DUNIA SENI VISUAL

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

2

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3

Kelarai 40 43 31 35 iii 4 .Wau MODUL 10 Anyaman .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN SATU v vi vii viii ix x xii xiv xv MENGGAMBAR MODUL 1 Lukisan MODUL 2 Catan MODUL 3 Capan MODUL 4 Kolaj 1 4 8 12 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 4 Capan MODUL 6 Lukisan MODUL 5 Renjisan dan Percikan MODUL 7 Titisan 16 20 23 27 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 7 Model MODUL 8 Origami MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 9 Permainan .

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v 5 . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab berkeupayaan mencapai kesejahteraan keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. dan negara dan diri serta memberikan sumbangan terhadap vi 6 . masyarakat. rohani. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. emosi.

Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri. seni sastera. Kegiatan pemikiran.PENDAHULUAN Seni Visual adalah mata pelajaran yang menjurus kepada bidang kegiatan seni tampak atau visual. memperkembangkan keperibadian. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. imaginasi dan daya pemikiran. Ia tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. dan aktif. Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. membuat penilaian dan mengenali cita vii 7 . ekspresif. seni tari dan seni mempertahankan diri. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif.

MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. menghargai keindahan alam persekitaran. kritis. keluarga. viii 8 . selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat memberikan sumbangan ke arah pembangunan diri. masyarakat dan negara.

5. dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah ix 9 . 4. 10. 9. dan meyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. menghargai keindahan alam ciptaan tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. dispilin diri. 6. 2. 8. yakin diri. kreatif. 7. kritis. cermat dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat : 1. 3.

x 10 . pemerhatian secara aktif b. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. berfokus. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. apresiasi seni visual secara mudah d. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. a. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. b. Murid juga dapat mengenali perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. murid membuat interpretasi. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung.

Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. cerita. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. xi 11 . dan kepekaan. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. nilai kebersihan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan pelbagai situasi. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. karangan. dan puisi. d. nyanyian.c. lakonan. nilai patriotisme.

kreativiti. dan afektif.PENILAIAN DALAM SENI VISUAL Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. kemahiran. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. psikomotor. iaitu pemerhatian. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. fungsi. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. guru juga harus merekod pencapaian murid. keaslian. bentuk. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. interpretasi. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan dalam peringkat sekolah. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. Selain daripada itu. penilaian yang fleksibel. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. xii12 . dan penulisan. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. cara mereka berfikir. Selain daripada itu. dan penilaian yang adil. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui pemerhatian. dan kemampuan psikomotor mereka. dan kemasan. Penilaian Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Secara tidak langsung. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. lisan dan interaksi.

temubual. puisi. lakonan. xiii 13 . perbincangan. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. kuiz. dan nyanyian. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. bercerita. sumbangsaran.

dan apresiasi seni. aplikasi seni. xiv 14 . dan kerjaya. ekspresi kreatif.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Transformasi Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. dan karya seni. objek buatan manusia. Standard Pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. membuat corak dan rekaan. dan budaya. sejarah seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. pemahaman. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. kehidupan. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain.

Model 2. Renjisan dan percikan Titisan MEBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. 4. 2. 2. 2. Anyaman MENGENAL KRAF TRADISIONAL xv 15 .AKTIVITI DUNIA SENI : SENI VISUAL TAHUN 1 BIDANG KEGIATAN AKTIVITI MENGGAMBAR 1. 3. Lukisan Catan Capan Kolaj Terancang MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 1. Capan Lukisan Tidak Terancang 1. Alat permainan 2. Origami 1.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. pensel HB.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema : : : : : : : 1 Menggambar Lukisan Alam Benda Rumah 60 minit Alat Bahan : (tiada) : paparan slaid. dan budaya. kajian. sejarah seni. kertas lukisan. dan pensel 2B Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. rupa. 1 16 . 2. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. gambar rumah Tajuk Masa Media EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. pensel warna. warna. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 3.

1 1.1 Persepsi Estetik 1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 2 17 .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.4.2.3. teknik.2 Alat – palet.1.2.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.2 Mengetahui penggunaan media.2.2 1. dan warna) Prinsip rekaan 1.1.1.1.3 1.2 1.1. rupa.2.4.2.1 1.2 Aplikasi Seni 1.3. bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera 1. 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 1.1 1.1.1 Unsur seni 1.4.1. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1.1 1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. berus warna Bahan – kertas lukisan.2.1 Murid dapat mengenal.4 Apresiasi Seni 1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1. kefahaman. menamakan.

Langkah 2  Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru. Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan. Langkah 1  Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.     Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan tersebut.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan. Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan aktiviti. Aplikasi Seni  Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan melengkung. 3 18 . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-garisan tersebut. Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan. Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. warna dan harmoni. kajian. rupa. palet. 3. dan warna tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumah EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 4. dan budaya.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Catan Alam Benda Rumah Idamanku 60 minit Alat : berus warna. sejarah seni. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. pensel. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4 19 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan surat khabar lama Bahan: kertas lukisan. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. 2.

2 1. 1.1 Persepsi Estetik 1. rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1 Unsur seni 1.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 1.1.1.2. 1. dan surat khabar lama Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.4. palet.1 1.1 1.2.1.4.2.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5 20 .2.2.1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1.2 Alat – berus warna.2 1.2.1.1. bentuk.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Prinsip rekaan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna.2 Mengetahui penggunaan media.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. kefahaman. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. teknik.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1.1.3 Murid dapat mengenal. menamakan.

Murid memberi pendapat tentang karya rakan.  Contoh lakaran yang 7 21 .STANDARD PEMBELAJARAN Apresiasi Seni  ILUSTRASI AKTIVITI Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.

bunga. Guru memberikan penerangan tentang media yang digunakan dengan cara yang betul.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Contoh lakaran murid Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna kepada murid. Berdasarkan objek yang disebutkan. awan. dan atap rumah. Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna pada permukaan kertas lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada pokok.  Langkah 2  Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada 2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera. dan pokok bunga.   Guru menunjukkan satu hasil karya yang mengandungi gambar rumah.  Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan persamaan antara kedua-dua gambar itu. warna air atau warna poster. dinding. guru meminta murid mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan. 6 22 . Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan beberapa batang pokok atau bunga. awan.

4. dan budaya. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet dan surat khabar lama Bahan : kertas lukisan. 3. jalinan. rupa. 8 23 . warna air atau warna poster atau warna tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh hasil karya daripada teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. bendi bawang. 2. kajian. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. objek buatan manusia.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Capan Alam Semula Jadi Jambangan Bunga 60 minit Alat : berus warna.

warna air.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. bahan Semula jadi (flora). kefahaman.1.2.1.1.4 Apresiasi Seni 1.2 Prinsip rekaan 1.3 1. menamakan.2 Mengetahui penggunaan media.2.1 Murid dapat mengenal.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1 Unsur seni 1.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1 1.2.4.1.4.2 1.2 Aplikasi Seni 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. berus warna Bahan – kertas lukisan. rupa.1. dan warna) 1.1 1.1 Persepsi Estetik 1.1. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.2 Alat – palet.2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 1. 1.1 1.1.1.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1. teknik.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3. dan proses dalam penghasilan karya 1. warna poster atau tempera 1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 9 24 .4.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan media yang belum dipotong. dan bawang yang telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya. 10 25 .   Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong. Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan.  Langkah 1   Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang.  Ekspresi Kreatif  Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama kertas lukisan. Guru mengedarkan kertas lukisan. Contoh: bendi dan bawang Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut.  Guru mengedarkan warna kepada murid. Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh dijadikan bahan untuk capan. bendi.

11 26 . Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan. Apresiasi Seni   Murid menceritakan karya sendiri secara lisan. Contoh : jari  Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan sebagai pembalut buku. sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong.  Guru menunjuk cara penggunaan media i. capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga. Bahagian 1 – penerokaan (murid membuat corak bebas). Bahagian 2 – penghasilan karya (jambangan bunga). ii. pembalut hadiah. dan sebagainya .STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 2  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi dua bahagian.

dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 4. 12 27 . harmoni. 3. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. sejarah seni.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Kolaj Alam Benda Rumahku 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar Rumahku dengan teknik kolaj EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. 2. kajian. dan budaya. kertas warna dan gam. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

1 1.1.4.1.1 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kertas warna.1.1. dan warna Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 1.2 Aplikasi Seni 1.2 1.2 Alat – gunting Bahan – kertas lukisan. bentuk. Rupa – organik dan geometri Warna – bebas Harmoni – rupa.1 Unsur seni 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. Apresiasi Seni 1.2.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. teknik.2.1.3.2.4.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. menamakan.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Prinsip rekaan 1.2.1 1. kefahaman.2 Murid dapat mengenal.3. dan gam Teknik – kolaj 1.2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 13 28 . dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 1.1 1.2 Mengetahui penggunaan media.4.2 1.2.2.1 1.1. 1.

Murid menggunting kertas warna mengikut rupa atap.  Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya. pokok bunga. Guru mengedarkan templat (rupa : atap. pokok.  Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik. dinding. dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna.  14 29 . batu. dan awan dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan contoh beberapa rupa rumah. pokok dan awan). dinding. Langkah 1   Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Guru menunjukkan paparan slaid rumah. kertas lukisan dan kertas warna kepada setiap kumpulan. Guru menyatakan perbezaan antara lukisan dan kolaj.  Murid menekap templat pada kertas warna yang diberi oleh guru secara individu. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh hasil lukisan.

Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 15 30 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 2  Murid menyusun dan menampal potongan kerta warna mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar “Rumahku”.

sejarah 16 31 . kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan corak.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Capan Alam Semula Jadi Hiasan Tabung 60 minit Alat : berus. 4. 3. Aplikasi pengetahuan. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. harmoni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . kefahaman. 2. jalinan.

1.1.2.4.2.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Ekspresi Kreatif 2.1 2. palet.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Prinsip rekaan 2.2 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 17 32 .2.1 2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2. 4.1 Unsur seni 2.2.1.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1 Teknik – capan (corak terancang) 2.1.1.1.2 Alat – berus. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak dan sentuh Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan – dalam alam semula jadi 2.4.2 Aplikasi Seni 2. menamakan.4 Apresiasi Seni 2.1 2. kefahaman.2 2.1.1 Persepsi Estetik 2.2.2.3 2.3.STANDARD PEMBELAJARAN 2.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1.1 2.2.1. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik capan 2.2 Murid dapat mengenal.1 2.

Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan. warna. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan. Bancuhkan warna yang hendak digunakan.  Langkah 3   Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan. rupa. Langkah 2  Sapukan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan. Langkah 1   Sediakan sekeping kertas lukisan. 18 33 . harmoni dan kesatuan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh karya corak yang terhasil daripada teknik capan.

 19 34 . Apresiasi Seni  Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti. hasil tersebut boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4  ILUSTRASI AKTIVITI Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan.

20 35 . 4. Persepsi dan pemahaman bahasa ahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. garisan. dan teknologi dalam penghasilan corak. Aplikasi pengetahuan. kajian. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. dan budaya. 2.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Lukisan Alam Benda Corak Motif Huruf 60 minit Alat : (tiada) Bahan : kertas lukisan. kontra. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. warna. 3. sejarah seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. oil pastel atau krayon Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh corak teknik lukisan dan CD lagu Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1.

1.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2. dan proses dalam penghasilan karya.1.4 Apresiasi Seni 2. 2.1 2. 2.2.2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 21 36 .4.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas lukisan.2.1.2 Prinsip rekaan 2.4.1 2.1.3 2.1.1 2.4.2. Garisan – bersilang Rupa – geometri Warna – primer dan sekunder Kontra – warna Imbangan – bentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. menamakan. dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 2.1 Unsur seni 2. kefahaman. teknik.2 Murid dapat mengenal.1.2 Aplikasi Seni 2.1.1.1 2.1.2.3.2 Mengetahui penggunaan media.2. 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1 2.krayon atau oil pastel Teknik – lukisan (corak terancang) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. 2.2.1.1 Persepsi Estetik 2.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 2.2 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Ekspresi Kreatif 2.

 Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik lukisan. imbangan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. Guru menunjukkan contoh-contoh corak bermotifkan huruf kepada murid. Langkah 2  Langkah 3  Guru membimbing murid menjalankan aktiviti mencorak dengan teknik lukisan. Langkah 1  Sediakan kertas lukisan dan warna pastel. dan kontra . rupa. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Murid menyatakan satu huruf yang paling disukai oleh mereka. Ekspresi kreatif  Murid menghasilkan corak teknik lukisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur garisan.    Aplikasi seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik lukisan. Tuliskan huruf yang dipilih secara berulang dengan menggunakan pelbagai warna.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyanyikan lagu „ABC‟ dengan iringan muzik. warna. 22 37 .

dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik percikan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. kajian. 3. warna. 2.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Alam Semula Jadi Pembalut Buku 60 minit Alat : berus gigi. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan. sejarah seni. palet. kontra. ritma. 23 38 . kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. jalinan.

1.2.2 Alat – berus gigi.3. teknik.4. kefahaman.3 2.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.2.2 2.2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Murid dapat mengenal.1.1.1 Persepsi Estetik 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 24 39 . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. menamakan. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.2.1 2.1.1 2.2.1.1.3 Ekspresi Kreatif 2.2.4.4 Apresiasi Seni 2.1.1 Unsur seni 2.2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Mengetahui penggunaan media. Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk 2. palet.2 2.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan proses dalam penghasilan karya 2.2 2.1 2.1.1.1 2. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2.2.2 Prinsip rekaan 2. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.1.1 2.2 Aplikasi Seni 2.3.2.1.1.

 Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan. Langkah 1     Bancuh cat air atau tempera dalam palet. kontra. Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun). Langkah 2  Susun daun di atas kertas lukisan. Sediakan sekeping kertas lukisan. ritma dan pergerakan.  Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan. dan harmoni. 25 40 . rupa. warna. Buat bancuhan warna primer dan sekunder.

Langkah 5  Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. 26 41 .STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari. Langkah 4  Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering.

3. 4.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Titisan Alam Benda Pembalut Hadiah 60 minit Alat : berus. sejarah seni. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. dan teknologi dalam penghasilan corak.palet warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik titisan Elemen Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Bahan : kertas lukisan dan warna air atau STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. jalinan. ritma. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna. Aplikasi pengetahuan. dan pergerakan. 27 42 .

Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan 2.1 1. teknik.3 Ekspresi Kreatif 2.2 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 2.3.4.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak Imbangan – warna Ritma dan pergerakan – rawak 2. menamakan.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1 2.2.1 2.1.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.2 Murid dapat mengenal.4 Apresiasi Seni 2.2.2.1 2.1.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. kefahaman.4.1.2.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2.2 Alat – berus dan palet Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.2 Aplikasi Seni 2.1.1 2.2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 28 43 .1 Unsur seni 2.1.2 Mengetahui penggunaan media.4.1.2.

  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak titisan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak titisan. Basahkan kertas dengan air. Langkah 1     Sediakan sekeping kertas lukisan. warna. Guru menunjukkan kotak yang telah disampul atau dibungkus dengan pembalut hadiah.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru memainkan lagu „Selamat Hari Jadi‟.  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. ritma dan pergerakan. Langkah 2  29 44 . Guru bersoal jawab tentang majlis hari jadi yang pernah dihadiri oleh mereka. Bancuh cat air atau tempera dalam palet. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. dan imbangan pada pembalut hadiah yang telah ditunjukkan. Celupkan berus dalam warna dan titiskan pada kertas lukisan secara bebas. Guru menunjuk cara untuk menghasilkan corak dengan teknik titisan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan.

Apresiasi Seni    Murid mempamerkan hasil kerja. Langkah 4  Jemur kertas lukisan sehingga kering. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. 30 45 . Guru membuat rumusan dan memberi cadangan agar murid menggunakan karya mereka untuk dijadikan pembalut hadiah serta membincangkan harga untuk karya mereka.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Ulangi langkah 2 dengan warna yang berbeza.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model 2. 3. warna. gam. sejarah seni. 4.M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Model Alam Benda Kenderaan 60 minit Alat : gunting dan pensel Bahan bantu Mengajar : : Contoh model yang sedia ada dan video cara membuat model EMK Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK Bahan : kertas warna. kotak. dan budaya. STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. bentuk. kajian. 31 46 . dan teknologi dalam penghasilan model. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. magic pen.

2 3.2 3.3.4. 3.2.4.3 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.4 Alat – gunting Bahan – kertas warna.2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.1 3.1.1 Persepsi Estetik 3.3 3.2 3. dan proses dalam penghasilan binaan Apresiasi Seni 32 47 . kefahaman.1 3.1 3.1 3.2.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur Seni 3.3 Ekspresi Kreatif 3. Mengetahui penggunaan media. menamakan.1.3.4.2.1. 3.2.3.2 Aplikasi Seni 3.2 3.1 3.4 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain Menghargai karya sendiri dan rakan Rupa – geometri Bentuk – 3D (konkrit) Warna – primer dan sekunder Murid dapat mengenal.2.1.2.2 Prinsip rekaan 3.4.1 3.2 3.3 3.1. gam. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1. Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1.1 Imbangan – semetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasiklan karya seni. kotak dan magic pen Teknik – membentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. teknik.1.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan beberapa contoh-contoh model kenderaan seperti bas, van, dan lain-lain. Guru menerangkan unsur bentuk dengan menekankan bahawa bentuk boleh dijadikan model kenderaan. Guru menyatakan ciri-ciri sebuah model kenderaan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model kenderaan (bas). Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas menggunakan kotak dan kertas warna.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan model kenderaan (bas) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Meratakan gam dan membalut kotak berbentuk kuboid menggunakan kertas warna yang pertama.

Langkah 2

Melakarkan tingkap dan pintu bas menggunakan pensel pada kertas warna yang kedua. Menindih lakaran menggunakan magic pen. Menggunting dan menampal pada badan bas. Membuat tayar menggunakan kotak terpakai. Menekap bulatan tayar menggunakan duit syiling, tudung botol, dan lain-lain. Menggunting tekapan, mewarna, dan menampal tayar pada badan bas.

 

Langkah 3
 

33 48

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4

ILUSTRASI AKTIVITI

Membuat kemasan secara kreatif dengan menambah aksesori pada badan bas seperti cermin, lampu, dan lain-lain.

Apresiasi Seni

  

Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan model bas. Murid menerangkan fungsi model yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.

34 49

M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Origami Alam Benda Baju Kemeja 1 jam Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, magic pen dan pensel warna Bahan Bantu Mengajar : Contoh origami baju yang sedia ada, slaid atau VCD origami EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

35 50

dan magic pen Teknik – lipatan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 3.3 Ekspresi Kreatif 3.1 3.1.2.2.2 3.2 3.1 3.2.1.2 Prinsip rekaan 3.3 3.1.1.1.2 Aplikasi Seni 3.4 Apresiasi Seni 3.1. 3.1.3.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas A4 berwarna.4. 3. teknik dan proses dalam penghasilan binaan. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.4.1.2.1 Murid dapat mengenal.1 3. kefahaman.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 3.3. Menceritakan karya sendiri secara lisan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.2. gam.3.1. Menghargai karya sendiri dan rakan.1 Persepsi Estetik 3. menamakan. Rupa – geometri Bentuk – konkrit Warna – primer dan sekunder Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 3.2.2 Mengetahui penggunaan media.1 Unsur Seni 3.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3. Mempamerkan karya yang dihasilkan.1. 36 51 .1 3.

Ulangi langkah yang sama untuk bahagain C. Lipat dua kertas secara menegak (bahagian A ke bahagian C) untuk mendapatkan bahagian tengah kertas. Ulangi langkah yang sama untuk bahagian A. seterusnya bahagian A ke bahagian B. Langkah 1  Menyediakan kertas origami atau kertas A4. Hujung bawah kertas bahagian A dilipat menyerong ke bahagian B untuk menghasilkan kolar baju. dan rupa dalam penghasilan origami baju. Murid-murid melihat dan mengenal pasti bahagianbahagian yang terdapat pada baju sebenar dengan origami baju.  37 52 . Aplikasi Seni   Guru menayangkan video cara membuat origami baju Murid menyatakan bahagian-bahagian baju yang terdapat pada origami. Rujuk Lampiran B  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan origami baju dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Buka semula lipatan tersebut.    Guru menerangkan unsur bentuk. Langkah 2   Langkah 3  Lipat hujung bahagian C secara menyerong ke luar bagi penghasilan lengan baju. Guru menerangkan unsur bentuk. Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan untuk menghasilkan origami. Lipatkan bahagian ke bahagian B. Langkah 4   Hujung bawah kertas dilipat ke belakang (2cm).STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh baju sebenar dan contoh origami baju. dan rupa. warna. warna.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 5  Bahagian bawah kertas dimasukkan ke bawah bahagian kolar baju.   38 53 . Langkah 7  Apresiasi Seni  Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan origami baju. Murid menerangkan fungsi dan corak pada origami baju yang dihasilkan. Membuat kemasan pada origami baju yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat. Langkah 6  Hasilkan corak pada bahagian hadapan origami baju.

39 54 .

dan teknologi dalam penghasilan wau. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. warna.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Wau . kontra.Mewarna Alam Benda Wau Bulan 60 minit Alat : (tiada) pastel. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Model wau dan CD lagu Wau Bulan Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . rupa. krayon. 2. dan budaya. jalinan. sejarah seni. kajian. atau pensel warna Bahan : lakaran wau pada kertas A4. 40 55 . 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1. kefahaman. 41 56 . 4.2.3 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.1.1 4.3.1.1.3.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.1.2.2 4.2 4.2 Prinsip rekaan 4.2.1 4. Garisan – melengkung Rupa – organik dan geometri Jalinan – tampak Warna – primer Murid dapat mengenal.2.1 Mengaplikasi pengetahuan. krayon. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1 4.3 Mengetahui penggunaan media. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.1.1. 4.3.1. 4.1 4. menamakan.1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.4 Apresiasi Seni Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4 4. kefahaman.2 Aplikasi Seni 4.4.1.1 4. 4.2 Kontra – warna Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2.1 Persepsi Estetik 4. 4.2.2 4.3 Ekspresi Kreatif Alat – (tiada) Bahan – lakaran wau pada kertas A4 .3.2. dan bahan gantian Teknik – lukisan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 4.1 Unsur seni 4.1.1.2.2 4.2.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.

Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Menyanyikan lagu „Wau Bulan‟ dengan iringan muzik Ala ewah ewah bule. Langkah 2  Langkah 3  Membuat kemasan. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan.   Mempamerkan karya seni pada papan pamer.  Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. rupa. Aplikasi Seni   Menunjukkan contoh wau sebenar. Wau bule teraju tigo. Buat wau bersamo-samo. dan jalinan Prinsip Rekaan – kontra (warna) dan imbangan (simetri). Ekspresi Kreatif Langkah 1   Mengedarkan lakaran wau. Memilih media dan warna yang digemarinya. warna. pastel atau krayon. Mari sini kawe-kawe. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi. Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi. 42 57 . Mewarna lakaran corak dengan pensel warna.

4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. contoh anyaman yang telah dihasilkan dan CD lagu EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN Bahan : dua helai kertas A4 berlainan warna 1.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Masa : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Alam Semula Jadi Anyaman Kelarai 60 minit Alat : gunting dan gam Bahan Bantu Mengajar : gambar. dan teknologi dalam penghasilan anyaman. 43 58 . 3. kajian. 2. warna. jalinan. rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . dan budaya. sejarah seni.

4.3 4.3.1.3. Mempamerkan karya seni yang dihasilkan Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis Menghargai karya sendiri dan rakan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D Garisan – lurus dan selari Rupa – geometri Jalinan – tampak dan sentuh Warna – primer Murid dapat mengenal.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.1.3.2.1 4.4 Apresiasi Seni 4.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan. kefahaman.3 Ekspresi Kreatif Alat – gunting Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam Teknik – anyaman kelarai Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 4.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Teknik – anyaman kelarai Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. kefahaman.2 Prinsip rekaan 4.2.2 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya Memahami teknik dalam penghasilan kraf 44 59 .1 4.1 4.2.2.1.2 4.2.3.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4. dan kemahiran 4.1 Unsur seni 4.2. 4.1.2 4.2.1 4.3 Mengetahui penggunaan media.2 Aplikasi Seni Ritma dan pergerakan – ritma biasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1 Persepsi Estetik 4.1.2 4.2.1.1.1.3.1.1 4.4 4.1 4. menamakan.1 4.2.1.1. 4. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1.

Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Nyanyian lagu ”Kalau Rasa Gembira” dengan iringan muzik Kalau rasa gembira. Menunjuk cara menyediakan anyaman kelarai mata bilis bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. rupa.  Menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara lipatan dan guntingan. warna. 45 60 .   Mengenal media atau bahan gantian. kata hooray 2x Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira buat semua. Langkah 2  Membuat anyaman kelarai mata bilis seperti yang telah ditunjukkan. tepuk tangan 2x Kalau rasa gembira. hentak kaki 2x Kalau rasa gembira. Prinsip Rekaan – ritma dan pergerakan. petik jari 2x Kalau rasa gembira. jalinan. Ekspresi Kreatif  Murid membuat langkah berikut dengan bimbingan guru Langkah 1  Memilih media atau bahan gantian. Langkah 3  Membuat kemasan pada hasil kerja. Aplikasi Seni   ILUSTRASI AKTIVITI Menunjukkan contoh kelarai mata bilis.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Kelantan. dan Terengganu.  Mempamerkan karya seni pada papan pamer. 46 61 . Contoh: anyaman kelarai amat terkenal di negeri Kedah.

UiTM.PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 1 ini.  Pensyarah Pendidikan Seni Visual.  62 . Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1. UPSI dan IPGM Guru-guru Pendidikan Seni Visual Tahun 1 di sekolah Rintis KSSR Pendidikan Seni Tahun 1 2009.

63 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful