Anda di halaman 1dari 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

n Rubrik Pemarkahan)

Tempoh : Kursus: MT3311D1 MATEMATIK ASAS 3 MINGGU

Tarikh Mula : 6 FEBRUARI 2013 Tarikh Serahan : 27 FEBRUARI 2013

Program :

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANAMUDA PERGURUAN

Tahun / Semester :

SEMESTER 3

Kumpulan : Disediakan oleh : Disahkan oleh :

PPISMP GSTT BM ZAIEDDI BIN SHAHADAN Penyelaras Kursus Ketua Jabatan

Nama & Tandatangan

Tarikh :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU SABAH JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula HASIL PEMBELAJARAN KURSUS: Pada akhir topik ini, pelajar boleh: 1. Mengumpul dan mengurus data dan membina perwakilan visual data 2. Meramal informasi dan melakukan inferens dari perwakilan visual data yang telah disediakan 3. Bukti sumber untuk mengukuhkan ramalan Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2 dan 3. OBJEKTIF PROJEK: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber. 2. Menghasilkan penulisan tentang perwakilan visual data, kecenderungan memusat dan frekuensi taburan terkumpul. 3. Menghasilkan konsep menerangkan tentang perwakilan visual data, kecenderungan memusat dan frekuensi taburan terkumpul. 4. Mengaplikasikan konsep asas statistik yang dipelajari.. 5. Menjawab kuiz secara individu. 6. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan semua tugasan yang dilaksanakan. : JABATAN SAINS DAN MATEMATIK : MT3311D1 MATEMATIK ASAS : PPISMP GSTT BM : KETIGA 6 FEBRUARI 2013 Tarikh Hantar 27 FEBRUARI 2013

SPESIFIKASI TUGASAN TAJUK Perwakilan Visual Data, kecenderungan memusat, taburan frekuensi terkumpul dan taburan lengkongan TUGASAN 1. Menghasilkan penulisan tentang perwakilan visual data, kecenderungan memusat dan frekuensi taburan terkumpul 2. Menjawab soalan kuiz 3. Mengaplikasikan kemahiran mengumpul, mengurus dan menggunakan perwakilan data secara visual untuk mengurusa data yang diperolehi dalam satu kajian ringkas. 4. Refleksi pengalaman melaksanakan tugasan 10% Refleksi Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif. Mencatat refleksi dengan kaedah penulisan refleksi yang bermutu. WAJARAN 30% CATATAN Kriteria penilaian keseluruhan: Kandungan Persembahan Organisasi Rujukan dan bahan-bahan sokongan

20%

40%

Komitmen Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan. Berusaha mencari bahan rujukan relevan dan terkini.

RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK SEMESTER 3

TAJUK PROGRAM: PPISMP Ambilan Julai 2011 TAJUK KURSUS: MATEMATIK ASAS (STATISTIK)

ASPEK DINILAI

CEMERLANG 30-24 Penulisan secara terperinci, mendalam dan sangat memenuhi isi kandungan yang dikenhendaki. Gaya persembahan tersusun, kreatif, kemas dan menarik CEMERLANG 20-16 Cemerlang CEMERLANG 40-32 Berupaya mengaplikasikan semua kemahiran mengumpul dan mengurus data (jadua kekerapan, jadual kekerapan terkumpul) Berupaya menggunakan perwakilan data secara

BAIK 23-21 Penulisan yang terperinci dan baik memenuhi isi kandungan yang dikehendaki Gaya persembahan tersusun, kemas dan menarik BAIK 15-14 Baik BAIK 31-28 Berupaya dengan baik mengaplikasikan semua kemahiran mengumpul dan mengurus data (jadua kekerapan, jadual kekerapan terkumpul) Berupaya menggunakan dengan baik perwakilan data

MEMUASKAN 20-15 Penulisan baik tetapi tidak terperinci dan baik memenuhi isi kandungan yang dikenhendaki Gaya penulisan agak tersusun dan kemas MEMUASKAN 13-10 memuaskan MEMUASKAN 27-20 Berupaya dengan sederhana baik mengaplikasikan semua kemahiran mengumpul dan mengurus data (jadua kekerapan, jadual kekerapan terkumpul) Berupaya menggunakan dengan

Menghasilkan penulisan tentang perwakilan visual data, kecenderungan memusat dan frekuensi taburan terkumpul (30%)
ASPEK DINILAI

KURANG MEMUASKAN 14-12 Penulisan sederhana dan kurang terperinci

LEMAH 11-0 Penulisan kurang jelas dan tidak terperinci

Gaya penulisan kurang tersusun KURANG MEMUASKAN 9-8 Kurang memuaskan KURANG MEMUASKAN 19-16 Berupaya dengan tahap sederhana mengaplikasikan semua kemahiran mengumpul dan mengurus data (jadua kekerapan, jadual kekerapan terkumpul) Berupaya menggunakan dengan

Gaya penulisan tidak kemas LEMAH 7-0 lemah LEMAH 15-0 Berupaya dengan tahap lemah mengaplikasikan semua kemahiran mengumpul dan mengurus data (jadua kekerapan, jadual kekerapan terkumpul) Berupaya menggunakan dengan tahap lemah perwakilan
4

Answer quiz (20%)


ASPEK DINILAI

Mengaplikasikan kemahiran mengumpul, mengurus dan menggunakan perwakilan data secara visual untuk mengurus data yang diperolehi dalam satu kajian ringkas.

(40%)

visual (piktograf, histogram, graf bar, graf garisan, graf bertitik, carta pai ) menggunakan Microsoft Excel. Berupaya mengira min, mod dan median.

secara visual (piktograf, histogram, graf bar, graf garisan, graf bertitik, carta pai ) menggunakan Microsoft Excel. Berupaya mengira dengan baik min, mod dan median.

sederhana baik perwakilan data secara visual (piktograf, histogram, graf bar, graf garisan, graf bertitik, carta pai ) menggunakan Microsoft Excel. Berupaya mengira dengan sederhana baik min, mod dan median. MEMUASKAN 5-4 Berupaya menterjemah pengalaman, masalah serta cara mengatasinya dengan kritis, jelas dan jelas

tahap sederhana perwakilan data secara visual (piktograf, histogram, graf bar, graf garisan, graf bertitik, carta pai ) menggunakan Microsoft Excel. Berupaya mengira dengan tahap sederhana min, mod dan median KURANG MEMUASKAN 3-2 Kurang berupaya menterjemah pengalaman, masalah serta cara mengatasinya dengan jelas dan kritis

data secara visual (piktograf, histogram, graf bar, graf garisan, graf bertitik, carta pai ) menggunakan Microsoft Excel. Berupaya mengira dengan tahap lemah min, mod dan median

ASPEK DINILAI

CEMERLANG 10-8 Berupaya menterjemah pengalaman, masalah serta cara mengatasinya dengan kritis, jelas dan mendalam

BAIK 7-6 Berupaya menterjemah pengalaman, masalah serta cara mengatasinya dengan kritis, jelas dan bermakna

LEMAH 1-0 Tidak berupaya menterjemah pengalaman, masalah serta cara mengatasinya dengan jelas dan kritis

Refleksi pengalaman melaksanakan tugasan (10%)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU SABAH TUGASAN PROJEK NAMA GURU PELATIH :

TAJUK PROGRAM: PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANAMUDA PERGURUAN GSTT AMBILAN DISEMBER 2011 TAJUK KURSUS : MT3311D1 MATEMATIK ASAS

SEMESTER : SEMESTER 3

TARIKH MULA A.

6 FEBRUARI 2013 (RABU)

TARIKH HANTAR

27 FEBRUARI 2013 (RABU)

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS :

Pada akhir topik ini, pelajar boleh:


1. Mengumpul dan mengurus data dan membina perwakilan visual data 2. Meramal informasi dan melakukan inferens dari perwakilan visual data yang telah disediakan 3. Bukti sumber untuk mengukuhkan ramalan Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2 dan 3 B. OBJEKTIF KERJA KURSUS

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menghasilkan penulisan tentang perwakilan visual data, kecenderungan memusat dan frekuensi taburan terkumpul 2. Menjawab soalan kuiz 3. Mengaplikasikan kemahiran mengumpul, mengurus dan menggunakan perwakilan data secara visual untuk mengurusa data yang diperolehi dalam satu kajian ringkas. 4. Refleksi pengalaman melaksanakan tugasan C. TUGASAN PROJEK (100% : WAJARAN 100%)

a) Tugasan kumpulan (4 orang) 1. Hasilkan penulisan tidak lebih 10 muka surat tentang perwakilan visual data, kecenderungan memusat dan frekuensi taburan terkumpul. 2. Bina peta konsep yang sesuai untuk memaparkan setiap konsep statistik yang anda telah bincangkan dalam bahagian 1. 3. Laksanakan satu penyelidikan yang mudah di sekitar anda bagi mendapatkan data mentah. Analisis data tersebut dengan menggunakan semua konsep statistik yang anda telah bincangkan dalam bahagian 1 dan 2 di atas. b) Tugasan Individu 1. Kuiz berkaitan topik-topik dalam Asas Matematik Sem III PPISMP. 2. Hasilkan satu penulisan refleksi pengalaman melaksanakan tugasan ini. D. PANDUAN PERLAKSANAAN PROJEK

1. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat. 2. Format penulisan projek adalah seperti berikut: a. Muka depan hendaklah mengikut templat terkini b. Fon Arial c. Saiz huruf 11 d. Langkau 1.5 baris
6

e. Bibliografi / Senarai rujukan mengikut format APA (American Psychological Association) f. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja kursus. 4. Hasil kerja anda haruslah dijilid menjadi sebuah buku dan dihantar pada tarikh yang telah ditetapkan. Asingkan tugasan individu dengan tugasan kumpulan. Penghantaran lewat akan menyebabkan kehilangan markah atau kegagalan. 5. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 100%. E. TUGASAN YANG BAIK HARUS MENUNJUKKAN KRITERIA-KRITERIA BERIKUT:

1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci. 2. Bukti-bukti, bahan-bahan dan citation yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. 3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan ilmiah. 4. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. 5. Penulisan akademik harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara kritikal dan analitikal. F. KRITERIA PENTAKSIRAN

Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan. Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh Ketua Jabatan

(ZAIEDDI BIN SHAHADAN) Pensyarah IPG Kampus Keningau Sabah. Tarikh : 31 Januari 2013

(JUNAIDI@PATRICK BIN JAIR) Ketua Jabatan Jabatan Sains dan Matematik