MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN MINAT MURID PEMULIHAN KHAS LINUS TEGAR MELALUI INTEGRASI ICT DALAM PROSES PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN

Oleh: SITI NORBAYA BINTI MD ASIF

v

HALAMAN PENGAKUAN “Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya” Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : : v .

2 Prosedur Perancangan Tindakan Prosedur Cara Mengumpul Data 5.2.3 Soal Selidik 5.1 Pemerhatian 2.6 Objektif Umum Objektif Khusus Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Definisi Operational Batasan Kajian 4.2.1 1.2 Protokol Temubual Murid 5.4 Analisis Portfolio Perancangan Pelaksanaan Tindakan 5.4 RUJUKAN LAMPIRAN LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 v .1 Senarai Semak Pemerhatian Berstruktur 5.5 3.3 Analisis Dokumen 3.0 KUMPULAN SASARAN PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN 5.2.4 3.1 Pemerhatian 5.3 3.SENARAI KANDUNGAN HALAMAN HALAMAN PENGAKUAN SOALAN TUGASAN SENARAI KANDUNGAN 1.2 Temubual 5.2.0 PENDAHULUAN 1.3 Borang Soal Selidik 5.1 5.3 5.0 5.2 Temubual 2.1 3.0 OBJEKTIF DAN PERSOALAN 3.2.2.3.1 2.3.2 2.0 Refleksi Pengajaran dan pembelajaran Refleksi Sorotan Literatur i ii iv 1 1 3 7 7 8 9 10 11 11 11 12 12 14 15 17 18 18 21 21 21 22 22 23 23 23 23 23 24 FOKUS KAJIAN 2.2 Tinjauan Masalah Analisis Tinjauan Masalah 2.2 3.3.2.3.4 Analisis Dokumen Perancangan Cara Menganalisis Data 5.

LAMPIRAN 4 Borang Penyerahan Proposal Kontrak Pembelajaran kajian Tindakan v .

Umur Tarikh Masa Kemahiran Nama Guru : : : : : : ULASAN ANALISIS PORTFOLIO Nama Murid Umur Tarikh Masa Kemahiran Nama Guru : : : : : : ULASAN PEMERHATIAN PEMERHATIAN Lembaran Kerja Murid Lembaran Kerja Murid Buku Tulis Murid Buku Tulis Murid Ujian Diagnostik Ujian Diagnostik v .

Cuba terangkan apa yang awak faham tentang pengajaran cikgu tadi. 1. 6.PROTOKOL TEMUBUAL MURID Sekolah : ________________________________________________________ Nama murid : ________________________________________________________ Kelas Tarikh/Hari Masa : ________________________________________________________ : ________________________________________________________ : ________________________________________________________ Terima kasih kerana sudi berbicara bersama saya pada hari ini. Temubual ini akan direkodkan dan semua data yang dirakam akan dirahsiakan. Adakah awak berasa seronok belajar mata pelajaran bahasa Melayu? Kenapa seronok/kenapa tidak? 5. Awak sihat hari ini? 2. Apa perasaan awak bila belajar bahasa Melayu dalam kelas Pemulihan Khas Linus Tegar? 4. Boleh cikgu tanya awak beberapa soalan? 3. Adakah awak berminat untuk belajar bahasa Melayu di kelas pemulihan sekarang? Sumber: Adaptasi daripada Barry Sweeny (2004) dalam Munirah mohamad (2011) v .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful