Anda di halaman 1dari 2

Pembagian Tugas Mengajar Guru dilakukan setiap awal semester dan dibuat Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah.

Berikut adalah contoh SK Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar Guru

KOP SEKOLAH KEPUTUSAN KEPALA SMP ............ KABUPATEN ............ Nomor : / / 2012 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN KONSELING, TUGAS TAMBAHAN DAN TUGAS LAIN SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 Kepala SMP ............ Kabupaten ............ : Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar atau proses bimbingan konseling di SMP ............, perlu menetapkan pembagian tugas. b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP ............. Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2008, Tentang Guru Permendiknas Nomor: 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006 Permendiknas Nomor : 19 Tahun 2007, Tentang Standar Pengelolaan Permendiknas Nomor : 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Mengingat

9.

Memperhatikan

1. 2.

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ............ Nomor : 800/ / / 2012, Tentang Beban Kerja Guru. Rapat Pembagian Tugas Guru Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 SMP ............ Kabupaten ............ tanggal ..

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA

: : : : Pembagian tugas guru dalam proses Belajar Mengajar pada Semester I tahun pelajaran 2012 / 2013 sebagaimana tersebut pada lampiran I. Pembagian tugas guru untuk melaksanakan Bimbingan Konseling seperti tersebut dalam lampiran II. Pembagian tugas guru untuk melaksanakan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium seperti tersebut dalam lampiran III. Pembagian tugas guru untuk melaksanakan tugas lain seperti tersebut dalam lampiran IV. Pembagian jadwal mengajar dan guru piket seperti tersebut dalam lampiran V. Masing-masing guru melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan, dibebankan pada Anggaran Belanja Sekolah. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Pada tanggal : Kepala SMP ............

KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN

: : : : : :

Anda mungkin juga menyukai