AKSARA JAWA Aksara nglegena

Ha

Na

Ca

Ra

Ka

Da

Ta

Sa

Wa

La

Pa

Dha

Ja

Ya

Nya

Ma

Ga

Ba

Tha

Nga

Nama Sandhangan Aksara Jawa Wulu Suku Taling Pepet Taling Tarung Layar Wignyan Cecak Pangkon Péngkal Cakra Cakra keret

Keterangan tanda vokal i tanda vokal u tanda vokal é tanda vokal e tanda vokal o tanda ganti konsonan r tanda ganti konsonan h tanda ganti konsonan ng tanda penghilang vokal tanda ganti konsonan ya tanda ganti konsonan ra tanda ganti konsonan re