NAMA PERNIAGAAN Kunci Kira-Kira pada (hari bulan tahun

)

RM Aset Bukan Semasa Lengkapan (-)SNT lengkapan Alatan pejabat (-)SNT Alatan pejabat Bangunan (-)SNT Bangunan xx xx

RM Modal awal (+)UB / (-)RB xx xx xx xx xx xx xx (-)Ambilan Modal Akhir Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman Gadai janji

RM xx xx xx xx

RM

xx

xx xx xx

Kenderaan (-)SNT Kenderaan

xx xx xx xx

Liabiliti Semasa Pemiutang Kadar bayaran terakru % atas pinjaman terakru

xx xx xx xx

Aset Semasa Stok akhir Penghutang Alat tulis terdahulu Insurans terdahulu Bank Tunai

xx xx xx xx xx xx xx xxx xxx

 

SNT – susut nilai terkumpul % - faedah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.