Anda di halaman 1dari 4

1

1. Asas Kebebasan Berakad:


Sunan At-Tirmizi:

Dari Amr bin Auf al-Muzani, bahwa Nabi saw. bersabda: Berdamai itu boleh di
antara orang-orang Islam, kecuali berdamai yang mengharamkan sesuatu yang halal
atau menghalalkan sesuatu yang haram. Orang-orang Islam itu selalu setia terhadap
syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau
menghalalkan sesuatu yang haram.
2. Riba:
Riba fadl
Sahih Muslim:

Dari Abi Said al-Khudri, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Emas ditukar dengan
emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan
kurma, garam dengan garam, harus sama kadarnya dan kontan. Adapun orang yang
menambah atau minta tambah, maka sungguh dia telah melakukan riba. Orang yang
mengambil dan yang memberi dalam riba adalah sama.


*


Dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah saw bersabda: Kurma ditukar dengan
kurma, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam, harus sama
kadarnya dan kontan. Adapun orang yang menambah atau minta tambah, maka sungguh
dia telah melakukan riba, kecuali barangnya berbeda (berbeda jenisnya).
Riba Nasiah
Sahih Muslim

2
Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi saw. bersabda: Riba itu hanya ada di
nasiah
Ancaman riba
Sahih Muslim:

*Dari Jabir: Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan riba, yang menyuruh
memakan riba, penulisnya da dua orang saksinya. Dia bersabda: Mereka adalah sama.
3. Jual beli
Musnad Ahmad:

*

Dari Rafi bin Khadij, di berkta, Rasulullah ditanya: Pekerjaan apa yang paling bagus?
Rasulullah menjawab:Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual
beli yang benar.
Sunan Ibn Majah:

*

Dari Abi Said al-Khudri, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Jual beli itu
hanyalah saling rela
Khiyar
Sahih Bukhari*


Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw. bersabda: Dua orang yang melakukan jual
beli mempunyai hak khiyar selagi keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan
terbuka, maka jual beli mereka diberkahi. Jika keduanya berbohong dan tidak terbuka
maka berkah jual beli mereka dihapus.

*Dari Ibn Umar ra. dari Nabi saw. Dia bersabda: Tidak ada jual beli antara dua orang
yang berjul beli sampai mereka berpisah kecuali jual beli khiyar.

Sahih Muslim


*
Dari Abi Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang
membeli seekor kambing yang tidak diperah sehingga ambing susunya penuh, maka ia
boleh memilih selama tiga hari, ia boleh menahannya atau mengembalikannya dengan
menambah satu sha kurma (sebagai ganti perahannya).
Jual beli garar, menipu dan belum dimiliki
Sahih Muslim

*
Dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan lemparan
kerikil dan jual beli garar.
Sahih Muslim

*


Dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. melewati seonggok makanan, kemudian
memasukkan tangannya di dalamnya, lalu jari-jarinya mendapatkan basah-basah.
Kemudian Nabi bertanya: Apa ini wahai yang punya makanan? Dia menjawab: Itu
kena hujan wahai Rasulallah. Rasulullah bersabda: Kena apa tidak kau letakkan di
atas makanan tersebut agar dilihat orang? Siapa saja yang menipu maka bukan dari
golonganku.
Sunan ibn Majah

*

Dari Hakim bin Hizam, dia berkata: Saya bertanya, Seorang laki-laki minta kepadaku
untuk menjual sesuatu yang tidak aku punya, apa saya boleh menjualnya? Rasulullah
menjawab: Jangan menjual sesuatu yang tidak kau punyai.
Larangan Menawar barang yang ditawar orang lain dan mencegat penjual di tengah jalanDari Ibn Umar ra. berkata: Rasulullah melarang membeli (menawar) barang yang

4
sedang ditawar orang lain.
Sahih Muslim

Dari Abdillah, dari Nabi saw. bawasanya Dia melarang mencegat dagangan (di tengah
jalan).