan
Matematik
yang lengkap
dan
komprehensif.
TARIKH
PELAKSA
BI FOKUS & PELAN SASARA SIAP/
NA
L STRATEGI TINDAKAN N PELAKSANA
UTAMA
AN
5. Memastikan
setiap guru
Matematik
memberikan
tugasan
bertulis
diakhir sesi
pembelajaran
dan tugasan
masa cuti dan
menyemakny
a.
6. Memastikan
pelajar lemah
Matematik
mendapat
bimbingan
dan perhatian
yang
sewajarnya
dari guru
Matematik
kelas masing-
masing atau
mana-mana
guru
Matematik.

2. Memastikan • Membentuk Semua Ketua Pada akhir Jun


pelajar AJK Program pelajar Panitia semua pelajar
tingkatan 3 dan Ceramah/Ben tingkatan Kaunselor tingkatan 3
5 mendapat gkel Teknik 3 dan 5 Semua dan 5 telah
bimbingan dan Menjawab Guru menyertai
pendedahan Soalan Matematik bengkel
teknik • Menentukan Tingkatan teknik
menjawab penceramah 3 dan 5 menjawab
soalan • Menentukan soalan
Matematik PMR anggaran kos Matematik
dan SPM • Menyediakan SPM
terkini.
tempat
• Memaklumkan
kepada
penjaga/ibuba
pa
• Mengadakan
mesyuarat AJK
Pelaksana
• Penilaian
program

3. Memastikan • Membentuk Semua Ketua Pada akhir Jun


pelajar AJK Program pelajar Panitia semua pelajar
tingkatan 2 dan Ceramah/Ben tingkatan Kaunselor tingkatan 1-2
4 mendapat gkel Teknik 2 dan 4 Semua dan 4 telah
bimbingan dan Menjawab Guru menyertai
persediaan Soalan Matematik bengkel
teknik soalan • Menentukan Tingkatan teknik
Matematik PMR penceramah 1-2 dan 4 menjawab
dan SPM • Menentukan soalan
terkini. anggaran kos Matematik
SPM
• Menyediakan
tempat
• Memaklumkan
kepada
penjaga/ibuba
pa
• Mengadakan
mesyuarat AJK
Pelaksana
• Penilaian
program

4. Pengurusan • Menyediakan Semua Memastika Januari –


bahan Bantu Belanjawan guru n guru Oktober
mengajar • Menyenaraika Matemati Matematik
Matematik n Bahan k mengguna

Sumber kan bahan

• Penempatan bantu

Bahan mengajar

Sumber secara

• Rekod maksimum

Penggunaan
Bahan
Sumber
• Rekod
Penggunaan
Bilik-Bilik
Khas
• (APD/Makmal
)
• Rekod
Penggunaan
Bahan

5. Memastikan • Membentuk GKMP April


Minggu AJK Program Sains Dan
Matematik Minggu Matematik,
diadakan Matematik Ketua
• Menyenaraika Panitia,
n Aktiviti Ketua
• Menentukan Panitia,

Kumpulan Semua

Sasaran Guru

• Menentukan Matematik

Anggaran Kos
• Mengadakan
Mesyuarat
Ajk Pelaksana

6. Meningkatkan Mengadakan • Semu Semua Mac –


peratus Klinik Matematik a guru September
kelulusan Pelajar Matematik
dalam Mengadakan lemah
peperiksaan kelas cemerlang &
bagi tingkatan bagi pelajar yang Seder
4 dan SPM mempunyai hana
tahap • Pelajar
pencapaian yang denga
baik n
penca
Kelas Maju Diri paian
yang
Vocabulary baik
Mathematics • Pelajar
sederh
ana
• Semu
a
pelaja
r
tingka
tan 2-
5

7. Pencerapan Melaksanakan Semua Pengetua Feb – Oktober


pencerapan ke guru Penolong
atas guru – guru Matemati Kanan
Matematik k GKMP
Sains &
Matematik
Ketua
Panitia

8. Pendedahan Perkembangan Semua GKMP Januari -


Program staf (intervesi guru Sains & Oktober
Kurikulum buku teks, Matemati Matematik,
pendedahan k Ketua
penggunaan Panitia
alatan PPSMI, Panitia
Buddy System) Bahasa
Inggeris,
Guru
Matematik
yang
menghadiri
kursus
8. CARTA GANT PANITIA MATAPELAJARAN

BI JA FE MA AP ME JU JU O SE OK NO
AKTIVITI
L N B C R I N L GOS PT T V
Mesyuarat
1.     
Panitia
Semakan
2. Rancangan 
Tahunan 2007
Perkembangan
Staf –
- Kaedah
Periksa
3. Kertas    
- Program
Bimbingan
Matematik
(PROBIM)
Kelas Tambahan
4. Tingkatan 3 dan       
5
5. Klinik Matematik       
Kem Teknik
6. Belajar   
Matematik
Kem Muhasabah 
7.
Matematik
Rakan
Pembimbing
8. bersama        
Persatuan
Matematik
Buddy System
9. bersama Panitia     
B.I
10 Minggu

. Matematik
11 Teknik menjawab
 
. PMR dan SPM
12 Ujian Bulanan     
1,2, PAT, Pra
. PMR dan Pra-
SPM
Gerak Gempur
13 Matematik PMR    
dan SPM
Menghabiskan
1
sukatan         
4.
pelajaran
Latih tubi
15
tingkatan 1,2    
.
dan 4
Majlis
16
kecemerlangan  
.
dan doa selamat

9. RUMUSAN / PENUTUP

Dengan ini diharapkan segala program yang dirancang serta komitmen guru
dan pelajar dapat menyumbang ke arah merealisasikan apa yang diharapkan.

10.LAMPIRAN
10.1 UNJURAN PENCAPAIAN MATAPELAJARAN BAGI TINGKATAN 3, DAN
5 BESERTA GRAF

10.1.1 Jadual Unjuran Pencapaian Matapelajaran Matematik


Pelajar-Pelajar Tingkatan 3/2008

LULUS GAGA Bil


Peperiksaa L Calo Jumla Gred
A B C D E % %
n/ n h Purat
lulus gagal
Tahun Lulus Calon a
A-D
PAT 2007 72 48 38 67 244 225 47.97 52.03 3.77
Unjuran PMR 13 11 91 88 42 427
% % %
469
2008 1 7 91.04 8.96% 2.56
% %
244 PAT 2007
PMR 2008

131
140
117
120
100 91
88
72
80 67
48
60 38 42
40
20
0
A B C D E
(Gagal)

10.1.2 Jadual Unjuran Pencapaian Matapelajaran Matematik


Pelajar-Pelajar Tingkatan 5/2008

CEMERLAN Bil
KEPUJIAN LULUS
G Calo Bil
1A 2A 3 4B 5C 6 7 8
Peperiksaa n Calo Jum Gred
B C D E %
n/ Lulu n Calo Purat
Lulus
Tahun s Gaga n a
1A – l
8E
PAT 2007 12 10 5 10 10 15 1 3 368 32.07 7.90
118 250
9 7 %
Unjuran SPM 53 50 3 38 33 28 4 4 318 50 86.41 4.92
2008 2 4 0 %
250

PAT 2007
SPM 2008
53
50 50
50
50 44

37 40
40 38
33
32
30 28

19
20 15

12
10 10 10
10 5

0
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9E
(Gagal)

10.2. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PMR SEBENAR MATEMATIK(2003-2007)

% BIL % BIL
TAHUN A B C D E GP
GAGAL LULUS LULUS HADIR
2003 59 48 80 143 35
39.2 9.6% 330 90.4% 365 3.13
% 16.2% 13.2% 21.9% 9.6%
%
2004 54 52 70 120 57
16.1% 296 83.9% 353
% 15.3% 14.7% 19.8% 34% 16.1%
2005 51 43 56 133 65
38.2 18.7% 283 81.3% 348 3.3
% 14.7% 12.4% 16.1% 18.7%
%
2006 83 46 75 137 63
15.59 84.41
20.54 16.34 18.56 33.9 15.59 341 404 3.13
% % %
% % % % %
2007 82 60 65 159 77
35.9 17.4% 366 82.6% 443 3.2
% 18.5% 13.5% 14.7% 17.4%
%
ANALISA PERATUS LULUS PEPERIKSAAN PMR SEBENAR MATEMATIK(2003-2007)
DAN UNJURAN TAHUN 2008

% Lulus

91.6%
100 90.4%
84.4%
90 83.9% 82.6%
81.3%
80

70

60

50
40
30
20
10

2003 2004 2005 2006 2007 2008


(unjuran)
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM SEBENAR MATEMATIK(2004-2007)

TAHU BIL %
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G
N CALON GAG

2003 60 19 27 36 28 37 63 96 153
29.4
519 11.56 3.66 5.20 6.94 12.14 29.48
% 5.39% 7.13% 18.5% %
% % % % % %
2004 479 13 16 40 38 50 65 61 74 122 25.4
% 2.71% 3.34 8.35 7.93 10.44 13.57 12.73 15.45 25.47
%
% % % % % % % %
2005 344 23 11 14 23 30 30 41 52 120 34.8
% 6.6% 3.1% 4.0% 6.6% 8.7% 8.7% 11.9% 15.1% 34.8%
2006 283 24 7 13 16 13 9 34 70 92 32.5
% 8.48% 2.47 4.59 5.65 4.59% 3.18% 12.01 24.73 32.50
%
% % % % % %
2007 44%
%
2008
%
ANALISA PERATUS LULUS PEPERIKSAAN SPM SEBENAR MATEMATIK(2004-2006),
TARGET 2007,
DAN UNJURAN TAHUN 2008

% Lulus

100

90 82.3%
81.3%
80
70.52%
70 66.9%
65.1%
56.6%
60

50

40

30
20
10

2004 2005 2006 2007 2007 2008


(target) (SPM) (unjuran)
(HC1)
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM SEBENAR MATEMATIK(2004-2007)

TAHU BIL %
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G L
N CALON GAGAL

2004
%
2005
%
2006
%
2007
%

ANALISA PERATUS LULUS PEPERIKSAAN STPM SEBENAR MATEMATIK TULEN(1996-


2007)
DAN UNJURAN TAHUN 2008

% Lulus

100

90

80

70

60

50
40
30
20
10
0 2006 2007 2008
(unjuran)

Anda mungkin juga menyukai