Anda di halaman 1dari 15

Pengurusan Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

Baca dan kenal pasti elemen-elemen pengurusan pembelajaran bestari dalam sesi p&p yang disediakan 1 Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Objektif: Tingkatan : 3 1. Mengenal kata majmuk yang terdapat dalam ayat atau Masa : 80 minit petikan dalam masa yang ditetapkan. Tajuk : Tatabahasa 2. Mencari dan membetulkan kesalahan penggunaan kata Topik : Kata Majmuk majmuk dalam ayat dalam masa yang ditetapkan.

1. Guru membentuk kumpulan pelajar. 2. Guru memberi penerangan tentang objektif aktiviti yang akan dilaksanakan. 3. Guru mengedarkan set gambar kepada setiap kumpulan. 4. Setiap pelajar dalam kumpulan meneliti gambar-gambar. 5. Pelajar melabelkan gambar-gambar tersebut dengan menggunakan kad perkataan yang disediakan. 6. Guru mengaitkan latihan tersebut dengan topik pelajaran. 7. Pelajar membuat rujukan tentang kata majmuk daripada sumber cetak dan elektronik. 8. Pelajar berbincang secara think-pair-share tentang bentuk-bentuk kata majmuk dan kekecualiannya. 9. Pelajar mencari dan menggaris kata majmuk dalam ayat dalam masa yang ditetapkan. 10. Pelajar bertukar lembaran kerja dengan rakan di sebelah dan berbincang tentang jawapan. 11. Wakil kumpulan membentangkan hasil dapatan tugasan. 12. Guru merumus hasil pembentangan. 13. Rakan-rakan di dalam kumpulan yang berlainan menilai dengan menggunakan borang rubrik.

3-1

Pengurusan Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

Baca dan kenal pasti elemen-elemen pengurusan pembelajaran bestari dalam sesi p&p yang disediakan 2 Mata Pelajaran: Sains Tingkatan : 3 Masa : 3 minggu Tajuk : Bumi dan Alam Semesta Guru Sains merancang satu lawatan ke Planetarium.

1. Sebelum lawatan itu, guru bahasa taklimat tentang kaedah pencatatan nota dengan berkesan, dan membuat kontrak pembelajaran.

2. Untuk memastikan pelajar telah mendapat kemahiran itu, guru menjalankan satu aktiviti mendapatkan maklumat penting dalam satu suntingan surat khabar. 3. Di Planetarium, pelajar mendengar taklimat dan melihat pameran. 4. Semasa di Planetarium, pelajar mengambil nota, mengambil gambar-gambar yang sesuai dan menemu bual pegawai-pegawai yang bertugas di situ. 5. Sekembalinya ke sekolah, pelajar secara berkumpulan menilai dan mengemaskini nota yang dibuat berdasarkan kriteria yang diberi oleh guru. 6. Pelajar kemudian menyediakan satu laporan dalam bentuk jadual, gambar, model, senarai atau bentuk lain yang sesuai. 7. Pelajar menggunakan maklumat-maklumat tentang planet-planet untuk mengenal pasti ciri-ciri satu planet misteri yang baru dijumpai. 8. Satu senarai pembayang diberikan kepada setiap kumpulan. 9. Pelajar diminta membuat analisis, membanding beza, membuat andaian dan membuat pengiraan untuk mendapatkan ciri-ciri planet misteri tersebut. 10. Pelajar menulis satu laporan tentang ciri-ciri planet itu. 11. Guru sains menyemak dan menilai laporan pelajar.

3-2

Pengurusan Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

Baca dan kenal pasti elemen-elemen pengurusan pembelajaran bestari dalam sesi p&p yang disediakan 3 Mata Pelajaran: Matematik Tingkatan : 2 Masa : 80 minit Tajuk : Teorem Pythagoras Objektif: 1. Menghubung kait antara sisi segi tiga bersudut tepat dengan luas segi empat sama. 2. Menentusahkan Teorem Pythagaros: a2+b2 = c2

Teorem Pythagoras 1. Pelajar membentuk kumpulan berempat atau berlima. 2. Rajah 1 diedarkan kepada setiap kumpulan. 3. Pelajar mengukur setiap sisi segi tiga berkenaan (sisi a, sisi b, sisi c) pada Rajah 1. 4. Pelajar memotong kertas untuk membentuk tiga potongan segi empat sama berdasarkan ukuran setiap sisi yang telah diukur. 5. Setiap kumpulan mengira luas setiap segi empat sama. 6. Setiap ahli kumpulan akan memasukkan dapatan mereka dalam jadual yang disediakan (Jadual 1). 7. Murid diminta berbincang dalam kumpulan tentang hubungan antara data luas segi empat sama dengan sisi segi tiga bersudut tepat dalam Jadual 1 dan membuat rumusan yang sewajarnya. 8. Semasa perbincangan, guru bergerak ke kumpulan-kumpulan dan mengajukan soalan-soalan kepada pelajar untuk menjurus kepada dapatan bahawa: Luas C = Luas A + Luas B 9. Pelajar bertukar maklumat dengan rakan-rakan dalam kumpulan yang lain secara Mr. Postman. 10. Guru terus menyoal untuk mendapatkan hubungan antara sisi-sisi segi tiga bersudut tepat dengan luas segi empat sama dalam konteks Teorem Pythagoras. 11. Murid diminta mengulang aktiviti di atas menggunakan perisian GEOMETERS SKETCHPAD pada komputer masing-masing untuk megesahkan Teorem Pythagoras. 12. Guru merumus dapatan pelajar.

c a
A

Rajah 1

Luas Segi Empat Sama (cm2) A Murid 1 Murid 2 Murid 3 Murid 4 Murid 5 Jadual 1 B C

3-3

Pengurusan Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

Baca dan kenal pasti elemen-elemen pengurusan pembelajaran bestari dalam sesi p&p yang disediakan 4 Mata Pelajaran : Pengetahuan Agama Islam Objektif Khas: Tingkatan : 2 1. Menyebut takrif puasa, (i) bahasa , (ii) istilah Masa : 120 Minit 2. Membaca dengan betul satu dalil wajib berpuasa dari ayat Al Tajuk : Ibadah Quran / hadis Topik : Puasa 3. Menyenarai 4 perkara (i) sunat, (ii) makruh dan (iii) batal puasa Objektif Am: 4. Menulis semua syarat sah puasa 1. Mengenal erti puasa dan kewajipan berpuasa 5. Menghuraikan dengan bertulis 3 fadilat/hikmah berpuasa 2. Memahami beberapa kebaikan berpuasa
1. Guru membentuk kumpulan berempat dan memberi penerangan tentang aktiviti yang akan dilaksanakan pelajar 2. Secara berstruktur pelajar-pelajar berbincang dalam kumpulan dan mengagih tugas a) mencari dan meneliti kewajipan berpuasa dari ayat Al Quran (CD) b) mencari dan meneliti kewajipan berpuasa dari hadis (CD) c) mencari dan meneliti perkara yang berkaitan seperti syarat sah, sunat, makruh dan batal puasa dari Pusat Akses Kendiri dan perpustakaan. d) mengakses maklumat dari internet dan menggunakan komputer dan merekod hasil (www.jakim.gov.my) 3. Guru memudahcara dan memantau pelajar menjalankan aktiviti 4. Dalam kumpulan pelajar menyemak dan berbincang dan menyusun bahan / hasil yang diperoleh dari pelbagai sumber 5. Pembentangkan hasil dapatan dibuat oleh pelajar secara berforum 6. Pelajar bersoaljawab 7. Pelajar bertukar lembaran kerja dengan rakan dan berbincang secara reflektif dapatan masing-masing 8. Pelajar membuat penilaian kendiri hasil perbincangan dan rumusan guru 9. Pelajar mencatat refleksi

3-4

Pengurusan Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

Baca dan kenal pasti elemen-elemen pengurusan pembelajaran bestari dalam sesi p&p yang disediakan.
5 Previous knowledge: a. Students have seen Lats and other Malaysian cartoons before. b. Students have knowledge on some people who have set records in Malaysia Book of Records. Values: a. Show appreciation for other peoples contribution. b. Love for the country, patriotism c. Determination.

Subject : English Language Year : Form 1 Duration : 80 minutes Topic : We did it! Theme : Values Learning Outcomes:
1. Obtain information for different purposes: a. reading materials on the topic. (Level 1,2,3) 2. Process information by: a. recognizing elements in a story b. talking about characters (Level 1) Objectives: At the end of the lesson, students should be able to : a. b. c. d. e. Produce a presentation on a subjects biodata, Complete a crossword puzzle. Compare & contrast between 2 characters. Complete their own timeline. Draw a mind map on the topic.

1.

Teacher divides the students into 4 small groups; each group to go to several stations designated as Station 1, Station 2, Station 3 , and Station 4. Station 1 (Famous Malaysian) a. Cartoon strips students view several cartoon strips available preinstalled in the computer, b. Students to determine the identity of the artist(s) c. Students browse through a PowerPoint presentation for the biodata of one of the artist Datuk Lat. d. Students to complete a crossword puzzle on the screen e. Students prepare a presentation of their findings
3-5

Pengurusan Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

Station 2 (Time Line) a) Students view an example of a Time line (on ones life) b) Students then try to plot Datuk Latss Time line on a blank sheet, based on presentation file Lat.pps c) Using the fact sheet supplied, students self-check their answers. d) Students obtain a worksheet on time-line from the teacher. Students then prepare their own time line using a presentation software: Events that could be in the time line: Birth date UPSR, PMR,SPM,First job,Marriage,First child etc. Station 3: (Setting Records) a. Students view headline cuttings from local news-papers. b. Students study several trans-parencies on Malaysians who have set records and made Malaysia proud. c. Group discussion - students discuss the reasons why these people did what they did (focus on values) Students give other examples of Malaysians who have set records. d. Students prepare a presentation. Station 4 : (Mind Mapping) a) Discussion - using the guidelines supplied, students discuss about setting of records. b) Students complete the mind map with their ideas. c) With their mind map as a guide, students think of a record that they can set, (for example, the longest flag made). d) Each student takes turn to present a suggestion on a record that they can set. 2. Teacher hands out instructions to the various groups; During the lesson proper, the teacher visits every station to clarify the instructions to the particular group.

3.

Presentation: At the end of the lesson each group then present their findings to the class Group may use a presentation software 4. Assessment *

5.

Teachers assessment - checking the groups answers

3-6

Pengurusan Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

3-7

Induksi Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

INTEGRASI KOMPONEN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BESTARI 1. Kemahiran Belajar (KB) 1.1 Menilai kelebihan dan kekurangan sesuatu sumber. 1.2 Menggunakan pelbagai teknik mengumpul maklumat: mendengar mencatat nota membuat rujukan menemuramah membaca pantas membaca kritis membaca analitis 1.3 Menggunakan teknik-teknik memproses maklumat: menyusun maklumat melakar grafik menganalisis maklumat mentafsir maklumat menilai maklumat mensintesis maklumat 1.4 Menyampaikan/ mempersembah maklumat melalui pelbagai struktur dan media: menulis menyampai secara lisan/ bahasa badan mempersembah 1.5 Mengena pasti unsur kemahiran belajar yang dapat dijelmakan dalam pengajaran pembelajaran bagi sesuatu tajuk terpilih.

2. Kemahiran Mentaksir dan Menilai (KMM) 2.1 Merangka, melaksana dan menilai kontrak pembelajaran antara pelajar dan guru. 2.2 Menentukan instrumen dan prosedur penilaian yang sesuai. 2.3 Merancang, membina dan melaksana pelbagai instrumen penilaian dengan berkesan: portfolio murid penilaian kendiri kerja projek murid pemerhatian 2.4 Menghasilkan JPU yang sesuai mengikut sukatan pelajaran, tahap kebolehan, elemen kemahiran, objektif pembelajaran dan masa. 2.5 Menggunakan perisian (software) yang sesuai untuk menganalisis ujian.

Aktivti 3.2: Pengubahsuaian dan Pemantapan Senario

3-8

Induksi Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

2.6 Menubuhkan Bank Item bagi sesuatu mata pelajaran. 3. Kemahiran Berfikir (KBF) 3.1` Merancang dan mengurus aktiviti yang mendorong pemikiran kritis: membanding beza mengklasifikasi meneliti bahagian dan keseluruhan membuat sekuen merangka sebab membuat ramalan mengusul periksa andaian membuat inferens mengesah sumber maklumat 2.2 Merancang dan mengurus aktiviti yang mendorong pemikiran kreatif. 2.3 Membuat keputusan secara bijak. 2.4 Menyelesaikan masalah secara bijak. 2.5 Berfikir secara kritis. 2.6 Berfikir secara kreatif 2.7 Mengaplikasi teknik soalan dan penyoalan dengan baik dalam pengajaran pembelajaran: Mencungkil maklumat Meneroka idea Merangsang pemikiran berkualiti Membina dan mengaplikasi soalan dalam situasi pengajaran Mengurus aktiviti menggalakkan pelajar menyoal Mendorong pemikiran aras tinggi 2.8 Mengaplikasi peta minda dalam pengajaran pembelajaran. 2.9 Mengaplikasi pengurusan grafik dalam pengajaran pembelajaran. 2.10 Merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasi kemahiran-kemahiran berfikir. 4.0 Kemahiran Pemudahcaraan 4.1 Menguasai dan mengaplikasi teknik pemudahcaraan yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran: Penyoalan (questioning) Percontohan (modeling) Memberi maklum balas (feed back) Pengarahan (instructing) Penstrukturan kognitif (cognitive structuring) Memberi perhatian (attending) Renungan (reflecting) Memberi fokus (focusing) Penentuan tema (thematising)

Aktivti 3.2: Pengubahsuaian dan Pemantapan Senario

3-9

Induksi Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

Mencabar (challenging) Pendedahan (disclosing) Penentuan maklumat (goal setting) Menjejak (trailing)

5.0

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 5.1 Mengenal pasti kategori TMK dalam pengajaran dan pembelajaran Aplikasi Integrasi 5.2 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap kategori penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. 5.3 Mempelbagaikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran (PABbK): WORD 2000/XP pemprosesan teks. EXCEL 2000/XP pengisihan data. POWERPOINT 2000/XP persembahan teks dan grafik. EXCESS 2000/XP pengkalan data 5.3 Mempelbagaikan pendekatan pengajaran Pembelajaran (TMK): Mod Sokongan Mod Sumber Mod Komunikasi Mod Tutorial. Mod Kawalan & Penerokaan 5.4 Mengintegrasi pelbagai kemudahan sedia komputer: Talian Rangkaian (Networking) Internet carian / binaan web / salin turun

ELEMEN-ELEMEN BESTARI

Ciri-ciri pelajar (Learner characteristics): kecerdasan pelbagai (multiple intelligences) Verbal/linguistic Logical mathematical Musical/rhythmic Interpersonal Intrapersonal Naturalistic Visual/spatial Bodily/kinesthetic spiritual Kecerdasan emosi (emotional intelligences) Personal competence

Aktivti 3.2: Pengubahsuaian dan Pemantapan Senario

3-10

Induksi Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

Social competence Gaya pembelajaran (Learning styles) Persekitaran (Environment) Emosi (Emotional) Sosiologi (Sociological) Fizikal (Physical) Psikologi (Psychological) Types of learners Visual/verbal Visual/nonverbal Tactile/kinesthetic Auditory/verbal Jenis pembelajaran (Types of learning approaches): berpusatkan pelajar (student centred) Bersifat individu (individualized) Berfikrah (thoughtful learning) Berbantu teknologi (technology aided) Berasaskan Otak (Brain-based learning) Berasaskan Projek (project based) Strategi pengajaran pembelajaran: Direktif (directive) Pemerhatian (observational) Mediatif (meditative) Generatif (generative) Koperatif dan Kolaboratif (cooperative and collaborative) Konteks Luar (Outside context) Metakognitif (metacognitive) Kontekstual (contextual) Kajian Masa Depan (future studies) Kemahiran Generik: KB, KBf, KMM, KTMK, KP

Aktivti 3.2: Pengubahsuaian dan Pemantapan Senario

3-11

Induksi Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

Aktivti 3.2: Pengubahsuaian dan Pemantapan Senario

3-12

Induksi Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

PANDUAN JAWAPAN Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari dalam Senario P & P

3-13

Induksi Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

PENDEKATAN PEMBELAJARAN PENDEKATAN Matematik PEMBELAJARAN Bahasa Melayu

STRATEGI PEMBELAJARAN STRATEGI PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN GENERIK KEMAHIRAN GENERIK

CIRI-CIRI PELAJAR CIRI-CIRI PELAJAR

Peng Agama

Sains

Bahasa Inggeris

3-14

Induksi Pedagogi Bestari

Pengajaran Pembelajaran Bestari

KEMAHIRAN BELAJAR

KEMAHIRAN BERFIKIR

KEMAHIRAN GENERIK KEMAHIRAN MENTAKSIR DAN MENILAI

KEMAHIRAN FASILITATOR

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

BM

SAINS

MAT

PENG AGAMA

ENG

3-15