DUNIA SENI VISUAL

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

2

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3

Wau MODUL 10 Anyaman .Kelarai 40 43 31 35 iii 4 .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN SATU v vi vii viii ix x xii xiv xv MENGGAMBAR MODUL 1 Lukisan MODUL 2 Catan MODUL 3 Capan MODUL 4 Kolaj 1 4 8 12 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 4 Capan MODUL 6 Lukisan MODUL 5 Renjisan dan Percikan MODUL 7 Titisan 16 20 23 27 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 7 Model MODUL 8 Origami MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 9 Permainan .

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v 5 . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. rakyat Malaysia. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik.

dan negara dan diri serta memberikan sumbangan terhadap vi 6 . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. bertanggungjawab berkeupayaan mencapai kesejahteraan keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat. emosi. berakhlak mulia. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan.

penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Ia tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. imaginasi dan daya pemikiran. memperkembangkan keperibadian. dan aktif. membuat penilaian dan mengenali cita vii 7 . Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif. Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. Kegiatan pemikiran. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. seni sastera.PENDAHULUAN Seni Visual adalah mata pelajaran yang menjurus kepada bidang kegiatan seni tampak atau visual. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri. seni tari dan seni mempertahankan diri. ekspresif.

kritis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat memberikan sumbangan ke arah pembangunan diri. masyarakat dan negara. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keluarga. menghargai keindahan alam persekitaran.MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. viii 8 .

yakin diri. kreatif. 2. dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah ix 9 . 9. 5. 4. 6. 8. dan meyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat : 1. 10. kritis. cermat dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama. 3. dispilin diri. menghargai keindahan alam ciptaan tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. 7.

Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. pemerhatian secara aktif b. x 10 . Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. b. berfokus. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. apresiasi seni visual secara mudah d. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. a. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. murid membuat interpretasi. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung.

Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. dan kepekaan. karangan. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. d. lakonan. cerita. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.c. xi 11 . nilai kebersihan. nilai patriotisme. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. nyanyian. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan pelbagai situasi. dan puisi.

xii12 . Selain daripada itu. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui pemerhatian. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. cara mereka berfikir. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. dan kemasan. dan afektif. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan dalam peringkat sekolah. guru juga harus merekod pencapaian murid. iaitu pemerhatian. penilaian yang fleksibel. Penilaian Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah.PENILAIAN DALAM SENI VISUAL Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. psikomotor. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. dan kemampuan psikomotor mereka. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. kreativiti. bentuk. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. interpretasi. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. kemahiran. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. dan penilaian yang adil. keaslian. fungsi. Secara tidak langsung. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. lisan dan interaksi. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. dan penulisan. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Selain daripada itu.

Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. bercerita. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. xiii 13 . puisi. kuiz. perbincangan. sumbangsaran. lakonan. temubual. dan nyanyian.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab.

dan kerjaya. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. dan apresiasi seni. kehidupan. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. pemahaman. sejarah seni. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. membuat corak dan rekaan. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. aplikasi seni.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Transformasi Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. dan karya seni. Standard Pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan. xiv 14 . objek buatan manusia. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ekspresi kreatif.

Capan Lukisan Tidak Terancang 1. Renjisan dan percikan Titisan MEBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. Lukisan Catan Capan Kolaj Terancang MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 1. 2. 2.AKTIVITI DUNIA SENI : SENI VISUAL TAHUN 1 BIDANG KEGIATAN AKTIVITI MENGGAMBAR 1. 2. 3. 4. Model 2. Origami 1. Anyaman MENGENAL KRAF TRADISIONAL xv 15 . Alat permainan 2.

sejarah seni. 2. kajian. 1 16 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. dan pensel 2B Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan. 3. warna. pensel warna. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. rupa. 4.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema : : : : : : : 1 Menggambar Lukisan Alam Benda Rumah 60 minit Alat Bahan : (tiada) : paparan slaid. kertas lukisan. gambar rumah Tajuk Masa Media EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. pensel HB. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

dan warna) Prinsip rekaan 1.1 Unsur seni 1.1 Murid dapat mengenal.1.1 1.3.2.2.2 1.1 1.1 Persepsi Estetik 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.STANDARD PEMBELAJARAN 1. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1. 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2.2 1.1. rupa. berus warna Bahan – kertas lukisan.1.2.1 1.2 Aplikasi Seni 1. bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera 1.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. dan proses dalam penghasilan karya 1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.4.2 Mengetahui penggunaan media.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 2 17 .3 1.2.1.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.2 1.2.1.4 Apresiasi Seni 1.1.2 Alat – palet.3. teknik. kefahaman.4.1 1.1.1. menamakan.

  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung. Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan. Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan aktiviti. Langkah 1  Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-garisan tersebut. Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan. Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. Langkah 2  Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru. 3 18 . Aplikasi Seni  Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan melengkung.     Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan tersebut.

palet. dan warna tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumah EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. rupa. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. dan budaya. kajian. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Catan Alam Benda Rumah Idamanku 60 minit Alat : berus warna. dan surat khabar lama Bahan: kertas lukisan. warna dan harmoni. sejarah seni. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4 19 . dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. pensel.

1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1.2 Prinsip rekaan 1.2. rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2.3 Murid dapat mengenal.2 1.4. palet.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 1.4.2.1. menamakan.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1 1. 1. kefahaman.1 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.1 Unsur seni 1.1. dan surat khabar lama Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.1.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.2 Alat – berus warna.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5 20 .3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Persepsi Estetik 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 1.2 Mengetahui penggunaan media.2.1.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.2.1. bentuk.1. Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna. dan proses dalam penghasilan karya 1. teknik.1 1.1.2.

STANDARD PEMBELAJARAN Apresiasi Seni  ILUSTRASI AKTIVITI Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.  Contoh lakaran yang 7 21 . Murid memberi pendapat tentang karya rakan.

 Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan persamaan antara kedua-dua gambar itu. 6 22 .  Langkah 2  Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru. Langkah 1  Contoh lakaran murid Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna kepada murid. dan atap rumah. awan. guru meminta murid mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan. bunga. warna air atau warna poster.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada pokok. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada 2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera. Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan beberapa batang pokok atau bunga. Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna pada permukaan kertas lukisan. Guru memberikan penerangan tentang media yang digunakan dengan cara yang betul. awan.   Guru menunjukkan satu hasil karya yang mengandungi gambar rumah. dinding. Berdasarkan objek yang disebutkan.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. dan pokok bunga.

4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. objek buatan manusia. 8 23 . Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. 2. jalinan. palet dan surat khabar lama Bahan : kertas lukisan. sejarah seni. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Capan Alam Semula Jadi Jambangan Bunga 60 minit Alat : berus warna. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. bendi bawang. dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. rupa. warna air atau warna poster atau warna tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh hasil karya daripada teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1.

Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.1.2. menamakan.1 Murid dapat mengenal.1. teknik. berus warna Bahan – kertas lukisan. rupa.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1. 1.1.1 1.2 1.3.4 Apresiasi Seni 1.2.2.3 1.1 Unsur seni 1.1.2 Aplikasi Seni 1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1.2 Alat – palet. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 9 24 . warna poster atau tempera 1.2 Mengetahui penggunaan media. bahan Semula jadi (flora).1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.3.2. dan proses dalam penghasilan karya 1.1.1 1. kefahaman.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. warna air.STANDARD PEMBELAJARAN 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2.2 1.4. dan warna) 1.2.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Prinsip rekaan 1.

Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong.  Ekspresi Kreatif  Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama kertas lukisan. Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh dijadikan bahan untuk capan. dan bawang yang telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya.  Guru mengedarkan warna kepada murid. Guru mengedarkan kertas lukisan. bendi. Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan. Contoh: bendi dan bawang Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut.  Langkah 1   Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan media yang belum dipotong. 10 25 .   Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan.

11 26 . Contoh : jari  Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan sebagai pembalut buku. Bahagian 2 – penghasilan karya (jambangan bunga). sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong. capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga. dan sebagainya . Apresiasi Seni   Murid menceritakan karya sendiri secara lisan.  Guru menunjuk cara penggunaan media i. ii. pembalut hadiah. Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan. Bahagian 1 – penerokaan (murid membuat corak bebas).STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 2  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi dua bahagian.

kajian. 2. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. kertas warna dan gam. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. warna.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Kolaj Alam Benda Rumahku 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. 4. harmoni. Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar Rumahku dengan teknik kolaj EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 12 27 . dan teknologi dalam penghasilan lukisan. sejarah seni. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

dan gam Teknik – kolaj 1.1 Unsur seni 1.2 1.1. Rupa – organik dan geometri Warna – bebas Harmoni – rupa.1 1. menamakan. teknik.1. kefahaman. kertas warna.1.2.1.1. dan warna Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1. 1.1.2 Mengetahui penggunaan media. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2.1 Persepsi Estetik 1. Apresiasi Seni 1.2.1.1.4.2. bentuk.4.1.1 1.1 1.2.2.4.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 13 28 .2 1.1 1.2 Murid dapat mengenal.1.2 Aplikasi Seni 1.1 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Alat – gunting Bahan – kertas lukisan.2 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Prinsip rekaan 1.

Guru mengedarkan templat (rupa : atap. dinding. pokok bunga. Murid menggunting kertas warna mengikut rupa atap. Guru menyatakan perbezaan antara lukisan dan kolaj. dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. dan awan dengan bimbingan guru. pokok dan awan). Guru menunjukkan paparan slaid rumah.  Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik. batu. pokok.  Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya.  Murid menekap templat pada kertas warna yang diberi oleh guru secara individu. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan contoh beberapa rupa rumah. kertas lukisan dan kertas warna kepada setiap kumpulan. Langkah 1   Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.  14 29 . dinding.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh hasil lukisan.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 15 30 . Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 2  Murid menyusun dan menampal potongan kerta warna mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar “Rumahku”.

harmoni. 2. dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. palet. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Aplikasi pengetahuan.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Capan Alam Semula Jadi Hiasan Tabung 60 minit Alat : berus. kajian. dan teknologi dalam penghasilan corak. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . kefahaman. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah 16 31 . 3. jalinan.

dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2.1 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 2.1.1 Unsur seni 2.1.1 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 17 32 .1 2.2.2.1.2 Aplikasi Seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.1.1.1 Persepsi Estetik 2.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.4.2 Murid dapat mengenal. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.3.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet.3.1 Teknik – capan (corak terancang) 2. Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak dan sentuh Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan – dalam alam semula jadi 2.3 2.2.1 2.1. menamakan.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. 4.1.1 2.2 2.2 Prinsip rekaan 2.1.1. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik capan 2.4 Apresiasi Seni 2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2. kefahaman.1.2.2 Alat – berus.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh karya corak yang terhasil daripada teknik capan. Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. 18 33 . Langkah 2  Sapukan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. Bancuhkan warna yang hendak digunakan. harmoni dan kesatuan. warna. rupa. Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan.  Langkah 3   Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan. Langkah 1   Sediakan sekeping kertas lukisan.

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4  ILUSTRASI AKTIVITI Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan.  19 34 . Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti. hasil tersebut boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.

2. sejarah seni. kajian. garisan. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa ahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Lukisan Alam Benda Corak Motif Huruf 60 minit Alat : (tiada) Bahan : kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan. dan budaya. oil pastel atau krayon Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh corak teknik lukisan dan CD lagu Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan corak. warna. 20 35 . dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. 4. kontra. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1. 2.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.1 2.3 2. 2. 2.3 Ekspresi Kreatif 2.2 2.2.2.2 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.1 2.2 Murid dapat mengenal.2.1.4.4 Apresiasi Seni 2. menamakan.2 Aplikasi Seni 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 2.1.1 Persepsi Estetik 2.1.1 2.2.1 2. teknik.1. 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. Garisan – bersilang Rupa – geometri Warna – primer dan sekunder Kontra – warna Imbangan – bentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Mengetahui penggunaan media.1.1 Unsur seni 2.2 Prinsip rekaan 2.4.3.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 21 36 .1.1.1.2. dan proses dalam penghasilan karya.3.2.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas lukisan.4. kefahaman.2.krayon atau oil pastel Teknik – lukisan (corak terancang) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 2.

warna.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyanyikan lagu „ABC‟ dengan iringan muzik. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Guru menunjukkan contoh-contoh corak bermotifkan huruf kepada murid. 22 37 . Murid menyatakan satu huruf yang paling disukai oleh mereka.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik lukisan. Langkah 2  Langkah 3  Guru membimbing murid menjalankan aktiviti mencorak dengan teknik lukisan. imbangan. rupa. Ekspresi kreatif  Murid menghasilkan corak teknik lukisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Tuliskan huruf yang dipilih secara berulang dengan menggunakan pelbagai warna. dan kontra . Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur garisan.    Aplikasi seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik lukisan. Langkah 1  Sediakan kertas lukisan dan warna pastel.

23 38 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. sejarah seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Aplikasi pengetahuan. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. palet. kajian.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Alam Semula Jadi Pembalut Buku 60 minit Alat : berus gigi. dan teknologi dalam penghasilan corak. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. ritma. warna. kontra. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik percikan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. 2.

2.1 2.3.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2. palet.1 Unsur seni 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2 Mengetahui penggunaan media.2.4.2. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.1.3 Ekspresi Kreatif 2.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.1.1 2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 2.2 2.2.3 2.2 Alat – berus gigi.1.1. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Prinsip rekaan 2.2 2.3.3 Murid dapat mengenal.1 2.1 2.1.4.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.4 Apresiasi Seni 2.1 Persepsi Estetik 2.2 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 24 39 .1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.2 Aplikasi Seni 2.2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2. menamakan. Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk 2. kefahaman.1.1.1.2.1.1. teknik.

dan harmoni. rupa. Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun). Langkah 2  Susun daun di atas kertas lukisan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. kontra. Sediakan sekeping kertas lukisan. ritma dan pergerakan. Langkah 1     Bancuh cat air atau tempera dalam palet. warna. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. Buat bancuhan warna primer dan sekunder.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan. 25 40 .  Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan.

Langkah 5  Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari. Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering. 26 41 . Langkah 4  Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.

ritma. sejarah seni.palet warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik titisan Elemen Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Bahan : kertas lukisan dan warna air atau STANDARD KANDUNGAN 1. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 27 42 . dan pergerakan. 3. jalinan. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. dan teknologi dalam penghasilan corak. Aplikasi pengetahuan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. 4.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Titisan Alam Benda Pembalut Hadiah 60 minit Alat : berus.

Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak Imbangan – warna Ritma dan pergerakan – rawak 2.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 28 43 .4 Apresiasi Seni 2.1.2 Aplikasi Seni 2.1 2.2 Mengetahui penggunaan media.1.3 Ekspresi Kreatif 2.2 2.1 2.1.2.2.1 2.3.1. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan 2. kefahaman.1 Unsur seni 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.2.1.1 Persepsi Estetik 2.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. teknik. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2.2 Murid dapat mengenal.1.2.4.2 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 1.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.2 Prinsip rekaan 1.1 2.4. menamakan.2 Alat – berus dan palet Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.

Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. Langkah 1     Sediakan sekeping kertas lukisan. Guru bersoal jawab tentang majlis hari jadi yang pernah dihadiri oleh mereka. Celupkan berus dalam warna dan titiskan pada kertas lukisan secara bebas. Langkah 2  29 44 . ritma dan pergerakan. Guru menunjukkan kotak yang telah disampul atau dibungkus dengan pembalut hadiah. Bancuh cat air atau tempera dalam palet.   Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak titisan. Basahkan kertas dengan air.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru memainkan lagu „Selamat Hari Jadi‟. warna. dan imbangan pada pembalut hadiah yang telah ditunjukkan. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. Guru menunjuk cara untuk menghasilkan corak dengan teknik titisan.  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak titisan.

30 45 . Apresiasi Seni    Murid mempamerkan hasil kerja.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Ulangi langkah 2 dengan warna yang berbeza. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Guru membuat rumusan dan memberi cadangan agar murid menggunakan karya mereka untuk dijadikan pembalut hadiah serta membincangkan harga untuk karya mereka. Langkah 4  Jemur kertas lukisan sehingga kering.

dan teknologi dalam penghasilan model. 4. warna. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. kotak.M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Model Alam Benda Kenderaan 60 minit Alat : gunting dan pensel Bahan bantu Mengajar : : Contoh model yang sedia ada dan video cara membuat model EMK Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK Bahan : kertas warna. kajian. magic pen. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. bentuk. gam. STANDARD KANDUNGAN 1. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model 2. 31 46 . dan budaya.

1.1 Unsur Seni 3.1. dan proses dalam penghasilan binaan Apresiasi Seni 32 47 . Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. Mengetahui penggunaan media.1.3 3.1 Persepsi Estetik 3. 3. gam.2 3. kotak dan magic pen Teknik – membentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.STANDARD PEMBELAJARAN 3.4 Alat – gunting Bahan – kertas warna.1.1.4 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain Menghargai karya sendiri dan rakan Rupa – geometri Bentuk – 3D (konkrit) Warna – primer dan sekunder Murid dapat mengenal.1 3.2.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.2 Aplikasi Seni 3.2 3.1.3 3.3.1 Imbangan – semetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasiklan karya seni.1.3.1 3.1 3. Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2 3.4. teknik. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2.1.2.4.3 Ekspresi Kreatif 3.1 3. menamakan.4.1 3.3.2 3. kefahaman.1 3.2.4.3 3.2 Prinsip rekaan 3. 3.2 3.2.1.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan beberapa contoh-contoh model kenderaan seperti bas, van, dan lain-lain. Guru menerangkan unsur bentuk dengan menekankan bahawa bentuk boleh dijadikan model kenderaan. Guru menyatakan ciri-ciri sebuah model kenderaan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model kenderaan (bas). Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas menggunakan kotak dan kertas warna.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan model kenderaan (bas) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Meratakan gam dan membalut kotak berbentuk kuboid menggunakan kertas warna yang pertama.

Langkah 2

Melakarkan tingkap dan pintu bas menggunakan pensel pada kertas warna yang kedua. Menindih lakaran menggunakan magic pen. Menggunting dan menampal pada badan bas. Membuat tayar menggunakan kotak terpakai. Menekap bulatan tayar menggunakan duit syiling, tudung botol, dan lain-lain. Menggunting tekapan, mewarna, dan menampal tayar pada badan bas.

 

Langkah 3
 

33 48

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4

ILUSTRASI AKTIVITI

Membuat kemasan secara kreatif dengan menambah aksesori pada badan bas seperti cermin, lampu, dan lain-lain.

Apresiasi Seni

  

Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan model bas. Murid menerangkan fungsi model yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.

34 49

M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Origami Alam Benda Baju Kemeja 1 jam Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, magic pen dan pensel warna Bahan Bantu Mengajar : Contoh origami baju yang sedia ada, slaid atau VCD origami EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

35 50

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 36 51 .1 3.1.3 Ekspresi Kreatif 3.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2 Prinsip rekaan 3.3. Menghargai karya sendiri dan rakan. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.3. Mempamerkan karya yang dihasilkan.4.2 3.1.3.4.2. 3.1. gam. kefahaman.4.3 3. menamakan.1 3.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.2 3.1 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Rupa – geometri Bentuk – konkrit Warna – primer dan sekunder Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1 Unsur Seni 3.2 3.1 3. teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2 Aplikasi Seni 3.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas A4 berwarna.1.1.1.2.2.1 3.1 Persepsi Estetik 3.1 Murid dapat mengenal. dan magic pen Teknik – lipatan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.1 3.1.4 Apresiasi Seni 3.1. Menceritakan karya sendiri secara lisan.2 Mengetahui penggunaan media.2.2.

Buka semula lipatan tersebut. Langkah 1  Menyediakan kertas origami atau kertas A4. Lipat dua kertas secara menegak (bahagian A ke bahagian C) untuk mendapatkan bahagian tengah kertas. dan rupa dalam penghasilan origami baju. Aplikasi Seni   Guru menayangkan video cara membuat origami baju Murid menyatakan bahagian-bahagian baju yang terdapat pada origami.    Guru menerangkan unsur bentuk. seterusnya bahagian A ke bahagian B. warna. Murid-murid melihat dan mengenal pasti bahagianbahagian yang terdapat pada baju sebenar dengan origami baju. Rujuk Lampiran B  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan origami baju dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 4   Hujung bawah kertas dilipat ke belakang (2cm). Hujung bawah kertas bahagian A dilipat menyerong ke bahagian B untuk menghasilkan kolar baju. Ulangi langkah yang sama untuk bahagain C.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh baju sebenar dan contoh origami baju. dan rupa. warna. Guru menerangkan unsur bentuk. Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan untuk menghasilkan origami.  37 52 . Lipatkan bahagian ke bahagian B. Langkah 2   Langkah 3  Lipat hujung bahagian C secara menyerong ke luar bagi penghasilan lengan baju. Ulangi langkah yang sama untuk bahagian A.

  38 53 . Langkah 6  Hasilkan corak pada bahagian hadapan origami baju.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 5  Bahagian bawah kertas dimasukkan ke bawah bahagian kolar baju. Murid menerangkan fungsi dan corak pada origami baju yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat. Membuat kemasan pada origami baju yang dihasilkan. Langkah 7  Apresiasi Seni  Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan origami baju.

39 54 .

dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . kontra.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Wau . Bahan Bantu Mengajar EMK : : Model wau dan CD lagu Wau Bulan Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. krayon. 4. jalinan. sejarah seni. 40 55 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. warna. kajian. 3. rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. dan teknologi dalam penghasilan wau. atau pensel warna Bahan : lakaran wau pada kertas A4. 2.Mewarna Alam Benda Wau Bulan 60 minit Alat : (tiada) pastel.

1 Unsur seni 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.1. kefahaman.1 4.2 4.4 Apresiasi Seni Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. dan bahan gantian Teknik – lukisan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 4. 4.4.2 4.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.1.3 Mengetahui penggunaan media. 4.3 Ekspresi Kreatif Alat – (tiada) Bahan – lakaran wau pada kertas A4 .1. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1 Mengaplikasi pengetahuan. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 Kontra – warna Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2.1.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1 4.2.2.1. 4.4.1 Persepsi Estetik 4.2.1 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Aplikasi Seni 4.1 4.4 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 41 56 . menamakan.1.3.2.1.1.3.1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4. krayon.3 4.1 4.2.2 4. 4.2 4.1.2.2.3. kefahaman.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4. Garisan – melengkung Rupa – organik dan geometri Jalinan – tampak Warna – primer Murid dapat mengenal.1 4.1.

Mari sini kawe-kawe. Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan. 42 57 . Aplikasi Seni   Menunjukkan contoh wau sebenar. Langkah 2  Langkah 3  Membuat kemasan. Buat wau bersamo-samo. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan. Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi. warna.   Mempamerkan karya seni pada papan pamer. Wau bule teraju tigo. pastel atau krayon. Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. dan jalinan Prinsip Rekaan – kontra (warna) dan imbangan (simetri). rupa. Ekspresi Kreatif Langkah 1   Mengedarkan lakaran wau. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Menyanyikan lagu „Wau Bulan‟ dengan iringan muzik Ala ewah ewah bule. Memilih media dan warna yang digemarinya. Mewarna lakaran corak dengan pensel warna.  Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja.

3. contoh anyaman yang telah dihasilkan dan CD lagu EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN Bahan : dua helai kertas A4 berlainan warna 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra. 43 58 . dan teknologi dalam penghasilan anyaman. 2. sejarah seni. rupa. warna. kajian. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Masa : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Alam Semula Jadi Anyaman Kelarai 60 minit Alat : gunting dan gam Bahan Bantu Mengajar : gambar. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . dan budaya. 4.

1.1 4.1.2 4.1 4.1 Persepsi Estetik 4.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. dan kemahiran 4. 4.4 4.3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Teknik – anyaman kelarai Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.1. kefahaman.1 4.3 4.1 4.1. menamakan.3. 4.2.2 4.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 4.1 4.2.1.2 4.4 Apresiasi Seni 4.2 Aplikasi Seni Ritma dan pergerakan – ritma biasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1 4.1.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya Memahami teknik dalam penghasilan kraf 44 59 .1.1.1 Unsur seni 4.2.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3.1 4.2.2.2 4.3.2 Prinsip rekaan 4. 4. kefahaman.2.3.3 Mengetahui penggunaan media.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.3 Ekspresi Kreatif Alat – gunting Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam Teknik – anyaman kelarai Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1. Mempamerkan karya seni yang dihasilkan Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis Menghargai karya sendiri dan rakan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D Garisan – lurus dan selari Rupa – geometri Jalinan – tampak dan sentuh Warna – primer Murid dapat mengenal.2.

Ekspresi Kreatif  Murid membuat langkah berikut dengan bimbingan guru Langkah 1  Memilih media atau bahan gantian. Menunjuk cara menyediakan anyaman kelarai mata bilis bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. rupa. 45 60 .   Mengenal media atau bahan gantian. jalinan.  Menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara lipatan dan guntingan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Nyanyian lagu ”Kalau Rasa Gembira” dengan iringan muzik Kalau rasa gembira. Prinsip Rekaan – ritma dan pergerakan. kata hooray 2x Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira buat semua. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan. petik jari 2x Kalau rasa gembira. hentak kaki 2x Kalau rasa gembira. warna. Langkah 3  Membuat kemasan pada hasil kerja. Aplikasi Seni   ILUSTRASI AKTIVITI Menunjukkan contoh kelarai mata bilis. tepuk tangan 2x Kalau rasa gembira. Langkah 2  Membuat anyaman kelarai mata bilis seperti yang telah ditunjukkan.

Contoh: anyaman kelarai amat terkenal di negeri Kedah.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. 46 61 .  Mempamerkan karya seni pada papan pamer. Kelantan. dan Terengganu.

 62 .  Pensyarah Pendidikan Seni Visual. Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1. UiTM. UPSI dan IPGM Guru-guru Pendidikan Seni Visual Tahun 1 di sekolah Rintis KSSR Pendidikan Seni Tahun 1 2009.PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 1 ini.

63 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.