Anda di halaman 1dari 18

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 BAND 1: NAMA TAHUN 3

Standard Pembelajaran 1.3 Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian. Standard Prestasi B1 - Mengetahui tentang penggunaan TMK.

TAHU

PENTAKSIRAN

: 1 / 2 /3

TARIKH
Deskriptor B1DT1 - Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian. Evidens B1DT1E1 - Menyatakan 1 hingga 3 alamat sumber maklumat yang diperolehi dalam talian Senarai Semak Lisan

Pemerhatian

Demonstrasi

Kuiz/Ujian

Tugasan

Lembaran Kerja

Instrumen No Evidens 1. 1. B1DT1E1 2. Menyatakan 1 hingga 3 alamat dalam talian bagi maklumat yang diperolehi. Tugasan Tanda () jika berjaya

Arahan

Menyatakan 1 hingga 3 alamat sumber maklumat yang diperolehi dalam talian

1. Buka pelayar web seperti Mozilla Firefox atau Internet Explorer. 2. Taip kata kunci berikut di dalam enjin carian: a. Jenis kumpulan haiwan. b. Habitat haiwan c. Jenis pemakanan haiwan. 3. Nyatakan 1 hingga 3 alamat dalam talian bagi maklumat yang diperolehi.

TAHAP

B1DT1E1

TIDAK MENGUASAI MENGUASAI

TandatanganGuru :_________________

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 BAND 2: NAMA TAHUN 3
Standard Pembelajaran
1.4 Mengamalkan penjimatan tenaga dengan mengurangkan kecerahan paparan monitor dan bunyi.

TAHU DAN FAHAM

PENTAKSIRAN

: 1 / 2 /3

TARIKH
Standard Prestasi
B2 - Mengetahui dan memahami tentang penggunaan TMK.

Deskriptor
B2DT1 - Memahami tahap kecerahan paparan monitor dan bunyi dalam penjimatan tenaga elektrik.

Evidens
B2DT1E1 - Menunjukkan amalan penjimatan tenaga dengan mengurangkann kecerahan monitor. B2DT1E2 Memperlahankan bunyi audio.

Pemerhatian

Demonstrasi

Kuiz/Ujian

Tugasan

Lembaran Kerja

Senarai Semak

Lisan

Instrumen No 1. B2DT1E1 Evidens 3. Melaraskan kecerahan monitor dalam amalan penjimatan tenaga. a. Pemerhatian Guru Tanda () jika berjaya

Arahan

Menunjukkan amalan 4. penjimatan tenaga dengan mengurangkan tahap kecerahan monitor bagi menjimatkan tenaga elektrik. 2. B2DT1E2 Memperlahankan bunyi audio.

Murid dikehendaki melaraskan kecerahan monitor pada butang di monitor. (control panel atau butang FN pada keyboard)

a. Melaraskan bunyi audio.

Murid dapat menggerakkan Slider menggunakan tetikus untuk mengurangkan kelantangan bunyi

TAHAP TIDAK MENGUASAI MENGUASAI

B2DT1E1

B2DT1E2

TandatanganGuru :_________________

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 BAND 2: NAMA TAHUN 3
Standard Pembelajaran 1.2 Mengamalkan langkah keselamatan siber dengan menggunakan Daftar Masuk dan Daftar Keluar keahlian sesuatu akaun e-mel. Standard Prestasi B2 - Mengetahui dan memahami tentang penggunaan TMK.

TAHU DAN FAHAM TARIKH


Deskriptor

PENTAKSIRAN

: 1 / 2 /3

Evidens B2DT2E1 - Mendaftar masuk keahlian akaun e-mel sendiri serta mengamalkan langkahlangkah keselamatan siber. B2DT2E2 - Mendaftar keluar keahlian akaun emel dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan siber. Lisan

B2DT2- Men ggunakan Daftar Masuk dan Daftar Keluar keahlian akaun emel serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan siber.

Pemerhatian

Demonstrasi

Kuiz/Ujian

Tugasan

Lembaran Kerja

Senarai Semak

Instrumen No 1. Evidens B2DT2E1 5. Mendaftar masuk 6. keahlian akaun e-mel sendiri serta mengamalkan langkahlangkah keselamatan siber. B2D21E2 Mendaftar keluar keahlian akaun e-mel dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan siber.
TAHAP TIDAK MENGUASAI MENGUASAI

Tanda () jika berjaya

Pemerhatian Guru Murid mendaftar masuk keahlian akaun e-mel dengan sistematik.

Arahan

a. Murid membuka pelayar web bagi membuka akaun e-mel. b. Muridmengisi ID bagi pengguna untuk Daftar Masuk. c. Murid mengisi kata laluan yang betul dan e-mel Berjaya dibuka.

2.

Murid mendaftar keluar keahlian akaun e-mel dengan sistematik.

a. Murid klik Daftar Keluar agar e-mel tidak boleh dibaca oleh pihak lain.

B2DT2E1

B2DT2E2

TandatanganGuru :_________________

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 NAMA TAHUN 3
Standard Pembelajaran 1.1 Memastikan perkakasan komputer berfungsi dengan baik. Standard Prestasi B3 - Mengetahui, memahami dan mengaplikasi sumber TMK.

TARIKH
Deskriptor B3DT1 - Mengenalpasti perkakasan komputer berfungsi dengan baik atau sebaliknya. Evidens B3DT1E1 - Menyatakan perkakasan komputer yang boleh berfungsi dan tidak boleh berfungsi .

DEMONSTRASI

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 NAMA TAHUN 3
Standard Pembelajaran 2.4 Menyisipkan video dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint). Standard Prestasi B3 - Mengetahui, memahami dan mengaplikasi sumber TMK.

TARIKH
Deskriptor B3DT2 - Menyisipkan video dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint). Evidens B3DT2E1 - Memasukkan video dalam slaid persembahan (Microsoft PowerPoint).

TUGASAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 NAMA TAHUN 3
Standard Pembelajaran 2.5 Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberikan. Standard Prestasi B3 - Mengetahui, memahami dan mengaplikasi sumber TMK.

TARIKH
Deskriptor B3DT3 - Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberikan. Evidens B3DT3E1 - Membina jadual 2 lajur X 3 baris dengan menggunakan hamparan elktronik (Microsoft Excel). B3DT3E2- Melengkapkan jadual 2 lajur X 3 baris dengan teks menggunakan perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel). B3DT3E3 -Melengkapkan jadual 2 lajur X 3 baris dengan nombor menggunakan perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel).

TUGASAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 NAMA TAHUN 3
Standard Pembelajaran 2. Standard Prestasi B3 - Mengetahui, memahami dan mengaplikasi sumber TMK.

TARIKH
Deskriptor B3DT4- Menguasai penggunaan fungsi Autosum untuk menjumlahkan secara automatik dalam perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel). Evidens B3DT4E1 Menggunakan fungsi Autosum untuk menjumlahkan secara automatik dalam perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel).

TUGASAN DAN SENARAI SEMAK

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 NAMA TAHUN 3
Standard Pembelajaran 2.4 Standard Prestasi B3 - Mengetahui, memahami dan mengaplikasi sumber TMK.

TARIKH
Deskriptor B3DT5- Mengepilkan fail melalui e-mel. B3DT6 - Mengakses fail yang dikepil melalui emel. Lembaran Kerja Evidens B3DT5E1 - Menghantar fail yang dikepilkan dalam e-mel. B3DT6E1 - Membuka fail yang dikepilkan melalui e-mel. Senarai Semak Lisan

Pemerhatian

Demonstrasi

Kuiz/Ujian

Tugasan

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 NAMA TAHUN 3
Standard Pembelajaran 2.1 Menyediakan teksdengan penjajaran tengah dan penjajaran penuh serta membuat senarai menggunakan Bullets dan Numbering. Standard Prestasi B4- Mengetahui, memahami dan mengaplikasikan sumber TMK dengan sistematik.

TARIKH
Deskriptor B4DT1- Mengaplikasikan penjajaran tengah dan penuh pada teks serta membuat senarai menggunakan Bullets dan Numbering. Evidens B4DT1E1 - Menaip teks menggunakan penjajaran tengah dan penuh. B4DT1E2 - Membuat senarai menggunakan Bullets. B4DT1E3 - Membuat senarai menggunakan Numbering Senarai Semak Lisan

Pemerhatian

Demonstrasi

Kuiz/Ujian

Tugasan

Lembaran Kerja

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 NAMA TAHUN 3
Standard Pembelajaran 2.4 Menyisipkan video Standard Prestasi B4 - Mengetahui, memahami dan mengaplikasikan sumber TMK dengan sistematik. Kuiz/Ujian

TARIKH
Deskriptor B4DT2 Mengaplikasikan animasi pada teks dan imej Lembaran Kerja Evidens B3DT2E1 Memasukkan).

Pemerhatian

Demonstrasi

Tugasan

Senarai Semak

Lisan

DEMONSTRASI Nama : _________________________ __________ Kelas : _________ ....... Band 4 : Tahu, Fahamdanbolehbuatdenganberadab Standard Pembelajaran 2.2 Membuatanimasipadateks danimejdalamperisianpers embahan (MS PowerPoint) StandardPrestasi B4 Mengetahui, memahamidanm engaplikasikansu mber TMK dengansistemati k. Deskriptor B4DT2 Mengaplikasikananimasipadat eksdanimejdalamperisianpers embahan (MS PowerPoint) Evidens B4DT2E1 Menganimasikanteks dalamperisianpersem bahan (MS PowerPoint) B4DT2E2 Menganimasikanimej dalamperisianpersem bahan (MS PowerPoint) Tarikh: Pentaksiran: 1 / 2 / 3 /

No

Evidens Standard Prestasi B4DT2E1

Instrumen

Tanda (

Arahan

) jikaberj aya Demonstrasi Microsoft PowerPoint a. Membukasatuslaidpersembahanperisia n (MS PowerPoint). 1. Bolehmenganimasikanteks. b. Memasukkantekspadaslaid: HaiwanHidup di Air HaiwanHidup di Air. c. KlikAnimations di Tools Bar. d. KlikCustom Animation. e. Highlighttajuk: HaiwanHidup di Air f. KlikAdd Effectuntukmemilihpergerakananimasi. Demonstrasi Microsoft PowerPoint 2. Bolehmenganimasikanimejha iwanhidup di air. a. Membukasatuslaidpersembahanperisia n (MS PowerPoint). b. Menyisipkanimejhaiwandaripada folder My Picturespadaslaid. c. KlikAnimations di Tools Bar. d. KlikCustom Animation. e. Klikpadaimej. f. KlikAdd Effectuntukmemilihpergerakananimasi.

B4DT2E2

Cop/Tandatangan guru B4DT2E1 Menguasai Tidakmenguasai Tarikh B4DT2E2 Menguasai Tidakmenguasai Tarikh

........................................... Nama: