Anda di halaman 1dari 98

QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT & REKREASI

MD AMIN MD TAFF JAFFRY ZAKARIA MAZUKI MOHD YASIM

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

ii

Isi Kandungan
Isi Kandungan ......................................................................................................... ii UNIT 1 .................................................................................................................... 1 PENGENALAN KEPADA SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI ........... 1 HASIL PEMBELAJARAN ........................................................................................ 1 PENGENALAN ....................................................................................................... 1 DEFINISI SUKAN ................................................................................................... 2 MATLAMAT SUKAN ............................................................................................... 2 Rajah 1: Matlamat utama sukan ............................................................................. 3 Medium pembangunan sosial masyarakat ...................................................... 3 Penjanaan ekonomi ......................................................................................... 3 Psikologi .......................................................................................................... 4 Psikomotor ....................................................................................................... 4 CABANG SUKAN ................................................................................................ 5 Rajah 2: Cabang Sukan .......................................................................................... 5 Sukan Prestasi Tinggi ...................................................................................... 5 Rajah 3: Cabang Sukan Berprestasi Tinggi ............................................................ 6 Sukan Sepanjang Hayat .................................................................................. 7 Rajah 4: Fokus Sukan Sepanjang Hayat ................................................................ 8 Faedah Sukan Massa ...................................................................................... 8 RUMUSAN .......................................................................................................... 9 UNIT 2 .................................................................................................................. 10 SEJARAH AKTIVITI SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI ................. 10 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 10 PENGENALAN .................................................................................................. 10 SEJARAH AWAL............................................................................................... 10 PERKEMBANGAN SUKAN DALAM DUNIA MODEN ....................................... 12 PERKEMBANGAN SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI DI MALAYSIA ........................................................................................................ 14 PERKEMBANGAN DI ERA MODEN ................................................................. 15 RUMUSAN ........................................................................................................ 17 UNIT 3 .................................................................................................................. 19 SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU .......................................................... 19 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 19

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi iii

PENGENALAN .................................................................................................. 19 SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU (Bammel & Bammel, 1996) .......... 19 Rajah 5: Spektrum Kesenggangan Individu (Bammel & Bammel, 1996) .............. 20 Pemuliharaan diri ........................................................................................... 20 Kecergasan fizikal.......................................................................................... 21 Berehat .......................................................................................................... 22 Sosialisasi ...................................................................................................... 23 Kesihatan ....................................................................................................... 23 Khidmat masyarakat ...................................................................................... 24 Refleksi .......................................................................................................... 25 RUMUSAN ........................................................................................................ 26 UNIT 4 .................................................................................................................. 27 SENI DAN KEBUDAYAAN ................................................................................... 27 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 27 PENGENALAN .................................................................................................. 27 DEFINISI ........................................................................................................... 27 FUNGSI SENI DAN KEBUDAYAAN ................................................................. 28 Rajah 6: Fungsi Seni dan Kebudayaan dalam Masyarakat Malaysia ................... 28 KATEGORI AKTIVITI SENI DAN KEBUDAYAAN ............................................. 30 Rajah 7: Kategori Aktiviti Seni dan Kebudayaan ................................................... 30 Seni Suara ..................................................................................................... 30 Seni Gerak ..................................................................................................... 31 Seni Tari ............................................................................................................... 31 Seni Drama ........................................................................................................... 31 Seni Rupa ...................................................................................................... 32 Rajah 8: Kategori Seni Rupa ................................................................................ 32 Seni Ukir ............................................................................................................... 33 Seni Kraftangan .................................................................................................... 33 Seni Tembikar ....................................................................................................... 33 Seni Fabrik ............................................................................................................ 33 Seni Tembaga....................................................................................................... 33 Seni Bina .............................................................................................................. 34 PERMAINAN RAKYAT ...................................................................................... 34 Sepak Raga .......................................................................................................... 35 Permainan Gasing ................................................................................................ 35 Permainan Layang-Layang Atau Wau .................................................................. 35 Permainan Congkak ............................................................................................. 35

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi iv

Menyabung Ayam ................................................................................................. 36 RUMUSAN ........................................................................................................ 36 UNIT 5 .................................................................................................................. 37 KECERGASAN DAN KESIHATAN FIZIKAL ......................................................... 37 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 37 PENGENALAN .................................................................................................. 37 DEFINISI ........................................................................................................... 37 KOMPONEN KECERGASAN............................................................................ 38 Rajah 9: Komponen Kecergasan .......................................................................... 38 Kecergasan Berlandaskan Kesihatan ............................................................ 39 Rajah 10: Kecergasan berlandaskan kesihatan .................................................... 39 Komposisi Lemak Badan ...................................................................................... 39 Daya Tahan Kardiovaskular .................................................................................. 40 Fleksibiliti .............................................................................................................. 40 Kekuatan Otot ....................................................................................................... 40 Daya Tahan Otot................................................................................................... 40 Kercergasan Berlandaskan Prestasi .............................................................. 40 Rajah 11: Komponen Kecergasan Berlandaskan Prestasi ................................... 41 Kelajuan ................................................................................................................ 41 Ketangkasan ......................................................................................................... 41 Kuasa.................................................................................................................... 41 Imbangan .............................................................................................................. 42 Masa Reaksi ......................................................................................................... 42 Kordinasi ............................................................................................................... 42 RUMUSAN ........................................................................................................ 42 UNIT 6 .................................................................................................................. 44 REKREASI LUAR ................................................................................................. 44 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 44 PENGENALAN .................................................................................................. 44 DEFINISI DAN FALSAFAH ............................................................................... 44 FAEDAH AKTIVITI REKREASI LUAR ............................................................... 45 CABANG AKTIVITI REKREASI LUAR .............................................................. 45 Rajah 12: Kategori Aktiviti Rekreasi Luar.............................................................. 46 DEBAT KATEGORI AKTIVITI REKREASI LUAR .............................................. 46 PERKHEMAHAN IMPAK RENDAH (MINIMAL IMPACT CAMPING, MIC) ....... 46 Rajah 13: Ciri-Ciri Minimal Impact Camping (MIC) ............................................... 47 REKREASI DARAT ........................................................................................... 47

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

REKREASI AIR ................................................................................................. 48 REKREASI UDARA........................................................................................... 48 AKTIVITI REKREASI LUAR YANG SESUAI DI LAKSANAKAN DI SEKOLAH RENDAH ........................................................................................................... 49 PERKHEMAHAN............................................................................................... 49 Jadual 1: Matlamat dan Contoh Aktiviti Rekreasi Luar.......................................... 50 Pelaksana Program Perkhemahan Di Malaysia............................................. 51 RUMUSAN ........................................................................................................ 53 UNIT 7 .................................................................................................................. 54 SUKAN DAN PERMAINAN ................................................................................... 54 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 54 PENGENALAN .................................................................................................. 54 DEFINISI SUKAN DAN PERMAINAN ............................................................... 54 Rajah 14: Perkaitan Antara Main, Permainan Dan Sukan .................................... 56 AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN YANG BOLEH DITERAPKAN DI SEKOLAH ......................................................................................................... 56 Rajah 15: Kepelbagaian Aktiviti Sukan ................................................................. 57 Sukan Berfokuskan Fizikal............................................................................. 57 Sukan Berfokuskan Minda ............................................................................. 58 Sukan Bermotor ............................................................................................. 58 Sukan Berfokuskan Kordinasi ........................................................................ 58 Sukan Berfokuskan Haiwan ........................................................................... 59 Sukan Berfokuskan Rekreasi......................................................................... 59 RUMUSAN ........................................................................................................ 59 UNIT 8 .................................................................................................................. 61 OUTDOOR EXTREME RECREATION (OER) ...................................................... 61 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 61 PENGENALAN .................................................................................................. 61 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN OER ......................................................... 61 MATLAMAT OBJEKTIF OER ............................................................................ 62 Rajah 16: Matlamat Aktiviti OER ........................................................................... 63 Medium Ekspresi ........................................................................................... 63 Pembentukan kelompok sub budaya ............................................................. 63 Escapism ....................................................................................................... 64 Ekonomi ......................................................................................................... 64 Kecergasan.................................................................................................... 64 CIRI-CIRI OER .................................................................................................. 65

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi vi

Jenis penggiat................................................................................................ 65 Tahap aktiviti.................................................................................................. 65 Teknologi ....................................................................................................... 65 Hebahan dan penyebaran ............................................................................. 66 Individu dan berkumpulan .............................................................................. 66 Sub budaya tersendiri .................................................................................... 66 Cabaran dan kepuasan kendiri ...................................................................... 66 CIRI-CIRI PENGGIAT OER .............................................................................. 67 JENIS AKTIVITI OER ........................................................................................ 68 Rajah 17: Jenis Aktiviti OER ................................................................................. 68 OER DI MALAYSIA ........................................................................................... 68 RUMUSAN ........................................................................................................ 69 UNIT 9 .................................................................................................................. 70 PENGURUSAN AKTIVITI KESENGGANGAN DAN REKREASI .......................... 70 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 70 PENGENALAN .................................................................................................. 70 PEMBUDAYAAN ............................................................................................... 71 PROMOSI ......................................................................................................... 72 Rajah 18: Elemen Promosi Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi ......................... 73 Manusia ......................................................................................................... 74 Media ............................................................................................................. 75 Aktiviti ............................................................................................................ 75 Peneguhan .................................................................................................... 76 PENGURUSAN AKTIVITI ................................................................................. 77 Rajah 19: Elemen Utama Pengurusan Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi ....... 78 Kemahiran Konseptual .................................................................................. 78 Kemahiran Menangani Isu Dan Cabaran ....................................................... 79 Rajah 20: Elemen Kemahiran Menangani Isu dan Cabaran ................................. 79 Kemahiran Teknikal ....................................................................................... 81 Kemahiran Komunikasi .................................................................................. 82 Rajah 21: Proses Komunikasi ............................................................................... 83 Aliran Komunikasi ................................................................................................. 85 PENGURUSAN RISIKO .................................................................................... 85 RUMUSAN ........................................................................................................ 88 RUJUKAN ......................................................................................................... 89 LAMPIRAN ........................................................................................................ 91

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi vii

UNIT 1

PENGENALAN KEPADA SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI


HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah sukan sepanjang hayat Pelajar dapat memahami tentang definisi dan falsafah rekreasi Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sukan sepanjang hayat dan rekreasi 4. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi

PENGENALAN Sukan merupakan sebahagian dari elemen penting dalam hidup masyarakat moden hari ini. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai medium riadah malahan menjadi simbol perpaduan, sumber ekonomi dan wadah keakraban keluarga. Seawal tahun 1983, Kerajaan Malaysia telah menegaskan tentang kepentingan sukan dan rekreasi kepada semua golongan rakyat. Mesej ini diterjemahkan melalui perlaksanaan program Malaysia Cergas yang bertujuan untuk

menggalakkan penglibatan seluruh rakyat Malaysia dalam pelbagai program sukan dan rekreasi. Pelancaran program ini mensasarkan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang cergas, tahan lasak dan terhindar dari penyakit sedentari seperti diabetes dan masalah koronari. Kini, kesedaran tentang peri pentingnya kecergasan semakin meningkat dalam kalangan rakyat Malaysia.

Sukan sepanjang hayat dan rekreasi merupakan suatu cabang yang sama namun mempunyai pendekatan yang berbeza. Sehubungan itu, bahagian seterusnya akan membincangkan secara terperinci tentang definisi dan falsafah setiap cabang ini.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

DEFINISI SUKAN Sukan berasal dari aktiviti kesenggangan (leisure) yang dilaksanakan pada waktu lapang. Matlamat asalnya ialah untuk mengisi masa lapang, bersosial, meningkatkan kecergasan diri dan menghayati keindahan alam. Seiring dengan perkembangan semasa, aktiviti sukan telah berkembang dari medium

kesenggangan kepada medium permainan yang tersusun dan mempunyai undang-undangnya tersendiri.

Hasilnya, Hanlon (2009) mendefinisikan sukan sebagai sebarang bentuk aktiviti fizikal yang berbentuk pertandingan dan dianjurkan secara teratur dengan undangundang permainannya yang tersendiri. Sport Accord pula memberikan ciri-ciri sukan yang lebih spesifik agar ianya boleh dibezakan dengan aktiviti

kesenggangan. Menurut organisasi ini, sukan mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri iaitu: 1. Mengandungi elemen pertandingan 2. Mempunyai undang-undang dan peraturan yang spefisik serta tersendiri 3. Tidak membahayakan pemain mahu pun penonton 4. Melibatkan penggunaan peralatan yang spesifik 5. Tidak bergantung kepada nasib semata-mata Melalui penyenarain ciri-ciri ini, Sport Accord telah dengan jelas membezakan definisi sukan berbanding aktiviti kesenggangan.

MATLAMAT SUKAN Matlamat masyarakat bersukan didorong oleh pelbagai sebab. Antaranya ialah untuk meningkatkan kecergasan, mencegah penyakit sedentari, medium

pendidikan, menjana ekonomi, medium pelepasan tekanan, elemen hiburan dan juga simbol perpaduan. David (2003) menegaskan bahawa secara umumnya matlamat utama sukan ialah sebagai medium: (1) pembangunan sosial masyarakat, (2) penjanaan ekonomi, (3) pengukuhan psikologi, dan (4) pemantapan psikomotor (Rajah 1).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

Rajah 1: Matlamat utama sukan

Medium pembangunan sosial masyarakat Melalui matlamat ini, sukan berfungsi sebagai simbol penyatuan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat dunia yang berbilang bangsa. Sebagai contoh, penganjuran Sukan Olimpik telah berjaya menyatukan masyarakat seluruh dunia untuk sama-sama terlibat samada sebagai peserta, sukarelawan mahu pun penonton untuk menjayakan temasya tersebut. Dalam temasya ini semangat perpaduan dapat dilihat jelas melalui keterlibatan seluruh masyarakat dunia yang merentasi agama, warna kulit, bangsa mahu pun jantina.

Selain itu, sukan juga berfungsi untuk membentuk disiplin masyarakat. Pelbagai syarat dan peraturan sukan yang diperkenalkan mampu meningkatkan disiplin atlit, membina budaya hidup yang terancang dan berwawasan. Sukan juga berperanan membina budaya hidup sihat melalui gaya hidup dan amalan pemakanan yang seimbang serta sihat. Gaya hidup atlit berjaya dijadikan role model seterusnya mempengaruhi gaya hidup masyarakat masa kini.

Penjanaan ekonomi Berbanding dahulu, sukan kini bukan sahaja menjadi aktiviti riadah dan mengisi masa lapang malah telah menjadi suatu sumber ekonomi dunia yang amat berpengaruh. Di negara-negara maju, janaan pendapatan melalui pelbagai

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

program sukan telah mendatangkan pulangan yang amat lumayan. Sebagai contoh, industri pembuatan alatan sukan, teknologi sukan, penganjuran sukan dan khidmat sokongan sukan telah menyediakan pelbagai peluang pekerjaan berkaitan sukan kepada seluruh masyarakat dunia. Atlit ternama dunia pula hidup mewah melalui pendapatan sukan mereka yang mencecah ratusan juta ringgit setiap tahun. Pendapatan utama mereka dijana oleh duit kemenangan, penajaan dan pengiklanan. Antara sukan yang menjanjikan pulangan pendapatan yang lumayan kepada atlitnya ialah tenis, bola sepak dan Formula 1.

Psikologi Keterlibatan dalam sukan juga dapat meningkatkan prestasi psikologi penggiatnya. Kajian yang dilaksanakan oleh Bull, Shambrook, James, & Brooks (2005) mendapati bahawa majoriti atlit ternama dunia memiliki kekuatan dan kestabilan mental yang tinggi. Tahap psikologi yang tinggi dan stabil adalah amat penting dalam dunia kehidupan hari ini yang sememangnya mencabar. Jika tiada penguasaan ini, individu mungkin akan mengalami masalah psikologi seperti kemurungan dan tekanan perasaan.

Selain itu, sukan juga berperanan membentuk imej positif dalam kalangan masyarakat. Ini sekaligus akan mendoktrin amalan seharian masyarakat yang positif dan sihat. Secara psikologi juga, sukan dapat membina rasa bangga rakyat terhadap sesebuah negara. Contohnya kebangkitan Jamaica dalam acara lumba lari di peringkat antarabangsa telah melonjakkan nama negara tersebut ke mata dunia. Akibatnya negara yang suatu masa dahulu agak ketinggalan dan tersisih dari arus pembangunan dunia semakin dikenali dan menjadi tumpuan dunia.

Psikomotor Sukan berperanan Melalui penting sukan, dalam mempertingkatkan dapat elemen psikomotor tahap

masyarakat.

masyarakat

mempertingkatkan

kecergasan mereka sekaligus menghindari penyakit-penyakit sedentari seperti diabetes dan penyakit kroronari. Sukan juga dapat mempertingkatkan kemahiran psikomotor individu seperti berlari, melompat dan menangkap. Kemahirankemahiran psikomotor ini penting dalam melahirkan masyarakat pekerja yang

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

cergas, aktif dan cekap. Penguasaan kemahiran ini pastinya dapat meningkatkan tahap produktiviti sesebuah negara tersebut. Peningkatan kemahiran psikomotor juga membolehkan individu bertindak balas dengan pantas dan tepat. Keupayaan ini pastinya akan mewujudkan suatu budaya masyarakat yang aktif dan progresif.

CABANG SUKAN Secara umumnya sukan terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu sukan berprestasi tinggi dan sukan sepanjang hayat yang popular dikenali sebagai sukan massa. Rajah 2 memperincikan tentang cabang utama dalam dunia sukan hari ini.

Rajah 2: Cabang Sukan

Sukan Prestasi Tinggi Sukan prestasi tinggi adalah cabang sukan yang berlandaskan pertandingan dan dilingkungi dengan syarat dan undang-undang permainan yang amat spesifik. Matlamat utamanya ialah untuk menentukan pemenang terbaik dari semua pasukan yang bertanding. Bagi mencapai matlamat ini, sukan prestasi tinggi memberikan penekanan yang serius terhadap aspek latihan yang sistematik, aplikasi sains sukan, penggunaan teknologi terkini dan khidmat sokongan atlit yang jitu. Salah satu contoh kejohanan sukan prestasi tinggi ialah Sukan Olimpik, Sukan Asia dan Sukan SEA. Di kejohanan ini, semua negara berbelanja besar demi memastikan prestasi atlit mereka berada di tahap terbaik. Kemenangan akan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

memberikan impak yang positif terhadap nama negara malahan atlit tadi akan disanjung sebagai wira negara.

Secara umumnya, sukan berprestasi tinggi masakini terbahagi kepada enam kategori utama iaitu: (1) sukan berfokuskan fizikal, (2) sukan berfokuskan minda, (3) sukan bermotor, (4) sukan berfokuskan koordinasi, (5) sukan berfokuskan haiwan, dan (6) sukan berfokuskan rekreasi luar (Rajah 3).

Rajah 3: Cabang Sukan Berprestasi Tinggi

Dalam sukan prestasi tinggi, rekod pencapaian adalah amat diutamakan. Malahan badan seperti Majlis Olimpik Antarabangsa senantiasa mengemaskini dan menghebahkan tentang pencapaian rekod-rekod terbaharu. Rekod ini kelak

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

menjadi sasaran atlit terbaik dunia untuk memecahkannya dalam pelbagai kejohanan sukan prestasi tinggi.

Sukan prestasi tinggi kini merupakan suatu karier yang lumayan. Atlit sukan prestasi tinggi ternama dunia kini mengecapi pendapatan tahunan yang amat lumayan hingga ratusan juta ringgit. Malah ramai atlit sukan prestasi tinggi kini bergelar superstar dan menjadi pujaan ramai peminat. Hasilnya, syarikat swasta semakin berminat untuk menaja atlit tersebut khusus untuk mempromosikan produk mereka.

Namun begitu, sukan prestasi tinggi juga tidak dapat lari dari pelbagai isu yang mencemarkan nama baik cabang sukan ini. Akibat terlalu taksub dengan kemenangan sesetengah atlit sanggup mengenepikan semangat kesukanan dengan mengaplikasikan pelbagai kaedah yang tidak seharusnya dilaksanakan. Antaranya ialah dengan mengambil dadah sintetik bagi meningkatkan prestasi, menukar jantina, melaksanakan pelbagai taktik kotor dalam permainan, mengatur perlawanan (perjudian) dan juga rusuhan antara penonton.

Insiden di atas sedikit sebanyak telah mencemarkan nama baik sukan prestasi tinggi malahan tersasar jauh dari matlamat sukan sebenar. Sehubungan itu, pelbagai langkah telah diambil oleh pelbagai badan induk sukan dunia seperti Majlis Olimpik Antarabangsa (IOC) bagi menghindari pelbagai insiden yang tidak diingini ini. Antaranya ialah dengan memperkenalkan ujian doping, jantina dan juga memisahkan tempat duduk penyokong yang berlainan pasukan.

Sukan Sepanjang Hayat Sukan sepanjang hayat juga dikenali sebagai sukan massa. Ianya tidak berfokuskan pertandingan malahan dilaksanakan sebagai medium riadah dan sosialisasi. Matlamat utamanya ialah untuk mengekalkan kecergasan,

mengelakkan risiko penyakit sedentari dan medium mengisi masa lapang. Antara aktiviti ciri-ciri utama sukan sepanjang hayat ialah ia dilaksanakan pada masa senggang, intensiti aktivitinya agak ringan dan bergantung kepada keupayaan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

individu yang melaksanakannya, kurang berfokuskan pertandingan, boleh dilaksanakan secara individu mahupun berkumpulan (Rajah 4).

Rajah 4: Fokus Sukan Sepanjang Hayat

Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan konsep sukan sepanjang hayat mulai tahun 1983 melalui pelancanan program Malaysia Cergas. Melalui program ini, pihak kerajaan telah menyalurkan sejumlah besar peruntukan kewangan keada jabatan kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO) untuk melaksanakan pelbagai aktiviti sukan massa seperti aktiviti kecergasan fizikal, sukan-sukan baru dan aktiviti rekreasi dan riadah. Secara umumnya aktiviti sukan sepanjang hayat terbahagi kepada empat kategori iaitu: (1) sukan kecergasan (aerobik, jogging dan sebagainya), (2) sukan rekreasi (mendaki gunung, berkayak dll), (3) sukan dalaman (catur, karom dan sebagainya) dan (4) sukan riadah (memancing, memerhati burung dan sebagainya).

Faedah Sukan Massa Sukan massa merupakan suatu aktiviti sukan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Selain menjadi aktiviti riadah, sukan massa merupakan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

medium pembentukan kecergasan dan agen pemupukan gaya hidup sihat. Aktiviti sukan massa juga dapat membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kebelakangan ini, keterlibatan aktif masyarakat Malaysia dalam sukan massa juga telah menggalakkan industri pembuatan alatan sukan seperti pakaian, alatan sukan dan pengurusan program. Pasti di masa hadapan, sukan massa akan menjadi sebahagian penting dalam proses kehidupan masyarakat di Malaysia.

RUMUSAN Kesimpulannya, Unit ini telah menerangkan tentang definisi dan falsafah sukan. Unit ini juga telah menerangkan dengan jelas tentang matlamat sukan dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Secara umumnya, aktiviti sukan di Malaysia terbahagi kepada dua kategori utama iaitu sukan berprestasi tinggi dan sukan sepanjang hayat (sukan massa). Di Malaysia, kedua-dua kategori sukan ini dipantau oleh dua badan kerajaan yang khusus iaitu Majlis Sukan Negara (sukan berprestasi tinggi) dan Kementerian Belia dan Sukan (sukan massa). Semoga keterlibatan aktif masyarakat Malaysia dalam kedua-dua kategori sukan ini akan melahirkan warga yang aktif, cergas dan bebas dari penyakit sedentari.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan sukan? 2. Senaraikan sekurang-kurangnya tiga matlamat aktiviti sukan masakini. 3. Nyatakan secara terperinci tentang cabang sukan masakini dan bagaimana ianya dapat membina masyarakat Malaysia yang cergas? 4. Bahaskan isu dan cabaran pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 10

UNIT 2

SEJARAH AKTIVITI SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI


HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. Pelajar dapat menyelusuri susurmasa perkembangan sukan di dunia Pelajar dapat menghayati tentang sejarah perkembangan sukan di Malaysia 3. Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sejarah perkembangan sukan di dunia dan di Malaysia 4. Pelajar dapat menjelaskan tentang kronologi sejarah sukan di Malaysia

PENGENALAN Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sebenarnya telah bermula seawal tamaddun manusia. Aktiviti yang dahulunya diamalkan untuk tujuan peperangan (menunggang kuda, memanah dan berlawan pedang), mengisi masa senggang (sepak takraw, memancing dan berenang) dan kehidupan seharian (berkhemah, mendaki dan berenang) kini telah diadaptasikan dalam dunia moden sebagai aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang popular. Melalui unit ini, penulis akan memperincikan sejarah perkembangan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang telah berlangsung di dunia dan di Malaysia.

SEJARAH AWAL Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah lama berakar umbi dalam senario kehidupan seluruh masyarakat dunia. Telahan ini dapat dibuktikan dengan jelas melalui pelbagai catatan dalam teks lama seperti Kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kitab-kitab ini telah menggambarkan dengan jelas tentang cara hidup masyarakat masa dahulu yang lasak dan mencabar. Aktiviti seperti mengembara, menunggang kuda, berlayar, berkhemah, memburu dan memanah

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 11

sememangnya dikuasai dengan baik oleh masyarakat masa itu (Crego, 2003). Keperluan survival merupakan teras utama penguasaan pelbagai kemahiran tersebut. Ini kerana masyarakat pada masa itu tidak mempunyai teknologi canggih untuk memudahkan proses kehidupan. Selain itu, mereka juga terdedah dengan ancaman peperangan dan penaklukan dari negara berdekatan.

Selain itu, bukti tentang kewujudan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah juga dibukikan melalui penemuan beberapa artifak purba. Antara artifak yang popular ialah penemuan getah pokok yang digunakan untuk melekatkan busur panah di Gua Sibudu, Afrika Selatan. Penemuan ini memperkukuhkan teori bahawa aktiviti memburu (sebahagian dari aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi) telah diamalkan semenjak 64 ribu tahun lampau.

Selain itu, lukisan di dinding gua juga membuktikan bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah diamalkan sejak berkurun lamannya. Lukisan sukan gusti kuno telah ditemui di gua Lascaux, Perancis, manakala dikebanyakan gua yang bersejarah di seluruh dunia, pengkaji telah menemui pelbagai lukisan dinding yang menggambarkan tentang amalan memburu masyarakat masa itu. Penemuan-penemuan lukisan gua ini telah memperkukuhkan teori bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya merupakan sebahagian amalan yang penting dalam kehidupan masyarakat masa dahulu (Hamblin, 2006).

Ukiran batu, gangsa, tembikar dan emas juga telah menjadi bukti kukuh tentang amalan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam kalangan masyarakat terdahulu. Pelbagai artifak yang ditemui dalam tamaddun Sumeria, Mesir, Greek, dan Tanah Melayu (Malaysia) telah menjadi bukti kukuh tentang kewujudan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam kesemua tamaddun umat manusia. Artifak sukan yang amat popular ialah penemuan lukisan pelbagai aktiviti sukan seperti gusti, angkat berat, lompat jauh, berenang, mendayung, olahraga dan memanah yang telah ditemui di kawasan permakaman Firaun di Bani Hasan (Rice, 2001). Lukisan ini merupakan bukti kukuh bahawa sukan moden yang diamalkan pada masakini sebenarnya telah lama diamalkan dalam kehidupan masyarakat kuno.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 12

Amalan sukan di masa lampau kerap dipertandingkan dalam majlis umum masyarakat seperti sambutan hari keputeraan, sambutan keagamaan, pesta menuai mahu pun sewaktu upacara pengebumian. Upacara pertandingan sukan kuno ini dilaksanakan khusus sebagai persembahan kepada dewa-dewa, menghormati simati mahu pun sebagai suatu proses pemilihan pahlawan yang akan berkhidmat kepada sesebuah kerajaan. Acap kali pemenang kejohanan ini akan dianugerahkan dengan pelbagai kemewahan mahu pun kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.

Menurut kajian, Sukan Olimpik kuno yang pertama telah berlangsung pada 776BC di Olympia, Greece (Raschke, 1988). Kejohanan ini telah diiktiraf sebagai kejohanan sukan kuno terancang yang pertama di dunia. Ini kerana kejohanan ini telah menggariskan beberapa syarat dan peraturan rasmi yang perlu dipatuhi oleh semua yang bertanding. Kebanyakan acara yang dipertandingkan dalam Sukan Olimpik kuno ini ialah yang berkait rapat dengan kemahiran ketenteraan seperti lumba lari, merejam lembing, lumba kereta kuda dan lontar peluru. Syarat dan peraturan kejohanan yang seragam ini telah diamalkan sehingga 393AD.

PERKEMBANGAN SUKAN DALAM DUNIA MODEN Ramai pengkaji berpendapat bahawa perkembangan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di era moden berpusat di Eropah, namun idea tersebut disanggah hebat oleh beberapa pengkaji lain. Perkembangan dan pembangunan sukan moden juga telah bermula di Asia, Oceania dan serata benua di dunia ini. Sehubungan itu, penulis berpendapat adalah tidak wajar untuk menyatakan bahawa sukan moden hanya dipopularkan oleh masyarakat Eropah sahaja.

Perkembangan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam dunia moden bermula seawal Revolusi Perindustrian. Pada zaman tersebut, mesin dan teknologi mulai mendominasi dunia pembuatan, perkilangan dan kehidupan seharian. Akibatnya masyarakat memiliki lebihan masa senggang berbanding sebelumnya. Jika sebelumnya aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi didominasi oleh golongan elit, kini masyarakat umum juga memiliki masa senggang yang banyak untuk terlibat aktif dalam pelbagai aktiviti (Polley, 2007).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 13

Akibatnya, sukan yang berorientasikan penonton seperti bola sepak, kriket dan ragbi mula mendapat sambutan ramai. Golongan masyarakat mula berani berbelanja untuk membeli tiket kejohanan akibat taraf hidup yang semakin meningkat hasil dari revolusi perindustrian. Semakin banyak aktiviti sukan dan permainan diperkenalkan dan dimainkan di seluruh dunia. Seterusnya, ledakan teknologi maklumat telah mempengaruhi lebih ramai masyarakat dunia untuk terlibat sebagai atlit mahu pun peminat aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Melalui revolusi maklumat ini, semua keputusan sukan, peraturan terbaru, senarai perlawanan dan lain-lain lagi dapat diakses dengan begitu mudah. Ini membolehkan masyarakat umum mengikuti perkembangan setiap acara dan sukan yang mereka gemari dengan cepat dan terperinci. Hasilnya sukan mula mendominasi gaya hidup masakini.

Kini, aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bukan sahaja menjadi menjadi medium mengisi masa lapang malah merupakan sebahagian dari kehidupan masyarakat moden. Sukan berfungsi sebagai medium perpaduan, penjana ekonomi, promosi negara, pembendung gejala negatif dan menggalakkan gaya hidup sihat. Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dahulunya diamalkan oleh golongan elitis kini telah menjadi sebahagian penting dalam proses kehidupan masyarakat masakini.

Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi moden diamalkan melalui pelbagai medium samada secara kelompok mahu pun individu. Ini jauh berbeza dengan aktiviti sukan di zaman kuno di mana ianya diamalkan secara kelompok. Faktor ini didorong oleh kesibukan dan ketidakseragaman masa kerja masyarakat moden lantas menghadkan peluang mereka untuk terlibat secara berkelompok.

Kejohanan sukan di zaman moden berbentuk temasya yang berlangsung dalam jangkamasa panjang dan melibatkan penyertaan dari seluruh dunia. Kejohanan masakini bukan hanya melibatkan pertandingan acara sukan sepanjang hayat dan rekreasi tetapi juga memasukkan elemen pendidikan, karnival, pameran, penyelidikan dan juga seminar. Ini bertujuan untuk menyebarluaskan lagi konsep sukan yang kini merentasi segenap lapisan masyarakat. Salah satu kejohanan sukan moden yang berprestij ialah Sukan Olimpik. Sukan Olimpik ialah kejohanan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 14

sukan tertinggi diperingkat antarabangsa. Dianjurkan setiap empat tahun sekali, sukan ini menjadi tumpuan atlit untuk mencipta nama sekaligus menjamin karier sukan yang gemilang.

Sukan Olimpik bermula seawal 1896 di Athens. Kejohanan ini diilhamkan oleh Baron Pierre de Coubertin yang telah menubuhkan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) pada tahun 1890. Jika sebelumnya, kejohanan sukan olimpik (tidak rasmi) hanya dianjurkan oleh sesetengah negara tertentu seperti Britain dan Peranchis, Baron Pierre de Coubertin berhasrat untuk menganjurkan sebuah kejohanan yang disertai oleh seluruh negara di dunia. Kejohanan Olimpik pertama di Athens ini telah berjaya menarik penyertaan sebanyak 14 buah negara, 241 orang atlit yang telah bertanding dalam 43 acara yang dipertandingkan.

Kejayaan penganjuran Sukan Olimpik yang pertama ini merupakan katalis terhadap pembangunan sukan moden masa kini. Akibatnya, banyak negara berebut-berebut menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah kejohanan. Ini didorong oleh aspek penjanaan ekonomi yang lumayan dan pembangunan infrastruktur yang lengkap selain membantu pembangunan sukan sesebuah negara. Hari ini, Sukan Olimpik merupakan kemuncak temasya sukan di dunia, disertai oleh lebih 200 negara daan dijalankan dalam dua edisi utama iaitu Olimpik Musim Panas dan Olimpik Musim Sejuk.

PERKEMBANGAN MALAYSIA

SUKAN

SEPANJANG

HAYAT

DAN

REKREASI

DI

Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya telah lama berakar umbi dalam pola kehidupan masyarakat Malaysia. Teks dalam buku Sejarah Melayu dan lain-lain rujukan dengan jelas telah menggambarkan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat Tanah Melayu (Malaysia) pada masa itu (Iskandar & Kaeh, 1978). Masyarakat ketika itu digambarkan sebagai golongan pembesar, petani dan nelayan yang amat pakar dalam bidang masing-masing, mengamalkan sikap mesra alam dan mengisi masa lapang dengan bersosialisasi.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 15

Sukan merupkan salah satu medium sosialisasi yang utama pada ketika itu. Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi pada ketika itu boleh dibahagikan kepada tiga elemen utama iaitu: (1) aktiviti keperwiraan (bertarung, memanah dan berlawan keris), (2) aktiviti senaman tradisional (bersilat, mandi embun dan tarian tradisional), dan (3) permainan masa senggang (sepak raga, wau, sabung ayam).

Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi golongan bangsawan pula berbeza dengan rakyat kelas bawahan. Pada masa senggang, golongan ini gemar melakukan pelbagai aktiviti elit pada masa itu seperti mengembara, berlayar, menunggang kuda dan menganjurkan pelbagai pertandingan sukan dan rekreasi seperti pertandingan kekuatan, pertandingan bersilat dan lain-lain lagi.

Sehubungan itu, boleh disimpulkan bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya telah lama diamalkan oleh masyarakat tradisional Malaysia malahan menjadi sebahagian dari gaya hidup mereka. Dari aktiviti berbentuk riadah ke pertandingan, kesemua aktiviti ini dilaksanakan bagi melestarikan survival bangsa pada ketika itu. Kehadiran penjajah sedikit sebanyak telah mengubah senario aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia

PERKEMBANGAN DI ERA MODEN Kehadiran penjajah seawal kejatuhan Melaka pada tahun 1511 telah mengubah lanskap aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang amat drastik di Malaysia. Jika masyarakat dahulu mempunyai masa senggang yang panjang, kehadiran penjajah telah meragut kekebasan ini. Majoriti masyarakat terpaksa bekerja dalam masa yang panjang bagi membekalkan bahan mentah seperti rempah, bijih timah dan lain-lain lagi untuk dibawa pulang ke negara penjajah. Akibatnya keterlibatan masyarakat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi semakin terbatas. Sesetengah aktiviti pula seperti bersilat dan bermain senjata diharamkan kerana dianggap menggugat keselamatan manakala aktiviti laga hayam diharamkan kerana dianggap mempunyai unsur perjudian. Akibatnya, masyarakat zaman penjajahan terus tertindas dan terhindar dari amalan sukan sepanjang hayat dan rekreasi.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 16

Kehadiran Inggeris telah membawa sedikit perubahan dalam kehidupan masyarakat zaman penjajahan di Tanah Melayu. Golongan elitis Inggeris amat gemarkan sukan dan aktiviti rekreasi yang berkonsepkan tontonan. Maka, mereka memperkenalkan pelbagai aktiviti permainan barat seperti badminton, ragbi, kriket dan hoki kepada masyarakat Tanah Melayu pada ketika itu. Namun, diskriminasi kaum tetap berlaku kerana penduduk Tanah Melayu tidak dibenarkan bermain bersama pegawai Inggeris.

Bagi menghidupkan sukan tontonan yang digemari oleh penjajah Inggeris, mereka telah memperkenalkan mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dalam kurikulum sekolah seawal 1890an. Aktiviti perkelahan juga diperkenalkan oleh sekolah bagi menggalakkan murid-murid sekiah terlibat dalam aktiviti kecergasan. Pada tahun 1922, Sultan Idris Training College (SITC dan kini dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI) telah ditubuhkan dan kurikulum pendidikan jasmani dan kesihatan diperkenalkan. Sejak itu, aktiviti pembelajaran sukan sepanjang hayat dan rekreasi terus berkembang mekar dalam sistem persekolahan dan menjadi sebahagian elemen penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia.

Selepas merdeka, aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi semakin meningkat popular. Diskriminasi yang terlaksana sewaktu zaman penjajahan telah berjaya dihapuskan dan semua rakyat Malaysia mempunyai hak yang sama untuk terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Pembangunan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia telah diterajui oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang telah ditubuhkan seawal 1953 di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Hasil penubuhan kementerian ini, Malaysia telah menghantar kontinjen olimpiknya yang pertama di Olimpik Melbourne.

Matlamat utama penubuhan kementerian ini ialah untuk menggalakkan budaya hidup sihat sekaligus mengatasi masalah berkaitan kesihatan dan sosial dalam kalangan masyarakat. Pada 15 Mei 1964, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia telah ditubuhkan secara rasminya bagi menyebar luas dan membangunkan sukan di Malaysia. Menyedari kepentingan sukan berprestasi tinggi dan kemampuan atlit Malaysia untuk bertanding di peringkat antarabangsa, kerajaan Malaysia telah

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 17

menubuhkan Majlis Sukan Negara pada tahun 1971. Fokus utama Majlis Sukan Negara ialah untuk membangunkan sukan berprestasi tinggi agar atlit Malaysia mampu bersaing dan meraih kejuaraan di peringkat dunia. Selain itu, Majlis ini juga berfungsi penting dalam melobi penganjuran pelbagai sukan antarabangsa yang berprestij di Malaysia. Antaranya ialah Sukan Komanwel 1998 yang telah dianjurkan di Kuala Lumpur dan disertai oleh lebih 140 negara.

Bagi menggalakkan pembangunan sukan di peringkat akar umbi, pihak Kementerian Pelajaran telah menubuhkan beberapa sekolah sukan di seluruh negara. Antara sekolah terawal ialah Sekolah Sukan Bukit Jalil yang ditubuhkan pada tahun 1996. Matlamat utama penubuhan sekolah ini ialah untuk memberikan pendidikan sukan yang sistematik kepada bakal atlit negara seterusnya membangunkan antarabangsa. potensi atlit mereka agar dapat menggegar di arena

Selain itu, penubuhan beberapa NGO sukan seperti Majlis Olimpik Malaysia (MOM), Majlis Paralimpik Malaysia (MPM), Persatuan Bola Sepak Malaysia, Persekutuan Hoki Malaysia dan Majlis Rekreasi Luar Malaysia telah memeriahkan lagi pembangunan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. NGO ini telah berusaha keras dan bekerjasama erat dengan KBS dan MSN bagi melahirkan atlit ternama Malaysia. Antaranya ialah Datuk Lee Chong Wei, Pandalela Rinong, AzizulHasni, Safee Salee dan Shalin Zulkifli. Selain itu, NGO ini menggalakkan pembangunan sukan sepanjang hayat dan rekreasi melalui penganjuran pelbagai bengkel, kursus dan kejohanan massa samada diperingkat kebangsaan mahu pun akar umbi.

RUMUSAN Secara umumnya bab ini telah membincangkan dengan jelas tentang sejarah perkembangan sukan di dunia dan di Malaysia. Dibahagikan kepada empat topik utama, penulis telah mengupas tentang perkembangan sukan di peringkat antarabangsa yang dibahagikan epada dua era iaitu era tradisional dan era moden. Seterusnya penulis telah membincangkan tentang perkembangan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia yang juga dibahagikan kepada dua topik

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 18

utama iaitu era tradisional dan moden. Memang tidak dapat disangkal bahawa kedatangan penjajah telah membawa sama kepada pengenalan sukan moden di Malaysia. Namun perlu diingat bahawa nenek moyang kita juga tidak pernah ketandusan dengan pelbagai aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang unik dan menarik. Sehubungan itu, suka penulis menegaskan disini bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya telah menjadi norma seharian rakyat Malaysia dan kehadiran penjajah hanyalah mendedahkan kita kepada beberapa aspek sukan moden yang dipertandingkan di arena Olimpik hari ini.

1. Senaraikan susurmasa perkembangan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. 2. Bagaimanakah aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi berkembang di Malaysia? 3. Bahaskan tentang isu dan perkembangan sejarah sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 19

UNIT 3

SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU


HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat memahami dengan jelas tentang kepelbagaian spektrum kesenggangan individu 2. Pelajar dapat menjelaskan sekurang-kurangnya lima dari lapan elemen spektrum kesenggangan individu 3. Pelajar dapat mengolah perkaitan antara setiap elemen spektrum tersebut 4. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi

PENGENALAN Individu terlibat dalam aktiviviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi kerana pelbagai motif. Ramai yang terlibat kerana ingin mengisi masa senggang manakala yang lainnya terlibat kerana ingin bersosialisasi, meningkatkan kecergasan, mahu pun untuk berbakti kepada masyarakat. Bab ini akan membahaskan secara terperinci tentang motif keterlibatan masyarakat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi berdasarkan teori Spektrum Kesenggangan Individu yang telah dipopularkan oleh (Bammel & Bammel, 1996).

SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU (Bammel & Bammel, 1996) Kesenggangan boleh didefinisikan sebagai masa lapang individu yang bebas dari tugasan seharian mahu pun keperluan fisiologi seperti tidur dan makan (O'Connell & Cuthbertson, 2009). Masa senggang ini kerap digunakan oleh individu untuk berehat, beriadah, berekreasi mahupun bersukan. Pelbagai kajian telah

dilaksanakan untuk mengkaji tentang aktiviti manusia sewaktu senggang (Barnett, 2006; Bull, 2009; Mowatt, 2009).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 20

Berdasarkan pelbagai kajian yang telah dilaksanakan di atas, Bammel dan Bammel (1996) telah mencadangkan tujuh tema yang menjadi motif utama aktiviti manusia sewaktu senggang iaitu: (1) aktiviti pemuliharaan diri, (2) aktiviti kecergasan fizikal, (3) berehat, (4) sosialisasi, (5) aktiviti tumbesaran, (6) khidmat masyarakat, dan (7) refleksi kendiri (Rajah 5).

Rajah 5: Spektrum Kesenggangan Individu (Bammel & Bammel, 1996)

Walau bagaimana pun, Bammel dan Bammel menegaskan bahawa teori ini berbeza dapatan dan amalannya di antara budaya dan lokasi geografi kerana ia dipengaruhi oleh amalan sosio budaya masyarakat, status ekonomi, komitmen individu dan kemudahan kesenggangan awam yang terdapat dalam lingkungan sosial individu terbabit. Sehubungan itu sebarang proses interpretasi terhadap Teori Spektrum Kesenggangan Individu ini haruslah mengambilkira setiap elemen sosial individu tersebut. Bahagian seterusnya akan memperincikan setiap elemen dalam spektrum tersebut.

Pemuliharaan diri Pemuliharaan diri boleh didefinisikan sebagai suatu proses merawat dan menghindari diri dari penyakit sosial, mental dan fizikal. Segolongan masyarakat

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 21

bertanggapan bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dapat menghindarkan diri mereka dari gejala yang disebutkan tadi. Sehubungan itu mereka terlibat aktif dalam aktiviti sukan dan rekreasi agar isu tersebut dapat di atasi. Golongan ini berpendapat bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dapat menghindari diri mereka dari aktiviti tidak berfaedah (penyakit sosial) seperti melepak, berjudi, minuman keras dan lain-lain lagi. Umum telah mengetahui bahawa gejala lepak, judi dan arak merupakan antara penyakit sosial yang semakin parah mengancam keharmonian masyarakat.

Kesibukan hidup moden mula mendatangkan pelbagai masalah psikologi dan mental terhadap penduduk dunia. Semakin ramai golongan masyarakat

menghadapi tekanan perasaan mahu pun kemurungan. Ini kerana mereka terlalu sibuk dengan tugasan seharian dan tidak mempunyai medium pelepasan tekanan yang sesuai. Sehubungan itu, keterlibatan aktif dalam aktiviti sukan dan rekreasi dilihat mampu menjadi medium pelepasan tekanan dan pelarian dari kesibukan hidup moden.

Gaya hidup moden yang diselubungi dengan makanan segera, teknologi dan pencemaran telah mengubah cara hidup masyarakat dengan drastik. Akibatnya masyarakat masakini diancam gendan pelbagai penyakit yang kronik. Majoriti golongan kanak-kanak dan remaja kini diancam masalah obesiti manakala penyakit diabetes dan koronari semakin parah mengancam kehidupan

masyarakat. Kesemua penyakit ini berpunca dari gaya hidup sedentari yang wujud akibat pengaruh pembangunan semasa. Keterlibatan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dapat meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan masyarakat sekaligus meminimakan risiko penyakit sedentari ini. Sehubungan itu, faktor-faktor yang diterangkan di atas telah menjadi motif utama untuk segolongan masyarakat dunia untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi.

Kecergasan fizikal Kecergasan fizikal boleh didefinisikan sebagai keupayaan individu untuk melakukan aktiviti seharian dan masa senggang dengan efisien dan tanpa penat

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 22

yang melampau (rujukan). Sejarah telah membuktikan bahawa kecergasan fizikal merupakan sebahagian dari cara hidup masyarakat lampau. Gaya hidup tradisional yang berteraskan nomad, pengembaraan, peperangan dan penaklukan memerlukan masyarakat masa itu untuk kekal cergas dan aktif.

Namun gaya hidup moden yang berteraskan teknologi, penginapan setempat dan pengangkutan bermotor telah mengikis tahap kecergasan yang diwarisi dari masyarakat terdahulu. Sehubungan itu, ramai masyarakat dunia yang kurang cergas dan diancam oleh pelbagai masalah produktiviti dan kesihatan.

Menyedari isu ini, segelintir golongan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi untuk meningkatkan kecergasan fizikal mereka. Golongan ini percaya bahawa penguasaan kecergasan fizikal yang baik bukan sahaja dapat meningkatkan kesihatan malah juga produktiviti mereka. Aktiviti seperti kecergasan berbasikal lasak, jogging dan latihan bebanan merupakan aktiviti yang popular bagi golongan masyarakat yang mempunyai motif ini.

Berehat Gaya hidup moden tidak dapat lari dari tekanan dalam proses kehidupan seharian. Akibat arus globalisasi yang pesat dan mencabar, masyarakat hari ini terpaksa bekerja keras bagi memastikan kecapaian objektif organisasi dan jabatan masingmasing. Jika tidak, mereka akan ketinggalan dalam segenap aspek. Sehubungan itu, setiap organisasi terutamanya pekerjaan menetapkan indeks pencapaian matlamat yang amat tinggi. Senario ini sedikit sebanyak telah mewujudkan suatu budaya hidup seharian yang amat meletihkan.

Di negara membangun, golongan pekerja terpaksa bekerja dalam jangkamasa yang panjang akibat kekurangan sumber manusia mahu pun kewangan. Senario ini sedikit sebanyak telah memberikan tekanan mental dan fizikal yang amat tinggi dalam kehidupan seharian. Sehubungan itu, segelintir besar masyarakat memilih untuk terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi merehatkan mental dan fizikal mereka dari tekanan kerja seharian. Keterlibatan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 23

aktif

ini membolehkan mereka melupakan sebentar kesibukan seharian,

mengumpul tenaga dan semangat untuk terus berkhidmat kepada organisasi dan meluangkan masa dengan keluarga tercinta.

Mereka yang bermotifkan rehat sering terlibat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang tidak berintensiti tinggi, melibatkan banyak aktiviti tontonan mahu pun sosialisasi dan pelancongan. Antara aktiviti tersebut ialah mendengar muzik, melancong, bermain golf dan menonton perlawanan sukan.

Sosialisasi Masyarakat hari ini mempunyai masa bersosialisasi yang amat pendek berbanding masyarkaat sebelumnya. Seperti yang telah dibincangkan di atas, tekanan kerja seharian dan matlamat organisasi yang tinggi telah mewujudkan suatu budaya kerja yang sibuk. Akibat kesibukan seharian, mereka memilih aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sebagai medium sosialisasi. Golongan ini gemar terlibat aktif dalam aktiviti berpersatuan dan melaksanakan aktiviti dalam kelompok yang besar. Acapkali aktiviti sukan dan rekreasi yang dilaksanakan kurang melibatkan elemen pertandingan sebaliknya menekankan terhadap elemen penyatuan kumpulan.

Sosialisasi kini menjadi salah satu motif utama keterlibatan masyarakat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. Contohnya penubuhan pasukan penyokong bola sepak Ultra Malaya telah menyediakan platform yang unik buat semua pencinta sukan bolasepak tanah air untuk bersosial dan dalam masa yang sama menyokong pasukan kegemaran mereka. Selain itu, terdapat pelbagai kelab penyokong, sukan dan rekreasi yang ditubuhkan khusus untuk membolehkan ahli-ahli mereka bersosialisasi antara satu sama lain.

Kesihatan Kesihatan merupakan salah satu elemen yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang kurang sihat akan menjejaskan produktiviti, ekonomi dan kestabilan negara. Akibatnya negara tersebut mungkin akan terjerumus dalam kancah ketidakstabilan ekonomi dan politik. Sehubungan itu,

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 24

sukan sepanjang hayat dan rekreasi memainkan peranan yang penting dalam pemuliharaan dan peningkatan taraf kesihatan masyarakat. Segolongan besar masyarakat terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi kerana percaya bahawa aktiviti ini mampu meningkatkan kesihatan dan kecergasan mereka.

Tanggapan ini disokong oleh pelbagai kajian saintifik (Simone, Mary & Cheryl, 1995) yang mendapati bahawa keterlibatan aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi mampu meningkatkan kesihatan. Sehubungan itu, semakin ramai golongan masyarakat terlibat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dengan motif untuk meningkatkan kesihatan.

Fenomena di atas telah mendatangkan pelbagai kesan yang positif terhadap masyarakat dan negara. Peningkatan taraf kesihatan masyarkat telah

membolehkan mereka memiliki daya produktiviti yang tinggi. Selain itu, jangka hayat yang panjang membolehkan mereka menyumbang tenaga dan bakti kepada masyarakat dan negara. Negara pula dapat meningkatkan pulangan pendapatan melalui peningkatan produktiviti di samping penjimatan dalam kos rawatan kerana tahap kesihatan yang semakin baik. Antara aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang popular bagi golongan yang bermotifkan kesihatan ialah aktiviti kecergasan dan rekreasi yang disulami dengan gaya hidup sihat.

Khidmat masyarakat Amalan bekerjasama dan gotong-royong merupakan amalan seharian masyarakat terdahulu. Sekiranya terdapat sebarang isu yang menimpa masyarakat seperti banjir kilat, kebakaran mahu pun aktiviti keagamaan, golongan masyarakat akan bekerjasama untuk membantu golongan yang memerlukan. Namun kesibukan hidup moden telah membataskan amalan murni ini dalam kehidupan seharian masyarakat hari ini.

Lantaran, segelintir masyarakat terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi menghidupkan semula budaya khidmat masyarakat dalam amalan masa kini. Golongan ini percaya bahawa keterlibatan aktif mereka akan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 25

memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat samada dari aspek sosial, ekonomi mahu pun kerohanian.

Majoriti masyarakat yang terlibat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang bermotifkan khidmat masyarakat akan terlibat aktif dalam aktiviti kesukarelaan seperti menyertai NGO sukan, terlibat sebagai sukarelawan sukan, memberikan sumbangan material dan tenaga kepada badan-badan sukan dan rekreasi serta membantu promosi aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Golongan ini percaya bahawa keterlibatan mereka dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi merupakan suatu usaha murni dalam sumbangan mereka terhadap kemakmuran masyarakat.

Refleksi Refleksi ataupun muhasabah diri merupakan suatu proses yang penting dalam kehidupan insan. Proses refleksi kendiri boleh memberikan input yang berguna terhadap diri individu. Refleksi kekurangan diri akan membolehkan individu memperbaiki kekurangannya manakala refleksi kelebihan diri akan membolehkan individu membangunkan kebolehannya. Hasilnya, individu tersebut akan

senantiasa memperbaiki diri sekaligus menjadi ahli masyarakat yang berguna.

Proses refleksi sememangnya telah terbukti berkesan dalam melahirkan golongan masyarakat berhemah tinggi. James & Nicoll (2007) menegaskan bahawa individu yang mengamalkan proses refleksi atau muhasabah kendiri dalam kehidupan seharian akan menjadi individu yang bejaya dan disukai ramai.

Sehubungan itu, terdapat segolongan masyarakat yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi membangunkan potensi diri mereka. Refleksi atau maklumbalas dari rakan-rakan akan dijadikan sebagai panduan pembangunan diri manakala refleksi kendiri membolehkan individu tersebut insaf dan sedar tentang tanggungjawabnya terhadap diri, keluarga, negara dan agama. Antara aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang kerap diamalkan oleh golongan yang memiliki motif ini ialah yoga, meditasi, kembara solo dan majlis diskusi.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 26

RUMUSAN Bab ini telah membincangkan secara terperinci tentang pelbagai motif keterlibatan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam kehidupan masyarakat masakini. Kepelbagaian motif ini telah mewujudkan keunikan dan kepelbagaian dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Selain itu, terdapat juga individu yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dengan motif yang pelbagai. Sehubungan itu, Teori Spektrum Kesenggangan Individu ini tidak seharusnya ditafsir secara sehala kerana mungkin terdapat pertindanan motif dalam kalangan individu yang terlibat aktif dalam bidang ini.

1. Gariskan lima komponen spektrum kesenggangan individu. 2. Sebagai seorang guru, nyatakan tiga kepentingan kefahaman terhadap teori ini dalam membantu anda melicinkan lagi pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di sekolah anda. 3. Sila cadang dan rancangkan empat aktiviti yang bersesuaian dengan kepelbagaian motif keterlibatan pelajar dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. 4. Bahaskan bagaimanakah kefahaman terhadap teori Spektrum

Kesenggangan Individu dapat membantu anda merancang aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang lebih menarik di sekolah.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 27

UNIT 4 SENI DAN KEBUDAYAAN


HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. Pelajar dapat menjelaskan falsafah seni dan kebudayaan Pelajar dapat menghubungkaitkan aktiviti seni dan kebudayaan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi 3. Pelajar dapat menganalisa faedah-faedah aktiviti seni dan kebudayaan sebagai wadah sukan sepanjang hayat dan rekreasi 4. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti seni dan kebudayaan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi

PENGENALAN Seni dan kebudayaan merupakan antara aktiviti masa senggang yang tertua di dunia di samping aktiviti keperwiraan. Seni dan kebudayaan amat berkait rapat dengan identiti, ideologi dan amalan seharian sesebuah kelompok masyarakat. Di seluruh dunia, setiap masyarakat mempunyai identiti seni dan kebudayaannya yang tersendiri lantas membentuk keunikkan cara hidup mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti seni dan kebudayaan mempunyai akar umbi yang kuat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang diamalkan masakini. Sehubungan itu, Unit ini akan memeprincikan tentang falsafah aktiviti seni dan kebudayaan, faedah dan perkaitannya dalam perkembangan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi

DEFINISI Menurut Kamus Dewan, seni didefinisikan sebagai suatu bentuk karya seperti pantun, ukiran, muzik dan lain-lain lagi yang dicipta dengan bakat yang tersendiri. Karya seni adalah berbeza-beza berdasarkan latar belakang dan sosiodemografi sesebuah masyarakat. Kesenian pula bermaksud perihal seni, yang berkaitan dengan keindahan dan ketelitian penciptaan sesebuah karya seni tersebut.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 28

Kesenian telah menjadi identiti dan amalan yang amat penting kepada kebudayaan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa sejak turun temurun lagi. Dengan kepelbagaian amalan kesenian dalam masyarakat berbilang kaum, identiti masyarakat Malaysia lebih terserlah dan dikenali ramai.

FUNGSI SENI DAN KEBUDAYAAN Sejak berzaman, seni dan kebudayaan telah memainkan peranan yang amat penting kepada masyarakat Malaysia. Selain menjadi simbol perpaduan dan sosialisasi, seni dan kebudayaan juga merupakan aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang amat penting dalam kalangan masyarakat Malaysia. Rajah 6 menjelaskan tentang pelbagai fungsi dan peranan seni dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Malaysia.

Rajah 6: Fungsi Seni dan Kebudayaan dalam Masyarakat Malaysia

Sejak berzaman, aktiviti seni dan kebudayaan telah menjadi salah satu medium riadah yang amat penting bagi masyarakat Malaysia. Kesibukan hidup masa kini telah mendorong pembangunan indsutri seni dan kebudayaan kerana masyarakat

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 29

semakin dahagakan aktiviti seni dan kebudayaan sebagai medium escapism dari kesibukan seharian. Selain itu, seni juga menjadi medium membina kecergasan fizikal dan mental. Aktiviti seperti tarian contohnya dapat meningkatkan kecergasan kardiovaskular selain membina kordinasi dan kelenturan tubuh badan. Kelak, penggiat aktiviti ini akan kekal cergas dan sihat. Aktiviti seni dan kebudayaan juga berperanan sebagai agen pemupukan amalan keagamaan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Aktiviti seperti nasyid, marhaban dan hadrah merupakan aktiviti kesenian Islam yang berkait rapat dengan amalan keagamaan. Melalui aktiviti kesenian sebegini, pemupukan amalan keagamaan dapat dilaksanakan secara berkesan. Sosialisasi merupakan salah satu amalan terpenting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Sehubungan itu, aktiviti seni dan kebudayaan telah menjadi salah satu medium yang terpenting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Melalui aktiviti ini, perpaduan antara kaum serta sikap saling hormat menghormati dapat dibentuk sekaligus melahirkan masyarakat majmuk yang harmoni. Masyarakat Malaysia mempunyai pelbagai upacara ritual yang amat kompleks dan tersendiri berdasarkan budaya sesuatu kaum tersebut. Sebagai contoh

masyarakat Orang Asal dengan tarian sewangnya manakala masyarakat Melayu dengan tarian Ulik Mayangnya. Kedua-dua amalan ini berkait rapat dengan upacara ritual. Sehubungan itu, aktiviti seni dan kebudayaan telah lama menjadi salah satu medium ritual dalam kalangan masyarakat Malaysia. Identiti masyarakat merupakan medium seni dan kebudayaan dalam masyarakat Malaysia. Aktiviti seni dan kebudayaan telah membentuk suatu identiti bangsa Malaysia yang amat unik. Identiti ini seterusnya menjadi pegangan dan amalan hidup seharian masyarakat negara ini. Keunikan identiti ini telah menjadikan masyarakat Malaysia sebagai salah sebuah masyarakat di dunia yang mempunyai kepelbagaian amalan dan aktiviti seni dan kebudayaan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 30

KATEGORI AKTIVITI SENI DAN KEBUDAYAAN Secara umumnya, aktiviti seni dan kebudayaan di Malaysia terbahagi kepada empat kategori utama iaitu: (1) seni suara, (2) seni gerak, (3) seni rupa, dan (4) permainan tradisional (Rajah 7).

Rajah 7: Kategori Aktiviti Seni dan Kebudayaan

Seni Suara Seni suara merupakan aktiviti seni dan kebudayaan yang melibatkan seni vokal dan seni muzik. Pada zaman dahulu, aktiviti kesenian ini hanya terhad kepada golongan atasan sahaja. Namun, selaras dengan perubahan zaman, aktiviti seni suara kini menjadi sebahagian aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan masyarakat biasa.

Seni vokal terhasil dari alunan pita suara yang boleh memberikan hiburan kepada pendengar yang berminat. Setiap seni vokal itu berbeza mengikut budaya dan tradisi sesebuah masyarakat. Dalam masyarakat Melayu terdapat seni vokal tanpa

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 31

muzik dan seni vokal yang bergabung dengan muzik. Antara seni vokal tanpa muzik ialah marhaban, hadrah dan endoi. Manakal seni vokal dengan muzik pula ialah ghazal, dikir barat dan sewang.

Seni muzik pula didefinisikan sebagai gubahan alat bunyi-bunyian yang menghasilkan irama yang indah dan menyenangkan. Ia dapat dinikmati melalui pancaindera pendengaran dan penghayatan yang mendalam. Secara umumnya, muzik terbahagi kepada dua kategori iaitu muzik dengan nyanyian dan muzik tanpa nyanyian (instrumental). Sejak berzaman, muzik telah menjadi sebahagian amalan dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Selain dimainkan untuk golongan atasan, muzik juga merupakan hiburan utama kepada golongan massa khusus untuk mengisi masa senggang dan sebagai aktiviti riadah.

Seni Gerak Seni gerak melibatkan pergerakan tubuh badan yang mempunyai maknanya yang tersendiri. Seni ini dihasilkan melalui pergerakan tangan , kaki , badan , mata dan anggota badan yang lain. Secara umumnya, seni gerak terbahagi kepada dua kategori iaitu seni tari dan seni drama.

Seni Tari Seni tari boleh didefinisikan sebagai sebagai suatu pergerakan yang berirama. Seni tari adalah suatu medium ekspresi individu melalui gerak geri berirama yang indah. Dalam kebudayaan masyarakat Malaysia terdapat berbagai bagai jenis tarian , sama ada tarian asli ataupun tarian yang telah dipengaruhi oleh unsur unsur moden. Tariantarian yang bercorak seni tari istana yang dipersembahkan pada waktu perkahwinan, pertabalan, istiadat menyembah dan sebagainya. Tarian tarian ini termasuklah tarian siti payung, mak inang, asyik , gamelan dan sebagainya.

Seni Drama Seni drama merujuk kepada suatu karya seni lakonan yang melibatkan aksi yang dirancang mahu pun spontan. Kerapkali aktiviti seni ini dilaksanakan secara berkelompok, dipentaskan untuk tontonan ramai dan melibatkan adaptasi dari

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 32

insiden sebenar atau yang direka oleh pengarah. Seni drama terbahagi dua iaitu drama dengan vokal atau pun muzikal. Seni drama sememangnya telah lama berakar umbi dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Ia merupakan salah satu medium riadah dan rekreasi yang amat popular kerana menghiburkan serta menjadi medium relaksasi kepada penonton.

Seni Rupa Seni rupa dalam masyarakat Malaysia meruapakan ciptaan yang megandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan melalui ukiran, anyaman, tenunan, seni bina dan sebagainya. Seni rupa ini menjadi motif utama corak alatan dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia terutamanya pada binaan, pakaian dan lain-lain lagi. Secara umumnya seni rupa terbahagi kepada 6 iaitu: (1) seni ukir, (2) seni kraftangan, (3) seni tembikar, (4) seni fabrik, (5) seni tembaga, dan (6) seni bina (Rajah 8).

Rajah 8: Kategori Seni Rupa

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 33

Seni Ukir Seni ukir merupakan hasil-hasil kerja tangan yang dicipta melalui kepandaian mengukir. Ciri-ciri ukiran itu dihasilkan melalui ukiran timbul, ukiran terbenam, ukiran tebuk dan ukiran timbus.

Seni Kraftangan Seni kraftangan adalah hasil seni yang dicipta untuk kegunaan seharian. Ia digubah dengan memasukkan unsur-unsur seni untuk menambahkan kecantikan alatan tersebut. Proses penciptaan kraftangan memerlukan kemahiran dan

kreativiti yang amat tinggi untuk menghasilkan suatu motif seni yang menarik. Antara kraftangan popular di Malaysia ialah tudung saji dan tikar mengkuang.

Seni Tembikar Seni tembikar merupakan hasil kraftangan yang berasaskan tanah liat yang dibakar dan digilap. Seni ini digunakan untuk membina alatan kegunaan seharian masyarakat Malaysia seperti belanga tanah, bekas menyimpan air dan makanan. Salah satu lokasi popular penghasilan tembikar tradisional di Malaysia ialah di Sayong, Perak.

Seni Fabrik Seni fabrik melibatkan sebarang aktiviti atau motif seni yang dimuatkan dalam corak fabrik dalam kegunaan masyarakat Malaysia. Antara seni fabrik yang popular di Malaysia ialah tenunan, batik, dan tekat. Kesemua hasil seni ini bermotifkan kehidupan seharian dan persekitaran masyarakat Malaysia.

Seni Tembaga Seni tembaga merupakan satu lagi hasil seni masyarakat Malaysia. Seni ini melibatkan penciptaan alat-alat daripada tembaga untuk kegunaan seharian mahu pun upacara khusus. Alatan kegunaan seharian ialah seperti gobek sirih, dulang dan sudu manakala alatan untuk upacara khusus ialah tepak sirih, perenjis air mawar dan bekas bara.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 34

Seni Bina Seni bina merupakan kemahiran seni yang dimuatkan dalam pelbagai binaan yang dihasilkan oleh masyarakat Malaysia terutamanya rumah dan kediaman. Seni bina ini melibatkan reka bentuk yang unik dan mempunyai motif tersendiri contohnya Minangkabau atau pun awan larat. Setiap seni bina melambangkan keunikan identiti masyarakat yang menggunakan seni bina tersebut.

PERMAINAN RAKYAT Permainan rakyat juga dikenali sebagai permainan tradisional atau folk games. Permainan ini juga dikenali sebagai pemainan masa senggang atau sukan rakyat. Permainan rakyat berfungsi sebagai medium hiburan, sosialisasi dan

meningkatkan kecergasan. Selain itu, permainan rakyat juga menjadi aktiviti utama untuk menyerikan majlis keramaian dan perkahwinan pada zaman sebelum kemerdekaan. Permainan masa lapang masyarakat Malaysia terbahagi kepada permainan untuk orang dewasa dan permainan untuk kanak-kanak. Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau, sepak raga, gasing, menyabung ayam, laga buah keras, congkak, berlaga kerbau dan lain-lain. Permainan untuk kanak-kanak pula termasuklah main telaga buruk, guli-guli, main galah, main kapal terbang, cina buta, ketup atau sembunyi dan lain-lain. Permainan ini amat popular sebelum kedatangan penjajah. Namun selepas penjajahan, permainan tradisional semakin terhakis dalam amalan kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Akibatnya, identiti budaya permainan tradisional semakin pupus dalam jiwa masyarakat Malaysia. Sehubungan itu, suatu langkah bersepadu haruslah dilaksanakan bagi enghidupakn semula permainan tradisional ini dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Selain melibatkan kos yang rendah, permainan ini melibatkan penggunaan bahan yang mesra alam berbanding alatan dalam permainan moden. Bahagian seterusnya akan menerangkan secara ringkas beberapa permainan tradisional yang popular suatu masa dahulu.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 35

Sepak Raga Sepak raga ialah sejenis permainan menggunakan bola yang diperbuat daripada rotan yang dianyam. Sepak raga dimainkan oleh beberapa orang pemain yang berdiri membentuk bulatan. Permainan ini dimulai dengan salah seorang pemain melambungkan bola kepada pemain yang lain. Pemain lain akan menimbang bola tersebut sebelum diambil oleh orang lain. Terdapat pelbagai peraturan untuk menentukan pemenang permainan ini. Antaranya ialah jumlah bilangan timbang bola yang dapat dipungut oleh kumpulan tersebut, jumlah timbangan terbanyak individu dan lain-lain lagi. Sepak raga merupakan asal usul permainan sepak takraw yang popular masakini.

Permainan Gasing Gasing ialah permainan rakyat yang popular dikalangan orang Melayu. Di negerinegeri Pantai Barat gasing diperbuat daripada kayu, sementara di negeri-negeri Pantai Timur khususnya dinegeri Kelantan gasing diperbuat daripada timah. Permainan ini berfungsi sebagai medium hiburan, pertandingan dan juga pertunjukan.

Permainan Layang-Layang Atau Wau Permainan layang-layang atau wau melibatkan penggunaan alat yang boleh diterbangkan melalui tiupan angin. Permainan ini amat popular pada zaman tradisional terutamanya selepas musim menuai padi. Selain berfungsi sebagai aktiviti riadah, permainan ini juga dipertandingkan. Pemenang ditentukan dari segi keindahan reka bentuk, corak ciptaan, warna dan keaslian ciptaan sesebuah layang-layang atau wau tersebut.

Permainan Congkak Permainan congkak ialah sejenis permianan Melayu tradisional yang digemari oleh kaum wanita dan kanak-kanak. Permainan ini dipercayai mula berkembang di istana iaitu dikalangan wanita-wanita istana dan para pembesar. Mereka memainkan permainan ini untuk mengisi masa senggang. Permainan congkak melibatkan dua bahan iaitu papan congkak dan buah congkak. Setiap papan congkak hanya boleh dimainkan oleh dua orang sahaja.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 36

Menyabung Ayam Salah satu permainan bercorak pertandingan yang digemari oleh masyarakat Melayu tradisional ialah permainan menyabung binatang ternakan seperti lembu, kerbau dan ayam. Permainan ini kerap diadakan bersempena upacara tertentu yang disambut oleh masyarakat Melayu tradisional seperti menyambut kelahiran bayi, perkahwinan dan pertabalan raja. Permainan ini melibatkan unsur-unsur perjudian kerana setiap pihak bertaruh untuk menentukan haiwan mana yang menang. Kini permainan menyabung haiwan ternakan ini telah diharamkan.

RUMUSAN Secara keseluruhannya Unit ini telah menerangkan tentang pelbagai matlamat dan fungsi seni dan budaya dalam masyarakat Malaysia. Selain berfungsi sebagai medium riadah, seni dan kebudayaan juga telah berjaya meningkatkan kecergasan masyarakat Malaysia, membina perpaduan dan identiti bangsa Malaysia. Arus kemodenan telah sedikit sebanyak menghakis keaslian seni dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat sekolah. Sehubungan itu, suatu usaha bersepadu haruslah dilaksanakan oleh semua pihak terutamanya guru untuk menyemai kembali elemen seni dan kebudayaan dalam amalan pelajar masakini sekaligus membina kembali identiti dan budaya masyarakat.

1. Senaraikan secara ringkas tiga kategori aktiviti seni dan kebudayaan di Malaysia. 2. Sila nyatakan bagaimanakah aktiviti seni dan kebudayaan dapat

meningkatkan tahap kecergasan sekaligus menghindari penyakit sedentari dalam kalangan masyarakat Malaysia. 3. Aakah usaha yang perlu dilaksanakan oleh pengurus sukan di sekolah agar aktiviti seni dan kebudayaan di Malaysia tidak tenggelam oleh pengaruh seni Barat? 4. Bahaskan isu pertembungan budaya antara generasi yang kini melanda industri seni dan kebudayaan di Malaysia.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 37

UNIT 5

KECERGASAN DAN KESIHATAN FIZIKAL


HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat menjelaskan motif peningkatan kecergasan dan kesihatan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi 2. Pelajar dapat memahami tentang aktiviti kecergasan yang dapat meningkatkan kesihatan 3. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai komponen kecergasan yang berlandaskan kesihatan dan prestasi 4. Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara aktiviti kecergasan dan kesihatan fizikal

PENGENALAN Kecergasan dan kesihatan amat berkait rapat dalam kehidupan seharian masyarakat masakini. Pelbagai kajian saintifik telah membuktikan bahawa kecergasan dapat meningkatkan tahap kesihatan. Individu yang cergas dipercayai dapat menghindari penyakit sedentari, ceria dan lebih produktif berbanding dengan individu yang kurang cergas. Berdasarkan tanggapan ini, masyarakat masakini amat menitik beratkan aspek kecergasan dalam kehidupan seharian. Bab ini akan memperincikan tentang falsafah, definisi dan pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan kecergasan. Penerangan ini akan disertakan dengan pelbagai contoh agar ia dapat diamalkan secara praktikal oleh seluruh pembaca modul ini.

DEFINISI Kecergasan boleh didefinisikan sebagai keupayaan individu untuk melakukan aktiviti seharian, menghadapi saat kecemasan dan melaksanakan aktiviti riadah tanpa penat yang melampau. Salehuddin (2009) pula menegaskan bahawa kecergasan boleh dikaitkan dengan keupayaan individu untuk bekerja dengan lebih efektif dan menikmati masa senggang, menghindari penyakit hipokinetik dan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 38

menghadapi saat-saat kecemasan. Individu yang cergas pasti akan dapat meminimakan risiko penyakit sedentari dalam kehidupan mereka.

Tahap kecergasan yang baik amat penting dalam kehidupan insan kerana ia dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial sebagai mana yang telah digariskan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di bawah disenaraikan beberapa faedah penguasaan tahap kecergasan untuk kesihatan: Dapat menghindari penyakit sedentari Dapat meningkatkan tahap produktiviti individu dan negara Dapat mengurangkan kos rawatan kesihatan Dapat melahirkan golongan masyarakat yang sihat dan cergas Dapat mewujudkan budaya hidup sihat

KOMPONEN KECERGASAN Secara umumnya komponen kecergasan terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu kecergasan berlandaskan kesihatan dan kecergasan berlandaskan prestasi. Rajah 9.

Rajah 9: Komponen Kecergasan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 39

Kecergasan Berlandaskan Kesihatan Kercergasan berlandaskan kesihatan merupakan elemen-elemen kecergasan yang diperlukan oleh individu untuk meningkatkan tahap kesihatan dan menghindari penyakit hipokinetik seperti obesiti, penyakit sedentari dan lain-lain lagi. Terdapat lima elemen kecergasan berlandaskan kesihatan iaitu: (1) komposisi lemak badan, (2) daya tahan kardiovaskular, (3) fleksibiliti, (4) kekuatan otot, dan (5) daya tahan otot (Rajah 10).

Rajah 10: Kecergasan berlandaskan kesihatan

Komposisi Lemak Badan Komposisi lemak badan merujuk kepada kadar peratusan otot, lemak, tulang dan tisu-tisu lain yang membentuk struktur fizikal tubuh manusia. Individu yang sihat dan cergas memiliki peratusan lemak badan yang rendah berbanding dengan ketinggian dan berat badannya. Peratusan lemak badan yang tinggi berbanding dengan berat dan ketinggian individu boleh mengundang pelbagai penyakit sedentari. Sehubungan itu, adalah amat penting agar individu mempunyai kadar peratusan lemak badan yang rendah.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 40

Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kemampuan sistem kardiorespiratori untuk menampung pelbagai intensiti aktiviti fizikal yang dilaksanakan oleh individu. Sistem daya tahan karviovaskular yang baik membolehkan individu untuk melakukan aktiviti fizikal dalam jangkamasa yang lama mahu pun berintensiti tinggi. Komponen daya tahan ini amat penting bagi kecergasan dan kesihatan individu.

Fleksibiliti Fleksibiliti merujuk kepada kemampuan sistem otot dan sendi individu untuk bergerak dan melentur dengan efisien dan mengurangkan risiko kecederaan. Individu yang mempunyai fleksibiliti yang tinggi boleh bergerak dan melakukan pelbagai aktiviti fizikal dengan baik.

Kekuatan Otot Kekuatan otot merujuk kepada kemampuan otot menghasilkan daya bagi mengatasi beban yang dikenakan ke atasnya. Individu yang mempunyai kekuatan otot boleh melakukan pelbagai aktiviti fizikal yang berintensiti tinggi dengan efisien dan selamat.

Daya Tahan Otot Daya tahan otot merujuk kepada keupayaan otot untuk melaksanakan pelbagai aktiviti fizikal dengan intensiti yang berulang-ulang dalam jangka masa yang lama. Individu yang mempunyai daya tahan otot yang baik boleh melakukan pelbagai aktiviti fizikal berintensiti sederhana dalam jangkamasa yang panjang.

Kercergasan Berlandaskan Prestasi Kecergasan berlandaskan prestasi pula terbahagi kepada enam elemen utama iaitu: (1) kelajuan, (2) ketangkasan, (3) kuasa, (4) imbangan, (5) masa reaksi, dan (6) kordinasi (Rajah 11).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 41

Rajah 11: Komponen Kecergasan Berlandaskan Prestasi

Kelajuan Kelajuan merujuk kepada keupayaan untuk melakukan sesuatu pergerakan fizikal dalam jangka masa yang singkat. Keefisienan kelajuan diukur melalui jarak pergerakan yang dicapai dalam suatu jangkamasa yang diberi. Kelajuan merupakan salah satu komponen kecergasan berlandaskan prestasi yang amat penting bagi atlit yang menyertai acara pecut.

Ketangkasan Ketangkasan merujuk kepada kemampuan untuk melakukan pergerakan badan atau anggota dengan pantas dan tepat. Ketangkasan juga kerap dirujuk sebagai kemampuan individu untuk mengubah arah dengan tepat dan tangkas.

Kuasa Kuasa merujuk kepada keupayaan individu untuk memindahkan tenaga menjadi daya secara eksplosif dan berkesan. Ia melibatkan gabungan kekuatan dan kelajuan pergerakan otot untuk mengatasi beban yang dikenakan kepada fizikal individu berkenaan.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 42

Imbangan Imbangan merujuk kepada keupayaan individu untuk mengekalkan kedudukan badannya dengan teguh dan mantap samada secara statik mahu pun dinamik. Individu yang mempunyai imbangan yang baik akan dapat mengaplikasikan daya yang bersesuaian dengan beban yang dikenakan serta menghasilkan prestasi yang baik dalam sukan.

Masa Reaksi Masa reaksi merujuk kepada masa yang diambil oleh individu tersebut untuk bertindak balas setelah menerima rangsangan. Ia melibatkan kordinasi

pemerhatian, ketangkasan dan kuasa.

Kordinasi Kordinasi merujuk kepada kebolehan menyelaras dan menyeragamkan

pergerakan badan untuk indakan fizikal yang tertentu bagi menghasilkan prestasi yang terbaik.

RUMUSAN Secara amnya, unit ini telah menerangkan tentang kepentingan kecergasan dalam membina kesihatan dan prestasi dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Penguasaan total dalam kecergasan adalah amat penting bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas dari penyakit sedentari serta mampu menyinar dalam pelbagai acara sukan di peringkat antarabangsa. Malahan, tidak dapat dinafikan bahawa kecergasan merupakan nadi terpenting dalam kehidupan masyarakat masa kini. Tanpa kecergasan, kualiti hidup akan menurun, masyarakat akan dilanda pelbagai isu penyakit sedentari serta pencapaian sukan di peringkat antarabangsa juga akan merudum. Sehubungan itu, adalah amat penting bagi pengurus sukan menitik beratkan pembangunan kecergasan dalam kalangan pelajar di sekolah.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 43

1. Nyatakan dengan jelas definisi kecergasan fizikal. 2. Sila perincikan bagaimanakah aktiviti kecergasan dapat menghindari penyakit sedentari yang kini semakin serius melanda rakyat Malaysia? 3. Lakarkan gambarajah tentang kepelbagaian komponen kecergasan fizikal dan nyatakan setiap satunya melalui lakaran grafik. 4. Sila rancang suatu aktiviti fizikal selama 1 jam yang dapat meningkatkan kecergasan kardiovaskular dalam kalangan pelajar di sekolah anda.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 44

UNIT 6

REKREASI LUAR
HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah rekreasi luar Pelajar dapat memahami tentang definisi dan falsafah rekreasi luar Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sukan sepanjang hayat dan rekreasi 4. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti rekreasi luar yang terdapat di Malaysia

PENGENALAN Rekreasi luar merupakan salah satu aktiviti sukan sepanjang hayat yang amat popular di Malaysia. Ia diamalkan oleh segenap golongan masyarakat dari kanakkanak hinggalah ke warga emas. Aktiviti rekreasi luar amat digemari kerana ia kurang menerapkan unsur pertandingan, menggalakkan kepuasan kendiri individu, melibatkan penerokaan di alam semulajadi, diselang-selikan dengan cabaran yang terkawal dan menyeronokkan. Unit ini akan memperincikan tentang falsafah, definisi dan pelbagai aktiviti rekreasi luar yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat. Penerangan ini akan disertakan dengan pelbagai contoh agar ia dapat diamalkan secara praktikal oleh seluruh pembaca modul ini.

DEFINISI DAN FALSAFAH Rekreasi luar boleh didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi yang dilaksanakan pada masa lapang dipersekitaran terbuka, melibatkan elemen tidak kepastian dan risiko yang terkawal (Prouty, Panicucci, & Collinson, 2007). Bunting (2006) pula menegaskan bahawa rekreasi luar adalah suatu aktiviti riadah yang tidak berkonsepkan pertandingan, berfungsi untuk mendidik dan menghargai alam sekitar. Berdasarkan dapatan di atas, modul ini mendefinisikan rekreasi luar sebagai aktiviti lasak yang dilaksanakan di alam semulajadi, melibatkan elemen

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 45

risiko terkawal dan berfungsi untuk mendidik masyarakat. Di Malaysia, aktiviti rekreasi luar merujuk kepada sebarang aktiviti lasak yang berasaskan cabaran fizikal dan dilaksanakan di alam semulajadi. Matlamat utamanya ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi JERIS, seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) (Md Taff, 2011b). Antara contoh aktiviti rekreasi luar yang amat popular dilaksanakan di Malaysia ialah berkhemah, mengembara, mendaki gunung, berakit, berkayak dan berbasikal lasak. Kesemua aktiviti ini melibatkan aktiviti lasak dan mencabar yang dilaksanakan di alam semulajadi. Falsafah utama bidang rekreasi luar di Malaysia ialah untuk membangunkan seluruh potensi individu melalui suatu proses pendidikan yang berasaskan pengalaman sebenar. Alam sekitar dijadikan makmal hidup yang menyediakan pelbagai cabaran dan pengalaman kepada peserta. Penghayatan mendalam dari kegagalan mahu pun kejayaan dari aktiviti yang dilaksanakan merupakan sebahagian dari falsafah rekreasi luar. Sehubungan itu, individu akan senantiasa berfikiran positif dalam apa jua keadaan.

FAEDAH AKTIVITI REKREASI LUAR Secara umumnya, keterlibatan aktif dalam aktiviti rekreasi luar dapat memberikan faedah berikut: Meningkatkan kecergasan fizikal, mental dan sosial Membangunkan potensi diri individu seperti yang telah ditetapkan oleh FPK Melahirkan golongan masyarakat yang tahan lasak dan cergas Mewujudkan semangat cintakan kelestarian alam sekitar Membina nilai-nilai murni seperti kerjasama, toleransi, perpaduan dan setiakawan dalam diri individu

CABANG AKTIVITI REKREASI LUAR Secara umumnya aktiviti rekreasi luar terbahagi kepada tiga kelompok utama iaitu: (1) rekreasi darat, (2) rekreasi air, dan (3) rekreasi udara (Rajah 12).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 46

Rajah 12: Kategori Aktiviti Rekreasi Luar

DEBAT KATEGORI AKTIVITI REKREASI LUAR Selaras dengan perkembangan semasa dan pengenalan pelbagai aktiviti baharu, dunia rekreasi luar agak dihujani dengan debat kategori aktiviti. Contohnya aktiviti surf kite melibatkan gabungan dua kategori iaitu rekreasi air dan udara manakala sesetengah program perkhemahan rekreasi luar pula melibatkan gabungan pelbagai aktiviti rekreasi air, darat dan udara. Namun, penulis percaya bahawa kategori aktiviti rekreasi luar ini hanyalah sebagai panduan sahaja kepada pembaca. Jenis dan kategori aktiviti rekreasi luar yang dilaksanakan oleh pembaca sebenarnya bergantung kepada matlamat dan objektif program yang dilaksanakan. Jika matlamatnya berkhemah, maka secara otomatiknya aktiviti tersebut tergolong dalam kategori rekreasi darat, jika matlamatnya ialah ekspedisi kayak (walau pun melibatkan perkhemahan), maka aktiviti tersebut tergolong dalam kategori rekreasi air.

PERKHEMAHAN IMPAK RENDAH (MINIMAL IMPACT CAMPING, MIC) Sebahagian besar perlaksanaan aktiviti rekreasi luar akan melibatkan aktiviti perkhemahan. Malangnya aplikasi aktiviti perkhemahan yang tidak beretika telah menimbulkan pelbagai maslaahah seperti pencemaran, kebakaran hutan dan gangguan kepada penggiat, masyarakat mahu pun alam sekitar. Sehubungan itu,

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 47

penggiat aktiviti rekreasi luar telah memperkenaklan kod etika perkhemahan yang juga dikenali sebagai Perkhemahan Impak Rendah (MIC). Perkhemahan impak rendah merupakan suatu falsafah perkhemahan yang menekan tentang kod etika yang perlu dipatuhi oleh oleh semua penggiat. Kod etika ini bermatlamat untuk memulihara kesejahteraan penggiat itu sendiri, penggiat lain dan alam sekitar. Terdapat tujuh garis panduan utama kod ini iaitu: (1) perancangan awal, (2) elakkan penarahan muka bumi, (3) bawa keluar apa yang dibawa masuk (sampah), (4) tinggalkan apa yang dijumpa, (5) kurangkan kesan unggun api, (6) hormati binatang liar, dan (7) bertimbang rasa dengan pengunjung lain (Rajah 13).

Rajah 13: Ciri-Ciri Minimal Impact Camping (MIC)

REKREASI DARAT Aktiviti rekreasi darat didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi luar yang sebahagian besar dari lokasi aktivitinya berasaskan darat. Aktiviti ini merupakan antara aktiviti rekresi luar yang amat popular di Malaysia. Ramai yang terlibat secara aktif dalam aktiviti rekreasi darat ini kerana ia menggunakan kemahiran seharian masyarakat seperti berlari, melompat, berbasikal, memasak, ikatan dan lain-lain lagi. Tambahan pula, keunikan dan kehijauan alam semulajadi di Malaysia

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 48

menyediakan ruang dan peluang yang unik untuk seluruh rakyatnya terlibat aktif dalam aktiviti rekreasi darat.

Aktiviti rekreasi darat terutamanya perkhemahan secara umumnya telah diperkenalkan melalui penubuhan badan-badan beruniform seperti Pengakap, Pandu Puteri dan Persatuan Bulan Sabit Merah. Perkhemahan merupakan aktiviti utama setiap badan ini. Kemudiannya, aktiviti rekreasi darat telah diperkenalkan di institusi pendidikan melaui pengenalan mata pelajaran kemahiran rekreasi dan pendidikan luar serta penubuhan Pusat Kokurikulum. Kini, pelbagai NGO, syarikat dan lain-lain lagi telah bergiat aktif dalam mengendali dan mempromosi aktiviti rekreasi darat di Malaysia.

REKREASI AIR Aktiviti rekreasi air didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi luar yang sebahagian besar dari lokasi aktivitinya berasaskan air. Aktiviti rekreasi air yang mula-mula diperkenalkan di Malaysia ialah renang. Aktiviti rekreasi air amat menarik untuk dilaksanakan kerana ia membolehkan individu meneroka keunikan kawasan perairan di Malaysia yang jarang-jarang dinikmati dalam aktiviti rekreasi darat. Namun aktiviti rekreasi air agak kurang popular di Malaysia akibat taboo masyarakat yang bertanggapan bahawa aktiviti air adalah merbahaya dan berisiko tinggi. Akibatya amat kurang rakyat Malaysia yang terlibat aktif dalam aktiviti rekreasi air. Aktiviti rekreasi air secara umumnya dipopularkan di Malaysia oleh NGO sukan dan rekreasi seperti Persatuan Penyelamat Kelemasan Malaysia, Persatuan Kanu Malaysia, Persatuan Mendayung Malaysia dan Persatuan Perahu Layar Malaysia.

REKREASI UDARA Aktiviti rekreasi udara didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi luar yang sebahagian besar dari lokasi aktivitinya berasaskan udara. Antara contoh aktiviti rekreasi udara ialah terjun payung, luncur udara dan belon panas. Rekreasi udara dapat memberikan keseronokan yang tinggi terhadap penggiatnya kerana rasa kepuasan dan takjub apabila berada di udara terutamanya apabila melihat pemandangan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 49

yang menarik dan cantik. Rekreasi udara merupakan salah satu cabang aktiviti yang baru diperkenalkan dan sedang meningkat popular di Malaysia. Namun keterlibatan masyarakat dalam bidang ini agak terhad kerana kos pembelian alatan yang agak mahal. Selain itu, tidak banyak penyedia servis aktiviti rekreasi udara di Malaysia berbanding di luar negara. Akibat isu ini, perkembangan rekreasi udara di Malaysia agak sedikit terkebelakang berbanding rekreasi air dan darat.

Penggiat dan penyebar aktiviti rekreasi udara yang utama di Malaysia ialah Kementerian Belia dan Sukan dan Perbadanan Putrajaya. Saban tahun, keduadua pihak ini akan menganjurkan Pesta Belon Panas Putrajaya yang dihadiri oleh peserta dari seluruh dunia.

AKTIVITI REKREASI LUAR YANG SESUAI DI LAKSANAKAN DI SEKOLAH RENDAH Bahagian seterusnya akan memperincikan secara ringkas beberapa aktiviti rekreasi luar yang boleh dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah di Malaysia. Semoga penerangan ini akan menarik minat para penggiat untuk menggalakkan amalan rekreasi luar dalam kalangan rakyat Malaysia sekaligus membina budaya sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang jitu.

PERKHEMAHAN Perkhemahan merupakan aktiviti rekreasi darat yang amat digemari ramai. Secara umumnya aktiviti perkhemahan melibatkan pelajar berkhemah dan bermalam di luar bilik darjah terutamanya di alam semulajadi. Antara matlamat utama aktiviti perkhemahan dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah ialah untuk: (1) membina keyakinan diri, (2) membina ketahanan fizikal dan mental, (3) medium sosialisasi, (4) wadah mendidik pelajar berdikari, (5) membangkitkan kesedaran alam sekitar, (6) menyokong proses pembelajaran akademik, dan (7) menerapkan pelbagai nilai-nilai murni.

Aktiviti perkhemahan di sekolah kerap diamalkan oleh badan beruniform seperti Pengakap, Bulan Sabit Merah dan Tunas Puteri. Kebanyakan badan ini melaksanakan program perkhemahan secara tradisional dengan penggunaan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 50

teknologi yang amat minima. Selalunya, peserta akan bermalam di dalam khemah, memasak makanan sendiri, dilatih membina gajet dan merancang kraf perkhemahan dan melaksanakan pelbagai aktiviti mencabar seperti kawad kaki, orienteering, rentas halangan, berbasikal dan lain-lain lagi.

Jadual 1 di bawah mencadangkan perkaitan matlamat perkhemanan dengan aktiviti yang kerap dilaksanakan. Namun matlamat dan aktiviti ini boleh berubah selaras dengan matlamat dan objektif yang telah ditetapkan oleh penganjur sesebuah program perkhemahan tersebut. Lantaran, jadual ini hanyalah berfungsi sebagai panduan merancang program perkhemahan sahaja.

Jadual 1: Matlamat dan Contoh Aktiviti Rekreasi Luar

Bil 1

Matlamat Keyakinan diri

Contoh aktiviti Perkhemahan solo, pengucapan awam, persembahan kumpulan dan aktiviti tali tinggi

Ketahanan mental dan fizikal

Aktiviti lasak seperti berbasikal, merentas halangan, penyelesaian masalah dan rintis malam

Sosialisasi

Melaksanakan aktiviti secara berkumpulan, permainan kreatif, tidur bersama dalam khemah dan program malam mesra

Berdikari

Memasak makanan sendiri, merancang dan membina kraf perkhemahan, peribadi dan

menguruskan

peralatan

kumpulan, dan keupayaan menguruskan diri sewaktu program 5 Kesedaran alam sekitar Kajian alam sekitar, star gazing,

permainan alam sekitar, lawatan ke hutan simpan camping 6 Menyokong proses akademik Penerapan aspek sains, matematik, dan amalan minimal impact

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 51

bahasa, kemahiran hidup, geografi dan sejarah dalam pelbagai aktiviti yang

dilaksanakan 7 Nilai-nilai murni Sembahyang tatacara berjemaah, kawad kaki,

berkomunikasi,

menghormati

amalan kaum lain dan penerapan sikap saling menghargai

Selain itu, terdapat juga beberapa program perkhemahan yang dianjurkan oleh sekolah bagi membina keterampilan, prestasi akademik dan sahsiah pelajar. Kebanyakan program sebegini tidak mengamalkan kaedah perkhemahan tradisional sebaliknya dilaksanakan di kem mahu pun resort yang terpilih dan dilengkapi dengan segala kemudahan moden seperti elektrik dan bekalan air paip. Pelajar akan bermalam dalam dormitori dan melaksanakan kebanyakan aktiviti di dalam dewan. Aktiviti yang dilaksanakan pula bersifat ceramah, berasaskan permainan kreatif dan penyelesaian masalah.

Di seluruh negara, terdapat banyak pusat perkhemahan yang menawarkan perkhidmatan sebegini. Salah satunya ialah Pusat Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Apa yang menariknya ialah Pusat Kokurikulum mampu untuk mengendalikan kedua-dua bentuk program perkhemahan ini samada secara tradisional mahu pun kem kecemerlangan. Pusat Kokurikulum dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur seperti dormitori, surau dan dewan aktiviti, memiliki pelbagai peralatan perkhemahan dan aktiviti lasak yang terkini dan dikendalikan oleh jurulatih yang cekap dan profesional.

Pelaksana Program Perkhemahan Di Malaysia Perkhemahan merupakan salah satu aktiviti yang amat istimewa dan menarik buat majoriti pelajar terutamanya sekolah rendah. Maka tidak hairanlah jika terdapat banyak pihak menganjurkan program ini. Sesetengah program perkhemahan dilaksanakan secara khusus oleh sekolah itu sendiri manakala terdapat juga program perkhemahan berkelompok seperti Jamboree Pengakap yang dianjurkan oleh badan-badan induk persatuan beruniform (Md Taff, 2011b).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 52

Selain itu, terdapat juga sub unit badan kerajaan yang dipertanggung jawabkan untuk mengendalikan pelbagai program perkhemahan kepada pelajar sekolah. Antaranya ialah Pusat Kokurikulum Kementerian Pendidikan, Jabatan Perpaduan, Kementerian Belia dan Sukan dan Jabatan Alam Sekitar. Setiap program perkhemahan anjuran badan-badan kerajaan ini mempunyai objektifnya yang tersendiri selaras dengan matlamat penubuhan jabatan tersebut.

Persatuan rekreasi juga merupakan salah satu pelaksana program perkhemahan di Malaysia. Antaranya ialah Persatuan Rekreasi Kuala Setar, Persatuan Rekreasi Malaysia, Persatuan Kanu Malaysia dan lain-lain lagi. Kebanyakan persatuan ini menganjurkan aktiviti secara berkala dan mengenakan caj yang minima kerana mendapat bantuan dari pihak kerajaan. Aktiviti yang dianjurkan amat menarik dan terkini kerana dikendalikan oleh jurulatih yang profesional dan pakar dalam bidang masing-masing. Namun aktiviti perkhemahan anjuran persatuan ini hanya berpusat di sesebuah lokasi dan tidak meluas di seluruh negara kerana bajet yang terhad.

Dewasa ini, pihak swasta mula rancak menawarkan program perkhemahan terutamanya untuk pelajar sekolah. Senario ini didorong oleh minat pelajar yang amat tinggi terhadap program perkhemahan namun dihalang akibat kekurangan penyedia program dalam kalangan pihak kerajaan dan persatuan. Akibatnya, pihak swasta mula memberikan fokus terhadap bidang ini kerana ia mempunyai aspek ekonomi yang agak lumayan. Antara penyedia khidmat perkhemahan swasta ialah Outward Bound Malaysia, Wilderness Malaysia dan Adventure Resources Malaysia. Kesemua syarikat ini menawarkan khidmat program perkhemahan kepada pihak yang berminat. Sesetengah syarikat ini mempunyai kawasan perkhemahan mereka sendiri yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur manakala yang lain beroperasi dari lokasi ke lokasi berdasarkan kehendak klien (Bammel & Bammel, 1996; Md Taff, 2011a).

Berdasarkan

penerangan

di

atas,

penulis

telah

menerangkan

tentang

kepelbagaian penyedia perkhidmatan perkhemahan untuk pelajar sekolah di Malaysia. Penerangan ini diberikan sebagai panduan agar guru dapat memilih

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 53

penyedia program yang bersesuaian dengan matlamat, aktiviti dan kos perkhemahan yang dirancang. Lebih menarik dan bermakna jika program perkhemahan tersebut dirancang, dikendali dan dijayakan oleh guru tersebut. Namun jika terdapat kekangan dari sudut tenaga manusia, lokasi dan bajet, pelbagai pihak yang dinyatakan di atas pasti boleh membantu. Apa yang penting ialah guru perlu memastikan bahawa pengendali tersebut benar-benar mahir dan berpengalaman dalam mengendalikan aktiviti perkhemahan agar ianya dapat berlangsung dengan selamat dan menyeronokkan.

RUMUSAN Secara amnya, bab ini telah menjelaskan tentang definisi, falsafah dan kepelbagaian aktiviti rekreasi luar yang terdapat di Malaysia. Selain itu, bab ini juga telah menjelaskan tentang objektif dan matlamat aktiviti rekreasi luar yang boleh dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Bab ini juga telah membahaskan tentang aktiviti perkhemahan sebagai aktiviti rekreasi luar yang paling popular dalam kaalangan pelajar di Malaysia. Kepelbagaian aktiviti perkhemahan berdasarkan perkembangan semasa dan kategori pengendali perkhemahan di Malaysia telah diperjelaskan agar dapat membantu guru dalam merancang program perkhemahannya yang selamat, seronok dan sistematik (3S).

1. Sila nyatakan dengan jelas definisi rekreasi luar. 2. Sebagai seorang pengurus sukan yang profesional, sila bahaskan perbezaan dan juga persamaan di antara aktiviti rekreasi dan sukan sepanjang hayat. 3. Gariskan empat matlamat utama aktiviti rekreasi luar di Malaysia. 4. Sila cadangkan lima strategi untuk menyebar luaskan aktiviti rekreasi luar di Malaysia.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 54

UNIT 7

SUKAN DAN PERMAINAN


HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah sukan dan permainan Pelajar dapat memahami tentang definisi main, permainan dan sukan Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara permainan dan sukan sepanjang hayat serta rekreasi 4. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti sukan dan permainan

PENGENALAN Bab ini akan membincangkan tentang definisi serta kontinum sukan dan permainan dalam kalangan pelajar sekolah. Sepertimana yang diketahui umum, sukan dan permainan kini menjadi sebahagian dari gaya hidup masyarakat moden. Keterlibatan masyarakat dalam bidang sukan semakin meluas samada sebagai penganjur, peserta mahu pun penonton. Proses keterlibatan ketiga-tiga kelompok ini amatlah unik dan slaing berkait rapat dan telah membina suatu budaya sukan dan rekreasi sepanjang hayat. Sehubungan itu, bab ini akan mengupas tentang kepelbagaian aktiviti sukan dan permainan yang dapat dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah agar dapat membina budaya bersukan dan berekreasi sepanjang hayat.

DEFINISI SUKAN DAN PERMAINAN Perkataan permainan berasal dari kata dasar main. Menurut Kamus Dewan, main merupakan suatu aktiviti bebas di luar kehidupan seharian yang melibatkan aktiviti fizikal samada untuk tujuan keseronokan, bersosialisasi, riadah dan meningkatkan kecergasan. Ia boleh dilaksanakan secara individu mahu pun berkumpulan. Bermain merupakan suatu aktiviti yang tidak mementingkan penghargaan material mahu pun keputusan menang atau kalah. Ia adalah suatu

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 55

aktiviti yang dilaksanakan untuk kepuasan individu. Selain itu, main tidak melibatkan gelanggang, syarat mahu pun alatan yang khusus serta boleh berlaku secara spontan (Mohd Salleh, 2006).

Permainan pula bermaksud suatu aktiviti rekreasi yang dilaksanakan khusus untuk keseronokan, bersosial, mengisi masa senggang mahu pun membina kecergasan fizikal. Ia boleh dilaksanakan secara individu mahu pun berkumpulan. Permainan biasanya mempunyai peraturan yang tersendiri, namun tidak seragam dan berbeza mengikut lokasi permainan tersebut. Salah satu contoh ialah permainan tradisional seperti guli dan gasing yang mempunyai peraturan yang berbeza-beza dalam kalangan penggiatnya.

Sukan merujuk kepada prestasi, peraturan seragam dan melibatkan elemen kalah dan menang. Secara umumnya, sukan merujuk kepada suatu bentuk pertandingan permainan yang sistematik, melibatkan undang-undang yang khusus, dikawal selia oleh suatu badan kepengadilan yang diiktiraf dan melibatkan insentif (kalah atau menang). Sukan melibatkan elemen seperti kesinambungan, pengurusan yang sistematik dan saintifik, keterlibatan penonton, unsur-unsur promosi dan tajaan dan pembentukan budaya ikon. Masakini, sukan merupakan salah satu industri yang menjana pulangan kewangan yang amat lumayan.

Berdasarkan penerangan di atas, penulis menegaskan bahawa terdapat pertindihan definisi dan takrifan diantara istilah main, permainan dan sukan. Sehubungan itu, pengurus sukan di sekolah haruslah bijak dalam mengadun kepelbagaian aktiviti main, permainan dan sukan dalam kalangan pelajarnya. Rajah 14 menggambarkan tentang pertindihan ketiga-tiga elemen ini.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 56

Rajah 14: Perkaitan Antara Main, Permainan Dan Sukan

AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN YANG BOLEH DITERAPKAN DI SEKOLAH Bahagian seterusnya akan memberikan tumpuan khusus terhadap beberapa aktiviti sukan dna permainan yang boleh dilaksanakan di sekolah. Hasrat ini adalah selaras dengan pihak Kementerian Pelajaran yang mahukan agar aktiviti sukan yang pelbagai dapat diterapkan kepada murid agar mereka boleh terlibat dengan lebih aktif dan efisien.

Secara umumnya, sukan masakini terbahagi kepada enam kategori utama iaitu: (1) sukan berfokuskan fizikal, (2) sukan berfokuskan minda, (3) sukan bermotor, (4) sukan berfokuskan koordinasi, (5) sukan berfokuskan haiwan, dan (6) sukan berfokuskan rekreasi luar (Rajah 15). Beberapa kategori sukan ini sesuai untuk dilaksanakan di sekolah manakala yang lainnya agak kurang bersesuaian kerana melibatkan kos yang tinggi dan kemudahan yang spesifik. Sehubungan itu, bahagian seterusnya akan membincangkan hanya beberapa kategori sukan yang sesuai untuk dilaksanakan di sekolah.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 57

Rajah 15: Kepelbagaian Aktiviti Sukan

Sukan Berfokuskan Fizikal Sukan berfokuskan fizikal merujuk kepada acara sukan yang melibatkan lebih prestasi fizikal berbanding kemahiran mahu pun peralatan. Kategori sukan ini boleh dilaksanakan secara individu mahu pun berkumpulan dan kerap dilaksanakan di persekitaran terbuka. Contoh sukan ini yang kerap dilaksanakan di sekolah ialah sukan bola sepak, bola jaring, bola baling, olahraga dan ragbi. Bagi mencapai prestasi terbaik dalam sukan ini, pengurus sukan haruslah memberikan tumpuan yang khusus untuk membina kecergasan fizikal pelajar agar mereka dapat menghasilkan keputusan seperti yang diharapkan. Namun pengkhususan dalam kemahiran juga harus dibangunkan agar ia dapat membantu meningkatkan prestasi fizikal yang telah dibina tadi.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 58

Sukan Berfokuskan Minda Sukan berfokuskan minda merujuk kepada acara sukan yang melibatkan lebih keupayaan minda berbanding kecergasan fizikal. Antara sukan yang tergolong dalam kategori ini ialah catur, scrabble, dam haji dan lain-lain lagi. Kebanyakan permainan yang berfokuskan minda ini dimainkan secara individu. Ia kerap dimainkan di persekitaran yang tertutup (dewan dan sebagainya) bagi

membolehkan pemain memberikan fokus yang terbaik. Walau pun berfokuskan minda, kecergasan fizikal juga perlu dibina dalam kalangan pemain sukan yang berfokuskan minda ini agar ia dapat melahirkan atlit yang seimbang dan menghasilkan prestasi yang memberangsangkan.

Sukan Bermotor Sukan bermotor merujuk kepada sukan yang melibatkan penggunaan kenderaan bermotor seperti kereta dan motorsikal. Jika dahulu, aktiviti sukan bermotor di sekolah dianggap sebagai suatu gejala yang negatif (mat rempit), namun semenjak kemenangan Zulfahmi Kamaruddin dalam MotoGP, pihak kerajaan telah mengambil langkah yang bersepadu bagi membangunkan sukan bermotor dalam kalangan remaja Malaysia. Sukan bermotor melibatkan kecergasan fizikal dan juga prestasi kenderaan yang digunakan. Ia juga melibatkan kos penyelenggaraan yang agak tinggi serta faktor keselamatan. Sehubungan itu, perlaksanaan sukan bermotor di sekolah haruslah dipantau secara rapi agar ia dapat dilaksanakan secara sistematik dan selamat. Antara acara sukan bermotor yang sesuai dilaksanakan di sekolah ialah go kart dan pocket bike.

Sukan Berfokuskan Kordinasi Sukan berfokuskan kordinasi melibatkan fokus kemahiran dan minda yang amat tinggi berbanding kecergasan fizikal. Antara contoh sukan ini ialah memanah, lawn bowl, petanque, lawan pedang dan menembak. Kebelakangan ini, atlit Malaysia mula menyerlah dalam pelbagai sukan berfokuskan kordinasi speerti yang dinyatakan di atas. Ini kerana ia kurang melibatkan prestasi fizikal yang menyukarkan kita untuk bertanding dengan atlit negara Barat yang mempunyai susuk fizikal yang besar. Sehubungan itu, pengurus sukan disekolah haruslah

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 59

mengambil peluang untuk membangunkan sukan berfokuskan kordinasi agar atlit bimbingan mereka mampu menyerlah di peringkat antarabangsa.

Sukan Berfokuskan Haiwan Sukan berfokuskan haiwan merujuk kepada acara sukan yang melibatkan penggunaan haiwan sebagai sebahagian dari prestasi utama sukan tersebut. Antara sukan berfokuskan haiwan yang meningkat popular di Malaysia ialah sukan ekuestrian. Sukan ini agak sukar untuk dibangunkan di sekolah kerana ia melibatkan kos yang tinggi khusus utuk penjagaan haiwan tersebut. Namun ia tidak mustahil untuk dilaksanakan sekiranya mendapat tajaan mahu pun sumbangan dari pihak yang berminat. Malaysia mempunyai prestasi yang cemerlang di perignkat antarabangsa dalam sukan ekuestrian.

Sukan Berfokuskan Rekreasi Sukan berfokuskan rekreasi merujuk kepada sukan yang menggabungkan elemen alam sekitar, cabaran dan risiko. Antara contoh sukan ini ialah trail running, berkayak, berbasikal lasak, orienteering, triathlon dan para motor. Sukan berfokuskan rekreasi semakin meningkat maju di Malaysia kerana faktor geografinya yang amat sesuai untuk perlaksanaan sukan ini. Semakin ramai rakyat Malaysia menceburi bidang ini samada untuk bertanding mahu pun sebagai aktiviti riadah. Antara aktiviti yang sesuai dilaksanakan di sekolah ialah trail running (merentas desa), basikal lasak dan berkayak.

RUMUSAN Secara umumnya Unit ini telah menerangkan tentang definisi main, permainan dan sukan. Unit ini juga telah membahaskan tentang pertindihan definisi di antara ketiga-tiga definisi ini. Seterusnya Unit ini juga telah menerangkan tentang beberapa kategori sukan yang boleh dilaksanakan di sekolah. Sesetengah kategori tersebut boleh dilaksanakan dengan mudah di sekolah kerana ia melibatkan pengurusan yang mudah dan kos yang rendah manakala beberapa kategori lain mungkin memerlukan faktor pengurusan dan kos yang agak spesifik. Sehubungan itu, pengurus sukan haruslah bijak dalam memilih kategori sukan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 60

yang bersesuaian untuk dilaksanakan di sekolah agar pelajarnya mampu menyinar sehingga ke peringkat antarabangsa.

1. Sila berikan definisi sukan dan permainan. 2. Bahaskan tentang persamaan mahu pun perbezaan dalam istilah main, bermain, pemain dan permainan. 3. Senaraikan enam kategori utama sukan dan permainan. 4. Bahaskan strategi yang boleh anda laksanakan di sekolah agar pelajar anda mampu menyinar di peringkat antarabangsa.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 61

UNIT 8

OUTDOOR EXTREME RECREATION (OER)


HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah outdoor extreme recreation 2. 3. Pelajar dapat memahami tentang definisi outdoor extreme recreation Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sukan sepanjang hayat dan outdoor extreme recreation 4. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti outdoor extreme recreation

PENGENALAN Perkembangan semasa, implikasi teknologi moden dalam aktiviti sukan dan rekreasi serta ketepuan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah mewujudkan suatu bidang baharu yang dikenali sebagai outdoor extreme recreation. Bidang ini meningkat popular di sekitar tahun 1990an apabila masyarakat mula mencari-cari kelainan dan pembaharuan dalam bidang sukan dan rekreasi yang agak statik pada ketika itu. Hasilnya muncullah bidang outdoor extreme recreation yang berunsurkan keterlibatan lasak dalam sukan dan aktiviti rekreasi yang berisiko tinggi.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN OER Secara umumnya, tiada rekod rasmi yang mencatatkan bila bidang outdoor extreme recreation ini bermula. Ini kerana aktiviti ini pada mulanya dilaksanakan secara individu oleh penggiat sukan dan rekreasi yang dahagakan cabaran dan risiko tinggi. Lama kelamaan publisiti yang diterima dari pihak media seperti televisyen dan internet serta akhbar telah secara tidak langsung menyebarkan aktiviti ini keseluruh dunia. Akibatnya, aktiviti ni terus berkembang secara tidak senagaja dan menjadi ikutan muda-mudi yang semangnya inginkan kelainan dan

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 62

aktiviti yang mencabar. Majoriti penggiat aktiviti outdoor extreme recration ini adalah golongan muda yang dahagakan cabaran dan kelainan. Selain itu, golongan ini boleh mendapat pelbagai maklumat dengan cepat dan mudah melalui internet yang sememangnya merupakan sebahagian dari keperluan hidup golongan ini.

Tambahan pula kemajuan teknolologi pembuatan dalam bidang sukan dan rekreasi telah mempengaruhi perkembangan bidang sukan ekstrem ini dengan drastik. Penghasilan material pakaian yang kalis air dan suhu melampau membolehkan penggiat OER seperti snow boarding untuk menjelajah ke seluruh pelusuk dunia dan kutub untuk melakukan aktiviti mereka. Penghasilan kayak plastik yang tahan lasak berbanding gentian kaca membolehkan penggiat OER menerjah air terjun yang tinggi dan mengharungi jeram yang besar. Selain itu, alatan berteknologi tinggi seperti Global Positioning System (GPS), solar charger, telefon satelit dan kamera kalis air membolehkan penggiat melaporkan aktiviti mereka dengan pantas kepada dunia siber. Isu keselamatan seperti sesat dan kelewatan menerima bantuan kecemasan dapat diminimakan dengan bantuan teknologi tersebut.

MATLAMAT OBJEKTIF OER Secara umumnya terdapat lima motif utama keterlibatan generasi masakini dalam aktiviti outdoor extreme recreation. Motif ini digambarkan dalam Rajah 16.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 63

Rajah 16: Matlamat Aktiviti OER

Medium Ekspresi Remaja masakini gemar dilihat lain dari yang lain. Mereka amat dahagakan pembaharuan dan sukakan sesuatu yang mencabar. Sehubungan itu, sebahagian dari mereka terlibat dalam aktiviti OER bagi mempamerkan diri mereka yang unik dan tersendiri dari amalan semasa masyarakat. Jika masyarakat prihatin tentang isu keselamatan dalam pelbagai aktiviti rekreasi luar, golongan ini gemar mencuba aktiviti yang amat berisiko tinggi bagi membuktikan bahawa tanggapan masyarakat tentang isu keselamatan dalam aktiviti rekreasi luar adalah salah. Selain itu ekspresi ekstrem ini akan memudahkan mereka mendapat pengiktirafan dari rakan-rakan yang berkongsi minat yang sama. Atas alasan inilah semakin ramai remaja melibatkan diri dalam aktiviti OER.

Pembentukan kelompok sub budaya Jiwa remaja terkenal dengan budaya berkumpulan. Ketika umur sebegini, rakan sebaya memainkan peranan dan pengaruh yang amat kuat dalam kehidupan seseorang remaja. Sehubungan itu, sesetengah remaja terlibat dengan aktiviti OER bagi mendapat pengiktirafan dalam sesebuah sub kelompok remaja yang

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 64

tertentu. Kumpulan remaja ini kelak membentuk kelompok sub budayanya yang tersendiri. Pegangan sub budaya ini jelas dipamerkan melalui cara mereka berpakaian, pertuturan, lokasi aktiviti dan lain-lain lagi.

Escapism Kehidupan moden semakin menghimpit kehidupan masyarakat. Kawasan perumahan yang dahulunya di kelilingi hutan hijau dan sungai kini dihimpit oleh pembangunan yang pesat. Akibatnya kesesakan jalan raya, banjir kilat, pencemaran alam sekitar dan gejala sosial negatif mula menular hebat dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, keterlibatan dalam aktiviti OER menjadi salah satu medium escapism dalam kalangan remaja masakini. Kebanyakan aktiviti OER dilaksanakan di kawasan semulajadi yang jauh dari arus pembangunan. Situasi ini sedikit sebanyak dapat memberikan escapism kepada penggiat OER dari kesibukan dan kepesatan pembangunan di bandar.

Ekonomi Ekonomi moden telah mewujudkan pasaran terbuka di mana ruang pekerjaan amat terhad dan melibatkan persaingan yang amat tinggi. Selain itu, tekanan ekonomi telah menguncupkan peluang pekerjaan lantas memungkinkan senario pengangguran. Sehubungan itu, sebahagian penggiat OER terlibat dalam aktiviti ini bagi menjana sumber ekonomi. Sumber ekonomi dalam bidang OER datangnya dari tajaan syarikat pembuat barangan sukan lasak seperti Go Pro, Jackson Kayak dan Solomon. Apa yang menariknya ialah syarikat ini turut menaja pengembaraan atlit OER ini keseluruh dunia bagi meneroka lokasi aktiviti yang baharu. Medium alternatif seperti YouTube dan Vimeo digunakan bagi mempromosi aktiviti dan barangan tersebut.

Kecergasan Masyarakat hari ini amat mementingkan penampilan. Mereka yang obes akan dianggap ganjil dan mudah dipencilkan dalam masyarakat remaja. Sehubungan itu, ramai dari kalangan remaja terlibat aktif dalam aktiviti OER bagi membina kecergasan dan gaya hidup sihat. Melalui aktiviti ini mereka dapat membina

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 65

bentuk badan yang unggul selain meningkatkan kecergasan. Apa yang menariknya kecergasan ini dapat dibina dalam keseronokan melakukan aktiviti bersama-sama rakan di alam semulajadi. Selain itu, keterlibatan dalam aktiviti OER memerlukan disiplin tinggi dan rejim latihan yang berterusan. Sehubungan itu, remaja dapat menghindarkan diri mereka dari sebarang aktiviti yang berunsur negatif.

CIRI-CIRI OER Secara umumnya aktiviti OER mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Ciri-ciri ini dapat dibahagikan kepada lapan yang utama iaitu:

Jenis penggiat Secara umumnya terdapat tiga kategori penggiat dalam aktiviti OEM ini iaitu: (1) atlit professional, (2) pengiat amatur, dan (3) penonton tegar. Ketiga-tiga kelompok utama ini kerap memeriahkan lokasi aktiviti OER dengan kehadiran mereka

Tahap aktiviti Terdapat dua kategori tahap aktiviti OER iaitu: (1) ekstrem, dan (2) riadah. Aktiviti ekstrem kebanyakannya dilaksanakan oleh atlit profesional. Aktiviti ini kerap dilakukan dilokasi yang baharu dan belum diterokai. Matlamat utamanya ialah untuk mencabar potensi diri dan mencatatkan rekod peribadi. Aktiviti riadah kerap dilaksanakan oleh golongan amatur dan penonton. Matlamat utamanya ialah untuk riadah dan mengisi masa lapang

Teknologi Oleh kerana aktiviti OER dilaksanakan di kawasan yang terpencil dan terdedah dengan cuaca yang tidak menentu, aplikasi teknologi terkini adalah amat penting. Alatan elektronik mini kalis air (contohnya video kamera, telefon bimbit, GPS), pengecas solar, pakaian kalis air dan makanan tenaga adalah antara alatan yang penting dalam perlaksanaan aktiviti ini. Sehubungan itu, majoriti penggiat OER amat mahir dalam

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 66

penggunaan

alatan

berteknologi

tinggi

ini

khususnya

untuk

mendokumentasi aktiviti yang mereka laksanakan.

Hebahan dan penyebaran Jika aktiviti sukan arus perdana disiarkan dalam media perdana seperti surat khabar dan televisyen, aktiviti OER disebarkan melalui caranya yang tersendiri. Internat merupakan medium hebahan dan penyebaran aktiviti OER. Kebanyakan atlit profesional memiliki blog mereka yang tersendiri bagi menghebahkan aktiviti yang telah atau bakal mereka laksanakan. Video aktiviti pula dimuatkan dalam YouTube dan Vimeo untuk tontonan umum.

Individu dan berkumpulan Aktiviti OER biasanya dilaksanakan secara individu mahu pun kumpulan kecil yang mempunyai tahap kemahiran yang sama. Ini bagi memudahkan mereka melaksanakan aktivit yang telah dirancang serta meminimakan risiko kecederaan. Selain itu, keterlibatan dalam kumpulan kecil ini juga membantu mereka untuk mendokumentasi aktiviti yang telah dilaksanakan dengan lebih sistematik.

Sub budaya tersendiri Penggiat aktiviti OER ini mempunyai sub budayanya yang tersendiri. Ini dipamerkan secara jelas melalui cara mereka berpakaian dan bertutur. Selain itu, kelompok penggiat ini mempunyai lokasi berkumpul mereka yang tersendiri bagi membolehkan mereka berkongsi minat dan pengalaman yang sama.

Cabaran dan kepuasan kendiri Aktiviti OER kurang berfokuskan pertandingan. Sebaliknya ia bertujuan untuk mencabar diri individu dan memberikan kepuasan kendiri kepada penggiatnya. Kepuasan ini kelak memberikan pengalaman yang amat berharga kepada penggiat untuk dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 67

Elemen pertandingan pula hanya dilaksanakan sebagai medium sosialisasi dan keseronokan.

CIRI-CIRI PENGGIAT OER OER merupakan suatu budaya bersukan baharu yang melanda masyarakat. Namun tidak ramai yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan ini kerana sifatnya yang amat unik dan mencabar. Sehubungan itu, bidang sukan ini telah menarik segelintir masyarakat untuk menceburkan diri di dalamnya. Golongan yang terlibat ini memiliki ciri-ciri yang khusus seperti yang akan diterangkan di bawah:

OER banyak menarik penyertaan golongan muda terutaamnya remaja. Ini kerana intensiti aktivitinya yang agak tinggi, mencabar dan berisiko. Situasi sebegini sememangnya digemari oleh anak muda yang gemarkan cabaran dan sesuatu yang berlainan dari amalan semasa. Kebanyakan atlit OER kurang berpendapatan tinggi kerana mereka masih muda dan baharu sahaja menceburi alam pekerjaan. Kebanyakan mereka bekerja separuh masa dan mendedikasikan masa mereka untuk sukan OER yang mereka gemari.

Atlit yang mempunyai kemahiran tinggi pula akan ditaja oleh syarikat alatan OER bagi mempromosikan alatan mereka. Antara syarkiat yang gemar menaja atlit OER ialah Go Pro, Adidas dan PowerBar. Kebanyakan atlit OER memberikan tumpuan yang khusus terhadap satu bidang sukan sahaja, contohnya kayak arus deras atau slack lining. Ini kerana bidang sukan OER memerlukan masa latihan yang panjang dan komitmen yang amat tinggi. Atlit perlu berlatih hingga mahir kerana jika tidak, mereka akan terdedah terhadap pelbagai risiko perlaksanaan aktiviti sukan tersebut.

Sehubungan itu, mereka kekurangan masa untuk menceburi bidang sukan OER yang lain. Individu yang menceburkan diri dalam bidang sukan OER ini pula agak unik kerana majoriti mereka berkeyakinan tinggi, mempunyai disiplin kendiri, memiliki kemahiran yang profesional dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap bidang yang mereka ceburi. Golongan ini juga gemar bersosial dan mengembara demi mempromosikan bidang sukan mereka

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 68

JENIS AKTIVITI OER Secara umumnya, aktiviti OER mirip aktiviti rekreasi luar dan boleh dibahagikan kepada tiha kategori utama iaitu: (1) Aktiviti berfokuskan air, (2) Aktiviti berasaskan udara, dan (3) Aktiviti berasaskan darat (Rajah 17).

Rajah 17: Jenis Aktiviti OER

OER DI MALAYSIA Di Malaysia, aktiviti OER telah bermula semenjak tahun 1990an lagi melalui inisiatif yang diwujudkan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan. Antara sukan OER yang diperkenalkan ialah kayak arus deras, mendaki tembok dan basikal BMX. Namun OER mendapat nafas baharu di Malaysia pada sekitar tahun 2000 apabila kerajaan mengambil inisiatif untuk menjadi tuan rumah kepada acara ESPN X Games. Acara antarabangsa ini melibatkan pelbagai pertandingan acara OER yang melibatkan pertandingan bertaraf antarabangsa. Antara sukan yang terlibat ialah skateboard, mendaki, basikal BMX dan inline skate.

Hasil dari perlaksanaan kejohanan ini, kerajaan telah membina pelbagai kemudahan sukan ekstrem di seluruh negara. Pembinaan gelanggang sukan OER ini telah menggalakkan penyertaan ramai remaja dalam sukan ini sekaligus menyebarluaskan aktiviti ini di seluruh negara. Beberapa orang atlit negara juga telah meraih kejayaan gemilang di kejohanan peringkat antarabangsa.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 69

RUMUSAN Secara umumnya, bab ini telah membincangkan tentang disiplin sukan OER yang semakin mendapat sambutan yang hangat dalam kalangan remaja masakini. Didiorong oleh sifat remaja yang dahagakan cabaran berisiko tinggi dan sukakan kelainan, disiplin sukan OER semakin berkembang di seluruh dunia. Bidang sukan yang dahulunya hanya menjadi hobi remaja kini bertukar menjadi profesion apabila syarikat pembuat barangan OER tampil menaja atlit yang berbakat. Penggiat OER mempunyai ciri-ciri unik seperti yang telah dijelaskan di dalam bab ini. Selaras dengan perkembangan semasa, penulis percaya bahawa sukan OER akan terus berkembang pesat di seluruh dunia. Pasti di masa hadapan, pelbagai bidang sukan baharu dan yang diubahsuai akan diperkenalkan bagi menggalakkan budaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat dunia.

1. Nyatakan definisi Outdoor Extreme Recreation (OER) 2. Senaraikan dengan jelas tentang susurmasa aktiviti OER di dunia dan juga di Malaysia. 3. Bahaskan tentang ciri-ciri penggiat OER dan perkaitan aktiviti mereka dengan perkembangan OER di seluruh dunia. 4. Bincangkan tentang isu keselamatan, sub budaya OER yang mungkin mendatangkan kesan negatif terhadap golongan pelajar sekolah di Malaysia. Cadangkan juga tentang langkah-langkah mengatasi isu ini agar aktiviti OER boleh berlangsung dengan efisien di Malaysia.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 70

UNIT 9

PENGURUSAN AKTIVITI KESENGGANGAN DAN REKREASI


HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat menjelaskan falsafah pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. 2. Pelajar dapat memahami tentang definisi pengurusan aktiviti

kesenggangan dan rekreasi. 3. Pelajar dapat menyenaraikan komponen pengurusan aktiviti

kesenggangan dan rekreasi. 4. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi.

PENGENALAN Piha Kerajaan telah memainkan peranan yang amat penting dalam memggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Antara inisiatif terawal yang dilaksanakan ilaah dengan melancarkan program Malaysia Cergas. Melalaui program ini pihak kerajaan menggalakkan masyarakat Malaysia untuk melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti kesenggangan, rekreasi dan sukan khusus untuk membina budaya hidup sihat.

Langkah ini kemudiannya diteruskan dengan pembentukan Jawatan Kuasa Kabinet Mengenai Pembangunan Sukan yang diwakili oleh pelbagai kementerian dan dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia sendiri. Hasilnya, projek Satu Murid Satu Sukan telah dilancarkan. Ini diikuti dengan penubuhan lebih banyak sekolah sukan, penambahan peruntukan sukan dan laluan masuk istimewa untuk atlit ke institusi pengajian tinggi.

Namun, langkah murni yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan ini tidak akan berjaya jika tidak mendapat sokongan yang menyeluruh di peringkat

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 71

akar umbi terutamanya keluarga dan guru di sekolah. Sehubungan itu, bab ini akan membincangkan secara terperinci tentang pelbagai strategi pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di sekolah agar ia dapat membantu kecapaian hasrat kerajaan dalam membina budaya hidup sihat dalam kalangan rakyat Malaysia.

PEMBUDAYAAN Budaya adalah suatu cara hidup masyarakat yang terbentuk melalui pengaruh keluarga, masyarakat dah amalan seharian. Mengubah budaya bukanlah suatu proses yang mudah kerana ia memerlukan masa yangg panjang dan penerimaan total dari individu tersebut. Sehubungan itu, membina budaya hidup sihat dan rekreasi dalam kalangan pelajar seklah terutamanya pelajar sekolah rendah adalah suatu tugasan yang amat mencabar terhadap golongan pendidik. Ini kerana arus kemodenan telah mendedahkan golongan pelajar masakini terhadap kecanggihan teknologi. Jika dahulu pelajar berjalan kaki atau berbasikal ke sekolah, kini mereka dihantar dengan kereta atau pun bas sekolah. Masa senggang yang dahulunya digunakan untuk bermain dengan rakan dan keluarga kini terbatas dengan pengaruh media elektronik seperti televisyen kabel, internet dan laman sosial.

Tambahan pula, di sekolah bidang sukan kerap dipinggirkan kerana masyarakat terlalu taksub dengan pencapaian akademik. Ini didorong oleh amalan masakini yang lebih mementingkan pembangunan kognitif berbanding pembangunan holistik. Akibatnya, tahap kecergasan dan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar sekolah semakin merosot. Senario ini dapat disaksikan memalui pertambahan bilangan pelajar yang obes dan menghidap penyakit kronik.

Sehubungan itu, suatu langkah yang drastik haruslah diambil oleh seluruh golongan masyarakat Malaysia. Sebagai golongan yang amat rapat dengan murid, guru boleh memainkan peranan yang amat penting dalam membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar sekolah. Ini kerana kajian mendapati bahawa budaya dapat dibentuk dengan berkesan sewaktu pelajar berada di sekolah rendah.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 72

Antara yang boleh dilaksanakan oleh guru di sekolah ialah dengan mempamer dan mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan guru itu sendiri. Amalan ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi amalan murid yang sememangnya menjadikan guru sebagai idola mereka.

Selain itu, kebergantungan penerapan budaya hidup sihat dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani haruslah dikurangkan sebaliknya guru perlu menerapkan pelbagai elemen budaya hidup sihat dalam setiap mata pelajaran. Ini akan mendorong golongan pelajar yang kurang berminat dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani untuk turut terlibat dalam amalan gaya hidup sihat.

Pihak sekolah haruslah memberikan perhatian yang serius terhadap pembentukan budaya gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar. Langkah ini pastinya dapat melahirkan pelajar yang cergas dan cerdas seterusnya mengurangkan risiko penyakit sedentari dalam kalangan pelajar di sekolah tersebut. Antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah dengan mengatur pelabagai program gaya hidup sihat secara berkala yang melibatkan murid, guru, keluarga dan glongan masyarakat. Langkah ini secara tidak langsung boleh merapatkan hubungan antara golongan ini. Aktiviti seperti senamrobik bulanan, mini marathon dan basikalthon pastinya dapat menggalakkan amalan budaya hidup sihat dalam kalangan warga sekolah dan masyarakat sekeliling

PROMOSI Promosi memainkan peranan yang amat penting dalam proses mempopularkan sesuatu aktiviti. Proses promosi yang baik dan terancang akan menggalakkan pembinaan jenama sesebuah produk. Sebagai contoh, Air Asia berjaya muncul sebagai syarikat pengankutan tambang murah terkenal di Asia dalam jangka masa yang amat singkat kerana mempunyai program promosi yang sistematik dan menarik.

Sepertimana yang diketahui umum, aktiviti kesenggangan dan rekreasi kurang mendapat sambutan meluas dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini kerana

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 73

ia kerap dikaitkan sebagai aktiviti yang berisiko dan memenatkan. Akibatnya, hanya segelintir sahaja rakyat Malaysia yang terlibat aktif dalam aktiviti ini. Sehubungan itu, suatu langkah yang bersepadu harus diambil oleh semua pihak terutamanya pihak sekolah dalam mempromosikan aktiviti kesengaangan dan rekreasi sebagai suatu aktiviti yang menarik. Selain menjadikannya sebagai aktiviti harian, penumpuan juga harus diberikan terhadap proses promosi yang sistematik dan menarik. Di bawah, digariskan beberapa langkah promosi yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi menggalakkan penyertaan pelajar dalam pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi.

Mohd Salleh (2006) menegaskan bahawa aktiviti promosi yang berkesan seharusnya melibatkan elemen berikut iaitu: (1) manusia, (2) media, (3) aktiviti, dan (4) peneguhan (Rajah 18)

Rajah 18: Elemen Promosi Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 74

Manusia Elemen promosi yang utama ialah manusia. Bagi mempromosikan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah, pengurus sukan haruslah bijak dalam menarik minat pentadbir, guru dan pelajar untuk terlibat aktif dalam aktiviti inni. Antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah proses buying in dimana pengurus sukan harus membina kesedaran kepentingan aktiviti in terhadap semua warga pentadbir dan pendidik disekolah tersebut. Antara langkah yang boleh

dilaksanakan ialah dengan menubuhkan jawatankuasa aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang melibatkan glongan pentadbir dan pendidik. Melalui strategi ini, kepentingan aktiviti kesenggangan dan rekreasi dapat diterapkan kepada golongan tersebut. Kesedaran ini akan kelak membina keterlibatan aktif golongan pentadbir dan pendidikan dalam aktiviti tersebut. Malahan mereka akan memberikan sokongan yang jitu terhadap pelbagai program yang dianjurkan sekaligus menjadikannya sebagai salah satu budaya hidup.

Guru merupakan role model kepada murid. Apabila golongan pentadbir dan golongan pendidik di sekolah mengamalkan aktiviti kesenggangan dan rekreasi secara serius, pasti murid akan terpengaruh dan cuba mencontohi amalan ini. Secara tidak langsung, proses promosi yang bermula dari golongan pentadbir dan pendidik tersebut akan menular kepada golongan murid. Ini merupakan suatu proses promosi yang mudah dan murah.

Selain peniruan amalan kesenggangan dan rekreasi dari pendidik kepada murid, pengurus sukan yang bijak juga boleh melantik beberapa ikon aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan murid yang aktif dalam aktiviti tersebut. Sebagai contoh, pelajar yang cemerlang dalam sukan akan diangkat sebagai ikon di sekolah samada secara lantikan mahu pun anugerah khas. Secara tidak langsung, pelajar yang lain akan menjadikan ikon tersebut sebagai ikutan mereka lantas menggalakkan lagi amalan kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan warga sekolah tersebut.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 75

Media Media merujuk kepada medium yang digunakan untuk mempromosikan sesuatu aktiviti tersebut. Secara umumnya terdapat tiga media utama dalam promosi aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah iaitu: (1) media bercetak, (2) media elektronik, dan (3) aktiviti kesenggangan dan rekreasi itu sendiri. Antara media bercetak yang boleh digunakan untuk mempromosikan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah ialah dengan menyediakan poster, banner dan bunting yang mempromosikan aktiviti tersebut. Selain itu, buletin kesenggangan dan rekreasi secara berkala boleh diterbit dan diedarkan kepada semua warga sekolah. Penerbitan buletin ini pastinya dapat menghebahkan tentang pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang telah dilaksanakan malah mempromosikan ikon yang telah dikenalpasti oleh pihak sekolah.

Kebelakangan ini, internet dan dunia siber menjadi media komunikasi yang utama dalam kalangan pelajar sekolah. Ini lantaran ledakan teknologi semasa dan insentif kemudahan internet yang disediakan oleh pihak kerajaan. Pelajar masakini begitu taksub dengan perisian elektronik seperti facebook, twitter, whatsapp dan lain-lain lagi. Media elektronik ini boleh digunakan oleh pihak sekolah untuk mempromosikan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Sebagai contoh, buletin kesenggangan dan kecergasan boleh diterbitkan dalam bentuk elektronik dan disebarkan melalui facebook mahu pun emel. Group kesenggangan dan rekreasi melalui whatsapp dan facebook boleh diwujudkan bagi membolehkan pelajar berinteraksi secara maya tentang pelbagai aktiviti ini. Medium promosi elektronik ini pastinya dapat menarik minat lebih ramai pelajar untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti kesenggangan dan kecergasan.

Aktiviti Program promosi yang jitu dan aktif tidak akan berjaya jika tidak disusuli dengan aktiviti yang menarik minat pelajar untuk terlibat aktif dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Sehubungan itu, pengurus sukan di sekolah seharusnya kreatif dalam melaksanakan pelbagai aktiviti yang dapat menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Aktiviti ini seharusnya dilaksanakan secara berterusan dan tidak bermusim. Ini kerana aktiviti yang

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 76

dilaksanakan secara bermusim tidak akan berjaya untuk menimbulkan minat dan pembudayaan kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan pelajar. Aktiviti yang dilaksanakan pula tidak seharusnya hanya melepaskan batuk di tangga sebaliknya memberikan impak yang besar terhadap warga sekolah tersebut.

Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah senamrobik atau pun perkhemahan perdana yang diadakan secara bulanan. Untuk lebih menarik lagi, acara ini seharusnya melibatkan seluruh warga sekolah, ibu bapa dan masyarakat sekitar. Melalui aktiviti sebegini, ia akan memberikan impak yang besar bukan sahaja dalam kalangan warga sekolah malahan ibu bapa dan masyarakat sekitar. Kelak, penerapan budaya kesenggangan dan rekreasi ini boleh dipromosikan secara tidak langsung oleh ibu bapa dan masyarakat sekitar. Hasilnya, amalan kesenggangan dan rekreasi akan menjadi amalan seharian seluruh warga masyarakat.

Peneguhan Peneguhan merupakan suatu perkara yang amat penting dalam proses promosi. Tanpa sebarang peneguhan, aktiviti promosi yang dilaksanakan pasti tidak akan berjaya. Peneguhan akan memastikan bahawa promosi yang telah dilaksanakan akan berterusan, mencapai matlamat dan memberikan pulangan yang sewajarnya terhadap semua kos yang telah dibelanjakan oleh sesebuah proses promosi tersebut. Majoriti program promosi gagal kerana tidak disusuli oleh program peneguhan yang sistematik (Smith & Stewart, 1999).

Antara program peneguhan promosi yang boleh dilaksanakan ialah dengan menubuhkan kelab kecergasan dan rekreasi yang bukan sahaja dianggotai oleh warga sekolah malahan ibu bapa dan masyarakat sekitar. Penubuhan kelab ini akan memberikan lebih banyak peluang dan ruang penganjuran pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan warga sekolah dan masyarakat sekitar. Selain itu, aktiviti peneguhan promosi juga bleh dilaksanakan melalui penganjuran pelbagai pertandingan dan kejohanan yang berkaitan dengan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Melalui kejohanan ini, pelajar akan gigih berlatih

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 77

sekaigus membentuk budaya kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan mereka.

Program seperti pertandingan kuiz, rekacipta, penulisan jurnal harian juga boleh dijadikan sebagai aktiviti peneguhan promosi aktivit kesenggangan dan rekreasi. Ini kerana aktiviti sebegini akan membolehkan pelajar meneruskan budaya kesenggangan dan rekreasi melalui medium yang lain. Secara tidak langsung aktiviti sebegini akan meneguhkan lagi amalan kesengganan dan rekreasi dalam amalan seharian mereka.

PENGURUSAN AKTIVITI Pembudayaan dan promosi aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan warga sekolah pasti tidak akan berjaya jika ianya tidak diuruskan dengan baik. Pengurusan aktiviti yang lemah akan menimbulkan kepincangan program, menghalang minat keterlibatan malahan membazirkan kos yang dibelanjakan. Sehubungan itu, adalah amat penting agar pengurus sukan di sekolah menguasai kemahiran penguusan aktiviti dengan baik.

David (2003) menegaskan bahawa pengurus sukan yang cemerlang seharusnya menguasai dengan baik lima elemen pengurusan iaitu: (1) kemahiran konseptual, (2) kemahiran menangani cabaran dan isu, (3) kemahiran teknikal, (4) kemahiran komunikasi, dan (5) kemahiran pengurusan sumber (Rajah 19).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 78

Rajah 19: Elemen Utama Pengurusan Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi

Kemahiran Konseptual Kemahiran konseptual merujuk kepada kemahiran pengurus untuk merancang, melaksana dan menilai sekaligus memperbaiki sesuatu program yang telah dirancang. Dalam ertikata lain, pengurus sukan yang baik harus mempunyai wawasan dan matlamat yang ingin dicapai, merancang strategi yang bersesuaian untuk mencapai wawasan tersebut, melaksanakan aktiviti tersebut dengan pengawalan yang baik dan sistematik seterusnya melaksanakan proses penilaian untuk penambahbaikan program tersebut di masa hadapan.

Kemahiran konseptual boleh dikuasai dengan baik oleh pengurus sukan melalui pembelajaran dan pengalaman keterlibatan dalam pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Selain itu, kemahiran konseptual yang baik boleh dikuasai oleh pengurus sukan melalui proses bermuhasabah diri dan tidak mudah berpuas hati. Melalui proses ini, pengurus sukan tersebut akan senantiasa berfikir dan merancang untuk mencari jalan yang lebih efisien bagi melaksanakan pelbagai program kesenggangan dan rekreasi yang lebih baik dari program sebelumnya.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 79

Kemahiran Menangani Isu Dan Cabaran Seseorang pengurus sukan yang baik seharusnya menguasai kemahiran menangani isu dan cabaran dengan baik. Ini kerana proses pengurusan kesenggangan dan rekreasi tidak dapat lari dari cabaran dan isu semasa. Antaranya ialah kurangnya sokongan pentadbir terhadap aktivit yang dianjurkan, kekurangan bajet dan tekanan masyarakat terhadap kepentingan akademik berbanding aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Tanpa kemahiran ini, pengurus sukan akan mudah berputus asa, tidak dapat mengatasi masalah dengan baik malahan meletakkan kesalahan terhadap pihak lain.

Smith & Stewart (1999) menegaskan bahawa terdapat lima elemen yang harus dikuasai bagi membangunkan kemahiran menangani isu dan cabaran dalam kalangan pengurus sukan iaitu: (1) tekun, (2) gigih, (3) sabar, (4) inspirasi, dan (4) toleransi (Rajah 20)

Rajah 20: Elemen Kemahiran Menangani Isu dan Cabaran

Pengurus sukan yang baik seharusnya tekun dengan tugas yang telah diamanahkan. Ketekunan pastinya membuahkan hasi yang lumayan dalam

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 80

pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah. Malahan sifat ini akan menjadikan pengurus sukan tersebut dihorati dan disegani ramai. Hasilnya, aktiviti yang dianjurkan akan mendapat sambutan yang menggalakkan dari seluruh warga sekolah. Ketekunan selalu dikaitkan dengan kegigihan. Pengurus sukan yang gigih akan cuba mengatasi sebarang isu dan cabaran yang menghalang. Impossible is nothing merupakan pegangan hidup pengurus sukan yang gigih. Walau pun dikekang dengan pelbagai tekanan seperti sokongan pentadbir, kekurangan bajet dan persepsi masyarakat, kegigihan pengurus sukan dalam mengatasi semua halangan ini pastinya akan menyedarkan golongan masyarakat tentang

kepentingan aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kehidupan seharian seluruh warga sekolah malah masyarakat.

Pengurus sukan yang gigih pastinya akan menjadi inspirasi warga sekolah malahan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, Tan Sri Hamzah Abu Samah dikenali umum sebagai pengurus sukan yang gigih diperingkat kebangsaan mahu pun antarabangsa. Pengorbanan, ketekunan dan kegigihan beliau dalam mebangunkan sukan yang dicintai menjadi inspirasi ramai penggiat dan pengurus sukan samada di peringkat kebangsaan mahu pun antarabangsa. Sehubungan itu, pengurus sukan yang ikhlas, gigih dan tekun pasti akan menjadi insiprasi kepada semua pihak samada yang terlibat secara langsung mahu pun tidak dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi.

Pengurus sukan yang baik juga harus memiliki tahap kesabaran yang tinggi. Ini kerana aktiit kesenggangan dan rekreasi tidak dapat lari dari pelabagai cabaran samada yang diwujudkan oleh manusia mahu pun sistem sedia ada. Pengurus yang mempunyai tahap kesabaran yang tinggi akan mudah mendapat kerjasama ramai dan dihormati oleh phak kawan dan lawan. Kesabaran dalam menghadapi karenah birokrasi akan mengelakkan sikap mudah berputus asa sekaligus membolehkan pengurus terebut mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Kesabaran akan membina sikap toleransi yang baik. Sebagai contoh, keghairahan dalam menganjurkan pelbagai aktiiti kesenggangan dan rekreasi di sekolah akan sedikit sebanyak mengganggu kelancaran program akademik di sekolah. Sehubungan itu, pengurus sukan yang baik seharunsnya bijak dalam

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 81

mengamalkan sikap toleransi terhadap warga sekolah yang lain. Sekiranya aktiviti kesenggangan dan rereasi yang dirancang tidak dapat dilaksanakan dalam jangkamasa yang ditetapkan oleh kerana kekangan akademik, pengurus sukan tersebut haruslah fleksibel untuk melaksanakan aktiviti tersebut dalam jangkamasa yang lain. Sikap toleransi sebegini akan membentuk budaya ukhuwah yang tinggi dalam kalangan warga sekolah sekaligus membolehkan pengurus sukan tersebut mendapat toleransi yang sewajarnya dari warga sekolah yang lain.

Kemahiran Teknikal Kemahiran teknikal merujuk kepada hard skills yang harus dikuasai oleh seseorang pengurus sukan. Bagi aktiviti kesenggangan dan rekreasi, seseorang pengurus sukan yang baik seharusnya menguasai kemahiran undang-undang dan kemahiran aktiviti. Selaras dengan perubahan semasa, pengurus sukan yang baik juga seharusnya menguasai kemahiran teknologi maklumat dengan baik.

Kemahiran undang-undang aktiviti merujuk kepada penguasaan dan pengetahuan mendalam pengurus sukan terhadap pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh, bagi melancarkan pengelolaan aktiviti berbasikal lasak, pengurus tersebut seharusnya menguasai dengan baik segala peraturan yang berkaitan dengan aktiviti tersebut. Pengetahuan mendalam ini akan memastikan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lancar dan sistematik. Selain itu, ia akan mengelakkan kecelaruan dalam kalangan peserta yang menyertai program tersebut.

Kemahiran aktiviti pula merujuk kepada kemahiran perlaksanaan aktiviti yang ingin dikelolakan. Sebagai contoh, sekiranya seseorang pengurus itu ingin

mengelolakan aktiviti berkayak, beliau seharusnya telah menguasai pelbagai kemahiran berkayak. Penguasaan total ini akan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sekaligus melahirkan aktiviti yang menyeronokkan. Sekiranya beliau kurang ahir dalam aktiviti tersebut, pengurus tersebut haruslah

mendapatkan bantuan keparakaran dari mereka yang mahir. Kerjasama bijak ini pastinya akan lebih melancarkan lagi aktiviti tersebut.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 82

Selaras dengan perkembangan semasa, pengurus sukan yang baik seharusnya telah menguasai dengan baik pelbagai kemahiran teknologi maklumat. Kemahiran menggunakan komputer dan pelbagai perisian yang terkini akan memudahkan pengurus tersebut berkomunikasi dengan berkesan dengan para pelajar. Penguasaan kemahiran teknologi maklumat juga membolehkan pengurus sukan menyediakan pelbagai bahan pembentangan dan penerangan yang boleh menarik minat generasi muda masa kini. Kemahiran menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter juga akan memudahkan pengurus tersebut berkomunikasi dengan pelajar secara maya.

Kemahiran Komunikasi Komunikasi merujuk kepada suatu proses interaksi pelbagai hala yang melibatkan pengucap, media dan audien (Floyd, 2011). Matlamat utama proses komunikasi ialah untuk menyampaikan maklumat. Proses ini amat penting untuk dikuasai oleh semua pengurus sukan kerana ia merupakan agen penyampaian maklumat yang amat berkesan dalam pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Tanpa kemahiran ini, pengurus sukan mungkin gagal menyampaikan maklumat sekaligus menghalang proses kecapaian matlamat yang telah ditetapkan.

Secara umumnya, proses komunikasi terbahagi kepada enam elemen iaitu: (1) pengucap, (2) mesej, (3) audien, (4) maklum balas, (5) gangguan dan (6) persekitaran (Rajah 21).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 83

Rajah 21: Proses Komunikasi

Pengucap

merujuk

kepada

penghantar

mesej.

Penghantar

mesej

boleh

menghantar mesej secara verbal mahu pun non-verbal. Matlamat utamanya ialah untuk menyampaikan mesej yang tepat kepada audien agar matlamat yang telah ditetapkan oleh beliau akan tercapai sepenuhnya.

Mesej merupakan intipati matlamat yang ingin disampaikan oleh pengucap. Secara umumnya mesej terbahagi kepada dua bentuk iaitu verbal dan non-verbal. Mesej verbal merujuk kepada mesej yang disampaikan melalui audio seperti perbualan, syarahan, panggilan telefon dan konferens video. Mesej non-verbal pula merujuk kepada mesej bukan audio yang disampaikan melalui teks, emel, surat dan lain-lain lagi. Setiap bentuk mesej mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Mesej verbal lebih mudah difahami dan mampu menarik minat dan kefahaman audien yang mendalam manakala mesej non-verbal biasanya digunakan untuk tujuan rasmi seperti rekod, rujukan dan lain-lain lagi. Pengurus sukan yang baik seharusnya menguasai kemahiran menyampaikan kedua-dua bentuk mesej ini agar matlamat yang ingin disampaikan tercapai.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 84

Audien pula merujuk kepada penerima mesej. Audien yang pasif hanya akan menerima mesej tanpa sebarang tindak balas manakala audien yang aktif bukan sahaja menerima mesej tetapi memberikan maklum balas. Apabila audien menerima mesej, mereka akan menganalisa dan memberikan tindak balas terhadap mesej tersebut. Demi menghasilkan maklumbalas yang positif, pengurus sukan yang bijak seharusnya telah mendalami latar belakang audien mereka serta menghasilkan mesej yang ringkas, tepat dan mudah difahami. Jika ini berlaku, proses komunikasi akan berlaku dengan lancar dan positif.

Maklum balas merujuk kepada respons yang diberikan oleh audien kepada pengucap setelah mesej diterima. Terdapat dua jenis maklumbalas iaitu verbal (ucapan) dan non-verbal (teks, surat dan lain-lain lagi). Selain itu gerak badan juga merupakan maklum balas non-verbal yang kerap dipamerkan oleh audien. Gerak badan ini merangkumi mimik muka, pergerakan anggota dan badan yang boleh dipamerkan secara positif mahu pun negatif. Pengurus sukan haruslah bijak dalam mentafsir maklum balas audien agar proses komunikasi yang diwujudkan tadi terhasil secara harmoni dan positif.

Gangguan pula merujuk kepada sebarang medium yang boleh mengganggu proses komunikasi. Antara gangguan yang kerap berlaku dalam proses komunikasi ialah bunyi persekitaran yang bising, emosi, ketidak jelasan maklumat dan suasana persekitaran yang tidak selesa. Pengurus yang bijak seharusnya mengurangkan aspek gangguan dalam proses komunikasinya. Jika terlalu banyak gangguan, proses komunikasi tersebut akan terganggu lantas menghalang kecapaian penyampaian maklumat tersebut.

Persekitaran pula merujuk kepada suasana sekeliling dimana proses komunikasi tersebut berlangsung. Pengurus sukan haruslah bijak memilih persekitaran yang bersesuaian dengan mesej yang ingin beliau sampaikan. Persekitaran yang tidak selesa akan menyukarkan penyampaian maklumat sekaligus bakal merencatkan proses komunikasi tersebut. Sehubungan itu, pemilihan persekitaran yang bersesuaian adalah amat penting bagi membolehkan matlamat komunikasi tercapai.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 85

Aliran Komunikasi Secara umumnya terdapat tiga aliran komunikasi iaitu: (1) komunikasi atas ke bawah, (2) komunikasi bawah ke atas, dan (3) komunikasi mendatar. Secara umumnya, aliran komunikasi atas ke bawah merujuk kepada arahan dari pihak atasan kepada pihak bawahan. Contohnya guru mengarahkan agar pelajar melaksanakan langkah keselamatan yang sewajarnya dalam pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang bakal dianjurkan. Komunikasi bawah ke atas pula merujuk kepada proses komunikasi pihak bawahan kepada pihak atasan. Contohnya kelab guru mencadangkan kepada pengetua agar memperbanyakkan lagi aktiviti kesenggangan dan rekreasi anjuran sekolah kepada pelajar demi membina kecergasan mereka. Aliran komunikasi mendatar pula merujuk kepada ketiadaan autoriti dalam sesebuah proses komunikasi. Semua pihak berfungsi sebagai suatu golongan sahaja. Contoh terbaik ialah sesi perbincangan guru dengan pelajar tentang aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang ingin

dilaksanakan semasa cuti sekolah. Dalam aliran mendatar ini, semua pihak mempunyai autoriti dan juga bersedia menerima sebarang idea.

Penulis berpendapat bahawa penguasaan total dalam berkomunikasi merupakan salah satu kemahiran pengurusan yang amat penting kepada pengurus sukan di sekolah. Jika kemahiran ini dikuasai dengan baik, ia akan memudahkan kecapaian matlamat yang telah ditetapkan. Selain itu, penguasaan kemahiran ini akan menjimatkan kos dan masa kerana mesej boleh diterima dengan jelas. Penguasaan kemahiran komunikasi juga akan mewujudkan suasana harmoni yang jitu dalam sesebuah organisasi dimana semua ahlinya saling hormat-menghormati. Kelak, organisasi akan berfungsi dengan baik, sistematik dan mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

PENGURUSAN RISIKO Aktiviti kesenggangan dan rekreasi sememangnya tidak dapat lari dari elemen risiko. Risiko adalah suatu elemen tidak ketentuan dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi serta berkait rapat dengan hasil yang negatif (kemalangan) mahu pun positif (pencapaian matlamat, keseronokan). Jika risiko yang bersesuaian diaplikasikan dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi, pelajar akan mendapat

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 86

suatu hasil pembelajaran yang mencabar, seronok dan berfaedah. Manakala tahap risiko yang keterlaluan akan mengundang bahaya dan kemalangan kepada pelajar. Sekiranya kemalangan berlaku, ia pastinya akan mengundang kesan dan persepsi yang negatif terhadap perlaksanaan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah. Sehubungan itu, pengurus sukan yang pakar seharusnya bijak dalam mengadun elemen risiko dalan aktiviti kesenggangan dan rekreasi anjurannya.

Pengurusan risiko yang efisien merupakan salah satu elemen terpenting dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Sepertimana sedia maklum, aktiviti

kesenggangan dan rekreasi merupakan salah satu aktiviti yang berisiko tinggi jika tidak dikendalikan dengan baik dan sistematik. Ini kerana aktiviti ini dilaksanakan di alam semulajadi yang terdedah terhadap perubahan cuaca semasa. Sehubungan itu, semua pengurus sukan haruslah menguasai kemahiran pengurusan risiko yang sistematik bagi memastikan aktiviti mereka selamat, seronok dan sistematik.

Kemahiran pengurusan risiko adalah suatu kemahiran di mana pengurus sukan menganalisa sebab dan kesan risiko, mencari strategi mengatasi dan

melaksanakan langkah-langkah pencegahan sewaktu melaksanakan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Ia juga dikenali sebagai pelan pengurusan risiko di mana pengurus perlu merancang fasa aktivitinya sebelum, semasa dan selepas agar selamat dan menyeronokkan.

Terdapat pelbagai pelan pengurusan risiko yang boleh diaplikasikan oleh pengurus sukan. Salah satu pelan pengurusan risiko yang amat popular di dunia ialah Risk Assessment Mastix System (RAMS) yang dibangunkan oleh Grant Davidson pada tahun 1992 dan diubahsuai oleh Md Amin Md Taff pada tahun 2009 (Lampiran 1).

RAMS berfungsi untuk menganalisa risiko, punca, langkah mengatasi dan ketetapan yang perlu dipatuhi sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti rekreasi luar. Berkait rapat dengan Teori Risiko Haddock (1993), RAMS menganalisa risiko, punca dan langkah mengatasinya melalui tiga elemen utama iaitu manusia, peralatan dan alam sekitar. Secara umumnya RAMS terdiri dari 9 bahagian utama iaitu:

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 87

1.

Maklumat umum aktiviti Merangkumi nama, jenis dan matlamat aktiviti

2.

Analisis risiko Masalah dan risiko yang mungkin berlaku sekiranya aktiviti tersebut dilaksanakan. Mengambil kira tiga elemen utama iaitu manusia, peralatan dan alam sekitar Tarikh mengenalpasti risiko dan tarikh tindakan perlu diambil Tindakan dan tanggungjawab mengatasi risiko tersebut

3.

Faktor penyebab Senarai penyebab yang mendorong kepada masalah atau risiko tersebut Berdasarkan elemen manusia, peralatan dan alam sekitar

4.

Strategi mengatasi dalam situasi normal Cadangan mengatasi risiko tersebut sekiranya berlaku dalam suasana yang normal

5.

Strategi mengatasi dalam situasi kecemasan Cadangan mengatasi risiko tersebut sekiranya berlaku dalam situasi kecemasan

6.

Syarat dan ketetapan perlaksanaan aktiviti Syarat dan standard yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa Malaysia dan antarabangsa

7.

Polisi dan atatcara yang dicadangkan Cadangan polisi aktiviti yang perlu dikuatkuasakan terhadap semua peserta dan jurulatih sewaktu aktiviti tersebut berlangsung

8.

Kemahiran yang perlu dikuasai oleh jurulatih bagi mengendalikan aktiviti tersebut

9.

Keputusan samada melaksana atau menangguhkan aktiviti tersebut.

Dalam bahagian ini, penulis menyertakan contoh borang RAMS yang telah digunakan sewaktu Ekspedisi Kayak Menyeberangi Selat Melaka dari Port Dickson ke Pulau Rupat. Borang ini merupakan modifikasi dari borang RAMS yang telah dibangunkan oleh Grant Davidson (1992) (Lampiran 1).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 88

RUMUSAN Secara umumnya Unit ini telah menerangkan tentang pelbagai kemahiran pengurusan kesenggangan dan rekreasi yang perlu dikuasai dengan baik oleh pengurus sukan di sekolah. Kemahiran pembudayaan, promosi, pengurusan aktiviti dan komunikasi adalah antara kemahiran terpenting yang harus dikuasai oleh pengurus sukan. Melalui penguasaan total dalam kemahiran pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi ini, pasti aktiviti aktiviti tersebut dapat dilaksanakan dengan sistematik, selamat dan menyeronokkan di sekolah.

1. Berikan definisi pengurusan. 2. Senarai dan terangkan dengan terperinci sekurang-kurangnya empat kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh seseorang pengurus sukan. 3. Nyatakan bagaimanakah anda dapat menggembelingkan kesemua elemen promosi agar aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dianjurkan akan mendapat sambutan yang menggalakkan dari seluruh golongan pelajar. 4. Sila bahaskan tentang kepentingan kemahiran komunikasi dalam

pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. 5. Sia rancang pelan pencegahan risiko dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang bakal anda laksana berdasarkan borang RAMS.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 89

RUJUKAN Bammel, G., & Bammel, L. L. B. (1996). Leisure and Human Behavior. Iowa: W C Brown Co. Publishers. Barnett, L. A. (2006). Accounting for Leisure Preferences from Within: The Relative Contributions of Gender, Race or Ethnicity, Personality, Affective Style, and Motivational Orientation. Journal of Leisure Research, 38(4), 445-474. Bull, S. J., Shambrook, C. J., James, W., & Brooks, J. E. (2005). Towards an understanding of mental toughness in elite English cricketers. Journal of Applied Sport Psychology, 17, 209227. Bull, C. N. (2009). One Measure for Defining a Leisure Activity. Journal of Leisure Research, 41(3), 369-375. Bunting, C. J. (2006). Interdisciplinary teaching through outdoor education. Illinois: Human Kinetics. Crego, R. (2003). Sports and games of the 18th and 19th centuries. London: Greenwood Publishing Group. Crowther, N.B. (2007). Sport in Ancient Times. Illinois: Greenwood Publishing Group. Crust, L., & Clough, P. J. (2005). Relationship between mental toughness and physical endurance. Perceptual and Motor Skills, 100, 192194. David, C.W. (2003). Sports management & administration. London: Routledge Floyd, K. (2011). Communication matters. New York: McGraw-Hill Higher Education, Golby, J., & Sheard, M. (2004). Mental toughness and hardiness at dierent levels of rugby league. Personality and Individual Differences, 37, 933942. Guttmann, A. (1996). Games and empires: Modern sports and cultural imperialism. Canada: Columbia Univ Press. Haddock, C. (Ed.). (1993). Managing risks in outdoor activities. Wellington: New Zealand Mountain Safety Council Inc. Hamblin, W. J. (2006). Warfare in ancient near east. London: Taylor & Francis. Hanlon, T.W. (2009). The sports rules book. Illinois: Human Kinetics Iskandar, Y., & Kaeh, A. R. (1978). Sejarah Melayu (Edisi Shellabear): Satu perbicaraan kritis dari pelbagai bidang. Kuala Lumpur: Hanemann Educational Books (Asia) Ltd.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 90

James, B.L., & Nicole K.L. (2007). Self-practice and self-reflection in cognitive behaviour therapy training: What factors influence trainees engagement and experience of benefit? Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 1 (1), 1 17 Md Taff, M. A. (2011a). Kerelevenan pendidikan luar dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia. ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 3(1), 11 - 27. Md Taff, M. A. (2011b). Pendidikan Luar: Definisi, falsafah dan aplikasi. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mohd Salleh, A.(2006). Pengurusan sukan: Aplikasi di Malaysia (Eds). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Mowatt, R. A. (2009). Notes From A Leisure Son: Expanding An Understanding of Whiteness in Leisure. Journal of Leisure Research, 41(4), 511-528. Nordin, A.B., Abdul Hamid, M.N., Abdul Kadir, R. (2000). Meniti zaman : SITC, MPSI, IPSI, UPSI . Kuala Lumpur: Pustaka Antara. O'Connell, T. S., & Cuthbertson, B. (2009). Group dynamics in recreation and leisure : Creating conscious groups through an experiential approach Illinois: Human Kinetics Inc. Polley, M. (2007). Sports History: a practical guide. Illinois: Palgrave Publishing. Prouty, D., Panicucci, J., & Collinson, R. (Eds.). (2007). Adventure education: Theory and application. Illinois: Human Kinetics. Raschke, W.J. (1988). Archaeology of The Olympics: The Olympics & other festivals in antiquity. Winsconsin: Univ of Wisconsin Press. Rice, M. (2001). Who's who in ancient Egypt. London: Psychology Press. Salehudin, J. (2009). Kecergasan fizikal dalam sukan (Eds). Selangor: Karisma Publications. Simone A. F., Mary S., Cheryl L. P. (1995). Self-Esteem and obesity in children and adolescents: A literature review. Obesity Research. 3 (5), 479490. Smith, A & Stewart, B. (1999) Sports management a guide to professional practice. Australia: Allen and Unwin.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 91

LAMPIRAN