P. 1
Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 1

Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 1

|Views: 21|Likes:
Dipublikasikan oleh Mustika Pungut
PANDUAN PENGAJARAN DSV TAHUN 1 (KSSR)
PANDUAN PENGAJARAN DSV TAHUN 1 (KSSR)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mustika Pungut on Mar 06, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

Sections

  • M E N G G A M B A R
  • M E N G G A M B A R
  • M E M B U A T C O R A K
  • D A N R E K A A N
  • M E M B E N T U K D A N M E M B U A T B I N A A N
  • M E G E N A L K R A F
  • T R A D I S I O N A L

DUNIA SENI VISUAL

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

2

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN SATU v vi vii viii ix x xii xiv xv MENGGAMBAR MODUL 1 Lukisan MODUL 2 Catan MODUL 3 Capan MODUL 4 Kolaj 1 4 8 12 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 4 Capan MODUL 6 Lukisan MODUL 5 Renjisan dan Percikan MODUL 7 Titisan 16 20 23 27 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 7 Model MODUL 8 Origami MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 9 Permainan .Kelarai 40 43 31 35 iii 4 .Wau MODUL 10 Anyaman .

memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v 5 . MAKA KAMI.

bertanggungjawab berkeupayaan mencapai kesejahteraan keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat. berketerampilan. dan negara dan diri serta memberikan sumbangan terhadap vi 6 . berakhlak mulia.

seni sastera. seni tari dan seni mempertahankan diri. ekspresif. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Kegiatan pemikiran. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif. imaginasi dan daya pemikiran. membuat penilaian dan mengenali cita vii 7 . dan aktif. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri. Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. memperkembangkan keperibadian.PENDAHULUAN Seni Visual adalah mata pelajaran yang menjurus kepada bidang kegiatan seni tampak atau visual. Ia tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik.

kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. kritis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keluarga. viii 8 . masyarakat dan negara. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat memberikan sumbangan ke arah pembangunan diri. menghargai keindahan alam persekitaran.MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.

kreatif. yakin diri. 4. kritis. 3. 9. 7. dan meyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat : 1. 5. 8. menghargai keindahan alam ciptaan tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. cermat dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama. dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah ix 9 . 10. 6. 2. dispilin diri.

Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. apresiasi seni visual secara mudah d. Murid juga dapat mengenali perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. pemerhatian secara aktif b. berfokus. x 10 . menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu. murid membuat interpretasi. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. a. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. b. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.

lakonan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan pelbagai situasi.c. dan puisi. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. xi 11 . Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. cerita. nyanyian. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. karangan. d. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. nilai patriotisme. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. nilai kebersihan. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. dan kepekaan.

penilaian yang mempunyai akauntabiliti. xii12 . Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Selain daripada itu. dan afektif. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. kreativiti. cara mereka berfikir. keaslian. dan penilaian yang adil. psikomotor. Secara tidak langsung. Penilaian Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid.PENILAIAN DALAM SENI VISUAL Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. dan kemampuan psikomotor mereka. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan dalam peringkat sekolah. fungsi. kemahiran. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. interpretasi. penilaian yang fleksibel. bentuk. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. iaitu pemerhatian. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. lisan dan interaksi. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui pemerhatian. guru juga harus merekod pencapaian murid. dan kemasan. dan penulisan. Selain daripada itu. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid.

Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. kuiz. lakonan. bercerita. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. puisi. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. dan nyanyian.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. sumbangsaran. xiii 13 . perbincangan. temubual.

membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan karya seni. xiv 14 . dan budaya. objek buatan manusia.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Transformasi Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. sejarah seni. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan apresiasi seni. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. ekspresi kreatif. kehidupan. Standard Pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. aplikasi seni. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan kerjaya. pemahaman. membuat corak dan rekaan.

Origami 1. Capan Lukisan Tidak Terancang 1. 3. Renjisan dan percikan Titisan MEBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. 2. Alat permainan 2.AKTIVITI DUNIA SENI : SENI VISUAL TAHUN 1 BIDANG KEGIATAN AKTIVITI MENGGAMBAR 1. 2. Model 2. 2. 4. Anyaman MENGENAL KRAF TRADISIONAL xv 15 . Lukisan Catan Capan Kolaj Terancang MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 1.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. 3. dan pensel 2B Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan. 2. 4. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. 1 16 . sejarah seni.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema : : : : : : : 1 Menggambar Lukisan Alam Benda Rumah 60 minit Alat Bahan : (tiada) : paparan slaid. kertas lukisan. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. kajian. pensel HB. gambar rumah Tajuk Masa Media EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. pensel warna. dan budaya.

menamakan. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Persepsi Estetik 1.2.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1 Murid dapat mengenal. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. kefahaman. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1.3.2.3 1.4.4.1.2 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1.2 Alat – palet.3.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1. berus warna Bahan – kertas lukisan.2.1 Unsur seni 1.1.1.2. rupa.2 Aplikasi Seni 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 1. bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera 1.1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 2 17 .1 1.2.1 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 1. teknik.1 1.1.2 Mengetahui penggunaan media.2. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.1. dan warna) Prinsip rekaan 1. 1.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.     Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan tersebut. Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan. Langkah 1  Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. Aplikasi Seni  Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan melengkung. Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan. 3 18 . Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan. Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-garisan tersebut. Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran. Langkah 2  Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru. Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan aktiviti.

dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. sejarah seni. pensel. 4 19 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. dan surat khabar lama Bahan: kertas lukisan. dan warna tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumah EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. dan budaya. palet.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Catan Alam Benda Rumah Idamanku 60 minit Alat : berus warna. rupa. warna dan harmoni. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. 4. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. kajian.

1.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5 20 . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2.1.1.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.1 Unsur seni 1.2 1. 1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 1.4.1 1. palet. 1. dan proses dalam penghasilan karya 1. kefahaman.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. bentuk.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. dan surat khabar lama Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1. rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.1.1.2.4.2 Prinsip rekaan 1.1.1 Persepsi Estetik 1.1.2 Mengetahui penggunaan media.2.1 1.3.2 Alat – berus warna. Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna.1.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. menamakan.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. teknik.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.1 1.1.2.2.3 Murid dapat mengenal.

STANDARD PEMBELAJARAN Apresiasi Seni  ILUSTRASI AKTIVITI Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka. Murid memberi pendapat tentang karya rakan.  Contoh lakaran yang 7 21 .

 Langkah 2  Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna pada permukaan kertas lukisan. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada 2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera. Langkah 1  Contoh lakaran murid Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna kepada murid. guru meminta murid mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan. dinding. Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan beberapa batang pokok atau bunga.  Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan persamaan antara kedua-dua gambar itu. Berdasarkan objek yang disebutkan.   Guru menunjukkan satu hasil karya yang mengandungi gambar rumah.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada pokok. awan. dan atap rumah. 6 22 . Guru memberikan penerangan tentang media yang digunakan dengan cara yang betul. awan. warna air atau warna poster. bunga. dan pokok bunga.

bendi bawang. palet dan surat khabar lama Bahan : kertas lukisan. 8 23 . 2.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Capan Alam Semula Jadi Jambangan Bunga 60 minit Alat : berus warna. rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. objek buatan manusia. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. sejarah seni. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. warna air atau warna poster atau warna tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh hasil karya daripada teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. 4. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan budaya. dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. kajian. jalinan.

1.2 Aplikasi Seni 1. rupa.4 Apresiasi Seni 1.2 Alat – palet.3.1 1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kefahaman.4.1. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. warna poster atau tempera 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. menamakan.1 1.2.1.1.2. teknik.4.1.2 Prinsip rekaan 1.1 Unsur seni 1.1 1.4.3 1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Persepsi Estetik 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media. dan proses dalam penghasilan karya 1.1.2 1. warna air.2.2.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1. berus warna Bahan – kertas lukisan.2.1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 9 24 . dan warna) 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1. bahan Semula jadi (flora).1 Murid dapat mengenal.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 1.

10 25 . dan bawang yang telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya. Guru mengedarkan kertas lukisan. Contoh: bendi dan bawang Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut.  Ekspresi Kreatif  Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama kertas lukisan.  Guru mengedarkan warna kepada murid. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong.   Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan. Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh dijadikan bahan untuk capan. Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan media yang belum dipotong.  Langkah 1   Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang. bendi.

capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga. sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong. 11 26 . ii. Bahagian 2 – penghasilan karya (jambangan bunga). Apresiasi Seni   Murid menceritakan karya sendiri secara lisan. dan sebagainya .  Guru menunjuk cara penggunaan media i. pembalut hadiah.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 2  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi dua bahagian. Contoh : jari  Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan sebagai pembalut buku. Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan. Bahagian 1 – penerokaan (murid membuat corak bebas).

dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. sejarah seni. 2. 4. 3. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. kertas warna dan gam. warna. 12 27 . dan budaya.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Kolaj Alam Benda Rumahku 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. harmoni. Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar Rumahku dengan teknik kolaj EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.

2 Aplikasi Seni 1.2.2 Prinsip rekaan 1.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 1.2 Mengetahui penggunaan media.1 1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. dan warna Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.1.1 1.2 1. bentuk.2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 13 28 .2 1.4.1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1 1.3.4. kefahaman.1 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 1.2.1.2 Alat – gunting Bahan – kertas lukisan. kertas warna.2. Rupa – organik dan geometri Warna – bebas Harmoni – rupa.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur seni 1.1.1 Persepsi Estetik 1.1.2 Murid dapat mengenal. dan gam Teknik – kolaj 1. 1.3. teknik.4.1 1.1.1. Apresiasi Seni 1.2. menamakan.

Guru menyatakan perbezaan antara lukisan dan kolaj.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh hasil lukisan. batu. pokok dan awan). pokok bunga.  Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik.  Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya. Guru mengedarkan templat (rupa : atap. Guru menunjukkan paparan slaid rumah. dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna. dinding. Langkah 1   Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid menggunting kertas warna mengikut rupa atap. pokok. dinding. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. dan awan dengan bimbingan guru.  Murid menekap templat pada kertas warna yang diberi oleh guru secara individu.  14 29 . Aplikasi Seni  Guru menunjukkan contoh beberapa rupa rumah. kertas lukisan dan kertas warna kepada setiap kumpulan.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 2  Murid menyusun dan menampal potongan kerta warna mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar “Rumahku”. Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti. 15 30 .

2. palet. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. 4. jalinan.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Capan Alam Semula Jadi Hiasan Tabung 60 minit Alat : berus. kefahaman. dan teknologi dalam penghasilan corak. dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . kajian. sejarah 16 31 . Aplikasi pengetahuan. harmoni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. 3.

2.1.2.1 2.2 2.4.3 2.2 Prinsip rekaan 2.1. kefahaman. 4.3. palet.1 2.2.2 Murid dapat mengenal.2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Aplikasi Seni 2.1.1 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 2. menamakan.1 Persepsi Estetik 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.3. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.4 Apresiasi Seni 2. Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak dan sentuh Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan – dalam alam semula jadi 2.2 2.2 Alat – berus.1.1.1.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 17 32 . dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2.1.1.1 Teknik – capan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif 2. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.1. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik capan 2.2.1 Unsur seni 2.

Langkah 2  Sapukan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun. 18 33 .  Langkah 3   Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan. harmoni dan kesatuan. rupa. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh karya corak yang terhasil daripada teknik capan. warna. Bancuhkan warna yang hendak digunakan. Langkah 1   Sediakan sekeping kertas lukisan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan. Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan.

hasil tersebut boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4  ILUSTRASI AKTIVITI Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.  19 34 . Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti.

20 35 . oil pastel atau krayon Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh corak teknik lukisan dan CD lagu Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. garisan. kontra. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. kajian. dan budaya. 3. Aplikasi pengetahuan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. 4. sejarah seni.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Lukisan Alam Benda Corak Motif Huruf 60 minit Alat : (tiada) Bahan : kertas lukisan. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. dan teknologi dalam penghasilan corak. Persepsi dan pemahaman bahasa ahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.

kefahaman. teknik.3 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.1 2.2 Murid dapat mengenal.2 Mengetahui penggunaan media.krayon atau oil pastel Teknik – lukisan (corak terancang) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2. menamakan.1.4.2 2.1 2.3.1 2.1.1.4.2. 2.1.1.2.1.2 Aplikasi Seni 2.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.3. dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 2.1.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas lukisan.1 Persepsi Estetik 2.2.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif 2.2.2.2 2. Garisan – bersilang Rupa – geometri Warna – primer dan sekunder Kontra – warna Imbangan – bentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 2.1 Unsur seni 2.1.1 2. dan proses dalam penghasilan karya.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 21 36 .2 Prinsip rekaan 2.2. 2.2.2.1.4. 2.4 Apresiasi Seni 2.

Tuliskan huruf yang dipilih secara berulang dengan menggunakan pelbagai warna. Murid menyatakan satu huruf yang paling disukai oleh mereka. Guru menunjukkan contoh-contoh corak bermotifkan huruf kepada murid. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. 22 37 . Langkah 2  Langkah 3  Guru membimbing murid menjalankan aktiviti mencorak dengan teknik lukisan. dan kontra . rupa. warna. Ekspresi kreatif  Murid menghasilkan corak teknik lukisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyanyikan lagu „ABC‟ dengan iringan muzik. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur garisan. Langkah 1  Sediakan kertas lukisan dan warna pastel. imbangan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik lukisan.    Aplikasi seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik lukisan. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.

dan teknologi dalam penghasilan corak. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 23 38 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik percikan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. 3. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. jalinan. ritma. 2. palet. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. kajian. Aplikasi pengetahuan. 4. kontra. warna.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Alam Semula Jadi Pembalut Buku 60 minit Alat : berus gigi.

Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2.2.2 2.3 Ekspresi Kreatif 2.1.2 2.2 2.3 2.2.1.2. Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk 2.1 2.2 Mengetahui penggunaan media.1 2.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1.4.2.4 Apresiasi Seni 2.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.4.2 Alat – berus gigi.2 Aplikasi Seni 2. kefahaman.2.1 Persepsi Estetik 2.1 2.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 24 39 .2.1. menamakan.1 2.1 Unsur seni 2.3 Murid dapat mengenal. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1. teknik.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.3.STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.2 Prinsip rekaan 2.1.4.2. palet.1.

Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. kontra. Langkah 2  Susun daun di atas kertas lukisan. Buat bancuhan warna primer dan sekunder.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. ritma dan pergerakan.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan. warna. Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun).STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan.  Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan. Langkah 1     Bancuh cat air atau tempera dalam palet. 25 40 . Sediakan sekeping kertas lukisan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan. dan harmoni. rupa.

Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering. 26 41 .STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Langkah 5  Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. Langkah 4  Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza.

kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Titisan Alam Benda Pembalut Hadiah 60 minit Alat : berus. dan teknologi dalam penghasilan corak. 3. ritma. 2. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. jalinan. 4. sejarah seni. kajian. dan pergerakan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.palet warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik titisan Elemen Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Bahan : kertas lukisan dan warna air atau STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan. 27 42 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.

2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.4.2.1.1. Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak Imbangan – warna Ritma dan pergerakan – rawak 2.1.1.1 2. dan proses dalam penghasilan karya 2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 28 43 .1 Persepsi Estetik 2.4.2 2.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2.2.2 Mengetahui penggunaan media.2 2.1.2 Murid dapat mengenal.1.2.2.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Alat – berus dan palet Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2. teknik.3.1 Unsur seni 2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman.4 Apresiasi Seni 2.1 2.2 Aplikasi Seni 2.4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.1 2.1 1.2 Prinsip rekaan 1. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan 2. menamakan.1.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru memainkan lagu „Selamat Hari Jadi‟. warna. Langkah 2  29 44 .  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Bancuh cat air atau tempera dalam palet. Langkah 1     Sediakan sekeping kertas lukisan. Guru menunjukkan kotak yang telah disampul atau dibungkus dengan pembalut hadiah.   Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak titisan. dan imbangan pada pembalut hadiah yang telah ditunjukkan. Guru bersoal jawab tentang majlis hari jadi yang pernah dihadiri oleh mereka. Celupkan berus dalam warna dan titiskan pada kertas lukisan secara bebas.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak titisan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. ritma dan pergerakan. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. Guru menunjuk cara untuk menghasilkan corak dengan teknik titisan. Basahkan kertas dengan air.

Langkah 4  Jemur kertas lukisan sehingga kering. Guru membuat rumusan dan memberi cadangan agar murid menggunakan karya mereka untuk dijadikan pembalut hadiah serta membincangkan harga untuk karya mereka. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. 30 45 . Apresiasi Seni    Murid mempamerkan hasil kerja.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Ulangi langkah 2 dengan warna yang berbeza.

STANDARD KANDUNGAN 1. magic pen. bentuk. kajian. 3. gam. 31 46 . 4. dan teknologi dalam penghasilan model. warna. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model 2. dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Model Alam Benda Kenderaan 60 minit Alat : gunting dan pensel Bahan bantu Mengajar : : Contoh model yang sedia ada dan video cara membuat model EMK Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK Bahan : kertas warna. sejarah seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. kotak.

4 Alat – gunting Bahan – kertas warna.1.3.3.1 3.1. kefahaman.1. teknik. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.2.2 3.2 Prinsip rekaan 3. menamakan.3 3.1 3.2.1 3.1. dan proses dalam penghasilan binaan Apresiasi Seni 32 47 .2 3.2. kotak dan magic pen Teknik – membentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Unsur Seni 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Imbangan – semetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasiklan karya seni.4.1.2 Aplikasi Seni 3. 3.2. Mengetahui penggunaan media.1.1.1 3.2 3.1 3.1. Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. gam.2.4.3 Ekspresi Kreatif 3.2 3.1 3.1 Persepsi Estetik 3.1.3.4.4. 3.1.3 3.3 3.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 3.1.4 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain Menghargai karya sendiri dan rakan Rupa – geometri Bentuk – 3D (konkrit) Warna – primer dan sekunder Murid dapat mengenal. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan beberapa contoh-contoh model kenderaan seperti bas, van, dan lain-lain. Guru menerangkan unsur bentuk dengan menekankan bahawa bentuk boleh dijadikan model kenderaan. Guru menyatakan ciri-ciri sebuah model kenderaan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model kenderaan (bas). Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas menggunakan kotak dan kertas warna.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan model kenderaan (bas) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Meratakan gam dan membalut kotak berbentuk kuboid menggunakan kertas warna yang pertama.

Langkah 2

Melakarkan tingkap dan pintu bas menggunakan pensel pada kertas warna yang kedua. Menindih lakaran menggunakan magic pen. Menggunting dan menampal pada badan bas. Membuat tayar menggunakan kotak terpakai. Menekap bulatan tayar menggunakan duit syiling, tudung botol, dan lain-lain. Menggunting tekapan, mewarna, dan menampal tayar pada badan bas.

 

Langkah 3
 

33 48

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4

ILUSTRASI AKTIVITI

Membuat kemasan secara kreatif dengan menambah aksesori pada badan bas seperti cermin, lampu, dan lain-lain.

Apresiasi Seni

  

Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan model bas. Murid menerangkan fungsi model yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.

34 49

M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Origami Alam Benda Baju Kemeja 1 jam Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, magic pen dan pensel warna Bahan Bantu Mengajar : Contoh origami baju yang sedia ada, slaid atau VCD origami EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

35 50

4.3.1.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1. 3.1.2.1.1. gam. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.3.4.3.2 3.1 3.3 Ekspresi Kreatif 3.2 Aplikasi Seni 3.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas A4 berwarna.1 3. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.4.2 3.1.2 Mengetahui penggunaan media.1 3.3 3. Rupa – geometri Bentuk – konkrit Warna – primer dan sekunder Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2. Mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.2.1.2.2.1 Persepsi Estetik 3. Menceritakan karya sendiri secara lisan.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.4 Apresiasi Seni 3.1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan magic pen Teknik – lipatan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 3.1 3.1 Unsur Seni 3. menamakan.1.1 3.2 Prinsip rekaan 3. kefahaman.1 3.2 3.2.1.1 Murid dapat mengenal. Menghargai karya sendiri dan rakan. 36 51 .

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh baju sebenar dan contoh origami baju. Ulangi langkah yang sama untuk bahagain C. dan rupa. Aplikasi Seni   Guru menayangkan video cara membuat origami baju Murid menyatakan bahagian-bahagian baju yang terdapat pada origami. dan rupa dalam penghasilan origami baju. Buka semula lipatan tersebut. Ulangi langkah yang sama untuk bahagian A. Hujung bawah kertas bahagian A dilipat menyerong ke bahagian B untuk menghasilkan kolar baju.  37 52 . Lipatkan bahagian ke bahagian B. Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan untuk menghasilkan origami. Langkah 4   Hujung bawah kertas dilipat ke belakang (2cm). Lipat dua kertas secara menegak (bahagian A ke bahagian C) untuk mendapatkan bahagian tengah kertas.    Guru menerangkan unsur bentuk. Rujuk Lampiran B  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan origami baju dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 2   Langkah 3  Lipat hujung bahagian C secara menyerong ke luar bagi penghasilan lengan baju. Guru menerangkan unsur bentuk. seterusnya bahagian A ke bahagian B. Murid-murid melihat dan mengenal pasti bahagianbahagian yang terdapat pada baju sebenar dengan origami baju. warna. Langkah 1  Menyediakan kertas origami atau kertas A4. warna.

Membuat kemasan pada origami baju yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat. Langkah 6  Hasilkan corak pada bahagian hadapan origami baju.   38 53 . Murid menerangkan fungsi dan corak pada origami baju yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 5  Bahagian bawah kertas dimasukkan ke bawah bahagian kolar baju. Langkah 7  Apresiasi Seni  Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan origami baju.

39 54 .

sejarah seni.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Wau . warna.Mewarna Alam Benda Wau Bulan 60 minit Alat : (tiada) pastel. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 40 55 . kontra. dan budaya. krayon. atau pensel warna Bahan : lakaran wau pada kertas A4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. jalinan. 4. dan teknologi dalam penghasilan wau. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Model wau dan CD lagu Wau Bulan Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. rupa. 3. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna.

1.1.2.1.1 Unsur seni 4.2 4.1. 4.4. kefahaman.3 Mengetahui penggunaan media.1. dan bahan gantian Teknik – lukisan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1 4.1 4.1.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1 4.2.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.2 Aplikasi Seni 4.4 4.2.1.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.3 Ekspresi Kreatif Alat – (tiada) Bahan – lakaran wau pada kertas A4 . 4.4 Apresiasi Seni Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 4.1 4.1 Persepsi Estetik 4. krayon.3. 4.2.1.1 4.2 4. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2. 4.1.1.2 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4. kefahaman.1 Mengaplikasi pengetahuan.3.1.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2. 4. menamakan.4.2 4.2 Kontra – warna Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. Garisan – melengkung Rupa – organik dan geometri Jalinan – tampak Warna – primer Murid dapat mengenal. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2.2 Prinsip rekaan 4.1 4.2.4.2.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 41 56 .

Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan.  Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. Wau bule teraju tigo. Mari sini kawe-kawe. Memilih media dan warna yang digemarinya. Buat wau bersamo-samo.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Menyanyikan lagu „Wau Bulan‟ dengan iringan muzik Ala ewah ewah bule. dan jalinan Prinsip Rekaan – kontra (warna) dan imbangan (simetri). warna. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi. rupa. Aplikasi Seni   Menunjukkan contoh wau sebenar. Langkah 2  Langkah 3  Membuat kemasan. Ekspresi Kreatif Langkah 1   Mengedarkan lakaran wau.   Mempamerkan karya seni pada papan pamer. Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi. Mewarna lakaran corak dengan pensel warna. 42 57 . Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. pastel atau krayon. Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni. dan budaya. kontra. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. contoh anyaman yang telah dihasilkan dan CD lagu EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN Bahan : dua helai kertas A4 berlainan warna 1. jalinan.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Masa : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Alam Semula Jadi Anyaman Kelarai 60 minit Alat : gunting dan gam Bahan Bantu Mengajar : gambar. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 43 58 . dan teknologi dalam penghasilan anyaman. rupa. warna. kajian. 3.

kefahaman.3 Mengetahui penggunaan media.1 4.1.1.1.1.2 4.4 Apresiasi Seni 4.2.1.2.2.2 Prinsip rekaan 4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Teknik – anyaman kelarai Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2. 4.4 4.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.1.1 4.2 Aplikasi Seni Ritma dan pergerakan – ritma biasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1.2 4.3.2 4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya Memahami teknik dalam penghasilan kraf 44 59 .3.3.2.2.3 4. menamakan.3.1 Unsur seni 4. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.2. dan kemahiran 4.1 4.3 Ekspresi Kreatif Alat – gunting Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam Teknik – anyaman kelarai Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.1 4. 4.1.3.1. 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 4.1 4.3.2.2.1.1 4.2 4. Mempamerkan karya seni yang dihasilkan Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis Menghargai karya sendiri dan rakan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D Garisan – lurus dan selari Rupa – geometri Jalinan – tampak dan sentuh Warna – primer Murid dapat mengenal.1 4. kefahaman.1.

Prinsip Rekaan – ritma dan pergerakan. warna.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Nyanyian lagu ”Kalau Rasa Gembira” dengan iringan muzik Kalau rasa gembira. Aplikasi Seni   ILUSTRASI AKTIVITI Menunjukkan contoh kelarai mata bilis. 45 60 . rupa. tepuk tangan 2x Kalau rasa gembira. jalinan. Ekspresi Kreatif  Murid membuat langkah berikut dengan bimbingan guru Langkah 1  Memilih media atau bahan gantian. kata hooray 2x Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira buat semua. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan.   Mengenal media atau bahan gantian.  Menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara lipatan dan guntingan. petik jari 2x Kalau rasa gembira. Langkah 2  Membuat anyaman kelarai mata bilis seperti yang telah ditunjukkan. Menunjuk cara menyediakan anyaman kelarai mata bilis bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. hentak kaki 2x Kalau rasa gembira. Langkah 3  Membuat kemasan pada hasil kerja.

dan Terengganu.  Mempamerkan karya seni pada papan pamer. Contoh: anyaman kelarai amat terkenal di negeri Kedah.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Kelantan. 46 61 .

 62 . Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1.PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 1 ini.  Pensyarah Pendidikan Seni Visual. UiTM. UPSI dan IPGM Guru-guru Pendidikan Seni Visual Tahun 1 di sekolah Rintis KSSR Pendidikan Seni Tahun 1 2009.

63 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->