DUNIA SENI VISUAL

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

2

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3

Kelarai 40 43 31 35 iii 4 .Wau MODUL 10 Anyaman .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN SATU v vi vii viii ix x xii xiv xv MENGGAMBAR MODUL 1 Lukisan MODUL 2 Catan MODUL 3 Capan MODUL 4 Kolaj 1 4 8 12 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 4 Capan MODUL 6 Lukisan MODUL 5 Renjisan dan Percikan MODUL 7 Titisan 16 20 23 27 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 7 Model MODUL 8 Origami MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 9 Permainan .

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v 5 . memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.

rohani. bertanggungjawab berkeupayaan mencapai kesejahteraan keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat. dan negara dan diri serta memberikan sumbangan terhadap vi 6 .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. berketerampilan.

Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. Ia tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. Kegiatan pemikiran. dan aktif. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. imaginasi dan daya pemikiran. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif. seni sastera. ekspresif. memperkembangkan keperibadian. membuat penilaian dan mengenali cita vii 7 . seni tari dan seni mempertahankan diri.PENDAHULUAN Seni Visual adalah mata pelajaran yang menjurus kepada bidang kegiatan seni tampak atau visual. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri.

selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. masyarakat dan negara. viii 8 . Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. menghargai keindahan alam persekitaran. kritis. keluarga.MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat memberikan sumbangan ke arah pembangunan diri.

dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah ix 9 . dispilin diri. 3. 9. dan meyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. 6. yakin diri. kreatif. 2. 10. 4. cermat dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama. 8. menghargai keindahan alam ciptaan tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. 7.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat : 1. kritis. 5.

Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. apresiasi seni visual secara mudah d. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. a. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. pemerhatian secara aktif b. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. murid membuat interpretasi. x 10 . Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. b. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Murid juga dapat mengenali perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. berfokus.

dan kepekaan. dan puisi. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. d. xi 11 . karangan. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.c. cerita. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. nyanyian. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan pelbagai situasi. lakonan. nilai kebersihan. nilai patriotisme. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah.

dan kemampuan psikomotor mereka. dan afektif. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. bentuk.PENILAIAN DALAM SENI VISUAL Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. guru juga harus merekod pencapaian murid. kreativiti. keaslian. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. dan penilaian yang adil. cara mereka berfikir. dan penulisan. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. lisan dan interaksi. Secara tidak langsung. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan dalam peringkat sekolah. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui pemerhatian. Selain daripada itu. interpretasi. psikomotor. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. xii12 . Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. iaitu pemerhatian. dan kemasan. penilaian yang fleksibel. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. fungsi. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Penilaian Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Selain daripada itu. kemahiran.

perbincangan. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. temubual. puisi. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. dan nyanyian. sumbangsaran. xiii 13 . kuiz. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. lakonan. bercerita.

objek buatan manusia. dan apresiasi seni. sejarah seni. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan karya seni. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. ekspresi kreatif. xiv 14 . pemahaman. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan kerjaya. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. dan budaya. aplikasi seni. membuat corak dan rekaan. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Transformasi Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. Standard Pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. kehidupan. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik.

Renjisan dan percikan Titisan MEBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. Alat permainan 2. 2. Model 2. Lukisan Catan Capan Kolaj Terancang MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 1. 4. Capan Lukisan Tidak Terancang 1. 2. 2. 3.AKTIVITI DUNIA SENI : SENI VISUAL TAHUN 1 BIDANG KEGIATAN AKTIVITI MENGGAMBAR 1. Anyaman MENGENAL KRAF TRADISIONAL xv 15 . Origami 1.

dan pensel 2B Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan. 2. 3. sejarah seni. pensel HB.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema : : : : : : : 1 Menggambar Lukisan Alam Benda Rumah 60 minit Alat Bahan : (tiada) : paparan slaid. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. kertas lukisan. rupa. dan budaya. pensel warna. kajian. warna. gambar rumah Tajuk Masa Media EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 1 16 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Alat – palet.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 1.4 Apresiasi Seni 1. 1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.2.1 1. menamakan.1.1.1 Murid dapat mengenal.2. dan proses dalam penghasilan karya 1.3 1. kefahaman.1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 2 17 .1.2 1.3.1 Unsur seni 1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 1.1 1.1.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.2.2.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1. rupa.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1.2. berus warna Bahan – kertas lukisan.4.1 Persepsi Estetik 1. teknik.1.2.2 Aplikasi Seni 1. dan warna) Prinsip rekaan 1.2.1 1.1.1 1.4.4.2 Mengetahui penggunaan media.

Aplikasi Seni  Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan melengkung. Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan. Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan. Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran.     Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan tersebut. Langkah 2  Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan aktiviti. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-garisan tersebut. Langkah 1  Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. 3 18 .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan. Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung.

dan warna tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumah EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. rupa. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. palet. 3. pensel. kajian. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Catan Alam Benda Rumah Idamanku 60 minit Alat : berus warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 4. dan surat khabar lama Bahan: kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna dan harmoni. sejarah seni. 4 19 . dan budaya.

bentuk.2 Mengetahui penggunaan media.1. kefahaman. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 1.4. 1. 1.2.1.2. menamakan.2.1 Unsur seni 1.3.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 1.1.1.1. dan surat khabar lama Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2 Alat – berus warna.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 1.4.1.2.2 Prinsip rekaan 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. palet. rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2.3 Murid dapat mengenal.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. teknik.1 Persepsi Estetik 1.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.2. Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna.1.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5 20 .1 1.4.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.1.1 1. dan proses dalam penghasilan karya 1. 1.2.3.

 Contoh lakaran yang 7 21 . Murid memberi pendapat tentang karya rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Apresiasi Seni  ILUSTRASI AKTIVITI Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada pokok.  Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan persamaan antara kedua-dua gambar itu.  Langkah 2  Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru. Guru memberikan penerangan tentang media yang digunakan dengan cara yang betul. Berdasarkan objek yang disebutkan. dinding. Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan beberapa batang pokok atau bunga. warna air atau warna poster. guru meminta murid mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan. awan. dan pokok bunga. awan. Langkah 1  Contoh lakaran murid Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna kepada murid. 6 22 . Aplikasi Seni  Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada 2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera.   Guru menunjukkan satu hasil karya yang mengandungi gambar rumah. Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna pada permukaan kertas lukisan. dan atap rumah. bunga.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

sejarah seni. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan. objek buatan manusia. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. jalinan. rupa. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. palet dan surat khabar lama Bahan : kertas lukisan. dan budaya. 8 23 . bendi bawang. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 2.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Capan Alam Semula Jadi Jambangan Bunga 60 minit Alat : berus warna. kajian. warna air atau warna poster atau warna tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh hasil karya daripada teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

3.STANDARD PEMBELAJARAN 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kefahaman.3 1.2.1.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 9 24 . rupa.1.4.1 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. warna poster atau tempera 1.4.4 Apresiasi Seni 1.1 1.2 Alat – palet.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.1 Murid dapat mengenal.1 Unsur seni 1.2. bahan Semula jadi (flora).2 1.1. dan warna) 1.2.1 1.1.2 Prinsip rekaan 1.2 Aplikasi Seni 1.1. 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 1. teknik.2 Mengetahui penggunaan media. berus warna Bahan – kertas lukisan. dan proses dalam penghasilan karya 1.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.4. menamakan.3.2.1 Persepsi Estetik 1.2.1. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna air.1.2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.2.1.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan media yang belum dipotong. Contoh: bendi dan bawang Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut.  Ekspresi Kreatif  Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama kertas lukisan. Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan.   Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan.  Guru mengedarkan warna kepada murid. Guru mengedarkan kertas lukisan. 10 25 . Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. bendi. dan bawang yang telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong. Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh dijadikan bahan untuk capan.  Langkah 1   Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang.

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 2  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi dua bahagian. Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan. ii. 11 26 . Contoh : jari  Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan sebagai pembalut buku. Bahagian 1 – penerokaan (murid membuat corak bebas). Bahagian 2 – penghasilan karya (jambangan bunga). capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga. pembalut hadiah. Apresiasi Seni   Murid menceritakan karya sendiri secara lisan. sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong. dan sebagainya .  Guru menunjuk cara penggunaan media i.

3.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Kolaj Alam Benda Rumahku 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar Rumahku dengan teknik kolaj EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni. harmoni. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. kajian. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 4. kertas warna dan gam. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. 2. 12 27 . dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj.

4.1.1. dan warna Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.1.2 Murid dapat mengenal.4.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. menamakan.1 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 13 28 .1.1 1.2.2 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1 1.2.2. kertas warna. dan gam Teknik – kolaj 1.2.1.1 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.3. Apresiasi Seni 1.1.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. 1.2.3.2 Aplikasi Seni 1.1 1.1. teknik. kefahaman.2 Alat – gunting Bahan – kertas lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 1.2.1.2 Mengetahui penggunaan media. Rupa – organik dan geometri Warna – bebas Harmoni – rupa. bentuk.2 1.4.1 Persepsi Estetik 1.2.2 1.1 Unsur seni 1.1 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Guru menunjukkan paparan slaid rumah. Langkah 1   Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.  Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik. kertas lukisan dan kertas warna kepada setiap kumpulan. dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna. pokok dan awan). dan awan dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan contoh beberapa rupa rumah. dinding.  Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya. pokok. Guru mengedarkan templat (rupa : atap. Guru menyatakan perbezaan antara lukisan dan kolaj. dinding. Murid menggunting kertas warna mengikut rupa atap. pokok bunga. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.  14 29 .  Murid menekap templat pada kertas warna yang diberi oleh guru secara individu.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh hasil lukisan. batu.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 2  Murid menyusun dan menampal potongan kerta warna mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar “Rumahku”. Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti. 15 30 .

dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . dan teknologi dalam penghasilan corak. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Capan Alam Semula Jadi Hiasan Tabung 60 minit Alat : berus. dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan. kajian. jalinan. palet. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kefahaman. warna. 4. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah 16 31 . harmoni. 3.

1 2.1 2.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.1.2.1 Persepsi Estetik 2.1.1.2 Alat – berus.1.1 2.1 Unsur seni 2.1. palet.2.1 Teknik – capan (corak terancang) 2.1.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.3.1.2.2. 4.1 2.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.1 2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. menamakan. kefahaman.STANDARD PEMBELAJARAN 2. Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak dan sentuh Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan – dalam alam semula jadi 2.2.2 Prinsip rekaan 2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.3 Ekspresi Kreatif 2.4. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik capan 2.4 Apresiasi Seni 2.2 Murid dapat mengenal.4.2 Aplikasi Seni 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 17 32 .3 2.2 2.2 2.2.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh karya corak yang terhasil daripada teknik capan. rupa.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan. Bancuhkan warna yang hendak digunakan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan. Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan. warna. Langkah 2  Sapukan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun. harmoni dan kesatuan. 18 33 . Langkah 1   Sediakan sekeping kertas lukisan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan.  Langkah 3   Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan.

hasil tersebut boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung. Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4  ILUSTRASI AKTIVITI Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan.  19 34 . Apresiasi Seni  Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.

kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. dan budaya. 3. oil pastel atau krayon Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh corak teknik lukisan dan CD lagu Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. Aplikasi pengetahuan. sejarah seni. kontra. Persepsi dan pemahaman bahasa ahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan corak. 20 35 . warna. garisan. 4. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Lukisan Alam Benda Corak Motif Huruf 60 minit Alat : (tiada) Bahan : kertas lukisan.

2.1.2 Aplikasi Seni 2. Garisan – bersilang Rupa – geometri Warna – primer dan sekunder Kontra – warna Imbangan – bentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur seni 2.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas lukisan.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 21 36 . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Persepsi Estetik 2.4. 2.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1.1 2.2.2.2.3.1 2.1. dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 2.4.3 Ekspresi Kreatif 2.1 2.1.1.2 Mengetahui penggunaan media.4 Apresiasi Seni 2.2 Prinsip rekaan 2.1.1.1 2.1.2 Murid dapat mengenal.1. menamakan.krayon atau oil pastel Teknik – lukisan (corak terancang) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 2. teknik.2.2.3 2.4.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.2.1.2 2.3.1 2.1. 2. kefahaman.1.1 2. dan proses dalam penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.

Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Guru menunjukkan contoh-contoh corak bermotifkan huruf kepada murid. Murid menyatakan satu huruf yang paling disukai oleh mereka. Langkah 2  Langkah 3  Guru membimbing murid menjalankan aktiviti mencorak dengan teknik lukisan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur garisan.    Aplikasi seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik lukisan. dan kontra . Tuliskan huruf yang dipilih secara berulang dengan menggunakan pelbagai warna. Ekspresi kreatif  Murid menghasilkan corak teknik lukisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Sediakan kertas lukisan dan warna pastel. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. warna.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyanyikan lagu „ABC‟ dengan iringan muzik. rupa. imbangan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik lukisan. 22 37 .

warna.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Alam Semula Jadi Pembalut Buku 60 minit Alat : berus gigi. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik percikan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. 4. dan teknologi dalam penghasilan corak. palet. 23 38 . 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. kontra. jalinan. ritma. kajian. Aplikasi pengetahuan. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.

3 Ekspresi Kreatif 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.4.2 Mengetahui penggunaan media. kefahaman.2.2 2.2.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 2.1 2.2 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 24 39 . menamakan.2.1.2.1.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.1.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.3.2 Alat – berus gigi.4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. palet.2.2 Prinsip rekaan 2.2. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. teknik.1 2.1 Unsur seni 2.1 2.2.4 Apresiasi Seni 2.1 Persepsi Estetik 2.1.2. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.1.1.3 Murid dapat mengenal.4.2 Aplikasi Seni 2. Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk 2.3 2.1.1 2.2.

Sediakan sekeping kertas lukisan. dan harmoni.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun). warna. Langkah 2  Susun daun di atas kertas lukisan.  Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan. Langkah 1     Bancuh cat air atau tempera dalam palet. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. 25 40 .  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan. kontra. ritma dan pergerakan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. rupa.

Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering. Langkah 4  Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza. Langkah 5  Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari. 26 41 .

kajian. 4. Aplikasi pengetahuan. jalinan. dan teknologi dalam penghasilan corak. 3. ritma.palet warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik titisan Elemen Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Bahan : kertas lukisan dan warna air atau STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna. 27 42 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan pergerakan. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. sejarah seni. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. 2.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Titisan Alam Benda Pembalut Hadiah 60 minit Alat : berus. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

1 Persepsi Estetik 2.1 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3 Ekspresi Kreatif 2. Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak Imbangan – warna Ritma dan pergerakan – rawak 2.2 Mengetahui penggunaan media.2 Alat – berus dan palet Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.3. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 28 43 .1. kefahaman.2 2.4. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan 2.2 Murid dapat mengenal.2.1 Unsur seni 2.2.2.2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. menamakan.1 2.2.2.1 2.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2.1.1.1.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1.1.1.2 Prinsip rekaan 1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.4.2 Aplikasi Seni 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 2.2.1 2.3.1. dan proses dalam penghasilan karya 2. teknik.4 Apresiasi Seni 2.4.1 1.

Langkah 1     Sediakan sekeping kertas lukisan. Langkah 2  29 44 . Guru bersoal jawab tentang majlis hari jadi yang pernah dihadiri oleh mereka.  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menunjukkan kotak yang telah disampul atau dibungkus dengan pembalut hadiah. Celupkan berus dalam warna dan titiskan pada kertas lukisan secara bebas. Basahkan kertas dengan air. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. Guru menunjuk cara untuk menghasilkan corak dengan teknik titisan. Bancuh cat air atau tempera dalam palet. ritma dan pergerakan.   Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak titisan. warna.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak titisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru memainkan lagu „Selamat Hari Jadi‟. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. dan imbangan pada pembalut hadiah yang telah ditunjukkan.

Langkah 4  Jemur kertas lukisan sehingga kering. 30 45 . Guru membuat rumusan dan memberi cadangan agar murid menggunakan karya mereka untuk dijadikan pembalut hadiah serta membincangkan harga untuk karya mereka. Apresiasi Seni    Murid mempamerkan hasil kerja. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Ulangi langkah 2 dengan warna yang berbeza.

dan teknologi dalam penghasilan model. bentuk. kajian. 31 46 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. 4. gam. 3. sejarah seni. dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model 2.M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Model Alam Benda Kenderaan 60 minit Alat : gunting dan pensel Bahan bantu Mengajar : : Contoh model yang sedia ada dan video cara membuat model EMK Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK Bahan : kertas warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. magic pen. kotak. STANDARD KANDUNGAN 1.

2 3.1.2. Mengetahui penggunaan media.1.2.1 3.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain Menghargai karya sendiri dan rakan Rupa – geometri Bentuk – 3D (konkrit) Warna – primer dan sekunder Murid dapat mengenal.1.4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 3.4 Alat – gunting Bahan – kertas warna.1 3.3 3. teknik.3 3.4.2 3.1.2. kefahaman.1 3.3. kotak dan magic pen Teknik – membentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1 3.2 Aplikasi Seni 3.4.1 3.2 3.1.3 Ekspresi Kreatif 3.1.2.1.1.1 3.4. 3.2. menamakan. gam.1.1 Unsur Seni 3.1 Persepsi Estetik 3.3.2 3.2.2 3. Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 3.1 Imbangan – semetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasiklan karya seni. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.3. dan proses dalam penghasilan binaan Apresiasi Seni 32 47 .2 Prinsip rekaan 3.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan beberapa contoh-contoh model kenderaan seperti bas, van, dan lain-lain. Guru menerangkan unsur bentuk dengan menekankan bahawa bentuk boleh dijadikan model kenderaan. Guru menyatakan ciri-ciri sebuah model kenderaan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model kenderaan (bas). Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas menggunakan kotak dan kertas warna.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan model kenderaan (bas) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Meratakan gam dan membalut kotak berbentuk kuboid menggunakan kertas warna yang pertama.

Langkah 2

Melakarkan tingkap dan pintu bas menggunakan pensel pada kertas warna yang kedua. Menindih lakaran menggunakan magic pen. Menggunting dan menampal pada badan bas. Membuat tayar menggunakan kotak terpakai. Menekap bulatan tayar menggunakan duit syiling, tudung botol, dan lain-lain. Menggunting tekapan, mewarna, dan menampal tayar pada badan bas.

 

Langkah 3
 

33 48

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4

ILUSTRASI AKTIVITI

Membuat kemasan secara kreatif dengan menambah aksesori pada badan bas seperti cermin, lampu, dan lain-lain.

Apresiasi Seni

  

Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan model bas. Murid menerangkan fungsi model yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.

34 49

M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Origami Alam Benda Baju Kemeja 1 jam Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, magic pen dan pensel warna Bahan Bantu Mengajar : Contoh origami baju yang sedia ada, slaid atau VCD origami EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

35 50

1.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1 3.3 3.1. Menghargai karya sendiri dan rakan.1 3.1.1. 3.2.1.1 3. 36 51 . Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2 3. Rupa – geometri Bentuk – konkrit Warna – primer dan sekunder Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 3.1. menamakan.1.2 3.2.2 Mengetahui penggunaan media.2 Aplikasi Seni 3. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.1.1.3. Mempamerkan karya yang dihasilkan.1. gam.4.2.1 3.2 Prinsip rekaan 3.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 3.2.2.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.1 Persepsi Estetik 3.4 Apresiasi Seni 3.2.1 Murid dapat mengenal.3 Ekspresi Kreatif 3.4. kefahaman.3. dan magic pen Teknik – lipatan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.STANDARD PEMBELAJARAN 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas A4 berwarna.1 3.2. Menceritakan karya sendiri secara lisan.1 Unsur Seni 3.4.3.

seterusnya bahagian A ke bahagian B.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh baju sebenar dan contoh origami baju. Hujung bawah kertas bahagian A dilipat menyerong ke bahagian B untuk menghasilkan kolar baju. warna. Langkah 2   Langkah 3  Lipat hujung bahagian C secara menyerong ke luar bagi penghasilan lengan baju. Langkah 1  Menyediakan kertas origami atau kertas A4. Rujuk Lampiran B  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan origami baju dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Ulangi langkah yang sama untuk bahagian A. Ulangi langkah yang sama untuk bahagain C. Guru menerangkan unsur bentuk. Murid-murid melihat dan mengenal pasti bahagianbahagian yang terdapat pada baju sebenar dengan origami baju.  37 52 . Lipatkan bahagian ke bahagian B. Aplikasi Seni   Guru menayangkan video cara membuat origami baju Murid menyatakan bahagian-bahagian baju yang terdapat pada origami. Lipat dua kertas secara menegak (bahagian A ke bahagian C) untuk mendapatkan bahagian tengah kertas. warna. dan rupa. Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan untuk menghasilkan origami. dan rupa dalam penghasilan origami baju.    Guru menerangkan unsur bentuk. Buka semula lipatan tersebut. Langkah 4   Hujung bawah kertas dilipat ke belakang (2cm).

Membuat kemasan pada origami baju yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.   38 53 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 5  Bahagian bawah kertas dimasukkan ke bawah bahagian kolar baju. Murid menerangkan fungsi dan corak pada origami baju yang dihasilkan. Langkah 6  Hasilkan corak pada bahagian hadapan origami baju. Langkah 7  Apresiasi Seni  Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan origami baju.

39 54 .

dan teknologi dalam penghasilan wau. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. krayon. rupa. jalinan. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. warna. atau pensel warna Bahan : lakaran wau pada kertas A4.Mewarna Alam Benda Wau Bulan 60 minit Alat : (tiada) pastel. 4.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Wau . kontra. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . kajian. sejarah seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Model wau dan CD lagu Wau Bulan Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. dan budaya. 3. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. 40 55 .

2 Prinsip rekaan 4.2 Aplikasi Seni 4.3 4.1.2 4.1 Unsur seni 4.1.2. 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1. dan bahan gantian Teknik – lukisan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1. kefahaman.4 4.2.4.2. Garisan – melengkung Rupa – organik dan geometri Jalinan – tampak Warna – primer Murid dapat mengenal. menamakan.3.1.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik 4.2 4. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1 4.1.2.2 4.2 4.1.3 Mengetahui penggunaan media.1 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.1.1.2. 41 56 .1.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.1 Mengaplikasi pengetahuan.1.4 Apresiasi Seni Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Alat – (tiada) Bahan – lakaran wau pada kertas A4 . kefahaman. krayon. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 Kontra – warna Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2. 4.2.3.1 4.1 4.2.1 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2. 4.3.1.1 4. 4.3.1.

Mewarna lakaran corak dengan pensel warna. pastel atau krayon. Buat wau bersamo-samo. Memilih media dan warna yang digemarinya. Langkah 2  Langkah 3  Membuat kemasan. Ekspresi Kreatif Langkah 1   Mengedarkan lakaran wau. Aplikasi Seni   Menunjukkan contoh wau sebenar. 42 57 . Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan.  Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Menyanyikan lagu „Wau Bulan‟ dengan iringan muzik Ala ewah ewah bule. rupa. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi. Mari sini kawe-kawe. warna. Wau bule teraju tigo. dan jalinan Prinsip Rekaan – kontra (warna) dan imbangan (simetri).   Mempamerkan karya seni pada papan pamer. Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi.

rupa. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni. 43 58 . kajian. dan teknologi dalam penghasilan anyaman. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . dan budaya. kontra. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Masa : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Alam Semula Jadi Anyaman Kelarai 60 minit Alat : gunting dan gam Bahan Bantu Mengajar : gambar. jalinan. warna. contoh anyaman yang telah dihasilkan dan CD lagu EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN Bahan : dua helai kertas A4 berlainan warna 1.

2. 4.2.2 4.1 4.1.1 4. 4.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3.1 Unsur seni 4.1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 4.2 Prinsip rekaan 4. menamakan.1.2.4 Apresiasi Seni 4. kefahaman.1 4.3.1.3 Ekspresi Kreatif Alat – gunting Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam Teknik – anyaman kelarai Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 4.4 4. kefahaman.2.2.2.1 4.1 4. 4.1.2 4.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2 4.1 4. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.2 Aplikasi Seni Ritma dan pergerakan – ritma biasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Teknik – anyaman kelarai Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.3.1. Mempamerkan karya seni yang dihasilkan Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis Menghargai karya sendiri dan rakan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D Garisan – lurus dan selari Rupa – geometri Jalinan – tampak dan sentuh Warna – primer Murid dapat mengenal.2.1.1 4.3 Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya Memahami teknik dalam penghasilan kraf 44 59 .3.1.2.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan.3.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1 Persepsi Estetik 4.1.2 4.1.2.1.1. dan kemahiran 4.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Nyanyian lagu ”Kalau Rasa Gembira” dengan iringan muzik Kalau rasa gembira. hentak kaki 2x Kalau rasa gembira. rupa.   Mengenal media atau bahan gantian. Langkah 3  Membuat kemasan pada hasil kerja. Aplikasi Seni   ILUSTRASI AKTIVITI Menunjukkan contoh kelarai mata bilis. warna. tepuk tangan 2x Kalau rasa gembira. Menunjuk cara menyediakan anyaman kelarai mata bilis bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. Prinsip Rekaan – ritma dan pergerakan. Langkah 2  Membuat anyaman kelarai mata bilis seperti yang telah ditunjukkan. Ekspresi Kreatif  Murid membuat langkah berikut dengan bimbingan guru Langkah 1  Memilih media atau bahan gantian. jalinan. kata hooray 2x Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira buat semua. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan. 45 60 . petik jari 2x Kalau rasa gembira.  Menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara lipatan dan guntingan.

46 61 . dan Terengganu. Contoh: anyaman kelarai amat terkenal di negeri Kedah.  Mempamerkan karya seni pada papan pamer.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Kelantan.

PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 1 ini. UiTM.  Pensyarah Pendidikan Seni Visual.  62 . Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1. UPSI dan IPGM Guru-guru Pendidikan Seni Visual Tahun 1 di sekolah Rintis KSSR Pendidikan Seni Tahun 1 2009.

63 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful