Anda di halaman 1dari 38

PELAKSANAAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

KOPERATIF KOLABORATIF INSTRUKTIONAL PROJEK

DISEDIAKAN OLEH: AINUL SYAHIRAH BT YUSOP : NUR ARRUSHDAH BT ARIFIN : SITI ZULAIHA BT AZMI

DEFINISI PENDEKATAN
Adalah merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan kepada objektifnya (Edward M. Anthony 1963)
Pendekatan di dalam konteks pendidikan merupakan satu set teori pembelajaran yang akan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran (Kamarudin Haji Husin, 1993).

PENDEKATAN KOPERATIF

DEFINISI
Pendekatan koperatif ialah pembelajaran yang melibatkan pelajar bekerjasama untuk belajar dan bertanggungjawab ke atas setiap ahli kumpulannya. (Slavin 1983) Pengertian pembelajaran kooperatif oleh Lie (2008:12) pembelajaran kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberi peluang kepada murid untuk bekerja sama dengan murid lain dalam tugas-tugas yang berstruktur.

Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kumpulan kecil murid untuk bekerja sama dalam aktviti pembelajaran untuk mencapai tujuan dan prestasi yang cemerlang.(Sugiyanto 2008: 35).

Mengikut John Myers (1991), pembelajaran koperatif menegaskan hasil atau produk manakala pembelajaran pembelajaran koperatif mementingkan proses bekerjasama dalam pembelajaran.

Sekumpulan pelajar boleh dikuasai oleh seorang ahli sahaja. Guru juga hendaklah melatih kemahiran sosial dan memupuk konsep kendiri untuk membantu ahli kumpulan mencapai objektif dan mengekalkan hubungan positif. Semua ahli dalam kumpulan akan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah

Ciriciri

Mesti ada tanggungjawab berkongsi dikalangan pelajar

Ganjaran dan pengiktirafan diberi kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi yang baik bagi memotivasikan mereka untuk mencapai sesuatu matlamat

http://members.tripod.com/jpn_sem3/publish/Kae_tek.htm

Langkah-langkah strategi pengajaran


Kaedah pembelajaran ini memerlukan perancangan awal oleh guru seperti : Bahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan (tidak melebih 5 orang satu kumpulan) Rancangkan tajuk untuk setiap kumpulan dan sesuaikan dengan objektif pengajaran.

Sediakan alatulis yang sesuai untuk aktiviti kumpulan.


Sediakan peraturan yang jelas untuk aktiviti kumpulan. Pengurusan masa yang baik.

http://panitiasejarahsmkseafield.blogspot.com/2010/07/pembelajaran-koperatif-dan-kolaboratif.html

Contoh Aktiviti Pendekatan Koperatif

Contoh Aktiviti Pendekatan Koperatif


Main Peranan Watak binatang dalam petikan Murid murid dibahagikan dalam kumpulan 5 orang. Murid dikehendaki berbincang dan menetapkan setiap seorang satu watak binatang tersebut. Murid dibenarkan mereka sendiri dialog dengan meramalkan cerita atau menambahkan watak dalam cerita tersebut. Guru memberi bimbingan mengenai struktur ayat (dialog) yang dicipta murid.

Pendekatan digunakan untuk murid yang : 1) kurang upaya penglihatan - Pandu tangan kanak-kanak untuk menyentuh benda-benda. - Beri kanak-kanak pelbagai benda ataupun objek pelbagai tekstur, bentuk dan saiz. - Beri peluang kepada kanak-kanak untuk menjalankan aktiviti seharian seperti bermain, mengurus diri, menyertai keluarga di dapur ataupun di taman.
http://www.slideshare.net/norainismail1/masalah-penglihatan-11793992

2)Kurang upaya pendengaran

Bercakap dengan kanak-kanak itu pada setiap kesempatan. Namakan benda-benda yang disentuhnya dan beritahu apa yang sedang berlaku di sekelilingnya. Terangkan juga benda-benda yang sedang dilakukan dan jelaskan kepada kanak-kanak itu tentang perasaan.
Galakkan kanak-kanak bercakap, misalnya dengan bertanya soalan kepadanya dan galakkan ia bertanya kembali.
http://www.slideshare.net/norainismail1/masalah-penglihatan-11793992

PENDEKATAN KOLABORATIF

DEFINISI
Kamus Dewan (1998); Kolaboratif bermaksud kerjasama erat di antara
dua pihak atau lebih.

Dalam pengajaran kolaboratif, guru saling bergantungan untuk memberi dan menerima idea/maklumat, sokongan moral dan galakan apabila menghadapi kesukaran samada secara peribadi atau profesional (Hargreaves, 1995)

Pembelajaran kolaboratif memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. Ia memerlukan idea yang mencabar, menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga mencapai persetujuan kumpulan.

Mengikut John Myers (1991), pembelajaran kolaboratif mementingkan proses bekerjasama dalam pembelajaran.
http://members.tripod.com/jpn_sem3/publish/Kae_tek.htm

Ciri-ciri
1. Pelajar-pelajar akan mengumpul idea atau data, berkongsi pengalaman, berbincang sesama mereka, dan menyelesaikan masalah bersama.

2. Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif:

Kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi


Perlunya ada komitmen, kesudian untuk berkorban masa bagi merancang, menilai dan membuat refleksi

Saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik.

http://members.tripod.com/jpn_sem3/publish/Kae_tek.htm

Langkah-langkah dan strategi pengajaran.


Bahagikan kumpulan murid dengan menentukan saiz yang sesuai dan memberikan nama untuk setiap kumpulan dengan tujuan mudah mengidentifikasikan mereka Nyatakan objektif, bahan-bahan pelajaran yang digunakan serta langkah-langkah melaksanakan aktiviti

Mengajar prosedur melaksanakan aktiviti

Bahagikan kumpulan murid dengan menentukan saiz yang sesuai dan memberikan nama untuk setiap kumpulan dengan tujuan mudah mengidentifikasikan mereka. Ajarkan murid-murid cara menilai kejayaan usaha bersama.
http://www.scribd.com/doc/49979000/PMBELAJARAN-KOLABORATIF

Menghargai idea ahli kumpulan Menyumbang idea kreatif

Membenarkan komunikasi secara terbuka Kelebihan kaedah pembelajaran kolaboratif

Hubungan sosial dalam perbincangan

Mewujudkan nilai murni Pandai menguruskan konflik

Perbezaan Kolaboratif & Kolaboratif


John Myers (1991) dan Panitz (1996),

Kolaboratif
- Mementingkan hubungan interaksi diantara ahli kumpulan. -Tiada peranan spesifik antara ahli.

Koperatif -Mementingkan hasil akhir suatu tugasan itu. - Setiap ahli kumpulan mempunyai peranan yang spesifik.

Pendekatan ini digunakan untuk murid yang: 1)Pintar cerdas -menjadi ketua dalam kelas atau ketua dalam aktiviti berkumpulan. (Alif Abu Bakar, 2011)

Jenis pendekatan intruktional

PENDEKATAN INSTRUKSIONAL
Definisi Instruksional Pengajaran adalah satu proses, bentuk atau cara penyampaian maklumat oleh seseorang kepada orang lain. Pengajaran boleh berbentuk arahan, tunjuk cara, penerangan lisan, dan bukan lisan, atau bentuk-bentuk lain yang bertujuan membolehkan orang lain memahami, memulakan, atau menjalankan sesuatu aktiviti, tindakan atau tugas.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F49105883%2FPRESENT-PN-ROZANA&h=uAQHwsINa

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
Definisi: - Menurut Sheppard (1996 ): Fokus kepimpinan instruksional lebih ke arah memberi sumbangan pada aspek pembelajaran murid. - Menurut Drake & Roe ( 1986 ): Sebagai sebarang usaha ke arah menggalakkan dan menyokong pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai matlamat sekolah dan pembentukan satu sistem sosial sekolah yang kukuh. Selain itu, kepimpinan instruksional boleh dianggap sebagai segala tindakan dan aktiviti yang dilaksanakan oleh seseorang pemimpin sekolah bagi memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F49105883%2FPRESENT-PN-ROZANA&h=uAQHwsINa

Tugas Pemimpin Instruksional Memupuk iklim bilik darjah yang kondusif untuk pembelajaran. Menjalankan kajian tindakan pada masalah pengajaran. Membuat keputusan, memilih strategi dan taktik demi mendapatkan pengajaran berkesan. Memimpin pembelajaran dan merebut peluang yang berpotensi bagi meningkatkan hasil pengajaran dan pembelajaran. Menggalakkan sebarang inisiatif yang diambil oleh guru dalam konteks pengajaran dan pembelajaran yang mampu meningkatkan pembelajaran murid.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F49105883%2FPRESENT-PN-ROZANA&h=uAQHwsINa

Kemahiran 1. Menyampaikan pengajaran yang berkesan. 2. Mengenalpasti murid yang lemah dan mengambil tindakan pemulihan yang sesuai. 3. Mengenalpasti tahap kemampuan setiap murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. 4. Mendapatkan tingkahlaku murid yang diingini melalui amalan pengurusan bilik darjah yang berkesan. 5. Mengenalpasti keperluan murid dan mengambil tindakan pengayaan seperti pengukuhan dan pengembangan yang sesuai supaya murid yang baik rasa tercabar dari segi akademik.
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F49105883%2FPRESENT-PN-ROZANA&h=uAQHwsINa

Pengurusan Instruksional Definisi: Berupaya mengurus segala sumber untuk melaksanakan pengurusan instruksional mengikut dasar Kementerian Pelajaran Malaysia bagi memastikan pengurusan Pendidikan Khas ke arah mempertingkatkan sistem penyampaian Pendidikan Khas untuk rakyat dan negara. Contoh Program Pengajaran dan Pembelajaran Pendengaran, Penglihatan, Masalah Pembelajaran dan Disleksia serta Prasekolah Pendidikan Khas.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F49105883%2FPRESENT-PN-ROZANA&h=uAQHwsINa

Bidang tugas dalam pengurusan Instruksional 1. Mengurus pembinaan Modul-modul pengajaran dan pembelajaran berkeperluan khas ( contoh: Pendengaran, Penglihatan, Masalah Pembelajaran dan Disleksia serta Prasekolah Pendidikan Khas). 2. Mengurus peralatan dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Khas. 3. Mengurus pelaksanaan program/aktiviti pendidikan khas. 4. Memantau dan menyelia pelaksanaan program/aktiviti.
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F49105883%2FPRESENT-PN-ROZANA&h=uAQHwsINa

5. Menilai program /aktiviti pendidikan khas. 6. Menganalisis pencapaian pelajar pendidikan khas dan mengambil tindakan susulan. 7. Menyediakan laporan prestasi pelajar pendidikan khas. 8. Bidang pengurusan Instruksional sesuai dengan perkembangan. 9. Isu-isu pendidikan semasa pendidikan khas. 10.Pengetahuan am tentang keperluan pendidikan khas. 11. Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik mengajar.
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F49105883%2FPRESENT-PN-ROZANA&h=uAQHwsINa

pendekatan interaksional

Interaksional menekankan pada proses komunikasi dua arah diantara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah iaitu dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim.

Proses penyampaian pesan oleh komunikator dan penerimaan pesan dari komunikan yang berlangsung oleh kerana adanya interaksi antara manusia.

Wilbur Schramm ,1954

Komunikasi Interaksional Komunikasi Dua Hala

Pengirim/Penerima

Pengirim/Penerima

Interaksional merupakan model komunikasi yang lebih fokus pada proses komunikasi yang dua arah

Proses komunikasi interaksional merupakan proses yang menetapkan pesertanya berlaku aktif, tidak monolog namun berdialog

Guru mewujudkan satu situasi

Guru menerangkan peranan, situasi

Membimbing murid-murid

Murid memainkan peranan

Pintar cerdas

Kanak-kanak yang pintar cerdas berbakat dan berkebolehan memerlukan sokongan yang lebih daripada daripada yang sedia ada dalam sesebuah bilik darjah untuk membantu mereka merealisasikan sepenuhnya potensi yang ada dalam diri mereka

Jenis pendekatan projek

PENDEKATAN PROJEK
John Dewey merupakan pengasas kepada pendekatan projek

Menekankan penyelidikan dan penerokaan berdasarkan inisiatif kanakkanak dalam pembelajaran. Bustam Kamri dan Putri Zabariah (2006)

Pelaksanaannya untuk membantu perkembangan ketiga-tiga domain kanak-kanak : a. Afektif b. Psikomotor c. Kognitif Thomas (1993) Pegangan pendekatan ini dipengaruhi oleh teori Konstruktivis. Pebelajaran kemahiran diperolehi menerusi pengetahuan yang dibina oleh kanak-kanak adalah mengikut inisiatif dan minat kanak-kanak . (JA Brunner)

Kemahiran dan konsep yang akan dikuasai oleh kanak-kanak melalui pembinaan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran. (Reggio Emilia )

DEFINISI PENDEKATAN PROJEK

Kanak-kanak membina pengetahuan menerusi penyelesaian masalah yang perlu menerusi pengalaman. (Chard, 2006)

Boleh dijalankan di dalam dan diluar bilik darjah

Bustam Kamri dan Putri Zabariah (2006))

Pandangan Tokoh
John Dewey (1987)

Rutherford dan Ahlgren (1990) Murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara.

Pendidikan yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan Kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Dick (1997) Hanya mencadangkan kaedah di mana persekitaran pembelajaran boleh disusun atur supaya dapat membekalkan pelajar dengan konteks terbaik untuk pelajar.

Boleh dijalankan dalam jangka masa pendek dan dalam jangka masa yang panjang ( Lilian Katz, 1999)

Kelebihan kaedah pendekatan projek ialah pelajar memperoleh kejayaan dan perasaan puas hati kerana dapat meyelesaikan sesuatu projek sendiri dan dapat menimba ilmu pengetahuan. (Judy Harrris Helm, 2006)

Topik yang dipilih akan dikaji secara mendalam (Rick Allen Spring ,2001)

Ciri- ciri Pendekakatan Projek

Bahan- bahan yang diperlukan untuk projek hendaklah mudah diperoleh(Sylvia Chard, 2000)

Tujuan kaedah projek ialah memperkembangkan daya kreatif pelajar dan meluaskan pengalaman pelajar semasa menjalankan projek (lilian Katz, 1999)

Membina kolam ikan 1. mengaplikasikan tunjang sains dan teknologi

Membuat rumah menggunakan kotak 1. mengaplikasi tunjang fizikal dan estetika

Contoh Aktivitiaktiviti Pendekatan Projek.


membuat puppet 1. dapat mengaplikasikan tunjang kerohanian sikap dan nilai membuat taman herba 1. mengaplikasikan tunjang sains dan teknologi serta nilai dan kerohanian

Sumber diperolehi :

Menanam pokok 1. mengaplikasikan tunjang sains dan teknologi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BERDASARKAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) , digubal tahun 2010/2011

Contoh aktiviti
Pendekatan digunakan untuk murid yang : 1) Lembam - Membuat puppet - Menanam pokok 2)Pintar cerdas - memberikan projek atau aktiviti yang mencabar berbanding rakan sebayanya berdasarkan kepada tahap kemahiran semasa pelajar berkenaan di dalam sesuatu perkara mengikut kecenderungan mereka.

http://pomizipedagogi.blogspot.com/p/pendekat an.html http://members.tripod.com/jpn_sem3/publish/K ae_tek.htm http://pomizipedagogi.blogspot.com/p/pendekatan.html http://ian43.wordpress.com/2010/12/23/penger tian-pembelajaran-kooperatif/ http://www.scribd.com/doc/17705067/pengajar ankolaboratif3