Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 1

DUNIA SENI VISUAL

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

2

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3

Kelarai 40 43 31 35 iii 4 .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN SATU v vi vii viii ix x xii xiv xv MENGGAMBAR MODUL 1 Lukisan MODUL 2 Catan MODUL 3 Capan MODUL 4 Kolaj 1 4 8 12 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 4 Capan MODUL 6 Lukisan MODUL 5 Renjisan dan Percikan MODUL 7 Titisan 16 20 23 27 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 7 Model MODUL 8 Origami MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 9 Permainan .Wau MODUL 10 Anyaman .

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v 5 . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

emosi.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. dan negara dan diri serta memberikan sumbangan terhadap vi 6 . masyarakat. berketerampilan. rohani. bertanggungjawab berkeupayaan mencapai kesejahteraan keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Kegiatan pemikiran. memperkembangkan keperibadian. seni sastera. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. imaginasi dan daya pemikiran. Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. dan aktif. membuat penilaian dan mengenali cita vii 7 . Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif. Ia tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. ekspresif. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri.PENDAHULUAN Seni Visual adalah mata pelajaran yang menjurus kepada bidang kegiatan seni tampak atau visual. seni tari dan seni mempertahankan diri.

kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. kritis. viii 8 . selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keluarga. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat memberikan sumbangan ke arah pembangunan diri. menghargai keindahan alam persekitaran. masyarakat dan negara.

cermat dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama. 6. 5. 4. 10. 7. kritis. 9. 2.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat : 1. 8. dispilin diri. dan meyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. yakin diri. kreatif. dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah ix 9 . menghargai keindahan alam ciptaan tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. 3.

Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. x 10 . Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. murid membuat interpretasi. berfokus. Murid juga dapat mengenali perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. apresiasi seni visual secara mudah d. b. a. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu. pemerhatian secara aktif b. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi.

nilai kebersihan. lakonan. karangan. nyanyian. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. dan puisi. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. d. nilai patriotisme.c. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. xi 11 . murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. dan kepekaan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan pelbagai situasi. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. cerita. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.

dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. keaslian. Penilaian Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. penilaian yang fleksibel. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. cara mereka berfikir. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui pemerhatian. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. kreativiti. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. iaitu pemerhatian. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. kemahiran. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. interpretasi. dan kemampuan psikomotor mereka. guru juga harus merekod pencapaian murid. dan penilaian yang adil. dan kemasan. psikomotor.PENILAIAN DALAM SENI VISUAL Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. bentuk. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Secara tidak langsung. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. fungsi. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. dan penulisan. dan afektif. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan dalam peringkat sekolah. Selain daripada itu. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. lisan dan interaksi. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. Selain daripada itu. xii12 .

kuiz. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. bercerita. perbincangan. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. temubual. puisi. lakonan. dan nyanyian. sumbangsaran. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. xiii 13 .

pemahaman. ekspresi kreatif. membuat corak dan rekaan. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan karya seni. dan kerjaya. aplikasi seni. dan budaya. objek buatan manusia. sejarah seni. dan apresiasi seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. kehidupan. Standard Pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan. xiv 14 . Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Transformasi Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain.

2. 3. Capan Lukisan Tidak Terancang 1. 2. Lukisan Catan Capan Kolaj Terancang MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 1.AKTIVITI DUNIA SENI : SENI VISUAL TAHUN 1 BIDANG KEGIATAN AKTIVITI MENGGAMBAR 1. Alat permainan 2. Origami 1. 4. Renjisan dan percikan Titisan MEBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. 2. Model 2. Anyaman MENGENAL KRAF TRADISIONAL xv 15 .

2.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema : : : : : : : 1 Menggambar Lukisan Alam Benda Rumah 60 minit Alat Bahan : (tiada) : paparan slaid. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 3. gambar rumah Tajuk Masa Media EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. pensel warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. dan pensel 2B Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan. sejarah seni. kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 4. 1 16 . pensel HB. rupa.

1.1 Persepsi Estetik 1.1.1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 2 17 .4.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.3. menamakan. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 1.2.2.4 Apresiasi Seni 1.3.2 Aplikasi Seni 1. bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera 1.1. rupa.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2 1.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. berus warna Bahan – kertas lukisan.2.1. kefahaman.1 Unsur seni 1.4.1. 1.1.1.2.1 1.2 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Alat – palet. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.1 1.2 Mengetahui penggunaan media.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.2. dan warna) Prinsip rekaan 1. teknik.1 Murid dapat mengenal.3 1.1 1.

  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung. Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan. Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan aktiviti. Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-garisan tersebut. Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan. Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. Langkah 1  Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. Langkah 2  Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru. 3 18 .     Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan tersebut. Aplikasi Seni  Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan melengkung.

dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 3. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. rupa. 4 19 . 2. pensel. warna dan harmoni. dan warna tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumah EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. palet. 4. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Catan Alam Benda Rumah Idamanku 60 minit Alat : berus warna. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. dan surat khabar lama Bahan: kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

4.2.1 1.1.2 Mengetahui penggunaan media.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. bentuk.1 1.1. Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna.1 1. 1.1. 1. dan surat khabar lama Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.2.1.1 Unsur seni 1. menamakan.2. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 1.2 Alat – berus warna.3.2.2 1.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2.1 Persepsi Estetik 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5 20 .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. palet. teknik.1.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2. kefahaman.1.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Prinsip rekaan 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.3 Murid dapat mengenal.4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.

Murid memberi pendapat tentang karya rakan.  Contoh lakaran yang 7 21 .STANDARD PEMBELAJARAN Apresiasi Seni  ILUSTRASI AKTIVITI Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.

awan. warna air atau warna poster.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. 6 22 . awan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada pokok. Berdasarkan objek yang disebutkan. dan pokok bunga. dinding. Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna pada permukaan kertas lukisan. bunga. dan atap rumah. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada 2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera.  Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan persamaan antara kedua-dua gambar itu.   Guru menunjukkan satu hasil karya yang mengandungi gambar rumah. Guru memberikan penerangan tentang media yang digunakan dengan cara yang betul.  Langkah 2  Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru. guru meminta murid mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan. Langkah 1  Contoh lakaran murid Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna kepada murid. Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan beberapa batang pokok atau bunga.

jalinan. sejarah seni.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Capan Alam Semula Jadi Jambangan Bunga 60 minit Alat : berus warna. 3. palet dan surat khabar lama Bahan : kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. warna air atau warna poster atau warna tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh hasil karya daripada teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. objek buatan manusia. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. bendi bawang. 2. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. 8 23 . Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. kajian. dan budaya. rupa.

warna poster atau tempera 1.2 Aplikasi Seni 1.2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 9 24 .2 Prinsip rekaan 1.1. 1.2 1.3 1.4 Apresiasi Seni 1.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. berus warna Bahan – kertas lukisan.1 Unsur seni 1. teknik.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. rupa.4. menamakan.1. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Alat – palet.4.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.1 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Murid dapat mengenal. bahan Semula jadi (flora). Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. warna air.1.1.2.1. dan warna) 1.1 1.1.3.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.2 1.1 Persepsi Estetik 1.2.3.1 1.1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1. kefahaman.1.2 Mengetahui penggunaan media.1.

Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh dijadikan bahan untuk capan. bendi. Contoh: bendi dan bawang Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut.  Langkah 1   Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang.  Guru mengedarkan warna kepada murid.  Ekspresi Kreatif  Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama kertas lukisan. Guru mengedarkan kertas lukisan. Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong.   Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan. Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan. dan bawang yang telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya. 10 25 .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan media yang belum dipotong.

Bahagian 2 – penghasilan karya (jambangan bunga). Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan. ii.  Guru menunjuk cara penggunaan media i. sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong. Apresiasi Seni   Murid menceritakan karya sendiri secara lisan. pembalut hadiah. dan sebagainya . 11 26 . Bahagian 1 – penerokaan (murid membuat corak bebas). capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 2  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi dua bahagian. Contoh : jari  Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan sebagai pembalut buku.

kertas warna dan gam.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Kolaj Alam Benda Rumahku 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. dan budaya. sejarah seni. kajian. Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar Rumahku dengan teknik kolaj EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 4. harmoni. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. 12 27 . dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

4.4.2.2. bentuk.1 1. Apresiasi Seni 1.3.1 Unsur seni 1.1 Persepsi Estetik 1. menamakan.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kertas warna. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Alat – gunting Bahan – kertas lukisan. dan gam Teknik – kolaj 1. dan warna Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 1.2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 13 28 .1.3. Rupa – organik dan geometri Warna – bebas Harmoni – rupa.2 1.1 1.1.4.2 Prinsip rekaan 1. 1.2.1. dan proses dalam penghasilan karya 1. teknik.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1 1.2 Mengetahui penggunaan media.1.2.2 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1 1.2.2 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Aplikasi Seni 1. kefahaman.1 1.1.2 Murid dapat mengenal.1.1.1.

Murid menggunting kertas warna mengikut rupa atap.  Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya. dan awan dengan bimbingan guru. pokok bunga. dinding.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh hasil lukisan. pokok. Langkah 1   Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.  Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik. kertas lukisan dan kertas warna kepada setiap kumpulan.  Murid menekap templat pada kertas warna yang diberi oleh guru secara individu. Guru menyatakan perbezaan antara lukisan dan kolaj. pokok dan awan). Aplikasi Seni  Guru menunjukkan contoh beberapa rupa rumah. dinding. Guru mengedarkan templat (rupa : atap. batu.  14 29 . Guru menunjukkan paparan slaid rumah.

Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti. 15 30 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 2  Murid menyusun dan menampal potongan kerta warna mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar “Rumahku”. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.

4. palet. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. kefahaman. jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah 16 31 . harmoni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Capan Alam Semula Jadi Hiasan Tabung 60 minit Alat : berus. kajian. Aplikasi pengetahuan. 2. warna. dan teknologi dalam penghasilan corak. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.

2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.3.2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 2. 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur seni 2.4.4 Apresiasi Seni 2.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 2.3 Ekspresi Kreatif 2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.2. kefahaman.1 Teknik – capan (corak terancang) 2.2.2 Prinsip rekaan 2.1.2 Alat – berus.1.2.2.4.1 2.1.1.1.1 Persepsi Estetik 2.1.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 2.1.3. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 17 32 . Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak dan sentuh Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan – dalam alam semula jadi 2.2 Murid dapat mengenal.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 2. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.1 2. palet. menamakan.1.1.2 2. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik capan 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1.2.1 2.2 Aplikasi Seni 2.

Bancuhkan warna yang hendak digunakan.  Langkah 3   Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan. harmoni dan kesatuan. rupa. Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan. 18 33 . Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh karya corak yang terhasil daripada teknik capan. Langkah 1   Sediakan sekeping kertas lukisan. Langkah 2  Sapukan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun. warna. Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan.

Apresiasi Seni  Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. hasil tersebut boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4  ILUSTRASI AKTIVITI Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan.  19 34 . Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti.

Aplikasi pengetahuan. 4. oil pastel atau krayon Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh corak teknik lukisan dan CD lagu Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 3. kajian. sejarah seni.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Lukisan Alam Benda Corak Motif Huruf 60 minit Alat : (tiada) Bahan : kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kontra. Persepsi dan pemahaman bahasa ahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. 2. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. dan teknologi dalam penghasilan corak. 20 35 . garisan. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. warna.

2. dan proses dalam penghasilan karya. menamakan.2.2.2 Prinsip rekaan 2.2.1.3.1 2. kefahaman.1 2.1.2 Aplikasi Seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.1. Garisan – bersilang Rupa – geometri Warna – primer dan sekunder Kontra – warna Imbangan – bentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 2.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.1 2.2 Mengetahui penggunaan media.1 2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 21 36 .4.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas lukisan.1. 2.1.2 Murid dapat mengenal. teknik.2. dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 2. 2.1.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1.4 Apresiasi Seni 2.1 2.3.STANDARD PEMBELAJARAN 2.krayon atau oil pastel Teknik – lukisan (corak terancang) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 2.1 Persepsi Estetik 2.1 2.4.4.1.2.2.2.1 Unsur seni 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.

Langkah 2  Langkah 3  Guru membimbing murid menjalankan aktiviti mencorak dengan teknik lukisan. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. dan kontra . Tuliskan huruf yang dipilih secara berulang dengan menggunakan pelbagai warna. warna. 22 37 . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. imbangan. Langkah 1  Sediakan kertas lukisan dan warna pastel. Ekspresi kreatif  Murid menghasilkan corak teknik lukisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik lukisan. Murid menyatakan satu huruf yang paling disukai oleh mereka. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur garisan. Guru menunjukkan contoh-contoh corak bermotifkan huruf kepada murid.    Aplikasi seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik lukisan. rupa.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyanyikan lagu „ABC‟ dengan iringan muzik.

dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik percikan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. warna. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. kajian. 2. jalinan. kontra. 23 38 . 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Alam Semula Jadi Pembalut Buku 60 minit Alat : berus gigi. ritma. Aplikasi pengetahuan. sejarah seni. dan teknologi dalam penghasilan corak. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. palet.

2 Aplikasi Seni 2.2 Alat – berus gigi.2. kefahaman.2.3 2.1. palet.1.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 2. menamakan.2 2.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2.1 2.4.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Prinsip rekaan 2.1.1 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 24 39 .3. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.2.1 Persepsi Estetik 2.2 Mengetahui penggunaan media.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 2.2 2.1 2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 2. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2.2.1 Unsur seni 2.2.4 Apresiasi Seni 2.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.1. Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk 2.2.4.3 Ekspresi Kreatif 2.1.1.4.1. teknik.2.1.3 Murid dapat mengenal.

warna. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. ritma dan pergerakan. rupa. Langkah 2  Susun daun di atas kertas lukisan. 25 40 . kontra. Langkah 1     Bancuh cat air atau tempera dalam palet. Buat bancuhan warna primer dan sekunder.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan. Sediakan sekeping kertas lukisan.  Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan. dan harmoni.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun).

26 41 . Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari. Langkah 5  Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering. Langkah 4  Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza.

3. dan pergerakan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. ritma. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.palet warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik titisan Elemen Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Bahan : kertas lukisan dan warna air atau STANDARD KANDUNGAN 1. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 27 42 . 2. kajian.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Titisan Alam Benda Pembalut Hadiah 60 minit Alat : berus. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna. jalinan. Aplikasi pengetahuan. sejarah seni. dan teknologi dalam penghasilan corak.

2 Aplikasi Seni 2.4. Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak Imbangan – warna Ritma dan pergerakan – rawak 2.4 Apresiasi Seni 2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1.2 Mengetahui penggunaan media. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Murid dapat mengenal.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Persepsi Estetik 2. dan proses dalam penghasilan karya 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 28 43 . Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 2.2.1.2.3.1.1.1 2.3.2.2.2 Alat – berus dan palet Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. menamakan.1.3 Ekspresi Kreatif 2.1 2.1 2.1.2 Prinsip rekaan 1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2. kefahaman.4.1 1.1.2.1.2 2.4.1. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 2.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2.1 Unsur seni 2.1. teknik.

 Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menunjuk cara untuk menghasilkan corak dengan teknik titisan. dan imbangan pada pembalut hadiah yang telah ditunjukkan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. Guru bersoal jawab tentang majlis hari jadi yang pernah dihadiri oleh mereka. Langkah 2  29 44 . Basahkan kertas dengan air. Langkah 1     Sediakan sekeping kertas lukisan. warna. Guru menunjukkan kotak yang telah disampul atau dibungkus dengan pembalut hadiah. Bancuh cat air atau tempera dalam palet. ritma dan pergerakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru memainkan lagu „Selamat Hari Jadi‟. Celupkan berus dalam warna dan titiskan pada kertas lukisan secara bebas.   Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak titisan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak titisan. Buat bancuhan warna primer dan sekunder.

Apresiasi Seni    Murid mempamerkan hasil kerja. Langkah 4  Jemur kertas lukisan sehingga kering. 30 45 . Guru membuat rumusan dan memberi cadangan agar murid menggunakan karya mereka untuk dijadikan pembalut hadiah serta membincangkan harga untuk karya mereka. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Ulangi langkah 2 dengan warna yang berbeza.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. magic pen. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. sejarah seni. kotak. warna. dan teknologi dalam penghasilan model. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. kajian. dan budaya. 3. gam.M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Model Alam Benda Kenderaan 60 minit Alat : gunting dan pensel Bahan bantu Mengajar : : Contoh model yang sedia ada dan video cara membuat model EMK Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK Bahan : kertas warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD KANDUNGAN 1. bentuk. 31 46 . dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model 2.

1. 3.2 3.1.2.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Mengetahui penggunaan media.2 3.1.3 3.1 3.4.3 Ekspresi Kreatif 3.2 3.1.3.1 3. dan proses dalam penghasilan binaan Apresiasi Seni 32 47 .2.2.1.1 3.1 3. teknik.3.1.2.4. gam.4.1 3.1.2 Prinsip rekaan 3.2 3.1 Persepsi Estetik 3.4.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1 Imbangan – semetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasiklan karya seni. kefahaman.2 3.1.1 Unsur Seni 3.3 3.2.3 3.1.3. 3. menamakan.2.1. kotak dan magic pen Teknik – membentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Aplikasi Seni 3.4 Alat – gunting Bahan – kertas warna.4 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain Menghargai karya sendiri dan rakan Rupa – geometri Bentuk – 3D (konkrit) Warna – primer dan sekunder Murid dapat mengenal.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan beberapa contoh-contoh model kenderaan seperti bas, van, dan lain-lain. Guru menerangkan unsur bentuk dengan menekankan bahawa bentuk boleh dijadikan model kenderaan. Guru menyatakan ciri-ciri sebuah model kenderaan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model kenderaan (bas). Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas menggunakan kotak dan kertas warna.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan model kenderaan (bas) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Meratakan gam dan membalut kotak berbentuk kuboid menggunakan kertas warna yang pertama.

Langkah 2

Melakarkan tingkap dan pintu bas menggunakan pensel pada kertas warna yang kedua. Menindih lakaran menggunakan magic pen. Menggunting dan menampal pada badan bas. Membuat tayar menggunakan kotak terpakai. Menekap bulatan tayar menggunakan duit syiling, tudung botol, dan lain-lain. Menggunting tekapan, mewarna, dan menampal tayar pada badan bas.

 

Langkah 3
 

33 48

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4

ILUSTRASI AKTIVITI

Membuat kemasan secara kreatif dengan menambah aksesori pada badan bas seperti cermin, lampu, dan lain-lain.

Apresiasi Seni

  

Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan model bas. Murid menerangkan fungsi model yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.

34 49

M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Origami Alam Benda Baju Kemeja 1 jam Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, magic pen dan pensel warna Bahan Bantu Mengajar : Contoh origami baju yang sedia ada, slaid atau VCD origami EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

35 50

gam.4.1.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2. 3. Mempamerkan karya yang dihasilkan.1 3.2 Mengetahui penggunaan media.1.2 Prinsip rekaan 3.1. Rupa – geometri Bentuk – konkrit Warna – primer dan sekunder Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. menamakan.2 3. Menghargai karya sendiri dan rakan.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas A4 berwarna.1 3.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Unsur Seni 3.2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman. teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.1 3.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.2.1 Persepsi Estetik 3.1 Murid dapat mengenal.2 3.1.4 Apresiasi Seni 3.2.1.3.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. Menceritakan karya sendiri secara lisan.3.1. 36 51 .1.3 Ekspresi Kreatif 3.1.1 3.2 3.2.2 Aplikasi Seni 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1. dan magic pen Teknik – lipatan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 3.2.1 3.3.2.4.3 3.

warna. Lipat dua kertas secara menegak (bahagian A ke bahagian C) untuk mendapatkan bahagian tengah kertas.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh baju sebenar dan contoh origami baju. Ulangi langkah yang sama untuk bahagian A. Langkah 4   Hujung bawah kertas dilipat ke belakang (2cm). dan rupa dalam penghasilan origami baju. Langkah 2   Langkah 3  Lipat hujung bahagian C secara menyerong ke luar bagi penghasilan lengan baju. warna. Hujung bawah kertas bahagian A dilipat menyerong ke bahagian B untuk menghasilkan kolar baju. dan rupa. Buka semula lipatan tersebut. Aplikasi Seni   Guru menayangkan video cara membuat origami baju Murid menyatakan bahagian-bahagian baju yang terdapat pada origami. Murid-murid melihat dan mengenal pasti bahagianbahagian yang terdapat pada baju sebenar dengan origami baju.  37 52 . Langkah 1  Menyediakan kertas origami atau kertas A4. Ulangi langkah yang sama untuk bahagain C. Lipatkan bahagian ke bahagian B. Rujuk Lampiran B  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan origami baju dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.    Guru menerangkan unsur bentuk. seterusnya bahagian A ke bahagian B. Guru menerangkan unsur bentuk. Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan untuk menghasilkan origami.

Murid menerangkan fungsi dan corak pada origami baju yang dihasilkan. Membuat kemasan pada origami baju yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 5  Bahagian bawah kertas dimasukkan ke bawah bahagian kolar baju. Langkah 7  Apresiasi Seni  Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan origami baju. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.   38 53 . Langkah 6  Hasilkan corak pada bahagian hadapan origami baju.

39 54 .

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . dan teknologi dalam penghasilan wau.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Wau . krayon. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.Mewarna Alam Benda Wau Bulan 60 minit Alat : (tiada) pastel. jalinan. sejarah seni. dan budaya. kontra. 40 55 . 2. atau pensel warna Bahan : lakaran wau pada kertas A4. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. warna. 3. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Model wau dan CD lagu Wau Bulan Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

2.1 4.1 4.3.1.1.4.2. menamakan. 4. krayon.2 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Mengaplikasi pengetahuan. dan bahan gantian Teknik – lukisan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Prinsip rekaan 4.1.4 Apresiasi Seni Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2.1 4. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. 41 56 .2. Garisan – melengkung Rupa – organik dan geometri Jalinan – tampak Warna – primer Murid dapat mengenal.4 4.2 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.1 Persepsi Estetik 4.1 Unsur seni 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.2 Aplikasi Seni 4.2 Kontra – warna Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.1.3.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 4.1 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.3 Ekspresi Kreatif Alat – (tiada) Bahan – lakaran wau pada kertas A4 .3 4.1 4.3.2.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.2 4. 4.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1. 4.1.1.1.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.3 Mengetahui penggunaan media.2.2. kefahaman.1.1 4.2.3.1.4. kefahaman.2.4.2.

pastel atau krayon. Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan. Wau bule teraju tigo. Mari sini kawe-kawe. rupa. dan jalinan Prinsip Rekaan – kontra (warna) dan imbangan (simetri). Langkah 2  Langkah 3  Membuat kemasan. Aplikasi Seni   Menunjukkan contoh wau sebenar.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Menyanyikan lagu „Wau Bulan‟ dengan iringan muzik Ala ewah ewah bule. 42 57 . Ekspresi Kreatif Langkah 1   Mengedarkan lakaran wau. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi. Memilih media dan warna yang digemarinya. Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Buat wau bersamo-samo.  Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan.   Mempamerkan karya seni pada papan pamer. Mewarna lakaran corak dengan pensel warna. warna.

jalinan.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Masa : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Alam Semula Jadi Anyaman Kelarai 60 minit Alat : gunting dan gam Bahan Bantu Mengajar : gambar. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. contoh anyaman yang telah dihasilkan dan CD lagu EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN Bahan : dua helai kertas A4 berlainan warna 1. dan teknologi dalam penghasilan anyaman. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. kajian. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. kontra. 2. 43 58 . warna. rupa. sejarah seni. 4. dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . 3.

2.2.2 4.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya Memahami teknik dalam penghasilan kraf 44 59 .1 4.1. 4.1.2.2 Aplikasi Seni Ritma dan pergerakan – ritma biasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.3 4.4 4.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan.3 Ekspresi Kreatif Alat – gunting Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam Teknik – anyaman kelarai Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.2.1.1.3.2.3.1. 4.3. dan kemahiran 4.2.2.1.2 Prinsip rekaan 4.1 4. menamakan.1 Persepsi Estetik 4.3.1.4 Apresiasi Seni 4.2 4.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1.1 Unsur seni 4.1. Mempamerkan karya seni yang dihasilkan Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis Menghargai karya sendiri dan rakan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D Garisan – lurus dan selari Rupa – geometri Jalinan – tampak dan sentuh Warna – primer Murid dapat mengenal. 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.1.3.2 4.1 4.1 4.2.2 4.1 4. kefahaman.3.1.3 Mengetahui penggunaan media.1 4.2. kefahaman.1 4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Teknik – anyaman kelarai Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 4.

tepuk tangan 2x Kalau rasa gembira. Ekspresi Kreatif  Murid membuat langkah berikut dengan bimbingan guru Langkah 1  Memilih media atau bahan gantian. Menunjuk cara menyediakan anyaman kelarai mata bilis bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. kata hooray 2x Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira buat semua.  Menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara lipatan dan guntingan. jalinan. petik jari 2x Kalau rasa gembira. 45 60 .   Mengenal media atau bahan gantian. Langkah 3  Membuat kemasan pada hasil kerja. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan. rupa.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Nyanyian lagu ”Kalau Rasa Gembira” dengan iringan muzik Kalau rasa gembira. Langkah 2  Membuat anyaman kelarai mata bilis seperti yang telah ditunjukkan. hentak kaki 2x Kalau rasa gembira. Prinsip Rekaan – ritma dan pergerakan. warna. Aplikasi Seni   ILUSTRASI AKTIVITI Menunjukkan contoh kelarai mata bilis.

46 61 . Contoh: anyaman kelarai amat terkenal di negeri Kedah. Kelantan. dan Terengganu.  Mempamerkan karya seni pada papan pamer.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya.

 62 .PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 1 ini. Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1. UPSI dan IPGM Guru-guru Pendidikan Seni Visual Tahun 1 di sekolah Rintis KSSR Pendidikan Seni Tahun 1 2009.  Pensyarah Pendidikan Seni Visual. UiTM.

63 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful