Anda di halaman 1dari 1

Jl. Sabirin 22, Kotabaru, Yogyakarta. Telp.

1=C 4/4
/rlode rato

Arr.:

Ll5
v 5 ,, 4

21

,'

21
1-r
6 6
2 2

'
tf,r-iT'

?
i
6
2

6.01
4.0-I
2.05
2.04

gZ74) 561145

PS Qangkakala

6'6 5

4lg

411112

1-T 1'1 2

.4.

5...

,,.
i..

}
11I
I-4 'lr 4 5 5
l. Tu - l{AN a-da*lah gem-ba-Ia-ku, Takkan ke-}curan6an a j2, A : ku ti-dak ta-hu! ba-ha-yr,. sebab Engkau beier-ta I

ls

L5
\-/ ,5-.-5

3 i..J.-J 2 .r
) i i i\J

1rl-11
....., \\--,

I-

Ga

i L

26
1,r
62
22

membaring-han

6
4

o67
o43

1i i 5.?
r-4444J

o t7:

r{4{11e5

-fi
J?

?24Jm
r+ f-:2
fi
25? JT-I
255J'T-

1.

3,
5.

,r)),
rfr-

--I
I-amomb 1mb1n6-ku he a-1r

I.

j.

'7 2 li .6 .5

?5

.L 3 5.1

9..r--1 'F:6|? aT.5

Di padan6 y6 berumput hi - Jau.


f-tu-Inh y6 menghlbur a
Itu.

- ku

REFRAIN

.1 7

ku.
ku;

oiT m 6'-i ? J

dan ton6kat - I'lu,

da-l'lu

l-.o.

\ 7 2.4:2
2 5 7 . ? .7
2 5 5 ,2- ,5

,t

7L
?-I

Y8 tenanil; I:- n mc- nyegar-kan -Ji-wa-

f ? |j. j,

.t 7 6l*7';6 2
3 tri
l,,?2-:f -.- 41, r-l . 5 5 t lr. t(
1. i 7 i I, i i
t--Z I i Tr-'t :l ? t la i
t-t1 L 2 I L 5 , .J ;, 2 I r r-r . r 2 r lE.2 2
t1

ku.

I:- a rne-nuntun-l<u

13.-,3 ry
/ 5I5,3

2
q

-Tlli..in
lJfr|:.l*i

?
q

Nya.

se-ka-ri - pun

ll

,t

,)

.T
.''..-

t7
.3

\*

55

(')

r--:

+l
\-./

11

b
ts./l

L ?

I t

Da_rn&_

5.1i
3 .3 3

6 i.-n
i-1,:zt 4 4.r 14 5 ,5 5
a- Icu ber-ja
- lan

ll _Jt45
ll .3t3
ll - r--rlt.3 6 5

an.

1:'i
, ,

Se-bab a -

Dalam

lem-bah ke-kelam-

3m
e-T6-*t
,3 5
,ly 11
,A

CODA

i . (. ,)
3 r (. .)
5 . (; .)
1 . (. .)

dt Ja-Ian y6 bc-nrrr. O-leh liat.-na

3
I.t

i.
1.
lcu

-n
.1 2

4 ,4

ffi 1-

4 4l

Z-ii

4 4 lr .4 4 4f

a-kan cll - an da-Iam Rumah Ba--'

1
lg

Paduan Suara rQanghakslar

Yogy'akarta, 2t1 Febr.

L,)

pa s'panjang m0_ sa.

ill

@tpr'.

1-tB5