DUNIA SENI VISUAL

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

2

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3

Wau MODUL 10 Anyaman .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN SATU v vi vii viii ix x xii xiv xv MENGGAMBAR MODUL 1 Lukisan MODUL 2 Catan MODUL 3 Capan MODUL 4 Kolaj 1 4 8 12 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 4 Capan MODUL 6 Lukisan MODUL 5 Renjisan dan Percikan MODUL 7 Titisan 16 20 23 27 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 7 Model MODUL 8 Origami MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 9 Permainan .Kelarai 40 43 31 35 iii 4 .

memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v 5 . mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

rohani. masyarakat. bertanggungjawab berkeupayaan mencapai kesejahteraan keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. dan negara dan diri serta memberikan sumbangan terhadap vi 6 . berakhlak mulia.

Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif. imaginasi dan daya pemikiran.PENDAHULUAN Seni Visual adalah mata pelajaran yang menjurus kepada bidang kegiatan seni tampak atau visual. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Kegiatan pemikiran. seni sastera. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri. membuat penilaian dan mengenali cita vii 7 . dan aktif. seni tari dan seni mempertahankan diri. Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. ekspresif. memperkembangkan keperibadian. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Ia tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual.

selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. viii 8 . keluarga. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat memberikan sumbangan ke arah pembangunan diri. kritis.MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. menghargai keindahan alam persekitaran. masyarakat dan negara. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.

OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat : 1. 6. kreatif. 4. cermat dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama. 9. menghargai keindahan alam ciptaan tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. yakin diri. dan meyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. 2. 7. dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah ix 9 . 8. 5. dispilin diri. 10. kritis. 3.

Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. apresiasi seni visual secara mudah d. a. b. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Murid juga dapat mengenali perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. pemerhatian secara aktif b. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. x 10 . Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. murid membuat interpretasi. berfokus. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan.

cerita. nilai kebersihan. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.c. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. xi 11 . Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. dan puisi. karangan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan pelbagai situasi. lakonan. d. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. dan kepekaan. nyanyian. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. nilai patriotisme.

dan kemasan. Secara tidak langsung. bentuk. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. fungsi. kreativiti. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. guru juga harus merekod pencapaian murid. iaitu pemerhatian. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. kemahiran. xii12 . Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Selain daripada itu. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui pemerhatian.PENILAIAN DALAM SENI VISUAL Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. dan penilaian yang adil. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. interpretasi. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. dan afektif. keaslian. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. Penilaian Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. penilaian yang fleksibel. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan dalam peringkat sekolah. psikomotor. cara mereka berfikir. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. dan penulisan. dan kemampuan psikomotor mereka. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. lisan dan interaksi. Selain daripada itu. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan.

lakonan. kuiz. xiii 13 . Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. dan nyanyian. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. sumbangsaran. temubual. puisi. perbincangan.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. bercerita. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas.

xiv 14 . sejarah seni. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. kehidupan. dan apresiasi seni. dan kerjaya. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan karya seni. aplikasi seni. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Transformasi Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. objek buatan manusia. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. Standard Pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan. dan budaya. pemahaman. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. ekspresi kreatif. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. membuat corak dan rekaan. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Alat permainan 2. 3. Renjisan dan percikan Titisan MEBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1.AKTIVITI DUNIA SENI : SENI VISUAL TAHUN 1 BIDANG KEGIATAN AKTIVITI MENGGAMBAR 1. Capan Lukisan Tidak Terancang 1. Origami 1. Model 2. 2. 2. Anyaman MENGENAL KRAF TRADISIONAL xv 15 . 2. Lukisan Catan Capan Kolaj Terancang MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 1. 4.

4. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 1 16 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. gambar rumah Tajuk Masa Media EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. pensel warna. pensel HB. rupa. kertas lukisan. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. 3. dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema : : : : : : : 1 Menggambar Lukisan Alam Benda Rumah 60 minit Alat Bahan : (tiada) : paparan slaid. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. dan pensel 2B Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan. sejarah seni.

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 2 17 .2 Aplikasi Seni 1.1 Persepsi Estetik 1.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2 1.2 1.2.4.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.3.3.1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.1 1.1.1 Unsur seni 1. berus warna Bahan – kertas lukisan. 1.4 Apresiasi Seni 1.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 1.2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1.2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 1. bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera 1.4.1.1 Murid dapat mengenal. teknik. menamakan.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. dan proses dalam penghasilan karya 1. rupa. kefahaman.1 1.2.1.1.3 1. dan warna) Prinsip rekaan 1.4.1 1.2 Alat – palet.1.2 Mengetahui penggunaan media.1.

Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung. Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran. Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. Langkah 1  Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. Langkah 2  Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru.     Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan tersebut. Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan. Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-garisan tersebut. Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan aktiviti. Aplikasi Seni  Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan melengkung.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan. 3 18 .

4. 3. warna dan harmoni. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan warna tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumah EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 4 19 . dan surat khabar lama Bahan: kertas lukisan. kajian. dan budaya. pensel. 2. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. rupa.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Catan Alam Benda Rumah Idamanku 60 minit Alat : berus warna. palet. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan.

2.1.2. 1.2 Prinsip rekaan 1. 1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1. bentuk.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5 20 .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1. menamakan.1 1. palet.4.1 Persepsi Estetik 1. rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.1.1.4.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1.2.2 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna.1.1 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1.2 Mengetahui penggunaan media.2 Alat – berus warna.2.2.1 1. dan surat khabar lama Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2. kefahaman. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Unsur seni 1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. teknik.2 1.2.4. dan proses dalam penghasilan karya 1.3 Murid dapat mengenal. 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.3.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.

Murid memberi pendapat tentang karya rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Apresiasi Seni  ILUSTRASI AKTIVITI Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.  Contoh lakaran yang 7 21 .

Aplikasi Seni  Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada 2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera. warna air atau warna poster. Berdasarkan objek yang disebutkan.  Langkah 2  Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru.  Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan persamaan antara kedua-dua gambar itu. dan atap rumah. Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan beberapa batang pokok atau bunga. bunga. dan pokok bunga. Guru memberikan penerangan tentang media yang digunakan dengan cara yang betul.   Guru menunjukkan satu hasil karya yang mengandungi gambar rumah. awan. 6 22 . awan. guru meminta murid mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan. Langkah 1  Contoh lakaran murid Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna kepada murid. dinding. Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna pada permukaan kertas lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada pokok.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 2. 4. rupa. bendi bawang. dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan. 8 23 . dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. warna air atau warna poster atau warna tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh hasil karya daripada teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. jalinan. palet dan surat khabar lama Bahan : kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. objek buatan manusia. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. dan budaya. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. kajian. 3. sejarah seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Capan Alam Semula Jadi Jambangan Bunga 60 minit Alat : berus warna.

Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.2.1.4.1.1.1 Unsur seni 1.2. teknik.2 Prinsip rekaan 1.1. 1. kefahaman. menamakan.1.3.1 1.1.2.4 Apresiasi Seni 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Persepsi Estetik 1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1. warna air.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 1.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.4.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 1.1 1. bahan Semula jadi (flora). Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 9 24 .4. dan warna) 1.2.2 Aplikasi Seni 1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. rupa.1.1.2 Mengetahui penggunaan media.2.1 1. berus warna Bahan – kertas lukisan. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.2 1. warna poster atau tempera 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Murid dapat mengenal.2 Alat – palet.2.

Contoh: bendi dan bawang Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong.  Guru mengedarkan warna kepada murid.   Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan. dan bawang yang telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya.  Ekspresi Kreatif  Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama kertas lukisan. Guru mengedarkan kertas lukisan. Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh dijadikan bahan untuk capan. Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan media yang belum dipotong. 10 25 .  Langkah 1   Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang. Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan. bendi.

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 2  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi dua bahagian. sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong. ii. Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan. capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga. dan sebagainya . pembalut hadiah. Apresiasi Seni   Murid menceritakan karya sendiri secara lisan.  Guru menunjuk cara penggunaan media i. 11 26 . Contoh : jari  Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan sebagai pembalut buku. Bahagian 2 – penghasilan karya (jambangan bunga). Bahagian 1 – penerokaan (murid membuat corak bebas).

2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. sejarah seni. 3. harmoni. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Kolaj Alam Benda Rumahku 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. kajian. kertas warna dan gam. 4. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. dan budaya. 12 27 . dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar Rumahku dengan teknik kolaj EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

dan gam Teknik – kolaj 1.2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3.1 Unsur seni 1. menamakan.1 1.1 1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2.2 Murid dapat mengenal.2 1. kertas warna.1.2.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1.1.1 Persepsi Estetik 1.1.1.1 1.1 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. Rupa – organik dan geometri Warna – bebas Harmoni – rupa. kefahaman. Apresiasi Seni 1. teknik.4.4.2 1.1.2.2.2 Alat – gunting Bahan – kertas lukisan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Aplikasi Seni 1. bentuk.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 13 28 .2.2 1.1.1 1.2 Prinsip rekaan 1.3.1.2. dan warna Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 Mengetahui penggunaan media.1 1.

Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. dinding. Langkah 1   Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid menggunting kertas warna mengikut rupa atap. pokok dan awan). pokok bunga. Guru mengedarkan templat (rupa : atap. kertas lukisan dan kertas warna kepada setiap kumpulan. Guru menyatakan perbezaan antara lukisan dan kolaj.  Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan contoh beberapa rupa rumah.  Murid menekap templat pada kertas warna yang diberi oleh guru secara individu. dinding. Guru menunjukkan paparan slaid rumah.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh hasil lukisan.  Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik.  14 29 . dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna. dan awan dengan bimbingan guru. pokok. batu.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 15 30 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 2  Murid menyusun dan menampal potongan kerta warna mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar “Rumahku”. Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Capan Alam Semula Jadi Hiasan Tabung 60 minit Alat : berus. dan teknologi dalam penghasilan corak. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. 4. kefahaman. 3. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Aplikasi pengetahuan. sejarah 16 31 . harmoni. warna. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . palet. 2. dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.

2.1.1.1.1 2.1 2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Teknik – capan (corak terancang) 2.2 Aplikasi Seni 2.1.2 2.1 2.1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 17 32 .1 2.3 Ekspresi Kreatif 2. Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak dan sentuh Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan – dalam alam semula jadi 2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.2.2 2.4.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik capan 2.1.1.2.4. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.1.1 Persepsi Estetik 2.3.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. kefahaman.2 Murid dapat mengenal. palet.3 2.2.4 Apresiasi Seni 2.2.3.2 Prinsip rekaan 2.2. menamakan.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur seni 2.2 Alat – berus.1 2.1.2.

Langkah 1   Sediakan sekeping kertas lukisan. Bancuhkan warna yang hendak digunakan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 2  Sapukan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun. harmoni dan kesatuan. 18 33 .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh karya corak yang terhasil daripada teknik capan. rupa. Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan. warna.  Langkah 3   Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan. Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan.

Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4  ILUSTRASI AKTIVITI Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. hasil tersebut boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung.  19 34 .

sejarah seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya. Aplikasi pengetahuan. 4. kajian. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. garisan. dan teknologi dalam penghasilan corak. kontra. warna. 20 35 .M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Lukisan Alam Benda Corak Motif Huruf 60 minit Alat : (tiada) Bahan : kertas lukisan. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa ahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. oil pastel atau krayon Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh corak teknik lukisan dan CD lagu Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1.

1.1. dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.2 Mengetahui penggunaan media.2.1 Persepsi Estetik 2.2. teknik.4.STANDARD PEMBELAJARAN 2. Garisan – bersilang Rupa – geometri Warna – primer dan sekunder Kontra – warna Imbangan – bentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.3. kefahaman.2. 2.1 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2.1.1 Unsur seni 2.4. 2.2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 21 36 . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1 2.1 2.2.1.3 2.4 Apresiasi Seni 2.1.3 Ekspresi Kreatif 2.2 2. dan proses dalam penghasilan karya.2 2.1.2 Aplikasi Seni 2.krayon atau oil pastel Teknik – lukisan (corak terancang) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.4.1.1.1.1.2 Murid dapat mengenal.1 2.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas lukisan.1 2.2.2 Prinsip rekaan 2. menamakan.1 2.

22 37 . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. Langkah 1  Sediakan kertas lukisan dan warna pastel. dan kontra . rupa. Langkah 2  Langkah 3  Guru membimbing murid menjalankan aktiviti mencorak dengan teknik lukisan.    Aplikasi seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik lukisan. Guru menunjukkan contoh-contoh corak bermotifkan huruf kepada murid. imbangan. Murid menyatakan satu huruf yang paling disukai oleh mereka. warna.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyanyikan lagu „ABC‟ dengan iringan muzik. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Ekspresi kreatif  Murid menghasilkan corak teknik lukisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Tuliskan huruf yang dipilih secara berulang dengan menggunakan pelbagai warna. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur garisan.

M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Alam Semula Jadi Pembalut Buku 60 minit Alat : berus gigi. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik percikan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. kontra. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. 23 38 . kajian. 2. jalinan. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. sejarah seni. ritma. 3. palet.

2.1.1 Unsur seni 2.1.4 Apresiasi Seni 2.2 2.2.1 Persepsi Estetik 2.1 2.4.1.3 2.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.2.1 2.2. teknik.1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 24 39 .2 Alat – berus gigi. palet. kefahaman.1 2.3.1 2.3 Ekspresi Kreatif 2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. dan proses dalam penghasilan karya 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1.2 Prinsip rekaan 2.2 Mengetahui penggunaan media.2.2. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.1.1.1.2 Aplikasi Seni 2.2 2.3 Murid dapat mengenal.2 2. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2.1 2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2. Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk 2. menamakan.1.4.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.4. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.

kontra. ritma dan pergerakan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. Langkah 2  Susun daun di atas kertas lukisan.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan. Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun). Sediakan sekeping kertas lukisan. warna. dan harmoni. rupa.  Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan. 25 40 . Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan. Langkah 1     Bancuh cat air atau tempera dalam palet.

Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Langkah 4  Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari. 26 41 . Langkah 5  Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja.

ritma. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. dan teknologi dalam penghasilan corak. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.palet warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik titisan Elemen Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Bahan : kertas lukisan dan warna air atau STANDARD KANDUNGAN 1. 4. 27 42 . 2. dan pergerakan.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Titisan Alam Benda Pembalut Hadiah 60 minit Alat : berus. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Aplikasi pengetahuan. jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. sejarah seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian.

1 2.2.2.2.2 Aplikasi Seni 2.2 Murid dapat mengenal.2 Alat – berus dan palet Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.1.1.2 Mengetahui penggunaan media.1 2. kefahaman. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Unsur seni 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 2.1.3 Ekspresi Kreatif 2.1 Persepsi Estetik 2.1.2 Prinsip rekaan 1.1.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.3.2 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.4.1.1.1.4.1.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2.3.2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 28 43 . teknik. Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak Imbangan – warna Ritma dan pergerakan – rawak 2. menamakan.2.2.

warna.   Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak titisan. Bancuh cat air atau tempera dalam palet.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru memainkan lagu „Selamat Hari Jadi‟. Langkah 2  29 44 . Basahkan kertas dengan air. Guru bersoal jawab tentang majlis hari jadi yang pernah dihadiri oleh mereka. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. Langkah 1     Sediakan sekeping kertas lukisan. Guru menunjuk cara untuk menghasilkan corak dengan teknik titisan. Celupkan berus dalam warna dan titiskan pada kertas lukisan secara bebas. Guru menunjukkan kotak yang telah disampul atau dibungkus dengan pembalut hadiah. dan imbangan pada pembalut hadiah yang telah ditunjukkan. ritma dan pergerakan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak titisan.  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Ulangi langkah 2 dengan warna yang berbeza. Langkah 4  Jemur kertas lukisan sehingga kering. Guru membuat rumusan dan memberi cadangan agar murid menggunakan karya mereka untuk dijadikan pembalut hadiah serta membincangkan harga untuk karya mereka. 30 45 . Apresiasi Seni    Murid mempamerkan hasil kerja.

warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni. gam.M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Model Alam Benda Kenderaan 60 minit Alat : gunting dan pensel Bahan bantu Mengajar : : Contoh model yang sedia ada dan video cara membuat model EMK Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK Bahan : kertas warna. dan teknologi dalam penghasilan model. STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. 4. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. 31 46 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. dan budaya. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model 2. bentuk. magic pen. kotak.

2. Mengetahui penggunaan media.2 3. 3.2 3.1.2.1 Persepsi Estetik 3. dan proses dalam penghasilan binaan Apresiasi Seni 32 47 . kefahaman.3.1.2 3.3.1.4.1.4 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain Menghargai karya sendiri dan rakan Rupa – geometri Bentuk – 3D (konkrit) Warna – primer dan sekunder Murid dapat mengenal.2 3.1 Unsur Seni 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1 3.2 Prinsip rekaan 3.1 Imbangan – semetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasiklan karya seni.4.4 Alat – gunting Bahan – kertas warna.2.2 3.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 3. teknik. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3 3.1 3.2. Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.3 3.1.1 3.1 3.4.1.1 3.2 Aplikasi Seni 3. kotak dan magic pen Teknik – membentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.3 Ekspresi Kreatif 3. 3.1.1 3.1.3.1.2.4. gam. menamakan.2.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan beberapa contoh-contoh model kenderaan seperti bas, van, dan lain-lain. Guru menerangkan unsur bentuk dengan menekankan bahawa bentuk boleh dijadikan model kenderaan. Guru menyatakan ciri-ciri sebuah model kenderaan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model kenderaan (bas). Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas menggunakan kotak dan kertas warna.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan model kenderaan (bas) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Meratakan gam dan membalut kotak berbentuk kuboid menggunakan kertas warna yang pertama.

Langkah 2

Melakarkan tingkap dan pintu bas menggunakan pensel pada kertas warna yang kedua. Menindih lakaran menggunakan magic pen. Menggunting dan menampal pada badan bas. Membuat tayar menggunakan kotak terpakai. Menekap bulatan tayar menggunakan duit syiling, tudung botol, dan lain-lain. Menggunting tekapan, mewarna, dan menampal tayar pada badan bas.

 

Langkah 3
 

33 48

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4

ILUSTRASI AKTIVITI

Membuat kemasan secara kreatif dengan menambah aksesori pada badan bas seperti cermin, lampu, dan lain-lain.

Apresiasi Seni

  

Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan model bas. Murid menerangkan fungsi model yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.

34 49

M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Origami Alam Benda Baju Kemeja 1 jam Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, magic pen dan pensel warna Bahan Bantu Mengajar : Contoh origami baju yang sedia ada, slaid atau VCD origami EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

35 50

1.2.2.3 3. kefahaman. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.2 Mengetahui penggunaan media.1 3.1.1. Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Prinsip rekaan 3. Rupa – geometri Bentuk – konkrit Warna – primer dan sekunder Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1 3.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas A4 berwarna.2 3.1.1 3.4 Apresiasi Seni 3.2 3.2.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Menghargai karya sendiri dan rakan.2 3.1 Unsur Seni 3.1.1.1.1 3.3.2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Murid dapat mengenal.4.4.4.2.1. 3.2 Aplikasi Seni 3.1 3.1 3. gam. dan magic pen Teknik – lipatan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 3. menamakan.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3. Mempamerkan karya yang dihasilkan.3.3 Ekspresi Kreatif 3.1. 36 51 .

Langkah 2   Langkah 3  Lipat hujung bahagian C secara menyerong ke luar bagi penghasilan lengan baju.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh baju sebenar dan contoh origami baju. Aplikasi Seni   Guru menayangkan video cara membuat origami baju Murid menyatakan bahagian-bahagian baju yang terdapat pada origami. Guru menerangkan unsur bentuk. Buka semula lipatan tersebut. Murid-murid melihat dan mengenal pasti bahagianbahagian yang terdapat pada baju sebenar dengan origami baju.    Guru menerangkan unsur bentuk. Langkah 1  Menyediakan kertas origami atau kertas A4. Hujung bawah kertas bahagian A dilipat menyerong ke bahagian B untuk menghasilkan kolar baju. Ulangi langkah yang sama untuk bahagian A. warna. warna. dan rupa dalam penghasilan origami baju. Langkah 4   Hujung bawah kertas dilipat ke belakang (2cm). Lipatkan bahagian ke bahagian B. Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan untuk menghasilkan origami. Rujuk Lampiran B  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan origami baju dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Lipat dua kertas secara menegak (bahagian A ke bahagian C) untuk mendapatkan bahagian tengah kertas. seterusnya bahagian A ke bahagian B. dan rupa. Ulangi langkah yang sama untuk bahagain C.  37 52 .

Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat. Membuat kemasan pada origami baju yang dihasilkan. Murid menerangkan fungsi dan corak pada origami baju yang dihasilkan. Langkah 6  Hasilkan corak pada bahagian hadapan origami baju. Langkah 7  Apresiasi Seni  Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan origami baju.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 5  Bahagian bawah kertas dimasukkan ke bawah bahagian kolar baju.   38 53 .

39 54 .

Mewarna Alam Benda Wau Bulan 60 minit Alat : (tiada) pastel. 4. dan budaya. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. krayon. 3. warna. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Model wau dan CD lagu Wau Bulan Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. rupa. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Wau . dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan wau. 40 55 . sejarah seni. atau pensel warna Bahan : lakaran wau pada kertas A4. kontra.

1.2 4.1.1.2.3 4.1.2 4.2 Kontra – warna Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1 4.4 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.1 4. 4.2. 41 56 .1 4. kefahaman.4.4 Apresiasi Seni Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Aplikasi Seni 4.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Persepsi Estetik 4.3 Ekspresi Kreatif Alat – (tiada) Bahan – lakaran wau pada kertas A4 .2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. dan bahan gantian Teknik – lukisan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. 4.4. krayon.1 Unsur seni 4.1 4. 4.2 4.1. menamakan. Garisan – melengkung Rupa – organik dan geometri Jalinan – tampak Warna – primer Murid dapat mengenal.3.2 Prinsip rekaan 4.2. kefahaman.1.3 Mengetahui penggunaan media. 4.4.2.1.1.3.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.1.1.3. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2.1.2 4. 4.1 4.3. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.2.2.1.1 Mengaplikasi pengetahuan.1 4.

Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi. Memilih media dan warna yang digemarinya. rupa. Aplikasi Seni   Menunjukkan contoh wau sebenar. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan.  Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. warna.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Menyanyikan lagu „Wau Bulan‟ dengan iringan muzik Ala ewah ewah bule. Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. dan jalinan Prinsip Rekaan – kontra (warna) dan imbangan (simetri). Mari sini kawe-kawe. Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan. Langkah 2  Langkah 3  Membuat kemasan.   Mempamerkan karya seni pada papan pamer. Wau bule teraju tigo. Mewarna lakaran corak dengan pensel warna. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi. Buat wau bersamo-samo. pastel atau krayon. Ekspresi Kreatif Langkah 1   Mengedarkan lakaran wau. 42 57 .

43 58 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . rupa. warna. kontra. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan anyaman. 2. sejarah seni. dan budaya. jalinan. 3. contoh anyaman yang telah dihasilkan dan CD lagu EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN Bahan : dua helai kertas A4 berlainan warna 1.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Masa : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Alam Semula Jadi Anyaman Kelarai 60 minit Alat : gunting dan gam Bahan Bantu Mengajar : gambar.

1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan.2 Aplikasi Seni Ritma dan pergerakan – ritma biasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Teknik – anyaman kelarai Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya Memahami teknik dalam penghasilan kraf 44 59 . 4.2 4.1.1 4.2.1. Mempamerkan karya seni yang dihasilkan Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis Menghargai karya sendiri dan rakan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D Garisan – lurus dan selari Rupa – geometri Jalinan – tampak dan sentuh Warna – primer Murid dapat mengenal.2.2.2.3.2.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.2 4.3 Mengetahui penggunaan media.2 Prinsip rekaan 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.1 4. 4.4 4.2.3.1 Persepsi Estetik 4.2.3 Ekspresi Kreatif Alat – gunting Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam Teknik – anyaman kelarai Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4. kefahaman.3.3.1 4.2 4.1. 4.1 4.3.4 Apresiasi Seni 4.3.2 4.1 4.2.1 4.1. dan kemahiran 4.1. menamakan.1 4.1 Unsur seni 4.1.1. kefahaman.1.2.1.1.2 4.

Ekspresi Kreatif  Murid membuat langkah berikut dengan bimbingan guru Langkah 1  Memilih media atau bahan gantian. warna. Aplikasi Seni   ILUSTRASI AKTIVITI Menunjukkan contoh kelarai mata bilis. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan. Menunjuk cara menyediakan anyaman kelarai mata bilis bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. kata hooray 2x Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira buat semua. Langkah 2  Membuat anyaman kelarai mata bilis seperti yang telah ditunjukkan. hentak kaki 2x Kalau rasa gembira.   Mengenal media atau bahan gantian. jalinan. Prinsip Rekaan – ritma dan pergerakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Nyanyian lagu ”Kalau Rasa Gembira” dengan iringan muzik Kalau rasa gembira.  Menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara lipatan dan guntingan. tepuk tangan 2x Kalau rasa gembira. 45 60 . petik jari 2x Kalau rasa gembira. rupa. Langkah 3  Membuat kemasan pada hasil kerja.

dan Terengganu.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Kelantan. 46 61 . Contoh: anyaman kelarai amat terkenal di negeri Kedah.  Mempamerkan karya seni pada papan pamer.

 62 .PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 1 ini. UPSI dan IPGM Guru-guru Pendidikan Seni Visual Tahun 1 di sekolah Rintis KSSR Pendidikan Seni Tahun 1 2009. UiTM.  Pensyarah Pendidikan Seni Visual. Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1.

63 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful