P. 1
Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 1

Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 1

|Views: 21|Likes:
Dipublikasikan oleh Mustika Pungut
PANDUAN PENGAJARAN DSV TAHUN 1 (KSSR)
PANDUAN PENGAJARAN DSV TAHUN 1 (KSSR)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mustika Pungut on Mar 06, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

Sections

  • M E N G G A M B A R
  • M E N G G A M B A R
  • M E M B U A T C O R A K
  • D A N R E K A A N
  • M E M B E N T U K D A N M E M B U A T B I N A A N
  • M E G E N A L K R A F
  • T R A D I S I O N A L

DUNIA SENI VISUAL

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

2

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3

Wau MODUL 10 Anyaman .Kelarai 40 43 31 35 iii 4 .KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN SATU v vi vii viii ix x xii xiv xv MENGGAMBAR MODUL 1 Lukisan MODUL 2 Catan MODUL 3 Capan MODUL 4 Kolaj 1 4 8 12 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 4 Capan MODUL 6 Lukisan MODUL 5 Renjisan dan Percikan MODUL 7 Titisan 16 20 23 27 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 7 Model MODUL 8 Origami MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 9 Permainan .

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v 5 .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

bertanggungjawab berkeupayaan mencapai kesejahteraan keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi. masyarakat. rohani. dan negara dan diri serta memberikan sumbangan terhadap vi 6 .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia.

Ia tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik.PENDAHULUAN Seni Visual adalah mata pelajaran yang menjurus kepada bidang kegiatan seni tampak atau visual. ekspresif. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Kegiatan pemikiran. Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri. dan aktif. membuat penilaian dan mengenali cita vii 7 . imaginasi dan daya pemikiran. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. seni tari dan seni mempertahankan diri. seni sastera. Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. memperkembangkan keperibadian.

masyarakat dan negara. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keluarga. kritis. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat memberikan sumbangan ke arah pembangunan diri. menghargai keindahan alam persekitaran.MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. viii 8 .

10. kritis. 5.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat : 1. dan meyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. 4. cermat dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama. 7. kreatif. 3. yakin diri. 9. dispilin diri. dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah ix 9 . 8. 6. 2. menghargai keindahan alam ciptaan tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif.

Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Murid juga dapat mengenali perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. berfokus. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. x 10 . pemerhatian secara aktif b. murid membuat interpretasi. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. a. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. apresiasi seni visual secara mudah d. b. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan.

nilai kebersihan. nilai patriotisme. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. dan kepekaan. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan pelbagai situasi. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. xi 11 . nyanyian. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. d.c. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. lakonan. karangan. cerita. dan puisi. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah.

dan penulisan. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui pemerhatian. keaslian. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Selain daripada itu. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. cara mereka berfikir. lisan dan interaksi. xii12 . Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. interpretasi. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. kemahiran. penilaian yang fleksibel. bentuk. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Penilaian Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. dan kemampuan psikomotor mereka. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan.PENILAIAN DALAM SENI VISUAL Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. guru juga harus merekod pencapaian murid. dan kemasan. dan penilaian yang adil. Secara tidak langsung. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan dalam peringkat sekolah. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Selain daripada itu. kreativiti. iaitu pemerhatian. psikomotor. dan afektif. fungsi. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan.

puisi. temubual.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. kuiz. bercerita. lakonan. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. dan nyanyian. perbincangan. xiii 13 . Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. sumbangsaran.

STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan budaya. dan kerjaya. ekspresi kreatif. kehidupan.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Transformasi Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. aplikasi seni. Standard Pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. objek buatan manusia. pemahaman. membuat corak dan rekaan. sejarah seni. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. xiv 14 . dan apresiasi seni. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik.

Origami 1. 2. 4. 2. Alat permainan 2. 2. Anyaman MENGENAL KRAF TRADISIONAL xv 15 .AKTIVITI DUNIA SENI : SENI VISUAL TAHUN 1 BIDANG KEGIATAN AKTIVITI MENGGAMBAR 1. Lukisan Catan Capan Kolaj Terancang MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 1. Capan Lukisan Tidak Terancang 1. Model 2. Renjisan dan percikan Titisan MEBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. 3.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. 1 16 . dan budaya. gambar rumah Tajuk Masa Media EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. kertas lukisan. sejarah seni. dan pensel 2B Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan. warna. rupa. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 3.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema : : : : : : : 1 Menggambar Lukisan Alam Benda Rumah 60 minit Alat Bahan : (tiada) : paparan slaid. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. pensel warna. pensel HB. kajian. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan.

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2 1.2.4.1. kefahaman.1.1. rupa.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Murid dapat mengenal.2.2. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. teknik.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1.2.4 Apresiasi Seni 1.1 1.1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 2 17 .3 1. 1.2 Alat – palet. berus warna Bahan – kertas lukisan.2 1.2 Mengetahui penggunaan media.3.4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1. menamakan.1 1.2.4.2 Aplikasi Seni 1.1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 1. dan warna) Prinsip rekaan 1.3.1 Persepsi Estetik 1.1.2 1.2.1.1 Unsur seni 1.

Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung. Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-garisan tersebut.     Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan tersebut. Aplikasi Seni  Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan melengkung. Langkah 2  Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru. Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan. Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan aktiviti. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1  Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan. 3 18 .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan. Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran.

M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Catan Alam Benda Rumah Idamanku 60 minit Alat : berus warna. 2. warna dan harmoni. palet. kajian. sejarah seni. rupa. dan surat khabar lama Bahan: kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. dan warna tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumah EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan budaya. 4 19 . 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. pensel. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

dan surat khabar lama Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1. 1. menamakan.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.3.1 Persepsi Estetik 1.1.4.2 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1. 1. rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.4. palet.2.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.2 1.4. 1.1.1. dan proses dalam penghasilan karya 1. Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.2.1. kefahaman.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 Unsur seni 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5 20 .2.1.1 1.1 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.3.1.3 Murid dapat mengenal. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Alat – berus warna.1.1.2 Prinsip rekaan 1. bentuk.2.1. teknik.2 Mengetahui penggunaan media.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.

 Contoh lakaran yang 7 21 . Murid memberi pendapat tentang karya rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Apresiasi Seni  ILUSTRASI AKTIVITI Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.

  Guru menunjukkan satu hasil karya yang mengandungi gambar rumah. Langkah 1  Contoh lakaran murid Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna kepada murid.  Langkah 2  Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru. awan. warna air atau warna poster. Guru memberikan penerangan tentang media yang digunakan dengan cara yang betul. bunga. awan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada pokok. Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna pada permukaan kertas lukisan. dinding. 6 22 . Berdasarkan objek yang disebutkan. dan atap rumah. guru meminta murid mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan. dan pokok bunga.  Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan persamaan antara kedua-dua gambar itu. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada 2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera.   Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan beberapa batang pokok atau bunga.

8 23 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. bendi bawang. dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. 2. dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet dan surat khabar lama Bahan : kertas lukisan. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. jalinan. warna air atau warna poster atau warna tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh hasil karya daripada teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. objek buatan manusia.M E N G G A M B AR Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Capan Alam Semula Jadi Jambangan Bunga 60 minit Alat : berus warna. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. sejarah seni. rupa. 4.

warna poster atau tempera 1.3. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. bahan Semula jadi (flora).4.3.1.2 Aplikasi Seni 1.1.1.4 Apresiasi Seni 1.4.1. kefahaman.2 Alat – palet.2.2.2 Mengetahui penggunaan media.1 Unsur seni 1.1 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.1 1.2.1.1 Murid dapat mengenal. Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – (bentuk. rupa.1.1.1 Persepsi Estetik 1.3 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 9 24 . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. warna air. dan proses dalam penghasilan karya 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 1.1 1. berus warna Bahan – kertas lukisan.2.2 1. teknik.2.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.2 Prinsip rekaan 1. 1.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1.2. dan warna) 1.2.1. menamakan.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.

Contoh: bendi dan bawang Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut. Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong. dan bawang yang telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya.   Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan. 10 25 .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan media yang belum dipotong.  Guru mengedarkan warna kepada murid.  Ekspresi Kreatif  Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama kertas lukisan. Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh dijadikan bahan untuk capan. Guru mengedarkan kertas lukisan. Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan. bendi.  Langkah 1   Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang.

pembalut hadiah. Contoh : jari  Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan sebagai pembalut buku.  Guru menunjuk cara penggunaan media i. ii. Bahagian 1 – penerokaan (murid membuat corak bebas). Bahagian 2 – penghasilan karya (jambangan bunga). dan sebagainya . Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan. 11 26 .STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 2  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi dua bahagian. sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong. Apresiasi Seni   Murid menceritakan karya sendiri secara lisan. capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga.

Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar Rumahku dengan teknik kolaj EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 12 27 . harmoni. dan budaya. 3. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.M E N G G A M B A R Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Kolaj Alam Benda Rumahku 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. kertas warna dan gam. sejarah seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 4. kajian. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj.

Apresiasi Seni 1. bentuk.3.2.1.4.2.1 1.1 1.2 Prinsip rekaan 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Murid dapat mengenal.2. dan proses dalam penghasilan karya 1.2.1 Unsur seni 1.2 1.1.1 1.1 1.2. Rupa – organik dan geometri Warna – bebas Harmoni – rupa.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. teknik.3.1.2 Mengetahui penggunaan media. kertas warna. dan gam Teknik – kolaj 1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Aplikasi Seni 1.1 Persepsi Estetik 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1. dan warna Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.1.2 1. kefahaman.2.1 1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.1.1.2 Alat – gunting Bahan – kertas lukisan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 1.4.2.1. menamakan.1.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 13 28 . dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.1 1.

pokok dan awan).  Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya.  Murid menekap templat pada kertas warna yang diberi oleh guru secara individu. dan awan dengan bimbingan guru. dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna.  14 29 .  Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik. dinding. pokok bunga. Guru menunjukkan paparan slaid rumah. pokok. kertas lukisan dan kertas warna kepada setiap kumpulan. Guru mengedarkan templat (rupa : atap. Langkah 1   Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid menggunting kertas warna mengikut rupa atap. batu.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh hasil lukisan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menyatakan perbezaan antara lukisan dan kolaj. dinding. Aplikasi Seni  Guru menunjukkan contoh beberapa rupa rumah.

15 30 . Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 2  Murid menyusun dan menampal potongan kerta warna mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar “Rumahku”. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.

M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Capan Alam Semula Jadi Hiasan Tabung 60 minit Alat : berus. 3. dan teknologi dalam penghasilan corak. dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. kefahaman. harmoni. kajian. sejarah 16 31 . dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. palet. jalinan. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Aplikasi pengetahuan. 4.

1 Persepsi Estetik 2. palet.2 2.1.1 Teknik – capan (corak terancang) 2. 4.1 2.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik capan 2.2 Prinsip rekaan 2.1.1.1 2.2.1. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.3 2.3.2.4.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.2.1.2.2 Aplikasi Seni 2.2 2.1 2.1 2.1 Unsur seni 2.1.2.2 Alat – berus.4.2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.2 Murid dapat mengenal.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kefahaman. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 17 32 .2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.1.3 Ekspresi Kreatif 2.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. menamakan.STANDARD PEMBELAJARAN 2.4 Apresiasi Seni 2. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak dan sentuh Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan – dalam alam semula jadi 2.1 2.2.1.

 Langkah 3   Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan. 18 33 . Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan. Langkah 1   Sediakan sekeping kertas lukisan. warna. harmoni dan kesatuan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh karya corak yang terhasil daripada teknik capan. Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan. Bancuhkan warna yang hendak digunakan. Langkah 2  Sapukan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun. rupa.

Apresiasi Seni  Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.  19 34 . Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti. hasil tersebut boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4  ILUSTRASI AKTIVITI Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan.

2. sejarah seni. 4. kontra. kajian. garisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. dan teknologi dalam penghasilan corak.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Lukisan Alam Benda Corak Motif Huruf 60 minit Alat : (tiada) Bahan : kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan. oil pastel atau krayon Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh corak teknik lukisan dan CD lagu Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 20 35 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa ahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.

3. 2.1.1. teknik.krayon atau oil pastel Teknik – lukisan (corak terancang) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 2.2.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.1 2.1 2. Garisan – bersilang Rupa – geometri Warna – primer dan sekunder Kontra – warna Imbangan – bentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Aplikasi Seni 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.4. kefahaman.2.1 2.1.2.1 Unsur seni 2.4.2.1 2. menamakan.1.4 Apresiasi Seni 2.3. dan proses dalam penghasilan karya.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 Murid dapat mengenal.1 2.1. dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.2. 2.1 2.1.3 2.2 2.2 2.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 21 36 .1 Persepsi Estetik 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2.3 Ekspresi Kreatif 2.2.4.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas lukisan.2.2 Mengetahui penggunaan media.2 Prinsip rekaan 2.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru meminta murid menyanyikan lagu „ABC‟ dengan iringan muzik. warna. Ekspresi kreatif  Murid menghasilkan corak teknik lukisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. imbangan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik lukisan. dan kontra . 22 37 . Guru menunjukkan contoh-contoh corak bermotifkan huruf kepada murid. Langkah 1  Sediakan kertas lukisan dan warna pastel. rupa.    Aplikasi seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik lukisan. Langkah 2  Langkah 3  Guru membimbing murid menjalankan aktiviti mencorak dengan teknik lukisan. Murid menyatakan satu huruf yang paling disukai oleh mereka. Tuliskan huruf yang dipilih secara berulang dengan menggunakan pelbagai warna. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur garisan.

dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. palet. 2. Aplikasi pengetahuan. ritma. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Alam Semula Jadi Pembalut Buku 60 minit Alat : berus gigi. 3. kajian. kontra. jalinan. 23 38 . sejarah seni. dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik percikan Elemen Kreativiti dan Inovatif Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna STANDARD KANDUNGAN 1. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.

1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2.2.1 2.2.1 Persepsi Estetik 2.1.2 2.4 Apresiasi Seni 2.2 2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 2.2 2.2 Mengetahui penggunaan media.2.2.3 Murid dapat mengenal.2.3 Ekspresi Kreatif 2.1.1 2. palet.1.1.1.2. menamakan.1.3 2.1.2.4.1.1. teknik.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk 2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Prinsip rekaan 2.1 2.1 Unsur seni 2.3. dan proses dalam penghasilan karya 2.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.1.2 Alat – berus gigi.4. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 2. kefahaman.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.4.1.2 Aplikasi Seni 2. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.3. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 24 39 .2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.

rupa. kontra. dan harmoni. 25 40 . Langkah 1     Bancuh cat air atau tempera dalam palet. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan. Langkah 2  Susun daun di atas kertas lukisan.  Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan. Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun). Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan.  Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. warna. ritma dan pergerakan. Sediakan sekeping kertas lukisan.

Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering. Langkah 5  Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil kerja. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. 26 41 . Langkah 4  Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari.

ritma. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan pergerakan. sejarah seni. 2.palet warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik titisan Elemen Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Bahan : kertas lukisan dan warna air atau STANDARD KANDUNGAN 1. 27 42 . dan teknologi dalam penghasilan corak. jalinan. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 4. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Titisan Alam Benda Pembalut Hadiah 60 minit Alat : berus. Aplikasi pengetahuan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian.

2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.1.2 Aplikasi Seni 2.2 Mengetahui penggunaan media.4.1 2.4.3 Ekspresi Kreatif 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 1. Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak Imbangan – warna Ritma dan pergerakan – rawak 2.2 2.1 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. teknik.1.3.4 Apresiasi Seni 2.1 2.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Murid dapat mengenal. Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan 2.1.2.1.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.4.1.1.2 Alat – berus dan palet Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.1.3.1 Unsur seni 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.2.1 2. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 28 43 .STANDARD PEMBELAJARAN 2. kefahaman. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 2.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2 Prinsip rekaan 1. menamakan.2.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2.1.2 2.

warna. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan. Guru menunjuk cara untuk menghasilkan corak dengan teknik titisan. dan imbangan pada pembalut hadiah yang telah ditunjukkan. Buat bancuhan warna primer dan sekunder.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru memainkan lagu „Selamat Hari Jadi‟. Guru menunjukkan kotak yang telah disampul atau dibungkus dengan pembalut hadiah. Bancuh cat air atau tempera dalam palet.   Aplikasi Seni  Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak titisan. Guru bersoal jawab tentang majlis hari jadi yang pernah dihadiri oleh mereka. Celupkan berus dalam warna dan titiskan pada kertas lukisan secara bebas. Langkah 1     Sediakan sekeping kertas lukisan. Basahkan kertas dengan air. ritma dan pergerakan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak titisan.  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 2  29 44 .

Apresiasi Seni    Murid mempamerkan hasil kerja. 30 45 . Guru membuat rumusan dan memberi cadangan agar murid menggunakan karya mereka untuk dijadikan pembalut hadiah serta membincangkan harga untuk karya mereka. Langkah 4  Jemur kertas lukisan sehingga kering.STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3  ILUSTRASI AKTIVITI Ulangi langkah 2 dengan warna yang berbeza. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.

4. 3. 31 46 . dan budaya. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. magic pen. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model.M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Model Alam Benda Kenderaan 60 minit Alat : gunting dan pensel Bahan bantu Mengajar : : Contoh model yang sedia ada dan video cara membuat model EMK Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK Bahan : kertas warna. kajian. gam. bentuk. kotak. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. warna. dan teknologi dalam penghasilan model. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model 2.

1.4.2.1.2. gam.2 Prinsip rekaan 3.1. dan proses dalam penghasilan binaan Apresiasi Seni 32 47 . menamakan.1 3.1.2 3.1.4.1 3.1.3 3.4.3.4.2. kefahaman.4 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain Menghargai karya sendiri dan rakan Rupa – geometri Bentuk – 3D (konkrit) Warna – primer dan sekunder Murid dapat mengenal.2 3. teknik. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Unsur Seni 3.1 3.3 3.2.1.1.1 Persepsi Estetik 3.1 3.3 3.3 Ekspresi Kreatif 3. 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3. kotak dan magic pen Teknik – membentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.2 3.3. Mengetahui penggunaan media.4 Alat – gunting Bahan – kertas warna.2.1 Imbangan – semetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasiklan karya seni. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.3. Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 3.1.2.2 3.1.2 Aplikasi Seni 3. 3.2 3.1 3.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan beberapa contoh-contoh model kenderaan seperti bas, van, dan lain-lain. Guru menerangkan unsur bentuk dengan menekankan bahawa bentuk boleh dijadikan model kenderaan. Guru menyatakan ciri-ciri sebuah model kenderaan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model kenderaan (bas). Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas menggunakan kotak dan kertas warna.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan model kenderaan (bas) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Meratakan gam dan membalut kotak berbentuk kuboid menggunakan kertas warna yang pertama.

Langkah 2

Melakarkan tingkap dan pintu bas menggunakan pensel pada kertas warna yang kedua. Menindih lakaran menggunakan magic pen. Menggunting dan menampal pada badan bas. Membuat tayar menggunakan kotak terpakai. Menekap bulatan tayar menggunakan duit syiling, tudung botol, dan lain-lain. Menggunting tekapan, mewarna, dan menampal tayar pada badan bas.

 

Langkah 3
 

33 48

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 4

ILUSTRASI AKTIVITI

Membuat kemasan secara kreatif dengan menambah aksesori pada badan bas seperti cermin, lampu, dan lain-lain.

Apresiasi Seni

  

Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan model bas. Murid menerangkan fungsi model yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.

34 49

M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Origami Alam Benda Baju Kemeja 1 jam Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, magic pen dan pensel warna Bahan Bantu Mengajar : Contoh origami baju yang sedia ada, slaid atau VCD origami EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

35 50

1 Murid dapat mengenal.2.4 Apresiasi Seni 3.1 3.2.3 3.1.3.1. 3.2. Rupa – geometri Bentuk – konkrit Warna – primer dan sekunder Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2.1 3. menamakan. Menceritakan karya sendiri secara lisan.3 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1. Menghargai karya sendiri dan rakan.2 Mengetahui penggunaan media.1.1 Unsur Seni 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.4.1.1.2.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.3 Ekspresi Kreatif 3.2.1 3.1.2 Prinsip rekaan 3. 3.2 3.2 Aplikasi Seni 3.1.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas A4 berwarna. kefahaman. dan magic pen Teknik – lipatan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. gam.3.1 3.2 3.1.2.1 3. 36 51 .2 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.4. Mempamerkan karya yang dihasilkan.1 3.1 Persepsi Estetik 3.1.3.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.

Langkah 4   Hujung bawah kertas dilipat ke belakang (2cm). Langkah 1  Menyediakan kertas origami atau kertas A4. warna. seterusnya bahagian A ke bahagian B. Lipat dua kertas secara menegak (bahagian A ke bahagian C) untuk mendapatkan bahagian tengah kertas. Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan untuk menghasilkan origami. dan rupa dalam penghasilan origami baju. Murid-murid melihat dan mengenal pasti bahagianbahagian yang terdapat pada baju sebenar dengan origami baju.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh-contoh baju sebenar dan contoh origami baju. Langkah 2   Langkah 3  Lipat hujung bahagian C secara menyerong ke luar bagi penghasilan lengan baju.  37 52 . warna. Aplikasi Seni   Guru menayangkan video cara membuat origami baju Murid menyatakan bahagian-bahagian baju yang terdapat pada origami. Rujuk Lampiran B  Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan origami baju dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Guru menerangkan unsur bentuk. Buka semula lipatan tersebut. Lipatkan bahagian ke bahagian B. dan rupa. Hujung bawah kertas bahagian A dilipat menyerong ke bahagian B untuk menghasilkan kolar baju.    Guru menerangkan unsur bentuk. Ulangi langkah yang sama untuk bahagain C. Ulangi langkah yang sama untuk bahagian A.

Langkah 6  Hasilkan corak pada bahagian hadapan origami baju. Membuat kemasan pada origami baju yang dihasilkan. Langkah 7  Apresiasi Seni  Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan origami baju. Murid menerangkan fungsi dan corak pada origami baju yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Langkah 5  Bahagian bawah kertas dimasukkan ke bawah bahagian kolar baju.   38 53 .

39 54 .

jalinan.M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Wau . Bahan Bantu Mengajar EMK : : Model wau dan CD lagu Wau Bulan Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN 1. dan budaya. 40 55 . rupa. kontra. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. krayon. atau pensel warna Bahan : lakaran wau pada kertas A4. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Mewarna Alam Benda Wau Bulan 60 minit Alat : (tiada) pastel. 4. kajian. dan teknologi dalam penghasilan wau. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. sejarah seni.

2.1. 4.1 Persepsi Estetik 4.4.4 Apresiasi Seni Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.1.4. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2.1.2 4. 4.2 Prinsip rekaan 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya. dan bahan gantian Teknik – lukisan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4 4.2.1 4.1 Mengaplikasi pengetahuan.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. Garisan – melengkung Rupa – organik dan geometri Jalinan – tampak Warna – primer Murid dapat mengenal. kefahaman.1. 4.3. krayon.2 Aplikasi Seni 4. menamakan.2 Kontra – warna Imbangan – simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.3.2.1.1 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1.2. 4.1 4.2. 41 56 .1 4.1.3.2.2.1 4.1 4.4.1.1 Unsur seni 4.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.3 Mengetahui penggunaan media.3 Ekspresi Kreatif Alat – (tiada) Bahan – lakaran wau pada kertas A4 .2. kefahaman.1.3 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4. 4.1.1.3.2 4.2 4.1.2 4.

Ekspresi Kreatif Langkah 1   Mengedarkan lakaran wau. Mari sini kawe-kawe. Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Mewarna lakaran corak dengan pensel warna. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan. warna. Buat wau bersamo-samo. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi.   Mempamerkan karya seni pada papan pamer. Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Menyanyikan lagu „Wau Bulan‟ dengan iringan muzik Ala ewah ewah bule. rupa.  Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. Aplikasi Seni   Menunjukkan contoh wau sebenar. Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi. dan jalinan Prinsip Rekaan – kontra (warna) dan imbangan (simetri). Langkah 2  Langkah 3  Membuat kemasan. Wau bule teraju tigo. Memilih media dan warna yang digemarinya. 42 57 . pastel atau krayon.

2. rupa. contoh anyaman yang telah dihasilkan dan CD lagu EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK STANDARD KANDUNGAN Bahan : dua helai kertas A4 berlainan warna 1. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. 3. kajian. 43 58 . kontra. dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .M E GENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Masa : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Alam Semula Jadi Anyaman Kelarai 60 minit Alat : gunting dan gam Bahan Bantu Mengajar : gambar. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. warna. dan teknologi dalam penghasilan anyaman.

1.2. 4.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.1.2.1. 4.2.1.2.4 4. 4.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3.1.1.2.2.1 4.1 4. dan kemahiran 4.1.2 4.3 Ekspresi Kreatif Alat – gunting Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam Teknik – anyaman kelarai Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 4.1 Persepsi Estetik 4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Teknik – anyaman kelarai Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2 4.2 Prinsip rekaan 4.1.2 4. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1 4. menamakan.3 Mengetahui penggunaan media.2 4.1.2.2.2.3 4.3.3. kefahaman.2 4.1 4.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.3.2 Aplikasi Seni Ritma dan pergerakan – ritma biasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. kefahaman.1 4. Mempamerkan karya seni yang dihasilkan Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis Menghargai karya sendiri dan rakan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D Garisan – lurus dan selari Rupa – geometri Jalinan – tampak dan sentuh Warna – primer Murid dapat mengenal.3.1.1 Unsur seni 4.1.4 Apresiasi Seni 4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 4.3. teknik dan proses dalam penghasilan karya Memahami teknik dalam penghasilan kraf 44 59 .

  Mengenal media atau bahan gantian.  Menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara lipatan dan guntingan. warna. Langkah 3  Membuat kemasan pada hasil kerja. jalinan. Menunjuk cara menyediakan anyaman kelarai mata bilis bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Nyanyian lagu ”Kalau Rasa Gembira” dengan iringan muzik Kalau rasa gembira. tepuk tangan 2x Kalau rasa gembira. 45 60 . Ekspresi Kreatif  Murid membuat langkah berikut dengan bimbingan guru Langkah 1  Memilih media atau bahan gantian. kata hooray 2x Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira buat semua. rupa. Prinsip Rekaan – ritma dan pergerakan. Aplikasi Seni   ILUSTRASI AKTIVITI Menunjukkan contoh kelarai mata bilis. petik jari 2x Kalau rasa gembira. Bersoal jawab tentang: Unsur Seni – garisan. Langkah 2  Membuat anyaman kelarai mata bilis seperti yang telah ditunjukkan. hentak kaki 2x Kalau rasa gembira.

Contoh: anyaman kelarai amat terkenal di negeri Kedah. Kelantan. dan Terengganu.  Mempamerkan karya seni pada papan pamer. 46 61 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Apresiasi Seni  Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya.

 62 .PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 1 ini. UPSI dan IPGM Guru-guru Pendidikan Seni Visual Tahun 1 di sekolah Rintis KSSR Pendidikan Seni Tahun 1 2009. Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1.  Pensyarah Pendidikan Seni Visual. UiTM.

63 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->