Anda di halaman 1dari 34

Bab 9: Ekosistem Terancam

NAMA: NUR AMIRAH AKMAL BT KAMAL ARIS KELAS: 4 KAA GURU: PN NOOR AZUIN BT ABDUL JALIL

Nur Amirah Akmal Bt Kamal Aris

201 2

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012

ISI KANDUNGAN
Bil 1. 2. 3. Tajuk Muka surat 2 3 4 5-6 7 8 9 1011 1 2 1 3 1415 1 6 1 6 1 7 1 8

Pengenalan Objektif 9.1 Aktiviti manusia yang mengancam ekosistem Penyahhut anan Pertanian Perindustri an 9.2 Pencemaran 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 Pencemaran Pencemaran Pencemaran Pencemaran Udara Air Bunyi Terma

4.

5.

9.3 Kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon Kesan Rumah Hijau Penipisan Lapisan Ozon 9.4 Kepentingan pengurusan aktiviti pembangunan dan ekosistem yang betul Kepentingan Pembangunan Langkah Yang Diambil Dalam Pengurusan Aktiviti Pembangunan Dan Ekosistem Untuk Memastikan Alam Semula Jadi Yang Seimbang

6.

1 8 1 9

Bab 9: Ekosistem Terancam

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012

PENGENALAN
Bumi belum pernah diancam sepertimana ancaman pada zaman ini. Banyak bencana alam pernah berlaku di muka bumi kita ini, misalnya, letupan gunung berapi dan gempa bumi yang dahsyat. Namun begitu, tidak ada satupun daripada malapetaka ini yang memberikan impak yang begitu besar terhadap bumi sebagaimana aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh manusia. Dalam keghairahan memenuhi keperluan hidup, populasi yang semakin bertambah, manusia telah memusnahkan habitat-habitat yang merupakan kediaman berjuta-juta spesies flora dan fauna dan pada masa yang sama mencemarkan alam sekitar. Dalam bab ini, kita akan melihat bagaimana aktiviti-aktiviti manusia mengancam ekosistem dan apa yang boleh kita lakukan untuk meminimumkan impaknya.

.
Bab 9: Ekosistem Terancam

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012

Objektif
Dengan mempelajari bab ini, kita dapat mempelajari: Menilai aktiviti manusia yang mengancam ekosistem Memahami kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon Menyedari kepentingan pengurusan terancang aktiviti pembangunan dan ekosistem

Bab 9: Ekosistem Terancam

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012


9.1 AKTIVITI MANUSIA YANG MENGANCAM EKOSISTEM

Banjir kilat

Kepupusan flora dan fauna

Penyahhutanan

Pemanasan global

Tanah runtuh

Hakisan tanah

Perindustrian Aktiviti manusia yang mengancam ekosistem dan kesannya

Penipisan lapisan ozo o Pencemaran air, udara, terma dan bunyi Kesan rumah hijau

Urbanisa si

Pertanian

Eutrofikasi

Pencemaran air Pembakar an terbuka

Tanah berasid

d
Bab 9: Ekosistem Terancam

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012

PENYAHHUTANAN
Salah satu aktiviti manusia yang membawa kesan yang amat buruk kepada ekosistem bumi ialah penyahhutanan. Penyahhutanan ialah penebangan pokok secara besar-besaran tanpa kawalan. Kini, terdapat banyak kegiatan pembalakan secara haram dilakukan di seluruh dunia dan akhirnya menghasilkan kesan-kesan yang negatif terhadap ekosistem bumi. Contohnya, hakisan tanah, banjir kilat, kepupusan flora dan fauna, pemanasan global serta tanah runtuh,

Hakis an Tana h
Tana h Runt uh

Pemanas an Global

KESAN PENYAH HUTANA N

Banjir kilat
Kepupu

san Flora dan Fauna

Bab 9: Ekosistem Terancam

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012

Hakisan tanah, tanah runtuh dan banjir kilat berlaku apabila keutuhan tanah menjadi longgar akibat daripada penyahhutanan. Kawasan bercerun khususnya akan terdedah kepada proses hakisan kerana tiada liputan tumbuhan lagi. Hal ini akan menyebabkan tanih mudah dibawa oleh air larian dan seterusnya berlakunya banjir kilat dan tanah runtuh. Bukan itu sahaja, kesan lain ialah kepupusan flora dan fauna. Kehilangan habitat yang disebabkan oleh penyahhutanan telah menyebabkan kepupusan flora dan fauna secara mendadak malahan kesan sampingan daripada hal ini ialah kehilangan sumber perubatan dan makanan untuk manusia. Tambahan lagi, penyahhutanan juga akan menyebabkan pemanasan global. Hal ini berlaku kerana peningkatan gas karbon dioksida sebanyak 25% ke atmosfera.

a c er T e

Bab 9: Ekosistm a

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012


PERTANIAN Penerokaan tanah secara berleluasa untuk kegiatan pertanian telah mengakibatkan tanih menjadi tidak subur. Penggunaan baja kimia yang mengandungi nitrat dan fosfat secara berlebihan telah menyebabkan eutrofikasi.

Bab 9: Ekosistem Terancam

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012


PERINDUSTRIAN
Kilang industri yang membuang bahan buangan toksik ke dalam sungai atau laut telah menyumbang kepada pencemaran air.
.

Bab 9: Ekosistem Terancam

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012


9.2 PENCEMARAN

Pencemaran adalah perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi persekitaran semula jadi yang tidak dikehendaki disebabkan oleh aktiviti manusia.

Pencemar an udara

Pencemaran bunyi

Jenisjenis pencema ran

Pencemaran air

Pencemaran terma

a
Bab 9: Ekosistem Terancam

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012

9.2.1 PENCEMARAN UDARA

SUMBER
(a) Pembakaran - Sampah -Hutan -Sisa pepejal (b) Kilang dan industri melalui pembakaran bahan api fosil (c) Kenderaan bermotor yang membebaskan asap ekzos (d)Pertanian melalui penggunaan bahan kimia pertanian

BAHAN PENCEMAR

Karbon dioksida, habuk, jelaga

Sulfur dioksida, nitrogen dioksida moksida, jelaga Baja, Karbon plumbum, pestisid,

insektisid, herbisid

1 0

Bab 9: Ekosistem Terancam

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012 Kesan Pencemaran Udara


Ikli m

Pertani an
(a) Jerebu menghalang cahaya matahari daripada sampai ke permukaan Bumi, lalu menjejaskan fotosintesis (b) Stoma ditutup oleh habuk dan jelaga. lni menurunkan kadar fotosintesis. (c) Hujan asid memusnahk an tumbuhan dan mengurang kan produktiviti pertanian.

Bangun an
(a) Hujan asid mengkakis struktur logam bangunan dan jambatan (b) Jelaga dan habuk menghitam kan bangunan

jerebu yang (a) Sulfur mengurangka dioksida dan n daya nitrogen Kesihat penglihatan dioksida dan an menyebabkan membahayak manus hujan asid an kesihatan. yang melarut ia i resap nutrien. Gas berasid Hal ini (b) dan asap menyebabkan Peningkatan menyebabk tanah menjadi karbon an penyakit tidak subur. dioksida respiras dalam (b) Hujan seperti asma, atmosfera asid bronkitis, menyebabka memerangka kanser p haba untuk n tanah peparu, meningkatka berasid, penyakit memusnahka n suhu Bumi kuht, dan n daun lalu merengsakan menyebabka menyebabka mata, n kesan konjunktivitis. n turnbuhan rumah hijau. mati. (c) Hujan asid merendahkan pH air, lalu menyebabkan organisma akuatik mati. (c) Ais di kutub menjadi cair dan menaikkan aras air laut yang menyebabka n banjir dan perubahan iklim.

Haiwan, tumbuhan (a) dan habitat Menyebabkan

1 1

Bab 9: Ekosistem Terancm

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012


9.2.2 PENCEMARAN AIR
Pencemaran air berlaku apabila perubahan berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan. Pencemaran berlaku sama ada secara biologi, kimia dan fizik. Tempat berlakunya pencemaran ialah di laut, sungai, dan tasik.

Bab 9: Ekosistem Terancam

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012


9.2.3 PENCEMARAN BUNYI

Pencemaran bunyi (atau bunyi persekitaran) merupakan hasil daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan manusia atau haiwan.

PUNCA PENCEMARAN BUNYI

Bab 9: Ekosistem Terancam

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012


9.2.4 PENCEMARAN TERMA
Pencemaran terma disebabkan pembebasan haba yang berlebihan ke persekitaran.

SUMBER PENCEMARAN TERMA

Pembuangan air panas dari kilang, reaktor nuklear dan stesen jana kuasa

Bab 9: Ekosistem

1 4

ran m

a c

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012


Bangunan bercermin yang memantulkan sinar matahari dari satu bangunan ke bangunan lain

Bab 9: Ekosistem Terancam

1 5 8

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012


9.3 KESAN RUMAH HIJAU DAN PENIPISAN LAPISAN OZON

Kesan rumah hijau disebabkan oleh haba yang diserap dan terperangkap dalam atmosfera oleh gas rumah hijau (sepeti karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon, nitrogen oksida) dan menyebabkan pertambahan suhu atmosfera.

KESAN RUMAH HIJAU

Kemara u Peningkat an aras laut Perubah an iklim

m
Bab 9: Ekosistem Terancam

1 6

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012


PENIPISAN LAPISAN OZON

Bab 9: Ekosistem Terancam

1 7

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012


9.4 KEPENTINGAN PENGURUSAN AKTIVITI PEMBANGUNAN DAN EKOSISTEM YANG BETUL

Pembangunan PENTING kerana

Untuk memperba iki kualiti kehidupan dan memenuhi keperluan populasi yang semakin bertambah

Dalam pertanian

Dalam industri
Menarik pelabur asing untuk mempercepatk an kemajuan dalam sektor industri dan menyediakan pekerjaan Memperbaiki kualiti hidup di kawasan luar bandar

Untuk menjalan kan pelbagai projek pembangu nan

Hutan dibersihkan untuk menyediakan lebih banyak tempat tinggal, menambah makanan, menyediakan pengangkutan baik serta meningkatkan produktiviti hasil pertanian

r
Bab 9: Ekosistem Terancam

1 8

Bab 9: Ekosistem Terancam 2012

Penggunaa n tenaga secara cekap untuk mengelakk an pembazira n

Menggunak an tenaga yang boleh diperbahar ui

Langkah yang Diambil dalam Pengurusan Aktiviti Pembangunan dan Ekosistem untuk Memastikan Alam Semula Jadi yang Seimbang

Penguatkuas aan undangundang dan peraturan digubal untuk memelihara dan melindungi persekitaran

Mengamalk an kawalan biologi

Menggunaka n teknologi untuk mengatasi pencemaran

1 9

Bab 9: Ekosistem Terancam