Anda di halaman 1dari 53

TOT KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

Pengajaran dan Pembelajaran KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL Yang Cemerlang

Pengajaran dan Pembelajaran yang Cemerlang

-Sentiasa bekerja lebih dari masa wajib & sentiasa rebut peluang untuk hulur pertolongan. - Rasa terbeban & tertekan dengan tugas yang mencabar, bertindak ala kadar saja. Buat yang biasa-biasa saja, jangan susah-susah.
- Mementingkan kualiti. Sentiasa muhasabah diri dan berusaha meningkatkan prestasi.

- Sentiasa positif,anggap tugas/tanggungjawab sebagai satu peluang.Peluang perlu direbut kerana tidak datang kepada semua orang.

Pengajaran Pembelajaran
CnT Senantiasa muhasabah diri untuk tingkat prestasi Sentiasa guna BBM & ICT Sentiasa mempelbagaikan kaedah dan melahirkan inovasi

Objektif Modul P & P Cemerlang


Pada akhir kursus ini peserta dapat:

Membimbing guru-guru menghasilkan P&P cemerlang dengan cara:


Mengenal

darjah Menggunakan modul strategi pengajaran dan pembelajaran (12 modul PPK) Menggunakan data daripada post-mortem dan

pasti masalah sebenar p&p di bilik

headcount

Maksud Pengajaran dan Pembelajaran

Definisi pengajaran
- memindahkan ilmu - memperkembang potensi individu - membolehkan individu mengaplikasikan ilmu serta menyumbang kepada keharmonian, agama, keluarga, masyarakat dan negara.

Definisi pembelajaran
Mencerap ilmu Menyimpan ilmu Mencanai ilmu Menyatakan ilmu dalam bentuk penulisan atau lisan

Piramid pembelajaran

IF I HEAR , I FORGET IF I SEE , I REMEMBER IF I DO , I UNDERSTAND


10 % 20 % 30 % 50 % Apa yang kita baca Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar dan lihat 70 % Apa yang kita bincang dengan orang lain 80 % Apa yang kita alami sendiri 95 % Apa yang kita ajar kepada orang lain
______% ______% ______% ______% ______% ______% ______%

Proses Pengajaran dan Pembelajaran


6 komponen pengajaran dalam bilik darjah
Induksi Introduction Kandungan Content Pengayaan, Pengukuhan, Pemulihan
Enrichment Enhancement Remedial

Aktiviti Activity

Perkembangan Extension

Penilaian Evaluation

Pembelajaran yang menarik minat pelajar hasil daripada:


Project Quiz Story Experiment Game Song/rhyme

PELAJAR DIBAHAGIKAN KEPADA 3 KUMPULAN Murid cemerlang Murid sederhana Murid kurang menguasai

PENGAJARAN DARIPADA AL-QURAN


Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam ramai dari jin dan manusia yang mempunyai qalbu, tetapi tidak mahu mengerti dengannya dan mempunyai mata, tetapi tidak mahu melihat dengannya, dan mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai (daripada hidayah Allah)

Surah Al-Araf : 179

Pengajaran yang Berkesan

DEFINISI CEMERLANG
PENCAPAIAN YANG MELEBIHI APA YANG DIJANGKA

SOALAN

Apakah elemen-elemen P&P yang cemerlang? Berikan hujah-hujah untuk menyokong pendapat anda itu.
Bagaimanakah anda membimbing guru-guru untuk mencapai satu pengajaran yang menarik dan berkesan?

SKPM/ instrumen nazir sebagai senarai semak

Kepimpinan Bercapah /kepimpinan kendiri: Elemen senarai semak/ guru bentang elemen Meningkatkan kemahiran - Pertandingan Pembentangan modul PPK / teknik-teknik / kaedah Pencerap & Bimbing guru menggunakan 12 modul PPK (KP,KB,RS, GB,P) Pengiktirafan P & P ( Set Induksi, Latihan, strategi/kaedah)

Tandakan _/ kepada pernyataan yg menggambarkan diri anda: 1.Pakaian sentiasa sesuai, kemas, bersih, mematuhi arahan dan surat pekeliling 2.Berinteraksi secara sopan, menggunakan nada suara yang sesuai 3.Mewujudkan suasana riang yang merangsangkan pembelajaran 4.Menepati masa 5.Mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka 6.Bersifat mesra, mudah didekati, dan sedia membantu

Pengajaran dan Pembelajaran yang Cemerlang

Rancangan Pelajaran Tahunan. Rancangan Pelajaran Harian. Perwatakan dan peranan guru Pengurusan bilik darjah Motivasi Set Induksi Bahan Bantu Mengajar / PSS

Pengajaran dan Pembelajaran Yang Cemerlang (sambungan)


Penyampaian

Pelajaran Teknik Penyoalan Guru Penglibatan Murid Peneguhan Pengiktirafan Latihan dan tugasan

dan Perkembangan

Pengajaran dan Pembelajaran yang Cemerlang (sambungan)


Pemeriksaan

latihan dan tugasan murid (kerja rumah)

Penutup

/ Refleksi penilaian terhadap pengajaran yang telah dilaksanakan / Pengayaan/ Pemulihan (rujuk aktiviti program)

Pengukuhan

Kejayaan Pengajaran & Pembelajaran berkait rapat dengan sifat dan sikap guru itu sendiri. Segala-galanya bermula daripada

Rancangan Pelajaran Tahunan


berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran terkini mesti ikuti takwim sekolah mesti agih kepada mingguan ( catat modul yg akan diguna) Siap sebelum P & P bermula (Januari)

Rancangan Pelajaran Harian guru mengandungi:

Rancangan Pelajaran Harian.

objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur - merangkumi pengetahuan & kemahiran yang perlu dikuasai)

Mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid.


bersambung...

Rancangan Pelajaran Harian.

Aktiviti: Cara bagaimana hendak mencapai objektif: bersesuaian dengan keupayaan murid dan masa diperuntukkan Penilaian kendiri secara bertulis - objektif P & P tercapai / tidak, untuk kenal pasti kelemahan dan kekuatan murid & rancang /lakukan penambahbaikan

Perwatakan dan peranan guru


Sebagai muaalim - menitiskan ilmu yang benar kepada sesama manusia agar dapat merealisasikan fungsi. Sebagai muaddib - mempertingkat adab & sikap murni. Sebagai mursyid - memberi petunjuk ke arah jalan yang benar bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai mudaris - memainkan peranannya sebagai pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran

Perwatakan dan peranan guru


Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: -PAKAIAN- sesuai, kemas, bersih, Patuhi arahan dan pekeliling -KOMUNIKASI sopan, nada suara - sesuai -SENTIASA WUJUDKAN suasana riang yang merangsangkan pembelajaran -MENEPATI MASA -KENALI semua murid dan prihatin pada keperluan mereka - MESRA, mudah didekati & sedia membantu

SET INDUKSI
menarik

perhatian dan merangsang minat murid (kecerdasan pelbagai dll) menjurus ke arah kesediaan minda murid (dikaitkan dgn pelajaran lepas, isu semasa, dan persekitaran) mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid

Penyampaian dan Perkembangan Pelajaran


mengamalkan prinsip asas ( mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak) hubungkait dengan kehidupan harian murid menggunakan bahasa (laras / istilah) yang mudah dan tepat. aktiviti - memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran
bersambung...

Penyampaian dan Perkembangan Pelajaran


MENGGUNA.. masa dengan optimum bahan yang relevan dan sesuai BBM / ICT (TMK) menarik pendekatan dan kaedah berpusatkan murid aktiviti mengikut tahap kebolehan murid bersambung

Penyampaian dan Perkembangan Pelajaran


aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik, naturalis) aktiviti melibatkan pelbagai deria menggalakkan murid peroleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru menerapkan kemahiran berfikir

Penyampaian dan Perkembangan Pelajaran


melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan, dan kekeluargaan) luwes (fleksibel) mengikut situasi penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk lisan / penulisan / pemerhatian

Teknik Penyoalan Guru

mengikut pelbagai aras kognitif (con. berdasarkan Taksonomi Bloom) daripada mudah kepada sukar soalan bertumpu dan bercapah soalan yang jelas maksudnya / boleh difahami menyebarkan soalan ke seluruh kelas

Teknik Penyoalan Guru


memberi

masa untuk murid berfikir mencungkil jawapan daripada murid mengalih arah soalan kepada muridmurid lain memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid

Penglibatan Murid
Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan:

membawa peralatan atau bahan yang diperlukan untuk P & P semasa. membuat persediaan awal membuat catatan daripada pengajaran guru mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan membuat rujukan spontan
bersambung...

Penglibatan Murid
menjalankan

oleh guru berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan bahan memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan). Guru muda (peer-teaching)

aktiviti yang dirancang

Peneguhan / Pengukuhan / Pengayaan / Pemulihan


Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: beri pujian - lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik beri teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid

Latihan dan tugasan.


latihan / tugasan (projek / kerja rumah) :

mengikut keupayaan dan kebolehan murid. Mempelbagaikan jenisnya tugasan berhubung kait dengan tajuk yang dipelajari menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan Volume kerja mengikut aras keupayaan murid

Guru mengakhiri pengajaran dengan: membuat penutupan kognitif. (rumusan dijalankan sama ada oleh guru/murid atau membuat penilaian secara lisan / tulisan).

Penutup / Refleksi

membuat penutupan sosial / hubung kait. (kenyataan dan persediaan untuk mententeramkan emosi murid bagi pelajaran akan datang). menyatakan status objektif P & P semasa. menyatakan kuantiti pencapaian P & P dan defisit pembelajaran. menyatakan bentuk pemulihan atau jumlah pemulihan/ pengukuhan perlu dilaksanakan.

Pemeriksaan latihan dan tugasan murid


menunjukkan kesalahan murid periksa dalam tempoh / kekerapan yang munasabah beri ulasan membina. beri penghargaan kepada hasil kerja yang baik memastikan ADA pembetulan Membuat post-mortem terhadap jumlah tugasan yang diberikan dan pemeriksaan hasil kerja murid

Pengurusan Bilik Darjah dan Motivasi


Suasana pembelajaran kondusif, informatif & pengurusan kelas yang baik: suasana kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya: bilik darjah selamat, bersih, ceria, kemas, dan susunan perabot yang bersesuaian dengan aktiviti) Informatif, ada ruang motivasi, berkarya dll

kehadiran & kesediaan murid untuk belajar


bersambung...

Pengurusan Bilik Darjah dan Motivasi


mewujudkan dan memanfaatkan sudut

mata pelajaran ada peraturan kelas & dipatuhi mengenali kekuatan dan kelemahan diri kawalan murid dengan menggunakan pelbagai teknik (mata, nada suara, mimik muka, dan bahasa badan)

Menggunakan BBM
Mengamalkan budaya menggunakan BBM secara berkesan BBM disediakan secukupnya Penggunaan buku teks secara maksimum dan berkesan Penggunaan ICT / TMK Penggunaan akhbar dan majalah dalam bilik darjah

HATI

Punca segala kemahuan:

Sedar diri Tegas diri Jujur dan ikhlas Bersemangat

Perhatian penuh terhadap sesuatu memerlukan kombinasi komponen berikut:


2 MATA 2 TELINGA 1 MINDA 1 MULUT 1 HATI ANGGOTA FIZIKAL LAIN

Tuan-tuan dan puan-puan akan melihat satu keputusan ujian yang telah diperoleh di akhir sesi untuk diperbincangkan

CABARAN UNTUK MENJADI PEMIMPIN INSTRUKSIONAL YANG BAIK


1. Tidak Yakin Diri 2. Kurang ilmu /Kemahiran dalam p & p 3. Sibuk ( GB/ Pengetua / guru ) 4. Kekangan masa BANYAK TUGAS SAMPINGAN SECARA TIBA-TIBA. 5. TAKUT PENOLAKAN - TAKUT GAGAL 6. 7.

Hindari penyakit excusitis


Orang gagal- menderita sakit excusitis-pakar psikologi Excusitis=penyakit kegagalan (hampir semua orang hidapinya)

Makin berjaya, makin kurang beri/cari alasan

Orang tak berjaya akan cepat beri alasan kenapa ianya gagal Jika pelajari cara orang berjaya, semua alasan gagal ada, tapi tak disebutkan
Penyakit excusitis paling parah ~ excusitis kesihatan ~ excusitis umur ~ excusitis nasib ~ excusitis inteligensi

Elakkan dibebani takut untuk mencuba:


~ gagal ~ sesuatu yang tak dikotakan/ hangat tahi ayam ~ kerana tak cukup / belum sedia ~ buat keputusan salah ~ kepada penolakan takut gagal lebih buruk dari gagal

JANGAN BERHENTI
Bila sesuatu kesilapan berlaku Bila jalan diikuti kelihatan sukar Bila mahu tersenyum tapi terpaksa mengeluh Bila kerunsingan menekan . Berehatlah seketika tapi jangan berhenti

Kehidupan aneh dengan liku & simpangnya kita pelajari & banyak kegagalan terjadi Bila hampir menang.hadapi kesulitan Jangan mengaku kalah, walau langkah nampak lambat Anda mungkin berjaya Jangan berhenti ketika anda kelihatan paling buruk

KALAU ADA SUMUR DI LADANG BOLEH SAYA MENUMPANG

MANDI

DAN
KALAU ADA JARUM YANG

PATAH