Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetics and Phonology in Malay Language) BMM3108 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghuraikan teori fonetik dan fonologi; artikulasi dan artikulator; 2. Menjelaskan huruf-huruf dan simbol fonetik; fonem, fonem segmental, fonem suprasegmental; sebutan dan penyukuan dalam Bahasa Melayu; 3. Membuat latihan sebutan dan penyukuan sebutan; 4. Membuat latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan; 5. Membanding beza, menilai, dan menjelaskan tentang sebutan baku dan membuat latihan sebutan baku. Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi, artikulasi dan artikulator, huruf-huruf dan simbol fonetik, fonem : fonem segmental, fonem suprasegmental, latihan sebutan dan penyukuan sebutan, sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman, dan latihan mentranskripsi. This course elaborates on phonetic and phonology theories, articulation and articulators, alphabet and phonetic symbols, phonemes, segmental phonemes, super segmental phonemes, pronunciation and syllablication in Malay language, pronunciation and syllablication exercise, pronunciation and syllablication transcription, and standard pronunciation.

Sinopsis

1
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Belakang. Tengah. Perbezaan • Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu • Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Artikulasi dan Artikulator • Alat-alat Artikulasi • Artikulasi Vokal Artikulasi dan Artikulator • Artikulasi Konsonan • Artikulasi Diftong Huruf-huruf dalam Bahasa Melayu • Vokal • Konsonan (asal. gandingan. pinjaman. rangkap) • Diftong Simbol Fonetik dalam Bahasa Melayu • Vokal • Konsonan • Diftong Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu • Vokal Hadapan. Nada • Jeda.Tajuk 1 Kandungan Teori Fonetik dan Fonologi • Definisi. Nasalisasi • Diftong Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu • Konsonan Letupan • Konsonan Geseran • Konsonan Getaran Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu • Konsonan Sengauan • Konsonan Separuh Vokal • Konsonan Pinjaman Fonem dalam Bahasa Melayu • Fonem Vokal • Konsonan Fonem Suprasegmental dalam Bahasa Melayu • Maksud Prosoni dan Kelantangan Suara • Tekanan. Panjang Pendek Latihan Sebutan dan Penyukuan Sebutan • Vokal • Konsonan 2 Jam 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 11 3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Rujukan Tambahan Abdullah Hassan (penyunting) (1983).Tajuk • 12 Diftong Kandungan Jam Latihan Transkripsi Sebutan dan Penyukuan Sebutan • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Vokal • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Konsonan • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Diftong Sebutan Baku Kata Terbitan • Imbuhan Awalan • Imbuhan Akhiran • Imbuhan Apitan Sebutan Baku Kata Pinjaman • Dari Bahasa Inggeris dan bahasa Eropah yang Lain • Dari Bahasa Arab • Istilah Agama Latihan mentranskripsi satu perenggan sepanjang 150 ke 200 patah perkataan. Asmah Hj Omar. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. (1982). Ilmu Fonetik dan Linguistik. Mardian Shah Omar (2006). (1980). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. 3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Kuala Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Indirawati Zahid. Rencana Linguistik. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. (1977). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. JUMLAH 3 13 3 14 3 15 3 45 Penilaian Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Rujukan Asas Abdullah Hassan. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lutfi Abas. (1985). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. 4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Raminah Sabran dan Rahim Syam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1975). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.