Anda di halaman 1dari 121

1

Judul
Taman Ar-Rasyad Al-Qur`an Al-Karim Surat Al-Fajr Surat Al-Ghosyiyah Surat Al-A`la Tajwid Lam Syamsiyah dan Qamariyah Akidah Allah Maha Pemberi Rizki Allah Maha Penyayang Allah Maha Melihat Rukun Iman Nasyid (Hadza Imani) Iman kepada Malaikat Salah Kaprah Dukungan Allah pada RasulNya Air Memancar (Mukjizat Nabi SAW) Tongkat Nabi Musa as. Hadits Persaudaraan Kasih Sayang Siapa yang menipu kami golongan kami Macam-macam Kebajikan

Hal
3 4 8 12 14 15 17 18 20 23 25 26 27 28 29 31 32 34 36 38 40 41 43 45 46 48 50 51 52 54 56 58 59 60 61

Judul
Kehidupan Rasulullah SAW Sebelum Nabi SAW Diutus Diutusnya Nabi SAW Kemunculan Islam Kisah-kisah Nabi Ismail as, Berdialog dengan Umar ra, Siapakah Dia Peperangan Tanggal 10 Ramadhan Kenali Musuhmu Musuh Rasulullah SAW Hulagu Musuh Allah SWT Palestina Negara Islam Sejarah Singkat Palestina Pahlawan-pahlawan di Palestina 'Izzuddin Al-Qassam Peninggalan Bersejarah Masjid Al-Aqsa Pembantaian di Palestina Pembantaian Dir Yasin Demi Palestina Informasi Keterampilan Bermanfaat untuk orang lain Komputer Mukmin yang Kuat dicintai Allah SWT Berenang Menguatkan Fisik Mewarnai Pertukangan P3K Keletihan Kesenian Nasyid (Ya Madrasati) Drama ( "Amanah")

Hal
62 63 64 66 67 68 71 74 75 76 80 83 85 86 87 88 89 90 91 93 94 96 100 101 104 105 111 114 116 117 118 119 120

bukan

Akhlak Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Jujur adalah Keselamatan Menghargai yang Lebih Tua Hidupku Teratur Kebersihan Bagian dari Iman Adab Islami Ingatlah Adab Tidur dan Bangun Adab Makan dan Minum Adab di Jalan Fikh

124

Najis Seperti inilah Muslim Berwudu Sunnah-sunnah Wudhu Seperti inilah Muslim Shalat Syarat Sah Shalat

Drama ("Palestina")

Taman Ar-Rasyad
Segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan shahabatnya semua. Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para shahabatnya. Wahai anakku tercinta Inilah buku Ar-Rasyad yang dinantikan dengannya diharapkan agar kita menjadi seorang yang mencintai Tuhan, taat beribadah kepada Allah SAW, berbakti kepada keduan orang tua, berprestasi dalam pendidikan, jujur dalam berbicara, bermanfaat untuk orang lain, hafal Al-Qur`an, mempelajari perjalanan hidup Rasul SAW dan para shahabatnya, orang-orang sholeh, dan para mujahidin. Melalui buku ini kita akan mempelajari keahlian, pengenalan komputer, membaca informasi-informasi terbaru. Melalui buku ini juga kita akan mempelajari bagaimana cara menguatkan tubuh kita dengan berolah raga. Dengan buku ini kita akan mengenali teman dan musuh kita. Terakhir, kami memohon kepada Allah SWT semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan membimbing kita kejalan kebaikan. Amin...

Surat Al-Fajr
Pendahuluan:
Surat Al-Fajr diturunkan di Makkah sebelum hijrah berjumlah 30 ayat.

CBA U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B Am j i h gf e d c b a ` _^ ] \ [ Z YXW V

|{z yx wvut srq p o nmlk  ~ } | {z y x w v u t s r q p

on mlkjih gfed cba`_~} P ONM L K JIHGFEDC BA l a ` _^ ] \[ZYXW V UTSRQ

Terjemahan Surat:
1. 2. 3. 4. 5. demi fajar, dan malam yang sepuluh, dan yang genap dan yang ganjil, dan malam bila berlalu. pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal. 6. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad? 7. (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai Bangunan-bangunan yang tinggi , 8. yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, 9. dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah , 10. dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak). 11. yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, 12. lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, 13. karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, 14. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. 15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu Dia dimuliakan-Nya dan diberiNya kesenangan, Maka Dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". 6

16. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya Maka Dia berkata: "Tuhanku menghinakanku" 17. sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, 18. dan kamu tidak saling mengajak memberi Makan orang miskin, 19. dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), 20. dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. 21. jangan (berbuat demikian). apabila bumi digoncangkan berturut-turut, 22. dan datanglah Tuhanmu; sedang Malaikat berbaris-baris. 23. dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. 24. Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini". 25. Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya. 26. dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya. 27. Hai jiwa yang tenang. 28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. 29. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, 30. masuklah ke dalam syurga-Ku.

Arti Kosa-kata: Arti


Sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah Hari idul adha Hari Wuquf di Arafah Berlalu Orang yang berakal Orang yang mempunyai bangunan yang tinggi Tentara Siksa yang pedih Kami uji dia Membatasi Tidak saling mengajak Mencampur yang halal dan haram Berlebihan Digoncangkan dan terbelah Tidak diikat dengan ikatan

Kosa-kata

Isi dan kandungan surat:


Surat Al-Fajr berbicara tentang sebahagian ummat yang mendustakan Rasulullah SAW setelah diutus kepada mereka dan bagaimana beratnya siksaan yang ditimpakan kepada mereka atas pendustaan ini. Di antara mereka dalah kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaum Fir'aun. 7

Surat ini juga berbicara tentang aneka ketentuan Allah SWT. Allah SWT menguji manusia dengan kekayaan dan kemiskinan, kesehat an dan penyakit, kekuatan dan kelemahan. Jika hamba bersyukur kepada Tuhannya dan bersabar ia akan memperoleh pahala yang besar dan akan dimasukkan kesurga dan jika kufur dengan nikmat akan dimasukkan ke neraka dan menyiksanya dengan siksa yang pedih. Surat ini juga berbicara tentang hari kiamat dan peristiwa-peristiwanya dan terbaginya manusia menjadi dua kelompok: mukmin yang bahagia dan kafir yang celaka. Surat ini juga berbicara bahwa manusia mengingat segala apa yang ia lakukan selama di dunia jika baik akan dibalas kebaikan dan jika buruk maka akan dibalas dengan keburukan.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. 2. 3. 4. Orang Islam membaca kisahkisah Al-Qur`an untuk dijadikan pelajaran. Orang Islam meniru orangorang shaleh dan menjauh dari orang-orang yang rusak. Orang Islam bersyukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. Orang Islam bersabar atas musibah dan tindakan menyakitkan sampai berhasil meraih ridha Allah SWT. 5. Orang Islam berdo`a kepada Allah SWT supaya dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka.

Evaluasi:
Pertama: sempurnakan ayat-ayat berikut:

......................... .............................................. y

r q p o n....................................................................... b a ` _

.............................................................. ...............................

xwvuts

.......................................................
Kedua: Pilihlah makna-makna kalimat yang benar: Makna ( : )tetap berlalu - mudah. Makna ( : )gunung-gunung perkemahan tentara Makna ( : )berlebihan besar - sedikit Ketiga: Apa yang akan engkau lakukan jika? 1. Allah SWT memberimu kekuatan tubuh ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... .............................................................................................................................. 8

2. Allah SWT memberimu keunggulan dalam belajar apa yang kamu lakukan ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................

Surat Al-Ghosyiyah
Pendahuluan: Surat Al-Ghosyiyah diturunkan di Makkah sebelum hijrah berjumlah 26 ayat.

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U Tm po n m lkj i hgf edcb a `_~} | ~}|{zyx wvut srq {z yxw v ut srqpo n m lkji h gf

CBA


Terjemahan ayat:

1. sudah datangkah kepadamu berita (Tentang) hari pembalasan? 2. banyak muka pada hari itu tunduk terhina, 3. bekerja keras lagi kepayahan, 4. memasuki api yang sangat panas (neraka), 5. diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. 6. mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, 7. yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. 8. banyak muka pada hari itu berseri-seri, 9. merasa senang karena usahanya, 10. dalam syurga yang tinggi, 11. tidak kamu dengar di dalamnya Perkataan yang tidak berguna. 12. di dalamnya ada mata air yang mengalir. 13. di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, 14. dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya), 15. dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, 16. dan permadani-permadani yang terhampar. 17. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan, 18. dan langit, bagaimana ia ditinggikan? 19. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 20. dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 21. Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. 22. kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, 10

23. tetapi orang yang berpaling dan kafir, 24. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. 25. Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka, 26. kemudian Sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka.

Arti Kosa-kata: Arti


Hari Kiamat Tunduk, terhina Bersusah payah Kepayahan karena siksa Sangat panas Duri dari pohon di neraka yang sangat pahit Tidak berguna, batil Bantal untuk sandaran Permadani-permadani indah Terhampar Unta Ditegakkan, dikokohkan Dihamparkan Berkuasa Tempat kembali kalian

Kosa-kata

Isi dan kandungan surat:


Surat Al-Ghosyiyah berbicara tentang akhir perjalanan hidup manusia dan kembalinya kepada Allah SWT. Pada saat itu manusia dibedakan menjadi dua kelompok; satu kelompok orang-orang yang bahagia yang Allah SWT menerangi wajah mereka dan memasukkan mereka ke surga dan satu golongan dari orang-orang yang celaka yang Allah SWT hitamkan wajah mereka dan memasukkan mereka ke neraka . Surat ini juga berbicara tentang Allah SWT yang Maha Esa, Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu: langit yang indah, gunung-gunung yang tinggi dan bumi yang terbentang luas.

Pelajaran yang dapat dipetik: 1. Orang Islam beriman dengan hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. 2. Orang Islam tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 3. Orang Islam menyembah Allah SWT yang Maha Esa tiada sekutu bagiNya. 4. Orang islam memikirkan ciptaanciptaan Allah SWT yang luar biasa.
11

Evaluasi:
Pertama: Sempurnakan ayat-ayat berikut:

...................... .........................

} ....................... ....................... z y
.....................f

r q ............................ .................. n ........ ........ ..............................j


Kedua: Allah SWT berfirman:

edcb

........................

} | { z y x w ..................... ......................... t s

m
1. Siapa yang diperintahkan Allah SWT memberi peringatan kebaikan dalam ayat di atas? 2. Siapa yang akan menghisab (menghitung amalan) manusia pada hari kiamat? 3. Sebutkan makna () - Ketiga: Sebutkan keajaiban kekuasaan Allah SWT dalam gambar ini: 1. Saya melihat keajaiban kekuasaan Allah SWT bentuk unta yang indah 2. ....................................... 3. ...................................... 4. ...................................... 5. .....................................

12

Surat Al-A`la
Pendahuluan: Surat Al-A`la diturunkan di Makkah sebelum hijrah berjumlah 19 ayat:

C B A JIHGFEDCBA l SR QPONMLK  ~ } | { z y x w v u t s r q p om

Terjemahan surat:
1. 2. 3. 4. 5. 6. sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tingi, yang Menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan (Al Quran) kepadamu (Muhammad) Maka kamu tidak akan lupa 7. kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. 8. dan Kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah 9. oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat, 10. orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran, 11. dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya. 12. (yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka). 13. kemudian Dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup. 14. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), 15. dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang. 16. tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. 17. sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal 18. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam Kitab-Kitab yang dahulu, 19. (yaitu) Kitab-Kitab Ibrahim dan Musa

13

Isi dan kandungan surat:


Surat Al-A'la berbicara tentang kekuasaan Allah SWT yang agung. Allah SWT yang menciptakan manusia dan mengajarkan segala sesuatu; pertanian, pertukangan dan perdagangan. Allah SWT menumbuhkan tanaman, pohon-pohonan dan menurunkan hujan. Allah SWT menurunkan wahyu untuk menunjuki manusia ke jalan kebenaran. Surat ini juga berbicara tentang dua kelompok manusia. Satu kelompok takut kepada Allah SWT dan menyembahNya saja; mereka adalah orang-orang yang beriman. Satu kelompok yang lain yaitu; menutup mata dan hatinya dari kebenaran; mereka adalah orang-orang kafir. Surat ini juga berbicara tentang kitab-kitab terdahulu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dan Musa as. Didalamnya terdapat pengarahan-pengarahan dan nasehat-nasehat yang ada dalam surat Al-A`la.

Pelajaran yang dapat dipetik: 1. Orang Islam senantiasa berzikir kepada Allah SWT dan mengatakan: 2. Orang Islam mengetahui bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu; manusia, hewan, tumbuhan dan benda mati. 3. Orang Islam mencintai al-Qur`an; maka ia membacanya, menghafalnya dan mengamalkannya. 4. Orang Islam berakhlak dengan akhlak yang mulia; seperti: jujur, amanah dan pemurah. Evaluasi:
Pertama: Sempurnakan ayat-ayat berikut:

O......... .......... ...................... .................. I H G F E......................


Kedua: Pilihlah jawaban yang benar: 1. Surat Al-A`la diturunkan: (sebelum hijrah - sesudah hijrah - sebelum diutus) 2. Makna (( :)hitam merah putih) 3. Makna (( :)mensucikan bersedekah memutar-balikkan) 4. Jumlat ayat surat Al-A`la: (17 18 19)

...................... ...................... ...................... ......................

S........... ...................... ......................

14

Alif lam Samsiah dan aalif lam qomariah


15

Lam Syamsiyah dan Lam Qamariyah


Lam ada dua macam: 1. Lam Qamariyah; Dinamakan seperti ini karena yang dijadikan contoh adalah alif lam yang ada pada kalimat ( ) yaitu lam yang diucapkan ketika ada di awal kalimat dan sebelumnya ada alif serta sesudahnya ada huruf huruf berikut.

( ) - - - - -
Huruf-Huruf ini disingkat dalam kalimat berikut:

()
Contohnya:

- - - - -
Perhatikanlah bahwa lam pada kalimat-kalimat di atas diucapkan dengan jelas. 2. Lam Syamsiyah; Dinamakan lam syamsiyah karena yang dijadikan contoh dalam kalimat ( ) tidak diucapakan apabila setelah alif lam huruf huruf berikut:

() - - - - -
Contoh:

- - - - -
Perhatikan bahwa lam dalam kalimat di atas tidak di ucapkan. Anakku tercinta... Ketika kalian membaca Al-Qur`an perhatikan pengucapan Lam dan ingat kalimat ( ) maka di situ ada Lam Qamariyah dan ingat kalimat ( ) maka di situ ada Lam Syamsiyah.

Latihan :

Q P O N M L K J I H G F E D C B Am ba`_ ^ ]\[ZYXW VUT SR


Perhatikan:

ldc

1. Lam tampak dalam pengucapan kalimat yang di garis bawahi karena termasuk Lam Qamariyah. 2. Lam tidak tampak dalam pengucapan kalimat yang berwarna karena termasuk Lam Syamsiyah.

Evaluasi:
16

Pertama: Allah SWT berfirman:

U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B Am

1. Kalimat apakah yang harus mengeluarkan lidah ketika mengucapkannya? 2. Sebutkan satu kata yang terdapat didalamnya Lam Syamsiyah dan dua kata Lam Qamariyah!

l[ZY XW V

Kedua: Kembalilah ke surat Al-A`la dan keluarkan kalimat-kalimat yang yang ada Lam Syamsiyah dan Lam Qamariyah ...................................................................................................................................................... .......................................................................... Ketiga: Pilih dari kelompok pertama dengan yang sesuai dari kelompok kedua: A B Lam Syamsiyah Lam Qamariyah Mengeluarkan lidah dalam mengucapkannya Lam Syamsiyah Lam Qamariyah

17

Anakku tercinta..pernahkah satu ketika engkau melihat gumpalan awan bergerak di angkasa? Apakah engkau merasakan angin tersebut menggerakkan awan dengan izin Allah, lalu hujan turun dan tumbuhan tumbuh. Allah berfirman :

Maha Pemberi Rizki


18

Anak-anakku; pernahkah kalian memperhatikan awan tebal yang berjalan di langit? Apakah kalian tidak merasakan hembusan angin yang meniup awan sehingga menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan dan melapangkan rizki dan keberkahan?! Allah SWT berfirman:

m

(dan kami turunkan air dari langit yang dengannya kami keluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian). Rizki itu beraneka ragam dalam bentuk, rasa, warna, bau dan tidak pernah habis. Ketahuilah anakku bahwa Allah SWT yang menganugerahkan kepada kita harta, kesehatan, ilmu dan kecerdasan. Allah SWT yang memberi rizki semua makhluk dalam waktu yang bersamaan. Dia yang Maha Kaya dan tidak pernah lupa akan makhlukNya. Dialah yang memberi rizki dan memberi makan dan pakaian karena dia Tuhan mereka. Allah SWT memberikan rizki kepada burung-burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar kemudian pulang di sore hari dan ia telah mendapatkan rezekinya sebagaimana sabda Rasulullah SAW.


"Jika kamu bertawakkal kepada Allah SWT dengan benar niscaya Ia akan memberi kamu rizki sebagaimana Ia memberi rizki kepada burung. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan kenyang." Allah SWT yang mengeluarkan dari dalam bumi untuk kita sayur-sayuran, buahbuahan yang segar dan berbagai makanan dan biji bijian. Allah SWT mengeluarkan dari lautan daging yang segar dari ikan. Allah SWT berfirman: (Sesungguhnya Allah SWT Maha Pemberi rizki lagi Maha Kuat.). Kita harus senantiasa berusaha dan bekerja karena Allah SWT memerintahkan kita bekerja agar memperoleh rizki; oleh karena itu seorang muslim harus giat melaksanakan kewajibannya kemudian meminta rezeki dari Allah SWT yang Maha Pemberi rizki.Tidak pantas seseorang tidur dan bemalas-malasan kemudian meminta Ya Allah berikanlah rizki kepadaku. Amirul mukminin Umar bin Khattab mengatakan: Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam tahu bahwa gudang rizki Allah SWT sangat luas dan tidak akan pernah habis. 2. Orang Islam mempergunakan anugerah Allah SWT dalam kebaikan dan memberi manfaat untuk manusia. 3. Orang Islam bersyukur atas nikmat Allah SWT supaya diberkahi. 19

4. Orang Islam meyakini bahwa ia harus berusaha dan bekerja untuk memperoleh rizki. 5. Orang Islam meyakini bahwa Allah SWT yang memberi rizki semua makhluk dalam waktu bersamaan. 6. Orang Islam meyakini bahwa rizki tidak hanya makanan dan minuman saja bahkan mencakup segala yang kita pakai, kita tempati dan yang kita naiki serta yang lainnya.

Evaluasi:
Pertama: Berilah tanda () pada ungkapan yang benar dan tanda (x) pada ungkapan yang salah. 1. Orang Islam tidak mau bekarja dan berdoa kepada Allah SWT agar diberi rizki ( ) 2. Allah SWT memberi rizki segala sesuatu hingga semut di dalam sarangnya ( ) 3. Gudang rizki Allah SWT akan berkurang dengan banyaknya rizki yang diberikanNya ( ) Kedua: Sempurnakan firman Allah swt:

............................................
Ketiga: Tulis di bawah ini lima nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepadamu: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................ Keempat: Anakku... Allah SWT telah menganugerahkan kepada kalian lidah dan dua mata. Bagaimana kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT tersebut?

20

Allah SWT Maha Pengasih

Anakku... Semua hal yang engkau lihat di atas adalah akibat pengaruh dari nikmat Allah SWT yang diletakkannya dalam hati makhlukNya. 21

Anakku tercinta: Ketika engkau berdiri dihadapan Tuhanmu untuk sholat dan engkau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim :

Apakah engkau tahu makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim?! Tidakkah engkau mengetahui bahwa nikmat Allah SWT banyak sekali dan terus menerus. Kita merasakan nikmat Allah SWT dalam hidup kita. Allah SWT menjadikan malam supaya kita beristirahat dari keletihan bekerja disiang hari. Allah SWT berfirman:

(dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya). Diantara rahmat Allah SWT dijadikanNya di antara kita kasih sayang sehingga kita saling menyayangi; Seorang ibu menyayangi anaknya, seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya karena takut terinjak dan Allah SWT menyayangi hambaNya yang shaleh dan berbuat baik. Allah SWT berfirman:

l z y x w v u t s r q p o n mm

l m
(Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.) Kasih sayang Allah SWT tidak terbatas hanya pada seseorang bahkan untuk semua makhluk. Allah SWT berfirman :

(RahmatKu mencakup segala sesuatu) Di antara belas kasih Allah SWT adalah dengan meringankan orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa untuk diperbolehkan berbuka.

l c YX W V Um

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam mengetahui bahwa rahmat Allah SWT luas dan terus menerus Allah SWT menyayangi semua makhlukNya. 2. Orang Islam berdo`a dengan asmaul husna dalam shalatnya:


Ya Allah kami memohon dengan rahmatmu yang luas dan mencakup segala sesuatu ampunilah kami. 3. Orang Islam mengasihi anak kecil dan orang lemah serta fakir miskin. 4. Orang Islam bersyukur kepada Allah SWT atas rahmatNya yang luas. Evaluasi Pertama: Sempurnakan ayat berikut:

.............................................................................p o n m
22

Kedua: Dari yang engkau pelajari tentang rahmat Allah SWT apa komentarmu dengan gambar ini: Ketiga: Sempurnakan; Di antara wujud rahmat Allah SWT disekitarmu: 1. Allah SWT menciptakan malam supaya kita bisa beristirahat 2. Mengirimkan angin lalu menurunkan hujan 3. ............................................................... 4. ...............................................................

23

Allah SWT Maha Melihat

Siapa yang sanggup melihat apa yang ada di dasar lautan dan di bawah batu besar? Dialah Allah SWT yang Maha Melihat. Anakku... di antara Asmaul husna adalah ( ) Allah SWT menyebutkan bahwa nama ini di antara asmaul husna dalam kitabNya yang mulia. Allah SWT berfirman:

(tiada suatu apapun yang serupa denganNya; Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat). Penglihatan manusia terbatas ia tidak dapat melihat dalam ukuran tertentu dan jarak tertentu, tetapi Allah SWT Maha Melihat atas segala sesuatu dan tidak ada yang tidak dilihat Allah SWT segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Dari sini maka kita harus malu kepada Allah SWT jika sampai Ia melihat kita melakukan atau mengatakan sesuatu yang dibenciNya.

l W V U TS R Q m

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam mengetahui bahwa Allah SWT melihatnya; maka tidak akan melakukan perbuatan yang membuat Allah SWT murka. 2. Orang Islam menyadari bahwa tidak ada suatu apapun yang tersembunyi bagi Allah SWT.

24

Evaluasi:
Pertama: semprnakanlah firman Allah SWT: ........................................................... TS

RQ

Kedua: Warnai gambar pelajar-pelajar yang mengetahui bahwa Allah SWT senantiasa melihat sehingga mereka memperhatikan penjelasan guru.

25

Rukun Iman
Anakku tercinta Apakah engkau mengetahui bahwa rukun adalah dasar yang tegak diatasnya segala sesuatu. Rumah misalnya, tidak mungkin tegak tanpa tiang-tiang, tanpa pondasi rumah tidak mungkin akan kokoh. Seperti itu pula iman ia mempunyai dasar-dasar yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda:


Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, Rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qadha dan qadar baik dan buruknya. Kita harus beriman dengan adanya Allah SWT pencipta alam ini dan bahwa Allah SWT menciptakan malaikat; mereka hanya menyembah kepada Allah SWT dan mereka melaksanakan perintah-perintahNya. Kita juga harus mempercayai bahwa Allah SWT mengutus RasulNya dan mereka membawa kitab untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia; diantaranya adalah AlQur`an Al-Karim Seperti itupula kita harus beriman dengan hari kiamat dan bahwa Allah SWT akan meminta pertanggung jawaban manusia atas segala apa yang dilakukannya di dunia.

26

72

Di antara Rukun Iman: Percaya Kepada Allah SWT


Alam semesta yang indah ini adalah bukti bahwasanya ada sang pencipta yang Maha Agung. Dialah Allah SWT yang menciptakan alam agar kita mengetahi kebesaranNya, kekuasaanNya, dan kebijaksanaanNya. Allah SWT dekat dengan kita; Dia mencintai kita, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Mendengar dan Maha Melihat. Dia mempunyai nama-nama yang banyak menunjukkan kesempurnaan sifatNya, dinamakan dengan Asmaul husna, Allah SWT Maha Agung, tidak ada yang serupa denganNya. Orang beriman akan melihatNya; Ia akan berbicara dengan mereka dan mereka akan berbicara denganNya di surga. Oleh karena itu kita seyogyanya percaya kepadaNya dan menyembahNya. Kita shalat, kita berpuasa, kita membaca Al-Qur`an, kita mengingat Allah SWT sebanyak-banyaknya sehingga kita dimasukkan ke surga yang disediakan Allah SWT bagi orangorang yang beriman.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam percaya dengan semua rukun Iman. Ia beriman kepada Allah SWT, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari kiamat, ketentuan Allah baik dan buruknya. 2. Orang Islam mengetahui bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. 3. Orang Islam percaya dengan segala yang datangnya dari Allah SWT. 4. Orang Islam patuh kepada Allah SWT dan hanya menyembah kepadaNya.

Evaluasi:
Pertama: Hubungkan kelompok A yang sesuai dengan kelompok ke B A B Rukun-rukun Iman Allah yang Maha Esa Orang Islam mengetahui bahwa Allah Adalah dasar-dasar iman yang benar Orang Islam tidak menyembah dan tidak Yaitu shalat puasa dan zakat patuh kecuali Tidak ada yang serupa dengannya Orang beriman di surga Mereka melihat tuhan mereka Kedua: Anak kecil ini senang dengan asmaul husna dan ia berusaha menghafalnya: - Sekarang hafalkan tiga ayat terakhir dari surat Al-Hasyr kemudian sebutkan asmaul husna yang ada dalam surat itu dan tulis di dibawah ini: ................................................................................ ............................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 28

Salah Kaprah
Bel sekolah berbunyi; bertanda masuknya waktu istirahat; anak-anak berlari dengan riang gembira; semuanya tertawa kecuali Marwan karena uang sakunya hilang sehingga dia tidak dapat membeli jajanan yang disukainya. Ia pergi menemui Ahmad dan mengatakan: temanku yang baik, uang sakuku hilang apakah kamu memberikan sebagian dari uang sakumu? Sambil melihat jus dan bungkusan permen dari kaca yang bersinar di kantin Ahmad mengatakan: maaf! Marwan tidak dapat meminta pada salah satu temannya yang lain sehingga ia kembali ke kelas dan menghabiskan jam pelajaran setelahnya dengan sabar menahan rasa lapar. Pada hari berikutnya Ahmad lupa mengambil uang saku dari ibunya; ia berdiri di depan kantin dengan rasa lapar karena tidak dapat membeli makanan yang lezat dan nikmat. Ia melihat Marwan membeli permen bersama Hatim; ia mendekat kepadanya sambil mengatakan: maukah kamu meminjamiku beberapa ribu uangmu dan besok aku akan menggantinya? Marwan melihatnya dengan muka masam; sehingga Ahmad menjadi faham atas apa yang dilakukannya kemaren; kemudian Ahmad mengulurkan tangannya dan mengatakan; ambillah; aku sudah terbiasa memberikan air susu namun dibalas dengan air tuba. Kemudian Hatim mengatakan: kebaikan yang kamu lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT; Allah SWT akan membalasnya dengan kebaikan pula. Apakah kamu sudah lupa dengan pelajaran agama kemaren dan kita juga sudah menghafalkan firman Allah SWT:

(. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. .). Marwan berkata: benar jadi apa yang aku lakukan terhadap Ahmad pahalanya tidak akan disia-siakan Allah SWT. Marwan tersenyum sambil mengatakan: aku sempat lupa akan hal ini. Sejak saat itu Marwan tidak pernah mengucapkan kalimat seperti itu lagi.

l r q p o n m l k j i h gm

29

Pertolongan Allah SWT Terhadap Para Rasul Air Memancar Bagi Rasulullah SAW
Anakku tercinta... Mukjizat Nabi SAW yang terbesar adalah Al-Qur`an. Allah SWT telah menantang para ahli sastra arab jahiliah untuk meniru surat terpendek dari Al-Qur`an namun mereka gagal. Sisi mukjizat Al-Qur`an masih terus berlangsung dalam berbagai aspek. Tampak hari demi hari. Di samping itu Allah SWT juga memberikan kepada Nabi berbagai mukjizat yang dapat dirasakan. Diantaranya mukjizat memancarnya air yaitu ketika Nabi SAW dan para shahabat berpergian melaksanakan Umrah mereka melewati padang pasir dalam perjalanan yang cukup jauh, sehingga mereka merasakan dahaga yang luar bisa. Dalam kondisi seperti itu mereka menemukan perigi yang hampir kering. Mereka terus meminum air perigi itu sampai habis lalu mereka pergi mengadu kepada Rasulullah SAW akan rasa haus yang mereka rasakan. Rasulullah SAW lalu mengambil anak panah. Beliau perintahkan agar anak panah ini di letakan dalam perigi itu. Tiba-tiba air mengalir dengan keberkahan Rasulullah SAW sehingga mereka minum dengan puas. Mereka bisa memberi minum unta, kuda-kuda dan mengisi bejana-bejana. Mukjizat yang hampir sama juga pernah terjadi dalam perang Tabuk. Shahabat melewati mata air di tabuk dan di situ ada sedikit air. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya sedikit demi sedikit beliau membasuh muka dan tangannya dengan air itu kemudian dikembalikan ke mata air itu. Tiba-tiba air mengalir dengan kekuasaan Allah SWT, untuk memuliakan NabiNya dan orang-orang yang berjihad dijalan Allah SWT.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang beriman percaya dengan pertolongan Allah SWT terhadap Rasulnya dengan mukjizat-mukjizat. 2. Orang Islam mengetahui bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. 3. Orang Islam mencintai Nabi SAW.

Evaluasi:
Pertama: Berilah tanda () pada ungkapan yang benar dan tanda (x) pada ungkapan yang salah: 1. Allah SWTmenguatkan hambanya dengan mukjizat memancar air dari jari-jemarinya. 2. Shahabat merasakan haus yang luar biasa lalu mereka menemukan sebuah perigi di Hudaibiyah. 3. Shahabat melewati sebuah mata air dikawasan Hunain. Kedua: Tulis tema tentang "Mukjizat Nabi SAW" dalam satu lembar.

30

Tongkat Nabi Musa as.


Allah SWT mengutus Nabi Musa as. kepada Fir'aun yang mengingkari Allah SWT. Ia mengatakan: Aku tuhan kamu yang maha tinggi dan Allah menguatkan NabiNya dengan berbagai mukjizat diantaranya: tongkat yang bisa berubah menjadi ular raksasa. Tetapi Firaun dan pengikutnya semakin bertambah kufur dan keras kepala. Ia bermaksud menantang Nabi Musa as. Lalu diperintahkannya agar para penyihir-penyihir dari semua penjuru berkumpul disuatu hari yaitu: Yaum Al-Zinah; hari berkumpulnya masyarakat dalam sebuah prosesi perayaan. Pada pagi hari Al-Zinah orang-orang berkumpul dan para tukang sihir bersiap-siap menghadapi Musa. Musa dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah SWT mengatakan kepada mereka: Lemparkan apa yang mau kalian lemparkan..!Kemudian tukang sihir melemparkan tali dan tongkat. Orang-orang menyangka bahwa dihadapan mereka ularular yang menakutkan. Panggung itu pun dipenuhi ular-ular dan pengunjung terkejut. Fir'aun tersenyum sambil berkata: sebentar lagi sihir Musa akan berakhir. Musa melihat kepada tongkatnya sambil menanti pertolongan Allah SWT. Ia khawatir jika sampai tukang sihir menang maka ia akan didustakan. Allah menenangkankan Nabi Musa dengan firmanNya:

(Kami berkata: "Janganlah kamu takut, Sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat....) Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Pengunjung heran apa yang akan dia perbuat Nabi Musa as. dengan tongkatnya dihadapan ular-ular ini. Tiba-tiba mereka melihat Musa merasa yakin dengan janji Allah. Ia melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular raksasa dan menyerang ular-ular tukang sihir. Tukang sihir melihat bahwa tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular dan bukan tipuan sebagaimana yang mereka lakukan. Mereka lalu beriman dengan mukjizatnya dan bersujud. l c b a ` _ ~ } | {m (lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa".) Pada saat tukang sihir beriman, manusia sadar bahwa Nabi Musa as. benar dan Firaun menipu mereka. Firaun menipu mereka dan menyesatkan dengan mengatakan bahwa dia adalah tuhan mereka yang maha mulia. Mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa.

l ........... on m l k j i h g f e d c b a m

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam percara degan bantuan Allah terhadap Rasul-Rasulnya dengan mukjizatmukjizat. 2. Orang Islam mengetahui bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu.

31

Evaluasi:
Pertama: Hubungkan kelompok A dengan yang sesuai dari kelompok B A B Allah menguatkan Nabi Musa dengan Firaun menyesatkan dengan mengatakan mukjizat. bahwa ia tuhan mereka Tukang sihir Firaun beriman manakala Dengan mukjizat tongkat Tukang sihir Firaun menyadari Melihat tongkat Musa berubah menjadi ular Allah SWT menolong Nabi Muhammad Di kawasan Hudaibiyah SAW Mereka melihat tongkat Musa berubah dengan mukjizat memancar air dari jari beliau menjadi ular Sahabat Nabi puas Sahabat Nabi puas setelah minum Sahabat nabi merasalkan dahaga yang luar biasa Kedua: Tulis satu tema dalam satu lembar seputar Mukjizat Nabi Musa as.!

32

33

Jadilah Hamba Allah SWT yang Bersaudara : .


Terjemahan Hadits:
Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jangan saling membenci, Jangan saling dengki, jangan saling memusuhi, Jadilah hamba Allah yang bersaudara; Tidak halal bagi seseorang untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari." (HR.Bukhari & Muslim.)

Arti Kosa-kata: Arti


Jangan saling membenci Jangan saling dengki Jangan saling memusuhi Memusuhi, mendiamkan

Kosa-kata

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam menginginkan kebaikan untuk semua orang. 2. Orang Islam ketika melihat kebaikan pada orang lain ia mengatakan:


3. Orang Islam tidak akan memusuhi orang lain. 4. Orang Islam tidak akan sombong kepada seorangpun. 5. Orang Islam jika berselisih dengan temannya dan bermusuhan ia akan datang sebelum berlalu tiga hari.

Pelajaran aplikatif:
Aku dan temanku Amar setiap hari melewati rumah teman kami Hisyam, karena rumahnya tidak jauh dari sekolah. Kami pergi bersama-sama ke sekolah setiap pagi. Pada satu ketika Amar mengatakan saya tidak ingin lewat depan rumah Hisyam. Aku bertanya: kenapa Amar? Karena saya membencinya dan aku lebih senang menghindar dari dia karena dia sombong. Ketika aku mencela Hisyam dalam suatu masalah; dia mengira kau sombong karena aku tidak mau bermain dengannya dan tidak mau mendengar omong kosongya. Aku katakan: bagaimana pendapatmu... kalau kita pergi menemuinya dan kita jelaskan kepada Hisyam. Saya pergi menemui dia padahal dia yang bersalah; aku katakan: apa engkau tidak mendengar sabda Rasulullah SAW: "Yang terbaik yang lebih awal mengucapkan salam"? Ya saya pernah mendengarnya kalau begitu kapan kita menemuinya? Aku menjawab: Nanti sore insyaAllah. Ketika mereka semua bertemu, kebencian berubah menjadi kecintaan dan kasih sayang.

34

Evaluasi: Pertama: Sempurnakan hadits berikut:

: .................. .................... ................ ............... ................


Kedua: pilihlah jawaban yang benar: 1. Makna ( :)Marah - Saling membenci - Saling menyulitkan 2. Lawan kata ( :)Memusuhi Berdamai - Menjauhi. Ketiga: Apakah engkau setuju dengan perbuatan ini, Jawab dengan kata Ya atau Tidak. 1. Seorang teman mengambil pena milikmu dan tidak mengembalikannya lalu engkau musuhinya selamanya. 2. Ketika melihat orang lain berpakaian baru engkau sedih dan berharap pakaian itu robek. 3. Engkau tidak mencintai temanmu karena ia berprestasi di sekolah. 4. Engkau memusuhi seseorang kemudian engkau pergi berdamai dengannya setelah satu hari saja. 5. Engkau mendengar temanmu berhasil dapat rangking lalu engkau datang dan mengucapkana selamat untuk dia Keempat: Apa yang engkau lakukan seandainya: 1. Temanmu meminta agar engkau menjadi penengah antara dirinya dengan temannya. ............................................................................................................ 2. Engkau mendengar sebagian temanmu menyebut keburukan teman yang lain di depanmu.. ............................................................................................................

35

Orang yang Penyayang Akan Disayangi Allah SWT : " ".


Terjemahan hadits:
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ketika seseorang berjalan ia merasakan dahaga yang luar biasa. Ia menemukan sumur dan turun kemudian ia minum. Kemudian keluar tiba-tiba ia menemukan seekor anjing menjulurkan lidah sambil menjilat tanah karena kehausan. Dalam hati ia berkata: Anjing ini merasakan haus sebagaimana yang aku rasakan. Ia turun dan mengisi sepatunya dengan air dan memberi minum anjing itu. Allah SWT berterima kasih kepada orang tersebut dan mengampuni dosanya. Para sahabat berkata:Ya Rasulullah SAW. Apakah kami bisa memperoleh pahala jika berbuat baik pada binatang?Rasulullah menjawab: Betul dalam setiap yang benyawa ada pahala.(HR.Bukhari & Muslim)

Arti Kosa-kata: Arti


Menjulurkan lidahnya karena kehausan Tanah basah Sepatunya Dengan mulutnya Naik Setiap hewan yang bernyawa pahala

Kosa-kata

Pelajaran yang dapat dipetik dari hadits:


1. Allah mencintai orang Islam yang bermanfaat untuk orang lain. 2. Orang Islam bermanfaat untuk yang lain: manusia, hewan atau tumbuhan. 3. Orang Islam membantu orang lain dengan segala kemampuan yang dimilikinya: dengan harta, ilmu atau waktu. 4. Orang Islam mengasihi binatang: memberi makan, memberi minum dan menjauhkannya dari bahaya.

Pelajaran aplikatif:
Ketika pak Abdullah melihat temanku Ahmad memegang ekor kucing dan memukul dengan tongkat ia dimarahi pak guru dan mengatakan: ini adalah perbuatan haram. Ahmad 36

kemudian meninggalkan kucing itu. Kami berkumpul di dekat pak guru dan Ahmad bertanya: Bukankah kucing itu hewan pak? Pak guru menjawab: ya betul... kucing termasuk hewan tetapi ia juga punya nyawa seperti kita. Dan makhluk yang merasakan sakit dan Allah SWT menyayangi kita dan memerintahkan kita agar menjadi orang yang pengasih. Seperti itu juga Rasulullah SAW mengabarkan bahwa seorang perempuan mengurung kucing dan tidak memberinya makan dan minum. Tahukah kalian apa balasan yang diterima perempuan itu? Kata murid-murid: tidak. Allah SWT memasukkannya ke dalam neraka, karena ia tidak membiarkan kucing itu makan dari makanan yang ada dijalanan dan ia tidak memberinya makan bahkan ditahan sampai mati. Siswa dengan serentak mengucapkan, subhanallah, seorang perempuan menjadi penghuni neraka hanya karena seekor kucing dan seorang lelaki masuk surga hanya karena seekor anjing. Alangkah agungnya agama kita yang mengajak kepada kasih sayang walaupun terhadap binatang.

Evaluasi:
Pertama: Berilah tanda () pada ungkapan yang benar dan tanda (x) pada uangkapan yang salah. 1. Ketika diperjalanan ku menemukan seorang anak kecil mengikat anjing dengan tali dan memukulinya lalu aku ikut melakukannya. 2. Aku melihat kucing menjulurkan lidahnya karena kehausan lalu aku meletakkan air untuk diminumnya. 3. Aku mencela temanku karena melihat dia memukul burung dan mengikatnya dengan tali. 4. Orang Islam menyayangi manusia dan tidak menyayangi hewan. 5. Aku melihat perempuan tua lalu aku meraih tangannya untuk menyeberang jalan. Kedua: Sempurnakan hadits berikut:

............... : ............. ............. ...............


Ketiga: apa yang akan engkau lakukan seandainya: 1. Engkau temukan seorang lelaki memukul keledai dengan kasar dan membebaninya di luar batas kemampuannya. 2. Di antara temanmu ada yang minta makanan dan engkau punya makanan. 3. Engkau menemukan anak kecil menangis karena ia tidak tahu di mana rumahnya.

37

Siapa yang Menipu Kami Bukan Dari Golongan Kami .


Terjemahan Hadits:
Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, Ia berkata: Rasulullah SAW melewati makanan yang dikatakan bagus oleh pemiliknya. Beliau memasukkan tangannya kedalam makanan itu. Ia berkata:"Jual ini dengan tersendiri dan jual ini dengan tersendiri. Barangsiapa yang menipu kami bukan dari golongan kami". (HR.Ibnu Majah)

Arti Kosa-kata: Arti


Rusak, jelek Terpisah, tersendiri

Kosa-kata

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam menginginkan kebaikan untuk untuk orang lain sebagaimana ia menginginkan untuk dirinya sendiri. 2. Orang Islam tidak menyakiti orang lain dengan ucapan dan perkataan. 3. Orang Islam selamanya tidak akan menipu. 4. Orang Islam jika menjual sesuatu yang punya aib ia menjelaskan pada pembeli. 5. Orang Islam tidak akan curang dalam ujian. 6. Orang Islam tidak mengambil yang bukan haknya ketika ia membeli dari penjual.

Pelajaran aplikatif:
Bapak guru menceritakan kepada kami kisah amanah, diceritakan bahwa seorang lelaki yang shalih bekerja sebagai pedagang kain. Pada suatu ketika seorang yahudi membeli dari pembantu lelaki shalih ini sepotong kain dengan harga normal. Pada saat transaksi lelaki shaleh ini sedang tidak berada di tokonya. Ketika datang ia menyadari bahwa telah terjual pakaian yang ada cacatnya. Aib ini hanya diketahui orang shalih tersebut. Orang shalih berkata: Apakah pembeli tahu kalau barang itu ada aibnya? Ia menjawab: Dia tidak tahu. Lelaki shalih tersebut sedih sekali karena ia menganggap hal ini adalah penipuan. Orang shalih: Pergilah dan cari orang itu..sampai engkau tahu tempatnya, dan kembalikan uangnya, kemudian ambil kembali kain yang telah terjual itu. Jika engkau bisa menemui pembeli itu maka engkau bebas. Pembantu itu pergi sehingga ia berhasil menemui pembeli yahudi itu. Pembeli itu dibawa menemui lelaki shalih dan menyampaikan aib pakaian yang dibeli itu lalu uang pembeli yahudi dikembalikan dan barangnya ditarik kembali. Yahudi itu kagum akan amanah lelaki shalih tersebut dan ia mengatakan: Saya sebenarnya telah memberi uang palsu untuk menipu kamu sedangkan engkau takut kepada Allah SWT. Yahudi: Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan muhammad Rasulullah SAW. 38

Evaluasi:
Pertama: Sempurnakan hadits berikut:

................... ................ ................ .


Kedua: Berilah tanda () pada ungkapan yang benar dan tanda (x) pada ungkapan yang salah. 1. Penipuan tidak dibenarkan dalam hal apa saja. 2. Yang menipu orang lain tidak diketahui oleh siapapun. 3. Islam membenci penipuan dan tukang tipu. Ketiga: Apakah engkau menyukai perbuatan seperti ini: 1. Guru memberi masing-masing siswa hadiah. Setelah temanmu mengambil hadiahnya dia datang lagi untuk mengambil hadiah yang bukan haknya. 2. Ia membeli satu kilo buah setelah selesai ditimbang dia mengambil satu buah lagi. 3. Ketika ia menerima rapot kelas 4 SD ia temukan bahwa nilainya lebih tinggi dari yang semestinya lalu ia kembali kepada gurunya dan mengabarkan nilai yang tidak pantas diterimanya. 4. Ketika membeli peralatan sekolah penjual menyerahkan 5000 rupiah tidak disengaja. Ketika mengetahui ia langsung kembali ke tempat penjual. 5. Ketika sedang bermain dengan teman ia menemukan sebuah pena lalu diambil dan langsung disembunyikan dengan cepat ditasnya agar tidak diketahui orang. Keempat: Sebutkan sebuah sikap yang tidak engkau senangi dari seseorang lalu engkau mengucapkan: "Siapa yang menipu bukan dari golongan kami".

39

Macam-macam Kebajikan : : " ".


Terjemahan Hadits:
Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari ia berkata Rasulullah SAW bersabda: "Kebersihan sebagian dari iman, alhamdulillah memenuhi timbangan amal, subhanallah dan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Shalat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti, sabar adalah cahaya, Al-Qur`an adalah hujjah yang membela atau menjerumuskanmu. Semua manusia pergi diwaktu pagi dan menjual dirinya ia membebaskannya atau mencelakakannya ke dalam neraka".(HR.Muslim)

Arti Kosa-kata: Arti


Kebersihan, kesucian (wudhu) Timbangan amal di hari kiamat Bukti atas keimanan Bagian Menyelematkannya dari neraka Menjerumuskannya ke neraka

Kosa-kata

Pelajaran yang dapat dipetik: 1. Orang beriman senantiasa berusaha menjaga wudhu. 2. Orang beriman selalu perhatian melaksanakan shalat pada waktunya. 3. Orang Islam bersedekah dengan harta yang dimilikinya terhadap fakir miskin. 4. Orang Islam berusaha untuk membaac Al-Qur`an setiap hari. 5. Orang muslim sabar menghadapi musibah. 6. Orang Islam sering mengucapkan Pelajaran aplikatif:
Ahmad menemui gurunya, Ahmad berkata: pak guru... aku ingin anda mengajarkan kepadaku sesuatu yang menghimpun semua amal kebaikan. Pak guru mengatakan: Jika engkau ingin melakukan shalat maka bersucilah dan berwudhu supaya engkau dalam keadaan suci berdiri dihadapan Allah SWT, berusahalah agar shalat pada waktunya, selalulah mengingat Allah SWT pada waktu kosongmu dan ucapkanlah:


40

Karena dua kalimat zikir ini ringan diucapkan tetapi berat dalam timbangan. Dua zikir ini disenangi Allah SWT yang Maha Pengasih. Jika engkau memiliki harta bersedekahlah untuk fakir miskin. Jika engkau ditimpa musibah dan engkau sabar berarti itu jalan bagimu untuk masuk surga. Karena kesabaran balasannya adalah surga. Bacalah AlQur`an setiap hari walaupun hanya satu halaman, supaya engkau tidak dicatat pada hari kiamat sebagai orang yang meninggalkan Al-Qur`an. Jika engkau melakukan semua ini berarti engkau telah menghimpun semua kebaikan. Tatakala Ahmad mendengar semua ini dari gurunya ia mengatakan: aku akan konsisten dengan semua itu pak...! insyaAllah. Dan aku akan menulisnya di agenda agar aku bisa senantiasa konsekwen dengan semua itu.

Evaluasi: Petama: Letakkan kalimat-kalimat berikut pada tempatnya.

( ) - - : ".......... ................. .................. ................. ................ ............... ................... ................ ".


Kedua: Berilah tanda () pada ungkapan yang benar dan tanda (x) pada ungkapan yang salah. 1. Orang Islam hanya berwudu sebelum shalat saja. 2. Orang Islam hanya mengingat Allah SWT pada saat susah saja. 3. Orang Islam perhatian dengan shalat dan mencintai shalat. 4. Orang Islam bersedekah dengan hartanya terhadap kerabatnya saja. 5. Orang Islam membaca Al-Qur`an hanya pada momen-momen tertentu saja. Ketiga: Guru bahasa arab memintamu menulis tentang macam-macam kebajikan lalu apa yang akan engkau tulis?

41

42

Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua


Dalam materi pelajaran keterampilan pak Abdurrahman mengatakan: Siapa yang bisa menceritakan sebuah kisah menarik? Muhsin : Saya pak... saya telah membaca kisah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Guru : (bergebira); Silakah muhsin..! Muhsin : Seorang lelaki shalih berpapasan dengan seorang anak kecil mengumpulkan kayu bakar. Lelaki shalih : kenapa engkau mengumpulkan kayu bakar ini? Anak kecil :Untuk menghangatkan ibuku. Lelaki shalih : (dengan kagum dan heran mengucapkan) subhanallah tapi kita masih berada di musim panas. Anak kecil : Saya mengumpulkannya untuk menghangatkan ibuku di musim dingin. Lelaki shalih : Kenapa engkau bersihkan kayu bakar itu dan dibelah seperti ini? Anak kecil : Supaya asapnya tidak menyakiti ibuku. Lelaki shalih : (bersyukur atas perbuatannya dan mengatakan) Semoga Allah SWT membalas kebaikanmu. Seandainya anak-anak melakukan ini terhadap kedua orang tua mereka. Sesungguhnya ridho Allah SWT tergantung kepada ridho kedua orang tuanya dan kemarahan Allah SWT tergantung kemarahan kedua orang tua. Guru : Kisah yang sangat menarik, Muhsin...! Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah anak-anak itu? Thariq : Saya dapatkan pelajaran agar saya senantiasa membantu kedua orang tua dan berusaha menyenangkan keduanya. Umar : aku dapat pelajaran yaitu menghindarkan kedua orang tua dari marabahaya. Izuddin : Saya senantiasa berfikir menyenangkan keduanya. Guru : (dengan senang dan mengatakan) kedua orang tua kita telah letih karena kita. Allah SWT telah mewasiatkan kepada kita untuk berbuar baik pada keduanya.


(Tuhanmu telah menetapkan bahwa jangan menyembah melainkan hanya kepada Allah dan berbuatbaiklah pada ibu bapa).

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam mengetahui bahwa ridho Allah SWT tergantung ridho kedua orang tua. 2. Orang Islam perhatian menyenagkan kedua orang tua. 3. Orang Islam menghidarkan kedua orang tua dari marabahaya.

Evaluasi:
Pilihlah jawaban yang benar 1. Ibumu sakit dan tidak ada orang di rumah kecuali engkau. (memanggil dokter belajar - menunggu sampai ayah datang) 2. Ibumu meanggilmu untuk membeli makanan di saat engkau sedang bermain dengan temanmu. 43

(menunggu sehingga permainan selesai - minta maaf pada teman bermain dan segera pergi menemui ibu mengatakan kepada ibu: tunggu sebentar) 3. Ibumu datang dari pasar dalam kondisi capek pada saat engkau membuka pintu: (menanyakan makanan apa yang ia belikan untukmu - engkau membantunya membawa makanan - bersegera melanjutkan permainan dengan saudaramu)

44

Jujur adalah Keselamatan


Anakku kebaikan dapat menunjukan seorang muslim pada setiap kebajikan.

:
Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW bersabda: "Jujurlah kalian karena kejujuran menunjukan pada kebajikan dan kebajikan menunjukan ke surga. dan seseorang senantiasa berusaha untuk jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah SWT sebagai seorang yang jujur. Hindarilah berbohong karena berbohong medorong orang melakukan kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka dan seseorang senantiasa berbohong hingga pada suatu saat ia di catat sebagi pembohong disisi Allah SWT". Setelah pelajaran Al-Qur`an selesai Muhammad dan 'Izzuddin keluar bersama. Di tengah perjalanan 'Izzuddin mengatakan: Bagaimana pendapatmu kalau kita bermaian bola dengan teman-teman sekarang wahai Muhammad? Muhammad: Tapi kita telah berjanji kepada Ibu akan langsung pulang sehabis pelajaran Al-Qur`an. 'Izzuddin: Ayo bermain sebentar tidak akan diketahui siapapun. Muhammad: Tetapi saya ingin jujur terhadap Ibu saya. Muhammad pulang kerumah dan 'Izzuddin bermain bola; lupa dengan kata-kata Ibunya. Pada hari berikutnya Muhammad pergi ke masjid ia lihat `Izzuddin tidak hadir. Setelah pelajaran Al-Qur`an selesai ia singgah kerumah 'Izzuddin. Ternyata `Izzuddin sedang tertidur karena cedera pada saat bermain bola. Muhammad kaget dan berkata: Apa yang terjadi 'Izzuddin? Izuddin: Andaikata aku mendengar ucapanmu kemarin dan aku jujur terhadap Ibuku dan aku pulang bersamamu. Muhammad: Kalau begitu 'Izzuddin berarti engkau telah mengambil pelajaran. Izzuddin: Betul Muhammad. Kejujuran dalam segala keadaan menyelamatkan sesorang dari kejahatan dan kehancuran.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam tidak akan berdusta karena Allah SWT senantiasa melihatnya. 2. Jujur akan menyelamatkan seseorang. 3. Orang Islam melaksanakan janjinya terhadap orang lain.

45

Evaluasi: Pertama: Letakkan kalimat yang sesuai pada tempatnya:

() - - : ............. ........... ............. ................ ............... ................ ............... .......................


Kedua: Berilah tanda () pada ungkapan yang benar dan tanda (x) pada ungkapan yang salah. 1. Di antara akhlak mulia yang harus dimiliki orang beriman adalah jujur dan amanah. 2. Pembohong dicintai dan dihormati umat manusia. 3. Kejujuran menyelamatkan seseorang dari dari kejahatan dan mara bahaya. Ketiga: Gurumu memintamu membuat majalah tentang kejujuran. Judul-judul apa yang akan kamu kumpulkan di majalah itu.

46

Menghormati yang Lebih Tua


Anakku... Apakah engkau tahu bahwa orang yang menghargai orang yang lebih tua dicintai Allah SWT dan dijadikan dicintai dihadapan manusia. Rasulullah bersabda: "Bukan dari golangan kami yang tidak mengasihi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua". Berikut ini adalah kisah yang dapat menjelaskan kepada kita bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Ketika Hasan dan Husain sedang berwudhu mereka melihat orang yang sudah tua tidak sempurna dalam berwudhu... Keduanya berfikir bagaimana cara mengajarinya berwudhu yang benar tanpa harus menyakiti perasannya dan membuatnya malu.... Keduanya meminta hidayah pada Allah SWT dan akhirnya menemukan cara yang bijak. Kemudian Hasan mengatakan: Paman ...saya dan dan Husain berbeda pendapat tentang wudhu, kami ingin agar engkau menjadi juri di antara kami. Lelaki tua itu menerima permintaannya; kemudian Hasan berwudhu dengan benar begitupula Husain. Akhirnya orang tua itu mengerti bahwa sebenarnya dia tidak berwudhu dengan benar. Ia berterima kasih atas nasehat dan sopan santun yang bagus dan ia dapat belajar wudhu yang benar; kemudian orang tua tadi mendo`akan mereka berdua.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam menghormati orang tua sekalipun orang tua tersebut tersalah. 2. Orang Islam tidak mau menyakiti orang yang lebih tua. 3. Orang Islam menasehati orang yang lebih tua dengan santun dan lemah lembut.

Evaluasi:
Pilhlah jawaban dalam kurung yang paling benar: 1. Engkau melihat sesorang yang lebih tua shalat dengan cara yang salah. (Memperingatkannya selagi ia masih shalat - menunggu sampai ia selesai shalat kemudian menasehatinya dengan santun tidak menasehatinya karena ia lebih besar darimu). 2. Engkau melihat orang yang sudah tua menanyakan alamat keluarganya yang dekat dari rumahmu. (Engkau menemaninya ke alamat tersebut - engkau menerangkan alamatnya -engkau biarkan hingga ia sampai ketujuan dengan sendirinya) 3. Kakakmu menasehatimu agar belajar dengan baik. (Engkau dengar nasehatnya dengan kondisi marah - Engkau dengar nasehatnya dan melupakannya - engkau dengar nasehatnya dengan baik dan dilaksanakan) Kedua: Ini majalahmu yang indah; Judulnya: 'menghormati orang tua'. Ayo kumpulkan dari buku-bukumu tema-temanya kemudian pindahakan ke papan yang besar dan gantungkan di masjid, kelas atau rumahmu. 47

Kehidupanku Teratur
Setiap muslim mengetahui urgensi waktu; Waktu adalah kehidupan dan waktu ibarat pedang jika tidak engkau memotongkannya maka pedang itu akan melukaimu. Setiap muslim mengetahui bahwa waktu adalah nikmat Allah SWT; Rasulullah SAW bersabda: "Dua nikmat yang sering menyebabkan orang tertipu: kesehatan dan waktu luang". Oleh karena itu kita harus menjaga nikmat waktu agar tidak sia-sia. Agar kita dapat memanfaatkannya, kita mesti teratur dalam menjalani kehidupan ini secara keseluruhan; lakukanlah setiap pekerjaan pada waktu yang tepat.

Belajar

Shalat

Bermain

Membaca Al-Qur`an

Pertama: Berilah tanda () pada ungkapan yang benar dan tanda (x) pada ungkapan yang salah. 1. Orang Islam menonton TV pada waktu belajar. 2. Orang Islam menghabiskan waktu libur untuk bermain. 3. Orang Islam melaksanakan shalat pada waktunya. 4. Orang Islam mengatur waktunya; antar belajar, bermain dan membaca.

48

Kedua: Temanmu kebingungan mengatur pekerjaannya coba bantu dia mengatur agenda hariannya: Kegiatan harian Tidur Shalat subuh Olah raga Belajar Makan Sekolah Menggunjungi teman Membaca Al-Qur`an Waktu 5 sore - 8 sore, 9 malam - 11malam 8 Pagi 2 siang 7 pagi, 3 sore dan 8 malam 5 pagi 6 pagi Diawal waktu 8 malam - 9malam 11 malam 5 pagi 6 pagi 7 pagi

49

Kebersihan adalah Sebagian dari Iman


Anakku... Apakah kalian mencintai kebersihan?

: .
Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya Allah SWT Maha Baik dan mencintai kebaikan, Maha Bersih dan mencintai kebersihan, Maha Pemurah dan mencintai kemurahan dan Maha Dermawan dan mencintai kedermawanan; maka bersihkanlah perkakas kalian dan ajangan meniru orang yahudi". Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Allah SWT bersih dan menyukai kebersihan; Ia menyukai kebersihan raga, pakaian, rumah, masjid, kelas, dan kampong. Islam juga mengajarkan cara-cara kebersihan: Mandi, sikat gigi, menggunting kuku, membersihkan kotoran. Oleh karena itu orang Islam senantiasa berusaha untuk tampil dalam keadaan kebersihan; sebagaimana dalam gambar berikut:

Kamarku bersih dan indah

Ia selalu mencuci dan menyisir rambutnya

Evaluasi:
Pertama: pilihlah jawaban yang benar! 1. Setiap muslim mencuci rambut dan menyisirnya (setiap hari - setiap minggu - sebelum shalat hari raya saja) 2. Orang Islam membersihkan mulutnya. 50

(ketika shalat saja - ketika membaca Al-Qur`an saja - dalam semua kondisi 3. Orang Islam hanya membersihkan (badannya saja pakaiannya saja peralatannya saja kamarnya saja - semuanya) Kedua: Sempurnakan hadits ini:

... .......... ....... ....... .................. ............. .... .... ...... " .......... .............. .............. ..... .......... ..... ....... ........ ...... .".............
Ketiga: Thariq adalah anak yang bersih. Tulis apa yang akan ia lakukan pada saat-saat berikut: 1. Ketika bangun tidur a. ................................................... b. ................................................... c. ................................................... 2. Ketika pulang dari sekolah: a. ................................................... b. ................................................... c. ................................................... 3. Ketika pergi ke masjid a. ................................................... b. ................................................... c. ...................................................

51

52

Ingatlah:
Anak-anakku.... Islam mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia. Ketika seorang muslim konsisten dengan adab-adab tersebut ia akan di ridhoi Allah SWT dan dicintai manusia. Ada beberapa adab yang sudah kita pelajari pada pelajaran terdahulu; antara lalin adab buang hajat. Ayo kita mengingatnya: 1. Masuk ke toilet dengan kaki kiri dan membaca doa:


2. Mengunci pintu rapat-rapat dan tidak berbicara di dalam toilet. 3. Cebok dengan tangan kiri setelah selesai buang hajat. 4. Tidak lupa mecuci tangan dengan air dan sabun, keluar dengan kaki kanan dan mengucapkan ()

53

Adab Tidur dan Bangun Tidur


Pada hari kamis setiap minggu setelah solat magrib kami sekeluarga berkumpul. Ayah mengatakan: Anak-anak... kita berkumpul sekarang untuk membicarakan adab-adab tidur dan bangun tidur. Kita akan berdiskusi seputar adab-adab yang mulia kemudian kita semua pergi tidur dan kita melaksanakan apa yang akan kita pelajari. Muhammad: Saya merasa yakin kalau saya ingat yang dulu saya pelajari karena saya selalu melakukannya. Ayah: Kalau begitu coba ingatkan kami! Muhammad: Kita berwudhu sebelum tidur dan membersihkan mempersiapkannya, tidur dilambung sebelah kanan dan mengucapkan: tempat tidur,


Dengan menyebut nama Allah SWT aku hidup dan mati Dan ketika bangun mengucapkan:

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghidupkan kami setelah kematian dan kepadaNyalah tempat kembali. Ayah: Bagus Muhammad sekarang ayah ingin mengajarkan doa sebelum tidur sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

:
Jika salah seorang diantar kamu akan tidur hendaklah ia membersihkan tempat tidurnya dengan kain sarungnya karena tidak tahu barang kali ada sesuatu dibaliknya; kemudian mengucapkan do`a: ya Allah SWT dengan namaMu aku meetakkan lambungku dan denganMu aku mengangkatnya; Engkau menggenggam jiwa kami (mematikannya ketika tertidur) maka sayangilah ia dan jika Engkau melepaskannya (menghidupkannya dengan bangun dari tidur) maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga jiwa hambaMu yang shalih. Salim: Apa yang di maksud dengan ( ) maksudnya kita bersihkan tempat tidur dengan sepotong kain atau semisalnya. Dan makna ( ) mati ketika tidur.

54

Abdurrahman: Itu do`a yang bagus ayah... saya telah menghapal dari guru sebuah do`a yang diucapkan ketika gelisah waktu tidur. Yaitu:


Tiada tuhan selain Allah SWT; Maha Esa tiada sekutu bagiNya; BagiNya segala puji dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci Allah SWT, segala puji bagiNya, tiada tuhan selain Allah , Allah SWT Maha Besar tiada daya dan upaya selain bagi Allah SWT. Ibu: Jika kita melihat mimpi yang bagus kita memuji Allah SWT dan menceritakaanya pada orang lain dan jika melihat mimpi yang menakutkan tidak menceritakannya dan kita mengucapkan:


Aku berlindung kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam senang duduk dengan keluarganya 2. Orang Islam meniru Rasulullah SAW; ia melaksanakan apa yang telah dipelajarinya tentang adab tidur dan lain-lain. 3. Orang Islam mengingat Allah SWT sebelum dan sesudah tidur. 4. Orang Islam membersihkam tempat tidur dan menatanya setelah bangun.

Evaluasi:
Pertama: Sempurnakan hadits berikut dari pelajaran di atas! 1. Sabda Rasulullah SAW:

: ............. .................. ............. ........... ....................


2. Ketika gelisah menucapkan:

......... ......... ........ ........... ........


3. Diantara adab-adab tidur:

a. .. b. ..
4. Ketika bangun kita mengucapkan ...... Kedua: Berilah tanda () pada ungkapan yang benar dan tanda (x) pada ungkapan yang salah. 1. Ketika saya tidur terlambat saya akan cepat bangun. 2. Ketika akan tidur aku membersihkan tempat tidurku dan ketika bangun aku menata dan merapikannya. 3. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang bermanfaat. Ketiga: Bayangkan apa yang akan terjadi jika Allah SWT menghalangi manusia dari tidur. 55

Adab Makan dan Minum


Ibu mempersiapkan ruangan dan kami sekeluarga duduk seperti biasanya pada hari kamis untuk belajar adab-adab Islam. Ibu sudah menyiapkan kue yang kami sukai. Ayah memulai pembicaraan setelah mengucapkan Alhamdulillah dan shalawat kepada Nabi SAW. Ayah berkata: kita ingin mengikuti Rasulullah SAW; maka kita berbicara dengan pembicaraan yang baik ketika makan; Dan sebaik-baiknya pembicaraan yaitu saling mengingatkan adab-adab makan dan minum agar kita di ridhai Allh SWT. Hisyam : Di antara adab makan yaitu kita mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. dan ketika mulai makan kita mengucapkan: Ya Allah SWT berkahilah apa yang Engkau rizkikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa neraka; dengan menyebut nama Allah. Makan dengan tangan kanan dan jangan memenuhi mulut dengan makanan. Mengunyahnya dengan baik. Barangsiapa yang lupa membaca bismillah di awal makan; maka ia mengucapkan: Dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya Dan jangan mencela makan yang dihidangkan untuk kita serta tidak memulai makan melaiankan setelah orang yang lebih tua. : Di antara adab makan juga tidak makan dalam kondisi berdiri tidak menyandarkan badan ketangan, tidak makan dengan tengkurap dan jangan sambil berbaring. : Begitupula di antara adab makan tidak mengawasi orang lain dengan melihat apa saja yang dimakannya agar tidak menyakiti perasaan mereka. : Saya ingin mengingatkan kalian adab-adab yang lain. Yaitu kita harus memuliakan makanan dan jangan menganggap remeh. Jangan menyisakan makanan di piring dan jangan dengan sengaja membuang makanan. Jangan makan kecuali kalau sudah lapar dan kalau makan jangan sampai kekenyangan agar kita tidak letih. Dan duduk dengan tenang dan jangan saling menyempitkan tempat duduk yang lain. : Kita makan bersama dan jangan makan sendiri-sendiri sabda Nabi SAW: Makanlah bersama-sama agar diberkahi oleh Allah SWT : Menghindari segala sesuatu yang menyebabkan orang lain merasa keberatan misalnya makan dengan semua jari, berbicara dengan kata-kata kotor dan jangan mengibaskan tangan di tempat cuci tangan. Jika makanan dan minuman panas maka jangan ditiup tetapi ditunggu hingga dingin. 56

Fatimah

Umar Ayah

Kholid

Ibu

'Izuddin

: Jika menghidangkan minuman hendaklah di mulai dari yang paling tua kemudian yang sebelah kanan dan yang menghidangkan minuman yang terakhir minum, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:


Pemberi minum suatu kaum adalah yang terakhir kali minum. memuji Allah SWT setelah makan dengan mengucapkan:

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan makanan kepada kami dan memberikan rizki kepada kami di atas kemampuan dan kekuatan kami Aisyah : Juga kita tidak boleh menjulurkan tangan kita di atas tempat makan dan jika kita ingin sesuatu dan kita tidak bisa mencapainya minta tolong diambilkan. Dalam hal ini Umar bin Abu Salamah pernah mengatakan: Ketika aku masih kecil bersama Rasulullah SAW tangan saya berada di atas makanan lalu Rasullah SAW bersabda: "wahai anak... Ucapakan bismillah dan makanlah apa yang ada didepanmu". Sejak saat itu seperti itulah cara aku makan.

Setelah semuanya makan dan mencuci mulut, tangan dengan air dan sabun lalu duduk untuk meminum minuman-minumn yang mereka sukai.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam mengikuti Rasulullah SAW dalam makan dan minum. 2. Orang Islam mendengarkan orang lain dan yang menasehatinya. 3. Orang Islam menunjuki oragng lain kepada kebaikan yang dipelajarinya.

Evaluasi:
Pertama: Sempurnakan berikut ini: 1. setelah makan kita mengucapkan:

.....................................
2. Nabi SAW bersabda:

.............................................
Kedua: Berilah tanda () pada ungkapan yang benar dan tanda (x) pada ungkapan yang salah. 1. Orang Islam makan semaunya duduk atau berdiri. 2. Orang Islam pemurah; ia menghidangkan untuk tamu sesuatu terbaik yang dimilikinya. 3. Orang Islam mengawasi orang lain yang sedang makan untuk belajar dari yang lain. 4. Orang Islam membanyakkan keberkahan makanan dengan cara makan bersama. 5. Orang Islam berdiri jauh dari makanan sehingga jika bersin tidak menyebabkan orang lain kecewa. 6. Siapa yang lupa membaca bismillah di awal makan ia membaca bismillahi awwaluhu wakhiruhu. 57

Ketiga: Apa yang kamu lakukan jika temanmu datang pada saat engkau makan siang?

Adab di Jalan
Keluarga berkumpul pada hari kamis setiap minggu selepas shalat maghrib dan ibu telah mempersiapkan ruangan. Ayah membuka pertemuan dengan mengucapkan alhamdulillah shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Kita semua tahu bahwa kita sebagai manusia pasti suatu saat berada di jalan; baik sedang berjalan, berdiri, duduk dengan teman-teman. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita tentang adab-adab Islam yang akan kita terapkan ketika kita sedang berada di jalan. Nabi SAW bersabda:

" : : : : "
"Hindarilah duduk-duduk di jalan sahabat menjawab: Kami terpaksa melakukannya karena jalan tempat kami berbicara. Nabi SAW bersabda:" Jika demikian, Berikan hak jalan" shahabat bertanya: apa hak jalan?Nabi SAW bersabda: "Menundukkan pandangan, tidak menyakiti orang lain, menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi munkar." Muhammad Ayah Hasan Ayah : dari hadits ini dapat kita pahami bahwa Islam melarang duduk dijalan kecuali dalam kondisi terpaksa. : Betul Muhammad. Jika kita duduk ataupun berjalan di jalan maka kita harus memberikan hak jalan. : Kalau begitu apa hak jalan? : Hak jalan, adalah tidak duduk dan bermain di jalan. Jika mau berbicara dengan teman kita ajak ke rumah dan kalau mau bermain kita pergi ke lapangan dan jika tidak ada lapangan kita memilih jalan yang lapang yang jauh dari gerak orang dan mobil sehingga tidak menganggu. : Begitupula hendaknya kita biarkan jalan dalam keadaan bersih. Jika kita temukan sesuatu yang membahayakan kita hindarkan; seperti: ranting pohon, pecahan kaca, ban-ban mobil kemudian menaruhnya pada tempat yang sudah disediakan, jangan membuang sampah di tengah jalan, jangan menebang pohon dan jangan bermaian di atas rumput-rumput taman. : Menebar salam kepada sesama. Jika berjalan dan di sana ada orang yang duduk kita ucapkan :Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena salam menebarkan kasih sayang diantara kaum muslimin. : Kita membantu orang lain. Jika menemukan teman yang cacat atau sakit kita membantunya dan membimbingya serta berjalan bersama dengannya. 58

Khodijah

Ali

Hasan

Ibu

Jika kita menemukan orang tua membawa tas dalam jumlah besar kita membantunya dan mengangkat tasnya. Jika kita temukan anak kecil menangis kita datangi dan kita tenangkan serta ditunjukkan jalan kerumahnya dengan demikian kita menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. : Tidak memandang kecuali yang penting dan jangan melihat-lihat rumah orang atau pakaian. Jangan melihat orang yang berada di dalam mobil melalui jendela. Jangan melaihat seseorang yang sedang makan; karena Orang Islam tidak ingin mencari kekurangan orang lain dan privasi mereka.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Orang Islam tidak menyakiti orang lain dan tidak mengejek mereka. 2. Orang Islam tahu bahwa jalan adalah miliknya dan milik orang lain maka harus menjaganya. 3. Orang Islam membantu orang lemah dan menunjuki orang yang tersesat. 4. Orang Islam menyebarkan salam kepada sesama muslim.

Evaluasi:
Berilah tanda () pada ungkapan yang benar dan tanda (x) pada uangkapan yang salah; 1. 2. 3. 4. Anak kecil senang menghabiskan sebagian waktunya di jalanan ( ) Anak kecil menemukan ban mobil di jalan dan dibiarkan begitu saja ( ) Anak kecil mengupas kulit dan membuang sisa-sisa di keranjang sampah ( ) Anak kecil melihat temannya bermain bola di depan rumah, ia tidak mau ikut bermain ( ) 5. Anak kecil menemukan orang asing menanyakan alamat maka ditunjukkannya. ( ) 6. Anak kecil suka bermain kaca dan memecahkannya ditengah jalan. ( ) 7. Anak kecil membaca pamflet di rumah sakit (dilarang bermain) walaupun demikian ia atetap bermain ( ) 8. Anak kecil tidak membantu di jalan kecualli hanya teman-temannya. ( ) 9. Anak kecil setiap kali melewati seseorang dikenal atau tidak mengucapkan salam ( ) 10. Anak kecil setiap kali menemukan daun-daun pohon menjulur dipotong dan di buang ke jalan. ( )

59

MACAM-MACAM AIR.
60

Macam-macam Air
Anak-anak tercinta kita sudah mempelajari; bahwa air ada yang suci yang kita gunakan berwudhu seperti air kran dan air laut. Namun ada juga air yang terkena najis, yang tidak sah untuk dipakai berwudhu atau mandi. Dan air ini yang akan pelajari pada hari ini:

Air yang Terkena Najis

Air yang bercampur darah

Air yang bercampur kencing atau kotoran

Bekas minum anjing dan babi

Air yang didalamnya terdapat bangkai binatang seperti tikus

Evaluasi: Pertama: Pilih jawaban yang benar:


1. Orang Islam berwudhu dengan air yang (bercampur darah saja - yang tidak dicampuri najis - air yang bercampur darah dan kencing) 2. Orang Islam tidak akan berwudhu dari air bekas minum: (kucing anjing - itik). 3. Air yang mati didalamnya (tikus lalat - semut) tidak sah dipakai berwudhu.

Kedua: Berilah tanda () pada air yang tidak boleh digunakan berwudhu:
Air bekas minum anjing Air kran Air yang bercampur darah ( ( ( ) ) )

61

Beginilah orang Islam berwudhu

62

Sunnah-sunnah Wudhu
Anak-anakku... kita telah mempelajari bahwa wudhu mempunyai rukun yang harus dilakukan. Namun ada juga beberapa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan jika kita melakukannya karena mengikuti Rasulullah SAW bertambah kebaikan kita dan kita akan dicintai Allah SWT. Di antara sunnah-sunnah wudhu ada yang sudah kita pelajari; yaitu: Membaca basmalah pada awal wudhu; yaitu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, membasuh tangan hingga pergelangan, berkumur-kumur tiga kali, menghirup air ke hidung, mengeluarkan air dari hidung dan mengusap dua telinga satu kali. Pada tahun ini kita akan mempelajari beberapa sunnah-sunnah wudhu yang lain: 1. Menggunakan siwak pada waktu berwudhu. 2. Menggosok ketika mencuci anggota tubuh dengan baik. 3. Memulai dengan anggota tubuh sebelah kanan kemudian yang sebelah kiri; yaitu pada saat membasuh kedua tangan dan kedua kaki. 4. Tidak berlebihan dalam memakai air. 5. Memasukkan air kesela-sela jari. 6. Berdoa setelah wudhu dengan mengucapkan:


Aku bersaksi bahwasanya tiada tuhan selain Allah SWT; Maha Esa tiada sekutu bagiNya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulNya. Dengan syarat do1a ini tidak diucapkan ketika berada di kamar mandi.

Evaluasi:
Pertama: Berilah tanda () pada ungkapan yang benar dan tanda (x) pada ungkapan yang salah. 1. Seorang muslim tidak cukup hanya dengan memercikkan air kemukanya ketika berwudhu tetapi harus membasuhnya dengan baik dengan kedua tangan. 2. Membaca basmalah di awal wudhu tidak menambah kebaikan dan tidak menguranginya. 3. Membasuh tangan hingga pergelangan termasuk di antara fardhu wudhu.

63

Seperti Inilah Orang Islam Mendirikan Shalat

64

Syarat Sah Shalat


Syarat sahnya shalat adalah beberapa hal yang harus terwujud sebelum melaksanakan shalat agar shalat kita sah; di antara syarat sah shalat adalah: 1. Masuk waktu; kita tidak boleh solat sebelum azan.

2. Berwudhu sebelum shalat kecuali jika kita dalam kondisi berwudhu sisa shalat yang pertama. 3. Bersih badan, pakaian dan tempat shalat. 4. Menutup aurat yaitu dengan menutupi badan; maka tidak sah shalat sesorang yang terbuka auratnya. 5. Menghadap kiblat yaitu kita berdiri dibarisan bersama orangorang yang shalat dan jika sendirian tanyakan arah kiblat.

Evaluasi:
Sempurnakan hal-hal berikut: 1. Orang Islam tidak shalat di ................................ yang tidak bersih. 2. Orang Islam menghadap ................................. ketika shalat. 3. Kita tidak shalat melainkan setelah ....................................

65

Adab Berpuasa
Anak-anakku... Adab puasa yaitu beberapa hal yang semestinya diperhatikan orang Islam pada bulan ramadan dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW agar bertambah pahalanya dari Allah SWT; yaitu: 1. Sahur; Rasulullah SAW bersabda: "Makanlah sahur karena dalam sahur terdapat berkah". Sahur dilaksanakan pada malam hari dan diutamakan mengakhirkannya sampai menjelang waktu subuh. 2. Menyegerakan berbuka; seorang muslim segera berbuka begitu mendengar azan dan tidak menunda-nundanya. Dan diutamakan berbuka dengan kurma atau air sebelum shalat maghrib. 3. Berdo`a ketika puasa dan ketika berbuka sebagaimana sabda Rasulullah SAW;


"Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai do`a yang tidak akan ditolak". Do`anya:


"ya Allah SWT aku memohon kepadaMu dengan rahmatMu yang melingkupi segala sesuatu agar engkau mengampuniku" Atau do`a yang lain seperti ini:


"hilanglah kehausan, basahlah kerongkongan dan tetaplah pahala di sisi Allah SWT" 4. Memakai siwak karena Rasulullah SAW membersihkan giginya meskipun dalam kondisi berpuasa. 5. Melakukan kebaikan-kebaikan; Tadarus Al-Qur`an, belajar ilmu, menyayangi orang miskin dengan memberi makan dan bersedekah kepada mereka.

Evaluasi:
Pertama: Hubungkan kelompok pertama dengan yang benar dari kelompok kedua: A Adab-adab berpuasa B Makan dan minum dengan sengaja Makan sahur Solat di masjid Menyegerakan berbuka Memakai siwak tidur Berdoa ketika berbuka.

Kedua: Kholid dan ayahnya melakukan shalat tarawih kemudian pulang ke rumah dan tidur setelah meminta dibangunkan sebelum subuh untuk makan sahur. Selanjutnya ia pergi shalat subuh dalam shalat ia berdo`a supaya ayah ibunya dikasihani Allah SAW dan puasanya diterima. Pada waktu menjelang dzuhur Khalid berwudhu dan memakai siwak kemudian ia 66

shalat. Ketika mendengar adzan maghrib ia berbuka dengan kurma dan berdo`a kepada Allah SWT:


Setelah itu Khalid pergi shalat maghrib kemudian pulang ke rumah dan berbuka puasa serta memuji Allah SWT atas nikmat puasa. Sebutkan adab-adab puasa yang telah dilakukan Khalid:

................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

67

68

Pelajaran Pertama Sebelum Pengutusan


Abrahah berambisi untuk menghancurkan Ka`bah ketika mendapati bahwa orangorang tidak pergi ke gereja yang dibangunnya. Abrahah menuju Ka`bah dengan mengendarai gajah. Allah SWT mengutus dari langit burung-burung yang melempari mereka dengan batu dari sijjil. Sijjil adalah batu yang diciptakan Allah SWT untuk menyiksa orang-orang kafir dan jika mengenai sesorang akan mati. Pada tahun itu Abdullah bin Abdul Mutthalib menikah dengan Aminah binti Wahab. Dari pernikahan ini Aminah hamil. Pada suatu hari Abdullah pergi dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Di Madinah ia meniggal dunia. Aminah melahirkan yang tidak pernah melihat ayahnya dan ayahnya tidak melihatnya. Aminah tidak merasakan sakit pada saat mengandung dan melahirkan. Setelah lahir ia serahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Lima tahun ia bersama Halimah. Ibunya meninggal pada saat ia berumur enam tahun. Sejak saat itu ia diasuh kakeknya Abdul Mutthalib, kemudian kakeknya meninggal dunia. Pemeliharaan berpindah kepada pamannya Abu Thalib. Ia memuliakannya dan menyayanginya. Pada satu ketika ia membawanya dalam satu misi perdangangan ke negeri Syam ia ditemui pendeta Buhairo. Pendeta itu mengabarkan bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dimasa ini dan ia perintahkan agar kembali dan menjaganya dari orang-orang yahudi. Rasulullah SAW tumbuh berkembang menjadi pemuda yang besih dan terhindar dari dosa dan maksiat .Yang paling beliau benci adalah berhala yang disembah orang-orang kafir. Beliau tidak pernah meminum arak padahal arak tersebar di masyarakat jahiliyah. Beliau juga tidak pernah menghadiri upacara-upacara berhala. Semua itu berlangsung dengan penjagaan dan pemeliharan dari Allah SWT. Pada masa mudanya Rasulullah SAW bekerja sebagai pengembala kambing. Ia dikenal dengan sifat jujur, amanah dan perangai yang baik. Khadijah memilihnya untuk memperdagangkan harta miliknya, dengan demikian ia memperoleh keberkahan. Hamba sahayanya yang bernama Maisaroh menceritakan perangainya yang baik. Khadijah pada akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW.

69

Pelajaran Kedua Pengutusan Nabi SAW


Ketika umur Nabi SAW mendekati empat puluh tahun Allah SWT menjadikan Nabi SAW senang berfikir tentang alam yang indah untuk menyingkap kekuasaan Allah SWT. Nabi SAW pergi ke gua Hira untuk beribadah. Jika pada bulan ramadan ia menetap di gua sebulan penuh dan Khadijah berperan menyiapkan makanan dan minuman untuk beliau. Kemudian mulai tampak tanda-tanda kenabian, diantaranya: Setiap ia bermimpi maka mimpi tersebut menjadi kenyataan. Di gua Hira: Pada saat Rasulullah SAW berumur empat puluh tahun dan pada suatu malam bulan ramadhan Jibril turun menemui Rasulullah SAW. Ia mengatakan Bacalah! Rasul menjawab: "saya tidak bisa membaca". Lalu Jibril memeluk Nabi SAW dengan erat sehingga Nabi SAW merasa kesakitan kemudian mengatakan: Bacalah! kemudian jibril meninggalkan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan: "saya tidak bisa membaca". Jibril kembali lagi dan mengatakan bacalah! Nabi mengatakan: "saya tidak pandai membaca". Kemudian malaikat Jibril membacakan:

` _ ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l km lcb a
1. 2. 3. 4. 5. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Setelah itu Malaikat Jibril meninggalkannya. Nabi SAW pergi dengan segera kepada Khadijah dan mengatakan: "Selimuti aku selimuti aku Pada saat Khadijah telah menyelimutinya Nabi SAW istirahat dan rasa takutnya hilang, lalu ia menceritakan semua yang terjadi pada Khadijah. Bersama Waraqah bin Naufal Rasulullah SAW pergi bersama Khadijah kepada anak pamannya Waraqah bin Naufal dan ia adalah seorang yang tua dan alim. Khadijah memulai pembicaraan: anak pamanku coba dengarkan apa yang dialami anak pamanmu ini. Waroqoh berkata: Anak saudaraku! apa yang engkau lihat? Rasul SAW menceritakan apa yang ia lihat. Waroqoh berkata: Ini adalah Jibril yang pernah turun kepada Musa dan engkau adalah Nabi dizaman ini. Oh..sekiranya aku masih hidup ketika engkau diusir kaummu. Nabi SAW: "Apakah mereka akan mengusir aku?" Waroqoh: ya.. Tidak seorangpun yang membawa misi seperti ini kecuali akan dimusuhi dan disakiti. Kalau ketika itu aku masih hidup niscaya aku akan menolongmu. Nabi SAW pulang bergembira dan senang dengan penyampaian Waroqoh. 70

Bangun dan Berilah Peringatan! Rasulullah SAW mulai mengajak manusia kepada risalah Islam. Allah SWT memerintahkan mengajak kaum kerabatnya terlebih dahulu. Allah SWT berfirman: (Berilah peringatan pada kaum kerabatmu)! Kemudian beliau bangkit dan mengenalkan mereka dengan Islam dan menjelaskan bahwa berhala yang mereka sembah tidak memberi manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Khadijah orang pertama yang memeluk agama Islam, Kemudian Zaid bin Haritsah masuk Islam dan anak paman beliau, Ali bin Abi Thalib. Ketika itu beliau masih kecil .Yang pertama dari kalangan dewasa memeluk agama Islam adalah Abu Bakar. Mereka menyebarkan agama Allah SWT. Abu Bakar mengajak setiap yang ia percayai dari kaumnya. Ia mengIslamkan beberapa sahabat terkemuka: Usman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Thalhah bin 'Ubaidillah. Dan di antara yang pertama masuk Islam adalah Bilal bin Rabah. Kemudian Abu 'Ubaidah ibnu Jarrah dan yang lain sehingga tersebarlah agama Islam. Di Darul Arqam Umat manusia mulai masuk Islam dan Rasulullah SAW mengadakan pertemuan di rumah Arqom bin Abil Arqom di ujung kota Makkah. Ia mengajarkan agama dan perangai yang baik kepada mereka. Tiga tahun berlalu Rasulullah SAW mengajak mereka secara rahasia sampai malaikat Jibril datang dengan perintah dari Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW mengajak kaumnya. Beliau menyeru keluarganya Bani Hasyim. Hadir sekelompok dari Bani Abdul Muttalib yang berjumlah 45 orang, di antara mereka adalah: Abu lahab, paman Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan: "Sesungguhnmya aku adalah utusan Allah SWT kepada kalian secara khusus dan kepada manusia sekalian. Kalian akan mati sebagaimana kalian tidur dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangkit dari tidur, dan kalian akan diminta pertanggung jawaban atas semua yang kalian lakukan. Sesungguhnya hanya ada dua pilihan: surga untuk selamanya atau neraka selamanya". Abu lahab mengatakan: "Celakalah engkau Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? maka turun ayat berikut:

i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z y xm

l srqponmlk j

1. 2. 3. 4. 5.

binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa. tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. yang di lehernya ada tali dari sabut.

71

Cobaan dan kesabaran:


Kota Makkah meledak dengan kemarahan sebab apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy pergi menemui Abu Thalib agar ia melarang Nabi menyampaikan dakwahnya, tetapi Abu Thalib menolak. Dan Rasulullah SAW terus berdakwah sehingga orang-orang quraisy berusaha menjauhkan orang dari dakwahnya dengan mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah dongeng. Orang Quraisy menemui Rasulullah SAW suatu ketika dan mereka menawarkan agar Nabi SAW menyembah tuhan mereka sehari dan merka menyembah tuhannya pada hari yang lain. Allah lalu menurunkan ayat:

S R Q P O N M L K J I H G F E D C B Am
1. 2. 3. 4. 5. 6. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

l `_^]\[ZYX W V UT

Shahabat telah mengambil pelajaran dalam hal kesabaran ketika mereka melihat Rasulullah SAW tabah terhadap sikap-sikap orang Quraisy yang menyakitkan dan ejekanejekan mereka yang sebutkan: Bahwa beliau tukang sihir, pembohong, gila padahal beliau orang jujur dan terpercaya serta kata-kata mereka, bahwa pengikut Nabi SAW hanya dari kalangan orang-orang lemah. Adalah istri abu lahab yang sering memikul kayu bakar dan menaruhnya di tempat yang dilalui Nabi SAW dan di depan pintu rumahnya, oleh karena itu ia dinamakan AlQur`an dengan "hammalatal hathob". Begitu pula orang-orang kafir menaruh kotoran di punggung Rasulullah SAW pada saat Nabi SAW sedang sujud di Ka`bah. Kaum muslimin bersabar atas berbagai bentuk penyiksaan dan sikap-sikap menyakitkan. Umayyah menyiksa Bilal bin Rabah dan menaruh kotoran dilehernya kemudian diserahkan kepada anak-anak di Makkah, mereka lalu menyeretnya di pegunungan Makkah dan mereka meletakkan batu yang besar pada perutnya di padang pasir Makkah yang sangat panas. Dia sabar, istiqamah terhadap agamanya, tidak mengucapkan kecuali hanya ucapan ahad, ahad... seperti itu juga yang disiksa sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah binti Khayyat yang ditusuk oleh abu jahal. Sumayyah adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam . Ketika Rasulullah SAW berlalu di depan mereka beliau membangkitkan harapan dalam jiwa mereka. Beliau mengatakan bersabarlah keluarga Yasir karena surga tempat yang disediakan untuk kamu. Begitu pula sahabat terkemuka Khabbab bin Art ia disiksa Ummu Anmar. Rasulullah SAW mendoakannya dan ia terkena penyakit anjing gila. Dia meraung seperti anjing hingga mati. 72

Rasulullah SAW dan kaum muslimin menerima kezaliman ini dengan kesabaran dan penuh pendirian. Pelajaran yang dapat dipetik: 1. Setiap muslim mengetahui bahwa Islam adalah agama yang benar dan wajib diikuti. 2. Setiap muslim berakhlakul karimah dan terhindar dari perangai yang buruk. 3. Setiap Muslim sabar atas sikap-sikap yang menyakitkan di jalan Allah SWT. 4. Orang Islam menasehati orang lain dan mengajak mereka kepada kebaikan. 5. Setiap muslim memikirkan ciptaan Allah SWT dan memperbanyak shalat dan membaca Al-Qur`an. 6. Setiap muslim membenci orang kafir karena mereka menyakiti kaum muslimin.

Evaluasi:
Pertama: Hubungkan kelompok pertama dengan yang sesuai dari kelompok kedua A Yang pertama sekali diajak Rasulullah SAW memeluk agama Islam Rasulullah SAW pergi kegua hira Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama masuk Islam dari Di umur keempat puluh Rasulullah mengatakan kepada Ammar. B Anak-anak Turun wahyu kepada Rasulullah SAW Bukit sadfa untuk mengajak keluarganya Kaum kerabatnya Sabarlah keluarga yasir karena kamu dijanjikan surga Untuk beribadah dan memikirkan ciptaan Allah

Kedua: Letakkan kalimat-kalimat berikut pada tempat yang sesuai. (rahasia, tiga tahun, perangai, terangterangan-rumah aqam bin abil arqam) Rasulullah berkumpul di ............. ia menanamkan ............. pada mereka berlalu................beliau mengajak orang..................... setelah itu Allah perintahkan berdakwah dengan.......................

....................
Sempurnakan surat ini dan sebutkan namanya serta kisahnya.

73

Pelajaran Ketiga Kemunculan Islam


Kaum muslimin terpaksa harus berhijrah oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka berhijah ke negri Habasyah (Ethiopia), karena di sana ada raja yang adil dan tidak menzalimi seorangpun yang ada bersamanya. Sekolompok kaum muslimin melaksanakan hijrah selang beberapa waktu hijrah pula beberapa kelompok ke negeri Habasyah. Orang quraisy bermaksud menghalangi hijrah tersebut. 'Amr bin 'Ash sewaktu belum masuk Islam- pergi untuk meyakinkan Raja Najasy agar mengambalikan mereka kepada kaum Musyrikin tetapi ia gagal. Raja Najasy menolak menyerahkan kaum muslimin ketangan orang kafir quraisy. Setelah itu Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk pergi berhijrah ke Madinah, beliau ditemani Abu Bakar yang merupakan shahabat terbaik Rasulullah SAW. Dalam perjalanan ini, anaknya yang bernama Asma` membawakan makanan dan minuman sedangkan anaknya yang bernama Abdullah memata-matai kondisi kafir quraisy dan menceritakannya kepada beliau. Pada saat mereka tiba di Madinah penduduk Madinah menyambut keduanya dengan baik dan mereka semua memeluk agam Islam. Kemudian terjadi beberapa peperangan antara kaum muslim dan kaum musyrikin; diantaranya perang Badar. Rasulullah bermaksud menghadang kafilah perdagangan Quraisy untuk mengembalikan harta kaum muslimin yang diambil orang-orang kafir. Rombongan dagang itu dipimpin oleh Sufyan bin Harb. Pada saat diketahui orang-orang Qurais mereka berkumpul untuk menyerang kaum muslimin. Mereka datang dengan membawa pasukan yang besar. Dalam perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan karena sebagian pasukan pemanah di atas gunung tidak mematuhi instruksi Rasulullah SAW dan tidak menjalankan perencanaan yang dibuat Rasulullah untuk mereka. Dalam perang khondaq Allah mengirimkan angin kencang kepada orang-orang kafir yang menyebabkan kemah mereka tercabut dan mereka kembali dengan kekalahan. Setelah itu terjadai berbagai peperangan. Rasulullah perhatian untuk menyampaikan hidayah kepada semua orang, maka beliau mengutus kepada raja-raja mengajak mereka kepada Islam. Jika mereka masuk islam mereka adalah saudara seagama akan tetapi jika mereka menolak maka mereka diwajibkan membayar jizyah atau berperang. Kemudian diakhir hidupnya Rasulullah saw melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan haji wida'. Setelah itu diwafatkan Rasulullah pada tahun 11 Hijriah.

74

75

Nabi Ismail as.


Nabi Ibrahim as, berhijrah dari negerinya Kan'an di Irak ke Palestina. Setelah ia meninggalkan kaumnya yang kufur kepada Allah SWT dan menyembah berhala. Ia menetap di Palestina beberapa waktu untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Kemudian ia hijrah ke Mesir, kedatangannya disambut penduduk dan mereka memberinya hadiah; diantaranya adalah seorang hamba sahaya bernama Hajar. Nabi Ibrahim as, menikahinya dan dari pernikahan ini lahirlah Nabi Ismail as. Allah SWT memerintahkan agar ia membawa isterinya Hajar dan anaknya Ismail ke padang pasir Hijaz dan meninggalkannya di sana disamping Baitullah. Pada saat ditanya isterinya yang sedang kebingungan: Apakah Allah SWT yang memerintahkanmu melakukan semua ini? Artinya meninggalkan di padang pasir dan tidak ada seorangpun yang menemani. Nabi Ibrahim menjawab: betul, bahwa Allah SWT-lah yang memerintahkan. Wanita itu mengatakan kalau begitu Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan kami. Nabi Ibrahim as, meninggalkan mereka setelah memberi air dalam bejana dan beberapa biji kurma untuk makan dan minum. Ketika Nabi Ibrahim as, menjauh dari isterinya dan anaknya ia berdo`a:

c b a ` _ ~ } | { z y x w v u t sm

l mlkjih gf ed

Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur. Kemudian Nabi Ibrahim as, pergi dan Hajar tinggal bersama anaknya. Ismail menangis menahan rasa lapar sehingga habis air dan kurma yang ada pada mereka. Hajar kemudian berlari antara Shofa dan Marwa pulang pergi. Berkali-kali ia berharap mendapatkan air sehingga ia letih dan kembali kepada anaknya yang masih menyusu. Ia melihat air memancar deras dari dekat tumitnya. Iapun sadar bahwa rahmat Allah SWT bersamanya. Dan Allah SWT tidak pernah lupa dengan hambaNya selamanya. Kemudian Hajar mengumpulkan dengan tangannya air yang memancar dengan deras di atas pasir kemudian ia minum dan memberi minum anaknya. Air ini adalah telaga zamzam yang ada sekarang di Makkah. Setelah beberapa hari, kabilah Jurhum tinggal di tempat itu. Dan Allah SWT memperkenankan do`a Nabi Ibrahim as. yaitu ketika mulai kelihatan ciri khas kota makkah. Nabi Ibrahim as, mengunjungi Ismail sesekali untuk menenangkan hatinya. Dalam salah satu kunjungannya pada saat Nabi Ibrahim tertidur ia bermimpi: Allah 76

memerintahkannya menyembelih anaknya Ismail. Perintah ini terjadi berulang kali. Nabi Ibrahim as, mengerti bahwa ini adalah perintah Allah SWT sebagai cobaan. Nabi Ibrahim as, ridha dengan jiwa yang tenang sekalipun ia sangat mencintai anaknya tetapi taat kepada Allah SWT lebih ia senangi. Nabi Ibrahim as, mengatakan kepada anaknya :


(Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu".) Nabi Ismail as, menjawab:

m
("Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".) Nabi Ibrahim as, bersiap menyembelih anaknya Ismail; ia membawa anaknya jauh dari ibunya ke suatu tempat antara Makkah dan 'Arafah. Diperjalanan Iblis berusaha mencegah Nabi Ibrahim as, untuk melaksanakan perintah Allah SWT, tetapi Nabi Ibrahim as, mengambil batu dan melemparnya, sehingga ketika sudah jauh dari ibunya Nabi Ibrahim as, menidurkan anaknya Ismail dan ia mengambil pisau untuk menyembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah. Tiba-tiba terdengar suara

l R Q P O N ML K J m
(Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik) Seekor kambing kibas turun dari langit untuk disembelih sebagai pengganti anaknya Ismail. Dan Ismail bertakbir, kemudian ia hidup bersama bani Jurhum sebagai seorang da`i. Ia menyeru pada kebajikan dan mencegah dari munkar. Dan orang mengetahui sifat dan perangainya yang baik sehingga mereka mengikutinya dan Maha Benar Allah SWT yang berfirman:

( dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam
Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi.)

l ] \ [ Z Y X W V UT S R Q m

Nabi Ismail as, menikah dengan seorang wanita yang lemah imannya. Pada saat Nabi Ibrahim as, datang berkunjung ia mengeluhkan kesulitan hidup dan kekurangan rizki sehigga Nabi Ibrahim memerintahkan untuk menceraikannya dan menikahi wanita lain. Setelah menceraikannya Allah SWT menganugerahkannya istri yang beriman. Ketika Nabi Ibrahim as, datang mengunjungi mereka istri Nabi Ismail as, tidak lagi mengadu bahkan ia memuji Allah SWT dan ia menyampaikan keridhaan dan ketenagannya. Nabi Ibrahim as, memerintahkan anaknya untuk menjaganya dengan baik karena ia wanita yang beriman. Dengan demikian Nabi Ibrahim as, membuat ikatan antara Nabi Ismail dengan kabilah Jurhum. Dari keturunannya lahir Rasulullah SAW; Allah SWT memerintahkan kepada Nabi 77

Ibrahim as, untuk menegakkan Baitullah dan mengangkat pilar-pilarnya setelah hilang tandatandanya karena dimakan waktu. Pada saaat pembangunan Ka'bah selesai Nabi Ibrahim as, dan Nabi Ismail as, mengangkat tangan berdo`a:

Z Y X W V U T S R Q P O N M L KJ I H

k j i h g f e d c b a ` _ ^] \ [ l u t s r q po n m l

(dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu Kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada Kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji Kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (AsSunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.) Kemudian Nabi Ibrahim as, meninggal dunia dan dikebumikan di Palestina setelah beberapa tahun Nabi Ismail as, menunggal dan dikubur di sekitar Ka`bah.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Seorang muslim patuh kepada Allah SWT dan tidak melakukan sesuatu yang dibenci Allah SWT. 2. Seorang muslim memuji Allah SWT atas nikmat-nikmatNya. 3. Seorang muslim senantiasa meminta pertolongan kepada Allah SWT. 4. Seorang muslim senantiasa berdo`a dengan segala kebaikan. 5. Setiap muslim patuh kepada kedua orang tuanya.

Evaluasi:
Pertama: Gabungkan kelompok pertama dengan yang sesuai di kelompok kedua. 1 2 Sayyidah Hajar Ishaq as. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Kabilah Jurhum Ibrahim as. agar menyembelih anaknya Kabilah yang tinggal di Makkah Istri Nabi Ibrahim as. Nabi Ibrahim dan Ismail mengangkat pilarDari Mesir pilar Ka`bah Karena ia ingin memalingkan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim melempar Iblis terlaknat dari melaksanakan perintah Allah SWT Shafa dan Marwa Sayyidah Hajar berlari-lari kecil antara bukit Ka`bah 78

Nabi Ismail as Kedua: Tempatkan didepan setiap ungkapan berikut kalimat yang sesuai (Setan musuh orang beriman - Mematuhi Allah - Mensyukuri nikmat-nikmat Allah) 1. Nabi Ismail as, berkata kepada ayahnya: (wahai Ayahku lakukan apa yang diperintahkan kepadamu) 2. Sayyidah Hajar memuji Allah SWT atas pemberian air dari Allah melalui tumit Ismail as. 3. Iblis terlaknat berusaha mencegah Nabi Ibrahim as. dari menyembelih anaknya dan melaksanakan perintah Allah SWT.

79

Berdialog dengan Umar bin Al-Khattab


Abdurrahman senang membaca kisah-kisah yang bercerita tentang pahlawanpahlawan dan orang-orang besar dalam Islam. Ia senang membolak-balik lembaran demi lembaran dan kisah demi kisah sampai tiba saatnya giliran kisah Umar Al-Faruq. Pada saat ia akan membaca, ayahnya mengingatkan bahwa telah tiba waktu tidur supaya cepat bangun untuk shalat subuh. Abdurrahman berdiri lalu berwudhu dan kemudian tidur. Dalam tidurnya ia bermimpi bertemu Amirul Mukminin Umar bin Khatthab ia bergembira sekali. Berikut adalah cerita dalam mipinnya: Abdurrahman : Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh .... Amirul Mukminin Umar Al-Faruq : waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Abdurrahman. Abdurrahman : Kenalkan dirimu kepada kami wahai Amirul Mukmin! Umar Al-Faruq : saya Umar bin Al-Khatthab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurasy. Abdurrahman : Ceritakan kepada kami bagaimana cerita keislaman anda! Umar : Pada awalnya ketika Rasulullah SAW berdo`a kepada Allah SWT agar diberi hidayah kepada salah seorang dari dua Umar yang sangat dicintai beliau -Saya atau Amr bin Hisyam, Abu jahal yang dilaknat Allah SWT-. Allah SWT memberikan petunjuk kepada saya akan Islam yaitu ketika aku diberitahu seorang kafir bahwa saudariku dan suaminya Said bin Zaid telah memeluk agama Islam. Aku pergi menemuinya kemudian memukulnya, tetapi darah yang mengalir dari Fatimah menyebabkan aku kasihan. Aku lalu meminta lembaran yang ada ditangannya. Ia menolak karena didalamnya berisi ayat Al-Qur`an sedangkan aku masih musyrik. Ia bertahan tidak akan memberi lembaran tersebut melainkan setelah akau mandi dan bersuci. Setelah aku mandi lembaran itu aku baca dan aku membaca awal surat Thahaa, Jiwaku menjadi tenang dan dadaku lapang dan aku merasakan ketenangan dan ketentraman lalu aku pergi menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keIslamanku. Aku bertanya tempatnya dan pergi menghadap dan mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga aku memeluk agama Islam dan aku orang yang ke 40 dalam urutan masuk Islam. Pada hari itu kaum muslimin bergembira karena dulunya aku sangat memusuhi Islam sebelum aku memeluk agama Islam karena kebodohanku dengan keagungan Islam. Aku mengusulkan kepada Nabi agar kami keluar ke Ka`bah untuk thawaf dan membuat marah orangorang kafir. Kemudian kami keluar dan sejak saat itu agama Islam muncul kepermukaan. Abdurrahman : Boleh jadi ini penyebab engkau diberi gelar Al-Faruq karena engkau selalu menjadi sebab pemisah antara yang haq dan yang batil. Engkau tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT dan engkau selalu mengatakan kebenaran dengan keberanian sehingga Rasul mengatakan tentang dirimu bahwa setan takut kepadamu dan tidak mau melewati jalan tempatmu melintas. Umar Al-Faruq : Itu karunia dari Tuhan maka segala puji bagi Allah SWT. Abdurrahman : Saya membaca bahwa engkau adalah orang yang kuat. 80

Umar Al-Faruq

Abdurrahman Umar Al-Faruq Abdurrahman Umar Al-Faruq

Abdurrahman Umar AL-Faruq Abdurrahman Umar Al-Faruq Abdurrahman Umar Al-Faruq

Abdurrahman Umar Al-Faruq

: Benar... Allah SWT menganugerahkan kepadaku fisik yang besar, tinggi sehingga orang mengira kalau aku duduk seolah-olah berdiri. Suaraku keras dan tinggi tetapi saya tidak meninggikan suara melainkan kepada orang kafir dan aku merendahkan suara kalau bersama orang beriman, khususnya kalau bersama Rasulullah SAW. : Kami mengetahui bahwa engkau adalah diantara sepuluh orang yang dijamin masuk surga. : Kekasihku Rasulullah SAW mengabari bahwa aku adalah diantara penghuni surga; maka segala puji bagi Allah SWT. : Kata orang bahwa engkau adalah satu-satunya yang pergi hijrah ke Madinah dengan terang-terangan. : Benar anakku... maka ketika aku bertekad hijrah aku ingin membuat marah orang kafir lalu aku pergi menemui mereka dan mengancam: Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau anaknya menjadi yatim maka silahkan temui aku di belakang lembah ini karena aku akan pergi berhijrah. : Apakah ada yang datang menemuimu? : tidak ada seorangpun yang berani; mereka adalah orang-orang kafir.. mereka takut terhadap dirinya dan orang Islam akan menjadi kuat dengan agamanya. : Barang kali karena itu engkau selalu ikut dalam peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW. : Betul... saya tidak pernah ketinggalan dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. : Saya berharap engkau menceritakan masa kepemimpinanmu karena ada peristiwa-peristiwa yang tidak terlupakan. : Setelah kekasihku dan temanku Abu Bakar wafat kaum muslimin memilih aku sebagai khalifah dan amir. Aku tidak pernah mengharapkan yang demikian karena aku sadar Allah SWT akan memintai pertanggung jawaban. Hingga seandainya seekor keledai tergelincir di jalan, Allah SWT akan meminta pertanggung jawaban kenapa tidak engkau perbaiki jalan wahai Umar, tetapi ketentuan Allah SWT aku menjadi khalifah. Aku menyayangi mereka. saya memberi pada orang miskin. Aku penuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin dan aku memilih penguasapenguasa yang amanah dan adil. Dan aku mengevaluasi mereka dengan tegas dan aku pecat yang pemimpin yang diadukan tidak baik sekalipun aku mencintainya. Aku mengutus pemimpin-pemimpin pasukan untuk menaklukkan negeri dan menyelamatkannya dari tangan orang-orang kafir yang zalim. Seperti kisra di persia dan kaisar di kostantinopel. Sampai Allah SWT menaklukkan negeri mereka ditanganku maka segala puji bagi AllahSWT .Orang berbondong-bondong masuk Islam dari seluruh negara arab dan non arab. : sampai kapan wahai Amirul Mukminin? : Sampai tahun 23 H. Ketika aku sedang shalat subuh, tiba-tiba seorang majusi abu lukluah menyusup dan ia menikamku ketika 81

Abdurrahman

sedang shalat. Setelah 3 hari kemudian aku meninggal dunia dan aku mati di jalan Allah SWT. : semoga Allah SWT merahmatimu Amirul mukminin dan Allah SWT meridhaimu.

Abdurrahman bangun dari tidurnya dengan senang dan berdoa kepada Allah SWT: Ya Allah sebagaimana engkau pertemukan aku dengan Umar Al-Faruq dalam mimpi maka kumpulkan aku dengannya di surga firdaus; surga yang paling tinggi.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Setiap muslim senantiasa mengatakan yang benar dan tidak pernah bersama kebatilan. 2. Setiap muslim membaca Al-Qur`an dan mengamalkannya. 3. Setiap muslim berani dan kuat membela orang yang dizalimi dan tidak menyakiti orang lain. 4. Setiap muslim tawadhu' dan tidak sombong. 5. Setiap muslim mendirikan shalat di masjid.

Evaluasi:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: Julukan Umar bin Khattab ra, adalah: ................................................ Saudari Umar bin Khattab ra, bernama: ............................................. Surat yang menjadi sebab keislaman Umar ra, adalah: ......................... Siapakah orang ke-40 yang masuk Islam: .......................................... Khalifah kaum muslimin pertama adalah: .......................................... Yang membunuh Umar ra, adalah: ................................................... Di antara sifat Umar ra, adalah: ....................................................... Di antara raja yang dicopot jabatannya Umar ra, adalah: ..................... Di antara negara yang ditakhlukkan Umar ra, adalah: ..........................

82

Siapakah Dia?
Dia yang pertama sekali dilahirkan di Madinah setelah Hijrah. Ayahnya adalah orang senantiasa bersama Rasulullah SAW dan termasuk di antara sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Kakeknya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Bibinya adalah Sayyidah Aisyah ra. Isteri Rasulullah SAW dan Ummul mukminin ra. Ia dikenal pemberani. Pernah satu ketika ia bermain bersama teman-temannya yang masih kecil, pada saat melihat Amirul muknin 'Umar ra, mendekat mereka lari ketakutan tetapi ia tidak lari. Ketika ditanya Amirul Mukminin Umar ra, kenapa engkau tidak lari bersama anak-anak yang lain. Anak itu menjawab: "Saya tidak melakukan kesalahan sehingga saya harus lari dan jalan juga tidak sempit sehingga aku harus melapangkan jalan untukmu". Amirul mukminin kagum dengan anak ini karena keberanian dan kesantunannya. Ia terlibat dalam penaklukan-penaklukan yang dilakukan kaum muslimin dan pertempuran-pertempuran melawan musuh dia adalah pahlawan. Ia pernah menjadi komandan yang didalamnya terdapat empat orang Abdullah (para komandan yang awal namanya Abdullah seperti Abdullah bin 'Amr ...) yang diutus Usman Bin 'Affan untuk membantu Sa'ad bin Abi Sarh untuk menaklukkan Afrika. Dia juga yang punya ide perangkap kuda yang berpengaruh besar dalam penakhlukan selatan Afrika. Peristiwa itu terjadi pad saat kaum muslimin terlalu lama untuk menaklukkan kota (Subaithalah) diselatan Afrika. Saat itu satu pleton tentara bersamanya pergi ke arah belakang pasukan musuh sehingga mereka sampai di bagian paling belakang. Kemudian dengan karunia Allah SWT ia dan pasukannya menyerah dan mengalahkan pasukan musuh. Ia mati syahida pada tahun 73 H. Tahukan kamu siapa dia?Dia adalah Abdullah bin Zubair bin Awwam bin Khuwailid Al-Qurasy.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Setiap muslim adalah orang yang pemberani dan tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah SWT. 2. Setiap muslim menghormati orang tua dan berinteraksi dengan santun. 3. Setiap muslim senang berjihad di jalan Allah SWT. Evaluasi: 1. Anak yang pertama kali dilahirkan di Madinah setelah hijrah: (Abdullah bin 'Abbas Abdullah bin Zubair - Abdullah bin Umar) 2. Kakek Abdullah bin Zubair adalah: (Abu Bakar Umar Utsman - Ali) 3. Termasuk diantara sepuluh orang yang dijamin masuk surga: (Al-Miqdad-Mu'awiyah - Zubair bin Awwam). 4. Ibu Abdullah bin Zubair adalah: (Asma - 'Aisyah - Khadijah) 5. Anak-anak berlari ketakutan ketika melihat Amirul mukmin: (Abdullah bin Zubair 'Umar bin Khatthab - Abu Bakar Ash-Shiddiq) 6. Sayyidah 'Aisyah ra, (Bibi Ibu saudara) Abdullah bin Zubair. 7. Abdullah bin Zubair komandan pasukan: (Yarmuk Al-Abadilah Al-Qaadisiyah) 83

Hari Kesepuluh di Bulan Ramadhan


Yahudi yang terkutuk merampas kembali satu jengkal tanah dari negara kita tercinta yaitu Sinai yang tercinta; waktu itu terjadi pertempuran pada hari kesepuluh pada bulan Ramadhan yang bertepatan dengan tanggal 6 Oktober 1973; di mana warga Mesir memerangi bangsa yahudi. Bangsa Mesir berperang dalam keadaan berpuasa dan dengan teriakan Allahu Akbar ditakhlukkanlah bangsa yahudi. Pesawat-pesawat tempur Mesir menyerang dan menghancurkan markas musuh di Sinai Pada tanggal 6 Oktober tepat jam 14:00 tentara Mesir menyebrangi terusan Suez dalam waktu yang relatif singkat pasukan bersenjata Mesir berhasil menyeberanginya. Berhasil menduduki Barlev line yang dinyatakan kaum yahudi sebagai benteng terbesar di dunia. Maha Benar Allah SWT yang berfirman: (mereka tidak akan memerangi kamu dalam Keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok....). QS. Al-Hasyr: 14. Di atas tanah Sinai tercinta terjadilah pertempuran tank-tank yang sengit sehingga kaum yahudi kehilangan sebagian besar tanknya. Tentara Mesir berhasil menegaskan bahwa mereka adalah tentara yang sangat tangguh; sungguh benar sabda Rasulullah SAW yang menyatakan: "jika kalian memasuki Mesir maka ambillah dari mereka tentara yang banyak karena mereka adalah tentara terbaik di dunia". Pada pertempuran ini yahudi terkutuk menampakkan sifat aslinya... sungguh Maha Benar Allah SWT ketika berfirman: (Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti.) QS. Al-Hasyr: 13. Di antara pilar utama kemenangan pada bulan oktober ini adalah semangat keimanan, ketawakkalan kepada Allah SWT dan persatuan bangsa Arab; Suriah memerangi yahudi di Golan, Irak mengirimkan pasukan untuk membantu saudaranya di Suriah sedangkan Yaman mengirimkan pasukannya untuk mengepung selat Babul-Mandub untuk mencegah masuknya pasokan senjata dan tentara bagi yahudi. Negara-negara Arab juga menolak untuk menjual minyak kepada negara-negara yang mendukung yahudi; hal ini juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kemenangan ini. Pelajaran yang dapat dipetik: 1. Setiap muslim melaknat bangsa yahudi karena mereka adalah musuh Allah SWT. 2. Setiap muslim adalah pemberani dan tidak takut kepada siapapun selain Allah SWT. 3. Setiap muslim mengetahui bahwa bangsa yahudi adalah bangsa yang jahat; mereka pengecut, pengkhiyanat dan pengrusak. 84

4. Setiap muslim yang berpegang teguh pada ajaran agamanya akan ditolong Allah SWT dari musuh-musuhnya. 5. Setiap muslim mengetahui bahwa persatuan adalah kekuatan dan perpecahan adalah kelemahan.

Evaluasi:
Pertama: berilah tanda ( ) pada ungkapan yang benar dan tanda ( ) pada ungkapan yang salah. 1. Bangsa yahudi kehilangan 50 tank pada perang oktober. 2. Di antara pilar kemenangan pada perang ini adalah semangat keimanan dan tawakkal kepada Allah SWT. 3. Tentara Mesir adalah tentara terbaik di muka bumi. 4. Pada pertempuran tahun 1973 negara-negara Arab menjual minyaknya kepada yahudi. Kedua: anak-anaku tercinta kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa yahudi apa hasil yang harus terjadi dan kenapa? .............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ..............................................................................................................................

85

86

Musuh-musuh Rasulullah SAW


Dari golongan kafir Quraisy: Salah seorang kaum musrikin memintanya untuk meludahi wajah Rasulullah SAW. Ia pergi menemui Rasulullah SAW dan ditangannya ada tulang yang rapuh dan ia menghancurkannya, kemudian meniupnya di wajah Nabi SAW dan mengatakan: Hai Muhammad apakah engkau mengira bahwa Allah SWT akan membangkitkan ini. Nabi menjawab: "Ya.. Allah akan mematikanmu dan membangkitkanmu kemudian mengumpulkanmu di dalam neraka". Dialah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi dengan tangannya sendiri. Saudaranya umayyah selalu menyakiti Rasul dan kaum muslimin. Dialah musuh Allah SWT ubay bin kholaf.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Rasulullah SAW banyak mengalami ujian di jalan Allah SWT. 2. Allah SWT akan menghidupkan kita pada hari kiamat dan akan memasukkan orang Islam ke surga dan orang kafir ke neraka. 3. Musuh-musuh Allah SWT akhir hidupnya menyedihkan.

Evaluasi:
Hubungkan kelompok pertama dengan yang sesuai dengan kelompok kedua 1 2 Musuh Allah SWT ubay bin khalaf saudara Rasulullah SAW musuh Allah SWT Satu-satunya orang yang dibunuh Nabi SAW umayyah bin khalaf dengan tangannya ubay bin khalaf ubay bin khalf Dia mengingkari hari kebangkitan dan Orang musyrikin menyakiti menyakiti Rasulullah SAW

87

Hulagu Musuh Allah SWT


Dia pemimpin tatar yang berdosa. Ia menduduki negeri Islam dan membunuh lebih dari sejuta kaum muslimin. Hulaku membakar perpustakaan Baghdad dan membuang buku-bukunya ke sungai Tigris. Ia menghancurkan Khilafah Islamiyah setelah ia membunuh Khalifah Mu'tasim-billah ketika itu. Ia mengirim surat berisi ancaman kepada penguasa Mesir yang waktu itu dijabat sultan Qutuz agar menyerah. Qutuz keluar menghadang dengan pasukan Mesir dan mujahidin yang lain sehingga terjadilah pertempuran yang sengit pada tahun 658 di Ain Jalut yang berakhir dengan kekalahan Tatar dan kemenangan kaum muslimin.

Pelajaran yang dapat dipetik:


Setiap muslim membenci musuh Allah SWT dan tidak meniru mereka. Hulaku pemimpin Tatar adalah diantara musuh Allah. Musuh-musuh Allah SWT membantai kaum muslimin dan membakar masjid serta menduduki negeri mereka. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Allah SWT membantu kaum muslimin menghadapi musuh-musuh mereka.

Evaluasi:
Hubungkan kelompok pertama dengan yang sesuai dari kelompok kedua: Kelompok pertama Kelompok kedua - Khalifah Abasiyah Al-Mu'tashim Billah - 'Ain Jalut - Hulagu - Qutz - Hulagu mengirim surat ancaman kepada - Ia dibunuh Hulaku untuk menhancurkan - Qutz menanti pasukan Hulaku di Khilafah Islamiyah - Panglima Tatat yang membunuh lebih sejuta umat Islam.

Kedua: Berilah tanda () paa ungakapan yang benar dan tanda (X) pada ungkapan yang
salah: 1. Hulagu membantai kaum muslimin dan menjajah negeri mereka. 2. Hulagu mengirim surat kapada Qutz agar hidup bersama dalam kedamaian.

88

89

Sekilas Sejarah Palestina


Anakku tercinta:... sekarang kita menyaksikan orang-orang yahudi telah menjajah bumi Palestina, tempat terjadinya peristiwa Isra dan mi'raj. Mereka berusaha menghancurkan Masjidil Aqso dan masjid-masjid lain yang ada di Palestina, membakar rumah-rumahnya, membunuh dan mengusir penduduknya. Oleh karena itu kita akan membahas sejarah bumi palestina. Dulu bumi Palestina di sebut dengan bumi Kan'an dan Al-Quds disebut dengan kota Yabus, karena suku arab yabusi merupakan penduduk asli kota ini. Mereka berhijrah ketempat ini dari semenanjung Arab, hingga orang-orang yahudi memerangi penduduk asli dan mereka bertahan di sana beberapa tahun. Selama tinggal disana mereka membuat kerusakan dan menyakiti penduduknya, hingga mereka dikalahkan oleh orang-orang 'Asyur. Kemudian orang-orang Babilonia datang dan mereka berkuasa disana. Setelah itu orang-orang persia menduduki palestina. Selanjutnya Alexander the great dari Makedonia menguasainya beberapa waktu. Kemudian diduduki orang Anbath mereka adalah kabilah arab. Kemudian diserang oleh orang-orang kostantinopel sehingga kaum muslimin berhasil menaklukkan palestina dalam pertempuran (Ajnadin) kemudian (Fahl Baisan) kemudian (Yarmuk) pada tahun 13 H/636M di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Penduduk Al-Quds mau menyerah kepada kaum muslimin yang mengepung mereka sehingga khalifah Umar datang dan ia menjamin keamanan dan membuat perjanjian dengan penduduknya, memelihara harta, kehormatan, agama dan jiwa mereka. Perjanjian ini disebut dengan Al-Ahdah Umariah. Umar melarang orang yahudi memasuki kota suci. Kaum muslimin menyempurnakan pembebasan palestina dari orang-orang romawi yaitu ketika mereka berhasil menaklukkan kota Qaisariyah tahun 17 H/640M. Mereka menebarkan keadilan dan perdamaian serta kamanan di masyarakat. Kecintaan kaum muslim terhadap Palestina semakin bertambah karena Allah SWT memperjalankan Nabi SAW dari Masjidil haram Makkah ke Masjidil Al-Aqsa Palestina. Dan Beliau shalat dengan para Nabi SAW. Peristiwa itu terjadi pada malam Isra dan Mi'raj.

90

Pahlawan-pahlawan Palestina Asy-Syahid 'Izzuddin Al-Qassam


Dia adalah pejuang besar, Izzuddin Abdul Qadir Al-Qassam. Dilahirkan di Suria tahun 1882. Dia belajar di Al-Azhar kemudian pindah ke Haifa di Palestina untuk melawan tentara inggris dan yahudi. Ia mendidik tentaranya dengan dasar-dasar keislaman, mencintai AlQur`an, melawan musuh di jalan Allah SWT, berkorban karena agama Allah SWT, demi menjaga tempat-tempat suci ummat Islam dan negeri-negeri Islam. Untuk tujuan tersebut ia membentuk kelompokkelompok, setiap kelompok terdiri dari beberapa orang dididik dan dilatih berjihad serta mencintai jihad dan mati syahid. Setiap kelompok ditunjuk seorang syekh dan guru. Pada saat hal itu terwujud ia melakukan penyerangan ke pemukiman yahudi sehingga ia dan dua orang temannya mencapai kesyahidan dalam pertempuran (Ahrosy Ya'bud) ini terjadi ketika mereka dikepung pasukan inggris dalam jumlah besar dengan menggunakan meriam dan pesawat tempur pada tahun 1935. Jenazahnya diusung oleh ribuan orang Palestina. Mati syahidnya beliau adalah awal dari revolusi 1936 di palestina. Para mujahidin sayap militer hamas menamakan diri mereka dengan brigade 'Izzuddin Al-Qassam.

91

Peninggalan Bersejarah di Palestina Masjidil Al-Aqsha

Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak adalah kiblat pertama ummat Islam yang dibangun oleh Nabi Ibrahim as. kemudian runtuh dan dibangun kembali oleh khalifah Umar bin Khatthab tahun 15H; namun pembangunan yang dilakukan Umar tidak begitu kokoh sehingga runtuh kembali. Dan akhirnya dibangun kembali oleh Khalifah Umawiyah Abdul Malik bin Marwan pada tahun tahun 74 H / 693 M. Selanjutnya pembangunannya disempurnakan oleh anaknya Al-Walid pada tahun 86H / 705 M. Panjangnya 88 M dan lebarnya 35 M. Pada tahun 130 H / 747M gempa menghancurkan bagian sebelah timur. Khalifah Abbasiah memerintahkan renovasi kembali pada tahun 158 H / 774 M pada tahun 163 H / 780 Khalifah Al-Mahdi bin Ja'far memerintahkan merenovasi yang yang runtuh disebabkan gempa. Dia menambah panjang masjid dan mengurangi lebarnya. Pada tahun 426 H / 1034 M khalifah Al-Abidi Al-Zhahir LiI`zaai Dinillah memperbaiki yang hancur diakibatkan gempa. Pada masanya dibangun kubah yang ada sekarang dan pintu tujuh dibagian utara yang masih ada hingga saat ini. Pada tahun 458 H / 1066 M Khalifah Al-Muntashir Billah sisi bagian utara masjid. Pada saat pasukan salibis menduduki Al-Quds pada tahun 492 H / 1099 M mereka menjadikan satu bagian dari sisi masjid sebagai gereja dan bagian lain sebagai kandang kuda serta gudang persenjataan. Setelah Al-Quds kembali kepangkuan kaum muslimin tahun 583 H dalam pertempura Hittin, Shalahuddin memerintahkan memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan dan merenovasi mihrabnya serta menghiasi kubbahnya dengan mozaik. Shalahuddin juga membuat mimbar yang terbuat dari kayu yang dibawa dari Damaskus yang pernah dibakar orang-orang yahudi pada tahun 1969 H. Masjid Al-Aqsa merupakan bagian dari tanah haram Al-Quds yang berada di dalam seluruh bagian yang berada di dalam pagar yang disebut dengan tanah haram. Luasnya 43 92

hektar. Didalamnya juga ada Masjid Qubah Ash-Shokhroh (kubah kuning) dan bangunan yang berdekatan. Dinding tanah haram dibangun oleh Khilafah Utsmaniyah karena khawatir tangantangan yahudi. Dinding bagian selatan disebut dengan dinding buroq karena Nabi menambatkan buroqnya di tempat itu pada malam Isra dan Mi`raj. Pada tahun 1291 H / 1876 M renovasi terus berlanjut dari penguasa-penguasa Utsmani. Pada tahun 1340 H / 1922 M Haji Muhammad Amin Husni mufti besar Palestina dan ketua Majlis Islam Al-A`la memerintahkan seorang insinyur Turki Kamaluddin Bek untuk merenovasi dan memperbarui Masjid Al-Aqsa. Beliau menyiapkan aggaran untuk itu dari infak kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Pada tahun 1938 M setelah terjadi gempa berkali-kali Majlis Al-A`la Palestina memanggil direktur penyelenggara pemeliharaan peninggalan-peninggalan arab di Mesir insinyur Ahmad Basya untuk memimpin team yang akan merenovasi dan memperbaiki kerusakan Masjid Al-Aqsa; Pemerintah Mesir memerintahkan memperbarui atap yang terbuat dari kayu. Pada tahun 1364 H / 1945 M yahudi menyerang Masjid Al-Aqsa dengan bom dan meriam. Mereka menghancurkan pintu tengah dan kubah mengalami kerusakan yang cukup parah begitupula menara asbat. Pada tahun 1389 H / 1969 M pada hari kamis 21 agustus 1969 mereka membakar mimbar bersejarah yang Nuruddin memerintahkan untuk membuatnya di Damaskus, untuk dipasang di Masjid Al-Aqsa hanya saja ia meninggal sebelum dipindahkan dan Shalahuddin memindahkannya ke Masjid Al-Aqsa, tetapi orang yahudi menghancurkannya. Api sampai ke kayu penopang kubah sehingga kubah hampur saja terbakar. Anakku.. agar engkau menyadari kemuliaan Masjid Al-Aqsha... ukirlah ungkapan berikut dalam dihatimu, ucapkan dengan lisanmu dan ajarkan pada orang selainmu!

Masjid Al-Aqsa yang diberkahi adalah kiblat pertama, tanah suci ketiga serta tempat isra`nya Nabi SAW.

93

Pembantaian yahudi di Palestina Pembantaian Dir Yasin


Komplotan (syatirin), (arjun) dan (hajanah) zionisme menyerang perkampungan Dir Yasin pada pukul 02:00 pagi 10-4-1048. Mereka membunuh siapa saja yang berada dalam jangkauan persenjataan mereka.Setelah itu orang yahudi melemparkan bom ke rumah-rumah perkampungan untuk menghancurkan orang yang masih berada di dalam rumahnya; Sebab perintah yang dikeluarkan kepada mereka adalah membumi hanguskan perkampungan. Dalam pembantaian ini tentara yahudi membunuh 360 orang yang sebagian besar adalah orang tua, anak-anak dan wanita. Tidak cukup sampai disitu bahkan mereka membunuh semua orang yang masih hidup di dalam rumah yang telah dihancurkan. Pembantaian berlangsung hingga dzuhur. Sebelum menarik pasukan dari perkampungan orang yahudi mengumpulkan semua yang masih hidup di perkampungan itu untuk dieksekusi. Seorang yahudi menemukan perempuan yang hampir melahirkan mereka lalu membelah perutnya dengan pisau. Pada saat salah seorang wanita berusaha mengeluarkan bayi itu dari perut wanita yang sudah meninggal tersebut mereka juga membunuhnya. Ada lagi seorang teroris yahudi mengambil pisau besar dan membelah anak kecil dari kepala hingga kakinya. Sekelompok yahudi juga membunuh sepasang pengantin di malam pertamanya. Peristiwa itu terjadi berulang kali dari rumah ke rumah berikutnya. Dan berdasarkan kisah nyata yang didengar dari korban yang selamat bahwa beberapa wanita teroris yahudi ikut dalam pembantaian itu. Seorang wanita yahudi mengangkat tangannya yang berlumuran darah dan menggerakkannya di depan kamera dengan penuh gembira dan suka cita.

94

Demi Palestina
Anakku... demi saudara-saudara kita di Palestina tercinta kami berpesan kepada kalian agar berusaha mengetahui pemasalahan yang dihadapi mereka dan memberitahukannya kepada orang lain, mengikuti perkembangan beritanya, dan berinfaq untuk mereka. Serta memboikot produk-produk yahudi dan mendo`akan mereka dalam shalat-shalat kita agar Allah SWT menolong dan membantu mereka menghadapi musuh mereka. Dan sampaikanlah pesan ini kepada teman dan kerabat kalian agar mereka juga turut berdo`a untuk mereka.

Pelajaran yang dapat dipetik:


1. Setiap muslim mengetahui bahwa bumi Palestina adalah milik kaum muslimin. 2. Setiap muslm belajar tentang sejarah negerinya dan mempelajari pertempuranpertempuran yang dimenangkan kaum muslimin. 3. Setiap muslim mencintai tanah Palestina bumi Isra` dan bumi para Nabi. 4. Setiap muslim mengetahui sejarah para mujahidin dan mencontoh mereka. 5. Setiap muslim membenci musuh Allah SWT yahudi terlaknat. 6. Setiap muslim berdo`a kepada Allah SWT semoga para mujahidin dimenangkan atas musuh-musuh Allah SWT di semua tempat.

Evaluasi
Pertama: Hubungkan kelompok A dengan yang sesuai dari kelompok B A B Yabus adalah penduduk asli Palestina 43 hektar Kaum muslimin menang atas romawi Pertempuran yang disebut dengan Ahrasy pada Ya`bud Umar menaklukkan Kota Al-Quds dahulu bernama Ilya Pertempuran Ajanidin, Fahlu Beisan dan Izzuddin Al-Qassam mati syahid Yarmuk Mereka hijrah ke Palestina dari semenanjung arab Luas Masjid Al-Aqsa Pertempuran Al-Qodisiyah.

Kedua: Urutkan peristiwa berikut dari yang terdahulu sampai yang terkini. (Penaklukan kota Qaisariah - pembangunan masjid Al-Aqsa di masa Abdul Malik bin Marwan - Isra dan Mi`raj - pembakaran masjid Al-Aqsa - pembantaian Dir Yasin -Fahlu Baisan)

95

Ketiga:Kumpulkan 3 gambar dari koran dan majalah yang menggambarkan penderitaan kaum muslimin dipalestina dan tulislah komentarmu....

96

97

Umat Islam menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 H.

Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur`an akan diberikan Allah SWT sepuluh kebaikan

Orang yang pertama kali melakukan upaya terbang diangkasa adalah 'Abbas ibn Farnas 98

Masjid pertama yang dibangun di Afrika adalah Masjid 'Amru ibn Al-Ash

Manusia bernafas 23.000 kali dalam sehari

Yahudi musuh terbesar umat Islam

Pohon pinus adalah pohon yang paling panjang umurnya

Monyet adalah binatang paling cerdas

Matahari berukuran jutaan kali lipat dari bumi tempat kita hidup.

99

Evaluasi
Pertama: Hubungkan kelompok pertama dengan yang sesuai dengan kelompok kedua: 1 2 Musuh utama umat Islam Allah SWT akan memberinya sepuluh kebaikan Pohon yang paling panjang umurnya Tahun ke 8 H Kera Jutaan kali lipat dari besar bumi Orang yang pertama kali berusaha untuk yahudi terbang Kaum muslimin menakhlukkan Makkah Abbas bin Farnas Siapa yang membaca satu hurup alQuran Pohon pinus Barang siapa yang membaca satu ayat Hewan paling cerdas dari Al-Qur`an Kedua: Bayangkan apa yang terjadi seandainya: 1. Engkau mempunyai delapan lengan. 2. Engkau mempunyi dua sayap yang dapat digunakan untuk terbang.

100

101

Orang Islam Perhatian dengan Hal-hal yang Bermanfaat Komputer

Definisinya: Komputer ialah: Perangkat elektronik yang berfungsi dalam proses penghitungan, menyimpan data dan bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kegunaannya: Dengan komputer kita dapat menulis, menggambar, menghitung, menyimpan data, bermain dan digunakan dalam semua aspek kehidupan seperti analisa ilmiyah, kedokteran, perdagangan, komunikasi, belajar, karena kecepatannya yang luar biasa dan ketepatannya dalam menyimpan dan mencari data serta membandingkan dan memanfaatkannya. Sejarahnya: Pada awalnya manusia berusaha membuat alat yang berfungsi menyimpan berbagai informasi dan menyelesaikan berbagai proses penghitungan yang rumit sehingga manusia bisa santai dalam menyelesaikan tugasnya.

102

Pada awal tahun empat puluhan abad ke dua puluh manusia mampu menciptakan perangkat komputer pertama. Ukurannya besar dan sangat lambat. Disamping itu diperlukan persiapan khusus dan prosedur yang rumit yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli.

Kemudian berbagai usaha dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan ini hingga perusahaan IBM memproduksi PC (pocket computer/komputer pribadi) pertama dengan ukuran yang kecil pada tahun 1981. Pada tahun 1989 Perusahaan Intel mengumumkan pembuatan PC yang lebih kecil dan lebih cepat dari perangkat IBM. Kemudian pada tahun 1993 muncul model terbaru di kenal dengan (pentium) ukurannya lebih kecil dan lebih cepat dari berbagai perangkat sebelumnya. Perangkat inilah yang kita lihat di sekolah kita sekarang. Kemudian setelah itu muncul laptop yang memungkinkan dibawa dengan mudah dari satu tempat ketempat lain.

Komponennya Perangkat komputer terdiri dari soft ware dan terdiri dari CPU yang didalamya terdapat memory dan hardisk serta CD write serta keyboard, mouse dan printer. Penjelasan detail pada tahun-tahun berikutnya InsyaAllah. 103

Seorang Mukmin yang Kuat Dicintai Allah SWT

Setiap gerakan dilakukan sebanyak sepuluh kali

104

Renang dapat Menguatkan Fisik


Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan: Ajarkan anak-anak kalian renang, memanah dan menunggang kuda. Dalam pelajaran ini kita mempelajari manfaat renang dan berbagai dasar-dasar berenang sebagai olah raga yang disenangi banyak orang.

Keutamaan Berenang:
1. Berenang menguatkan semua oto-otot tubuh karena pada saat berenang seluruh anggota tubuh bergerak. 2. Berenang berfungsi memperluas kedua rongga. paru-paru sehingga mempermudah pernafasan. 3. Berenang berfungsi mengatur detak jantung. 4. Berenang menjadikan sesorang pemberani, percaya diri, sabar dan kuat. 5. Berenang menjadikan fisik ramping, seimbang tidak terlau gemuk dan tidak terlalu kurus.

Berbagi dasar Berenang:


Jika anda ingin belajar berenang pergilah ke kolam renang yang dibimbing oleh pelatih yang terampil. Perlu diketahui, renang sangat baik dilakukan anak seusia kalian dan dilakukan dengan teratur. Kita akan menjelaskan program aplikatif teori belajar berenang supaya kamu bisa memulai melakukannya bersama pelatih atau ayahmu jika kolam renang ada dirumahmu: 1. Mulailah pemanasan dengan melakukan senam peregangan otot; sebagaimana berikut ini: Menyentuhkan kedua lingan dengan arah yang berlawaan. Putarlah badanmu dengan ke dua aha secara bergantian. Memutar betis ke depan badan secara bergantian. Condongkan badanmu ke dua sisi. Menyentuhkan dagu ke lutut secara bergantian. Meregangkan otot di bawah punggung. Mengeraskan dan meregangkan otot punggung dan perut. Meregangkan otot tumit bagian belakang Meregangkan otot belakang paha dan mengangkat betis dan menyandarkannya pada sandaran. Meregangkan otot-otot kaki bagian dalam. Meregangkan otot paha bagian depan. 105

106

2. Program persiapan berenang; dilakukan dengan jalan kaki dan berlari di air. Mulailah dengan memposisikan tubuhmu di dalam air kemudian berjalan dan berlari dengan kecepatan berbeda-beda. Mulailah dengan berjalan dan akhiri dengan berlari kemudian berjalan lagi berlari. Sehingga kalau dihitung berarti kamu harus berlari sepanjang 12 meter kemudian istirahan setengah menit dan seterusnya dengan mengulang sebanyak 15 kali. 3. Membiasakan diri di menghilangkan rasa takut. dalam air untuk

4. Bergelombang di dalam air

5. Gerakan kedua kaki: Pegang pinggir kolam renang dan pukulkan kakimu di air untuk mengetahui gerak kaki yang benar selama 10 menit.

6. Gerakan dua lengan: Berdiri di kolam renang sera membusungkan tubuh ke depan dan pukul dengan lenganmu untuk melatih pukulan lengan yang benar.

107

Catatan: Dasar-dasar ini harus dilakukan dibawah pengawasan pelatih renang yang berpengalaman.

Peralatan yang diperlukan pada saat berenang 1. Pakaian renang. 2. Handuk. 3. Sandal. 4. Pakaian setelah mandi. 5. Kacamata air yang kecil. 6. Sabun. 7. Sisir. 8. Bola plastik. 9. Pelampung.

108

Petunjuk Umum Sebelum dan Ketika Berenang


1. Sebelum berenang anak harus makan secukupnya dengan waktu yang memadai (satu jam). 2. Wali murid jauh dari tempat latihan agar tidak menghilangkan konsentrasi anak pada saat latihan. 3. Mematuhi peraturan dan menjaga kebersihan. Jika engkau mengidap penyakit menular (khususnya penyakit kulit) sebaiknya tidak pergi ke kolam renang sampai engkau sembuh agar tidak merugikan orang lain. 4. Meletakkan pakaian ditempat yang disediakan 5. Masuk ke toilet sebelum berenang dan jangan kencing di kolam renang. 6. Mandi sebelum dan sesudah berenang. 7. Setelah keluar dari kolam renang segera keringkan badanmu agar tidak terkena penyakit atau kedinginan dan pakai pakaian dengan cepat dan jangan memakai pakaian dan handuk orang lain. 8. Berenang pada kedalaman yang sesuai denganmu. 9. Jangan mengganti pakaian di depan temanmu.

109

Setiap Muslim Mengembangkan Potensinya Mewaranai


Anak-anakku tercinta... Allah SWT menganugerahkan kepada manusia berbagai nikmat yang besar... diantaranya adalah nikmat penglihatan. Dengan penglihatan manusia bisa melihat berbagai hal dan membedakan warna-warna yang ada; manusia bisa melihat yang putih, merah, kuning, biru, hijau dan seterusnya. Kalaulah bukan karena warna-warni dan kemampuan kita melihat sudah pasti kita tidak dapat membedakan antar segala sesuatu.

Bagaimana engkau melihat warna-warni?


Anakku... manusia dapat melihat warna dengan bantuan cahaya karena cahaya adalah warna dasar. Cahaya terdiri dari tujuh warna dikenal dengan spektrum warna; yaitu: (merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu). Bagaimana memilih warna untuk mewarnai gambarmu yang indah? 1. Warna-warna dasar yaitu: merah, kuning dan biru. 2. Warna-warna campuran yaitu hasil dari pencampuran warna-warna dasar.

110

Warna-warna
1. 2. 3. 4. 5. Warna kayu Warna lilin Warna air Warna plomester Warna Minyak

Usahakanlah untuk mewarnai sesuatu sesuai dengan warna aslinya; jangan mewarnai matahari dengan warna hitam atau biru tetapi dengan warna kuning dan orange. Ada warna-warna yang sesuai satu sama lain dan tidak sesuai jika dipadankan dengan yang lain misalnya merah, biru, kuning, putih, hitam. warna mennentkan keindahan atau keburukan suatu gambar. Oleh sebab itu perhatikan pada saat memilih warna yang sesuai dengan bidang yang digambar.

Ketika mencampur warna perhatikanlah hal-hal berikut:


Memulai pencampuran warna dasar dengan jumlah yang sedikit, agar mendapatkan warna yang sesuai tanpa dan tidak pemborosan pada warna. Pastikan bersihnya kuas dan peralatan yang dipakai. Ketika mewarnai dengan kuas jangan menggunakan warna dalam jumlah besar agar bisa mengontrol proses mewarnai.

Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mewarnai:


1. Menggunakan warnawarna panas warna ini memberi kita rasa kehangatan dari pengaruh matahari dan panas api yaitu: merah,orange, kuning ungu yang mendekati kemerahan-merahan. 2. Menggunakan warna-warna dingin warna ini memberikan kita perasaan dingin dan tenang yang membangkitkan ingatan kita pada tanaman, air laut, langit yaitu warna biru, hijau dan ungu mendekati biru. 3. Menggunakan kelompok warna netral yaitu: Putih, hitam, coklat dan abu-abu.

111

LATIHAN APLIKATIF

Langgkah-langkah pelaksanaan:
Warna biru warna dasar; jika dicampur warna putih berubah menjadi biru terang dan jika dicampur hitam maka berubah menjadi biru gelap. Kuning lemon terdiri dari warna: kuning sedikit warna merah dan sedikit warna biru. Warna celak terdiri dari warna bitu dicampur dengan sedikit warna merah. Warna coklat terdiri dari: warna merahd dicampur sedikit warna hitam, biru dan kuning.

112

Skill yang Bermanfaat Tukang Kayu


Anak-anakku tercinta... Apakah engkau tahu, bahwasanya Allah SWT mencintai hambaNya yang punya keahlian sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW: "Tukang kayu salah satu skill yang bermanfaat bagi masyarakat". Karena tukang kayu membuat apa yang kita perlukan; peralatan rumah tangga atau sekolah seperti: pintu, jendela, bangu, kursi, meja, papan tulis dan lain-lain. Pekerjaan tukang kayu adalah pekerjaan sebagian Nabi diantaranya adalah Nabi Nuh dan Nabi Zakaria as. Tukang kayu menggunakan peralatan yang membantunya menyelesaikan pekerjaan; diantaranya: Bahan baku: Kayu asli; seperti: kayu jati, kayu kalimantan dan kayu mahoni. Kayu buatan; seperti: kayu lapis, triplek dan kayu serbuk. Bahan bahan pendukung; seperti: paku, lem, engsel dan knob. Peralatan yang digunakan: diantaranya: Obeng, jangka/busur, gergaji, meteran, pahat, penyiku, pasah, paku, sekrup dan amplas.

Latihan Aplikatif Membuat Gantungan Baju


Bahan baku yang dipakai: Sepotong kayu yang mempunyai ketebalan 1,8 cm, lebar 5 cm dan panjang 30 cm. Tiga gantungan baju yang terbuat dari besi atau plastik 11 Paku ulir dengan panjang 1,3 Inch Berbagai bahan yang dipakai: Meteran penyiku Gergaji Obeng Busur Langkah-langkah pelaksanaan 1. Membagi begian kayu untuk menentukan tempat menggantungkan. 2. Pemasangan gantungan harus dengan mengguakan paku, busur dan obeng. 3. Menggantungka gantungan belakang dengan paku, busur dan obeng.

113

P3K
Anak-anakku...; Kita pelajari dari agama kita yang agung bahwasanya seorang muslim harus bemanfaat untuk orang lain dan menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana ia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Rasulullah SAW bersabda: "Manusia paling dicintai Allah SWT adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain". Seorang muslim aktif dan tidak fasif. Ia belajar kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain agar ia tidak menjadi penonton temannya yang mendapat musibah tanpa mampu melakukan apapun. Tas P3K

Penyeka (kapas dan kain kasa) Antiseptik (Betadine) Penggaris kayu Pengikat

- perban (diletakakan langsung di atas luka) - salep - plaster

114

Sengatan Matahari
Pada tahun ini kita belajar tentang cara menolong teman yang terkena sengatan matahari. Indikasinya yaitu jika kamu letakkan tanganmu padanya kamu merasakan panas yang sangat tinggi, dia juga mengalami gemetar dan muntah-muntah serta diare dan muka dan matanya memerah. Untuk menolong teman yang mengalami hal ini adalah melalui langkah berikut: 1. Pindahkan ke tempat yang jauh dari panas dan tidurkan ia terlentang dalam kamar yang punya udara bagus. 2. Kompreskan di kepalanya air es dengan bertahap. 3. Pakaikan pakaian yang lapang. 4. Beri minuman dan jus dingin.

115

116

711

Amanah
(Adegan Pertama)
(Shalahuddin bertemu Hasan di jalan. Hasan duduk bersedih sambil meletakkan tangannya dipipinya) Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan Shalah Hasan : Kenapa engkau sedih wahai Hasan? : Kondisi saya kurang baik, Shalah! : kenapa? : Ouwhh.... : Ada apa? : Kamu kenal Asyraf...?? : Ya, saya kenal..!! : Dia yang membuat aku sedih...!!! : Bagaimana ceritanya? : Ketika aku berpergian aku menitipkan uang sebagai amanah kepadanya dan ketika aku pulang dan kuminta harta itu ia mengingkarinya. : Benarkah? : Ya, betul...!!! : Ia pengkhianat...!!! : Kukira ia teman yang bisa dipercaya. : Jangan sedih wahai hasan; insyaAllah aku akan berusaha agar uangmu dikembalikan. : Bagaimana caranya...?? : Lihat saja : Dia tamak kamu tidak akan berhasil...!!! : berapa jumlah uangmu? : 20.000 rupiah...!!! : Dengan izin Allah SWT uangmu akan kembali sebelum aku pergi ke Surabaya. : Bagaimana caranya? : Besok aku pergi menemui Asyraf dan aku menunggumu dan engkau memintanya didepanku. : Kapan engkau menemuinya : Pagi Insya Allah...!! : Terima kasih atas kebaikanmu... : Sampai jumpa dan kamu tenang saja... : Sampai jumpa...

118

(Adegan Kedua)
(Di ruang tamu Asyrof memakai pakaian rumah dan Shalah duduk ditangannya sejumlah uang) Solah : Assalamualikum Warahmatullah Wabarakatuh Asryof : Wa'alaikum salam wahai Shalah... selamat datang... Shalah : Terima kasih Asyrof...!!! Asryof : Silakan duduk....!! Shalah : Terima kasih...!! Asyrof : Kunjungan yang menyenangkan.... Shalah : Saya berkunjung menemuimu sebelum saya pergi... Asyrof : Mau pergi, kemana? Shalah : Mau ke Surabaya...!!! Asyrof : kamu pulang dalam waktu dekat? Shalah : Tidak aku pulang setelah liburan insyaAllah... Asyrof : Waktu yang lama... kalau begitu kamu habiskan liburan semestermu disana? Shalah : Betul.... insyaAllah. saya mau menitipkan sesuatu untukmu? Asyrof : Mau titip apa? Shalah : Amanah... sampai saya kembali nanti... Asyrof : Dengan senang hati..!!! Shalah : Ini uangnya.... Asyrof :Perjalanan yang menyenagkan insyaAllah... (pintu diketuk... Asyrof berdiri dan membuka pintu, kemudian Hasan masuk..) Hasan : Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh... Asyrof & Shalah: Wa'alaikum salam Warahmatullah Wabarakatuh... Asyrof : Silahkan masuk ... silakan duduk Hasan : Dulu saya menitipkan amanah kepada kamu sebelum aku berpergian aku datang karena mau mengambil amanah tersebut. Asyrof : Dengan senang hatitunggu sebentar supaya uangnya kuambilkan (Asyrof pergi dan mengambil uang ke kamarnya....) Hasan : Ada apa ini? Shalah : Diam nanti kamu mengerti... (Asyrof datang membawa uang milik Hasan ...) Asyrof : Silahkan ini amanhmu Hasan ambil dan coba kamu hitung. Hasan : Terima kasih...!!! Asyrof : Menjaga amanah wajib hukumnya... Sholah : Ada apa kamu dengan amanah Asyrof. saya tidak akan menaruh amanah kepadamu...!!! Asyrof : Kenapa? Shalah : Karena kamu khianat..., kamu tidak menjaga amanah Hasan... Asyrof : saya... saya Hasan.... Hasan : Betul Shalah : Aku mengtahui semuanya wahai pengkhianat... Hasan : Kami akan sebarkan berita pengkhianatan ini. Asyraf : Apa yang aku peroleh dari berkhianat! saya kehilangan teman dan akan di minta pertanggung jawaban oleh Allah SWT pada hari kiamat dan disiksa 119

dengan siksa yang sangat pedih. Ya Allah SWT aku elah berdosa besar ampunilah akuAku akan menelpon Hasan dan Shalah dan meminta maaf kepada mereka berdua.

120

Palestina... Negara Islam


(Guru geografi mengakhiri pelajaran tentang Palestina dan lonceng berbunyi pertanda berakhirnya jam pelajaran) Ahmad Umar Ahmad Aiman Ahmad Aiman Ahmad : Apakah kamu melihat wahai Husain bahwa guru kita terkesan pada saat menerangkan pelajaran Palestina dan karakternya? : Ya, tetapi kenapa ia terkesan? : Karena peristiwa yang terjadi di Palestina terhadap saudara-saudara kita. : Perasaan yang aneh. Memang apa urusan kita dengan Palestina? : Apa kamu tidak mengetahui bahwa Masjid Al-Aqsa tempat Isra` dan mi`raj serta kiblat pertama umat Islam? : Maksudmu masjid yang ada kubbah berwarna kuning emas itu? : Bukan. Itu masjid Qubbah Ash-Shokhroh masjid yang dibangun khalifah Abdul Malik bin Marwan. Adapun Masjid Al-Aqso dibangun Nabi Adam as dan direnovasi pada masa pengusa Umayyah. Disitu ada dinding penambatan Buraq; tempat Nabi SAW menambatkan Buraq pada waktu Isra` dan Mi`raj. : Apa pendapatmu Umar... terhadap yang diucapkan Ahmad? : Jelas dia memperhatikan tema pelajaran. Dan mengetahui banyak maklumat tentang Al-Quds dan Palestina. : Tentu. Apa kamu tidak tahu siapa yang tidak mau tahu dengan urusan kaum muslimin bukan dari golongan mereka? : Maksudmu kita wajib perhatian dengan Palestina? : Ya..ini kewajiban. Kita bahkan wajib membantu mereka. : Kita berdo`a untuk mereka dan berinfak serta memboikot produk-produk yahudi : Bagus Ahmad... Kita harus memperhatikan mereka dan mengikuti perkembangan berita mereka serta mendoakan mereka. : Terima kasih...aku salah. Dulu aku berpendapat Palestina milik orang-orang Palestina saja dan merekalah yang berjuang membebaskannya dari musuh yahudi. Sekarang aku mengerti Palestina tanah umat Islam dan kewajiban umat Islam menyelamatkan masjid Al-Aqsa dari tangan musuh kita.

Aiman Umar Ahmad Umar Ahmad Umar Umar Aiman

121