DUNIA SENI VISUAL

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

2

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3

Kelarai 40 43 31 35 iii 4 .Wau MODUL 10 Anyaman .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN SATU v vi vii viii ix x xii xiv xv MENGGAMBAR MODUL 1 Lukisan MODUL 2 Catan MODUL 3 Capan MODUL 4 Kolaj 1 4 8 12 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 4 Capan MODUL 6 Lukisan MODUL 5 Renjisan dan Percikan MODUL 7 Titisan 16 20 23 27 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 7 Model MODUL 8 Origami MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 9 Permainan .

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v 5 . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. dan negara dan diri serta memberikan sumbangan terhadap vi 6 . dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. masyarakat. berketerampilan. bertanggungjawab berkeupayaan mencapai kesejahteraan keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

PENDAHULUAN Seni Visual adalah mata pelajaran yang menjurus kepada bidang kegiatan seni tampak atau visual. seni sastera. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Ia tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. dan aktif. Kegiatan pemikiran. membuat penilaian dan mengenali cita vii 7 . penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. ekspresif. seni tari dan seni mempertahankan diri. Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif. memperkembangkan keperibadian. imaginasi dan daya pemikiran.

keluarga. masyarakat dan negara. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kritis. menghargai keindahan alam persekitaran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat memberikan sumbangan ke arah pembangunan diri.MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. viii 8 . kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

kritis. 2. 6. menghargai keindahan alam ciptaan tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. 5. 4. dispilin diri. 10. kreatif. 3.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat : 1. dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah ix 9 . 9. 7. dan meyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. cermat dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama. yakin diri. 8.

Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. b. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. apresiasi seni visual secara mudah d. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. pemerhatian secara aktif b. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. murid membuat interpretasi. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. a. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. berfokus.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu. x 10 .

dan kepekaan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. dan puisi.c. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. lakonan. cerita. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. karangan. nilai kebersihan. d. xi 11 . Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan pelbagai situasi. nilai patriotisme. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. nyanyian.

bentuk. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. fungsi. xii12 . Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. dan kemampuan psikomotor mereka.PENILAIAN DALAM SENI VISUAL Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. dan kemasan. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. interpretasi. Secara tidak langsung. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. keaslian. dan penulisan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. lisan dan interaksi. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Selain daripada itu. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui pemerhatian. kreativiti. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. Penilaian Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Selain daripada itu. kemahiran. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. dan afektif. dan penilaian yang adil. iaitu pemerhatian. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan dalam peringkat sekolah. guru juga harus merekod pencapaian murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. cara mereka berfikir. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. psikomotor. penilaian yang fleksibel. penilaian yang mempunyai akauntabiliti.

bercerita. lakonan. dan nyanyian. sumbangsaran. kuiz.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. xiii 13 . puisi. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. temubual. perbincangan. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan.

STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. membuat corak dan rekaan. sejarah seni. dan apresiasi seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. xiv 14 . dan budaya. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. pemahaman. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. ekspresi kreatif. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. kehidupan. dan kerjaya. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. dan karya seni.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Transformasi Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. objek buatan manusia. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. aplikasi seni. Standard Pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni.

Capan Lukisan Tidak Terancang 1. Alat permainan 2. 2. 2. 2. 3. Anyaman MENGENAL KRAF TRADISIONAL xv 15 . 4. Lukisan Catan Capan Kolaj Terancang MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 1. Origami 1.AKTIVITI DUNIA SENI : SENI VISUAL TAHUN 1 BIDANG KEGIATAN AKTIVITI MENGGAMBAR 1. Model 2. Renjisan dan percikan Titisan MEBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. 3. pensel warna. dan budaya. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. rupa. kajian. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. gambar rumah Tajuk Masa Media EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. sejarah seni. dan pensel 2B Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan. pensel HB. kertas lukisan.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema : : : : : : : 1 Menggambar Lukisan Alam Benda Rumah 60 minit Alat Bahan : (tiada) : paparan slaid. 1 16 .

2 Aplikasi Seni 1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 2 17 .1. kefahaman.2.2 Mengetahui penggunaan media.2.4 Apresiasi Seni 1.2.1 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 1. dan proses dalam penghasilan karya 1. teknik.2.1 1.2 1.4. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.1 Unsur seni 1.1.1. menamakan.1 1. dan warna) Prinsip rekaan 1.4.1.2 Alat – palet. rupa.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. berus warna Bahan – kertas lukisan.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.1.1.3 1.1.1 Murid dapat mengenal.2.2.3.1 Persepsi Estetik 1.1 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.2 1.3. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1.1.1.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Langkah 2  Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru. Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran.     Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan tersebut. Aplikasi Seni  Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan melengkung. Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung. Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan. Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan aktiviti. Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-garisan tersebut. 3 18 . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan.

M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Catan Alam Benda Rumah Idamanku 60 minit Alat : berus warna. warna dan harmoni. 2. rupa. 4 19 . dan budaya. sejarah seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. dan warna tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumah EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. dan surat khabar lama Bahan: kertas lukisan. pensel. palet. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.

kefahaman.1.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur seni 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2. 1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1. teknik. 1.2 Alat – berus warna. dan proses dalam penghasilan karya 1.3. palet. menamakan.2.3 Murid dapat mengenal.1.1 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.2.1.1.3.1.1. Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4. dan surat khabar lama Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2 Mengetahui penggunaan media.2 Prinsip rekaan 1. bentuk.1.2.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2.2 1.4.2 1.1 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. 1.1 1.4.1 Persepsi Estetik 1.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1. rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5 20 .2.

Murid memberi pendapat tentang karya rakan.  Contoh lakaran yang 7 21 .STANDARD PEMBELAJARAN Apresiasi Seni  ILUSTRASI AKTIVITI Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.

dinding. Guru memberikan penerangan tentang media yang digunakan dengan cara yang betul.  Langkah 2  Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru. Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan beberapa batang pokok atau bunga. dan pokok bunga.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada pokok. Berdasarkan objek yang disebutkan. awan. bunga. warna air atau warna poster. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada 2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera. Langkah 1  Contoh lakaran murid Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna kepada murid. 6 22 . dan atap rumah.   Guru menunjukkan satu hasil karya yang mengandungi gambar rumah. guru meminta murid mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan.  Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan persamaan antara kedua-dua gambar itu.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna pada permukaan kertas lukisan. awan.

Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Capan Alam Semula Jadi Jambangan Bunga 60 minit Alat : berus warna. sejarah seni. 2. rupa. 3. 8 23 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. warna air atau warna poster atau warna tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh hasil karya daripada teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. 4. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan. dan budaya. objek buatan manusia. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. bendi bawang. kajian. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. palet dan surat khabar lama Bahan : kertas lukisan.

3 1.4. rupa.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 1.1. warna air.4 Apresiasi Seni 1. menamakan. dan warna) 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Alat – palet.2.1.1.1.4.1.2.2.1.1.1 Unsur seni 1.1 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. teknik.2 1.2.3.1. berus warna Bahan – kertas lukisan. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 9 24 .4. 1.1.2 1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.3.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1. warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1 Persepsi Estetik 1.1 Murid dapat mengenal. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 1.2. bahan Semula jadi (flora).1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.1. kefahaman.2 Aplikasi Seni 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 1.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan media yang belum dipotong. Guru mengedarkan kertas lukisan. Contoh: bendi dan bawang Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut. dan bawang yang telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya.  Langkah 1   Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang. Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan.   Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan.  Guru mengedarkan warna kepada murid. bendi.  Ekspresi Kreatif  Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama kertas lukisan. 10 25 . Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh dijadikan bahan untuk capan. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong.

Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan. sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong. 11 26 .  Guru menunjuk cara penggunaan media i.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 2  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi dua bahagian. ii. dan sebagainya . capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga. pembalut hadiah. Contoh : jari  Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan sebagai pembalut buku. Bahagian 2 – penghasilan karya (jambangan bunga). Bahagian 1 – penerokaan (murid membuat corak bebas). Apresiasi Seni   Murid menceritakan karya sendiri secara lisan.

12 27 . dan budaya. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. harmoni.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Kolaj Alam Benda Rumahku 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. 2. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas warna dan gam. 3. warna. sejarah seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar Rumahku dengan teknik kolaj EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. 4.

2 Alat – gunting Bahan – kertas lukisan. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.4.1.2.4.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1. bentuk.1.1.2.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.2. teknik.STANDARD PEMBELAJARAN 1. Apresiasi Seni 1. menamakan.1 1.2. kefahaman.2 Mengetahui penggunaan media.2 1.3.3.1.2 Murid dapat mengenal.1 1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 1.2.1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1.4. Rupa – organik dan geometri Warna – bebas Harmoni – rupa.2 1. dan warna Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 1.1 1.1.1 Unsur seni 1.1.2 Prinsip rekaan 1. 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1 1. kertas warna.1. dan gam Teknik – kolaj 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 13 28 .1.

dan awan dengan bimbingan guru. pokok bunga. Langkah 1   Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Guru menunjukkan paparan slaid rumah. Guru menyatakan perbezaan antara lukisan dan kolaj. pokok dan awan).  Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya. pokok. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan contoh beberapa rupa rumah. batu. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. dinding. dinding.  Murid menekap templat pada kertas warna yang diberi oleh guru secara individu. kertas lukisan dan kertas warna kepada setiap kumpulan. Murid menggunting kertas warna mengikut rupa atap. Guru mengedarkan templat (rupa : atap. dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna.  14 29 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh hasil lukisan.  Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik.

15 30 . Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 2  Murid menyusun dan menampal potongan kerta warna mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar “Rumahku”. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.

palet. jalinan. kajian. harmoni. 3. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . kefahaman. sejarah 16 31 .M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Capan Alam Semula Jadi Hiasan Tabung 60 minit Alat : berus. 4. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. dan teknologi dalam penghasilan corak. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Aplikasi pengetahuan. 2.

dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3 2. kefahaman.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 2.2.1.4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 4.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 2.1.4.2.1 2.1.1 2. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik capan 2. menamakan.2.4 Apresiasi Seni 2.1. Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak dan sentuh Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan – dalam alam semula jadi 2.2 Prinsip rekaan 2.1.1 Unsur seni 2.1 Teknik – capan (corak terancang) 2.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Aplikasi Seni 2.1.2 Murid dapat mengenal. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 17 32 .1 Persepsi Estetik 2. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.2.2 2.2 Alat – berus.1.2.2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.2 2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1. palet.3.1 2.1.2.

rupa. Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan. Bancuhkan warna yang hendak digunakan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.  Langkah 3   Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan. 18 33 . Langkah 2  Sapukan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan. Langkah 1   Sediakan sekeping kertas lukisan. warna.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh karya corak yang terhasil daripada teknik capan. harmoni dan kesatuan.

hasil tersebut boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4  ILUSTRASI AKTIVITI Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan. Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti.  19 34 .

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni. oil pastel atau krayon Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh corak teknik lukisan dan CD lagu Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2. dan budaya. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa ahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Lukisan Alam Benda Corak Motif Huruf 60 minit Alat : (tiada) Bahan : kertas lukisan. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. garisan. kajian. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. 20 35 . warna. dan teknologi dalam penghasilan corak. Aplikasi pengetahuan. kontra.

2 Murid dapat mengenal.2 Aplikasi Seni 2. menamakan.4.1.1.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 2.2.1.2 2.2.2. dan proses dalam penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2.2.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.3 Ekspresi Kreatif 2.4. teknik.1 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas lukisan. 2.1 Persepsi Estetik 2.1. 2.2.1 2.3.1 2.2 Mengetahui penggunaan media. 2.2 Prinsip rekaan 2. Garisan – bersilang Rupa – geometri Warna – primer dan sekunder Kontra – warna Imbangan – bentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 21 36 .1.3 2.krayon atau oil pastel Teknik – lukisan (corak terancang) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.1 2.3.4 Apresiasi Seni 2.1.1.1 2.2.2.1 Unsur seni 2.2.1.1.1 2.1. kefahaman.

Murid menyatakan satu huruf yang paling disukai oleh mereka. Ekspresi kreatif  Murid menghasilkan corak teknik lukisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 2  Langkah 3  Guru membimbing murid menjalankan aktiviti mencorak dengan teknik lukisan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik lukisan. dan kontra . rupa.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyanyikan lagu „ABC‟ dengan iringan muzik. 22 37 . imbangan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja.    Aplikasi seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik lukisan. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Guru menunjukkan contoh-contoh corak bermotifkan huruf kepada murid. Tuliskan huruf yang dipilih secara berulang dengan menggunakan pelbagai warna. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur garisan. warna. Langkah 1  Sediakan kertas lukisan dan warna pastel.

kajian. palet. dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. 3. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik percikan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. 2. ritma. jalinan.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Alam Semula Jadi Pembalut Buku 60 minit Alat : berus gigi. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Aplikasi pengetahuan. sejarah seni. warna. 23 38 . kontra. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.

4. menamakan.1. teknik.2 Prinsip rekaan 2.3.1 2.1 2.2.1.2.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.1.4 Apresiasi Seni 2.2. kefahaman.2 Mengetahui penggunaan media.3 Ekspresi Kreatif 2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 2.2 Aplikasi Seni 2. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.1.4.1.1. palet.2. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1 2.1 Persepsi Estetik 2.2.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 24 39 .1.3 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Unsur seni 2.1.2.2 Alat – berus gigi.2 2. Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk 2.2 2.2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.3 Murid dapat mengenal.2 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2.4.1 2.3.

Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. dan harmoni. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan. rupa.  Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan. Buat bancuhan warna primer dan sekunder.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. warna. 25 40 . Langkah 2  Susun daun di atas kertas lukisan. Sediakan sekeping kertas lukisan. kontra. Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun). Langkah 1     Bancuh cat air atau tempera dalam palet.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. ritma dan pergerakan.

Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering. Langkah 5  Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. Langkah 4  Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. 26 41 .STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari.

kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.palet warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik titisan Elemen Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Bahan : kertas lukisan dan warna air atau STANDARD KANDUNGAN 1. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Titisan Alam Benda Pembalut Hadiah 60 minit Alat : berus. ritma. 4. dan teknologi dalam penghasilan corak. 3. sejarah seni. jalinan. 27 42 . Aplikasi pengetahuan. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. dan pergerakan.

4.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2.1 2. Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak Imbangan – warna Ritma dan pergerakan – rawak 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 28 43 .2.1 2.4 Apresiasi Seni 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1 Persepsi Estetik 2.4.1. kefahaman. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. teknik.2.1.1.1 2.1 2.1 Unsur seni 2.2 Prinsip rekaan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media.2.1.2 Alat – berus dan palet Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.4.3.2 2.2 Murid dapat mengenal.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1.1 1.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2. menamakan.2 Aplikasi Seni 2.2.2.1.1.1.2 2.

Basahkan kertas dengan air. Bancuh cat air atau tempera dalam palet.  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 2  29 44 . warna.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru memainkan lagu „Selamat Hari Jadi‟. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. Guru bersoal jawab tentang majlis hari jadi yang pernah dihadiri oleh mereka. Langkah 1     Sediakan sekeping kertas lukisan. dan imbangan pada pembalut hadiah yang telah ditunjukkan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. Guru menunjuk cara untuk menghasilkan corak dengan teknik titisan. ritma dan pergerakan. Guru menunjukkan kotak yang telah disampul atau dibungkus dengan pembalut hadiah.   Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak titisan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak titisan. Celupkan berus dalam warna dan titiskan pada kertas lukisan secara bebas.

Langkah 4  Jemur kertas lukisan sehingga kering. Apresiasi Seni    Murid mempamerkan hasil kerja. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Guru membuat rumusan dan memberi cadangan agar murid menggunakan karya mereka untuk dijadikan pembalut hadiah serta membincangkan harga untuk karya mereka.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Ulangi langkah 2 dengan warna yang berbeza. 30 45 .

dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model 2. dan budaya. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kotak. sejarah seni. bentuk. kajian. gam. warna. magic pen. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. 4. 31 46 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Model Alam Benda Kenderaan 60 minit Alat : gunting dan pensel Bahan bantu Mengajar : : Contoh model yang sedia ada dan video cara membuat model EMK Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK Bahan : kertas warna. dan teknologi dalam penghasilan model.

2.3 3.1 Unsur Seni 3.1 3.1 3. 3.2.1 3.1.4.3. dan proses dalam penghasilan binaan Apresiasi Seni 32 47 .3 3.2.1. kotak dan magic pen Teknik – membentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.1.2 Prinsip rekaan 3.2 3.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2. gam.3 Ekspresi Kreatif 3.4. 3.1 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.4 Alat – gunting Bahan – kertas warna. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 3.3 3.2 3.1 Persepsi Estetik 3. menamakan.2. teknik.1. kefahaman.4 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain Menghargai karya sendiri dan rakan Rupa – geometri Bentuk – 3D (konkrit) Warna – primer dan sekunder Murid dapat mengenal.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3.1.3.1.1.1.2 3.1.2 3.1.4.1 Imbangan – semetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasiklan karya seni.2 3. Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 3.2 Aplikasi Seni 3. Mengetahui penggunaan media.2.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan beberapa contoh-contoh model kenderaan seperti bas, van, dan lain-lain. Guru menerangkan unsur bentuk dengan menekankan bahawa bentuk boleh dijadikan model kenderaan. Guru menyatakan ciri-ciri sebuah model kenderaan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model kenderaan (bas). Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas menggunakan kotak dan kertas warna.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan model kenderaan (bas) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Meratakan gam dan membalut kotak berbentuk kuboid menggunakan kertas warna yang pertama.

Langkah 2

Melakarkan tingkap dan pintu bas menggunakan pensel pada kertas warna yang kedua. Menindih lakaran menggunakan magic pen. Menggunting dan menampal pada badan bas. Membuat tayar menggunakan kotak terpakai. Menekap bulatan tayar menggunakan duit syiling, tudung botol, dan lain-lain. Menggunting tekapan, mewarna, dan menampal tayar pada badan bas.

 

Langkah 3
 

33 48

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4

ILUSTRASI AKTIVITI

Membuat kemasan secara kreatif dengan menambah aksesori pada badan bas seperti cermin, lampu, dan lain-lain.

Apresiasi Seni

  

Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan model bas. Murid menerangkan fungsi model yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.

34 49

M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Origami Alam Benda Baju Kemeja 1 jam Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, magic pen dan pensel warna Bahan Bantu Mengajar : Contoh origami baju yang sedia ada, slaid atau VCD origami EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

35 50

2 Aplikasi Seni 3.2.4 Apresiasi Seni 3.2 Mengetahui penggunaan media.2.2 3.3.2.1.1 3.2. 3.1.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.3 Ekspresi Kreatif 3.2.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas A4 berwarna. gam.STANDARD PEMBELAJARAN 3. Menceritakan karya sendiri secara lisan.3.1 3. Menghargai karya sendiri dan rakan.1 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1 3. kefahaman.1.1.1 Persepsi Estetik 3. Rupa – geometri Bentuk – konkrit Warna – primer dan sekunder Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1 3.2 3.2 Prinsip rekaan 3.1 Murid dapat mengenal. Mempamerkan karya yang dihasilkan.1.3.4.2 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.2. teknik dan proses dalam penghasilan binaan. menamakan.1.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1 3.1.4.1.4. dan magic pen Teknik – lipatan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. 3.3 3.1 Unsur Seni 3. 36 51 .

Aplikasi Seni   Guru menayangkan video cara membuat origami baju Murid menyatakan bahagian-bahagian baju yang terdapat pada origami. Langkah 2   Langkah 3  Lipat hujung bahagian C secara menyerong ke luar bagi penghasilan lengan baju. Hujung bawah kertas bahagian A dilipat menyerong ke bahagian B untuk menghasilkan kolar baju. Ulangi langkah yang sama untuk bahagian A. seterusnya bahagian A ke bahagian B. dan rupa dalam penghasilan origami baju. Guru menerangkan unsur bentuk. warna.  37 52 . Langkah 1  Menyediakan kertas origami atau kertas A4. Lipat dua kertas secara menegak (bahagian A ke bahagian C) untuk mendapatkan bahagian tengah kertas.    Guru menerangkan unsur bentuk. warna. dan rupa. Buka semula lipatan tersebut. Lipatkan bahagian ke bahagian B. Ulangi langkah yang sama untuk bahagain C.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh baju sebenar dan contoh origami baju. Langkah 4   Hujung bawah kertas dilipat ke belakang (2cm). Murid-murid melihat dan mengenal pasti bahagianbahagian yang terdapat pada baju sebenar dengan origami baju. Rujuk Lampiran B  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan origami baju dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan untuk menghasilkan origami.

Membuat kemasan pada origami baju yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat. Murid menerangkan fungsi dan corak pada origami baju yang dihasilkan. Langkah 7  Apresiasi Seni  Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan origami baju. Langkah 6  Hasilkan corak pada bahagian hadapan origami baju.   38 53 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 5  Bahagian bawah kertas dimasukkan ke bawah bahagian kolar baju.

39 54 .

sejarah seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . krayon. atau pensel warna Bahan : lakaran wau pada kertas A4. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Model wau dan CD lagu Wau Bulan Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 3. dan teknologi dalam penghasilan wau. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. kajian. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. warna. dan budaya. rupa.Mewarna Alam Benda Wau Bulan 60 minit Alat : (tiada) pastel. 4. 40 55 . kontra. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Wau .

2 Kontra – warna Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1.4 4.3 Ekspresi Kreatif Alat – (tiada) Bahan – lakaran wau pada kertas A4 .1. kefahaman.2 4.2.3.1 4.2 4.4.1.1 Unsur seni 4.1.1.2. krayon.3 Mengetahui penggunaan media.1 Mengaplikasi pengetahuan.1.2 Aplikasi Seni 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.4 Apresiasi Seni Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2.2.1 Persepsi Estetik 4. 4.1.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.2. menamakan.2.2.2.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1 4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2.1. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4. 41 56 . Garisan – melengkung Rupa – organik dan geometri Jalinan – tampak Warna – primer Murid dapat mengenal. 4.1. 4.4.1 4.3. 4.1.3.STANDARD PEMBELAJARAN 4. kefahaman. 4.3 4.1.1 4.1 4.2 4.1 4.1. dan bahan gantian Teknik – lukisan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Prinsip rekaan 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.

Wau bule teraju tigo. Mewarna lakaran corak dengan pensel warna. dan jalinan Prinsip Rekaan – kontra (warna) dan imbangan (simetri). Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan. Buat wau bersamo-samo. warna.  Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. Aplikasi Seni   Menunjukkan contoh wau sebenar. Langkah 2  Langkah 3  Membuat kemasan. Ekspresi Kreatif Langkah 1   Mengedarkan lakaran wau. Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Menyanyikan lagu „Wau Bulan‟ dengan iringan muzik Ala ewah ewah bule. 42 57 . Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi. Mari sini kawe-kawe. rupa. pastel atau krayon.   Mempamerkan karya seni pada papan pamer. Memilih media dan warna yang digemarinya.

warna.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Masa : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Alam Semula Jadi Anyaman Kelarai 60 minit Alat : gunting dan gam Bahan Bantu Mengajar : gambar. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . 4. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan anyaman. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra. 2. jalinan. contoh anyaman yang telah dihasilkan dan CD lagu EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN Bahan : dua helai kertas A4 berlainan warna 1. sejarah seni. 43 58 . rupa. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. dan budaya.

1. menamakan.3. teknik dan proses dalam penghasilan karya Memahami teknik dalam penghasilan kraf 44 59 .1 4.2.1 Persepsi Estetik 4. Mempamerkan karya seni yang dihasilkan Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis Menghargai karya sendiri dan rakan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D Garisan – lurus dan selari Rupa – geometri Jalinan – tampak dan sentuh Warna – primer Murid dapat mengenal.1 4.1 4.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2 Prinsip rekaan 4. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Teknik – anyaman kelarai Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.3.1.1 Unsur seni 4.2. dan kemahiran 4.2 4.2 Aplikasi Seni Ritma dan pergerakan – ritma biasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.4 Apresiasi Seni 4.3.1 4.2.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan.2.1.1.1.4 4.1.2 4.2 4.2.3.1.2 4.2 4.1 4.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4. 4.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 4.3.3 Mengetahui penggunaan media.1.1 4.3 4. kefahaman.3 Ekspresi Kreatif Alat – gunting Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam Teknik – anyaman kelarai Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. kefahaman.3.1.2.1.1.2.2.

Prinsip Rekaan – ritma dan pergerakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Nyanyian lagu ”Kalau Rasa Gembira” dengan iringan muzik Kalau rasa gembira.  Menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara lipatan dan guntingan. Aplikasi Seni   ILUSTRASI AKTIVITI Menunjukkan contoh kelarai mata bilis. Langkah 2  Membuat anyaman kelarai mata bilis seperti yang telah ditunjukkan.   Mengenal media atau bahan gantian. Langkah 3  Membuat kemasan pada hasil kerja. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan. Menunjuk cara menyediakan anyaman kelarai mata bilis bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. warna. tepuk tangan 2x Kalau rasa gembira. Ekspresi Kreatif  Murid membuat langkah berikut dengan bimbingan guru Langkah 1  Memilih media atau bahan gantian. jalinan. 45 60 . rupa. petik jari 2x Kalau rasa gembira. kata hooray 2x Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira buat semua. hentak kaki 2x Kalau rasa gembira.

 Mempamerkan karya seni pada papan pamer. Contoh: anyaman kelarai amat terkenal di negeri Kedah. dan Terengganu. Kelantan. 46 61 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya.

UPSI dan IPGM Guru-guru Pendidikan Seni Visual Tahun 1 di sekolah Rintis KSSR Pendidikan Seni Tahun 1 2009.  Pensyarah Pendidikan Seni Visual. Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1.PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 1 ini. UiTM.  62 .

63 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.