Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Program LA

: :

SMK PERPAIPAN DOMESTIK Pemasangan Paip Sanitari : : Pada akhir pengajaran pelajar dapat melengkapkan pemasangan paip sanitari. Di akhir pelajaran pelajar dapat:

Objektif Umum Objektif Khusus

1. Menyediakan bahan dan peralatan dengan tepat. 2. Melaksanakan pemasangan paip sanitari. 3. Membuat anggaran kos pemasangan paip Pengetahuan sedia ada : 1. Pelajar telah didedahkan membuat anggaran kos. 2. Pelajar telah diajar melukis lukisan skematik. 3. Pelajar telah diajar melaksanakan pemotongan paip. Nilai : Kerjasama, Keselamatan, Kebersihan dan Sistematik. Kecerdasan Pelbagai yang dikembangkan : Verbal-Linguistik,Logik-Matematik,VisualRuang,Kinestetik,Intrapersonal, Interpersonal, Naturalis. Teknik Mengajar : Penerangan, Demonstrasi dan Penilaian

Langkah

Kemahiran

Isi Pelajaran

Langkah 1

Menghubungkaitkan Pemasangan carta alir dengan Paip pembelajaran hari ini.

Strategi (Aktiviti P&P) Aktiviti Pensyarah Aktiviti Pelajar Pensyarah bersoal Pelajar membincangkan jawab dengan pelajar mengenai pelbagai tentang aktiviti yang aktiviti yang melibatkan melibatkan penggunaan penggunaan air. air. Pensyarah mengaitkan topic pelajaran. Pensyarah memberi penerangan serba sedikit tentang pemasangan paip sanitari. Pelajar memberi perhatian kepada penerangan pensyarah.

Kecerdasan Pelbagai VerbalLinguistik.

LogikMatematik

Langkah 2

Aktiviti dalam kumpulan

Menyediakan Kumpulan

Pensyarah meminta pelajar membuat kumpulan berdasarkan.

Pelajar memastikan kumpulan masingmasing.

Menyediakan peralatan dan bahan

Pensyarah membuat demonstrasi pemasangan paip sanitari.

Pelajar memerhatikan pensyarah membuat demonstrasi.

LogikMatematik

Setelah pensyarah menunjukkan cara kepada pelajar, pelajar diarahkan bergerak ke bay masing-masing. Pensyarah meminta pelajar untuk memulakan amali. Langkah 3 Perancangan amali Pensyarah memerhatikan pelajar membuat persediaan amali dan perbincangan secara berkumpulan.

Pelajar bergerak ke bay masing-masing dan memulakan amali yang diarahkan pensyarah.

-Perbincangan dalam kumpulan - Pelajar menyatakan rekabentuk sistem bekalan air, spesifikasi bahan, jenis dan saiz paip sanitari yang dikehendaki dari soalan dalam bentuk lukisan skematik. - Pelajar menyenaraikan

Visual-Ruang LogikMatematik Interpersonal Kinestetik

alat tangan, alat mengukur, bahan pemasangan serta kelengkapan sanitasi yang sesuai. Langkah 4 Pelaksanaan amali Pensyarah memerhati pelajar membuat pemasangan sambil membaikpulih sekiranya pelajar melakukan kesilapan. Setelah pelajar siap, pensyarah akan membuat penilaian berdasarkan piawai pemarkahan. Pensyarah membuat rumusan amali mengikut kumpulan. Pelajar melaksanakan amali. Kinestetik LogikMatematik Interpersonal

Langkah 5

Penilaian

Pelajar diminta untuk membuat ujian kebocoran.

Kinestetik

Sekiranya berlaku kebocoran pelajar diminta membuat refleksi cara membaiki kebocoran.

Intrapersonal

Langkah 6

Penutup

Pensyarah membuat rumusan tentang amali pada hari ini. Pensyarah meminta pelajar membuat inferens yang berkaitan dengan alam.

Pelajar diminta membuat dan mengkaji masalah, keperluan dan perkaitan dengan alam semulajadi.

Naturalis

Pensyarah mengarahkan pelajar membersihkan bengkel dan peralatan yang digunakan.

Pelajar memastikan kebersihan bengkel dan peralatan kembali bersih.

Langkah 7

Aktiviti Lanjutan

Pensyarah meminta Pelajar menyediakan pelajar membuat laporan. laporan lengkap beserta anggaran kos.

Interpersonal Intrapersonal LogikMatematik VerbalLinguistik