Anda di halaman 1dari 102

. , ...

(radonv@uns.ac.rs)
. , ...
(miram@uns.ac.rs)

2
Pravilan izbor odre Pravilan izbor odreenog termizolacionog enog termizolacionog
materijala je tesno povezan sa materijala je tesno povezan sa::
analizom analizom svojstava svojstava termoizolacionih termoizolacionih
materijala materijala uu odnosu odnosu na na svojstva svojstva ostalih ostalih
materijala materijala od od kojih kojih se se izvode izvode pojedini pojedini
elementi elementi konstrukcije konstrukcije,,
analizom analizom polo poloaja aja elementa elementa konstrukcije konstrukcije uu
odnosu odnosu na na okru okruenje enje ii
analizom analizom termo termo -- higrometrijskih higrometrijskih uslova uslova
sredine sredine..


3
Nepoznavanje svojstava termoizolacionih Nepoznavanje svojstava termoizolacionih
materijala u praksi mo materijala u praksi moe dovesti do e dovesti do::
zna znaajnog ajnog smanjenja smanjenja efekata efekata termoizolacije termoizolacije,,
pojave pojave prate prateih ih ne neeljenih eljenih efekata efekata::
vlag vlagaa,,
truljenje materijala, truljenje materijala,
bu bu, ,
klobu klobuenj enjee, ljuspanj , ljuspanjee i otpadanj i otpadanjee paronepropusnih paronepropusnih
zavrnih slojeva zavrnih slojeva ii
ote oteenja enja usled usled dejstva dejstva mraza mraza..


44
OSNOVNI TEHNI OSNOVNI TEHNIKI PODACI O TERMOIZOLACIONIM KI PODACI O TERMOIZOLACIONIM
SVOJSTVIMA STANDARDNIH GRA SVOJSTVIMA STANDARDNIH GRAEVINSKIH MATERIJALA EVINSKIH MATERIJALA
-- koeficijent toplotne provodljivosti koeficijent toplotne provodljivosti
cc -- specifina toplota specifina toplota
-- faktor otpora difuziji vodene pare faktor otpora difuziji vodene pare
oo
tt
-- koeficijent toplotnog izduenja koeficijent toplotnog izduenja
-- zapreminska masa zapreminska masa
SRPS U.J5.600:1998 SRPS U.J5.600:1998


5
KLASIFIKACIJA KLASIFIKACIJA
TERMOIZOLACIONI TERMOIZOLACIONIHH MATERIJAL MATERIJALAA
prema poreklu sirovina za proizvodnju, prema poreklu sirovina za proizvodnju,
prema prema vrednosti vrednosti koeficijenta koeficijenta toplotne toplotne
provodljivosti provodljivosti,,
prema prema vrednosti vrednosti zapreminske zapreminske mase mase ii
prema prema mestu mestu ii na nainu inu primene primene..


Toplotna Toplotna izolacija izolacija objekata objekata moe moe se se
posmatrati posmatrati kroz kroz tri tri zasebne zasebne celine celine::
6
omota omota


7
TTermoizolacioni materijali ermoizolacioni materijali imaju imaju < < 0.3 W/(mK 0.3 W/(mK))
pravi termoizolacioni materijali: pravi termoizolacioni materijali:
< 0.06 W/(mK) < 0.06 W/(mK)
SRPS U. SRPS U.A2 A2..020 020
termoizolacion termoizolacionii materijal materijalii sa konstrukcionim svojstvima sa konstrukcionim svojstvima::
0.06 < 0.06 < < 0.3 W/(mK) < 0.3 W/(mK)
PODELA TERMOIZOLACIONIH MATERIJALA NA OSNOVU PODELA TERMOIZOLACIONIH MATERIJALA NA OSNOVU
KOEFICIJENTA TOPLOTNE PROVODLJIVOSTI KOEFICIJENTA TOPLOTNE PROVODLJIVOSTI


8
KLASIFIKACIJA KLASIFIKACIJA TERMOIZOLACIONI TERMOIZOLACIONIHH MATERIJAL MATERIJALA A
NA OSNOVU POREKLA SIROVINE ZA PROIZVODNJU NA OSNOVU POREKLA SIROVINE ZA PROIZVODNJU
TERMOIZOLACIONI MATERIJALI TERMOIZOLACIONI MATERIJALI
ORGANSKOG POREKLA ORGANSKOG POREKLA
Polimeri Polimeri Prirodni materijali Prirodni materijali
Ekspandirani
polistiren
Ekstrudirani
ekspandirani
polistiren
Poliuretan
Trska
Drvena vlakna
sa
min. vezivom
Reciklirana
celuloza
TI TI Konstrukcioni Konstrukcioni MINERALNOG POREKLA MINERALNOG POREKLA
Kamena vuna Kamena vuna
Staklena vuna Staklena vuna
Termoizolacioni Termoizolacioni
malteri malteri
EPS betoni
Gas-betoni
(siporeks)
Termoizolacioni Termoizolacioni
betoni betoni
Vuna od zgure Vuna od zgure
Keramika Keramika
EU podela
Pravi TI


9
KLASIFIKACIJA KLASIFIKACIJA TERMOIZOLACIONI TERMOIZOLACIONIHH MATERIJAL MATERIJALA A
NA OSNOVU POSTUPKA UGRADNJE NA OSNOVU POSTUPKA UGRADNJE OBLIKU PROIZVODA OBLIKU PROIZVODA
Nain ugradnje/oblikproizvoda VrstaTImaterijala
Nasipanjei uduvavanje
Rastresitimaterijali
Usitnjenarecikliranahartija
Ekspandirani polistiren- granule
Perlit
Vermikulit
Strugotina
Mineralnevune
Filcevii jastuci Mineralnevune
Prskanje na mestu gradnje/sprejevi Celulozasprej
Kamenavunasprej
Prskanjenamestuugradnje/pene Poliuretan
"Air-krete(MgO+CO
2
)
Tvrdeploe elijasto staklo
Ekspandirani polistiren
Ekstrudirani polistiren
Poliuretan
Mineralnevune


TERMOIZOLACIONI MATERIJALI TERMOIZOLACIONI MATERIJALI
MINERALNOG POREKLA MINERALNOG POREKLA


11 11
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA


12 12
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Osnovna svojstva Osnovna svojstva
hemijski inert hemijski inertan materijal an materijal,,
postojana na uticaj vode, vodene pare postojana na uticaj vode, vodene pare ii
razli razliitih jedinjenja izuzev fluora itih jedinjenja izuzev fluora,,
SiO SiO
22
CaO CaO Al Al
22
OO
33
Fe Fe
22
OO
33
MgO MgO Na Na
22
OO TiO TiO
22
KK
22
OO
42 42--44.5 44.5 99--22.5 22.5 14 14--16.5 16.5 6.5 6.5--7.2 7.2 77--9.2 9.2 2.5 2.5--33 11--1.4 1.4 0.4 0.4--0.6 0.6
hemijska svojstva hemijska svojstva
hemijski hemijski sastav (%): sastav (%):


13 13
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Debljina vlakana 5 Debljina vlakana 5 7 7 mm
Izrazito velika poroznost (92 Izrazito velika poroznost (92 97%) 97%),,
Dominantna otvorena poroznost, Dominantna otvorena poroznost,
Izrazito velika sposobnost upijanja vode, Izrazito velika sposobnost upijanja vode,
PPropustljivost vlage ropustljivost vlage,,

[kg/m [kg/m
33
]]
[w/mK] [w/mK]
oo
TT
, ,
[K [K
--11
]]

[[--]]
uu
v v
[%] [%]
oo
pp,10% ,10%
[MPa] [MPa]
ff
zz
[Pa] [Pa]
45 45--160 160 0.035 0.035--0.041 0.041 5x10 5x10
--55
>>1.1 1.1 > 100 > 100 0.003 0.003--0.050 0.050 0.01 0.01--0.03 0.03
fizika i mehanika svojstva fizika i mehanika svojstva


14 14
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Postojanost na visokim temperaturama Postojanost na visokim temperaturama
(t (t >>250 250
00
C), C),
DDobr obraa apsorpcij apsorpcijaa zvuka zvuka,,
Mala otpornost na dejstvo mraza. Mala otpornost na dejstvo mraza.
fizika i mehanika svojstva fizika i mehanika svojstva


15 15
Svojstva kamene vune Svojstva kamene vune
Klasa Klasa
II II II
Zapreminska masa pri zbijenosti od 0.08kN/m
2
,
[kg/m
3
]
max. 150 max. 220
Sadraj staklastih kapljica veih od 0.5mm, [%] max. 10 max. 30
Prosena debljina vlakana, [mm] max 0.007
Koeficijent toplotne provodljivosti za:
0
0
C, [W/(mK)]
100
0
C, [W/(mK)]
300
0
C, [W/(mK)]
0.041
0.058
0.098
0.058
0.081
0.139
Maksimalna dozvoljena vlanost, [%] 3
Dozvoljena (radna) temperatura u
ekspl.uslovima, [
0
C]
600
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA


16 16
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
mala zapreminska masa, mala zapreminska masa,
nizak koeficijent toplotne provodljivosti, nizak koeficijent toplotne provodljivosti,
irok temperaturni interval primene irok temperaturni interval primene
(do +700 (do +700
00
C), C),
negorivi materijal (klasa A1, DIN 4102) negorivi materijal (klasa A1, DIN 4102),,
prilikom topljenja ne osloba prilikom topljenja ne oslobaa tetne gasove a tetne gasove ii
biorazgradljivost. biorazgradljivost.
PPrednosti rednosti


17 17
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
veliko upijanje vode i veoma velika propusnost veliko upijanje vode i veoma velika propusnost
vodene pare, vodene pare,
NNedostaci edostaci
drastino smanjenje efekta termoizolacije drastino smanjenje efekta termoizolacije
(+1% u (+1% u
vv
+20% +20% ))
mala otpornost na dejstvo mraza, mala otpornost na dejstvo mraza,
sklonost ka pojavi bu sklonost ka pojavi bui i i i
mogu mogunost pojave korozije metala u prisustvu nost pojave korozije metala u prisustvu
vlage. vlage.
U cilju spre U cilju spreavanja prekomernog upijanja vode avanja prekomernog upijanja vode
termoizolacija od kamene vune se hidrofobizira, tj. termoizolacija od kamene vune se hidrofobizira, tj.
dodatno impregnira silikonskim uljem dodatno impregnira silikonskim uljem..


18 18
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
jastuci jastuci,, obini ili upakovani u PVC foliju i obini ili upakovani u PVC foliju i
Proizvodi Proizvodi od neimpregnirane kamene vune od neimpregnirane kamene vune
pproiveni ili neproiveni filc roiveni ili neproiveni filc za podlogu za podlogu od: od:
kkarton artonaa,,
bitumeniziran bitumeniziranog og papir papiraa,,
staklen staklenog og voal voalaa,,
pocinkovano pocinkovanogg pletiv pletivaa,,
aluminijumsk aluminijumskee folij folijee i dr. i dr.


19 19
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Neimpregnirana kamena vuna u rinfuznom obliku Neimpregnirana kamena vuna u rinfuznom obliku


20 20
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Proiveni filc na bitumeniziranom papiru Proiveni filc na bitumeniziranom papiru


21 21
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Proiveni filc na aluminijumskoj foliji Proiveni filc na aluminijumskoj foliji


22 22
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Proiveni filc na staklenom voalu Proiveni filc na staklenom voalu


23 23
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Proiveni filc na pocinkovanom pletivu Proiveni filc na pocinkovanom pletivu


24 24
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
Za termoizolaciju Za termoizolaciju u u slu sluajevima ajevima kada kada nisu nisu
optere optereen enii na na pritisak pritisak::
Primena Primena
me meuspratnih konstrukcija uspratnih konstrukcija,, u slu u sluajevima kada ajevima kada
se primenjuju spu se primenjuju sputeni plafoni, teni plafoni,
pregradnih zidova pregradnih zidova,,
potkrovlja i kosih krovova potkrovlja i kosih krovova..
Za Za protivpo protivpoarnu za arnu zatitu industrijskih pe titu industrijskih pei, kotlova, i, kotlova,
cisterni itd. cisterni itd. do radne temperature od 700 do radne temperature od 700
00
C. C.


25 25
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
meke plo meke ploe, e,
polutvrde plo polutvrde ploe i e i
tvrde plo tvrde ploee..
Proizvodi Proizvodi od impregnirane vune: od impregnirane vune:
Debljina ploa se kree od 2 Debljina ploa se kree od 2 10cm. 10cm.
ZZa impregnaciju a impregnaciju se koriste se koriste organske smole i organske smole i
ulja ulja u koliini do u koliini do 6% 6%..
Eksploataciona temperatura do 250 Eksploataciona temperatura do 250
00
C. C.
TTamno amno ute do sme ute do smee boje e boje..


26 26
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Impregnirane meke plo Impregnirane meke ploe ( e ( == 35kg/m 35kg/m
33
))


27 27
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Impregnirane Impregnirane polutvrde polutvrde plo ploe ( e ( == 775kg/m 5kg/m
33
))


28 28
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Impregnirane Impregnirane tvrde tvrde plo ploe ( e ( == 150 150kg/m kg/m
33
))


29 29
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
Za Za termoizolaciju termoizolaciju ii uu slu sluajevima ajevima kada kada su su
optereene optereene na na pritisak pritisak::
Primena Primena
pregradnih zidova, me pregradnih zidova, meuspratnih i podnih uspratnih i podnih
konstrukcija, konstrukcija,
u sklopu re u sklopu reenja fasadnih zidova kao ventilisanih, enja fasadnih zidova kao ventilisanih,
neventilisanih ili kontaktnih sistema neventilisanih ili kontaktnih sistema,,
ravnih i kosih krovova ravnih i kosih krovova..


30 30
STAKLENA STAKLENA (MINERALNA) VUNA (MINERALNA) VUNA


31 31
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Pravilno Pravilno provetravanje provetravanje krova krova postie postie se se pravilno pravilno
izvedenim izvedenim konstrukcionim konstrukcionim detaljima detaljima koji koji e e obezbediti obezbediti
neometano neometano strujanje strujanje sloja sloja vazduha vazduha iznad iznad
termoizolacionog termoizolacionog materijala materijala,, od od najnieg najnieg dela dela krova krova (u (u
liniji liniji strehe strehe ispod ispod krovnog krovnog pokrivaa pokrivaa obezbediti obezbediti ulaz ulaz
sveeg sveeg vazduha vazduha)) do do najvieg najvieg dela dela (u (u liniji liniji slemena slemena krova krova
obezbediti obezbediti kontinualno kontinualno isputanje isputanje zagrejanog zagrejanog // vlanog vlanog
vazduha vazduha
Izolacija kosih krovova Izolacija kosih krovova


32 32
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Podne Podne konstrukcije konstrukcije


33 33
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Neventilisane Neventilisane fasade fasade
UU tom tom sluaju sluaju nije nije potrebno potrebno postaviti postaviti parnu parnu branu branu ali ali uz uz potvrdu potvrdu
rezultata rezultata koji koji su su dobijeni dobijeni proraunom proraunom uu skladu skladu sa sa vaeim vaeim
standardima standardima iz iz oblasti oblasti toplotne toplotne tehnike tehnike uu graevinarstvu graevinarstvu.. UU
suprotnom, suprotnom, parnu parnu branu branu treba treba postaviti postaviti izmeu izmeu noseeg noseeg zida zida ii
izolacije izolacije da da bi bi na na taj taj nain nain spreili spreili nedozvoljenu nedozvoljenu kondenzaciju kondenzaciju uu
izolacionom izolacionom materijalu materijalu..
PPosebno osebno je je vano vano da da se se za za
fasadnu fasadnu oblogu oblogu odaberu odaberu
vodoodbojni vodoodbojni materijali materijali ali ali
uu isto isto vreme vreme ii
paropropusni paropropusni,, da da bi bi
kondenzovana kondenzovana vodena vodena
para para mogla mogla da da se se isui isui iz iz
zida zida uu dozvoljenom dozvoljenom
vremenskom vremenskom roku roku..


34 34
KAMENA (MINERALNA) VUNA KAMENA (MINERALNA) VUNA
Ventilisane Ventilisane fasade fasade su su dobile dobile svoj svoj naziv naziv zbog zbog ventilisanog ventilisanog sloja sloja
odnosno odnosno sloja sloja vazduha vazduha izmeu izmeu izolacionog izolacionog materijala materijala ii
spoljanjeg spoljanjeg,, dekorativnog dekorativnog sloja sloja..
Danas Danas su su one one jedan jedan od od najeih najeih naina naina oblaganja oblaganja spoljanjih spoljanjih
zidova zidova poslovnih poslovnih objekata objekata..
Ventilisane fasade Ventilisane fasade
Kod Kod ventilisanih ventilisanih sendvi sendvi zidova zidova,,
potrebno potrebno je je predvideti predvideti ii
ventilacione ventilacione otvore otvore uu ffasadnoj asadnoj
oblozi oblozi to to omoguu omoguu--je je
ventilisanje ventilisanje sloja sloja izolacio izolacio--nog nog
materijala materijala po po vertikali vertikali pri pri emu emu
cirkulacija cirkulacija vazduha vazduha mora mora biti biti
nesmetana nesmetana..


35 35
STAKLENA STAKLENA (MINERALNA) VUNA (MINERALNA) VUNA
stakleni kr ( stakleni kr (30 30 -- 60% 60% ak i 80%) ak i 80%),,
sirovine sirovine za za proizvodnju proizvodnju stakla stakla..
Staklena vuna se sastoji iz tankih i elastinih Staklena vuna se sastoji iz tankih i elastinih
staklenih niti. staklenih niti.
Dobija se slinom tehnologijom kao i kamena Dobija se slinom tehnologijom kao i kamena
vuna. vuna.
Najee Najee je je svjetlo svjetlo--ute boje ute boje..
Osnovne sirovine za proizvodnju: Osnovne sirovine za proizvodnju:


36 36
STAKLEN STAKLENA (MINERALNA) VUNA A (MINERALNA) VUNA
Osnovna svojstva Osnovna svojstva
hemijski inert hemijski inertan materijal an materijal,,
postojana na uticaj vode, vodene pare postojana na uticaj vode, vodene pare ii
razli razliitih jedinjenja itih jedinjenja
SiO SiO
22
CaO CaO Al Al
22
OO
33
Fe Fe
22
OO
33
MgO MgO Na Na
22
OO Br Br
22
OO
33
58.5 58.5 16 16 44 0.2 0.2 66 11.8 11.8 3.5 3.5
hemijska svojstva hemijska svojstva
hemijski hemijski sastav (%): sastav (%):


37 37
STAKL STAKLENA (MINERALNA) VUNA ENA (MINERALNA) VUNA
Debljina vlakana Debljina vlakana >> 1 1 m, m,
Izrazito velika poroznost (95 Izrazito velika poroznost (95 97%) 97%),,
Dominantna otvorena poroznost, Dominantna otvorena poroznost,
Izrazito velika sposobnost upijanja vode, Izrazito velika sposobnost upijanja vode,
PPropustljivost vlage ropustljivost vlage,,

[kg/m [kg/m
33
]]
[w/mK] [w/mK]
oo
TT
, ,
[K [K
--11
]]

[[--]]
uu
v v
[%] [%]
oo
pp,10% ,10%
[MPa] [MPa]
ff
zz
[Pa] [Pa]
< 130 < 130 < < 0.041 0.041 5x10 5x10
--55
>> 11 > 100 > 100 -- --
fizika svojstva fizika svojstva


38 38
Poseduje svojstvo negorivosti Poseduje svojstvo negorivosti,,
DDobr obraa apsorpcij apsorpcijaa zvuka zvuka,,
Mala otpornost na dejstvo mraza. Mala otpornost na dejstvo mraza.
fizika svojstva fizika svojstva
Termoizolacioni proizvodi od mineralne vune, u koju Termoizolacioni proizvodi od mineralne vune, u koju
spadaju i spadaju impregnirana mpregnirana staklena i kamena vuna staklena i kamena vuna,, nisu nisu
tetni po ljudsko zdravlje tetni po ljudsko zdravlje..
Me Meutim utim,, " sirova" " sirova" -- rastresita staklena vuna rastresita staklena vuna
predstavlja potencijalnu opasnost po ljudsko zdravlje predstavlja potencijalnu opasnost po ljudsko zdravlje
i svrstana je u grupu materijala " 2B " . i svrstana je u grupu materijala " 2B " .
STAKL STAKLENA (MINERALNA) VUNA ENA (MINERALNA) VUNA


39 39
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
razli razliite vrste filceva ite vrste filceva ii
Proizvodi Proizvodi od impregnirane staklene vune od impregnirane staklene vune
plo ploa od staklene vune a od staklene vune::
meke meke,,
polutvrde polutvrde,,
tvrde. tvrde.
STAKL STAKLENA (MINERALNA) VUNA ENA (MINERALNA) VUNA
MMogu ogu se se zalepiti na aluminijumsku foliju, natron zalepiti na aluminijumsku foliju, natron
papir ili staklenu mre papir ili staklenu mreicu, a mogu biti i icu, a mogu biti i
hidrofobizirani u cilju smanjenja upijanja vode hidrofobizirani u cilju smanjenja upijanja vode..


40 40
PProizvodi od roizvodi od impregnirane impregnirane staklene vune staklene vune
STAKL STAKLENA (MINERALNA) VUNA ENA (MINERALNA) VUNA


41 41
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
Za termoizolaciju Za termoizolaciju ::
Primena: Primena:
STAKL STAKLENA (MINERALNA) VUNA ENA (MINERALNA) VUNA
pregradnih zidova, me pregradnih zidova, meuspratnih i podnih uspratnih i podnih
konstrukcija, konstrukcija,
u sklopu re u sklopu reenja fasadnih zidova kao ventilisanih, enja fasadnih zidova kao ventilisanih,
neventilisanih ili kontaktnih sistema neventilisanih ili kontaktnih sistema,,
ravnih i kosih krovova ravnih i kosih krovova..


42 42
STAKL STAKLENA (MINERALNA) VUNA ENA (MINERALNA) VUNA
Ima slina fiziko Ima slina fiziko -- mehanika svojstva, mehanika svojstva,
Ima veu poroznost, Ima veu poroznost,
Ima vlakna vee duine Ima vlakna vee duine,,
Ima veu hemijsku otpornost, Ima veu hemijsku otpornost,
Ne izaziva koroziju metala Ne izaziva koroziju metala..
U odnosu na U odnosu na kamenu mineralnu vunu, kamenu mineralnu vunu,
staklena vuna: staklena vuna:


43 43
PRIRODNA MINERALNA VUNA PRIRODNA MINERALNA VUNA
Prirodna Prirodna mineralna mineralna vuna vuna ((staklena staklena ili ili kamena) kamena),, je je
proizvedena proizvedena od od sirovina sirovina koje koje se se nalaze nalaze uu prirodi prirodi i/ili i/ili
recikliranih recikliranih sirovina, sirovina, aa njena njena vlakna vlakna su su vezana vezana
korienjem korienjem bio bio--tehnologije tehnologije bez bez formaldehida, formaldehida, fenola, fenola,
akrila akrila ii bez bez dodavanja dodavanja vetackih vetackih boja boja ii pigmenata pigmenata..
UU osnovi osnovi novog novog veziva veziva nalazi nalazi se se biljni biljni skrob, skrob, koji koji se se
pretvara pretvara uu inertni inertni polimer polimer tokom tokom procesa procesa proizvodnje proizvodnje
mineralne mineralne vune vune..
Evropska Evropska unija unija je je svrstala svrstala formaldehid formaldehid uu supstance supstance koje koje
predstavljaju predstavljaju opasnost opasnost po po ljudsko ljudsko zdravlje zdravlje zbog zbog potencijalnih potencijalnih
kancerogenih kancerogenih uticaja, uticaja, ali ali uu vezi vezi sa sa kojima kojima ne ne postoje postoje
odgovarajuci odgovarajuci podaci podaci kako kako bi bi se se izvrila izvrila zadovoljavajuca zadovoljavajuca
procena procena..
Primena Primena ovog ovog materijala materijala je je ista ista kao kao ii prethodno prethodno opisane opisane
kamene kamene ii staklene staklene vune vune..


44 44
PRIRODNA MINERALNA VUNA PRIRODNA MINERALNA VUNA
PRIRODNA MINERALNA VUNA IMA BRAONKASTU BOJU PRIRODNA MINERALNA VUNA IMA BRAONKASTU BOJU


TERMOIZOLACIONI MATERIJALI TERMOIZOLACIONI MATERIJALI
ORGANSKOG POREKLA ORGANSKOG POREKLA
Na bazi polimera Na bazi polimera


46 46
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)
Sastoji od granula ispunjenih vazduhom. Bele je boje. Sastoji od granula ispunjenih vazduhom. Bele je boje.


47 47
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)
nevezane granule nevezane granule EPS EPS--a, a,
oblikovani oblikovani EPS EPS..
Procesom ekspandiranja proizvode se Procesom ekspandiranja proizvode se::
PProces roces proizvodnje proizvodnje nevezanih nevezanih granula granula EPS EPS--aa
sastoji sastoji se se uu zagrevanju zagrevanju kompaktnih kompaktnih granula granula
polistirena polistirena pomo pomouu vode vode temperature temperature 98 98
00
CC ili ili
pregrejane pregrejane vodene vodene pare pare TT == 110 110
00
CC..
Tom Tom prilikom prilikom dolazi dolazi do do pove poveanja anja zapremine zapremine
materijala materijala za za 50 50--60 60 puta puta ii stvaranja stvaranja tzv tzv..
alveolarne alveolarne strukture strukture zatvorenih zatvorenih elija elija prenika prenika
60 60--2200 00 mm..


48 48
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)
oobi bini ni EPS EPS
EPS EPS sa smanjenom gorivo sa smanjenom gorivou, odnosno u, odnosno
" samogasiv " samogasiv (ima (ima oznak oznakuu " S " S ))..
Proizvodnja o Proizvodnja oblikovan blikovanog og EPS EPS--aa (blokovi (blokovi,,
plo ploe itd.) e itd.) vri se u kalupima razli vri se u kalupima razliitog oblika itog oblika..
Proizvodi se u dve varijante Proizvodi se u dve varijante ::


49 49
Osnovna svojstva Osnovna svojstva
fizika svojstva fizika svojstva
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)

[kg/m [kg/m
33
]]
[w/mK] [w/mK]
oo
TT
, ,
[K [K
--11
]]

[[--]]
uu
v v
[%] [%]
Propustljivost Propustljivost
vodene pare vodene pare
[g/(m [g/(m
22
dan)] dan)]
10 10--30 30 0.028 0.028--0.040 0.040 ((55--7) 7)x10 x10
--55
25 25--60 60 22--88 25 25 -- 35 35
poroznost do 98%, poroznost do 98%,
dominantna zatvorena poroznost dominantna zatvorena poroznost,,
postojanost na temperaturama do +80 postojanost na temperaturama do +80
00
C. C.


50 50
oo
pp,10% ,10%
[MPa] [MPa] ff
ss
[MPa] [MPa] ff
zz
[MPa] [MPa] E [MPa] E [MPa]
0.060 0.060--0.250 0.250 0.160 0.160--0.460 0.460 0.150 0.150--0.420 0.420 22--11 11
mehanika svojstva mehanika svojstva
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)
15 20 25 30 35 40
0
0.1
0.2
0.3
N
a
p
o
n

p
r
i
t
i
s
k
a

p
r
i

1
0
%

d
e
f
o
r
m
a
c
i
j
i
,

[
M
P
a
]
Zapr emi ns ka masa, [kg/m
3
]


51 51
mala zapreminska masa, mala zapreminska masa,
nizak koeficijent toplotne provodljivosti, nizak koeficijent toplotne provodljivosti,
malo upijanje vode i veoma mala propusnost malo upijanje vode i veoma mala propusnost
vodene pare, vodene pare,
relativno dobra mehani relativno dobra mehanika svojstva, ka svojstva,
materijal sa niskim po materijal sa niskim poarnim optere arnim optereenjem, enjem,
samogasivost (kod tipova sa oznakom " S" ), samogasivost (kod tipova sa oznakom " S" ),
otpor otporaan na gljivice, mikroorganizme i bakterije i n na gljivice, mikroorganizme i bakterije i
mogu mogunost potpunog recikliranja nost potpunog recikliranja..
PPrednosti rednosti
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)


52 52
drobljivost, drobljivost,
krtost, krtost,
mala otpornost na dejstvo mraza mala otpornost na dejstvo mraza,,
mala otpornost na UV zraenje mala otpornost na UV zraenje,,
neotporan na neotporan na organsk organskee rastvara rastvarae e, te , tennaa
goriva i njihov goriva i njihovaa isparenja isparenja, neorganske kiseline, , neorganske kiseline,
amonijak, sumpordioksid, estre i dr. amonijak, sumpordioksid, estre i dr.
Nedostaci: Nedostaci:
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)


53 53
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
razli razliite vrste ite vrste ploa : ploa :
Proizvodi Proizvodi od EPS od EPS--aa
nevezane granule i nevezane granule i
jednoslojne i jednoslojne i
kombinovane sa kombinovane sa lesonit lesonitom om, , iveric ivericom om, ,
aluminijum aluminijumom om ii dr drugim materijalima. ugim materijalima.
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)
Ploe ravno iseenih ivica 100 x 50 cm i Ploe ravno iseenih ivica 100 x 50 cm i
Falcovane ploe, stepenasto iseenih ivica 101,5 x 55 cm. Falcovane ploe, stepenasto iseenih ivica 101,5 x 55 cm.
Debljina ploa iznosi 1,2,3...20 cm i vie. Debljina ploa iznosi 1,2,3...20 cm i vie.


54 54
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
kao agregat za spravljanje lakoagregatnog betona kao agregat za spravljanje lakoagregatnog betona -- EPS betona EPS betona
Primena nevezanih granula EPS Primena nevezanih granula EPS--a: a:
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)


55 55
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)
Izgled Izgled uzorka uzorka oovrslog vrslog "EPS" "EPS" betona betona


56 56
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
Primena p Primena plo loa a od EPS od EPS--aa
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)
TTermoizolaci ermoizolacija ja zidova, me zidova, meuspratnih i podnih uspratnih i podnih
konstrukcija kod objekata gra konstrukcija kod objekata graenih na enih na
" klasi " klasian" na an" nain, i kod monta in, i kod montanih objekata nih objekata
izvedenih od prefabrikovanih elemenata izvedenih od prefabrikovanih elemenata,,
Izolaciju ravnih i kosih krovov Izolaciju ravnih i kosih krovova, a,
Izradu " izgubljenih" oplata za betonske Izradu " izgubljenih" oplata za betonske
elemente. elemente.


57 57
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
SSistemi na bazi plo istemi na bazi ploa od a od EPS EPS--aa koji koji
obuhvataju i toplotnu izolaciju i zavrnu obuhvataju i toplotnu izolaciju i zavrnu
obradu fasadnog zida obradu fasadnog zida ((" Demit" , " Izoterm , " Demit" , " Izoterm ,
JUBIZOL JUBIZOL itd.) itd.)
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)
UU obliku blokova ispune za izradu obliku blokova ispune za izradu
polumonta polumontanih nih AB AB sitnorebrastih tavanica sitnorebrastih tavanica
Fasadni profili za formiranje plastike na Fasadni profili za formiranje plastike na
fasadi objekata fasadi objekata


58 58
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)
TI blokovi za izradu meuspratnih konstrukcija TI blokovi za izradu meuspratnih konstrukcija


59 59
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)
Za fasade Za fasade


60 60
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--stiropor) stiropor)
Fasadni profili Fasadni profili


61 61
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--sa ugljenikom) sa ugljenikom)
Ekspandirani Ekspandirani polistiren polistiren sa sa ugljenikom ugljenikom ima ima iste iste osobine osobine
kao kao ii obian obian ekspandirani ekspandirani polistiren, polistiren, izuzev izuzev to to je je zbog zbog
dodatka dodatka ugljenika ugljenika (grafita) (grafita) sive sive boje boje ii za za oko oko 20 20%% bolji bolji
termoizolator termoizolator od od njega njega.. Ovo Ovo je je relativno relativno nov nov materijal materijal
koji koji se se sve sve vie vie upotrebljava upotrebljava za za termoizolaciju termoizolaciju
objekata objekata..


62 62
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS--sa ugljenikom) sa ugljenikom)
Primena Primena


63 63
topljenj topljenjaa kompaktnih granula polistirena u kompaktnih granula polistirena u
ekstruderu ekstruderu,,
ekspandiranje ekspandiranje mase mase polistirena polistirena,,
istiskivanje istiskivanje pod pod pritiskom pritiskom ii
hhlaenje laenje..
Proces Proces proizvodnje ekstrudiranog proizvodnje ekstrudiranog
ekspandiranog polistirena sastoji se od: ekspandiranog polistirena sastoji se od:
Na Na taj taj nain nain se se stvara stvara alveolarna alveolarna strukture, strukture, ali ali
bez bez meuelijske meuelijske poroznosti poroznosti..
EKS EKSTRUDIRANI TRUDIRANI EKSPANDIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN POLISTIREN
EEPS ili XPS EEPS ili XPS


64 64
EKS EKSTRUDIRANI TRUDIRANI EKSPANDIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN POLISTIREN


65 65
EKS EKSTRUDIRANI TRUDIRANI EKSPANDIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN POLISTIREN


66 66
Osnovna svojstva Osnovna svojstva
fiziko fiziko -- mehanika svojstva mehanika svojstva

[kg/m [kg/m
33
]]

[w/mK] [w/mK]

[[--]]
oo
tt
[[KK
--11
]]
uu
v v
[%] [%]
oo
pp10% 10%
[MPa] [MPa]
25 25 -- 45 45 0.025 0.025--0.035 0.035 80 80 -- 200 200 66--8x10 8x10
--55
0.2 0.2 0.3 0.3 0.250 0.250 0.700 0.700
Dominantna je zatvorena poroznost, Dominantna je zatvorena poroznost,
Mala paropropustljivost Mala paropropustljivost
Izrazito malo upijanje vode. Izrazito malo upijanje vode.
Grani Granina temperatura upotrebe na temperatura upotrebe do: do: 75 75
00
CC
Zapaljivost: Zapaljivost: Klasa B1 Klasa B1-- teko zapaljiv materijal teko zapaljiv materijal
EKS EKSTRUDIRANI TRUDIRANI EKSPANDIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN POLISTIREN


67 67
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
razli razliite vrste ite vrste ploa: ploa:
Proizvodi Proizvodi od EEPS od EEPS--a (XPS a (XPS--a) a)
jednoslojne i jednoslojne i
kombinovane ploe sa povrinskom obradom. kombinovane ploe sa povrinskom obradom.
EKS EKSTRUDIRANI TRUDIRANI EKSPANDIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN POLISTIREN
Ploe Ploe su su dimenzija dimenzija 125 125 xx 60 60 cm, cm, debljine debljine 22,,33... ...20 20 cm cmii
vie, vie, sa sa ravno ravno ili ili stepenasto stepenasto iseenim iseenim ivicama ivicama


68 68
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
Primena ploa od EEPS Primena ploa od EEPS--a: a:
TTermoizolaci ermoizolacija ja zidova, me zidova, meuspratnih i podnih uspratnih i podnih
konstrukcija konstrukcija
Izolacij Izolacijaa ravnih i kosih krovov ravnih i kosih krovovaa
Zeleni krovovi Zeleni krovovi..
Ploe Ploe od od EEPS EEPS--aa su su posebno posebno pogodne pogodne za za
primenu primenu uu sluajevima sluajevima kada kada se se od od izolacionog izolacionog
sloja sloja zahteva zahteva pove poveana ana vrsto vrstoaa pri pri pritisku pritisku ii
minimalno minimalno upijanje upijanje vode vode..
EKS EKSTRUDIRANI TRUDIRANI EKSPANDIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN POLISTIREN


69 69
Za ravne krovove Za ravne krovove
EKS EKSTRUDIRANI TRUDIRANI EKSPANDIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN POLISTIREN


70 70
EKS EKSTRUDIRANI TRUDIRANI EKSPANDIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN POLISTIREN
Ravni krovovi Ravni krovovi
Zidovi Zidovi


71 71
EKS EKSTRUDIRANI TRUDIRANI EKSPANDIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN POLISTIREN
Zeleni krovovi Zeleni krovovi


72 72
zapreminsku masu veu za cca 50%, zapreminsku masu veu za cca 50%, ,,
3 3 -- 4 puta vei faktor otpora difuziji vodene 4 puta vei faktor otpora difuziji vodene
pare, pare,
10 puta manje upijanje vode, 10 puta manje upijanje vode,
30 do 40 puta 30 do 40 puta bolja mehanika svojstva i bolja mehanika svojstva i
U odnosu na ekspandirani polistiren U odnosu na ekspandirani polistiren EEPS EEPS
ima ima::
EKS EKSTRUDIRANI TRUDIRANI EKSPANDIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN POLISTIREN
Ploe Ploe od od EEPS EEPS--aa se se nnaj aje eee proizvod proizvodee uu
odre odreenoj enoj boji boji (plavoj, (plavoj, zelenoj, zelenoj, rozoj, rozoj, itd itd..))..


73 73
poliestara, poliestara,
diizocijanida, diizocijanida,
vode, vode,
katalizatora i katalizatora i
eemulgatora mulgatora..
Poliuretanske Poliuretanske peno peno--plasti plastine ne mase mase se se
dobijaju dobijaju kao kao rezultat rezultat slo sloenih enih reakcija, reakcija, koje koje se se
odvijaju odvijaju uu meavini meavini polaznih polaznih komponenata komponenata::
TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI
POLIURETANA POLIURETANA


74 74
Osnovna svojstva Osnovna svojstva
fiziko fiziko -- mehanika svojstva mehanika svojstva

[kg/m [kg/m
33
]]

[w/mK] [w/mK]

[[--]]
oo
pp10% 10%
[MPa] [MPa]
oo
zz
[MPa] [MPa]
30 30 -- 50 50 0.030 0.030--0.037 0.037 40 40 -- 50 50 0.200 0.200 0.400 0.400 0.300 0.300 0.700 0.700
Po svojim fizikim svojstvima slian je stiroporu, Po svojim fizikim svojstvima slian je stiroporu,
a po mehanikim EEPS a po mehanikim EEPS--u. u.
TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI
POLIURETANA POLIURETANA


75 75
Proi Proizvodi i njihova primena zvodi i njihova primena
krut krutee plo ploee oblo obloen enee limovima (tzv. "sendvi" limovima (tzv. "sendvi"
sistem sistemii)) ii
rasprskavaju rasprskavajue e pen pene, e, koje se direktno nanose na koje se direktno nanose na
povrine elemenata konstrukcije koje se termi povrine elemenata konstrukcije koje se termi ki ki
izoluju (tzv. " poliuretan izoluju (tzv. " poliuretan -- sprej" tehnika) sprej" tehnika)..
PPoliuretanski oliuretanski termoizolacioni termoizolacioni materijali materijali naj naje eee se se
proizvode proizvode kao kao::
TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI
POLIURETANA POLIURETANA
Poliuretan Poliuretan se se uglavnom uglavnom koristi koristi za za izolaciju izolaciju komora komora
hladnjaa hladnjaa zbog zbog osobine osobine da da je je posebno posebno dobar dobar
termoizolator termoizolator na na veoma veoma niskim niskim temperaturama temperaturama.. Ree Ree
se se upotrebljava upotrebljava uu objektima objektima za za stanovanje stanovanje..


76 76
TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI
POLIURETANA POLIURETANA
TTroslojn roslojnii termoizolacion termoizolacionii panel panel


77 77
TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI
POLIURETANA POLIURETANA
PPrimen rimenaa " poliuretan " poliuretan -- sprej" tehnike sprej" tehnike


TERMOIZOLACIONI MATERIJALI TERMOIZOLACIONI MATERIJALI
ORGANSKOG POREKLA ORGANSKOG POREKLA
Na bazi prirodnih materijala Na bazi prirodnih materijala


79 79
PLOE OD TRSKE PLOE OD TRSKE


80 80
presovanjem neljutenih tr presovanjem neljutenih tranih stabljika anih stabljika ii
proivanjem proivanjem icom, upravno na pravac icom, upravno na pravac
stabljika, na svakih 14 do 16cm stabljika, na svakih 14 do 16cm..
Plo Ploe od trske dobijaju e od trske dobijaju ssee::
Za Za proivanje proivanje se se koristi koristi eli elina na ili ili pocinkovana pocinkovana
ica ica debljine debljine 11..66mm mm..
Debljina Debljina plo ploaa se se kre kreee od od 33 do do 10 10cm cm..
PLOE OD TRSKE PLOE OD TRSKE
KKoriste oriste se se za za toplotnu toplotnu izolaciju izolaciju me meuspratnih uspratnih
konstrukcija konstrukcija ii podova, podova, zidova zidova ii krovova krovova..


81 81
Osnovna svojstva Osnovna svojstva
fiziko fiziko -- mehanika svojstva mehanika svojstva
Zapreminska masa Zapreminska masa
175 do 250kg/m 175 do 250kg/m
33
,,
koeficijent toplotne provodljivosti koeficijent toplotne provodljivosti
0.045 0.045 0.073W/(mK) 0.073W/(mK)
vrstoa vrstoa pri pritisku pri pritisku pri deformaciji od 2% pri deformaciji od 2%
15kN/m 15kN/m
22
vrsto vrstoa na savijanje uzoraka a na savijanje uzoraka
cca cca 3MPa. 3MPa.
PLOE OD TRSKE PLOE OD TRSKE


82 82
prirodan i ekoloki podoban termoizolacini prirodan i ekoloki podoban termoizolacini
materijal, materijal,
lak lakaa obra obrada da,,
dobr dobraa athezij athezijaa sa malterom sa malterom..
PPrednosti rednosti::
PLOE OD TRSKE PLOE OD TRSKE
Nedostaci: Nedostaci:
mogunost ote mogunost oteenja od glodara, enja od glodara,
ttruljenje ruljenje,,
goriv materijal goriv materijal,,
teko pri teko privr vri ivanje ekserima vanje ekserima ..
Ogranienja Ogranienja:: uu
vv
ss18 18%% ii ss70 70%%


83 83
PLO PLOE NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA E NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA
OD DRVETA OD DRVETA I MINERALNIH VEZIVA I MINERALNIH VEZIVA


84 84
pripremanja cementne paste pripremanja cementne paste
meanje cementne pas meanje cementne pastte sa drvenom e sa drvenom
sstrugotinom trugotinom
presovanje pripremljene mase u kalupima presovanje pripremljene mase u kalupima
(pritisak od 0.05MPa), (pritisak od 0.05MPa),
zaparivanje ploa u komorama za ubrzano zaparivanje ploa u komorama za ubrzano
ovravanje ovravanje..
DDobij obijaju aju se o se ovr vravanj avanjem em meavine drvene meavine drvene
strugotine ili drvene vune i mineralnog veziva strugotine ili drvene vune i mineralnog veziva..
Proces proizvodnje se sastoji od: Proces proizvodnje se sastoji od:
Debljina Debljina plo ploaa se se kre kreee od od 22..55 do do 10 10cm cm..
PLO PLOE NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA E NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA
OD DRVETA OD DRVETA I MINERALNIH VEZIVA I MINERALNIH VEZIVA


85 85
Osnovna svojstva Osnovna svojstva
fiziko fiziko -- mehanika svojstva mehanika svojstva
Zapreminska masa Zapreminska masa
TI ploe TI ploe: : 300 300 -- 350kg/m 350kg/m
33
Konstruktivne ploe Konstruktivne ploe:: 400 400 600kg/m 600kg/m
33
,,
KKoeficijent toplotne provodljivosti oeficijent toplotne provodljivosti
0.08 do 0.14 W/(mK). 0.08 do 0.14 W/(mK).
vrstoa vrstoa pri pritisku pri pritisku
0.4 0.4 1.2MPa 1.2MPa
UUpijanje vode pijanje vode
60 do 70% 60 do 70%
PLO PLOE NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA E NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA
OD DRVETA OD DRVETA I MINERALNIH VEZIVA I MINERALNIH VEZIVA


86 86
prirodan i ekoloki podoban termoizolacini prirodan i ekoloki podoban termoizolacini
materijal, materijal,
polusagoriv materijal polusagoriv materijal,,
protivpo protivpoarn arnaa otpornost od 30 minut otpornost od 30 minuta, a,
dobr dobraa athezij athezijaa sa malterom sa malterom,,
llako ako se se mehani mehaniki obra ki obrauju uju..
Ostala svojstva: Ostala svojstva:
Ogranienja Ogranienja:: uu
vv
ss20 20%% ii tt ss70 70
00
CC
PLO PLOE NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA E NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA
OD DRVETA OD DRVETA I MINERALNIH VEZIVA I MINERALNIH VEZIVA


87 87
TI ploe se p TI ploe se primenjuju se za toplotnu izolaciju rimenjuju se za toplotnu izolaciju
zidova, krovova, plafona i podova zidova, krovova, plafona i podova..
Mogu se koristiti i kao " izgubljena" oplata pri Mogu se koristiti i kao " izgubljena" oplata pri
izvo izvoenju betonskih radova enju betonskih radova..
U praksi se primenjuju i kombinovane U praksi se primenjuju i kombinovane--
slojevite plo slojevite ploe u kojima je jedan od slojeva e u kojima je jedan od slojeva
stiropor stiropor..
Konstruktivne ploe se koriste kod Konstruktivne ploe se koriste kod
industrijskih objekata kao nosei i industrijskih objekata kao nosei i
termoizolacioni element u sklopu krovova termoizolacioni element u sklopu krovova
PLO PLOE NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA E NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA
OD DRVETA OD DRVETA I MINERALNIH VEZIVA I MINERALNIH VEZIVA


88 88
" Tarolit" + " Stiropor" + " Tarolit" " Tarolit" + " Stiropor" + " Tarolit"
PLO PLOE NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA E NA BAZI DRVENE VUNE ILI STRUGOTINA
OD DRVETA OD DRVETA I MINERALNIH VEZIVA I MINERALNIH VEZIVA


89 89
TERMOIZOLACIJA NA BAZI CELULOZE TERMOIZOLACIJA NA BAZI CELULOZE


90 90
mlevenje i usitnjavanje starih novina u mlevenje i usitnjavanje starih novina u
vlaknaste komadi vlaknaste komadiee ii
doda dodavan vanje born je bornee so soli. li.
Sredinom prolog veka u Skandinaviji i Americi Sredinom prolog veka u Skandinaviji i Americi
se po se poela koristiti termoizolacija na bazi ela koristiti termoizolacija na bazi
reciklirane novinske hartije reciklirane novinske hartije..
Proces proizvodnje se sastoji od Proces proizvodnje se sastoji od slede sledeih faza ih faza::
Dobijeni Dobijeni proizvod proizvod se se isporu isporuuje uje uu PVC PVC
ambala ambalai, i, koja koja ga ga titi titi od od vlage vlage ..
TERMOIZOLACIJA NA BAZI CELULOZE TERMOIZOLACIJA NA BAZI CELULOZE


91 91
Osnovna svojstva Osnovna svojstva
fizika svojstva fizika svojstva
Zapreminska masa Zapreminska masa
25 25 -- 60kg/m 60kg/m
33
,,
KKoeficijent toplotne provodljivosti oeficijent toplotne provodljivosti
< 0.04 W/(mK). < 0.04 W/(mK).
Faktor otporu difuzije vodene pare Faktor otporu difuzije vodene pare
1 1 -- 22
TERMOIZOLACIJA NA BAZI CELULOZE TERMOIZOLACIJA NA BAZI CELULOZE


92 92
Primenjuju Primenjuju se se za za toplotnu toplotnu izolaciju izolaciju zidova, zidova,
krovova krovova ii meuspratnih meuspratnih konstrukcija, konstrukcija, naroito naroito
kod kod drvenih drvenih kua, kua, ali ali uu kombinaciji kombinaciji sa sa
vodonepropusnim vodonepropusnim ii paropropusnim paropropusnim folijama folijama..
UU praksi praksi su su mogu moguaa dva dva postupka postupka izvoenja izvoenja
toplotne toplotne izolacije izolacije::
uduvavanjem materijala uduvavanjem materijala ii
nasipanjem nasipanjem..
TERMOIZOLACIJA NA BAZI CELULOZE TERMOIZOLACIJA NA BAZI CELULOZE


93 93
Izvo Izvoenje termoizolacije zida postupkom enje termoizolacije zida postupkom
"uduvavanja" i postupkom "nasipanja" "uduvavanja" i postupkom "nasipanja"
TERMOIZOLACIJA NA BAZI CELULOZE TERMOIZOLACIJA NA BAZI CELULOZE


Z A K LJ U A K Z A K LJ U A K


95 95
Ulaganja u toplotnu zatitu su ekonomski Ulaganja u toplotnu zatitu su ekonomski
opravdana zbog utede energije za grejanje opravdana zbog utede energije za grejanje..
Na tr Na tri itu tu ima puno razliitih ima puno razliitih termoizolacionih termoizolacionih
mate materrijala ijala ((u dovoljnim koli u dovoljnim koliinama inama)), a efekti , a efekti
njihove primene prvenstveno zavise od: njihove primene prvenstveno zavise od:
izbora odgovarajueg termoizolacionog izbora odgovarajueg termoizolacionog
materijala materijala,,
debljine sloja odabranog termoizolacionog debljine sloja odabranog termoizolacionog
materijala materijala ii
pravilnog ugraivanja u element kostrukcije pravilnog ugraivanja u element kostrukcije
(kosi i ravni krovovi, spoljni i pregradni zidovi, (kosi i ravni krovovi, spoljni i pregradni zidovi,
podovi, itd.). podovi, itd.).


96 96
R. R.
broj broj
MM aa tt ee rr i i jj aa ll

[kg/m [kg/m
33
]]

[W/(mK)] [W/(mK)]

[[--]]
dd
ekv ekv
[cm] [cm]
1
Ekspandirani
polistiren (EPS)
30
< 0.06
0.032 60
1.0
2
Kamena vuna
50 0.035 >1.1
1.1
3
Staklena vuna
50 0.037 >1
1.2
4
Poliuretan
30 0.035 40
1.1
5
Ploe od trske
180 0.046 2
1.4
UUporedni pregled osnovnih svojstava poredni pregled osnovnih svojstava
analiziranih termoizolacionih materijala analiziranih termoizolacionih materijala


97 97
R. R.
broj broj
MM aa tt ee rr i i jj aa ll

[kg/m [kg/m
33
]]

[W/(mK)] [W/(mK)]

[[--]]
dd
ekv ekv
[cm] [cm]
6
Perlitni malter
500
0
.
0
6

<

<

0
.
3
0
0.110 4
3.4
7
Drvo
600 0.140 70
4.4
8
Drvo beton
550 0.140 10
4.4
9
EPS beton
650 0.162 -
5.1
10
Siporeks
blokovi
600
0.270
5
8.4
11
Keramzit beton
800 0.290 3
9.1
UUporedni pregled osnovnih svojstava poredni pregled osnovnih svojstava
analiziranih termoizolacionih materijala analiziranih termoizolacionih materijala


98 98
R. R.
broj broj
MM aa tt ee rr i i jj aa ll

[kg/m [kg/m
33
]]

[W/(mK)] [W/(mK)]

[[--]]
dd
ekv ekv
[cm] [cm]
12
uplja opeka
1400
> 0.30
0.610 6
19
13
Puna opeka
1800 0.760 12
24
14
Beton
2400 2.040 60
64
UUporedni pregled osnovnih svojstava poredni pregled osnovnih svojstava
analiziranih termoizolacionih materijala analiziranih termoizolacionih materijala


99 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
Z
a
p
r
e
m
i
n
s
k
a

m
a
s
a
,


|
k
g
/
(
m
3
)
|
Vrsta materijala (oznake iz tabele)
Zapreminska masa analiziranih materijala Zapreminska masa analiziranih materijala


100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
10
20
30
40
50
60
70
E
k
v
i
v
a
l
e
n
t
n
a

d
e
b
l
j
i
n
a

s
l
o
j
a
.

d

[
c
m
]
Vrsta materijala (oznake iz tabele)
Potrebna debljina sloja materijala za ostvarivanje Potrebna debljina sloja materijala za ostvarivanje
istog otpora provo istog otpora provoenju toplote (u odnosu na EPS) enju toplote (u odnosu na EPS)


101 101
Debljine termoizolacionih slojeva u fasadnim Debljine termoizolacionih slojeva u fasadnim
zid zidoovima za Evropu (1999 godina) vima za Evropu (1999 godina)


102 102
Debljine termoizolacionih slojeva u krovovima za Debljine termoizolacionih slojeva u krovovima za
Evropu (1999 godina) Evropu (1999 godina)