Anda di halaman 1dari 24

1

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK


DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa. 2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal

ii.

Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa Klausa Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri) unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya.

iii.

STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Zaba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

ii.

Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri)

Ayat y
y

Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata,frasa & klausa

3. Tujuan y Harus mpunyai tujuan y Tujuan dtentukan oleh penulis y Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif y Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan. 4. Penerimaan y Wacana harus mpunyai penerima y Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. 5. Maklumat y Wacana harus mpunyai maklumat y Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal. y Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. 6. Keadaan y Wacana harus relevan dgn situasi ujaran y Harus sesuai dgn keadaan y Perkataan, frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7. Interteks y Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain y Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana y Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. Era sebelum merdeka y Dilakukan oleh pedagang, pengembara & penjelajah y Penulisan ttg B.Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin.

Wacana y Unit bahasa yg melebihi batas ayat y Terdiri dpd; - Ayat - Sejumlah ayat - Susunan ayat - Ceraian bab - Buku - Dialog dsbg y Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks

KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1. Tautan y Keserasian hubungan antara linguistik y Keserasian frasa dgn ayat y Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2. Rencana y Kesinambungan idea yang bermakna y Asas dlm pembinaan wacana

1522 penemuan perihal B.Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) - Buat catatan dlm B.melayu - Menyusun daftar kata Melayu Itali Vocaboli De Quedti Popoli Mori - Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 - Golongan pengembara, pedagang masih terus menulis B.Melayu dgn rumi. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia. - Terus berkembang - Asas budaya yg hampir sama. - Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 - Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat - Dri Raja Ternate Raja Timor

Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi

PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan. Abad ke-20 B.Melayu jadi alat perhubungan moden. Peranan menerbitkan kamus, buku dlm pelbagai bidang ilmu. PENGGUNAAN B. MELAYU DLM P/P y Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM y Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran. y Mengukuhkan perpaduan kaum y Meneguhkan nilai2 murni. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU y B.Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang
y

Era selepas merdeka y Sebelum 1969 - Dikenali sbg bahasa Melayu


y

Menonjolkan cara kehidupan bangsanya. Penggunaan bahasa; - Membina martabat bangsa - Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan - Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa - Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.

Sesudah 13 Mei 1969 - Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20

PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan. Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal, leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1. Mengekpresikan perasaan - Bayi menyatakan kehendaknya - Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran - Meluahkan perasaan 2. Mengekpresikan diri - Penulis mengekpresi diri melalui tulisan - Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3. Saluran perumusan maksud - Melahirkan perasaan - Menciptakan kerja sama - Mewujudkan pelbagai aktiviti - Merencanakan masa depan

4. Unsur kebudayaan - Nyanyian, pelbagai aktiviti seni - Mengambil bahagian - Mengggalakkan integrasi - Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat - Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5. Alat pengawalan social Informasi masalah social - Pendidikan moral dan - Pendedahan gejala social yg negative 6. Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran - Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan - Luahan secara lisan - Paparan melalui bahasa badan 7. Alat perakam Merakam semua yg dlihat, ddengar, @ dibaca - Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa. 8. Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan - Hakim mbicarakan pesalah 9. Pencetus ideasional - Mengeluarkan idea - Menceritakan pengalaman - Menghuraikan sesuatu pengalaman - Mhasilkan bahan penulisan

10. Sebagai alat komunikasi - medium utk lawan bicara - menyampaikan pesanan melalui tulisan 11. Mengungkap interpersonal manusia - Membangun hubungan social - Penyapaan, pertuturan - Tekstual 12. Menunjukkan sudut pandang kita - Bahasa menjadi cermin diri kita - Asal-usul bangsa - Pendidikan kita - Mencerminkan keperibadian 13. Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi - Bahasa menyebarkan maklumat 14. Pendukung perkembangan ICT - Bahasa membantu penguasaan ICT - Pemilikan ICT - Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri. Sumarsono (2004:72) y Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia

Bloomfield Bow-bow bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain. Ding-dong Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam. Pooh-pooh Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14) y Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)
y

Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi

Harimurti Kridallaksana (1982:55) y Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302) y Bahasa terbentuk dri dialek y Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama. Nik Safiah Karim (1975) y Bahasa terbentuk dri symbol

2 STILISTIK
y y

Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera. Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera.

Nik Hassan Basri y Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan y Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas y Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera. 2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i. Menganalisis system linguistic karya sastera ii. Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya. 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i. gaya bahasa perbandingan - Imejan - Metafora - Personifikasi - Pleonasme - Simile ii. Gaya bahasa pertentangan - Hiperbola - inversi - paradox gaya pertentangan - aliterasi - anaphora - asonansi - epifora - rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan - sinkof - mengalami pengguguran bunyi

DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan; - Objek & peristiwa - Gagasan - Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera. Zaba y Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.
y

iii.

iv.

Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan,

v.

gaya bahasa pertautan - menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya. Contoh,....batang hidungnya pun tak nampak. Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh, loceng pagi..... menggambarkan ayam berkokok. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain. Contoh, ....perangai kamu ni mcm Mat Jenin. Metanimia Menjelaskan ttg nama.... Contoh, jenama sesuatu brg. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar. Contoh, beranak bersalin.

Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan

Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu. STILISTIK DLM BAHASA 1. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian, mudah.. Cenderung mggunakan ayat pendek. Tdak mementingkan kenahuannya. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno, klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu

y Wacana Fungsi Informasi, melaporkan sesuatu kpd individu lain.

Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi y Penyampaian kebenaran ilmu y Pembuktian logic & objektif Teks y Karangan ilmiah y Komentar y Kuliah Unsur stilistik y Kata2 yg neutral y Tiada nilai sastera y Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias. - Metafora ii. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias - Mberi gambaran watak - Bunting mengandung - Simile, personifikasi, metafora, eufemisme Eufemisme y Utk mperhaluskan kata @ ucapan. y Merogol memperkosa Alegori y Menggunakan lambang utk pendidikan y Contohnya, Watak sang kancil Antilesis y Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama y Walaupun sya syg dia, tapi dia selalu menyakitkan hati saya.

Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan, @ kata pemula yg menarik. 2. Fitur sementara stilistik y Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata, ayat & byk imbuhan
y Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya

Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah

KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik y Penggunaan pelbagai gaya bahasa y Perbandingan, pengulangan & sebagainya. Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik y Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan y Menggambar sesuatu dgn perbandingan y Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi y Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya y Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca y Melalui penghayatan pembaca y Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa y Penggunaan tatabahasa yg betul y Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik y Penggunaan gaya bahasa yg tepat y Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian

Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana y Secara lisan, puisi, & prosa y Penulisan panjang

3
ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK
PEMEROLEHAN BAHASA
y

Chomsky
y

Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa

Lennerberg
y y

Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan khusus

Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa . Ciri2 asosiasi dlm semantic
y

y y

Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa)

Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam selipar tdak memakai

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov


y y y y y

Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan

Skinner
y

Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa


y

Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang

Laras yg dgunakan berbentuk akademik, propaganda, agama dll.

Bloomfield
y

Ciri2 asisiasi dlm ayat tingkahlaku


y y y

Rangsangan bahasa

Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. Contoh, suasana tenang pd ketika itu.

Teori kognitivis @ mentalis Gestalt


y y

Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri.

PERATURAN PARADIGMATIK Definisi


y y y

y y

Pola paradigmatic d dlm linguistic bet & pet d letakkan dlm cirri linguistic yg sama.

Kumpulan perkataan yg tidak jelas. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh, Ali sedang lena d dlm bilik. Ali sedang nyenyak d dlm bilik

Pola paradigmatic d dlm semiotic


y y

mengkaji ttg makna & symbol contoh, anjing berkaki empat berbulu, menyalak, garang, menjelir lidah

Dimensi paradigmatic
y

Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya.

kadangkala anjing dpanggil wowwow @ kung-kung

Contoh, Awan gelap menunjukkan hari hendak hujan.

Analisis paradigmatic
y

Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks

POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. Pola paradigmatic d dlm sintaksis
Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks

seliter segelen sebotol secawan adnin mengambil segelas air

paksi sintagmatik

4
PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK
KONSEP SOSIOLINGUISTIK
y y y

Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan

Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara

Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan.

Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa
y y

Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka.

BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK


y y

Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum
y y

Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara

y y

7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1. Indentiti social penutur 2. Identity social pendengar 3. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Analisis dialek social 5. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Tingkatan regam linguistic 7. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik

y y y

Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik

y y

Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan

TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK


y y y y y y y

y y y y y y

Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks

Kajian bahasa, topic, konteks penghujaran Bahasa kebangsaan, laras bahasa Pidgin, kreol, bilingualism Dialek, ideolik, ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa

Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social


y y y y

Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan, intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod

Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social

Dialek daerah
y

Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi

Kod
y

Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan.

Dialek seketika
y

Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman Percampuran kod


y

Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan

BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa

Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal
y y y y y

Bahasa yg rapi & terkawal

Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa

Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat

3 komponen yg mbina sikap i.


y y

Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir.

ii.
y

Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan

PERANCANGAN BAHASA
y

Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk; Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara

iii.
y y

Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif

2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. ii. iii. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu
6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA

BAHASA 1. Penentuan bahasa 2. Pembinaan bahasa

2. Bahsa rasmi 3. Bahasa akademik 4. Pengistilahan 5. Ejaan 6. Tulisan


4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK

1. Migrasi 2. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Urbanisasi 5. Kehilangan prestij 6. Sikap bahasa
7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI

1. Masalah asimilasi bahasa minority 2. Perkembangan bilingualism 3. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Perancangan bahasa
3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK

1. Bahasa 2. Pertukaran kod bahasa 3. Kedwibahasaan 4. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Diglosia 6. Anjakan bahasa 7. Kepupusan bahasa

1. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Factor bahasa dgn situasi 3. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat

4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1.

Bahasa & kebudayaan


y y

Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa

Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa

2. Bahasa daerah 3. Bahasa & kebudayaan 4. Bahasa & variasi / dialek / laras

Bahasa & variasi / dialek / laras


y

Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh; Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri

Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa


y y y y y

Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat

3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. variasi social-budaya
y

Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa.

Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain

2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Kekangan tatabahasa 2. Kekangan social Bahasa daerah
y y y y y

Ciri-ciri social oleh; Sarjana Para pemuda Para petani

Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya


y

variasi situasi Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu


KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK y Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status.

2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. Kosa kata pola-pola 2. Nilai2 tradisional

TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK y Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA

menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua

BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT

Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT.

2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. 2. Mempengaruhi kebudayaan penutur
7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA

y y

Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT.

Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda

1. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. 2. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. 4. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. 5. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. Sisipan Berita Harian Karangkraf

1. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic

5
SEMPADAN BAHASA
TAKRIF BAHASA

2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi

y y

Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia

7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA

2. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua


2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU

1. Pembicara 2. Pendengar 3. Mempunyai alat pertuturan 4. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Kesediaan penerima / pendengar 6. Topic perbicaraan 7. Peristiwa yg berlaku

1. Pengguna berketurunan melayu 2. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti


2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN

KELUARGA BAHASA

KOMUNITI BAHASA MELAYU

A B E F G C H I J D K L M

2. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda
KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER

Pohon Hipotektsis salasilah bahasa


KOMUNITI BAHASA

1. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Komuniti bahasa melayu siber


KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA

y y y

Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat

Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka.

Terdpt juga adab, etika berbahasa @ dialek ruang siber.

BENTUK BAHASA PERTUTURAN

Bahasa terhasil dpd bunyi. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi; Punya maksud mengikut situasi tertentu.
3 BGN PERTUTURAN

Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna.

Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. i.

PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA

Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan

Takrifan; Suatu system utk mewakili benda, tindalan & keadaan Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. Pemikiran. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis
KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA

ii.

Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa

iii.

Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi

FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak

dpt dgerakkan. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. Pita suara bergetar.

System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia.

konsonan berlaku sekatan udara


3 BENTUK BAHASA

i. ii. iii.

Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan

BENTUK BAHASA ISYARAT

Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. 1 isyarat = 1 makna
BENTUK BAHASA TULISAN

Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. Rumi @ jawi


DIALEK

Merupakan variasi sesuatu bahasa. Berlaku akibat geografi, social @ tekanan social & pemerintah
2 JENIS DIALEK

Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja.

6
KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA
BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. Selalunya dsebabkan perpindahan. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. Mempunyai kelainan; Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem

Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Bahasa gampang. Bahasa ragam khas. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis

Kosa kata bahasa Pidgin Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata jantina Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi

BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. Byk menggunakan perkataan singkatan. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan.

Dialek geografi dlm variasi bahasa kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan, kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan; Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa

CIRI2 BAHASA KOLOKIAL

PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza , makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan, isitlah, sebutan, penggunaan kata & frasa. Ayat, singkatan & akronim. Tanda baca & laras bahasa. Bahasa yg dguna & dterima utk; Situasi rasmi perundangan a........a a.........u e pepet........i e taling.......a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a........i e pepet.........a e pepet.........u e taling.........e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah

Disampaikan secara lisan Perbualan secara langsung / lisan. Menggunakan pertuturan seharian. Menggunakan perkataan ringkas. Menggunakan singkatan perkataan. Mudah difahami oleh pendengar. Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra. Menggunakan gelaran2 tertentu; Mat, kak, cik Kan... aku dah kata.. Menggunakan perkatan kan

Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama. Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial. Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa. Memendekkan perkataan. Menggugurkan imbuhan. Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri. Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan. Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat. Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan. Utk mewujudkan kemesraan. Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan. Pentingkan pemahaman maksud.

Pola keselarasan vokal

PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan; Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus

BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI

Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris. Mudah difahami.
USAHA MEMARTABATKAN B.M SBG BAHASA RASMI

Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Hanya digunakan oleh golongan profesional. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali

Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. BAHASA KEBANGSAAN bahasa Jiwa Bangsa menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum.
FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN

1. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah.

KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

1. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. 5. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan
FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN

1. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. 2. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. 3. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. 4. Memupuk perpaduan rakyat 5. Asas bagi perjuangan rakyat 6. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum.