Anda di halaman 1dari 6

SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 1 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian

PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Kursus: __________________________________________________________________________________________ Minggu/ Tarikh 1 Tajuk dan Kandungan Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia Sebelum Merdeka jenis sekolah laporan pendidikan masalah yang timbul Selepas Merdeka jenis sekolah laporan pendidikan masalah yang timbul Semasa jenis sekolah Laporan pendidikan Perubahan dalam sistem pendidikan negara Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Gambaran umum tentang kursus dan penjelasan tentang sesi amali & Independent Student Learning (ISL). EDU 3101 Kod: ____________ Amali (jam) ISL (jam) Persediaan tutorial: Membuat rujukan di pusat sumber mengenai cabangcabang falsafah pendidikan dan membuat rumusan dalam bentuk peta minda. 3 (3 + 0) Kredit: _________ Catatan Rujukan Asas: Sufean Hussin.(2004). Pendidikan di Malaysia:Sejarah,Sistem dan nd Falsafah.(2 ed.).KL:Dewan Bahasa dan Pustaka.

1.1 Menghuraikan sejarah Penjelasan tentang: perkembangan sistem pendidikan di Malaysia Perkembangan Sistem sebelum dan selepas serta Pendidikan di Malaysia semasa (1.1,1.6) Sebelum, 1.2 membanding-bezakan Selepas dan sistem pendidikan Semasa sebelum dan selepas merdeka kemerdekaan (6.1) Perubahan dalam sistem pendidikan negara

Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial Dalam kumpulan pelajar membanding beza sistem pendidikan semasa berbanding sebelum merdeka dengan menggunakan pengurusan grafik dan membentangkan dalam kelas.

**Semua hasil aktiviti amali & ISL mesti dimasukkan dalam portfolio pelajar ** Rujukan tambahan digalakkan

Konsep asas falsafah dan falsafah pendidikan Pengenalan kepada Falsafah Pengertian falsafah Cabang falsafah Pengenalan kepada Falsafah Pendidikan Falsafah Pendidikan Islam dan Timur Pengenalan kepada Falsafah Pendidikan Islam - konsep & prinsip

2.1 Menjelaskan konsep falsafah dan falsafah Pendidkan(1.4) 2.2 Menghuraikan cabangcabang Falsafah(1.2,2.3)

Penjelasan tentang: -

2.3. membincangkan dan membentangkan kepentingan kefahaman falsafah pendidikan.(1.3,1.4,1.6) 3.1Menghuraikan konsep dan prinsip Falsafah Pendidikan Islam(1.4,3.4,4.5,5.5)

Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabangpengertian falsafah cabang dalam falsafah cabang Falsafah pendidikan. pengenalan kepada Falsafah Pendidikan. Pengenalan kepada Falsafah Pendidikan Islam Konsep prinsip

Persediaan tutorial:

Rujukan: Abdul Rahman Arof & Zakaria Pelajar mencari Kasa.(1995). Falsafah dan bahan atau nd konsep pendidikan (2 maklumat mengenai tokoh-tokoh falsafah ed.).Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. pendidikan Islam dan membuat nota Barrow & Woods.(2006). An introduction to philosophy of mengenainya. th education. (4 ed.).London: Routledge. Nodding, N.(2006). nd Philosophy of education.(2 ed.) Colorado : Westview Press.

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh 3 Tajuk dan Kandungan Falsafah Pendidikan Islam - fungsi Falsafah Pendidikan Timur - konsep & prinsip - fungsi Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Dalam kumpulan pelajar memilih seorang tokoh falsafah pendidikan Islam dan seorang tokoh falsafah pendidikan Timur serta membentangkan pandangan tokoh tersebut. Amali (jam) ISL (jam) Persediaan tutorial: Mencari maklumat di internet dan perpustakaan mengenai perkembangan falsafah pendidikan barat dan membanding beza antara cabangcabang dalam falsafah pendidikan Barat dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai Catatan

3.2 Menghuraikan konsep dan Penjelasan tentang: prinsip falsafah Pendidikan Timur (1.4,2.3,3.4,4.5,5.5) fungsi Falsafah Pendidikan Islam konsep & prinsip Falsafah Pendidikan Timur fungsi Falsafah Pendidikan Timur.

Rujukan: Mohd Yusuf Ahmad.(2002). Falsafah dan sejarah pendidikan Islam. Kuala Lumpur:Penerbit Universiti Malaya.

Implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia

3.3 Menganalisis implikasi falsafah pendidikan Islam dan Timur terhadap perkembangan pendidkan di Malaysia.(1.6,6.1)

Penerangan tentang: --- Implikasi Falsafah Pendidikan Islam danTimur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia Konsep, prinsip dan tujuan Falsafah Tradisional (Perenialisme dan esensialisme) Konsep, prinsip dan tujuan Falsafah Moden/ Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme)

Pelajar membuat banding beza antara cabang-cabang dalam falsafah pendidikan Barat dan membentangkan nya di dalam kelas.

Persediaan Tutorial: Rujukan: Dengan menggunakan borang analisis PMI ( Plus, Minus and Interesting) buat analisis terhadap mana-mana satu cabang falsafah pendidikan barat. Oliva,P. (1992). Developing the curriculum. 3d ed. New York: Harper Collin.

Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat - Tradisional (Perenialisme dan Esensialisme) Konsep & prinsip tujuan peranan tumpuan - Moden/Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme) Konsep & prinsip tujuan

4.1Mencirikan falsafah Pendidikan Barat tradisional.(1.6)

Dewey,J.(2005). Democracy and education:An introduction to the philosophy of education.New York:Cosimo Classics. Winch,C.(1999).Key concepts in the philosophy of education. London: Routledge.

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh 5 Tajuk dan Kandungan Moden/Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme) peranan tumpuan Implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia Implikasi falsafah pendidikan barat terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia Hasil Pembelajaran 4.2.Mencirikan falsafah Pendidikan Barat Moden/Progressif.(1.6) Kuliah (jam) Penjelasan tentang: Moden/Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialism) Tutorial (jam) Dalam kumpulan, pelajar memilih satu cabang falsafah pendidikan barat yang mereka anggap paling sesuai digunakan masa kini dan bentangkan rasional pemilihan tersebut. Amali (jam) ISL (jam) Persediaan Tutorial: Pelajar dikehendaki menulis secara ringkas (maksima 3 mukasurat) mengenai falsafah pendidikan mereka sendiri. Penulisan itu harus mengandungi tujuan pendidikan, kehendak masyarakat, kehendak pelajar dan peranan guru. Persediaan tutorial: Catatan Nodding, N. (2006). Philosophy of education..(2nd ed.) Colorado : Westview Press.

4.3.Menjelas dan menilai implikasi falsafah pendidikan barat terhadap pendidikan di Malaysia.(1.1,1.6,6.1,7.2)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) -Konsep & prinsip FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) -Elemen dalam FPK

5.1 Menjelaskan konsep dan prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan FPG (1.1)

Penerangan tentang: Implikasi falsafah pendidikan barat terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia Konsep & prinsip FPK Elemen dalam FPK

5.2 Mengenalpasti unsur-unsur metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik dalam FPK.(1.6,2.2) -

Pelajar membuat analisis terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melihat perkaitannya dengan Falsafah pendidikan barat, Islam dan timur dan membentangkan di dalam kelas. Selanjutnya, pelajar membuat perbandingan falsafah pendidikan mereka dengan FPK.

5.3.Menganalisis elemenelemen Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan FPG.(1.1) 7

Pusat Perkembangan Kurikulum.(2001). Pelajar memuat Falsafah pendidikan turun klip video kebangsaan: Matlamat dan Teacher make a difference daripada misi. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan internet menunjukkan ciri-ciri Malaysia. Pusat Perkembangan keguruan yang Kurikulum.(2001). Kurikulum boleh dicontohi. bersepadu sekolah rendah Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Sufean Hussin. (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah nd (2 ed.). KL: Dewan Bahasa dan Pustaka. Persediaan tutorial: Mencari bahan melalui internet dan perpustakaan mengenai pandangan agama yang berlainan

Falsafah Pendidikan Guru 5.4 Membincang bagaimana Penjelasan tentang: (FPG) guru dapat menghayati dan Konsep & prinsip FPG mengamalkan FPK dalam - Konseo & prinsip Elemen dalam FPG pengajaran dan FPG Matlamat FPG pembelajarannya.(3.2,3.5,4. Model Konseptual 1,5.1,7.1,8.1) Elemen dalam Pendidikan Guru FPG Nilai-nilai Keguruan 3

Pelajar dipaparkan dengan clip video teacher make a difference dan kemudian mengulas ciri-ciri keguruan dalam video tersebut.

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Matlamat FPG Model Konseptual Pendidikan Guru Nilai-nilai Keguruan Membanding beza antara perspektif agama yang berlainan dan membentangkan dalam kelas. Persediaan Tutorial: Mencari maklumat mengenai tokoh pendidikan dan membuat catatan mengenainya. Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) mengenai pendidikan. Pelajar dikehendaki membuat nota mengenainya. Catatan

8 Konsep Modal Insan Pengertian konsep Ciri-ciri

6.1 Mentafsirkan konsep Modal Penjelasan tentang: Insan (1.3,2.4) Pengertian konsep 6.2.Menjelaskan ciri-ciri Modal dan ciri-ciri modal Insan.(1.4) insan. 6.3Menghuraikan kerjaya guru dari perspektif agama yang berlainan.(1.6,6.1) 6.4. Menganalisis peranan guru dari perspektif ahli falsafah.(1.6,6.1) 7.1. Memperkenalkan tokoh Penerangan tentang: pendidik Barat dan Timur (1.1,2.5) - Ahli falsafah Tokoh-tokoh pendidik Barat dan Timur Kerjaya guru sebagai Ibadah dari perspektif agama.

Kerjaya guru sebagai Ibadah - Perspektif agama Islam Kristian Budhisma Hinduhisma Taoisma 9 Perjuangan Insan Pendidik - Ahli falsafah Plato Rosseau Confucius Lao Tze Al-Ghazali - Tokoh-tokoh pendidik Barat dan Timur

Bincangkan peranan salah seorang tokoh pendidikan dalam pembinaan modal insan

Mencari bahan untuk menghasilkan folio mengenai tokoh pendidik.

10

- Tokoh-tokoh Pendidik Negara 7.2.Memperkenalkan tokoh Kuliah dan pendidik Negara (1.1,2.5) perbincangan tentang: Ciri-ciri tokoh Pendidik Sumbangan 7.3Menghuraikan sumbangan Ciri-ciri tokoh tokoh pendidik Barat, Timur pendidik dan Negara(1.1) - Sumbangan tokoh7.4 Membuat refleksi terhadap tokoh pendidik pegangan falsafah diri negara. sebagai seorang guru.(7.2)

guru adalah agen perubahan atau guru sebagai pengekal tradisi. Beri respon kepada kenyataan di atas berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar.

Menyiapkan folio mengenai tokoh pendidik. Mengemaskinikan folio dan menyediakan pelaporan PBS untuk dibentangkan

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Guru sebagai pembentuk insan Peranan guru dalam merealisasikan FPK Hasil Pembelajaran 8.1Menyenaraikan tugas guru sebagai pembentuk insan. (2.5) Kuliah (jam) Peranan guru dalam merealisasikan FPK Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan

11 12 Peranan guru dalam merealisasikan FPK

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 8.2 Menganalisis peranan guru Kuliah dan dalam merealisasikan perbincangan tentang: Falsafah Pendidikan - Peranan guru Kebangsaan dan FPG(6.1). dalam merealisasikan FPK Mengadakan pembentangan laporan PBS dalam sesi perkongsian dapatan Persediaan Tutorial: Mencari artikel berkaitan isu semasa yang mengaitkan guru dan membuat ulasan berdasarkan peranan guru sebagai pembentuk insan dan masukkan dalam folio. Persediaan Tutorial: Mencari maklumat melalui internet dan perpustakaan mengenai modelmodel pembentukan kurikulum termasuk KBSR dan KSSR selain daripada model objektif dan proses. Persediaan tutorial: Mencari bahan mengenai isu-isu berkaitan perlaksanaan KSSR

13

Peranan Guru dalam merealisasikan FPG Pembentukan dan Pelaksanaan KBSR dan KSSR - Pembentukan Kurikulum Teori Pembinaan kurikulum(Model objektif dan proses)

9.1.Menerangkan teori dan Penjelasan tentang: model pembinaan kurikulum Peranan guru (Model Objektif dan dalam proses).(1.1,1.2) merealisasikan FPG Teori Pembinaan kurikulum (model objektif dan proses).

Pelajar membuat banding beza antara teori pembinaan kurikulum berdasarkan model objektif dengan model proses dan membentangkan dalam kelas.

14

- Pembentukan Kurikulum 9.2.Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi Model Pembinaan pembentukan kurikulum(Model kurikulum.(1.4,1.6) objektif dan proses) Pembentukan 9.3.Menghuraikan matlamat, KBSR dan KSSR objektif dan ciri-ciri KBSR o Matlamat dan KSSR(1.2) o Objekif o Ciri-ciri utama

Penjelasan tentang: Model Pembinaan kurikulum(Model objektif dan proses) Matlamat, objektif dan ciri-ciri utama KBSR dan KSSR.

Pelajar membuat banding beza antara KBSR dan KSSR serta membentangkan dalam kelas.

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan

15

Pembentukan KBSR dan KSSR struktur komponen Proses Pelaksanaan KBSR dan KSSR Pendekatan - Strategi

9.4.Menjelaskan struktur dan komponen KBSR dan KSSR (1.1)

Penjelasan tentang: - struktur dan komponen KBSR dan KSSR Pendekatan dan strategi proses pelaksanaan KBSR dan KSSR.

Pelajar dikehendaki menjelaskan maksud pembelajaran yang menyeronokkan (learning is fun) beserta contoh-contoh yang sesuai.

Mencari bahan dalam internet dan perpustakaan dan membuat nota mengenai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan KBSR dan KSSR di Malaysia.

16

Proses Pelaksanaan KBSR 9.5 Menerangkan proses dan KSSR perlaksanaan KBSR dan Pelaksanaan KBSR dan KSSR (1.1,6.1) KSSR ke arah Wawasan 2020

Kuliah dan perbincangan tentang: -

Membuat penulisan refleksi mengenai pelaksanaan KBSR dan KSSR serta matlamatnya Pelaksanaan KBSR ke arah pencapaian wawasan dan KSSR ke arah 2020 dan Wawasan 2020 membentangkannya di dalam kelas.

Mencari bahan atau artikel mengenai wawasan 2020 dan membuat nota ringkas mengenainya.

Membincangkan perubahanperubahan terkini dalam kurikulum Sekolah Rendah 17 18 Ulangkaji Peperiksaan Akhir

Mencari bahan tentang perubahan kurikulum menjelang 2020.