Andaikan Aku Harus Memilih

Slow Do = F Cipt. Julita Manik

F

Am

/E

Dm

Am

1 - 1 1 . 1 2 7 2 7 - 5 - . e . Ka - sih se-ti- a-Mu Tu - han Bb 6 - 6 6 . 2 1 . . . 7 ja - lan ja-lanMu ya Am Am - 5 - 1 - . Tu - han Dm G/B

6 . 1 1 6 1 3 3 - - . 7 . e lebih da-ri hidupku C F 1 - 1 1 7 1 2 . e da - ri smua yg Kau ka Am - 5 - 1 - . - ji - kan

4. - 6 3 2 1 2 2 - - . e ter - ba-ik bagi-ku Am Bb

/E
ta - kan

7 . e2 . - 5 - G/B

6 . 1 1 1 6 1 3 3 - - . 7 . e tiada dusta ku-temu- i C F

6 - 6 6 7 2 1 . . . . da - ri smua yg Kau jan Am

/D

3 2 2 1 1 6 3 4 3 3 3 3 5 . e2 - - - an -: dai -- kan 3 4 3 2 -- mi -- 5 - - 1 tiada yg tak terpenuh-i ku harus me lih te - bih da-ri semua yg a - da Kau Dm Am Bb Am Dm

6 6 6 6 7 6 5 5 - 3 4 5 6 6 - 6 5 4 5 - 6 5 1 - 2 3 4 5 e e e tap ha- ti-ku pa-daMu tak sa-tupun dapat menggan - ti -kanMu hanya Kau lah sgalanya ba-gi-ku tak ingin-ku berpaling da - ri - Mu slamanya Gm C I
3

C

II

F

e

4 - 4 3 2 1 yg berar -ti ku akan me

1 2 3 3 4 3 2 - 3 : 1 2 3 2 2 - 1 1 e e e e le nyembahMu Tu - han - - ba - gi-Mu

Album : Edward Adore