DUNIA SENI VISUAL

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

2

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3

Wau MODUL 10 Anyaman .Kelarai 40 43 31 35 iii 4 .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN SATU v vi vii viii ix x xii xiv xv MENGGAMBAR MODUL 1 Lukisan MODUL 2 Catan MODUL 3 Capan MODUL 4 Kolaj 1 4 8 12 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 4 Capan MODUL 6 Lukisan MODUL 5 Renjisan dan Percikan MODUL 7 Titisan 16 20 23 27 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 7 Model MODUL 8 Origami MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 9 Permainan .

memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v 5 . menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. rakyat Malaysia.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab berkeupayaan mencapai kesejahteraan keharmonian dan kemakmuran keluarga. dan negara dan diri serta memberikan sumbangan terhadap vi 6 . berakhlak mulia.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. masyarakat. rohani. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. emosi.

memperkembangkan keperibadian.PENDAHULUAN Seni Visual adalah mata pelajaran yang menjurus kepada bidang kegiatan seni tampak atau visual. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. dan aktif. seni sastera. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri. imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran. membuat penilaian dan mengenali cita vii 7 . Ia tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. ekspresif. seni tari dan seni mempertahankan diri. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual.

kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. masyarakat dan negara.MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. viii 8 . Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat memberikan sumbangan ke arah pembangunan diri. kritis. keluarga. menghargai keindahan alam persekitaran.

6. cermat dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama. kreatif. 8. 7. dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah ix 9 . 3. 9. 10. kritis. yakin diri. 2. 4. dan meyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. dispilin diri. menghargai keindahan alam ciptaan tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat : 1. 5.

a.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu. apresiasi seni visual secara mudah d. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. b. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. murid membuat interpretasi. pemerhatian secara aktif b. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. berfokus. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. x 10 . Murid juga dapat mengenali perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.

Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. d. nyanyian. dan kepekaan. karangan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. cerita. lakonan. nilai patriotisme. xi 11 . murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. nilai kebersihan. dan puisi. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar.c. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan pelbagai situasi.

Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Secara tidak langsung. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. Selain daripada itu. Selain daripada itu. kreativiti. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. bentuk. guru juga harus merekod pencapaian murid. xii12 . penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. penilaian yang fleksibel. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. dan kemasan. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. interpretasi. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. dan kemampuan psikomotor mereka. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan dalam peringkat sekolah. dan penulisan. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui pemerhatian. iaitu pemerhatian. cara mereka berfikir. dan penilaian yang adil. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. keaslian. Penilaian Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. dan afektif. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. lisan dan interaksi. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. psikomotor. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid.PENILAIAN DALAM SENI VISUAL Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. kemahiran. fungsi. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja.

Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. xiii 13 .Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. sumbangsaran. temubual. bercerita. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. puisi. dan nyanyian. lakonan. kuiz. perbincangan. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif.

aplikasi seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. objek buatan manusia. dan apresiasi seni. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. membuat corak dan rekaan. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. kehidupan. dan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Transformasi Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. ekspresi kreatif. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan budaya. pemahaman. dan kerjaya. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. Standard Pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. xiv 14 .

2. 2. Model 2.AKTIVITI DUNIA SENI : SENI VISUAL TAHUN 1 BIDANG KEGIATAN AKTIVITI MENGGAMBAR 1. 3. Lukisan Catan Capan Kolaj Terancang MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 1. Renjisan dan percikan Titisan MEBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. Capan Lukisan Tidak Terancang 1. Alat permainan 2. Origami 1. 4. Anyaman MENGENAL KRAF TRADISIONAL xv 15 . 2.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 3. kertas lukisan. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. rupa. warna.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema : : : : : : : 1 Menggambar Lukisan Alam Benda Rumah 60 minit Alat Bahan : (tiada) : paparan slaid. kajian. dan pensel 2B Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan. dan budaya. pensel warna. pensel HB. 2. 1 16 . sejarah seni. gambar rumah Tajuk Masa Media EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1.

4. rupa.2.1 Persepsi Estetik 1.3 1.1.2.1.2 Aplikasi Seni 1.2.1 Murid dapat mengenal. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.1 1. berus warna Bahan – kertas lukisan.2 Alat – palet. menamakan.1.1. bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2 1. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.1 1.2 1. teknik.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1.3. dan proses dalam penghasilan karya 1. 1.1.2 Mengetahui penggunaan media.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.4.2.1. dan warna) Prinsip rekaan 1.1 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Unsur seni 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.1 1.2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 2 17 . kefahaman.4.4 Apresiasi Seni 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.

Aplikasi Seni  Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan melengkung.     Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan tersebut. Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan. Langkah 2  Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 3 18 . Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan aktiviti. Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-garisan tersebut.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan. Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan. Langkah 1  Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran.

pensel. 4 19 . warna dan harmoni. kajian. palet. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. dan budaya.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Catan Alam Benda Rumah Idamanku 60 minit Alat : berus warna. dan surat khabar lama Bahan: kertas lukisan. dan warna tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumah EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. sejarah seni. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan.

1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.1. teknik.4.4.3.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1. rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.1 1.4.1. bentuk.1 Unsur seni 1.2. 1.3.1 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 1.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1. dan surat khabar lama Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1. 1. kefahaman.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5 20 .2. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Mengetahui penggunaan media.2.3 Murid dapat mengenal. menamakan.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Alat – berus warna.1.2 Prinsip rekaan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1 Persepsi Estetik 1.2 1. palet.2 1.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.2. Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.

Murid memberi pendapat tentang karya rakan.  Contoh lakaran yang 7 21 .STANDARD PEMBELAJARAN Apresiasi Seni  ILUSTRASI AKTIVITI Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.

dan atap rumah. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada 2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada pokok. 6 22 .   Guru menunjukkan satu hasil karya yang mengandungi gambar rumah.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna pada permukaan kertas lukisan. Berdasarkan objek yang disebutkan. Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan beberapa batang pokok atau bunga. awan. awan. guru meminta murid mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan. dan pokok bunga. Guru memberikan penerangan tentang media yang digunakan dengan cara yang betul. bunga. warna air atau warna poster.  Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan persamaan antara kedua-dua gambar itu.  Langkah 2  Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru. Langkah 1  Contoh lakaran murid Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna kepada murid. dinding.

kajian. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. palet dan surat khabar lama Bahan : kertas lukisan. sejarah seni. 3. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. bendi bawang.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Capan Alam Semula Jadi Jambangan Bunga 60 minit Alat : berus warna. jalinan. warna air atau warna poster atau warna tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh hasil karya daripada teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan. dan budaya. 8 23 . Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. objek buatan manusia.

2.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.1.2.4.1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Unsur seni 1.1. warna poster atau tempera 1.2 Alat – palet.1. menamakan.1.3.1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 9 24 .2.2 Aplikasi Seni 1.4. kefahaman.1 1.1 1.2 Prinsip rekaan 1.3. 1.4.4 Apresiasi Seni 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3 1. bahan Semula jadi (flora). rupa. berus warna Bahan – kertas lukisan.2 1. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk. teknik.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.2.1.1.2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. warna air.2 Mengetahui penggunaan media.2 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1 Murid dapat mengenal. dan warna) 1.1 Persepsi Estetik 1.

bendi. Guru mengedarkan kertas lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan media yang belum dipotong.  Langkah 1   Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang.  Guru mengedarkan warna kepada murid. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong. dan bawang yang telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya. Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan. Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh dijadikan bahan untuk capan. Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.  Ekspresi Kreatif  Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama kertas lukisan. 10 25 .   Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan. Contoh: bendi dan bawang Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut.

Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan. Bahagian 1 – penerokaan (murid membuat corak bebas). 11 26 .STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 2  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi dua bahagian. sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong. Bahagian 2 – penghasilan karya (jambangan bunga). ii. pembalut hadiah.  Guru menunjuk cara penggunaan media i. dan sebagainya . Contoh : jari  Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan sebagai pembalut buku. Apresiasi Seni   Murid menceritakan karya sendiri secara lisan. capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga.

dan budaya. kajian. sejarah seni. 3. dan teknologi dalam penghasilan lukisan.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Kolaj Alam Benda Rumahku 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. 2. kertas warna dan gam. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. harmoni. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar Rumahku dengan teknik kolaj EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 12 27 .

2 Mengetahui penggunaan media.2.1 1. menamakan.2.1.1.4.1 1.1.2.1.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. dan gam Teknik – kolaj 1.2. Rupa – organik dan geometri Warna – bebas Harmoni – rupa. dan warna Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas warna. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2 Murid dapat mengenal.2. Apresiasi Seni 1.2 1.1. 1.1 1.4. kefahaman.2 1.2 Alat – gunting Bahan – kertas lukisan.1 1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi Seni 1.2.1 Persepsi Estetik 1.2 Prinsip rekaan 1.2 1. teknik.3.3. bentuk.1 1.1.1.1 1.2.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 13 28 .2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur seni 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.

dinding. Guru menyatakan perbezaan antara lukisan dan kolaj. kertas lukisan dan kertas warna kepada setiap kumpulan. Murid menggunting kertas warna mengikut rupa atap. Langkah 1   Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.  Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya. dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna. pokok bunga. Guru mengedarkan templat (rupa : atap. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan contoh beberapa rupa rumah. dinding. Guru menunjukkan paparan slaid rumah.  14 29 . pokok. dan awan dengan bimbingan guru.  Murid menekap templat pada kertas warna yang diberi oleh guru secara individu. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. pokok dan awan).  Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh hasil lukisan. batu.

Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti. 15 30 . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 2  Murid menyusun dan menampal potongan kerta warna mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar “Rumahku”.

kajian. sejarah 16 31 . jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. 2. harmoni. dan teknologi dalam penghasilan corak. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. warna. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. palet. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan. dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Capan Alam Semula Jadi Hiasan Tabung 60 minit Alat : berus. kefahaman.

2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.2 2.2 2.4.2 Murid dapat mengenal.1 Persepsi Estetik 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.1 2.3.1 Teknik – capan (corak terancang) 2.1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. palet.1 2.2.1.1.1.1.2.1 2.1. kefahaman. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Prinsip rekaan 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 17 32 .2.1 2.1.1 Unsur seni 2.2.2 Aplikasi Seni 2.1.2 Alat – berus.2.3 2.4.3. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik capan 2. menamakan.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2.1.4 Apresiasi Seni 2. Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak dan sentuh Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan – dalam alam semula jadi 2.1 2.1.2.3 Ekspresi Kreatif 2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.

Bancuhkan warna yang hendak digunakan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh karya corak yang terhasil daripada teknik capan.  Langkah 3   Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan. 18 33 .  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan. warna. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1   Sediakan sekeping kertas lukisan. rupa. Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan. harmoni dan kesatuan. Langkah 2  Sapukan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun.

hasil tersebut boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung. Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4  ILUSTRASI AKTIVITI Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan.  19 34 . Apresiasi Seni  Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.

oil pastel atau krayon Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh corak teknik lukisan dan CD lagu Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Lukisan Alam Benda Corak Motif Huruf 60 minit Alat : (tiada) Bahan : kertas lukisan. dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa ahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. kontra. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Aplikasi pengetahuan. 20 35 . garisan. 2. 4. warna. kajian. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan corak.

1 Unsur seni 2.1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 21 36 . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Aplikasi Seni 2.1 Persepsi Estetik 2.1. menamakan. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1.1. dan proses dalam penghasilan karya.1 2.1 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1 2.1.4.1.2.2.2. 2. Garisan – bersilang Rupa – geometri Warna – primer dan sekunder Kontra – warna Imbangan – bentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.1 2.2.2.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.krayon atau oil pastel Teknik – lukisan (corak terancang) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.1 2.1. 2.2 Murid dapat mengenal. kefahaman.1.3 2.4.2 2.1 2.1. teknik.1.2 2.2.3.2 Prinsip rekaan 2.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas lukisan.4 Apresiasi Seni 2. dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Langkah 1  Sediakan kertas lukisan dan warna pastel. Tuliskan huruf yang dipilih secara berulang dengan menggunakan pelbagai warna. 22 37 . Langkah 2  Langkah 3  Guru membimbing murid menjalankan aktiviti mencorak dengan teknik lukisan. imbangan.    Aplikasi seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik lukisan. warna. Murid menyatakan satu huruf yang paling disukai oleh mereka. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur garisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyanyikan lagu „ABC‟ dengan iringan muzik.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik lukisan. Guru menunjukkan contoh-contoh corak bermotifkan huruf kepada murid. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Ekspresi kreatif  Murid menghasilkan corak teknik lukisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. rupa. dan kontra .

ritma. 23 38 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. 3. 4. kontra. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. warna. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. sejarah seni.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Alam Semula Jadi Pembalut Buku 60 minit Alat : berus gigi. dan teknologi dalam penghasilan corak. Aplikasi pengetahuan. palet. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik percikan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. kajian.

teknik.4 Apresiasi Seni 2.2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 24 39 .1.2.3 2.1 2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.1 2.2. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2. Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk 2.1 2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni 2.2 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2. dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2 2.2.1 2.1 Unsur seni 2.1.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Alat – berus gigi.1.2.4.1.1.4.3 Ekspresi Kreatif 2.4.3 Murid dapat mengenal.1.1 Persepsi Estetik 2.2 Prinsip rekaan 2. palet.1.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3.2 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.1.2.3. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2. menamakan.1.2 Mengetahui penggunaan media.1 2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kefahaman.1.1.

 Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan. rupa. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. 25 40 .  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. Langkah 1     Bancuh cat air atau tempera dalam palet. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan. Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun). Langkah 2  Susun daun di atas kertas lukisan. ritma dan pergerakan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. kontra.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan. dan harmoni. warna.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. Sediakan sekeping kertas lukisan.

Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Langkah 4  Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza. 26 41 . Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering. Langkah 5  Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari.

kajian. 3. 27 42 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.palet warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik titisan Elemen Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Bahan : kertas lukisan dan warna air atau STANDARD KANDUNGAN 1. 2.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Titisan Alam Benda Pembalut Hadiah 60 minit Alat : berus. dan pergerakan. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. dan teknologi dalam penghasilan corak. ritma. sejarah seni. jalinan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna. Aplikasi pengetahuan.

4.4 Apresiasi Seni 2. Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak Imbangan – warna Ritma dan pergerakan – rawak 2.1.1.1.2.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 28 43 .1.1.1 2. kefahaman.1 1.1. teknik.2 Mengetahui penggunaan media.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.STANDARD PEMBELAJARAN 2. menamakan.1 2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Aplikasi Seni 2.2.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Prinsip rekaan 1.2.3.2.2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Ekspresi Kreatif 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.1.1 Persepsi Estetik 2.2.2 2.1 2.2.2.3.1 Unsur seni 2.1 2.2 2.1.2 Alat – berus dan palet Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2 Murid dapat mengenal.4.

Basahkan kertas dengan air. Celupkan berus dalam warna dan titiskan pada kertas lukisan secara bebas. ritma dan pergerakan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak titisan. dan imbangan pada pembalut hadiah yang telah ditunjukkan. Guru menunjukkan kotak yang telah disampul atau dibungkus dengan pembalut hadiah.   Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak titisan. Langkah 1     Sediakan sekeping kertas lukisan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. Bancuh cat air atau tempera dalam palet. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. Guru bersoal jawab tentang majlis hari jadi yang pernah dihadiri oleh mereka. warna. Langkah 2  29 44 .  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menunjuk cara untuk menghasilkan corak dengan teknik titisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru memainkan lagu „Selamat Hari Jadi‟.

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Ulangi langkah 2 dengan warna yang berbeza. 30 45 . Apresiasi Seni    Murid mempamerkan hasil kerja. Guru membuat rumusan dan memberi cadangan agar murid menggunakan karya mereka untuk dijadikan pembalut hadiah serta membincangkan harga untuk karya mereka. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Langkah 4  Jemur kertas lukisan sehingga kering.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. 31 46 . 4. kajian. warna. gam. 3. bentuk. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. magic pen. STANDARD KANDUNGAN 1.M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Model Alam Benda Kenderaan 60 minit Alat : gunting dan pensel Bahan bantu Mengajar : : Contoh model yang sedia ada dan video cara membuat model EMK Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK Bahan : kertas warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni. kotak. dan teknologi dalam penghasilan model. dan budaya. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model 2.

2 3.4.1.2.3.2 Prinsip rekaan 3.2.1 3.2 3. kefahaman. 3.3.2 3.2.1. Mengetahui penggunaan media.3 3.4.STANDARD PEMBELAJARAN 3.4 Alat – gunting Bahan – kertas warna.3 3.1.1.1.1. Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni 3.1 Imbangan – semetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasiklan karya seni.1. dan proses dalam penghasilan binaan Apresiasi Seni 32 47 .2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.4.2.3 3.1. kotak dan magic pen Teknik – membentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 3. teknik.1 Unsur Seni 3. 3.3 Ekspresi Kreatif 3.1.4.2.4 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain Menghargai karya sendiri dan rakan Rupa – geometri Bentuk – 3D (konkrit) Warna – primer dan sekunder Murid dapat mengenal. gam. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Persepsi Estetik 3.1 3.1.1 3. menamakan.1 3.2 3.3.2.1 3. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1 3.1.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan beberapa contoh-contoh model kenderaan seperti bas, van, dan lain-lain. Guru menerangkan unsur bentuk dengan menekankan bahawa bentuk boleh dijadikan model kenderaan. Guru menyatakan ciri-ciri sebuah model kenderaan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model kenderaan (bas). Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas menggunakan kotak dan kertas warna.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan model kenderaan (bas) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Meratakan gam dan membalut kotak berbentuk kuboid menggunakan kertas warna yang pertama.

Langkah 2

Melakarkan tingkap dan pintu bas menggunakan pensel pada kertas warna yang kedua. Menindih lakaran menggunakan magic pen. Menggunting dan menampal pada badan bas. Membuat tayar menggunakan kotak terpakai. Menekap bulatan tayar menggunakan duit syiling, tudung botol, dan lain-lain. Menggunting tekapan, mewarna, dan menampal tayar pada badan bas.

 

Langkah 3
 

33 48

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4

ILUSTRASI AKTIVITI

Membuat kemasan secara kreatif dengan menambah aksesori pada badan bas seperti cermin, lampu, dan lain-lain.

Apresiasi Seni

  

Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan model bas. Murid menerangkan fungsi model yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.

34 49

M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Origami Alam Benda Baju Kemeja 1 jam Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, magic pen dan pensel warna Bahan Bantu Mengajar : Contoh origami baju yang sedia ada, slaid atau VCD origami EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

35 50

3 Ekspresi Kreatif 3.4.1.1 Unsur Seni 3. dan magic pen Teknik – lipatan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.2 Aplikasi Seni 3. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.1 3.1.2. Rupa – geometri Bentuk – konkrit Warna – primer dan sekunder Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.3.4.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 3. Menceritakan karya sendiri secara lisan. menamakan.1.1.2.1 3.1.2 3.3 3.1 3.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.2 Mengetahui penggunaan media.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas A4 berwarna. Mempamerkan karya yang dihasilkan.1 3.1.4. 3. Menghargai karya sendiri dan rakan. 3.1 3.2.3.1.1 Murid dapat mengenal.1 3. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1. gam.1.1 Persepsi Estetik 3.2 3.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.2.4 Apresiasi Seni 3.1. kefahaman. 36 51 .2.3.

Guru menerangkan unsur bentuk. dan rupa. Murid-murid melihat dan mengenal pasti bahagianbahagian yang terdapat pada baju sebenar dengan origami baju. Langkah 1  Menyediakan kertas origami atau kertas A4. Rujuk Lampiran B  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan origami baju dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. warna.    Guru menerangkan unsur bentuk. Buka semula lipatan tersebut. dan rupa dalam penghasilan origami baju. Hujung bawah kertas bahagian A dilipat menyerong ke bahagian B untuk menghasilkan kolar baju.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh baju sebenar dan contoh origami baju. Lipat dua kertas secara menegak (bahagian A ke bahagian C) untuk mendapatkan bahagian tengah kertas. Langkah 4   Hujung bawah kertas dilipat ke belakang (2cm). Ulangi langkah yang sama untuk bahagain C. warna. Ulangi langkah yang sama untuk bahagian A. seterusnya bahagian A ke bahagian B. Aplikasi Seni   Guru menayangkan video cara membuat origami baju Murid menyatakan bahagian-bahagian baju yang terdapat pada origami. Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan untuk menghasilkan origami.  37 52 . Langkah 2   Langkah 3  Lipat hujung bahagian C secara menyerong ke luar bagi penghasilan lengan baju. Lipatkan bahagian ke bahagian B.

Langkah 6  Hasilkan corak pada bahagian hadapan origami baju. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat. Murid menerangkan fungsi dan corak pada origami baju yang dihasilkan.   38 53 . Membuat kemasan pada origami baju yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 5  Bahagian bawah kertas dimasukkan ke bawah bahagian kolar baju. Langkah 7  Apresiasi Seni  Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan origami baju.

39 54 .

rupa. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . sejarah seni. 3.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Wau . atau pensel warna Bahan : lakaran wau pada kertas A4. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Mewarna Alam Benda Wau Bulan 60 minit Alat : (tiada) pastel. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Model wau dan CD lagu Wau Bulan Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. kontra. 2. dan budaya. dan teknologi dalam penghasilan wau. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 40 55 . warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. krayon.

1 Mengaplikasi pengetahuan.1.1 4.2.1 4.2 Kontra – warna Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.3.3 Ekspresi Kreatif Alat – (tiada) Bahan – lakaran wau pada kertas A4 . 4. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.2.1 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.4. Garisan – melengkung Rupa – organik dan geometri Jalinan – tampak Warna – primer Murid dapat mengenal.1.1 4.4 Apresiasi Seni Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni 4.1.1.2.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1 4. dan bahan gantian Teknik – lukisan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2 4.3.1 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3.2.1.1 Persepsi Estetik 4.2 Prinsip rekaan 4. 41 56 . kefahaman.4. teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.1.1.3 Mengetahui penggunaan media.1. kefahaman.2.4 4.1. 4.1 Unsur seni 4. krayon.1.2 4.2.3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2.1.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.2.1.3 4.4.2 4.2. 4. menamakan.2 4.

Memilih media dan warna yang digemarinya. Mari sini kawe-kawe. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi. Buat wau bersamo-samo.  Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. 42 57 . Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan. Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi.   Mempamerkan karya seni pada papan pamer. rupa. Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. warna. Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan. Ekspresi Kreatif Langkah 1   Mengedarkan lakaran wau. Aplikasi Seni   Menunjukkan contoh wau sebenar. Langkah 2  Langkah 3  Membuat kemasan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Menyanyikan lagu „Wau Bulan‟ dengan iringan muzik Ala ewah ewah bule. pastel atau krayon. Mewarna lakaran corak dengan pensel warna. dan jalinan Prinsip Rekaan – kontra (warna) dan imbangan (simetri). Wau bule teraju tigo.

jalinan.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Masa : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Alam Semula Jadi Anyaman Kelarai 60 minit Alat : gunting dan gam Bahan Bantu Mengajar : gambar. 3. rupa. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. dan budaya. 43 58 . kontra. warna. contoh anyaman yang telah dihasilkan dan CD lagu EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN Bahan : dua helai kertas A4 berlainan warna 1. kajian. dan teknologi dalam penghasilan anyaman. 4. sejarah seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

4.2 Prinsip rekaan 4.1 4.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.1 4.3 Mengetahui penggunaan media.2 Aplikasi Seni Ritma dan pergerakan – ritma biasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2.1.1.3.3.1.2. 4.1 4. Mempamerkan karya seni yang dihasilkan Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis Menghargai karya sendiri dan rakan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D Garisan – lurus dan selari Rupa – geometri Jalinan – tampak dan sentuh Warna – primer Murid dapat mengenal.2 4.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 4.1 Persepsi Estetik 4.2.1.2.1.3.2.1.4 4.3.1 4.2 4.1 4. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. dan kemahiran 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 4.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Teknik – anyaman kelarai Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan.2 4.3.3 4.3 Ekspresi Kreatif Alat – gunting Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam Teknik – anyaman kelarai Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kefahaman. menamakan.2 4.2.1.2.1.1. kefahaman. 4.1.4 Apresiasi Seni 4.2.1 4.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya Memahami teknik dalam penghasilan kraf 44 59 .1.1 Unsur seni 4.2.1.

Langkah 2  Membuat anyaman kelarai mata bilis seperti yang telah ditunjukkan. kata hooray 2x Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira buat semua. Ekspresi Kreatif  Murid membuat langkah berikut dengan bimbingan guru Langkah 1  Memilih media atau bahan gantian.  Menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara lipatan dan guntingan. petik jari 2x Kalau rasa gembira. jalinan. hentak kaki 2x Kalau rasa gembira. Menunjuk cara menyediakan anyaman kelarai mata bilis bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja.   Mengenal media atau bahan gantian. 45 60 . Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Nyanyian lagu ”Kalau Rasa Gembira” dengan iringan muzik Kalau rasa gembira. Prinsip Rekaan – ritma dan pergerakan. Langkah 3  Membuat kemasan pada hasil kerja. Aplikasi Seni   ILUSTRASI AKTIVITI Menunjukkan contoh kelarai mata bilis. rupa. tepuk tangan 2x Kalau rasa gembira. warna.

Kelantan. 46 61 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. dan Terengganu. Contoh: anyaman kelarai amat terkenal di negeri Kedah.  Mempamerkan karya seni pada papan pamer.

 Pensyarah Pendidikan Seni Visual.PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 1 ini.  62 . UiTM. UPSI dan IPGM Guru-guru Pendidikan Seni Visual Tahun 1 di sekolah Rintis KSSR Pendidikan Seni Tahun 1 2009. Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1.

63 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful